Cập nhật:  GMT+7
4buSe+G7oOG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p0J9YjMl4buc4buY4bqme+G7pmLhu6J7fSE14buiVOG7jFPhu6IyPuG7ojThu6Thu6JiZGfhu6Ji4bqpOzXhu6LDoOG7omLDoOG7ojJ7feG7ouG6qzZ94buie8WoNXvhu6IzaOG7osOi4buiI+G7geG7pOG7ojJ74bu2Y+G7ki974bug4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqnxakl4bukPeG7nOG7mOG6quG7pjU+4buiNeG7pGfhu6Lhu6Dhu6AvUeG7jOG7omJ7w6A1PuG7omJ9NeG7omLDquG7osahe33hu6IjZSPhu6LFqeG7qH3hu6Lhuq1j4bukNeG7oiPhu4Hhu6Thu6Iye+G7tmPhu6J44buk4buieOG7pGfhu6LDlMahZSPhu6LFqeG7qH3hu6Lhuq1j4bukNeG7ouG6rGPhu6g1PuG7okLhuqki4buQ4buiI3s24buiQH0sYuG7jOG7omLhuqk2NT7hu6Lhuq1j4bum4buiYuG6qV01e+G7ojJ9KDThu6Ji4bqp4buk4buM4bui4bqrNn3hu6Ije30sY+G7onvFqDV74buiM2jhu6Ji4bqpOzXhu6Ij4bumI+G7osOg4buiYsOg4buiJH3hu6Jiw6rhu6J4xag24bui4buDLuG7ouG6rWPhu6Thu6Ij4buB4buk4buiMnvhu7Zj4bui4bqne+G7pmLhu6J7fSE14bui4bqr4bqh4buiM+G6u+G6tTU+4buiM+G6tzXhu6I04buk4buiYmRn4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7kn00PuG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nH3GoSU1YiXhuqnhu5zhu6LhuqtiZzMlSuG7nOG7hX09YnvDk+G7osOa4bue4bue4bqnZsOS4buieyV9Pntiw5Phu6JT4bug4bue4bqnZsOS4buc4bui4bqr4bqpI0rhu5wvLyPhu45A4bukNuG6rWPhu6Q1PmLhuql94buO4buDNS89JeG6qzJiNuG6py81JeG7heG6qy9QUeG7oOG7ni/hu6BRUT1U4bug4bugUlNR4bugYuG7oFFVUjPhu6AtNOG7pC1iY2fhu44x4bqnPuG7nOG7ouG7pDNiSuG7nOG6pnvhu6Zi4buie30hNeG7olThu4xT4buiMj7hu6I04buk4buiYmRn4buiYuG6qTs14buiw6Dhu6Jiw6Dhu6Iye33hu6Lhuqs2feG7onvFqDV74buiM2jhu6LDouG7oiPhu4Hhu6Thu6Iye+G7tmPhu5zhu6Lhu4V9PWJ7SuG7nMOa4bue4bue4buc4buieyV9PntiSuG7nFPhu6Dhu57hu5zhu6Iv4buY4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p8ah4buk4bqnYn02NeG7nOG7mMah4bumI+G7ojPhur8j4buiM+G6u+G6tTU+4buiI3vhur0j4buiNeG7sDU+4buiQOG7rGLhu6I+feG7h+G7oiThuqF94buiYuG6u+G6tTU+4buiYjs14buixanhu47hu6IjN+G7ojN9OzXhu6Lhuq1j4bukNeG7ouG6q+G6oeG7ojThu6Thu6JiZGfhu6Lhuqd74bumYuG7ont9ITXhu6Jixq994buixqHhu4Hhu6Thu6Iye+G7tmPhu6Lhuq1j4bqhI+G7omIs4buieOG7pOG7onjhu6Rn4buiLeG7omw1e8OT4buixanhuqzhuqxC4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mELhuqnhurvhurcj4buiJDfhu4zhu6Ji4bqpNjU+4buiI+G7piPhu6I1PsWoZ+G7olXhu6Lhu4PFqOG7osOaL1Hhu4zhu6Lhuq1j4bum4buiYuG6qV01e+G7ojJ9KDThu6Ji4bqp4buk4buM4bui4bqrNn3hu6Ije30sY+G7jOG7osahe33hu6IjZSPhu6LFqeG7qH3hu6Lhuq1j4bukNeG7oiPhu4Hhu6Thu6Iye+G7tmPhu6J44buk4buieOG7pGfhu6Lhuqd74bumYuG7ont9ITXhu6J7xag1e+G7ojNo4buiPuG7gX3hu6Ji4bqpOzXhu6JQ4buiZiXhu6LDoOG7omLDoOG7ojPFqDThu6Jie8Op4buiYmUj4buiNXvhu7Thuqfhu6Ij4buoNXvhu6Lhuq1j4buk4buiI+G7geG7pOG7ojJ74bu2Y+G7oiM34buiI3vhur3hu6Thu6I04buk4buiYmRn4buO4bui4bqq4bukY+G7oiQ34buM4buixqFlI+G7osWp4buofeG7ouG6rWPhu6Q14bui4bqsY+G7qDU+4buiQuG6qSLhu6Ik4buq4bui4bqne+G6oX3hu6J74bq14bqn4bui4buD4bq3feG7osahw6A1PuG7ouG7pDXhu6JiIDV74bui4buDxajhu6Lhu5fDo+G7oiTDo33hu6Lhu5d9OzXhu6Lhuqd7ODU+4buiYiA1e+G7omLEg+G7oiN74bq9I+G7ojPhur8j4buiM+G6u+G6tTU+4bui4bqne+G6oX3hu6J74bq14bqn4buiJOG7pjV74bui4bumNeG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu50sNeG7oiN7fS5j4buiNT7FqGfhu6LDmS9R4buM4buiYsavfeG7oiQi4buk4buiQMWoNeG7ontjZyE14bui4bqme2Thu6J4w6Mj4buiw5RiIDV74buiQnvDquG7pOG7okJ7fTs14buixaljLOG7kOG7oiPhu6Yj4buiM+G6vyPhu6Iz4bq74bq1NT7hu6Ik4buq4buiQOG7rGLhu6I+feG7h+G7oiThuqF94buiYuG6u+G6tTU+4buiYjs14buixanhu47hu6LDlFFV4buiYmPEg33hu5Dhu4zhu6Ji4bqpZOG7omLGr33hu6JC4bqm4buO4bui4budxajhu6LDvVg1PuG7ouG7g13hu6IjN+G7ojN9OzXhu6Lhuq1j4bukNeG7oiQsNeG7ouG6q+G6oeG7ojThu6Thu6JiZGfhu6Ji4bqpOzXhu6Lhu6Dhu6LDoOG7omLDoOG7ojU3feG7omLhuqk7NeG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jFqX0hNeG7jOG7oiPhu6Yj4buiM+G6vyPhu6Iz4bq74bq1NT7hu6Ik4buq4buiYntj4buiPn3hu4fhu6Ji4bukNT7hu6Lhu4Phu7Ri4buiQOG7pDXhu6Ik4buyY+G7ojJ7NuG7qDU+4buiUOG7jOG7oOG7ojI+4buiNOG7pOG7omJkZ+G7oiThu6bhu4zhu6JR4buiMj7hu6I04buk4buiYmRn4buidyVi4bukNH01JeG7ouG7g8Wo4bui4bug4buMUuG7ojI+4buiNOG7pOG7omJkZ+G7omLEgzU+4buie+G6teG6p+G7ojJ74bumI+G7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu4Jl4bui4buDfSEj4buiJOG7pDU+4buiJOG6u+G6tSPhu6I0w6Lhu6LhuqnDozU+4buiJH0uY+G7omLhuqnhu6Thu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buJY2J7NuG6qeG7nOG7mELhuqnhurvhurM1PuG7osO9PmNnOzXhu5Iv4bqn4buY4buSPX3hu4Phu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5w94bqpJTPhu6RiJT3hu5zhu5jhu5Lhuqti4bqpNjU+4buYQn014buiM307NeG7ouG6rWPhu6Q1w5Phu5Iv4bqrYuG6qTY1PuG7mOG7kmMz4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4bucYn1iMyUtYntjNEAt4bukNT0t4bqr4buk4bqnNuG7nOG7mOG7kjN94buY4buS4buk4buiYn1iMyVK4bucUeG7okAi4buiI+G7pjbhu6IzMDV74bui4bumNeG7omLhu4Hhu6J7XTV74bui4buDXeG7ouG7g+G7tDXhu6Ije2NnKDXhu6Ji4bqp4bumfeG7ouG6p3sq4bqn4buie+G6sTXhu6JU4buiMj7hu6I04buk4buiYmRn4buc4buie+G6qSU8SuG7nC9RLUB9LSPhu6Q2LTN9NXst4bukNS1iYy17fTV7LeG7g30t4buD4bukNS0je2NnJTUtYuG6qeG7pH0t4bqneyXhuqctezY1LVQtMj4tNOG7pC1iY2ct4bugVeG7oMOaVFDhu457YjThu5zhu5jhu5J9ND7hu6LhuqvhuqkjSuG7nC80JT194bukL+G7oFDhu54vNSXhu4XhuqsvUFBSUy9Sw5o9UeG7oOG7oFHDmVDDmmLhu6BV4bugw5pUUDPhu57hu44x4bqnPuG7nOG7ouG7pDNiSuG7nOG6pnvhu6Zi4buie30hNeG7olThu4xT4buiMj7hu6I04buk4buiYmRn4buiYuG6qTs14buiw6Dhu6Jiw6Dhu6Iye33hu6Lhuqs2feG7onvFqDV74buiM2jhu6LDouG7oiPhu4Hhu6Thu6Iye+G7tmPhu5zhu6Iv4buY4buSL+G7pOG7mOG7kj194buD4buY4buS4bqrYuG6qTY1PuG7mOG7kuG7pOG7omJ9YjMlSuG7nFHhu6JAIuG7oiPhu6Y24buiMzA1e+G7ouG7pjXhu6Ji4buB4buie101e+G7ouG7g13hu6Lhu4Phu7Q14buiI3tjZyg14buiYuG6qeG7pn3hu6Lhuqd7KuG6p+G7onvhurE14buiVOG7ojI+4buiNOG7pOG7omJkZ+G7nOG7onvhuqklPErhu5wvUS1AfS0j4bukNi0zfTV7LeG7pDUtYmMte301ey3hu4N9LeG7g+G7pDUtI3tjZyU1LWLhuqnhu6R9LeG6p3sl4bqnLXs2NS1ULTI+LTThu6QtYmNnLeG7oFXhu6DDmlRQ4buOe2I04buc4buYUeG7okAi4buiI+G7pjbhu6IzMDV74bui4bumNeG7omLhu4Hhu6J7XTV74bui4buDXeG7ouG7g+G7tDXhu6Ije2NnKDXhu6Ji4bqp4bumfeG7ouG6p3sq4bqn4buie+G6sTXhu6JU4buiMj7hu6I04buk4buiYmRn4buSL+G7pOG7mOG7ki/huqti4bqpNjU+4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buceyXhu6Q94buc4buYw5ThuqxC4buz4buQ4bui4oCT4bui4bqq4bumNT7hu6I14bukZ+G7osOZL+G7oOG7oOG7jOG7omLGr33hu6Jm4buq4buiQntj4bu0NeG7osOUe2NnITXhu6LFqeG6u+G6tzU+4buixak34buk4buQ4buM4buiQjjhu6Thu6Lhu6Y14buiNXtZNeG7oj1ZNeG7osOUQuG7icO94bub4buQ4buiYiA1e+G7omLEg+G7oiN74bq9I+G7ouG6p3t9OzXhu6JiOOG7pOG7ojPhurtj4buiJMOjNT7hu6JmKmLhu6Jm4buB4bui4buDZeG7ouG7pjXhu6J7XTV74bui4bqr4bq/4buiJOG6oX3hu6Lhu4Phurd94buiQCLhu6Ij4bumNuG7osWp4bqj4bui4buJ4bui4bqo4bukNeG7osOU4bqrfTV74buiNeG7sDThu6Lhu6DDmcOZ4bue4buQ4bui4buDxajhu6Ij4bumI+G7oiThuqM1PuG7ouG6p3vGrzThu4zhu6I+4bqjNMOT4buixanhuqPhu6Lhu4nhu6J3e+G7pGfhu6LDlOG6q301e+G7ojXhu7A04bui4bugw5nDmVThu5Dhu4zhu6LFqeG6o+G7ouG7guG7sDXhu6J4NjU+4buiw5Thuqt9NXvhu6I14buwNOG7olDhu57hu57hu57hu5Dhu4zhu6LFqeG6o+G7ouG7ieG7onh9OzThu6LDlOG6q301e+G7ojXhu7A04bui4bugw5nDmVXhu5Dhu6IjxJE1PuG7omLhuqlk4buiYsavfeG7omJ7w6A14buiQntj4bu0NeG7ouG7oOG7jOG7ombhu6rhu6JCe2Phu7Q14buiQCLhu6Lhu4J9ITXhu6J3fSg04bui4bqr4bumYuG7ojV7WTXhu6I9WTXhu6LDlHfhuqrDveG7m+G7kOG7omIgNXvhu6Ji4bqpY2fhu6Ji4bqh4bui4buDLuG7omLDo33hu6LigJzhu4Lhu7Q14buiI3tjZyg14buiYuG6qeG7pn3hu6Lhuqd7KuG6p+G7oiN7w51i4buiNOG7pOG7omJkZ+KAneG7omJ7JTbhu6Iyezbhu6g14buiUuG7jOG7ouG7nX0uY+G7olBT4bue4bui4buXw6Phu6J4Y+G7tGLhu6LFqV01e+G7ouG6q+G6v+G7juG7ki/huqfhu5jhu5IvPX3hu4Phu5jhu5IvM33hu5jhu5IzfeG7mOG7kuG7pOG7omJ9YjMlSuG7nMWp4bq74bq3NT7hu6LFqTfhu6TDk+G7ouG7l+G7rGLhu6Ik4bqhfeG7omLhurvhurU1PuG7omLFqDU+4buiYuG6qeG7h+G7onvhurE14bui4bug4buMU+G7ojI+4buiNOG7pOG7omJkZ+G7nOG7onvhuqklPErhu5wve2M2NT4tezbhu6QtQOG7pGItPTZ9LWJjNjU+LWLhu6Q1Pi1i4bqpYy17NjUt4bugLVMtMj4tNOG7pC1iY2ct4bugVMOaUFNS4buOe2I04buc4buY4buSfTQ+4bui4bqr4bqpI0rhu5wvNCU9feG7pC/hu6BQ4bueLzUl4buF4bqrL1BQUFMvUsOaPVLhu6BRUVJRVWLhu6BUw5pQU1Iz4bue4buOMeG6pz7hu5zhu6Lhu6QzYkrhu5zhuqZ74bumYuG7ont9ITXhu6JU4buMU+G7ojI+4buiNOG7pOG7omJkZ+G7omLhuqk7NeG7osOg4buiYsOg4buiMnt94bui4bqrNn3hu6J7xag1e+G7ojNo4buiw6Lhu6Ij4buB4buk4buiMnvhu7Zj4buc4buiL+G7mOG7ki/hu6Thu5jhu5I9feG7g+G7mOG7kuG6q2Lhuqk2NT7hu5jhu5Lhu6Thu6JifWIzJUrhu5zFqeG6u+G6tzU+4buixak34bukw5Phu6Lhu5fhu6xi4buiJOG6oX3hu6Ji4bq74bq1NT7hu6Jixag1PuG7omLhuqnhu4fhu6J74bqxNeG7ouG7oOG7jFPhu6IyPuG7ojThu6Thu6JiZGfhu5zhu6J74bqpJTxK4bucL3tjNjU+LXs24bukLUDhu6RiLT02fS1iYzY1Pi1i4bukNT4tYuG6qWMtezY1LeG7oC1TLTI+LTThu6QtYmNnLeG7oFTDmlBTUuG7jntiNOG7nOG7mMWp4bq74bq3NT7hu6LFqTfhu6TDk+G7ouG7l+G7rGLhu6Ik4bqhfeG7omLhurvhurU1PuG7omLFqDU+4buiYuG6qeG7h+G7onvhurE14bui4bug4buMU+G7ojI+4buiNOG7pOG7omJkZ+G7ki/hu6Thu5jhu5Iv4bqrYuG6qTY1PuG7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nHsl4bukPeG7nOG7mMOU4bqsQuG7s+G7kOG7ouKAk+G7ouG6quG7pjU+4buiNeG7pGfhu6JQUS9U4buM4buiYnvDoDU+4buiYn014buiYsOq4buixqHDoDU+4bui4bukNeG7ontjZyE14buixanhurvhurc1PuG7osWpN+G7pOG7oiN7NuG7okB9LGLhu4zhu6Ik4bqxNeG7ouG7gyLhu6Lhu4PDquG7pOG7ouG6p3vhu6Zi4buie30hNeG7jOG7okDhu6xi4bui4bqtY+G7qOG7omLhu6Q1PuG7oiThuqF94buiYuG6u+G6tTU+4buiIzfhu6J7xag1e+G7ouG7g33hu6LigJxCxag1PuG7omLhuqnhu4fhu6Ji4bqp4bumfeG7ouG6p3sq4bqn4buiI3vDnWLhu6I04buk4buiYmRn4oCd4buO4buSL+G6p+G7mOG7ki89feG7g+G7mOG7ki8zfeG7mOG7ki9jM+G7mOG7kj194buD4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4bucIzPhuqnhu5zhu5jhu5IvPX3hu4Phu5jhu5IvPX3hu4Phu5g=

Trường Nguyên

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trốn truy nã, “Lưới trời... khó lọt”

Trốn truy nã, “Lưới trời... khó lọt”
2023-02-22 05:52:00

QTO - Sau khi gây nên cái chết dã man và cướp tài sản, Lương Thanh Hoàng đã bỏ trốn. Sau 15 năm, với cũng chừng ấy lần vận động gia đình đưa đối tượng về...

Triệu Phong: Tìm kiếm nam thanh niên mất tích

Triệu Phong: Tìm kiếm nam thanh niên mất tích
2023-02-21 19:51:00

QTO - Tối nay 21/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) cho biết, đơn vị đang triển khai lực lượng tìm kiếm...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết