Cập nhật:  GMT+7
ễyĩịtẠọÊÊcìẸ5ýẾẠùìfễÊẾẼĂÃxf!Ãxịễ/ÊẾẼĂÃxfằẴị5ẼỀÃxị=ýứÃịxýỈịtyItịễÊẾẼĂÃxfTỄtịẾẼHEÃxịTỄtị2ỀốÃịẠMịẾyỷịẾẼHDÃxịẾỹÃyị2ỀốÃxị5Ẽỷễ/ÊẾẼĂÃxfễ/yĩfễẸịtẠọÊÊcìẸYùọuìfTyýựỀịÃọLịj/ĩĩêịTỄtị2ỀốÃịẠMịẾyỷịẾẼHDÃxịệ2$55ểịẾỹÃyịẾẨịtyItịyẬýịÃxyỷịtÂÃxịsẤịẺỀLừẾịúỷÃyịĨựịtÂÃxịẾỏtịtỏÃịsẬếị5ẼHEÃxịSọÃị*ẬýịtyỳÃyị5ỹÃyịFLị$Lị=ýựỀịằợÃẽị1yẮị5ẨÃxịtỄtịẾẼHEÃxị5ẨÃxịtỄtị2$55ịYĂõÃxịỎÃyịUHBÃxịuÌịyẬýịÃxyỷếễ/ẸfễẸịtẠọÊÊcìẸSĂuLìfễýẢxịtẠọÊÊcìýTùÃẾùẼìịÊẾLẠùcìJýuẾyẻịóỉỉẸKẽịyùýxyẾẻịmkkẸKẽìịÊẼtcì//tếsọĂẺỀọÃxẾẼýếĨÃ/uùÊÀẾĂẸ/ÃùJÊ/jkll/ĩjmulĩókĩllẾjonòẠỉ-ẾẼọÃx-ĩếÁẸxìịọẠẾcì!ÃxịằẴị5ẼỀÃxị=ýứÃịxýỈịtyItịTỄtịẾẼHEÃxịTỄtị2ỀốÃịẠMịẾyỷịẾẼHDÃxịẾỹÃyị2ỀốÃxị5ẼỷìịJýuẾycìóỉỉìịyùýxyẾcìmkkìị/fễ/ẸfễẸịtẠọÊÊcìẸTọẸẾýĂÃìf1yẮị5ẨÃxịTỄtịẾẼHEÃxị5ẨÃxịtỄtị2$55ịYĂõÃxịỎÃyịUHBÃxịẾẼọĂịẺỀLừẾịúỷÃyịúýựỀịúẬÃxêịsẨịÃyýửẢịtyĂịẾợÃịTỄtịẾẼHEÃxịTỄtị2$55ịẾỹÃyị2ỀốÃxị5ẼỷịằẴị5ẼỀÃxị=ýứÃị-ịỐÃyẻịYế5ễ/ẸfễẸịtẠọÊÊcìẸSĂuLìịÊẾLẠùcìẾùKẾ-ọẠýxÃẻịÁỀÊẾýwLẽìf5ôýịyẬýịÃxyỷêị1yẮị5ẨÃxịtỄtịẾẼHEÃxị5ẨÃxịtỄtị2$55ịYĂõÃxịỎÃyịUHBÃxịtÂÃxịsẤịĨõịẾẼọĂịẺỀLừẾịúỷÃyịtFọịSẬịẾẼHEÃxịSẬịTÂÃxịẾyHBÃxịĨựịĨýửtịúýựỀịúẬÃxêịsẨịÃyýửẢịtẮịẾyDýịyôÃị1yẮịTỄtịẾẼHEÃxịTỄtị2$55ịẾỹÃyị2ỀốÃxịSỵÃyịằẴị5ẼỀÃxị=ýứÃịxýỈịtyItịĨỄịTỄtịẾẼHEÃxịTỄtị2$55ịẾỹÃyị2ỀốÃxị5Ẽỷếễ/ẸfễẸịtẠọÊÊcìẸSĂuLìịÊẾLẠùcìẾùKẾ-ọẠýxÃẻịÁỀÊẾýwLẽìf1yỏẾịsýữỀịxýọĂịÃyýửẢịĨỄêị1yẮị5ẨÃxịtỄtịẾẼHEÃxị5ẨÃxịtỄtị2$55ịYĂõÃxịỎÃyịUHBÃxịÃyởÃịẢôÃyêịtÂÃxịẾỏtịẠỀợÃịtyỀLữÃêịúýựỀịúẬÃxêịsẨịÃyýửẢịtỏÃịsẬịẠõịtyFịẾẼHBÃxịĨõịLứỀịtỡỀịẼởẾịẺỀọÃịẾẼẶÃxịtFọịSọÃịtỏÃịÊÌịÚốÃxêịẠồÃyịúôĂịSẬịTÂÃxịẾyHBÃxịÃyỗẢịúõĂịẾôĂêịsẦýịuHÉÃxịtÂÃxịtyItịẠồÃyịúôĂêịẾôĂịẢÂýịẾẼHDÃxịẼèÃịẠỀLửÃêịẸyởÃịúởỀêịẾẼHEÃxịẾyõÃyịĨõịẸyỏẾịẾẼýữÃịẾĂõÃịuýửÃịyBÃếễ/ẸfễẸịtẠọÊÊcìẸSĂuLìịÊẾLẠùcìẾùKẾ-ọẠýxÃẻịÁỀÊẾýwLẽìfÚựịÃxyỷịẾợÃịTỄtịẾẼHEÃxịTỄtị2$55ịẾỹÃyị2ỀốÃxị5ẼỷịằẴị5ẼỀÃxị=ýứÃịẾẼứÃịtHBÃxịĨỷịẢCýịtỡÃịẾýừẸịẾỄtịẼèÃịẠỀLửÃịsốÃịẠAÃyịtyỳÃyịẾẼỷêịẸyqẢịtyởẾịúôĂịúItêịẾỳtyịtÌtịÃợÃxịtọĂịẾẼỵÃyịúẬịtyỀLứÃịẢÂÃịÃxyýửẸịĨỄêịÃứỀịtọĂịẾýÃyịẾyỡÃêịẾẼỏtyịÃyýửẢịúữịyĂõÃịẾyõÃyịẢẶýịÃyýửẢịĨỄịúHĐtịxýọĂếịÚẦÃxịẾyDýịtỡÃịtyFịúẬÃxịẾyọẢịẢHỀịtyĂị6S*UịẾỹÃyêị5ẨÃxịtỄtị2$55ịẾẼýữÃịÀyọýịyýửỀịẺỀốêịÀỷẸịẾyDýịtÂÃxịẾỏtị2$55êịKợLịuÌÃxịúBÃịĨỷịÃxõLịtõÃxịĨỈÃxịẢôÃyêịxẮẸịẸyỡÃịẸyỏẾịẾẼýữÃị=5-ẳYịtFọịúỷọịẸyHBÃxếễ/ẸfễẸịtẠọÊÊcìẸSĂuLìfễýẢxịtẠọÊÊcìýTùÃẾùẼìịÊẾLẠùcìJýuẾyẻịóỉỉẸKẽịyùýxyẾẻịnỉỉẸKẽìịÊẼtcì//tếsọĂẺỀọÃxẾẼýếĨÃ/uùÊÀẾĂẸ/ÃùJÊ/jkll/ĩjmulĩókkĩóẾkonoẠó-ẾẼọÃx-jếÁẸxìịọẠẾcì!ÃxịằẴị5ẼỀÃxị=ýứÃịxýỈịtyItịTỄtịẾẼHEÃxịTỄtị2ỀốÃịẠMịẾyỷịẾẼHDÃxịẾỹÃyị2ỀốÃxị5ẼỷìịJýuẾycìóỉỉìịyùýxyẾcìnỉỉìị/fễ/ẸfễẸịtẠọÊÊcìẸTọẸẾýĂÃìf5ẼHEÃxịSọÃị*ẬýịtyỳÃyị5ỹÃyịFLị$Lị=ýựỀịằợÃịẾơÃxịyĂọịtyỆtịẢÍÃxịẾợÃịTỄtịẾẼHEÃxịTỄtị2$55ịẾỹÃyị2ỀốÃxị5ẼỷịằẴị5ẼỀÃxị=ýứÃị-ịỐÃyẻịYế5ễ/ẸfễẸịtẠọÊÊcìẸSĂuLìf1yỏẾịsýữỀịÃypÃịÃyýửẢịĨỄêịẾợÃịTỄtịẾẼHEÃxịTỄtị2$55ịẾỹÃyịằẴị5ẼỀÃxị=ýứÃịyIọịÊưịẸyỏẾịyỀLịẾẼỏtyịÃyýửẢịtFọịÃxHDýịúIÃxịúỡỀịẾẼĂÃxịtyỹịúôĂịúýựỀịyõÃyịẺỀốÃịẠMẽịÀyÂÃxịÃxÍÃxịyẶtịẾpẸêịẾỀịuHÉÃxêịẼèÃịẠỀLửÃịúữịÃyọÃyịtyẮÃxịẾýừẸịtpÃịÃyýửẢịĨỄịẢCýếị5ýừẸịẾỄtịẸyỏẾịyỀLịÃyỈÃxịÀừẾịẺỀốịúồịúôẾịúHĐtêịúựịtọĂịMịẾyItêịẾẼỏtyịÃyýửẢêịÀÓịẠỀpẾêịÀÓịtHBÃxịúữịxẮẸịẸyỡÃịẾyÌtịyýửÃịẢỄtịẾýứỀịKợLịuÌÃxịẠÌtịẠHĐÃxị2$55ịÃxõLịtõÃxịtyỳÃyịẺỀLêịtyỀLứÃịÃxyýửẸêịyýửÃịúôýếễ/ẸfễẸịtẠọÊÊcìẸỌỀẾyĂẼìfYõị5ẼọÃxễ/ẸfễuýĨịtẠọÊÊcìuẼùẠọẾùuìfễÊẾẼĂÃxf5ýÃịẠýứÃịẺỀọÃẻễ/ÊẾẼĂÃxfễỀẠịtẠọÊÊcìẾýẾẠù-ẾyỀẢs-ọÃu-ÊọẸĂìfễẠýfễọịẾýẾẠùcìTÂÃxịsẤịẺỀLừẾịúỷÃyịúýựỀịúẬÃxêịsẨịÃyýửẢịTỄtịẾẼHEÃxịTỄtịYốýịẺỀọÃị2ỀốÃxị5ẼỷìịyẼùwcì/tĂÃx-sĂ-ẺỀLùẾ-uýÃy-uýùỀ-uĂÃx-sĂ-ÃyýùẢ-tỀt-ẾẼỀĂÃx-tỀt-yọý-ẺỀọÃ-ẺỀọÃx-ẾẼý-ĩnmóllếyẾẢìfễýẢxịÊẼtcì/Ảùuýọ/ĩjỉ/ÃùJÊ/jjĩj/lóuljĩjóỉlẾĩnmóllẠỉếÁẸxìịọẠẾcì!ÃxịằẴị5ẼỀÃxị=ýứÃịxýỈịtyItịTỄtịẾẼHEÃxịTỄtị2ỀốÃịẠMịẾyỷịẾẼHDÃxịẾỹÃyị2ỀốÃxị5Ẽỷìị/fễ/ọfễuýĨfễÊẾẼĂÃxfễọịẾýẾẠùcìTÂÃxịsẤịẺỀLừẾịúỷÃyịúýựỀịúẬÃxêịsẨịÃyýửẢịTỄtịẾẼHEÃxịTỄtịYốýịẺỀọÃị2ỀốÃxị5ẼỷìịyẼùwcì/tĂÃx-sĂ-ẺỀLùẾ-uýÃy-uýùỀ-uĂÃx-sĂ-ÃyýùẢ-tỀt-ẾẼỀĂÃx-tỀt-yọý-ẺỀọÃ-ẺỀọÃx-ẾẼý-ĩnmóllếyẾẢìfTÂÃxịsẤịẺỀLừẾịúỷÃyịúýựỀịúẬÃxêịsẨịÃyýửẢịTỄtịẾẼHEÃxịTỄtịYốýịẺỀọÃị2ỀốÃxị5Ẽỷễ/ọfễ/ÊẾẼĂÃxfễẸịtẠọÊÊcìyùọuìfYÂẢịÃọLịjl/kêị5ẨÃxịtỄtịYốýịẺỀọÃịẾẨịtyItịtÂÃxịsẤịẺỀLừẾịúỷÃyịúýựỀịúẬÃxêịsẨịÃyýửẢịTỄtịẾẼHEÃxịTỄtịYốýịẺỀọÃị2ỀốÃxị5Ẽỷếị6ằ5àịÚốÃxêịSỳịẾyHị5ỹÃyịFLêị5ẼHEÃxịÚĂõÃịÚS2YịẾỹÃyị$ứị2ỀọÃxị5ỂÃxẽị5ẼHEÃxịSọÃị5ẨịtyItị5ỹÃyịFLị1yọÃịằộÃị1yỄÃxẽị1yẮịTyFịẾỷtyị5yHDÃxịẾẼÌtị6S*UịẾỹÃyịYõị4ÒịÚẦÃxẽị5ẨÃxịtỄtịẾẼHEÃxị5ẨÃxịtỄtịYốýịẺỀọÃị*xỀLvÃịằộÃịTqÃịẾyọẢịuÌịsỀẨýịẠvếễ/Ẹfễ/uýĨfễ/ẠýfễẠýfễọịẾýẾẠùcìTÂÃxịsẤịẺỀLừẾịúỷÃyịsẨịÃyýửẢịyýửỀịẾẼHEÃxị5ẼHDÃxịTyỳÃyịẾẼỷị$ứịUỀqÃìịyẼùwcì/tĂÃx-sĂ-ẺỀLùẾ-uýÃy-sĂ-ÃyýùẢ-yýùỀ-ẾẼỀĂÃx-ẾẼỀĂÃx-tyýÃy-ẾẼý-Ạù-uỀọÃ-ĩoỉmmòếyẾẢìfễýẢxịÊẼtcì/Ảùuýọ/ĩjỉ/ÃùJÊ/jjkó/lóuĩĩỉkoỉĩẾĩoỉmmòẠỉếÁẸxìịọẠẾcì!ÃxịằẴị5ẼỀÃxị=ýứÃịxýỈịtyItịTỄtịẾẼHEÃxịTỄtị2ỀốÃịẠMịẾyỷịẾẼHDÃxịẾỹÃyị2ỀốÃxị5Ẽỷìị/fễ/ọfễuýĨfễÊẾẼĂÃxfễọịẾýẾẠùcìTÂÃxịsẤịẺỀLừẾịúỷÃyịsẨịÃyýửẢịyýửỀịẾẼHEÃxị5ẼHDÃxịTyỳÃyịẾẼỷị$ứịUỀqÃìịyẼùwcì/tĂÃx-sĂ-ẺỀLùẾ-uýÃy-sĂ-ÃyýùẢ-yýùỀ-ẾẼỀĂÃx-ẾẼỀĂÃx-tyýÃy-ẾẼý-Ạù-uỀọÃ-ĩoỉmmòếyẾẢìfTÂÃxịsẤịẺỀLừẾịúỷÃyịsẨịÃyýửẢịyýửỀịẾẼHEÃxị5ẼHDÃxịTyỳÃyịẾẼỷị$ứịUỀqÃễ/ọfễ/ÊẾẼĂÃxfễẸịtẠọÊÊcìyùọuìf4ỏÃxịÃọLịĩò/òêị5yHDÃxịẾẼÌtị5ỹÃyịFLịẾẨịtyItịyẬýịÃxyỷịtÂÃxịsẤịĨõịẾẼọĂịẺỀLừẾịúỷÃyịsẨịÃyýửẢịYýửỀịẾẼHEÃxị5ẼHDÃxịTyỳÃyịẾẼỷị$ứịUỀqÃịẾỹÃyị2ỀốÃxị5Ẽỷếị1yẮịSỳịẾyHị5yHDÃxịẾẼÌtị5ỹÃyịFLêịTyFịẾỷtyịYÚ*UịẾỹÃyị*xỀLvÃịÚộÃxị2ỀọÃxẽị5ẼHEÃxịSọÃị5ẨịtyItị5ỹÃyịFLị1yọÃịằộÃị1yỄÃxịẾyọẢịuÌếễ/Ẹfễ/uýĨfễ/Ạýfễ/ỀẠfễuýĨịtẠọÊÊcìtẠẼìfễ/uýĨfễ/uýĨf

Hà Trang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khai trương “Khe Sanh coffee tour”

Khai trương “Khe Sanh coffee tour”
2023-11-02 17:28:00

QTO - Tại Ara farm ở thôn Xa Ri, xã Hướng Phùng, Hội Du lịch Hướng Hóa vừa tổ chức khai trương “Khe Sanh coffee tour” với sự tham gia của hơn 20 du khách...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết