Cập nhật:  GMT+7
w6nGsOG7heG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsW+G7qUN54buf4buB4bq54buy4bq84bqy4bub4buHw73Ds0Phu4fhu5vGsG1I4buHR0ThuqDhu6nigKbDqS/GsOG7heG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGr+G7n8Sp4bud4buB4bq5W+G6oOG7qeG7h+G7hGvhu4fEqeG7s8aw4buH4bubxrDhurbhu6nhu4fhu4ThurLhu6nhu4fhu7PGsMSpROG7h0Phur7hu4fhu7PGsMOBY+G7h+G7ssawa+G7h+G7m8awROG7s8Wp4buHR+G7t8O9YuG7h+G7m2rhu5vGsOG7h+G7s8awxKlE4buH4bubxrDhu6/hu4fDveG7kUjhu4fhu5vhu7Xhu7Phu4fhu7PFqcOAY+G7h1nhurLhu7Phu4d5c+G7s2Lhu4fDveG6sOG7qeG7h+G7o8OKxKnhu4dDxrDhu5/hu7Xhu4fhu6NE4bqu4bup4buHw73EgkPhu4fhurzhurLhu5vhu4fDveG6tmLhu4fhuqrDg+G7qeG7h+G7o+G7qeG7h+G7m+G7teG7s+G7h+G7o+G6vOG6tOG7s8Wp4buH4bqq4bupc+G7s8WpYuG7h+G7s8aw4bq84buzxanhu4fhu5vhu7fhu4fhu53hu63huqzhu4fhu4Thu5fhu7Phu4fFqeG7jeG6rOG7h8Wp4bqm4buH4bubxrBESMO64buz4buHQ+G6quG7ueG7h0PGsMO04buz4buHQ+G7seG7s8awY+G7h8So4buzxrDhu4dD4bqiQ+G7h+G7s8WpxrDhu6nDuuG6rOG7h1vhuqrhurzhurThu7PFqeG7h+G7omzhu6nhu4fGsEHhu5vhu4fGoGrhu5vGsOG7h3jGsOG7tcSp4buHxq9r4buH4buyxILhu6li4buH4bqoROG7n+G7s+G7h8O9xIJD4buH4bub4bqg4buH4buzxanhurzhurThu6nhu4fGoMOz4bub4buHR+G7qeG7s8aw4buH4bujcOG6rGLhu4dCa+G7s8aw4buH4buj4bupw7pE4buH4buEa+G7h+G6qERIdEPhu4fhu6Phu63hu7PGsOG7h3nhu5nhuqzhu4fFqeG7qcSp4buH4buj4bux4buzxrBj4buH4buyxrDhurzhu7PFqeG7h8ah4bqi4buHxKnhu7PGsOG7h8O9xIJD4buHw73hu4Dhu5vhu4fhu7PFqW/hu7Phu4fhu5tt4buzYuG7h3jGsOG6oOG7s8Wp4buH4bujw4Phu7PFqeG7h0lj4buHJOG7s8Wp4buHxqFt4bu14buH4buzxrDhu7Hhu7Phu4fhu5vhuqDhu4fhu7NrSOG7h3jGsOG6oOG7s8Wp4buH4bub4bu34buH4bubbcO94buHQ+G7seG7s8awYuG7h0LDguG7h+G7o+G6tOG7qeG7h8Sp4buzxrDhu4dCcuG7h3jGsOG6rmPhu4fDnUHhu6nhu4fhu7PFqeG6vOG6tOG7qeG7h8ahbeG7teG7h+G6oOG7s8Wp4buHeMaw4bu34buHQ+G7q+G7s8awYuG7h0Phurzhu4dD4bq84bqk4buzxanhu4fGoW3hu7Xhu4dDxrDhurjhu4fhu5vhu4Dhu5vhu4fhu6Phu7XEqeG7s2Phu4dbxrB04buH4bqqw4Phu6nhu4fEqeG7s8aw4buH4buE4buX4buz4buHeHRD4buHxrDhuqDhu7Phu4fDvWvhu4d4xrDhuqDhu7PFqeG7h+G7o+G6vMOC4bub4buHQuG7gOG7h+G7o8OD4buzxanhu4dD4bux4buzxrDhu4fhu5vhurjEqeG7h8ah4bqiY+G7h1jGsOG7qeG7h+G7m+G7teG7s+G7h8WpauG7qeG7h8Sp4buzxrDhu4fhu5vGsGvhu7Xhu4fhu6PhurThu6li4buHxqHhuqLhu4fEqeG7s8aw4buH4buE4buX4buz4buH4bujdOG7s+G7h0PGsG/DvWLhu4fhu5vhu7nhu7Phu4fEqeG7s8aw4buH4buEa+G7h8ah4bqi4buHQ8aw4bux4buHeMaw4bqg4buzxanhu4fhu7Phu7fhu6nhu4fhu4ThurLhu6nhu4fhu7PGsMSpROG7h3nhurThu6nhu4fhu7Nr4bu1Y+G7h+G7ssaw4bupdUThu4d54buT4buz4buHw71w4buHxKnhu7PGsOG7h0PhurLhu6nhu4fhu7PGsGvhu4dD4bqg4bup4buH4bubxrBESMO64buz4buHQ+G6quG7uWLhu4fhuqrDg+G7qeG7h3jGsOG7t+G7m2Phu4fGoGvhu4fGoUTDg+G7s+G7h3jGsOG7qeG7h8Wp4bupxKnhu4fhu6Phu7Hhu7PGsOG7h3jGsOG6oOG7s8Wp4buHQ8awROG7meG7s+G7h8aw4bu5xKli4buHxqHhuqLhu4fhu5vhu7Xhu7Phu4fDveG6sOG7qeG7h+G7s8Wp4bq84bq04bup4buHw73EgkPhu4dD4bur4buzxrBi4buHeMaw4bqg4buzxanhu4fEqeG7qeG7h+G7m8aw4butROG7h8Sp4bupY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurnDqeG7qcO9xanhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG7nUPGsETDvcah4buH4budxrDhu6nhu53hu5/hu4fhu6nhu5rhu5/hu7ND4buf4bqq4buB4buHQkNIeeG7n+G6s+G7gUbhu6nhu51DxrDhuqnhu4fhu4VoaOG7g+G6rEfhuqvhu4fGsOG7n+G7qcWpxrBD4bqp4buH4buJw63hu4PhuqxH4bqr4buB4buHQuG6quG7m+G6s+G7gS8v4bubY8ahxKnhu7XhuqhExKnhu7PFqUPhuqrhu6lj4buE4buzL+G7neG7n0J4Q+G7teG6rC/hu7Phu59GQi9mZmnhu4Mv4buF4buDw6zhu53DreG7g8OsaeG7ieG7g8OsQ2ZpZ2d54buJLcah4bubY3fhuqzFqeG7geG7h8SpeUPhurPhu4Hhu7LhurzhurLhu5vhu4fDvcOzQ+G7h+G7m8awbUjhu4dHROG6oOG7qeKApuG7geG7h0bhu6nhu51DxrDhurPhu4Hhu4VoaOG7g+G7geG7h8aw4buf4bupxanGsEPhurPhu4Hhu4nDreG7g+G7geG7hy/hurnDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5xajhu6nDgeG7qeG7h+G7m8awREhz4buz4buHw73huqDhu7Phu4d5bOG7qeG7h8Wp4buN4bqs4buH4buzxrDhu6l1ROG7h+G7m+G6tuG7h8awxILhu6nhu4dD4bqq4bu14buzxanhu4fhu5vhuqDhu7PFqeG7h+G7hOG7qcO64bubYuG7h+G7s3Phu7Phu4fhu5tExILhu5vhu4dC4bqi4buzxanhu4fFqeG7qcSp4buH4buj4bux4buzxrDhu4fEqeG7s8aw4buHeMaw4buRw73hu4d4xrBqYuG7h+G7hEThu6nhu4fhu4RxY+G7h8So4buzxrDhu4fhu4Rr4buH4buEw4Lhu4fhu5vhu7Xhu7Phu4dC4bqi4buzxanhu4dzw73hu4fhu6N1w73hu4fhu6PhurzDguG7m+G7h2fhu4fhu7Nvw73hu4dDxrDhu7Hhu4dC4bu34buzxanhu4fFqeG7qeG7t+G7h+G7meG6rOG7h+G7o3Thu7Nj4buHw53EgkPhu4dDxKnhu6nhu4fhu7Ns4buz4buHxqHhu5FD4buH4buzxanhurThu4dD4bqqc+G7s+G7h+G7m+G6oOG7s8Wp4buHQ+G6quG6vOG6tOG7s8Wp4buHeMaw4bupdOG7s+G7h+G7m+G6oOG7s8Wp4buHQ0jhu4fEqeG7s8aw4buH4bqsxrBt4bup4buHxqHDg+G7qeG7h0PGsOG6vOG6tOG7s8Wp4buHeMaw4bu1beG7s+G7h0Phu6l14buz4buH4bqq4buRQ+G7h3nhurLhu7Ni4buH4bqsxrDhu5Phu7Phu4fEqeG7s8aw4buHxrDDgeG7s8Wp4buHw73EgkPhu4fhu5vGsMO04buzYuG7h0LDiuG7m+G7h3jGsMOB4buf4buHxanhu6ltw73hu4dCxJBD4buHxrDhu4/hu7Nj4buHOcOC4buHxKnhu7PGsGLhu4dD4bqq4bu14buzxanhu4fDvcSCQ+G7h+G7o3PDveG7h8O94bq8xKnhu4fhu6Nu4buH4bujw7nhu4d5bOG7qeG7h0Phuqpz4buz4buHxqFr4buz4buHQ+G6tOG7h+G7o+G6tuG7s+G7h3lI4buHxrDhuqDhu7Phu4fhuqrDg+G7qeG7h+G7o+G7qeG7h8ah4bupw7pD4buHR8OKY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4Hhurnhu6LhurThu6nhu4fEqeG7s8aw4buHQ+G6vuG7h+G7o+G7t+G7h+G7m8aw4buZQ+G7h+G7hOG7mUPhu4fhu5tF4buzxanhu4fhu5vhuqDhu4fhu5vhu7Xhu7Phu4fFqWrhu6nhu4fhu7PGsMOBY+G7h8So4buzxrDhu4fGoWrhu7Phu4fhu5vhuqDhu7PFqeG7h0NI4buH4bujw7nhu4dDxrDEqeG7s8aw4buHQ+G7tWrhu7Phu4fhu5vhuqDhu7PFqeG7h+G7s8OCYuG7h8ahauG7s+G7h+G7s8awa+G7h+G7hHXhu4dDxrBEc+G7h0Nsw73hu4fDvcSCQ+G7h+G7m2/hu7Phu4fhu7PGsMOB4buHxrDhurbhu7Phu4fhu5vGsOG7teG7h+G7o+G6puG7h+G7m8aw4bup4buH4bqsxrDhu6tj4buHw51w4buHxKnhu7PGsOG7h0PGsOG6vOG6tuG7s8Wp4buH4bub4bu14buz4buHQ+G6qsSp4bup4buH4bubbeG7s8aw4buHxalr4buHQ+G6quG6ouG7s8Wp4buH4buzROG6oOG7qeG7h+G7m+G7teG7s2Lhu4dDxrDhurzhurbhu7PFqeG7h+G7m8awakThu4dD4bqy4bup4buHQ8aww7ND4buHeeG7ueG7s8WpY+G7h+G7ssaw4bq84buzxanhu4fGoWvhu4d4xrDhuqDhu7PFqeG7h+G7nWrDveG7h8O94bqk4buHeeG6tOG7qeG7h+G7hOG6suG7qeG7h8ah4bqi4buHxKnhu7PGsGLhu4fhu4Thu7Hhu4dCw4Lhu4fhuqrDsuG7s8Wp4buHQ+G7q+G7s8aw4buH4bqg4buzxanhu4fhu4ThuqLhu7Phu4fGoW3hu7Xhu4dDxrDhurhi4buHeMaw4bqg4buzxanhu4fhu7PFqcaw4buf4buHQ8aw4buf4bu14buHSeG7h8Sp4bup4buHxqHEqeG7teG7h8Wp4bup4bq0Y8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurlbxrDhu5FI4buHxqFr4buHxrDhuqDDveG7h+G7s2vhu7Xhu4fhu5vhurrhu7PFqeG7h+G7o+G7qcO64buz4buHQ8aw4bu1bOG7qWLhu4fhu5vGsERIw7rhu7Phu4dD4bqq4bu54buHxrDDgeG7qeG7h0PGsG/DveG7h+G7m+G7teG7s+G7h+G7m8awakRi4buHw73hurDhu6nhu4d54buT4buz4buH4buzxrDhurzhu4dDxrB0YuG7h8ah4bqi4buHxKnhu7PGsOG7h3nhu43hu7PFqeG7h3ly4buH4bqqxKnhu4fhu7PFqeG7tWvhu6nhu4fhu6PhuqJD4buHQ8awROG6ouG7m2Lhu4fhu4ThurThu4fhu7PGsOG6vOG7h3jGsOG6oOG7s8Wp4buH4bqoRMSp4buz4buHQ8O0w71j4buHw51w4buHxKnhu7PGsOG7h+G7neG7jeG7s+G7h8Sp4buzxrDhu4fhu5vDiuG7h0Phu5PDveG7h2nhu4fFqeG7qeG6tOG7h0Jq4buzxanhu4fhu7PGsMO04buz4buHecSQ4bub4buHxqHhuqLhu4fhu6Phu6nhu4fGocSC4buHQ8aww7nhu4fhu53DieG7m+G7h0PGsOG7seG7h0PhuqrEqeG7s8aw4buHQ8aw4bq44buH4bujdOG7s+G7h+G7s8awa+G7h3nhu5FI4buH4burQ+G7h+G7o8OD4buHb+G7s+G7h0PGsMOK4bub4buHROG6ouG7s8Wp4buH4buEdeG7h+G7m8aw4bu14buH4bubxrBqRGPhu4fDncSCQ+G7h0PGsOG6tOG7qeG7h8Wp4bupxKnhu7Phu4dCxKlEYuG7h8ah4bqi4buHxKnhu7PGsOG7h+G7m8awREjDueG7s+G7h0LEqeG7s8Wp4buH4buj4bup4buHxqHEguG7h3nEkOG7m+G7h2nhu4fFqeG7qeG6tOG7h+G7m8aw4bupdURjw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ucaga+G7h+G7s8aw4bqy4buH4bubxrBqRGLhu4fGoW3hu7Xhu4fEqeG7s8aw4buH4bubw4rhu4fFqeG7qeG6tOG7h+G7o+G7t+G7h0PGsOG7seG7h8O9xKnhu7PFqeG7h+G7m8awakThu4fhu6N04buz4buHb+G7s+G7h+G7hOG6suG7qeG7h8aha+G7h8ah4buCxKnhu4fhu5vhurbDvWLhu4fhu7PGsMO04buz4buHecSQ4bub4buHeMaw4bqg4buzxanhu4fhu5vhu7fhu4fhuqDhu7PFqeG7h+G6pOG7h+G7s8awa2Phu4fEqOG7s8aw4buHecOz4bqs4buH4bubxrDDtOG7s+G7h8Wp4bupbWLhu4dH4bup4buz4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4fhu5vhuqDhu7PFqeG7h+G7hOG7qcO64bub4buHw73hurLhu6li4buHxqHhu5nhu7Phu4fGoeG7rUThu4fhu4Rr4buHeMaw4bu34buHeMawb+G7s+G7h+G7hOG7seG7h0LDiuG7m+G7h3jGsMOB4buf4buHSHRE4buH4buzxrDhu6l1ROG7h8aw4bq24buz4buHQ+G6quG6vOG6suG7m2Phu4fhu5rhu7fhu4fGsOG6oMO94buHQ+G6quG6tOG7qeG7h0PhuqLhu6nhu4fDveG7rUPhu4fDveG6suG7qeG7h+G7hHXhu4fhu6Phu7fhu7Phu4fhu5vhu7Xhu7Ni4buH4buzxrDhurzhu7PFqeG7h8ah4bqi4buHxKnhu7PGsOG7h+G7hOG7l+G7s+G7h+G7o+G7qeG7h8ahxILhu4fhu5vGsOG6vMSp4buH4buEdWPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5W8awdOG7h+G6qsOD4bup4buHw73EgkPhu4d54buT4buzYuG7h0PhuqrhurThu6nhu4fDveG6vMSp4buH4buzxrDhurzhu4dD4bqqxJBDYuG7h8Sp4buzxrDhu4fGoXThu4fhu5vhu7Xhu7Phu4dD4bqqc+G7s+G7h0PEqUjhu4fhu4Thur7EqeG7h+G6qsSp4buH4buzxanDgOG7h0PGsOG7seG7h8Wp4buN4bqs4buHxqHhuqLhu4fhu6PDiuG7s8Wp4buH4bud4bq84bqy4bup4buHxanhuqLhu5vhu4fhu5vDtEjhu4fFqeG7k+G7s+G7h+G7s8awa2Lhu4fhu7PFqeG6vOG6tOG7qeG7h+G6vOG6skPhu4dC4bq64buzxaljw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6uSThu7PFqeG7h+G6qERqQ+G7h8Sp4buzxrDhuqnhu4figJzhu7Lhu7fhu6nhu4fhu5vGsERIw7rhu7Phu4fFqeG7seG7h+G7hOG6suG7qeG7h8O9cOG7h8O9a0jhu4fDvWvhu4d5w7PDveG7h0PGsHRi4buH4buEdeG7h+G7o+G7qeG7h+G7o8O54buHxqHhuqLhu4fhu5vhu7nhu7Phu4fhu4Rr4bu14buH4buzxrBrY+G7h1vhur7hu4fhu7PEqUjhu4fhu6Phu5/DveG7h+G7m+G7teG7s+G7h8ah4buh4buHQsSp4buzxanhu4dv4buz4buH4bub4bq2w71i4buHeMaw4bqg4buzxanhu4fhu5vhu5Phu7Phu4d54buh4buz4buHecSQQ+G7h+G7s+G7gsSpY+G7h8ag4bqi4buHeMaw4bqg4buzxanhu4fhu5vhu7fhu4dCw4rhu5vhu4fhu6Phu6nhu4dDxrDDueG7h+G7ncOJ4bub4buHecO0ROG7h+G7o3Thu7Phu4dDxrB04buH4bujw7REZOKAnWPhu4fhu7LhurzhurLhu5vhu4fDvcOzQ+G7h8Sp4buzxrDhu4fGsOG7ucSp4buHeeG7l+G7s+G7h+G7hGvhu7Xhu4fhu53hu7nhu7PFqeG7h+G7s+G6vOG6suG7m+G7h8O94bq8xKli4buHeW/hu7Phu4fhu51r4bup4buHQ+G6qnPhu7Phu4fDvWpjw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ucSo4buzxrDhu4fhurzhurLhu5vhu4fFqeG7seG7h8O94bux4buzxrDhu4fhu5vhu7nhu7Phu4dDxrDhurbhu4fGoeG7oeG7h8O9a+G7h+G7m8awbEjhu4dD4bqy4bup4buH4bqgw73hu4fhu5vGsOG7k8O94buHeeG7kUjhu4fGoeG6ouG7h3nEkOG7m+G7h+G7kUhi4buH4bujw7nhu4fhu7Phu7fhu6nhu4fDvcSCQ+G7h3nhurThu6nhu4fhu5ttw73hu4fhurbhu7Phu4fhu4Rr4buH4buzxalr4buz4buHeeG6tOG7qeG7h0fhu6nhu7Phu4d54bqw4bupY+G7h8av4bu3xKnhu4fhuqrEqWLhu4fGoeG6ouG7h8Sp4buzxrDhu4fhu4Thu5fhu7Phu4d5ROG6oOG7s+G7h8O0w73hu4dDxrDhu5PDveG7h0hzROG7h0PGsOG6vOG6tuG7s8Wp4buH4bub4bu14buz4buH4bubxrBqRGPhu4fhu5xF4buH4bubxrDhu7Xhu4fhu5vhu7fhu4d44bupw7rDveG7h3nhurThu6li4buH4bub4bu34buHQ8OB4buH4buEceG7h0PGsOG6tOG7h+G6tmPhu4fEqOG7s8aw4buHeMaw4bqg4buzxanhu4fGoeG7qXRD4buHw73hu7Hhu7PGsOG7h+G7m+G7t+G7h0LEqeG7qeG7h8awxKlI4buHeMaw4bqg4buzxanhu4d4xrDhu6nhu4fhu7PGsOG7qXVE4buHeeG7k+G7s+G7h+G7m27hu6nhu4d54bq04bup4buHxqHhuqJi4buHeMaw4bqg4buzxanhu4fGoeG7qXRD4buH4buzdEThu4fhu7PFqcaw4buf4buHeeG6tOG7qeG7h8ah4bqi4buH4buj4bq+4buzxanhu4d4dEPhu4fGsOG6oOG7s+G7h+G7hOG6suG7qeG7h+G7s8Wp4bq84bq04bup4buH4buja+G7s+G7h8aha+G7h+G7o+G7t+G7h0PGsOG7seG7h+G7o+G6tOG7qeG7h8Sp4buzxrDhu4fhu5vhu7fhu4fhu7PGsOG6vOG7h8ahw7RI4buHxanhu6nhurThu4fGsMSpSOG7h3jGsOG6oOG7s8WpY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4Hhurnhu7LGsOG6vOG7s8Wp4buHxKnhu7PGsOG7h8ah4bupdEPhu4fhu5vGsMOz4bub4buHw73EgkPhu4fhu6Phu6l1ROG7h+G6qsOy4buzxanhu4fhu51F4buH4bubxrDhu7Xhu4fEqeG7s8aw4buH4bub4bu34buHQsSp4bup4buHxrDEqUjhu4fhu6PEkOG7s8Wp4buHQ8aw4bux4buHxqHhuqLhu4fhu4Thu5fhu7Phu4dIc0Thu4dDxrDhurzhurbhu7PFqeG7h8Sp4buzxrDhu4fhu4ThuqDhu4fhu6Phu6l1ROG7h3jhu6nDuuG7s2Phu4fEqOG7s8aw4buH4bubxrDDs+G7m+G7h8O9xIJD4buH4buj4bupdUThu4fhuqrDsuG7s8Wp4buHxqHhuqLhu4dCw7Xhu7Phu4dCa+G7s8Wp4buH4bubxrDhu61E4buHw71B4bup4buHQ8aw4bupw7pD4buHQ8aw4bu54bupYuG7h8O9QeG7qeG7h+G7o+G7qXVE4buHQ+G7qXThu7PFqeG7h+G7o8O54buHxKnhu7PGsOG7h+G7o+G6vMOC4bub4buHQ+G6okPhu4fGsOG6tuG7s2Lhu4fhu6PhurzDguG7m+G7h0Phu4Dhu4fhu53hu7Xhu4dDxrDhu5/hu7Xhu4fhu5vGsEHhu7Phu4d54buAxKnhu4fhu5vhurjEqeG7h8O94bux4buzxrDhu4fhu4Rr4buH4bubxrDhu61E4buHQ+G6qmrhu5vGsOG7h+G7s8aw4bupw7rDveG7h+G7hOG6suG7qeG7h+G7s8aw4buC4buzxanhu4d54buAxKnhu4fhu5vGsEHhu7Phu4fhu6Phu7djw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ueG7msaw4buP4buzxanhu4fhu5vhu7fhu4fhu7PFqeG6vOG6tOG7qeG7h8Wp4bupa+G7h+G7s2vhu7Xhu4fhu6Phu6nhu4fGocSC4buHQ+G6vuG7h2nhu4fFqeG7qeG6tOG7h+G7m8aw4bupdUThu4dD4bqy4bup4buH4buL4buHxanhu6nhurThu4dD4bqi4bupYuG7h+G7m+G6uuG7s8Wp4buHeMaw4bqg4buzxanhu4fEqeG7qeG7h0Phu5nhuqzhu4dDxrDDueG7h+G7ncOJ4bub4buH4buzxanhu7Vr4bup4buHQ+G6quG6tOG7qeG7h+G7hGvhu7Xhu4fhu7PFqWtI4buHw73hurzEqeG7h8Wp4bup4bu3Y+G7h+G7muG7t+G7h+G7m8awb+G7s8WpYuG7h+G7m8aw4buv4buHeWvhu4fhu4Thu7Hhu4fDvcSCQ+G7h0Phu7Hhu7PGsOG7h0PGsOG6vOG6tuG7s8Wp4buHw7TDveG7h0PGsOG7k8O9YuG7h+G7hOG7seG7h+G7m+G7teG7s+G7h8O9a+G7h3nhu43hu7PFqeG7h3ly4buHQ+G6qmrhu7PGsOG7h8O94buNQ+G7h+G7o8O54buH4bub4bu14buz4buH4bubxrBqROG7h+G7o+G6vMOC4bub4buHQ8aw4bu1beG7qeG7h8O9auG7qWPhu4fhu7LGsOG7seG7s+G7h8ah4bqi4buH4bq84bqyQ+G7h0Lhurrhu7PFqeG7h+G7hOG7seG7h3ls4buzxrBi4buHQ+G6quG6vOG6suG7m+G7h8O9w7ND4buHxKnhu7PGsOG7h+G7s8aw4bq84buHxrDhu6nDuuG7s+G7h3lz4buz4buHxqHEqeG7teG7h3hJ4buHw4rhu5vhu4dDxrDhurThu6nhu4dDxrDhurbhu4fGoeG7oWPhu4fGoOG6ouG7h3jhu6lz4buz4buH4buzxrDhu5fhu7Phu4dD4buZ4bqs4buH4bubxrDhu7Xhu4fEqeG7s8aw4buHQ+G6vuG7s8Wp4buH4buE4bu54buzxanhu4dH4buf4buHQ+G6qnPhu7Phu4fhu5vGsOG7qXThu5vhu4dH4buf4buH4bujbOG6rOG7h0Phu6vhu4dD4buf4bu1YuG7h+G7neG6sOG7h+G7nWvhu7PGsOG7h8Sp4buzxrDhu4fDveG6sOG7qeG7h3jGsOG7qeG7h+G7hOG7keG6rOG7h+G7s8WpbuKApsOpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4Hhurl7w4Phu6nhu4fhu6PDtEjhu4d4xrDhu6nhu4fGoeG6ouG7h+G7o27hu4fFqeG7qWti4buHSHRE4buH4bujROG6ouG7qeG7h+G7hGvhu4fhu53hu6Xhu4dHxJDhu5vhu4fhu6PEguG7s8Wp4buH4buE4bqy4bup4buHxqHEqeG7teG7h+G7m23DveG7h0fEkOG7m+G7h8ahRMOD4buz4buH4buEROG7qWLhu4d54bupw7pE4buHxKnhu7PGsOG7h+G7m+G7t+G7h3jhu6lz4buz4buH4buzxrDhu5fhu7Phu4fhu5tF4buzxanhu4fGoeG6ouG7h+G7s+G7t+G7qeG7h+G7hGvhu6nhu4fGocSp4buH4bubw7RE4buH4bubxrBESMO64buzYuG7h8awxKlI4buH4buj4buVSOG7h+G7m8aw4bupdOG7m+G7h0fhu5/hu4d5b+G7s+G7h+G7o+G6vMSp4buH4bqg4buzxanhu4fhu6Phu6nhu4fhu51s4bu14buH4buzxanhu7Vr4bup4buHQ+G6quG6tOG7qeG7h+G7s8Oz4buzxanhu4fhu5HDveG6reG7hzzGsG3hu6nhu4fhu5vGsG/hu7PFqeG7h3ly4buHQ8aw4bq84bq04buzxanhu4fhu5vhurjEqeG7h+G7m0TEguG7m+G7h0LhuqLhu7PFqeG7h+G7hGvhu4dD4bux4buzxrDhu4dDxrDhurzhurbhu7PFqeG7h3lr4buH4oCc4buz4bq84bqy4bub4buHw73Ds0Phu4fhu5vGsG1I4buHR0ThuqDhu6nigJ1i4buH4buzxrDhurzhu7PFqeG7h+G7s8aw4buC4buzxanhu4fhu53hu7nhu7PFqeG7h+G7s+G6vOG6suG7m+G7h+G7m+G6uuG7s8Wp4buH4buzc+G7s+G7h+G7m8awbUjhu4fhu7PFqeG6vMOC4bub4buH4buEdeG7h+G7s8WpRMOD4buz4buHw73hurLhu6nhu4dD4bqqQeG7s+G7h3ly4buH4bqsxrBt4bupYuG7h0Phuqrhu7nhu7Phu4fhu6Ns4bu14buHeUnhu4d5a8O94buH4buzxanhurzhurThu6nigKbDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxKhEQ8aw4bu14bqq4buB4bq5w53hu6nhu7PGsOG7h+G7osOK4bubw6kv4bqs4bq5

Minh Đức

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chùm thơ mới của NGUYỄN ĐĂNG QUANG

Chùm thơ mới của NGUYỄN ĐĂNG QUANG
2022-12-17 05:05:00

QTO - Sinh ra tại xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, mảnh đất nép mình bên dòng sông Vĩnh Định, khi trưởng thành, mặc dù đảm đương nhiều chức vụ...

Quê hương danh nhân Nguyễn Hữu Thận

Quê hương danh nhân Nguyễn Hữu Thận
2022-12-03 06:50:00

QTO - Quê hương Quảng Trị tự hào vì tạo dựng nhiều làng mạc nổi tiếng và sinh ra nhiều người con ưu tú. Một trong những tài năng đó có danh nhân Nguyễn Hữu...

Miền ký ức không phai mờ

Miền ký ức không phai mờ
2022-12-03 06:45:00

QTO - Anh cùng đoàn cựu chiến binh vừa vượt chặng đường hơn năm trăm cây số từ Hà Nam vào Quảng Trị. Ngoài mục đích tham quan, thì chuyến vào Quảng Trị lần...

Du lịch… văn học

Du lịch… văn học
2022-12-03 05:02:00

QTO - Cuối tháng 11/2022, một tour du lịch độc đáo chính thức được tổ chức. Điểm đến của tour này không phải là một thắng cảnh hay di tích lịch sử mà là...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết