Cập nhật:  GMT+7
ZcWp4buD4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmfcawQnjhu6Phur/DqeG7nOG7mUfhu4F5a8O9xanhu4FCxanhur7GoeG7gcWpxrB1w73hu4HDvcWpxrB1eeG7geG7gkXhu4Hhu5ds4buz4buB4buCdeG7geG6rENHdMO94bqr4buBeOG6tMaw4buB4bupxqHFqeG7gcWp4bq04bqm4buB4bqmxanEqeG6puG7gcahw4nhu4nhu4Hhu53hu7Nqw73hu4Hhu4LGsHLDveG6q+G7gcO94bun4bq64bqyxrDhu4F44buJ4buz4buB4budw4PDveG7p2Uvxanhu4PDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbFqOG7o+G7ieG7m+G6v8OpZcaweeG7p+G7geG6quG6qMah4bq34bq/Ly/GoWLhu5fhu4nhu7PhuqxD4buJw73hu6dC4bqoxrBi4buCw70v4bub4buj4bqqd0Lhu7PhuqYvw73hu6Phu4Thuqov4buDw61o4buFL2fDrOG7m+G7heG7g+G7i+G7h+G7i2fhu4dC4buD4buFaeG7heG7hcOteOG7g2J24bqm4bun4bq/4buBL8OpZOG7gTx9xJHhu4Et4buBfeG6qOG7s8O94bun4buBw73FqcawdXnhu4F3SeG7geG6rEPhu4nhuqvhu4F5w7LGoeG7geG7m8SQ4buBxqHhu7fDveG7geG7p8Oy4bqm4buBw73FqcawdEPhu4F3xanhu7Xhu4F3xaluw73huqvhu4FCxanEqcahxanhu4FCxanhurzGoeG7gcO9xanhurrDveG7p+G7geG6psWp4buzw73hu6fhu4FC4bqoauG7s+G7gcagw504xqAtWOG7nOG7geG7gmrhu4HFqeG7s2tC4buB4budw4PDveG7p+G7gcagw4DDveG7p+G7geG7neG7s2rDveG7gULhuqhyw73hu4Hhu53hu7Hhu4nhu4Hhu5dqw73hu4HFqUNHdcO94buB4bumxrDhu7Phu4FYxrDDvcWp4buB4budbeG7geG7nWtC4buB4bud4bq64bq0xqHhu4F5w4NC4buB4bqq4bqg4buBd3NC4buB4bqsQ2zhu4Hhu53EqcO94bun4buBd8Wp4bupxqHFqeG7gXh1YuG7geG7luG7icO94buBfcWp4bq64bqyw73hu6fhu4Hhu4JF4buBxahDR3XDveG7gcOJR+G7geG7psaw4buz4buBWMaww73FqeG7gXhDw4DDveG7geG6rEPhu4nDveG7gULDtXnhuqvhu4HGocWp4but4buB4buda+G7s+G7geG6qsO1Q+G7geG6qsSpQuG7geG6psWp4buzw73hu6fhu4FC4bqoauG7s+G7gcahw4DDveG7p+G7gcO9xanDtcO94bqr4buB4buCxrByw73hu4HGocWp4bq8xqEt4buBeOG7ieG7s+G7geG7ncODw73hu6fhu4FkxqDDnTjGoC1Y4bucxJHhu4Hhu4Jq4buBxanhu7NrQuG7geG7ncODw73hu6fhu4HGoMOAw73hu6fhu4Hhu53hu7Nqw73hu4HDvXLDveG7gcahxKnGoeG7gcWp4buza0Lhu4Hhu53Dg8O94bun4buBw71qR+G7gcO94bunakfhu4HGoWrDveG7p+G7gcO9w7XDveG7p+G7gcah4buJ4buz4buBxqHFqcO0QuG7gXjhurrhurTDveG7p+G7geG7gmrhu4Hhu53GsOG7geG7gmrhu7Phu4HGocWpxrB0Q+G7geG6qsO1Q2Lhu4Epxanhu7XDveG7p+G7geG7gsawcsO94buB4buWxKnhu7Phu4E8Q2zDveG7p+G7gX3huqjhu7Hhu4HGoeG7teG7gcahQ8ODxqHhu4HhuqbFqUHDveG7p+G7geG7gsO0w73hu4Hhu53huqLDveG7p+G7gcahxanhu6nhu4F9PjI6w53hu6bhu4HGoMWo4buo4buBfT5bw53hu6bhuqvhu4Hhu5bhu6nhu4FCxanhurrhu4HFqENHdcO94buBw4lH4buB4bumxrDhu7Phu4FYxrDDvcWp4buB4buCdOG7geG6rEPhu4nDveG7geG7ncaww7p54bqr4buB4bud4buxw73FqeG7gcWp4bq64bq2w73hu6fhu4HGocOJ4buJ4buB4buW4buJw73hu4F9xanhurrhurLDveG7p+G7geG7gkXhu4HFqENHdcO94buBw4lH4buB4bud4bqgxrDhu4Hhu4LhurbGsOG7gcWp4buza0Lhu4Hhu53Dg8O94bun4buBxqDDgMO94bun4buB4bud4buzasO94buB4buCauG7geG6psWp4buzw73hu6fhu4FC4bqoauG7s+G7gcagw504xqAtWOG7nOG7gULhuqhyw73hu4Hhu53hu7Hhu4nhu4Hhu5dqw73hu4HFqUNHdcO94buBQuG6qOG7s8O94bun4buBw73FqcawdXnhu4F3SeG7gULhurbGsGJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqS3hu4F9xanhurrhu4nhu4Hhu53huqLDveG7p+G7gcahxanhu6lj4buB4bucdOG7gcO94bunxanhu7Hhu4Hhu53huqLDveG7p+G7gcahxanhu6nhu4HGocWp4buz4buB4buXxrBzQuG7geG7guG7icaw4buBQuG6qOG7t+G7gXhtw73FqeG7geG7nWvhu7Phu4HGocOJ4buJ4buB4buW4buJw73hu4F9xanhurrhurLDveG7p+G7geG7gkXhu4HFqENHdcO94buBw4lH4buB4bumxrDhu7Phu4FYxrDDvcWp4buB4bud4bqgxrDhu4Hhu4LhurbGsOG7geG6psWp4buzw73hu6fhu4FC4bqoauG7s+G7gcahw4DDveG7p+G7gcO9xanDtcO94bqr4buB4buCxrByw73hu4HGocWp4bq8xqEt4buBeOG7ieG7s+G7geG7ncODw73hu6fhu4Hhu4Jq4buBxanhu7NrQuG7geG7ncODw73hu6fhu4HGoMOAw73hu6fhu4Hhu53hu7Nqw73hu4FC4bqocsO94buB4bud4bux4buJ4buB4buXasO94buBxalDR3XDveG7gULhuqjhu7PDveG7p+G7gULFqeG6ssaw4buB4bunxrDhu4nDveG7geG6rEPhu4nhuqdlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqS3hu4HDncWp4buGw73hu6fhu4HDvW554buB4bqsQ+G7ieG6q+G7geG7luG7icO94buBfcWp4bq64bqyw73hu6fhu4Hhu4JF4buBxahDR3XDveG7gcOJR+G7geG7psaw4buz4buBWMaww73FqeG7gXhDw4DDveG7geG6rEPhu4nDveG7gULDtXnhuqvhu4HGocWp4but4buB4buda+G7s+G7geG6qsO1Q+G7geG6qsSpQuG7geG6psWp4buzw73hu6fhu4FC4bqoauG7s+G7gcahw4DDveG7p+G7gcO9xanDtcO94bqr4buB4buCxrByw73hu4HGocWp4bq8xqEt4buBeOG7ieG7s+G7geG7ncODw73hu6fhu4FkxqDDnTjGoC1Y4bucxJHhu4Hhu4Jq4buBxanhu7NrQuG7geG7ncODw73hu6fhu4HGoMOAw73hu6fhu4Hhu53hu7Nqw73hu4HDguG7gcWpQ0d1w73huqnhu4HhuqbFqcO1w73hu4HGocOAw73hu6fhu4Hhu4Phu4Hhu53huqLDveG7p+G7gcahxanhu6nhu4FC4bqo4buzw73hu6fhu4Hhu5bhu4nDveG7gX3FqeG6uuG6ssO94bun4buB4buCReG7geG7gmrhu4Hhu4Phu4Hhu53huqLDveG7p+G7gcahxanhu6nhu4HFqENHdcO94buBw4lH4buB4buCxrByw73hu4FC4bqo4bq+xqHhu4FCxrBz4bqm4buB4bqmxalF4buBQuG6qMSpxqHFqeG7gXjhu6/DvcWp4buB4buC4bq+xqHhu4HDvWpHYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8Opxahqw73hu6fhu4HDvW554bqr4buBQuG6qOG7s8O94bun4buBxqHFqeG6uuG6sMO94bun4buBQuG6qOG7q8O9xanhu4HGocOAw73hu6fhu4FCxKnGoeG7gULhuqjhu7nDveG7p+G7gULDtXnhuqvhu4Hhu5bhu4nDveG7gX3FqeG6uuG6ssO94bun4buB4buCReG7gcWoQ0d1w73hu4HDiUfhu4Hhu510Q+G7geG7neG6uuG7ieG7geG6qOG7ieG7gcO9xanhu4bDveG7p+G7gXdz4buBxanhu7NrxqHFqeG7gXfFqcSp4buBxqFF4buBQsWpw7rhu4Hhu53DuuG7gVjGsHLDveG7geG7neG7s2rDveG7gXjhu4nhu7Phu4Hhu53Dg8O94bun4buBZFjhu5xY4bucxJHhu4HFqUNHdcO94buBxqHhu7Xhu4HGoeG6sOG7geG6qsOC4buBRsO1R+G7geG7m+G6vsO94bun4buBd3Phu4HFqeG7s2vGocWp4buBQsSC4buBxqHFqeG6vMah4buBQsWp4bq+xqHhu4HFqcawdcO94bqr4buBw73FqeG6uuG6reG7geG7luG7icO94buBxalqw73FqeG7gVdz4buBxanhu7NrxqHFqeG7geG6quG6oOG7gWZnLVfFqC/FqFvhu4FCxanhur7GoeG7gcWpxrB1w73hu4Hhu5x04buBxKnDveG7gcahw4nhu4nhu4F94butw73FqeG7gcOJR+G7geG7gnThu4FCxalqw73FqeG7gXjhu5Phuqbhu4FCxILhu4HGocWp4bq8xqHhu4Hhu51sw73hu6fhuqvhu4HhuqbFqcSpQuG7gULhuqjGsMO6w73hu4Hhu51sw73hu6fhu4Hhu4LGsHLDveG7geG7gmrhu4HGocSpxqHhu4FCxILhu4HGocWp4bq8xqHhu4HGocWp4bupw73FqeG7gULhuqjhu7Hhu4Et4buBRm3hu4HFqcODxrDhu4FC4bqo4buzw73hu6fhu4HGocSpxqHhu4Hhu5vhu7Phu4nDvcWp4buBw73hu6fFqcawdeG6puG7gcO94bun4buzasaw4buBw73FqWrhu4HDveG6uuG6tsah4buBQuG6qHLDveG7geG7neG7seG7ieG7geG7l2rDveG7geG7p8aw4buJxrDhu4Hhu53hu7Nrw73hu4Hhu4Xhu4fhu4Np4buBLeG7geG7heG7h+G7heG7h+G6qeG7geG6quG6sOG7gXdzQuG7geG7g+G7h+G7gcO9bnnhu4FCxanhur7GoeG7gcWpxrB1w73hu4HGoMWp4but4buBQsWp4bux4buBZ+G7gy3GoH0vfVvhu4HGocOJ4buJ4buBfeG7rcO9xanhu4HDiUfhu4Hhu4J04buB4oCcfW7DveG7p+G7gcah4bq64bqyw73hu6fhu4Hhuqrhur7hu4F4bcO9xanhu4Hhu51r4buz4buBxqHDieG7ieG7geG7nGzDveG7p+G7geG7neG6oMaw4buB4buC4bq2xrDhu4HGocOAw73hu6fhu4FCxKnGoeG7geG6psWpxKlC4buBQuG6qMaww7rDveG7geG7neG7s2rDveG7geG7gsawcsO94bqr4buBQsWpasO9xanhu4F44buT4bqm4buBxqHDgMO94bun4buB4bud4buzasO94buBxqHhurDhu4HhuqrDguG7gWTGoOG7nMage8SR4buBQuG6qOG7s8O94bun4buBxqHEqcah4buB4bub4buz4buJw73FqeG7gcO94bunxanGsHXhuqbhuqvhu4Hhu53hurDDveG7geG7guG7seG7geG6quG6vuG7gcO94bunxanGsHXhuqbhu4Hhu5vDtcO94buBeOG7k+G6puG7geG7gmrhu4HGoOG7nMage+G7gUZt4bqr4buB4bqmxanhurrhurLDveG7p+G6q+G7gULFqeG7seG7gULhuqjDtMO94oCd4bqp4buBQsSCw73hu6fhu4F3c0Lhu4Hhu4Phu4fhu4HDvW554buBQsWp4bq+xqHhu4HFqcawdcO94buBw53hu6fFqeG7seG7geG6rENHc0Lhu4Hhu4Phu4Mtw508L31b4buBw73hu6dqR+G7geG7heG7hy/DrC/hu4Xhu4fhu4fDrOG7gcahw4nhu4nhu4F94butw73FqeG7gcOJR+G7geG7gnThu4HigJx9xrBz4bqm4buBQkXGoeG7gUbDtUfhu4Hhu5vhur7DveG7p+G7geG7p8aw4buJxrDhu4HGocO04bqm4buBxqHDgMO94bun4buBw73FqcO1w73huqvhu4Hhu53Dg8aw4buBw73hu6fhurjhu4HGocOAw73hu6fhu4HGocWp4bq8xqHhuqvhu4Hhu4LGsHLDveG7gcahxanhurzGoeG7geG7gmrhu4FCxILhu4HGocWp4bq8xqHhu4HGocOAw73hu6fhu4Hhu53hu7Nqw73hu4FC4butw73FqeG7gTxDbMO94bun4buBfeG6qOG7seG7gULFqeG6ssaw4buBd0nhu4Hhu53hu5lH4buBeWvDvcWp4buBxqHDgMO94bun4buBw73hu6fFqcawdeG6puG7gcWp4bu14buJ4bqr4buBxanGsHXDveG7geG7nWvGsOG7gcWp4bu14buJ4buB4budw7RC4buBw73hurrhurbGoeKAnWJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqeG7nHPDveG7gcO94buJR+G6q+G7gcWp4buRQ+G7gcWpc0Lhu4HGocSpxqHhu4Hhu5vhu7Phu4nDvcWp4buBw73hu6fFqcawdeG6puG7gcah4bu14buBQuG6qHLDveG7geG7g2jhu4F44buJ4buz4buB4budw4PDveG7p+G7gcSCw73hu4Hhu53hu7HDvcWp4buB4buddEPhu4FCxalqw73FqeG7gXjhu5Phuqbhu4FCxILhu4HGocWp4bq8xqHhu4HGoMOAw73hu6fhu4Hhu53hu7Nqw73huqnhu4Hhu4LGsHXGoeG7gULFqWrDvcWp4buBeOG7k+G6puG7gULEguG7gcahxanhurzGoeG7geG7nGzDveG7p+G7geG7gmrhu4HhuqbFqcSpQuG7gULhuqjGsMO6w73hu4Hhu53Dg8aw4buBw73hu6fhurjhu4Hhu51sw73hu6fhu4Hhu4LGsHLDveG7gULhuqjhu7PDveG7p+G7gcahxKnGoeG7geG7m+G7s+G7icO9xanhu4HDveG7p8WpxrB14bqm4buB4bud4bq64bq0xqHhu4FC4bupxqHFqeG7gcah4bq+xqHhu4FC4bqoxrDDusO94buBd8Wp4buJxrBi4buB4bucw4PGsOG7gcO94bun4bq44buBxqHEqcO94buB4buXw4Phu4HGocOAw73hu6fhu4Hhu53hu7Nqw73hu4FCw4rhu4HFqUNHdcO94buB4budc8O94buBxqHhurDhu4HhuqrDguG7geG7neG6uuG6tMah4buBeOG6vuG7ieG7gcahxanhu7nDveG7geG7l+G6oOG7gULhuqjhu6nhu4Hhu51seeG7geG7l2zhu7Phu4Hhu4J04buBw71uw73hu6fhu4F44bq+xqHhuqvhu4FC4bqo4burw73FqeG7geG7ncOD4bqr4buBQ0fhu4FC4bupw71i4buBxqDEqcah4buBxqHDtOG6puG7gUPDjOG6q+G7gcahxanhu6nDvcWp4buB4bqsQ0d0w73hu4HhuqxD4buJw73hu4FCw7V54buB4bqsQ0fhu4HFqeG7s2vGocWp4bqr4buB4budauG7s+G7gUJr4buz4buB4buX4bqixrDhu4Hhu5vhurrhuqTDveG7p+G6q+G7geG6quG7gOG7geG7m0XDveG7p+G7gcWp4bq04bqm4buBeEjhu4HDvcWp4buGw73hu6fhu4HGocSpw73hu4Hhu5fDg+G7gcah4bu14buBw71uw73hu6fhu4F44bq+xqHhuqvhu4HDvcWpxrB1QuG7gULhu6vDvcWp4buBQuG6qOG7s8O94bun4buBxqHDgMO94bun4buBQsSpxqHhu4HGocOAw73hu6fhu4Hhu53hu7Nqw73huqvhu4FC4bqo4bq6w4LDveG7p+G7gULFqWrDvcWp4buBQsOK4buB4bqmxanhu7PDveG7p+G7gULhuqhq4buz4buBxqHDgMO94bun4buB4bud4buzasO9YmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8Op4buWcsO94buBxqFrw73FqeG7geG7neG7teG6q+G7geG7luG7icO94buBfcWp4bq64bqyw73hu6fhu4Hhu4JF4buBxahDR3XDveG7gcOJR+G7gULFqeG6uuG6ssO94bun4buBRkNHcsO94buBQsWp4buj4buz4buB4bubw4HGsOG6q+G7gcahxanhu63hu4Hhu51r4buz4buBWOG7nFjhu5zhu4HFqUNHdcO94buBQuG7qcahxanhu4HGoeG6vsah4buB4budxILGsOG7gXnhurbGsOG7gcO9w4PGsOG7geG7m0PDveG7p+G6q+G7geG6psWp4bq64bqww73hu6fhu4FCxanhurzGoeG7gcWp4buza0Lhu4Hhu53Dg8O94bun4buBeWrhu4FC4bqo4bu5w73hu6fhu4FCw7V54buBeGrhu4HFqeG6uuG6tsO94bun4buB4buCdOG7gcah4bqw4buB4bqqw4Lhuqvhu4F4w7RH4buBxqHhurDhu4HhuqrDguG7gXhqeeG7geG7neG7seG7ieG7geG7l2rDveG7gcahxanhu63hu4Hhu51r4buz4buBxanhu7NrQuG7geG7ncODw73hu6fhuqvhu4F4w7RH4buB4bud4buzasO94buB4buCxrByw73huqvhu4HGoMOdOMagLVjhu5zhu4F4annhu4Hhu53huqDGsOG7gULhurrhurTDveG7p+G7geG7guG7k8O94buB4budw4PDveG7p+G6qeG7gcahxalDR8O6w73hu4F5a8O9xanhu4HGocWp4but4buB4buda+G7s+G7gcWp4buza0Lhu4Hhu53Dg8O94bun4buBxqHDgMO94bun4buB4bud4buzasO94buB4buCauG7s+G7geG7gsawdcah4buBQsSC4buBxqHFqeG6vMah4buBQsWp4bq+xqHhu4HFqcawdcO94buBxqHFqeG6vMah4buBw71uw73hu6fhu4Hhu51rxrDhu4Hhu5vGsHXDveG6q+G7geG7l2zhu7Phu4Hhu4J14buB4bqsQ0d0w73huqvhu4F44bq0xrDhu4Hhu6nGocWp4buBxanhurThuqbhu4HhuqbFqcSp4bqm4buBxqHFqeG7qcO9xanhu4Hhu53EqcO94bun4buBxqHDieG7ieG7geG7neG7s2rDveG7geG7gsawcsO94bqr4buBxqDDnTjGoFjhu5zhuqnhu4FGw7VH4buB4bub4bq+w73hu6fhu4HhuqxD4buJw73hu4HFqXXhu4F44buJ4buz4buB4budw4PDveG7p+G7gcWpasaw4buBxanhu7fhu4nhuqvhu4HEgsO94buB4bud4buxw73FqeG6q+G7gULGsHPDveG7geG7l8ODYuG7gcagxanhu63hu4Hhu51r4buz4buBWOG7nFjhu5zhu4HFqUNHdcO94buBxanhurrhurbDveG7p+G7geG7m+G7lcO94buBxqDhu5zGoHvhu4FCxanhurrhurLDveG7p+G7gUZDR3LDveG7geG7m0NH4buBQuG6qOG7q+G7gcahxalz4buB4budw4Phu4HhuqrGsMO9xanhu4HFqeG7s2tC4buB4bud4buxw73FqeG7gXdJ4buB4buCauG7geG7l8SpeeG7geG6qsSpQuG7gcO9xanGsHV54buB4buCReG7gcahxalDR3LDveG7gXnDgMO94buB4budw7rhu4Hhu4Lhu5PDveG7geG7ncODw73hu6fhu4Hhu53hu7Nqw73hu4Hhu4LGsHLDveG7geG7m8O0R+G7gXhyw73hu4HhuqbFqeG7s8O94bun4buBQuG6qGrhu7Phu4FCxanGsOG7geG7nUPhu4nhu4HhuqrDgMaw4buBw73Egsaw4bqr4buB4buddEPhu4F3xalv4bqm4buBxqHFqWrhu7Phu4F5w4rDveG7p+G7gcahxKnGoeG7geG6quG6vuG7gXfGsHXDveG7gULhuqjhu7nDveG7p+G7geG7nWvGsOG7gcahw4nhu4nhu4HhuqxDcuG7gcWp4bq64bqww73hu6fhuqvhu4Hhu53DtELhu4HDveG6uuG6tsahYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8Op4buWcsO94buBxqFrw73FqeG7geG7neG7teG6q+G7geG6psWpbMaw4buBeEPDgMO94buB4bqsQ+G7icO94buBQsO1eeG6q+G7gcahxalueeG7gXjhu7Phu4Hhu51zw73hu4Hhu53hurLGsOG7geG6quG6oMO94bun4buB4buC4buTQuG7gcahxanDtELhuqvhu4FCxrDDvcWp4buBQsWp4buRw73hu4HGocOJ4buJ4buB4bud4buzasO94buB4buCxrByw73huqvhu4FCw4rhu4Hhu53hu7Xhu4F4annhu4HGocWp4buz4buB4bud4buzasO94buB4buCxrByw73hu4HDveG7p2pH4buBxqFqw73hu6fhu4Hhu6dvw73hu4Hhu5fhu7Xhu4Hhu4LhurbGsOG7gULEguG7gcahxanhurzGoeG7gcahw4DDveG7p+G7geG7neG7s2rDveG6q+G7gUbDtUfhu4Hhu5vhur7DveG7p+G7gXnDg0Lhu4FC4buT4bqm4buBQsWpw7rhu4Hhu53hu7Nqw73hu4F3c0Lhu4FCxanhuqDDveG7p+G7gcO9xanDtELhuqvhu4HGoeG7teG7geG7ncOJ4buBw71uw73hu6fhu4F44bq+xqHhu4Hhu53DuuG7gcWp4buzasO94buBQsWpasO9xanhu4HDvcWpxrB1eeG7geG7gkXhu4HGocWp4bupw73FqeG7gULhuqjhu7Hhu4Hhu53hurrhurTGoeG7geG7p8aw4buJ4buzYuG7geG7nOG6osO94bun4buBQsWp4bqyxrDhuqvhu4Hhu5bhu4nDveG7gX3FqeG6uuG6ssO94bun4buB4buCReG7gcWoQ0d1w73hu4HDiUfhu4FHckPhu4HGoeG7kUPhu4FY4bucWOG7nOG7gcWpQ0d1w73hu4HGocWp4but4buB4buda+G7s+G7gcahw4DDveG7p+G7geG7neG7s2rDveG7gcahxKnGoeG7gcahw7Thuqbhu4Hhu53hu5lH4buBeWvDvcWp4buBxanhurDDveG7gcO94buG4buJ4buBxqHDgMO94bun4buBQsSpxqHhu4Hhu6fGsMSp4buz4buB4bubRcah4buBxqHFqeG7qcO9xanhu4FC4bqo4bux4buBQuG6uuG7gULhurrDgsO94bun4buBxqHFqeG7s+G7gcagw504xqAtWOG7nOG6q+G7gULhuqjhu7PDveG7p+G7geG7neG7teG7geG7ncOyxqHhu4Hhu5fGsHVC4buB4bqsQ+G7icO94buBQsO1eeG7geG7nXPDveG7geG7gsawdcah4buBxanhu7nGoeG7gULhu5Phuqbhu4Hhu4Jq4buBeGp54buBQsWp4buj4buz4buBQuG6uuG7gULhurrDgsO94bun4bqr4buB4buda+G7s+G7geG7neG6vMah4bqr4buB4bqmxanhu7PDveG7p+G7gcahxKnGocWp4buBxajhuqLhu4HGoMWp4bup4buBWcaww73FqeG7geG7p2/DveG7geG7guG6tsaw4buBw53hu6fFqeG7seG7geG6rENHc0Lhu4F94bqoQ8O94bun4buB4bq64bqww73hu6fhu4Fn4buBZHfFqeG7teG7ieG7gWHGr8avxJHhu4HigJw4dOG7gUJuw73hu6fhu4HGoeG6uuG6ssO94bun4buBRsO1R+G7geG7m+G6vsO94bun4bqr4buBxqHFqeG7rcO9xanhu4Hhu53huqDDveG7geG7nGzDveG7p+G6qeG7gcO94bunbsO94buBxqHFqcOyw73huqvhu4Hhu53hu5lH4buBeMSQxrDhu4Hhuqrhur7hu4HhuqpDR+G7gULFqeG7s8SpxrDhu4Hhu4J04buBQuG6uuG7gULhurrDgsO94bun4buBxqHFqeG7qcO9xanhu4FC4bqo4bux4bqr4buB4buda+G7s+G7geG7neG6vMah4bqr4buBeOG6oMaw4buB4bqq4bqgw73hu6fhuqvhu4HDvcWp4buGw73hu6fhu4Hhu5fGsMO6Q+G7gcWpxrB1w73hu4HigJxC4bq+4buB4bubxrDDucO94buB4buXxrBzw73igJ3huqvhu4HigJxC4bq+4buBxqHFqUNHw7rDveG7gcWp4bu14buJ4oCd4buBQuG6qOG7s8O94bun4buBw73Dg8aw4buB4buXw4PigJ3huqvhu4FCw4rhu4Hhu53hu7Xhu4FCa+G7s+G7geG6qOG7ieG7geG6quG6vuG7gULFqeG6oMO94bun4buBw73FqcO0QuG7gULhuqjhu7PDveG7p+G7gULhurrhu4FC4bq6w4LDveG7p+G7geG7gmrhu4HFqWrDvcWp4buB4budw4PDveG7p+G6q+G7gXfFqeG7qcahxanhu4F4deG6q+G7geG7ncODw73hu6fhu4Hhu4LGsHLDveG7gcagw504xqAtWOG7nOG7gcWp4buzasO94buBQsWpasO9xanhu4FC4bqgQuG7gcO9xanGsHV54buB4buCReG7geG7neG6uuG6tMah4buB4bunxrDhu4nhu7NiZS/huqbDqWVC4buJ4buXeOG7o+G7geG6qkJHeOG7o+G6t+G6v3nhu4nhuqjhu6fGsMO94bqt4buF4bqmRuG7geG7iUNC4buz4bq/w6llQuG6qMOpZULhu5vDqWXGsHnhu6fhu4HhuqrhuqjGoeG6t+G6vy8vxqFi4buX4buJ4buz4bqsQ+G7icO94bunQuG6qMawYuG7gsO9L+G7m+G7o+G6qndC4buz4bqmL8O94buj4buE4bqqL+G7g8OtaOG7hS9nw6zhu5vhu4Xhu4Phu4vhu4fhu4tn4buHQuG7g+G7hWnhu4Xhu4XDrXjhu4ViduG6puG7p+G6v+G7gS/DqWUvQuG7m8OpZS9C4bqow6llQuG6qMOpZULhu5vDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6lY4bucWOG7nOG7gcWpQ0d1w73hu4Hhu6bGsOG7s+G7gVjGsMO9xanhu4HFqeG6ruG7gULhuqjhurThu4FGw7VH4buB4bub4bq+w73hu6fhu4HigJxZxKnGsOG7gcO0eeG7gcahw4DDveG7p+G7geG7neG7s2rDveKAneG7gcahxanhu7Phu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buBeOG7ieG7s+G7geG7ncODw73hu6di4buBTMO9xanhuq3hu4FXV3tlL+G6psOpZS9C4bubw6llL0LhuqjDqWUvQuG7ieG7l3jhu6PDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6kt4buB4buc4bqiw73hu6fhu4HGocWp4bup4buB4budxKnDvcWp4buB4bunxrDEqeG7gcO9xanhurrhu4FCxalz4buBw71q4buz4buB4buCdOG7gcO9xanhu4bDveG7p+G7gXdzQuG7geG6rENs4buB4buda0Lhu4Hhu53hurrhurTGoeG7gcahw4nhu4nhu4HhuqbFqeG7s8O94bun4buBQuG6qGrhu7Phu4HGoMOdOMagLVjhu5zhu4Hhu4Jq4buBxanhu7NrQuG7geG7ncODw73hu6fhu4HGoMOAw73hu6fhu4Hhu53hu7Nqw73hu4FC4bqocsO94buB4bud4bux4buJ4buB4buXasO94buBxalDR3XDveG7gULhuqjhu7PDveG7p+G7gcO9xanGsHV54buBd0nhu4Hhu4Xhu4fhu4Phu4Xhu4Et4buB4buF4buH4buDw63huqdlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqS3hu4F94bqo4buzw73hu6fhu4HDvcWpxrB1eeG7gXdJ4buB4bqsQ+G7ieG6q+G7gXnDssah4buB4bubxJDhu4HGoeG7t8O94buB4bunw7Lhuqbhu4HDvcWpxrB0Q+G7gXfFqeG7teG7gXfFqW7DveG6q+G7gULFqcSpxqHFqeG7gULFqeG6vMah4buBw73FqeG6usO94bun4buB4bqmxanhu7PDveG7p+G7gULhuqhq4buz4buBxqDDnTjGoC1Y4buc4buB4buCauG7gcWp4buza0Lhu4Hhu53Dg8O94bun4buBxqDDgMO94bun4buB4bud4buzasO94buBQuG6qHLDveG7geG7neG7seG7ieG7geG7l2rDveG7gcWpQ0d1w73hu4Hhu51t4buB4buda0Lhu4Hhu53hurrhurTGoeG7gXnDg0Lhu4HhuqrhuqDhu4F3c0Lhu4HhuqxDbOG7geG7ncSpw73hu6fhu4F3xanhu6nGocWp4buBeHVi4buB4buW4buJw73hu4F9xanhurrhurLDveG7p+G7geG7gkXhu4FY4bucWOG7nOG7gcWpQ0d1w73hu4Hhu51t4buBxqHFqcOJ4buB4budw4PDveG7p+G7geG6psWp4bqgxrDhu4HFqeG6tOG6puG7geG7guG6tsaw4buBxqHEqcah4buB4buX4buJw73huqvhu4HDveG7p2rDvcWp4buBxqHFqeG6vMah4buBw71uw73hu6fhu4F3xrDDunnhu4FC4bqo4buJ4bqr4buB4bunxrDEqXnhu4HhuqrEqULhu4Hhu4LGsHXGoeG7gULFqeG6vsah4buBxanGsHXDveG7gcahxKnGoeG7gcahxalz4buB4budw4Phu4HGocWp4bupw73FqeG7geG6qsSpxqHFqeG7gXjGsHLDveG7geG6rEPhu4nDveG7geG7nXPDveG7geG6rENHdMO94bqr4buBeOG6tMaw4buB4bupxqHFqeG7gcWp4bq04bqm4buB4bqmxanEqeG6puG6q+G7gcahxanhu6nDvcWp4buB4budxKnDveG7p+G7gcahw4nhu4nhu4HGoMOdOMagLVjhu5zhuqvhu4HDvcWpw7RC4buBeGrhu4F44buJ4buz4buB4budw4PDveG7p+G7gcOC4buBxqHEqcah4buB4bub4buz4buJw73FqeG7gcO94bunxanGsHXhuqZi4buBfcSC4buBxqHFqeG6vMah4buBQuG6oELhu4HFqcODxrDhu4HDveG7p8Wp4bux4buBxqHEqcO94buB4buXw4Phu4HGocOAw73hu6fhu4HGocWp4bq8xqHhuqvhu4HFqcODxrDhu4HDveG7p8Wp4bux4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7gXjhu4nhu7Phu4Hhu53Dg8O94bun4buB4buXbOG7s+G7geG7nWx54buB4bqsQ0fhu4Hhu53hu7HDvcWpYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpxqDEqcah4buB4bqmxanhu7PDveG7p+G7gULhuqhq4buz4buBQsWpxrDhu4Hhu51D4buJ4buBR3JD4buBw73hurrhurbGoeG7gULhuqjhu7PDveG7p+G7gcagw504xqDhu4Et4buBWOG7nOG7geG7neG6uuG6tMah4buBQuG6qMaww7rDveG7gXfFqeG7icaw4buBQuG7qcahxanhu4HGoeG6vsah4bqr4buBxqHFqUThu4FC4bqo4bu5w73hu6fhu4Hhu51zw73hu4HFqcawdUPhu4HhuqxDbOG7geG7p2/DveG7geG7guG6tsaw4buB4buCxrB1xqHhu4FCxanhur7GoeG7gcWpxrB1w73hu4HDvcWpxrB1eeG7geG7gkXhu4HGocWp4bupw73FqeG7gULhuqjhu7Hhu4HGocOJ4buJ4buBxqHhurDhu4HhuqxD4buJw73huqvhu4Hhu5vhu7Phu4nDvcWp4buBw73hu6fFqcawdeG6puG6q+G7geG7neG7seG7ieG7geG6psWp4bq64bqww73hu6fhu4Hhu4Jq4buB4bud4bq64bq0xqHhu4HhuqbFqcSpQuG7geG7ncODw73hu6fhu4HhuqjDg8O94bun4buBd8Wpb+G6puG7geG7guG6tsaw4buBw73FqcawdEPhu4HFqeG7q8O9xanhu4FCxanhurzGoeG7geG7neG7ieG7geG7m2vDveG7p2Lhu4Hhu5Zyw73hu4HGoWvDvcWp4buB4bud4bu14bqr4buB4bqmxanhu7PDveG7p+G7gULhuqhq4buz4buBQsWpxrDhu4Hhu51D4buJ4buBxanhu7nGoeG7gULhu5Phuqbhuqvhu4HDvcO1w73hu6fhu4HGoeG7ieG7s+G7gULhuqjhu6vDvcWp4buB4budw4Phu4HGocWpQ0dyw73hu4F5w4DDveG7gcO94bunxanGsHXhuqbhu4Hhu4JF4bqr4buBeEjhu4F4Q+G7k8O94buBxqHFqeG7qcO9xanhu4FC4bqo4bux4buB4bud4bq64bq0xqHhu4HGocSpxqHhu4HGoeG6sOG7geG6rEPhu4nDveG6q+G7geG7neG6sMO94buB4buC4bux4bqr4buB4bud4bux4buJ4buB4bqmxanhurrhurDDveG7p+G7geG7gmrhu4Hhu53DgMO94bun4buB4budbOG7s+G7gcahxKnDveG7geG7l8OD4buB4bud4buzasO94buB4buCxrByw73huqvhu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buBeOG7ieG7s+G7geG7ncODw73hu6fhu4HFqeG6usOCw73hu6fhu4HhurzDveG7p+G7gULhu6nGocWp4buBxqHhur7GoWLhu4F9xanDgMO94bun4buB4bqsQ+G7ieG7gULEguG7gcahxanhurzGoeG7gcahxKnGoeG7geG6psWp4buzw73hu6fhu4FC4bqoauG7s+G7gULFqcaw4buB4budQ+G7ieG6q+G7gUZDw7RC4buBxanGsHXDveG7gcO9xanGsHRD4buBQuG7k+G6puG7gULFqcO64bqr4buBxqHEqeG7gcO9xanDtcO94buB4budxrDDusO94buBxanhu6vDvcWp4buBQsawcsO94buBQsawc8O9YuG7gTjhurbGsOG7gcO9xanhu4bDveG7p+G7gULFqWrDvcWp4buBQuG7qcahxanhu4Hhu51t4buB4buda0Lhu4Hhu53hurrhurTGoeG6q+G7gcO9bnnhu4Hhu4Xhu4fhu4Nn4buBWOG7nFjhu5zhu4HFqUNHdcO94buB4buCxrDDvcWp4buB4bub4bq+4buB4bud4bq64bq0xqHhu4HGoMWpw4nhu4FC4buxxqHFqeG7gcO94bq64bq2xqHhu4FCw7LDveG7p+G7gULFqeG6usOCw73hu6fhu4HFqEPDtcO94buBxqHFqeG6uuG6sMO94bun4buBWOG7ieG7s+G7geG7ncODw73hu6fhu4HFqWvDveG7p+G7geG7luG7iWJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqS3hu4HDncWp4buGw73hu6fhu4HhuqxD4buJw73hu4Hhu53GsMO6eeG6q+G7geG7neG7scO9xanhu4HFqeG6uuG6tsO94bun4buBxqHDieG7ieG7geG7luG7icO94buBfcWp4bq64bqyw73hu6fhu4Hhu4JF4buBxahDR3XDveG7gcOJR+G7geG7neG6oMaw4buB4buC4bq2xrDhu4HFqeG7s2tC4buB4budw4PDveG7p+G7gcagw4DDveG7p+G7geG7neG7s2rDveG7geG7gmrhu4HhuqbFqeG7s8O94bun4buBQuG6qGrhu7Phu4HGoMOdOMagLVjhu5zhu4FC4bqocsO94buB4bud4bux4buJ4buB4buXasO94buBxalDR3XDveG7gULhuqjhu7PDveG7p+G7gcO9xanGsHV54buBd0nhu4FC4bq2xrDhu4HDvcWp4bq64buBQsWpc+G7gcO9auG7s+G6q+G7gULFqeG6uuG7ieG7geG7neG6osO94bun4buBxqHFqeG7qeG6p2Uv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpLeG7gX3huqjhu7PDveG7p+G7gcO9xanGsHV54buBd0nhu4FC4bq2xrDhuqvhu4FY4bucWOG7nOG7gcWpQ0d1w73hu4HGoeG7kcO94buB4bud4buZR+G7gXlrw73FqeG7gcWp4bqww73hu4HDveG7huG7ieG7geG7gsawdcah4buBQsWp4bq+xqHhu4HFqcawdcO94buBw73FqcawdXnhu4Hhu4JF4buB4buda8aw4buB4bubxrB1w73hu4Hhu5ds4buz4buB4buCdeG7geG6rENHdMO94buBeOG6tMaw4buBxanhurThuqbhu4HhuqbFqcSp4bqm4bqr4buBxqHFqeG7qcO9xanhu4Hhu53EqcO94bun4buBxqHDieG7ieG7geG7neG7s2rDveG7geG7gsawcsO94buB4buCauG7gcO94bun4bq64bqyxrDhu4F44buJ4buz4buB4budw4PDveG7p2Lhu4HFqGrDveG7p+G7gcO9bnnhuqvhu4HGoMOAw73hu6fhu4Hhu53hu7Nqw73hu4HFqUNHdcO94buBxqHFqcOJ4buB4budw4PDveG7p+G7geG6psWp4bqgxrDhu4HFqeG6tOG6puG7geG7guG6tsaw4buBxqHEqcah4buBxqHhurDhu4HhuqxD4buJw73hu4HGocWp4bq8xqHhu4HDvW7DveG7p+G7gXfGsMO6eeG7gULhuqjhu4nhuqvhu4Hhu6fGsMSpeeG7geG6qsSpQuG7geG7gsawdcah4buBQsWp4bq+xqHhu4HFqcawdcO94buBxqHEqcah4buBxqHFqXPhu4Hhu53Dg+G6q+G7gcahxanhu6nDvcWp4buB4bqqxKnGocWp4buB4bud4bqgxrDhu4Hhu4LhurbGsOG7gcagw504xqAtWOG7nGLhu4Hhu5zhu5lH4buBeWvDvcWp4buBQuG7k+G6puG7gcWpQ8O0w73huqvhu4FCQ0dyw73hu4FC4bqoQ0d0w73hu4HhuqbFqcSC4buB4buXxrBzw73hu4Hhu6fGsMSp4buz4buB4bubRcah4buB4bqmxanEqeG6puG7gXhD4buTQuG6q+G7gcO9xanDtELhu4F4auG7gVhD4buTQuG7gcagw4DDveG7p+G7geG7neG7s2rDveG6q+G7gVhD4buTQuG7gVjhu4nhu7Phu4Hhu53Dg8O94bun4buB4bqq4buA4buJ4buB4budxILGsOG7gcO9bnnhu4Hhu4Xhu4fhu4Phu4Xhu4Hhu4Jq4buBxqHEqcah4buB4buCbsO94buB4buXbMO94buB4bqmxanEqeG6puG7gXhD4buTQuG7gXfFqcSpxqHhu4F4xrByw73hu4HhuqxD4buJw73hu4Hhu51zw73hu4HhuqxDR3TDveG6q+G7gXjhurTGsOG7geG7qcahxanhu4HFqeG6tOG6puG7geG6psWpxKnhuqbhuqvhu4HGocWp4bupw73FqeG7geG7ncSpw73hu6fhu4Hhu51zw73hu4HGoOG7luG6q+G7gcagw504xqAt4buBWOG7nOG6q+G7geG7ncOyxqHhu4Hhu5fGsHVC4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7gXjhu4nhu7Phu4Hhu53Dg8O94bun4buBQmvGsOG7gcahxKnGoeG7geG7m+G7s+G7icO9xanhu4HDveG7p8WpxrB14bqmYuG7gVfhu7Hhuqbhu4FCxanhurLGsOG7geG7m+G6vuG7geG7l8Sp4buz4bqr4buBw71veeG7geG7l29C4buB4bub4bq64buBeEPhu5PDveG7gUZt4buBxanDg8aw4bqr4buB4bqmxalsw73hu4HEqcO9xanhu4FCw7V54buBQuG6uuG6q+G7gcO94bunQ0d1w73hu4Hhu4Lhu7nDveG7p+G7gcahw4nhu4nhu4HGoMOdOMagLVjhu5zhuqnhu4HhuqbFqcSpQuG7gcWpQ0fhu4HFqcawdUPhu4HhuqxDbOG7gcahxKnGoeG7gcahxanhurrhurDDveG7p+G7gULhuqjhu6vDvcWp4bqr4buBd3Phu4HFqeG7s2vGocWp4buBxanhu7NrQuG7geG7ncODw73hu6fhu4HGocWpbnnhu4F44buz4buB4buCauG7geG6psWpRMah4buBeOG6tMaw4buBxqHFqeG7s+G7geG7neG7s2rDveG7geG7gsawcsO94buB4buCauG7gcO94bun4bq64bqyxrDhu4F44buJ4buz4buB4budw4PDveG7p2JlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqX3GsHPhuqbhu4FCRcah4buBQkNHcsO94buBQuG6qENHdMO94bqr4buBQuG6qMaww7rDveG7gXfFqeG7icaw4buBQsWp4bq+xqHhu4HFqcawdcO94buBw53hu6fFqeG7seG7geG6rENHc0Lhu4Hhu5xrxrDhu4HFqcODxrDhu4Hhu5xsw73hu6fhuqvhu4HDneG7p8Wp4bux4buB4bqsQ0dzQuG7geG7nGvGsOG7gcWpw4PGsOG7gcagw4DDveG7p+G7geG7neG7s2rDveG7gcahxKnGoeG7gcahw7Thuqbhuqnhu4HDneG7p8Wp4bux4buB4bqsQ0dzQuG7gcWow4PGsOG7gcO94bunxanhu7Hhu4F94bqoQ8O94bun4buB4bq64bqww73hu6fhu4Fn4buBZHfFqeG7s8Sp4buBYcavxq/EkeG6qeG7gcagxanhurrhurDDveG7p+G7gULhuqjhu6vDvcWp4buBxalqw73FqeG7geG7ncODw73hu6fhu4HGocOJ4buJ4buBxahDR3XDveG7gcOJR+G6q+G7gcagxanhurrhurDDveG7p+G7gULhuqjhu6vDvcWp4buBxalqw73FqeG7geG7ncODw73hu6fhu4HGocOJ4buJ4buB4buW4buJw73hu4HGoMWpw7Thuqbhu4HFqWrDvcWp4buBWOG7nFjhu5zhu4FC4butw73FqeG7gULFqeG6vsah4buBxanGsHXDveG7gcOd4bunxanhu7Hhu4HhuqxDR3NC4buB4buD4buDLcOdPC99W+G7gcahw4nhu4nhu4F94butw73FqeG7gUPDjOG7geKAnDh04buBQsawc+G6puG7gUJFxqHhu4FGw7VH4buB4bub4bq+w73hu6fhu4Hhu6fGsOG7icaw4buBxqHDtOG6puG7gcahw4DDveG7p+G7gcO9xanDtcO94bqr4buB4budw4PGsOG7gcO94bun4bq44buBxqHDgMO94bun4buBxqHFqeG6vMah4bqr4buB4buCxrByw73hu4HGocWp4bq8xqHhu4Hhu4Jq4buBQsSC4buBxqHFqeG6vMah4buBxqDDgMO94bun4buB4bud4buzasO94buBQuG7rcO9xanhu4E8Q2zDveG7p+G7gX3huqjhu7Hhu4FCxanhurLGsOG7gXdJ4buB4bud4buZR+G7gXlrw73FqeG7gcagw53FqOG6q+G7gcWo4bucxajhu4Hhu53DtELhu4HDveG6uuG6tsah4oCd4bqr4buB4bunb8O94buB4buC4bq2xrDhu4HGoUPDg8ah4buB4buC4buTw73hu4Hhu53Dg8O94bun4buBRsO1R+G7geG7m+G6vsO94bun4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7gcag4buWxqDGoOG7geKAnH3huqhDw73hu6fhu4FCxalqw73FqeG6q+G7geG6qsSpw73hu6fhu4FCa+G7s+G6q+G7gULhu5PDveG7gUJFR+G6q+G7geG7p+G6uuG6sMO94bun4buBeeG7lUPigJ1i4buBfcawc+G6puG7gUJFxqHhu4HDvcO1w73hu6fhu4HGoeG7ieG7s+G7gcahxanDtELhu4F44bq64bq0w73hu6fhu4HGocSpxqHhu4HhuqbFqeG7s8O94bun4buBQuG6qGrhu7Phu4FCxanGsOG7geG7nUPhu4nhu4FHckPhu4HDveG6uuG6tsah4buB4bunb8O94buB4buC4bq2xrDhu4Hhu4LGsHXGoeG7gcWp4bu5xqHhu4FC4buT4bqm4buB4buCauG7gXhqeeG7gULFqeG7o+G7s+G7gULhurrhu4FC4bq6w4LDveG7p+G6q+G7geG7nWvhu7Phu4Hhu53hurzGoeG6q+G7geG6psWp4buzw73hu6fhu4HGocSpxqHFqeG7gcWo4bqi4buBxqDFqeG7qeG7gVnGsMO9xanhu4FC4bqo4buzw73hu6fhu4HGoeG6sOG7geG6rEPhu4nDveG7gcWpasO9xanhu4HGocWp4bupw73FqeG7geG6quG6vuG7gcO94bunxanGsHXhuqbhuqvhu4FCbsO94bun4buBxqHhurrhurLDveG7p+G7gXfDjOG7gXhD4buTQuG6q+G7gXfDjOG7gcah4bq64bqww73hu6fhu4HFqWrDvcWp4buBxqHFqeG7qcO9xanhuqvhu4FCa+G7s+G7geG6quG6vuG7gcahxalDR8O6w73hu4Hhu5fGsHPDveG7geG6qMOB4buBw73hu59C4bqr4buBw73DtcO94bun4buBxqHhu4nhu7Phu4HGocWpw7RC4buBeOG6uuG6tMO94bun4buB4bqmxalFxqHhu4Hhu4JF4buB4buCauG7gUNH4buBQuG7qcO94buBxqHDieG7ieG7gcahxanhu6nDvcWp4buB4bqsQ0d0w73hu4Hhu53huqDGsOG7geG7guG6tsaw4buBw73FqcO1w73hu4Hhu5vDtcO94bqr4buBQsSC4buBxqHFqeG6vMah4buB4buCauG7geG7m+G7s+G7icO9xanhu4HDveG7p8WpxrB14bqmYuG7geG7nOG7mUfhu4F5a8O9xanhu4HGoWzGsOG7gcahxKnGocWp4buBxalqw73FqeG7gcahxanhu6nDvcWp4buBQuG6qOG7s8O94bun4buBQsOKw73hu6fhu4HGoeG6sOG7geG6rEPhu4nDveG6q+G7geG7neG6sMO94buB4buC4buxYuG7geG7nMSCxrDhu4F54bq2xrDhu4HFqeG7s2tC4buB4budw4PDveG7p+G7gcahxKnGoeG7gcahw7Thuqbhu4HGocOAw73hu6fhu4Hhu53hu7Nqw73hu4FCxanhu6Phu7Phu4HFqeG6uuG6tsO94bun4buBeMO0R+G7geG7neG7s2rDveG7geG7gsawcsO94buBeGp54buBQuG6qEPDveG7p+G7gULDtXnhu4Hhu53DuuG7gUbEqcah4buB4bud4buxw73FqeG7gcO9xanGsHV54buB4buCReG7gcahw4nhu4nhu4HGocSpxqHhu4HGocO04bqm4buBxqHDgMO94bun4buB4bud4buzasO94bqr4buBw73FqcOzeeG7gcO9w7XDveG7p+G7gcah4buJ4buz4buBxqHFqcO0QuG7gXjhurrhurTDveG7p+G7gcWp4buza0Lhu4Hhu53Dg8O94bun4bqr4buBeeG7icO94bun4buBeGvGsOG7gcO9xanGsHRD4buBeOG6tMaw4buB4bupxqHFqeG7gcahxanhu7Phu4Hhu53hu7Nqw73hu4Hhu4LGsHLDveG6q+G7gcO94bun4bq64bqyxrDhu4F44buJ4buz4buB4budw4PDveG7p2JlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqeG7nOG7mUfhu4F5a8O9xanhu4HGocOAw73hu6fhu4FCxKnGoeG7geG7l+G6osaw4buB4bub4bq64bqkw73hu6fhu4Hhu53hu7Nqw73hu4Hhu4LGsHLDveG7geG6ukPhu4FCROG6q+G7geG7p8aw4bq2xrDhu4FCxanGsHVD4buBxqHFqeG7s+G7geG7nGzDveG7p+G7gUbhu6N54buBRuG7n0Lhu4F3c0Lhu4HDvWvhuqZi4buBYcO1R+G7geG7m+G6vsO94bun4buB4budw4PGsOG7gcO94bun4bq44buBxqHEqcO94buB4buXw4Phu4HGocOAw73hu6fhu4Hhu53hu7Nqw73hu4HGoeG7teG7geG7l2zDveG7gXjhu6/DvcWp4buBxqHFqeG7qcO9xanhu4FC4bqo4bux4buB4buC4buGw73hu6fhu4Hhu4Jqw73hu6fhuqvhu4Hhu53DieG7gcO9bsO94bun4buBeOG6vsah4bqr4buBQuG6qOG7q8O9xanhu4Hhu53Dg+G7gcWp4buzasO94buBQsWpasO9xanhu4HDvcWpxrB1eeG7geG7gkVi4buBfcWp4buJeeG7gXnhurpD4buBxqHFqeG7s+G7gcahw7Thuqbhu4HDiUfhu4Hhu51sw73hu6fhuqvhu4HGocWp4bupw73FqeG7geG6rENHdMO94buBQuG6qMaww7rDveG7gXfFqeG7icaw4buBQsWp4bq+xqHhu4HFqcawdcO94buB4bucdOG7gcSpw73hu4HGocOJ4buJ4buBfeG7rcO9xanhu4FDw4zhu4Hhu4J04buB4bqmxanEqULhu4FC4bqoxrDDusO94buBQsSC4buBxqHFqeG6vMah4buB4budbMO94bun4bqr4buB4budbMO94bun4buB4buCxrByw73hu4Hhu4Jq4buBxqHEqcah4buBQsSC4buBxqHFqeG6vMah4buBxqHFqeG7qcO9xanhu4FC4bqo4bux4buBLeG7gUZt4buBxanDg8aw4buBQuG6qOG7s8O94bun4buB4bub4buz4buJw73FqeG7gcO94bunxanGsHXhuqbhu4HDveG7p+G7s2rGsOG7gcO9xalq4buBw73hurrhurbGoeG7gULhuqhyw73hu4Hhu53hu7Hhu4nhu4Hhu5dqw73hu4FC4butw73FqeG7gTxDbMO94bun4buBfeG6qOG7sWLhu4E44bq2xrDhu4HhuqbFqeG6uuG6sMO94bun4buBxqHFqcO1eeG7geG7ncSCxrDhu4F54bq2xrDhuqvhu4Hhu53hu7Nqw73hu4F3c0Lhuqvhu4Hhu5vDtcO94buBxqHFqcOJ4bqr4buBQuG6qMSpxqHFqeG7gcO9xanGsHV54bqr4buB4bud4bqiw73hu6fhu4HFqWrDvcWp4buB4buC4bq2xrDhu4HGoeG6sOG7geG6rEPhu4nDveG6q+G7geG7m+G7s+G7icO9xanhu4HDveG7p8WpxrB14bqm4bqr4buB4buC4bur4buB4bqsQ0d0w73hu4Hhu4Jq4buBeOG6tMaw4buB4bupxqHFqeG7gcWp4bq04bqm4buB4bqmxanEqeG6puG7gcahw4nhu4nhu4Hhu53hu7Nqw73hu4Hhu4LGsHLDveG7geG7gmrhu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buBeOG7ieG7s+G7geG7ncODw73hu6fhuqnhu4FCxrDDveG7gULhurrDgsO94bun4buB4bqow7PDveG7p+G7gULhuqjhu7PDveG7p+G7gcO9xanGsHV54buBd0nhu4FC4bq2xrDhuqvhu4HhuqbFqeG7s8O94bun4buBQuG6qGrhu7Phu4HGoMOdOMagWOG7nOG7geG7gmrhu4HFqeG7s2tC4buB4budw4PDveG7p+G7gcagw4DDveG7p+G7geG7neG7s2rDveG7gcWpQ0d1w73hu4Hhu6bGsOG7s+G7gVjGsMO9xanhu4Hhuqpx4buBw73hu6dqR+G7gcahasO94bun4buB4bqmxanEqULhu4FC4bqoxrDDusO94bqr4buB4bun4bu14bqm4buB4bqmxanhu5HDveG7gUbDtUfhu4Hhu5vhur7DveG7p+G7geG6rENy4buBxanhurrhurDDveG7p+G7geG6psWpxKlC4buBQuG6qMaww7rDveG7geG7l3TDveG7geG7guG7hsO94bunYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpLeG7gWHGsMO94buBxqFseeG7geG6sMO94buB4bud4bqiw73hu6fhu4HGocWp4bupY2Uv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpV8OA4buBV27DveG7gXvhurrhurDDveG7p+G7gWRCxanhur7GoeG7gcWpxrB1w73EkWUv4bqmw6k=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hai mươi năm đẩy lùi luật tục

Hai mươi năm đẩy lùi luật tục
2017-12-26 19:01:22

(QT) - Bà Hồ Thị Mai (sinh năm 1963), trú tại thôn Ba Ngào, xã Đakrông, huyện Đakrông vừa xây dựng một “góc truyền thông” trong căn nhà nhỏ của mình. Mỗi khi cần hỗ trợ, dân...

Cơ hội mới cho bệnh nhân ung thư

Cơ hội mới cho bệnh nhân ung thư
2017-12-25 07:19:07

QĐND - Đối với bệnh nhân ung thư phải xạ trị, thay vì mất 4-5 tuần xạ trị liên tiếp với nhiều tác dụng phụ, thì sắp tới, nếu dùng phương pháp xạ trị proton và hạt nặng, bệnh...

Dạy tốt và học tốt ở trường mầm non Hải Phú

Dạy tốt và học tốt ở trường mầm non Hải Phú
2017-12-24 20:08:56

(QT) - Trường Mầm non Hải Phú, huyện Hải Lăng được thành lập tháng 9/ 1977, qua 40 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường luôn đoàn kết, nỗ lực phấn...

Địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy của nhân dân

Địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy của nhân dân
2017-12-22 08:24:14

(QT) - Pa Nang là một xã miền núi đặc biệt khó khăn. Những năm gần đây, được sự quan tâm của ngành Y tế và sự hỗ trợ từ các chương trình, dự án, Trạm Y tế xã (TYT) Pa Nang đã...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết