Cập nhật:  GMT+7
QsOaw4rhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzDucOZKeG7rOG7luG6uEPDslUiJsOZ4bq6LMOafeG6ulYz4bq6ecOTVuG6um7DmVA84bq6VcOZ4buyw5nhuro0w5lR4buS4bq6ViIq4buS4bq64buU4buI4buu4bq6NMOZUeG7kuG6ulbDmsOMQi/DmsOKQ0Is4bq64buS4busSSgow4Phurgsw6zhu5ZJ4buY4bq4Q3Hhuro2xKjhurrDrCIqVlXhurrDrMOZUSzhuqThurrDmjw3UVbhurrhurlJ4buwIeG7tlZV4bqk4bq6VsOaw5lQPOG6ulZVIibDmeG6uuG7kMOZ4bugKeG6uuG7ksOaxajhurrDrEDhurrDucOaxajhurpvw5nhu55W4bqk4bq64buuIynhurpWM+G6uuG7lOG7iFZV4bq6NMOZ4bueVuG6ulZVIibDmeG6uuG7mMOTVuG6uikj4buS4bq6ecOTVuG6um7DmVA84bq64buUxKjhurrhu67hu4pWw5rhurrhu5jhu4pW4bq6NCI/KeG6ui48SeG6uuG7rsOdw5nhurohw4xX4bq64buS4buIVuG6ujRQ4bq6LMOaV1ZV4bq6KX3hu5Lhurop4buOLOG6ui48w41W4bq6KSFXVlXhuroow5lWw5rhurrDmlfhu4op4bq64buSW0nhurpWVSImw5nhurosw5p94bq6VjPhurrhu5jDk1bhuropI+G7kuG6uuG7rsOZUFbhurpWPsOZ4bqk4bq64buww5rhu7ZWVeG6ui484buIVuG6ulZV4buKw5nhurrhu7DDmljhurrhu7DDmkpW4bq6w5pXw4xW4bq6KcOaw4xWw5rhurop4bu4KeG6ulbDmsOZUeG7ruG6ujR94bq64buUIj/hu5LhurpVw5lJV+G6ujTDjOG6ulY84bu2w5nhurrhu5jhu4o34bq64buSV1bhurrhu5LDjcOZ4bq6KSEiOlZV4bq6KcOaw4xWw5rhuqbhurrDukk84bq64buww5rDmeG6uinhu7gp4bq6VlXDmsOZUSzhurrhu6wqLOG6ulYz4bq6w5oj4bq6KMOZVsOa4bqk4bq64buSw5rFqOG6usOsQOG6usO5w5rFqOG6um/DmeG7nlbhurrhu5QiP+G7kuG6uuG7kjLhuro0UOG6uuG7kuG7tlZV4bq6KcON4buS4bq6KeG7isOZ4bq6w7kh4buK4buu4bq6NsON4bq6NsSo4bq6w6wiKlZV4bq6w6zDmVEs4bqm4bq6c8Oaw40p4bq6w5o8N+G6ujRJw5nhuropIVnhurrhu5JbSeG6uuG7riMp4bq6VlUiJsOZ4bq64buU4buIVlXhuro0w5nhu55W4bqk4bq64buSw5rFqOG6uuG7rDzhu7ZW4bq6w5pXw4xW4bq6KcOaw4xWw5rhurop4bu4KeG6ulbDmsOZUeG7ruG6ujR94bq64buUIj/hu5Lhurosw5rDk1bhurrhu5Lhu7ZWVeG6puG6usO5IVdWVeG6uuG7kuG7tlZV4bq6NMOZUeG7kuG6pOG6uuG7ksOaxajhurrhu6zDjOG6ulZVIibDmeG6uinhu45W4bq6KeG7plbDmuG6uuG7ksOaPOG6uuG7lMONV+G6uuG7lFLhurrhu5LDmkrhu67hurooWOG7kuG6uuG7kOG7iFfhuro0UeG6uigg4buS4bq64buww5rhu7Lhu5bhurrhu5LDmlfhurpWVSImw5nhurrhu5jDk1bhuropIeG7nlbhurrhu5TFqEnhurrhu5DDjFbhuqbhurp5Ij8p4bq6LjxJ4bq64buuw53DmeG6uiHDjFfhurrhu5Lhu4hW4bq6NFDhurosw5pXVlXhuropfeG7kuG6uinhu44s4bq6LjzDjVbhuroow5lWw5rhurrDmlfhu4op4bq64buSW0nhurpWVSImw5nhurosw5p94bq6VjPhurrhu5jDk1bhuropI+G7kuG6ujR7VlXhurrhu5JJV+G6pOG6uuG7ksOaxajhurop4buk4buSw5rhurrhu5Ix4buS4bq6KTw34bueVuG6uikhPDdQVuG6ujThu45W4bq64buUI1ZV4bq6VsOaw5NW4bq64buYw5NW4bq6KTDhurrhu5Dhu7LhurpWw5ozVlXhurrDmlvhuropfeG7kuG6pOG6uinDmeG7oCzhurrhu5Lhu45W4bq64buSw43hu5Lhurrhu5DDmVFW4bq6LMOaw40s4bq64buww5pXSeG6usOaw53hu5Lhurrhu5Dhu4hX4bq6NFHhurooIOG7kuG6uuG7sMOa4buy4buW4bq64buQ4buIVuG6uinDmsOTVuG6ujTDjOG6uuG7kiNWVeG6uuG7lEBWVeG6puG6umXDmuG7pFbDmuG6ulbDmibhuro04buON+G6pOG6usOaw4xWVeG6uuG7ksOafeG7kuG6ulZK4buu4bq6Vkk34bqk4bq6w7kh4buK4buu4bq6NsON4bq6NsSo4bq6w6wiKlZV4bq6w6zDmVEs4bq6KcOaMeG7kuG6uigx4bq64busw4zhurpWJcOZ4bq6KcOZVuG6uuG7kuG7jjfhurrhu5LDmlfhurpWVSImw5nhurrhu5jDk1bhurrhu5Thu6BW4bq64buww5rDjeG7ruG6ujTDjOG6uuG7ksOaM0nhurrhu5BRVsOa4bqm4bq6ZcOaxajhurrDrEDhurrDucOaxajhurrDssOaw5nhu55W4bqk4bq64buuIynhurosw5p94bq6VjPhurrhu5jDk1bhuropI+G7kuG6ujrhuropw5rhu7ZW4bq6c8OaPuG6uuG6oVbhuropw5oiJlZV4bq6Njw34bueVuG6uuG7lOG7oFbhurrhu7DDmsON4buu4bq64buQUVbDmuG6uinhu4rDmeG6uikh4buK4buu4bq6NsON4bq64buUxKjhurrhu5LDmlfhurrhu5DDmeG7oCnhurThurrhurhlw5o+VlXhurop4bu2w5nhurrhu64kw5nhurrhu7DDmsOZ4bq64buUSTzhurrhu7jhu67hurrhu5RQPOG6uuG7lOG7oFbhurrhu5TDkzfhurrhu5RS4bq64buww5rDjeG7ruG6ujTDjOG6uuG7lMOZUDzhuropIcWo4bqk4bq6VuG7oDzhurrhu5BRVsOa4bq6Vk1WVeG6uinDmuG7puG6ujrhurrhu6zhu4rDmeG6ulYjw5nhuropIT7hurop4buKw5nhuropIeG7iuG7ruG6ujbDjeG6puG6umXDmsWo4bq6b8OZ4bueVuG6ujTDjOG6uuG7ksONVuG6uuG7kCPhuro34bq6KeG7oOG6ujrhurrhu5TDkzfhurpVw5k+LOG6uuG7lDvhurohw5Ip4bq6VsOaw5lRKeG6uinhu6ZWw5rhuqThurrhu5DDjOG6uuG7kldW4bq64buS4buI4buu4bq6JVbhurrhu5LDmsWo4bq6b8OZ4bueVuG6ulbDmsOZUDzhurrhu6xL4buu4bq44bqm4bq6w6xXw4xW4bq6KcOaw4xWw5rhurop4bu4KeG6ulbDmsOZUeG7ruG6ujR94bq64buww5rDjeG7ruG6uuG7ksOaM0nhurrhu5BRVsOa4bq64buSw5pX4bq6VlUiJsOZ4bq64buYw5NW4bq6KSHhu55W4bq64buUxahJ4bq64buQw4xW4bqk4bq64buSw5rFqOG6um/DmeG7nlbhurrhu5JZVuG6uuG7rMOM4bq64buuIynhuropw5Lhu67hurpVIiVWVeG6uijDjVZV4bq6NFDhuro0w5lR4buS4bq6Vjzhu7bDmeG6uuG7mOG7ijfhurrhu5JXVuG6uuG7ksONw5nhuqThuro2w5M34bq64buYMVZV4bq6w5rhu4pWw5rhurosw5o+4buS4bq6VcOZSeG6uuG7lOG7plbDmuG6puG6usOzTeG7kuG6uuG7mHvhurrhu5TDmVA84bq64buww5lRVuG6usOaV8OMVuG6uuG7kuG7iFbDmuG6uuG7sMOZVsOa4bq6KeG7oOG6ulXDmUnhurrhu5Thu6ZWw5rhurrhu5JZVuG6uuG7sMOaWOG6uuG7sMOaSlbhurpWw5oiVlXhuro0P+G6uuG7ksOaQFZV4bq64buSw5rFqOG6ujTDlFbhurouPDfhu6Ap4bq6KcOT4buu4bq6Vjzhu7bDmeG6uuG7kldW4bq6SlbhurrDmsOd4buS4bq6KSEiOlZV4bq6KcOaw4xWw5rhuqbhurrDrMOZUVbhurpWSTfhurrhu4bhurpWVSImw5nhurrhu5JXVuG6uuG7kltJ4bq64buSw5rFqOG6uuG7lFA84bq64buUSVZV4bq6KcOa4buWV+G6usOaw53hu5Lhurrhu5LDjeG7kuG6uikhIiZWVeG6uuG6ueG7isOZ4bq6w5rDneG7kuG6ujTDjOG6ulXDmUnhurrhu5Thu6ZWw5rhurrhu5LDmsWo4bq64buUxKjhuropITrhuropw5rDjFbDmuG6ulUiJVZV4bq64buUw5lSVuG6usOa4bumVsOa4bq6KSFXVlXhurosw5pXVlXhuropIcOMV+G6usOaw5nhu6A84bq6w5rDneG7kuG6ujrhuro2xKjhurrDrCIqVlXhurrDrMOZUSzhurpWWMOZ4bq6IcOZ4bueVlXhuro0w4zhurrDmjw3UVbhurrhu67DmVBW4bq6Vj7DmeG6uuG6uUnhu7Ah4bu2VlXhurpWWMOZ4bq64buSw5o8VlXhuqbhurrDuSFJV+G6uuG7lD3DmeG6ujQqw5nhurrhu5LDmj5WVeG6uinhu7bDmeG6pOG6uuG7tlZV4bq6w6xA4bq6dDxJVlXhurrhurnDmVBW4bqk4bq6c8OaWOG6usSR4buk4bq6KcOaIuG6uuG6ueG7iFZV4bq6Wzfhuro2xKjhurrDrCIqVlXhurrDrMOZUSzhurrhu7DDmk5WVeG6uuG7lMWoVsOa4bq04bq6ZcOaxajhurpvw5nhu55W4bq6KcOaMeG7kuG6uigx4bq64busw4zhurrhu64jKeG6uuG7ksONVuG6uuG7kCPhuqThurrhu5Thu4hWVeG6ujTDmeG7nlbhurpVIiVWVeG6uuG7rsOUPOG6pOG6uuG7sMOa4bu2VlXhurrhu5LDmsav4bq6w5pXw4xW4bq6KcOaw4xWw5rhurop4bu4KeG6ulbDmsOZUeG7ruG6ujR94bq64buSw5o8N+G7nlbhurrhu67hu7ZW4bqk4bq6VsOTVlXhurrhu5JJV+G6uuG7ksOaw5Ip4bq64busIj9WVeG6usOaV+G7iinhurrhu5QjVlXhurrhu5JbSeG6uikh4buK4buu4bq6NsON4bq6NsSo4bq6KSFXVlXhuro0w5lR4buS4bq64buww5rDjeG7ruG6ujTDjOG6uuG7ksOaM0nhurrhu5BRVsOa4bq64buSw5pX4bq6VsOaw5NW4bq64buYw5NW4bqk4bq64buSw5rFqOG6uuG7kllW4bq6KeG7pOG7ksOa4bq64buSMeG7kuG6uinDmknhu67hurpVw5lJ4bq6NMOMV+G6uuG7ksON4buS4bq6LMOaV1ZV4bq6KSHDjFfhuropw5rDmeG6uuG7lDxJ4bq6OuG6uuG7lMWoSeG6uizDmiIlVlXhuqThuropPDfhu55W4bq6KSE8N1BW4bq6NOG7jlbhurrhu5QjVlXhurouPOG7jFbhurrhu5LDmj5WVeG6ulXDmTPhuro0M1ZV4bq64buww5rhu7jDmeG6uuG7lOG7isOZ4bq64buUV8OMVuG6uuG7sOG7oCnhurrhu5jDk1bhuropI+G7kuG6pOG6uizDmsONKeG6uikhw5lSVuG6uuG7sMOZVsOa4bq6KeG7oOG6ujZYSeG6uuG7lFjDmeG6ulXDmeG7iOG7ruG6ulZVw5rDqFfhuqThurrhu5RN4buS4bq64buQw5lRKeG6uuG7rMOM4bq6NMOZUeG7kuG6ulXDmcONV+G6uuG7mH3hu5LhurpWPOG7tsOZ4bq64buY4buKN+G6uuG7kldW4bq64buSw43DmeG6uikhIjpWVeG6uinDmsOMVsOa4bqm4bq6xJFMVlXhurpWw5ozVlXhuro0w5lR4buS4bq64busw4zhu67hurrhu5J94bq6KcOaUuG6uuG7kltJ4bq64buu4bumVsOa4bqk4bq64buSw5rFqOG6usOsQOG6usO5w5rFqOG6um/DmeG7nlbhurrhu5TEqOG6ujTDjOG6uuG7lElWVeG6uinDmlLhurrDmsOZUVbhurop4bu4KeG6ujRJw5nhuropIVnhurpVIiVWVeG6uuG7rsOUPOG6uuG7kltJ4bq64buuIynhurpWVSImw5nhurrhu5LDjVbhurrhu5Aj4bq64buU4buIVlXhuro0w5nhu55W4bqk4bq64buww5rhu7ZWVeG6uuG7ksOaxq/hurrhu5BMVlXhurrhu6wmw5nhurpWWMOZ4bq64buuw4zhurrhu5BMVlXhurpWw5ozVlXhurrhu5Lhu7ZWVeG6ujTDmVHhu5Lhurrhu5J94bq6KcOaUuG6uuG7kltJ4bq64buu4bumVsOa4bqk4bq6KeG7ilfhurrhu5QiP+G7kuG6uuG7rFlWVeG6uinDmVbhuro0KsOZ4bq6Ljzhu4xW4bq64buSw5o+VlXhurpWw5rDk1bhurrhu5jDk1bhuqThurrhu5QjVlXhuro0w5nhu55W4bq64buSPeG6ujRd4bq6LMOaV1ZV4bq6KSHDjFfhuropw5rDmeG6uuG7lDxJ4bq6KeG7isOZ4bq64buSJeG6uig64bqm4bq6ZcOaxajhurrDrEDhurrDucOaxajhurpvw5nhu55W4bq6KcOaMeG7kuG6uigx4bq64busw4zhurrhu64jKeG6uuG7lMOZUlbhurrDmuG7plbDmuG6uikhV1ZV4bq6LMOaV1ZV4bq6KSHDjFfhurosw5p94bq6VjPhurrhurjDrcOZ4buyw5nhuro0w5lR4buS4bq6ViIq4buS4bqk4bq64buU4buI4buu4bq6NMOZUeG7kuG6ulbDmsOM4bq44bqk4bq6NiBWVeG6uuG7lMONVlXhurrhu5RS4bq64buSw5pX4bq64buuw53DmeG6ulZVIibDmeG6usOaw53hu5Lhurop4buOLOG6ulZXw5nhuropw5rhu5ZX4bqm4bq6eUpW4bq6ZcOaPDfhu55WQi8sQw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Một địa chỉ cần giúp đỡ

Một địa chỉ cần giúp đỡ
2008-11-14 09:26:56

Em Nguyễn Minh Khánh trên giường bệnhĐó là em Nguyễn Minh Khánh hiện ở tại đội 3 Nại Cửu, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong. Năm 2007, khi đang học lớp 11 đột nhiên Khánh bị...

Tân Hiệp- nỗi lo “”An cư, lạc nghiệp“”

Tân Hiệp- nỗi lo “”An cư, lạc nghiệp“”
2008-11-12 16:25:38

Sự cố sụt lún đất ở thôn Tân Hiệp xã Cam Tuyền, Cam Lộ buộc gần 200 hộ dân phải di dời đến nơi ở mới. Đó là vùng đất có tên Động Mối và Đá Bông cũng thuộc địa phận xã Cam Tuyền...

Khởi công kết nối mạng giáo dục

Khởi công kết nối mạng giáo dục
2008-11-12 10:10:59

Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Viễn thông Quân đội và Sở GD-ĐT ký kết biên bản ghi nhớ triển khai chương trình kết nối mạng giáo dục (QT) - Ngày 10/11/2008, Tổng công ty Viễn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết