Cập nhật:  GMT+7
4buVQ3Hhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5JkRMOU4bq+xILhu5/hu5c3QkPhurrhu6HDlOG7ouG7oeG7hkNQ4buGQuG7oVHhu5Thu6FRw5Phu6Hhu4ZO4buVL0Nx4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5JbxILFqeG6ouG7n+G7l+G7k+G6q2Thu5nhu6Et4buhZEPEguG7guG7oeG6oklE4buh4buM4buQxanhu6HDkkPhu5pL4buGQuG7ocOUROG6puG7huG7ocOUQ8ON4buGQuG7ocOUROG7huG7ocOD4burROG7oeG6oEPhu5Lhu4ZCw7Xhu6HDlMONROG7ocOUQ+G7tVThu6FC4bu34buG4buh4buGQ+G7muG7oeG7hkLhu6lU4buh4buG4bup4buC4buh4bqgxqDhu4ZC4buh4bqg4buE4buh4buGQ1Dhu4ZC4buhUeG7lOG7oVHDk+G7oeG7hk7hu6FT4buxVOG7oeG7jsWp4buhT+G7ocOKQ3bDkuG7oeG6oMaw4bqg4buhw5Thurjhu4ZDw7Xhu6HDlEPhu6nhu4ZD4buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buh4bqg4bux4buh4buG4buaTOG6oMO04buhJOG7hOG7ocOUQ+G6rOG7oeG7huG7hEThu6HDikPDjeG7hkLhu6Hhu4zhu5DGsOG7oeG6vk1E4buh4buOd+G7hkLhu6Hhu59Rw5Phu6Hhu4ZO4buhU+G7sVThu6Hhu47FqeG7oeG7gEdE4buh4bq+4buS4bqgw7Xhu6Hhu4BHROG7oeG7hktE4bufw7Thu6Fk4burROG7ocOU4bq44buGQ+G7oeG6q+G7kOG7seG7hkLhu6Fk4buOw4nDteG7oeG6oEPhu5BU4bqm4buG4buhJMON4buGQuG7ocOUVOG7oeG6oMSo4buhw5JD4bu34buG4buhZEPGsEThu6E94bux4buC4buhUcOT4buh4buGTuG7oeG6oOG7seG7ocOU4buO4buv4buA4buhw5Thu6Thu6HDg+G7iuG7hkLhu6HhuqBD4buaxanhu6HDisOJw5Lhu6Hhur524buGQuG7oVPhu5DDjOG7hkLhu6HDlENF4buhw5REw4LDkuG7ocODw4Lhu4bhu6Hhur7hu6nhu6HhuqBD4buW4buhJMON4buGQuG7ocOUVOG7oWQ3W1vhu6Eqw43hu4ZC4buhW+G7muG7hkLhu6HhuqDGoOG7hkLhu6HhuqDFqeG7guG7oeG6oEPhu6tU4buhU8Wp4buhw4DFqVThu6FRTEThu6HDikPhu4Lhu7Hhu4bhu6Hhu4ZO4buhw5RE4bqk4buG4buhw5Thu6TDtOG7oTdDUOG7hkLhu6HDleG7nuG7oVFE4bqm4bqg4buhw5Thu47hurThu4bhu6Hhur7hu6nhu4Dhu6HDlMONROG7oeG7hkJD4bq64buhUeG6pOG7oeG6oMaw4bqg4buhUeG7lOG7oeG6vuG7osWp4buhw4Phu7Hhu4Lhu6Hhu4ZD4but4buG4buhw5RE4bqk4buG4buh4bqg4buc4buh4bq+eMOS4buhw4NE4buh4bq+eMOS4buh4bq+4burROG7ocOU4bui4buhQ+G7qeG7hkLhu6HhuqBD4buU4bqg4buh4buG4buv4buA4buh4buGxalU4buhUUxE4buh4buA4buC4buGQuG7oeG7gOG7kMOM4buG4buh4buGQ3fhu4Dhu6FC4buEw5Lhu6HDkkPhu7fhu4bhu6FD4bur4buG4buh4bqgQ8OC4buhw5RD4bue4bqg4buhw5Thu47hu6vhu4ZC4buhw4PGsOG7hkLhu6HDgMaw4buC4buhw4Phu4jhu4ZC4buh4buG4bupVMO04buhZsOT4buh4buGTuG7oeG6oOG7hOG7oeG7hkNE4bqk4buQ4buh4bqi4bur4buGQuG7oeG7hkPhu5rhu4ZC4buhw5JDxKjhu6HDgETDguG7huG7oeG7hkPhu7XDlOG7oVHDgeG7huG7oeG6vuG7qeG7ocOUQ+G7luG7ocOD4buC4bur4buG4buhUcWpVOG7ocOUROG6pOG7huG7oVFMROG7oeG6vuG7rUThu6HDleG7kOG7tcOU4buh4bqgxanhu4LDteG7ocOKQ0Thu6HDlEPhu5Dhu6HDg+G7mk7huqDhu6Hhu4Dhu4jDlOG7ocOKQ+G7guG7seG7huG7ocOUROG6pOG7huG7oeG6vkzhu4bhu6HDlENF4buh4buGQuG7mk1E4buhUcWpVOG7ocOU4buQVOG6tOG7huG7ocOAw4zhu6Hhu4Dhu7XDlOG7ocOKQ+G7seG7oeG7huG7r+G7hkLhu6HDlEPFqeG7hkPhu6HDlOG7gsaw4buG4buhQ+G7gnjhuqDhu6HDjeG7gOG7ocOUROG6pOG7huG7ocOASOG7ocOU4buOw4zhu4bDtOG7oTdD4bua4buGQuG7oUPhu61U4buh4bq+VeG7oUJE4buxROG7oVFF4buhw5XFqeG7guG7oVFMROG7ocOUQ+G7luG7ocOD4buC4bur4buG4buh4bqgQ3nhu4ZC4buh4bqg4buE4buhQkXhu6Hhu4BMROG7oeG7gOG6tsO14buh4bqgxanhu4Lhu6HDlUThurThu5DDteG7ocOD4buaTuG6oOG7oVPEguG7gOG7oeG6vuG7qeG7oeG7n1Phu5rFqeG7oeG7hkPhu5rhu6HDlOG7jsawROG7ocOD4bu1w5Thu5/hu6Hhu4bhu6lU4buh4buA4bup4buh4bq+4burROG7oeG6ouG6qOG7oeG6ouG7qeG7hkLhu6Hhur7hu6LFqeG7ocOD4buaTuG6oOG7oeG7hkNE4bqk4buQ4buh4buGQuG7mk1E4buh4bqixJDhu4ZD4buhw4BBVOG7ocOy4buVw5TFqcOA4bq+xILhu6HDlcOUVOG6vsSCbOG7n+G7gMWp4buOQkThu4bhu41yw5JT4buhxanhu5DDlOG7guG7n+G7l+G7lcOU4buO4buX4buVw5ThuqLhu5fhu5XDkuG7l+G6q+G7kMWp4buhw5RD4bue4bqg4buhw5TDguG7oeG6oEPhu4Lhu6HDlEPhu7VU4buhUUThuqbhuqDhu6HhuqBD4buc4buGQuG7oeG7gEThu4ZD4buhQ0fhu6HhuqDhu4Thu6HhuqLhu7Xhu5Dhu6FDROG6puG7kOG7ocOSQ+G7q+G7gOG7ocOU4buIROG7ocOD4bqs4buhw5Thu47hu5BU4buh4bqg4buc4buQ4buhw5Thu47GsOG6oEPhu6Hhu4ZDROG6puG7gOG7oUNF4buGQ+G7ocOV4bue4buh4bq+4bup4buh4buO4bu1w5Thu6HDikPhu4TDteG7oVHhu7lU4buh4buG4bq04buG4buh4buGQ0ThuqThu5Dhu6HDlOG7juG7mk3hu4ZC4buhQ07DkuG7oeG6oOG7guG7huG7oeG7hk7hu6FRw4Hhu4bhu6Hhu4ZDT+G7huG7oeG7hkNL4buh4buGQuG7guG7qUThu6FRRuG7hkLhu6HDkkPGsMOS4buh4bq+4buQ4bu5w5Thu6Hhu4B44bqg4buh4bqi4buY4buhw4BEw4LDlOG7oeG7gOG7mk1E4buh4buA4buaS0Thu6Hhur7hu6nhu6FDR+G7oeG6vuG7osWp4buhw4Phu7Hhu4Lhu6Hhu4ZD4bua4buGQuG7ocOKQ8ON4buGQuG7ocOD4buW4buh4bqgQ+G7nOG7hkLhu6Hhur5V4buhw4Phuqzhu6HDgOG7kOG7iOG6oOG7ocOU4buIRMO04buhJEbhu4bhu6FRROG6puG6oOG7oVNEw4LDlOG7oeG7hk7hu6HDgHfhu4ZC4buhw5Thu6lE4buhw5Xhu7Hhu4bhu6HDlENF4buhw4pDw43hu4ZC4buhw4PGsOG7hkLhu6Hhur7hu6nhu6HDgMWp4buC4buhw5Xhu4Lhu6FRTEThu6HDlcOM4buhw5RE4bqk4buG4buhQ0fhu6HDg+G7reG7oVHFqVTDtOG7oWThu7XDlOG7oeG6oOG7seG7ocOD4bqk4buQ4buhw4Phu5pO4bqg4buhw5TEkOG7hkPhu6HDlOG7gsaw4buG4buhw5Thu47hu5pM4bqgw7Thu6Fk4buOTOG7ocOU4buO4bq04buQ4buhw5RDxalUw7Xhu6HDlEPEguG7guG7oeG7jOG7kEThu6HDg8OJ4buGQ+G7oeG6oOG7lsWp4buhw5JDxrDDkuG7oeG6vuG7kOG7ucOUw7Xhu6Hhu4Dhu4jDlOG7ocOVw4zhu6HDlOG7juG7mk3hu4ZC4buhQ07DkuG7oeG6oEPhu5bhu6Hhu4ZO4buh4bq+4burROG7ocOAw4nhu6HDkkPhu6vhu4Dhu6FR4bup4buC4buhw5Thu4hE4buh4bqgQ+G7guG7oVHFqVThu6Hhu4Z44buGQuG7oeG6vuG7rUTDteG7ocOU4buO4buC4buGQuG7oeG6vuG7kuG6oOG7ocOD4buE4buh4bqg4buC4buG4buh4buGTuG7oVHDgeG7huG7ocOAReG7hkPhu6HFqeG7huG7oVHDjeG7ocOV4buew7Thu6Eq4buS4buGQuG7oeG6vuG7qeG7oUNHxanhu6FRw43hu6HDg0vhu4bhu6HhuqBDxJDDteG7ocOD4but4buh4buA4bu1w5Thu6HDlEThuqThu4bhu6HhuqBG4buG4buh4buOS0Thu6FR4bup4buC4buhUUbhu4ZC4buh4bq+xanhu4Lhu6Hhur5Vw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5Uvw5ThuqLhu5fhu5Uvw5Thu47hu5fhu5Uvw5TFqcOA4bq+xILhu5dk4buO4buaTOG6oOG7ocOUROG6tOG7hsO14buhUeG6pOG7oeG6oMaw4bqgQ+G7ocOUQ+G7nOG6oOG7ocOUQ+G7nuG6oOG7oUNE4bqm4buG4buh4bqg4buWxanhu6Hhu4ZC4buaTUThu6FRxalU4buh4bq+4bup4buhw5Thu6vhu4Lhu6HhuqLhu57hu4ZC4buhw4Phu5pO4bqg4buh4buGQ+G7qeG7oeG6oOG7oMWpw7Xhu6HhuqBL4buhw5VP4buhw4Dhu5DDjeG7huG7ocOAxrDhu4bDteG7oeG6vuG7qeG7gOG7oeG7r+G7huG7ocOA4bqk4buhw5RDw4LDteG7oeG7gOG7kMWp4buhw5V24buA4buhw5JD4buaS+G7hkLhu6HDlEThuqbhu4bhu6HDg0Thu6Hhur7hu6tE4buhw4N2w5Thu6HDlEThuqThu4bDteG7oeG6vuG7qeG7gOG7oeG6oEPhu4Lhu6Hhu4ZDROG6pOG7kOG7oeG7hkLhu5pNROG7oeG7hkJD4bq64buh4bq+4bup4buhQ0fhu6HDg8Wp4buGQuG7oUPhu4Lhu6vDlOG7ocOD4buI4buGQuG7ocOKROG7hkPhu6HhuqLhu4LFqeG7hkPhu6HDlUThurThu5Dhu6Hhur5OROG7oeG7hkPhu5Dhu7nhu4bDtOG7oWThu6Lhu6HDg+G7hOG7oeG7gExE4buh4bufQkRP4buh4bqgQ0ThurThu5Dhu5/hu6FD4buQVOG7ocOD4buI4buGQuG7oVHDjOG7huG7ocOAd+G7hkLhu6HhuqDGsOG6oEPhu6HDg+G7msWp4buh4buOxanhu6Hhu4Dhu5zhuqDhu6Hhur7hu61E4buhw5Xhu5Dhu7XDlOG7oeG7juG7tcOU4buh4bqgxanhu4Lhu6HDleG7guG7oVFMROG7oeG6vuG7rUThu6HDleG7kOG7tcOU4buh4buGQuG7s+G7huG7oUPhu6nhu4ZCw7Xhu6HDlOG7juG7seG7oeG6vuG7rUThu6HDlUbhu4ZC4buhw5JDeeG7hkLDteG7ocOD4buS4buGQuG7oUPhurDhu4bDteG7oeG6oOG7t+G7huG7ocOUQ0TDgsOU4buhw5RDReG7ocOU4buO4bux4buh4bq+4butROG7oeG7hkLFqVThu6HDikNE4buh4buGQ+G7ueG7huG7ocOD4buaTuG6oOG7ocOUROG6pOG7huG7oVHFqVThu6Hhu4bhurThu4bhu6Hhu47hu7XDlOG7oUPhu7XDkuG7oeG6osOB4buG4buh4buGQuG7mk1E4buhQuG7oETDtOG7oTTDgsOU4buhQ07DkuG7oVFMROG7oeG6oMaw4bqg4buh4bqgQ0ThurThu5Dhu6Hhu4DFqeG7oeG7gOG7reG7hkPhu6Hhu4ZD4bua4buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buh4buGQ+G7qeG7ocOD4buaTuG6oOG7ocOU4buOxanhu4ZC4buhw4DDieG7oeG7hkNE4bqk4buQ4buhw4rhuq7DlOG7ocOD4bue4buGQuG7ocOUROG6pOG7hsO14buhw4pDROG7oUJExanhu4Lhu6HhuqLDieG6oEPhu6HDlENF4buh4bqgw4zhu6HDlEXhu4ZD4buhw4Phuqzhu6Hhur7hu4jhu6HhuqBD4buC4buhw4pDxrDhuqBD4buhQ+G7qeG7hkLhu6HDlEPhu7VU4buhw5RE4bqk4buG4buhw4Dhu6vhuqDhu6HDg+G6rOG7oeG7hkLhurThu4ZD4buh4buGQsWp4buGQuG7ocOU4buO4buC4buGQuG7ocOK4bquw5TDteG7oeG7hkPhu7nhu4bhu6HDlEThuqThu4bhu6HDikPDjeG7hkLhu6HhuqDhu7fhu4bhu6HDg8OC4buAw7Xhu6HhuqBD4bq44buhUcWpVOG7oeG7hkNQ4buGQuG7ocOKQ+G7guG7seG7huG7ocOUROG6pOG7huG7oeG6vkzhu4bDtMO0w7RkQ8awROG7ocOD4buI4buhw4rhurbhu6HhuqDhu7HDteG7ocOA4bu1w5Thu6HhuqDhu7fhu4bhu6FR4bup4buh4buf4bqgQ+G6tOG7ocOUROG6pOG7huG7n+G7ocOD4buE4buhw4Phu63hu6Hhur7hu6nhu4Dhu6Hhu4ZC4buaTUThu6HhuqBD4buC4buhUcWpVOG7oeG6oOG7hOG7oeG6oOG7seG7gOG7oUJExrDhuqDhu6Hhu4534buGQuG7oUNH4buh4bq+4bup4buA4buh4buv4buG4buh4bq+TOG7hsO14buh4bqg4buE4buhw4pD4bux4buh4buG4buv4buGQuG7ocOU4bupROG7oeG6oEPEkOG7hkPhu6HhuqLhu4pE4buh4bqi4bup4buCw7Thu6E3QuG7guG7qUThu6Hhu47FqcO14buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buh4bqg4buQ4buI4bqg4buhw5XDjOG7hkLhu6FD4bup4buGQuG7oeG7hkLhu6lU4buhw5RDReG7oeG6vuG7kMON4buG4buhw5RI4buh4buOxanhu6Hhur7hu6nhu6Hhu4ZC4buaTUThu6FD4bup4buC4buhQ0ThuqbDksO14buhw5Thu6Dhu6HDlMOC4buhUUxE4buh4buAR0Thu6Hhu4ZC4buaTUTDteG7oeG7jOG7kMWp4buG4buhw5Thu7Phu4Dhu6HDlEPFqeG7gOG7oUJExanhu6HhuqDGsOG6oOG7oUPhu4Lhu6vDlOG7ocOD4buI4buGQuG7ocOU4bui4buhw5RDROG6puG7hsO14buhU+G7reG7oUPhu4hEw7TDtMO04buhZOG7tcOU4buh4bqg4bux4buh4buGQ1Dhu4ZC4buhQ+G7qeG7hkPhu6FRROG7ocOD4buE4buhw4Phu63hu6HDlOG7q+G7guG7ocOD4buaTuG6oOG7oVFI4buhw4BH4bqg4buhUeG6pOG7oeG7gOG7iMOU4buh4buGQ+G7s+G7huG7oeG6oMaw4bqgQ+G7ocOD4bup4buGQuG7oUPhu4Lhu6nhu4ZCw7Xhu6Hhu5BU4buhw5TEkOG7hsO14buhw4pDw43hu4ZC4buhw4DFqeG7guG7oUJETeG7oeG6vuG7osWp4buh4bq+R+G6oOG7ocWpROG7oeG7huG6tOG7huG7oeG7juG7tcOU4buhw4Phu5pO4bqg4buhw5RE4buG4buhw5Thu5pP4buGQsO14buhw5RD4bu54buA4buh4bqgQ8SQ4buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buh4buAdsOU4buh4buA4buIw5Thu6HDlcOM4buh4buGQuG7mk1E4buhQ0fhu6HhuqBG4buG4buh4bq+4bup4buh4buf4buhw5RD4bu34buG4buhw5Thu5pO4buGQuG7n8O04buhKsOMROG7ocOU4buaTuG7hkLhu6HhuqBD4buC4buhUcWpVOG7oeG6oOG7hOG7ocOUQ+G6rOG7oeG7huG7hEThu6Hhur7hu6nhu6HDg+G7t1Thu6HDg+G7luG7ocOUQ+G7qeG7hkPhu6HDkkPhu7fhu4bhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6FT4but4buhQ+G7iETDteG7ocOU4bui4buh4buGQuG7mk1E4buh4bqi4buz4buG4buh4buGQkPDqOG7guG7ocODw4Lhu4bhu6HhuqDGsOG6oOG7ocOD4burROG7oUJExanhu6HDleG7ouG7hkLhu6HDlUjDteG7oeG7jOG7kMWp4buG4buh4bqgQ+G7nOG6oOG7oeG7hkPhu6nhu6Hhu4bhu5pM4bqgw7Xhu6FCRExE4buhw5Thu47EkOG7ocOUQ+G7nOG6oMO0w7TDtDfDguG7kOG7oeG6oEPhurjhu6Hhu4ZDUOG7hkLhu6Hhu4ZC4buaTUThu6HhuqLhu7Phu4bhu6Hhur7FqeG7guG7ocOD4buI4buGQuG7oeG6oEPhu7Phu4bhu6HhuqBD4bu1w5TDteG7oeG6vuG7qeG7gOG7oeG7r+G7huG7ocOA4buQw43hu4bhu6HDgMaw4buG4buh4buGQ0jhu6Hhur7hurbhu6HhuqBD4buC4buhUcWpVOG7ocOUQ0Xhu6HhuqBG4buG4buh4bq+xJDhu6FCROG7sUThu6Hhu4534buGQuG7oeG6ouG7guG7oUNH4buhxJDDlOG7oUNE4bqs4buQ4buhw4BEw4LDlMO14buhUcWp4buh4bqgQ+G7q+G7gOG7oVFMROG7ocOUQ+G7mkvhu4ZC4buhw5Thu47hu5pN4buGQuG7ocOD4bu3VOG7oeG6oOG7q+G7gOG7ocOAw4FU4buh4buG4bq04buG4buhw4DDieG7oeG6vuG7osWpw7Thu6E3Q+G7muG7hkLhu6FP4buhw4Phu7NU4buh4bq+4burROG7oULhu4rhu4Dhu6HhuqDhu7Hhu6Hhu4ZDUOG7hkLhu6Hhu4ZC4buaTUThu6HhuqDhu4Thu6HDikTDguG7huG7ocOUQ+G7nOG6oOG7oeG6oMWp4buC4buh4buO4buI4buGQsO14buh4bq+4buv4buG4buh4bq+4buI4buG4buh4buGQ0ThuqThu5Dhu6HDlOG7juG6tOG7huG7oeG6vuG6uuG7hkPhu6FR4bue4bqg4buhw4pE4buGQ+G7oeG6ouG7gsWp4buGQ8O14buhw5Xhu6nhu4ZD4buhw5VIROG7ocOUQ+G7mkvhu4ZC4buhw5Thu47hu5pN4buGQsO14buh4buGduG7gOG7oVFQ4buGQuG7ocOSQ8aww5Lhu6Hhur7hu5Dhu7nDlOG7oeG6oMag4buGQuG7oeG7gHbhuqDhu6HDgMOBVMO04buhZENF4buh4buOxanhu6HDlOG7kFThu6HDikPGsOG6oOG7oeG7hkPFqeG7kOG7oeG7hkJD4bqk4buh4buGQkNE4bqmw5LDteG7oeG7hkPhu7nhu4bhu6HDlEPhu5zhuqDDteG7ocODw4nFqeG7oVHDieG7oVPhu63hu6FD4buIRMO14buh4buGQ+G7muG7hkLhu6FDR+G7oeG6oOG7hOG7ocODROG6rOG7gOG7oeG6oEPhu5Dhu4ZC4buh4bq+4bup4buhw4PhuqThu5Dhu6Hhu4zhu5DGsOG7ocOUQ8Wp4buAw7Xhu6HDikNE4buhw5RD4bu1VOG7ocOD4buK4buGQuG7ocOUROG6pOG7huG7ocOUQ+G7kOG7ocOD4buaTuG6oOG7oeG7gOG7iMOU4buh4bqgxrDhuqBD4buh4bqi4bqo4buh4bqi4bup4buGQuG7ocOUQ0Xhu6HDikPDjeG7hkLhu6HhuqBG4buG4buhw4Phu5bhu6Hhur5V4buhw5Thu47EkOG7ocOD4bqs4buhw5JD4buz4buG4buhw4PDieG7hkPhu6HDgOG7seG7huG7oeG6oEPhu7XDlOG7oVHhu7Xhu4bhu6HDg+G6pOG7oeG7gOG7qeG7oeG6vuG6suG7oeG7jsWp4buhUUxE4buhw4pEw4Lhu4bhu6HDlEPhu5zhuqDDteG7oUNE4bqs4buQ4buhw4BEw4LDlOG7oeG6oOG7lsWp4buh4buAReG7hkPDteG7oUNH4buhw5RD4buixanhu6HDleG7nOG6oOG7ocOARMOCw5Thu6HDg+G7hOG7oeG6vuG7qeG7oeG6vuG7osWp4buhw4Phu7Hhu4LDtOG7oWZMROG7oeG6oMaw4bqg4buh4bqgQ0ThurThu5Dhu6HDlEPhu5zhuqDhu6HDlOG7juG6tOG7hsO14buh4buGQuG7mk1E4buhUcWpVOG7ocOD4but4buhw4NE4bqs4buA4buhw5Thu47hu5Lhu4ZC4buh4bufQ+G7kFThuqbDlOG7ocOUQ8Wp4buA4buf4buh4bqg4buWxanhu6Hhu4Dhu4jDlOG7ocOVw4zhu6Hhu4ZC4buaTUThu6Hhu4bhurThu4bhu6FRROG6puG6oOG7oVHFqVThu6HDlEThuqThu4bhu6HDikPDjeG7hkLhu6HhuqDhu4Thu6FCReG7ocOKQ+G7hOG7ocOKQ+G7r+G7hsO04buhZOG7juG7guG7hkLhu6HDlEPhu57huqDhu6HDlMOCw7Xhu6Hhu4ZC4buaTUThu6HDg+G7nOG7hkLhu6HDg+G7t+G7kOG7ocOD4buaTeG7hkLhu6HhuqLhu7NU4buhw4NE4buhUcWpVOG7oeG6oEPhurjhu6HhuqDhu7fhu4bhu6HDlOG7juG7nuG6oOG7ocOURMOCw5Lhu6FCRMWp4buC4buh4bqiw4nhuqBD4buhUUxE4buh4buGQuG7mk1E4buh4bqg4buE4buhw5RE4bqk4buG4buh4bqgQ+G7guG7oVHFqVThu6FR4bupROG7ocOAxanhu6Hhur7hu7fhu4bhu6HDg+G7t+G7kMO14buhw5XFqeG7kOG7ocOKQ0Thu6HDg+G7reG7oeG6oOG7hOG7ocOURMOC4buGQuG7ocOU4buv4buA4buh4bq+4bup4buA4buh4buv4buG4buh4buOSeG7oeG7juG7qeG7hkLDteG7ocOVRuG7hkLhu6HDkkN54buGQsO14buhw5Thu47hu7Hhu6Hhur7hu61E4buhw5Xhu5Dhu7XDlOG7oeG6oMWp4buC4buhw5RDReG7oVPhu5Dhu4ZC4buh4buM4buQxanhu4ZD4buhQ0fhu6HDleG6suG7ocOU4bue4buhQ0Xhu4ZD4buhw5RD4bup4buGQ+G7oeG6oMaw4bqg4buhUeG6puG7ocOUROG7hkPhu6Hhu5/Dg+G7q0Thu6Hhur5V4buhw5TEkOG7huG7oeG6ouG7lOG7hkLhu6HDg8SC4buG4buf4buh4bqg4bu1w5Lhu6HhuqLhu5pMROG7oeG6oEPhu5BU4bq04buG4buhQuG7guG7gOG7ocOUROG6pOG7huG7oeG6oOG7lsWp4buh4buGQuG7mk1E4buhw4pDxrDhuqDhu6Hhu47hu4pE4buhw4PEguG7gOG7oeG6oEPhu4Lhu6FDR+G7oVHFqVThu6Hhur7hu6tE4buhw4Phuqzhu6FD4buaT+G7hkLhu6HhuqBD4bq04buGQ+G7oeG6vuG6puG6oEPhu6Hhur7hu61E4buhw5Xhu5Dhu7XDlMO04buhZkThuqbhuqDhu6FD4buQVOG7ocOD4buI4buGQuG7ocOUROG6pOG7huG7oeG7jOG7kMWp4buhw4rhurThu4ZD4buh4bufw4Phu6tE4buh4bq+VeG7ocOUxJDhu4bhu6HhuqLhu5Thu4ZC4buhw4PEguG7huG7n+G7oeG7juG7tcOU4buhQ0Thuqbhu5Dhu6Hhu4zhu5Dhu7HDteG7oVFF4buhw5RDw43hu4ZC4buh4buM4buQxanhu6HhuqDGsOG6oOG7oeG7gMOMROG7oeG7jOG7kMWp4buG4buhQ+G6puG7ocOA4bup4buh4bqg4buC4buGw7Xhu6Hhur7GsOG7hkLhu6FCROG6pOG7hkLDteG7ocOA4bur4buG4buhw4DDqOG7ocOUQ+G7s+G7huG7ocOUQ0TDgsOU4buhQ+G7gnjhuqDhu6Hhu4zhu5DFqeG7oeG7hkNQ4buGQuG7oeG7hkLhu5pNROG7oeG6oOG7hOG7oeG6oEvhu6Hhu4ZCS0Thu6HDlOG7qUThu6HDleG7seG7huG7oeG6vkzhu4bDteG7oeG6vuG7qeG7gOG7oeG7r+G7huG7oeG7kFThu6HDlMSQ4buG4buhw5Thu47hurThu4bhu6HDlEPhu5pL4buGQuG7ocOU4buO4buaTeG7hkLhu6HDg+G7reG7ocOD4buaTuG6oOG7oeG7hkNE4bqk4buQ4buh4buGQuG7mk1E4buhw4BEw4LDlOG7ocODw4Lhu4bhu6Hhu4bhurThu4bhu6Hhu47hu7XDlOG7ocOUROG7huG7ocOU4buaT+G7hkLhu6Hhu4ZDxanhu5Dhu6Hhu4Dhu6nhu6HhuqBD4buC4buhUcWpVMO04buhZkXhu6HDlEPDgsO14buh4buGQuG7mk1E4buhUcWpVOG7oeG6oEN54buGQuG7oeG6oOG7t+G7huG7ocOASOG7oeG6oMON4buGQuG7ocOV4buc4bqg4buhQkXDteG7oeG6oEPhurjhu6Hhu4ZC4buKROG7ocODw4Lhu4Dhu6HDlEThuqThu4bhu6HDgEjhu6FR4bup4buC4buhw4rhuq7DlOG7ocOUQ8SC4buC4buhw4Phu5Lhu4ZC4buh4buGQkPhurrFqeG7ocODxILhu4bDteG7oeG6oEbhu4bhu6Hhu4ZC4buaTUThu6HhuqBD4buC4buhUcWpVOG7ocOUQ0Xhu6HDlOG7nuG7ocOUReG7gOG7ocODw4Lhu4bhu6Hhu4bhu4jDkuG7ocOUROG6pOG7hsO14buhw5RD4bu54buA4buh4bqgQ8SQ4buh4bqgRuG7huG7oeG7huG7qUThu6Hhu4bhurjhu6HDg+G6rOG7ocOD4buaTuG6oOG7oUNH4buhUcWpVMO04buhKuG7s1Thu6HhuqBDxJDhu4ZD4buh4bq+4bup4buh4buGQuG7kFThurThu4bhu6Hhu4ZD4buz4buG4buh4bqiw4Hhu4bhu6HDg8OC4buG4buhUcOT4buh4buGTuG7oeG6ouG7s1Thu6HhuqBD4buQVOG6pOG7huG7oUPhu6nhu4ZC4buh4bq+4buC4burw5TDteG7oVFF4buhw4pDROG7oeG7hkLhu5pNROG7ocOD4buc4buGQuG7ocOD4bu34buQ4buhw4Phu5pN4buGQuG7oeG6ouG7s1Thu6HDg0Thu6FRxalU4buhw43hu4Dhu6HDlEThuqThu4bhu6HDgEjhu6HDlOG7jsOM4buG4buhQ+G7gnjhuqDhu6FRTEThu6HDg+G7luG7ocOUQ+G7nOG7oeG6vlXhu6HhuqLhu4Lhu6HDg+G6rOG7ocOKQ8ON4buGQuG7ocOU4buO4bux4buh4bq+4burROG7ocOUROG6pOG7huG7oVHFqVThu6HDg+G7mk7huqDhu6HDlENF4buh4bqg4bux4buhQ+G6puG7ocOUQ8OM4buGQuG7oeG6vuG7reG7hkPhu6HDg+G7lsO04buhaEThu4bhu6HDikPDjeG7hkLhu6HhuqLDjeG7hkLhu6HhuqLhu6lE4buh4buGUMWp4buh4buA4bup4buhQ+G7rVThu6Hhu4zhu5DFqVThu6Hhur7hu6tE4buhU8SC4buA4buhU+G6rsOU4buhUeG6pOG7ocOKQ+G7seG7oeG7huG7r+G7hkLhu6HDlEPhu5Dhu6FD4buKROG7oVHDjOG7hsO14buh4buA4buIw5Thu6HDg0ThuqThu5Dhu6HDgHbDlOG7ocOA4buQ4buI4bqg4buhw5JD4buxROG7ocOUxJDhu4ZD4buhw4PDguG7huG7ocOKQ0Thu6HhuqBD4buC4buhUcWpVMO04buhZkxE4buhw5RF4buGQ+G7oUNF4buGQ+G7ocOKROG7hkPhu6HDlMOC4buhQ0Thuqbhu4bhu6Hhu4bFqVTDteG7oeG7gHjDlOG7ocOAd+G7hkLhu6Hhur7hu61E4buhw5Xhu5Dhu7XDlOG7oeG6oEPhu4Lhu6FRxalU4buh4bqg4buWxanhu6Hhu4ZC4buz4buG4buhQ+G7qeG7hkLhu6Hhu4BMROG7ocOKQ+G7guG7seG7hkLhu6Fycy1ydW4v4buG4buv4buA4buh4buGQ+G7muG7hkLhu6Hhu4ZDUOG7hkLhu6HhuqLhu4LFqeG7hkPhu6Hhu4ZCQ0ThuqbDkuG7oeG6vuG7qeG7gOG7oeG7r+G7huG7oeG6oEPhu7Phu4bhu6HhuqBDxJDhu4ZD4buhw4Phu63hu6HDiuG6tOG7kOG7ocOUQ8Wp4buG4buhw4pD4buE4buhw5Thu47hu7Hhu6Hhu4bEqEThu6HDlEThuqThu4bhu6Hhur7hu61Ew7Thu6Fk4buO4buC4buGQuG7oeG6vuG7kuG6oOG7ocOD4buE4buhUUxE4buh4buf4buhw5TEkOG7huG7oeG6ouG7lOG7hkLhu6HDg8SC4buG4buf4buh4buA4buc4bqg4buhw5Thu47hu7Hhu6Hhur7hu61E4buh4bqg4buE4buhw4pDROG7oeG6vuG6tOG7huG7ocODw4Lhu4bhu6HDucO0cHBww4Mv4buhw5Thu45E4bqm4buQL+G7oeG7hkLhu6lUw7Xhu6HDlMSQ4buGQ+G7oeG7jsWp4buh4bq+4bup4buh4bq+4butROG7ocOV4buQ4bu1w5Thu6FydXXDtXVuL+G7huG7r+G7gMO14buhQuG7tcOS4buhQ0vhu4bhu6FxcOG7oeG6vuG7t+G7huG7oeG6vuG7rUThu6HDleG7kOG7tcOU4buh4bqgQ+G7guG7oVHFqVThu6HhuqDhu5bFqeG7oeG7hkLhu7Phu4bhu6FD4bup4buGQsO04buhN0Phu5rhu6FR4bu5VMO14buh4bqgQ+G7msWp4buh4bqg4bu34buG4buhw5JD4buxROG7ocaww5Lhu6HhuqLhu5Thu4ZC4buhw4pEw4Lhu4bhu6HDlEPhu5zhuqDhu6HDikThu4ZD4buhw5TDguG7oeG6oOG7lsWp4buhNsaw4bqg4buhUeG6pOG7oeG7jOG7kEThu6Hhur7hu5Dhu7nDlOG7oUNF4buGQ+G7ocOUQ+G7qeG7hkPhu6HDlOG7pOG7ocOV4buQ4bu1w5Thu6Hhur5OROG7oeG7hkPhu5Dhu7nhu4bhu6HDgEXhu4ZD4buh4buM4buQ4buz4buG4buhw5Thu47hurThu4bhu6HDlEPDieG7ocOU4buO4buaTeG7hkLhu6HDg+G6rOG7ocOSQ+G7s+G7huG7ocOUxJDhuqBD4buhw5RDReG7oeG6oMag4buGQuG7ocOARMOCw5Thu6Hhu4ZCxalU4buh4bq+4bup4buhQ0fhu6HDikPDjeG7hkLhu6HDlEPhuqzhu6HDlOG7juG7seG7oeG7hsSoROG7oeG7gOG7nOG6oOG7oeG6vuG7rUThu6HDleG7kOG7tcOU4buhw4pD4buW4buGQuG7ocOD4buEw7Thu6EqeMOU4buhUeG7teG7huG7ocOD4bqk4buh4buGw4Lhu5Dhu6HDlOG7juG7seG7ocOD4buaTuG6oOG7ocOUQ0Xhu6HhuqBD4bq44buh4bqg4buE4buh4bq+4bup4buA4buh4buv4buG4buhw5JDROG7ocOSQ8aww5LDteG7ocOA4buQw43hu4bhu6FCRMWp4buG4buhw4DGsOG7huG7oeG6vuG7ueG7huG7oeG7huG6tOG7huG7ocOVTOG7gOG7oeG7gOG7kOG7iOG7huG7oUJF4buh4bqgxqDhu4ZC4buhw4PEqOG7ocOA4bqsw7Thu6Fb4buCeOG6oOG7ocOKQ8ON4buGQuG7ocOKROG7hkPhu6HhuqLhu4LFqeG7hkPhu6HDlENF4buh4bq+4bup4buh4bq+4buixanhu6HDg+G7seG7guG7oeG7hkLFqVThu6HDlOG7ouG7ocOD4bu34buQw7Xhu6Hhur7hu7VU4buhw5RE4bqk4buG4buh4bqg4buWxanhu6Hhu4ZC4buaTUThu6HhuqBD4buC4buhUcWpVOG7ocOD4bqs4buhw5Thu47hu7Hhu6Hhur7hu61E4buh4bqgQ+G7guG7oeG6oEPEkOG7hkPhu6FDR+G7oeG7k+G7oeG6vuG7q0Thu6Hhur7hu7VU4buh4buAw5Phu6Hhu4bhu4Thu6Hhu47GsOG7huG7oeG7huG7hOG7oeG7mcO04buhZuG7qeG7oVNE4buG4buhw4pDeeG7hkLhu6HDg8OJ4buGQ+G7oeG7jnfhu4ZCw7Xhu6HhuqDhu7Hhu6FDxalE4buh4bqgxrDhuqBD4buh4bqgQ3bhuqDhu6HhuqBDduG7huG7ocOD4bqk4buQ4buh4bqg4buE4buhw4PGsMOS4buhw5XDjOG7oeG6oEPhu5Dhu4ZC4buh4bq+4bup4buhw4Dhuqzhu6Hhu4ZOw7Xhu6HDgEjhu6HDlOG7jsOM4buGw7Xhu6HDg+G6rOG7oeG6vuG7q0Thu6FD4bu54buQ4buh4buM4buQ4bux4buhw4pDw43hu4ZC4buh4bq+4buaTeG7hkLhu6HDg8OMROG7oVFMROG7oeG7hkLhu5pNROG7oeG6oEPhu4Lhu6FRxalUw7Thu6Fm4bqk4buh4buAeMOU4buhw5JDxrDDkuG7oeG6vlXDteG7ocOU4buO4bui4buhw4pDROG7oeG6oOG7guG7huG7oeG7hk7hu6HDgEjhu6HDlOG7jsOM4buGw7Xhu6HhuqBG4buG4buhw4pDw43hu4ZC4buhw5RDReG7ocOSQ+G7sUThu6HhuqBD4buc4buGQuG7oeG7gEThu4ZD4buhw4Phu5pO4bqg4buhQ0fhu6HhuqDhu4Thu6HhuqLhu7Xhu5Dhu6FDROG6puG7kOG7oeG6vuG7osWp4buhw4Phu7Hhu4Lhu6FD4buCeOG6oOG7oeG6vuG7q+G7gOG7oeG6ouG7lOG7hkLhu6HDlMSQ4buG4buh4buGQ0Thuqbhu4Dhu6HDg+G6rOG7oeG6oENEw4Lhu4Dhu6HDg+G7guG7q8OU4buhw5Thu6lE4buhw5Xhu7Hhu4bhu6Hhu4BMROG7ocOU4buO4buQVOG7oeG6oOG7nOG7kOG7ocOU4buOxrDhuqBD4buh4buGQ0Thuqbhu4Dhu6FDReG7hkPhu6HDleG7nsO04buhN8OC4buQ4buhw4pDw43hu4ZC4buh4bqgQ+G7nOG7hkLhu6Hhu4BE4buGQ+G7ocOD4buaTuG6oOG7ocOUQ0Xhu6HDg+G7s1Thu6Hhur7hu6nhu6Hhu4zhu5DFqeG7huG7oUPhuqbhu6HhuqLhu7Phu4bhu6HDleG7nsO14buhUcWpVOG7oeG7gOG7mk7hu4bhu6Hhur7hu6nhu4Dhu6Hhu6/hu4bhu6HDlEPhu5DFqeG7oeG6vkrhu6HDikPDjeG7hkLhu6HDlOG7juG7seG7ocOD4buaTuG6oOG7oeG7hk7hu6Hhur7hu6nhu6HhuqBD4buQVOG6puG7huG7ocOAReG7hkPhu6HDlEPhu5pN4buGQuG7oeG7huG6tOG7huG7oeG6oEN54buGQuG7oeG6vuG7qeG7gOG7oUJF4buhw4Phu5pO4bqg4buhQ0fDteG7oeG6oOG7hOG7oeG6oEPhu6/hu4ZC4buhw5RDReG7oeG6oEPhurjhu6HDgOG7ksWp4buh4buOReG7kOG7oeG6ouG7muG7oeG6vuG7kOG7ueG7huG7oeG6vuG7qeG7oeG6oOG7mOG7hkLDtOG7oeG6q+G7kMWp4buhw5RD4bue4bqg4buhw5TDguG7oeG6oEPhu4Lhu6HDlEPhu7VU4buhUUThuqbhuqDhu6HhuqBD4buc4buGQuG7oeG7gEThu4ZD4buhQ0fhu6HhuqDhu4Thu6HhuqLhu7Xhu5Dhu6FDROG6puG7kOG7ocOSQ+G7q+G7gOG7ocOU4buIROG7ocOD4bqs4buhw5Thu47hu5BU4buh4bqg4buc4buQ4buhw5Thu47GsOG6oEPhu6Hhu4ZDROG6puG7gOG7oUNF4buGQ+G7ocOV4bue4buh4bq+4bup4buh4buO4bu1w5Thu6HDikPhu4TDteG7oVHhu7lU4buh4buG4bq04buG4buh4buGQ0ThuqThu5Dhu6HDlOG7juG7mk3hu4ZC4buhQ07DkuG7oeG6oOG7guG7huG7oeG7hk7hu6FRw4Hhu4bhu6Hhu4ZDT+G7huG7oeG7hkNL4buh4buGQuG7guG7qUThu6FRRuG7hkLhu6HDkkPGsMOS4buh4bq+4buQ4bu5w5Thu6Hhu4B44bqg4buh4bqi4buY4buhw4BEw4LDlOG7oeG7gOG7mk1E4buh4buA4buaS0Thu6Hhur7hu6nhu6FDR+G7oeG6vuG7osWp4buhw4Phu7Hhu4Lhu6Hhu4ZD4bua4buGQuG7ocOKQ8ON4buGQuG7ocOD4buW4buh4bqgQ+G7nOG7hkLhu6Hhur5V4buhw4Phuqzhu6HDgOG7kOG7iOG6oOG7ocOU4buIRMO04buhJEbhu4bhu6FRROG6puG6oOG7oVNEw4LDlOG7oeG7hk7hu6HDgHfhu4ZC4buhw5Thu6lE4buhw5Xhu7Hhu4bhu6HDlENF4buhw4pDw43hu4ZC4buhw4PGsOG7hkLhu6Hhur7hu6nhu6HDgMWp4buC4buhw5Xhu4Lhu6FRTEThu6HDlcOM4buhw5RE4bqk4buG4buhQ0fhu6HDg+G7reG7oVHFqVTDtOG7oWThu7XDlOG7oeG6oOG7seG7ocOD4bqk4buQ4buhw4Phu5pO4bqg4buhw5TEkOG7hkPhu6HDlOG7gsaw4buG4buhw5Thu47hu5pM4bqgw7Thu6Fk4buOTOG7ocOU4buO4bq04buQ4buhw5RDxalUw7Xhu6HDlEPEguG7guG7oeG7jOG7kEThu6HDg8OJ4buGQ+G7oeG6oOG7lsWp4buhw5JDxrDDkuG7oeG6vuG7kOG7ucOUw7Xhu6Hhu4Dhu4jDlOG7ocOVw4zhu6HDlOG7juG7mk3hu4ZC4buhQ07DkuG7oeG6oEPhu5bhu6Hhu4ZO4buh4bq+4burROG7ocOAw4nhu6HDkkPhu6vhu4Dhu6FR4bup4buC4buhw5Thu4hE4buh4bqgQ+G7guG7oVHFqVThu6Hhu4Z44buGQuG7oeG6vuG7rUTDteG7ocOU4buO4buC4buGQuG7oeG6vuG7kuG6oOG7ocOD4buE4buh4bqg4buC4buG4buh4buGTuG7oVHDgeG7huG7ocOAReG7hkPhu6HFqeG7huG7oVHDjeG7ocOV4buew7Thu6Eq4buS4buGQuG7oeG6vuG7qeG7oUNHxanhu6FRw43hu6HDg0vhu4bhu6HhuqBDxJDDteG7ocOD4but4buh4buA4bu1w5Thu6HDlEThuqThu4bhu6HhuqBG4buG4buh4buOS0Thu6FR4bup4buC4buhUUbhu4ZC4buh4bq+xanhu4Lhu6Hhur5Vw7Thu6FmxalU4buh4buGTuG7oeG6vuG7rUThu6HDleG7kOG7tcOU4buh4bqgxanhu4Lhu6FRTEThu6HDlcOM4buhw5RE4bqk4buG4buh4bq+TOG7huG7oeG6oEPhu4Lhu6HDlEPhu7VU4buhw4pD4bux4buh4buG4buv4buGQuG7oeG6vuG7osWp4buhw4Phu7Hhu4LDteG7ocODxKjhu6HDgOG6rOG7ocOV4bqy4buhU+G7sVThu6Hhu47FqeG7oeG7n+G7jknhu6Hhu4ZD4bua4buhw4DFqeG7huG7oeG7hkLhu6lU4bufw7Xhu6HDlEPDguG7oeG7hkPhu5rhu4ZC4buh4buGQ0ThuqThu5Dhu6Hhu4ZC4buaTUThu6FRw4Hhu4bhu6HDlOG7nuG7oeG6oEPhu5BE4buhw4Phu7fhu5Dhu6FR4bup4buC4buh4buOR+G7ocOD4bqs4buh4buO4buKROG7ocOUxanhu4bhu6FCRMWp4buhw4Dhu6tE4buhw5Xhu7Hhu4bDtOG7oTdCw4Hhu4Dhu6HDleG7nuG7ocODTUThu6Hhu4Dhu6nhu6Hhu5/DlOG7nOG6oOG7n+G7oeG7hkPhu5rhu4ZC4buhw4pDw43hu4ZC4buhw4BEw4LDlOG7oeG6vuG7qeG7gOG7ocOVxanhu4LDteG7oeG7huG6tOG7huG7oeG7hkLhu4Lhu6lE4buhUUThuqbhuqDhu6Hhu4ZDduG6oOG7oeG7hkNP4buhQkTFqeG7ocODReG7hkPDteG7oeG7hkLhu5pNROG7ocOUQ+G7s+G7huG7ocOU4buQVOG6psOU4buhw4PDjEThu6HDikPDjeG7hkLhu6HhuqLhu7NU4buhUeG7qeG7guG7oeG6oEPhu5BU4bqm4buG4buhw4Phu4TDteG7ocOUw41E4buh4bqgQ3nhu4ZC4buh4bq+4bup4buA4buhQkXhu6FDS+G7huG7ocOD4buaTuG6oMO14buh4bqgQ+G6uOG7ocOARMOCw5Thu6FRRMOCw5Thu6HDgMaw4buC4buhUeG7q+G6oEPhu6HDlOG7juG7t+G7huG7ocOA4bux4buG4buh4bqgQ+G7tcOU4buhw5Xhu57hu6FRROG6puG6oMO14buh4buGQ3fhu4Dhu6FCROG7hOG7hkLhu6HDlEPhurThu4Dhu6Hhu4Dhu4jDlOG7oUPhu4pE4buh4bqgQ+G7kMON4buGQuG7oeG7hlDFqeG7ocOD4bqs4buh4bqg4bux4buGQ+G7ocOU4bq44buGQ+G7oeG7gEdE4buh4buGQuG7mk1Ew7Xhu6FC4buEw5Lhu6HDkkPhu7fhu4bhu6FCROG7seG7gOG7ocOATMOU4buhw5XDjOG7oeG7huG7q+G7huG7oeG7hkPhu7Phu4bhu6HDgMOJ4buh4bq+4buixanDtOG7oTRDw43hu4ZC4buhw5JD4buxROG7oUNU4buhUUfhu4ZC4buh4buA4bup4buhw5TDjUThu6HDlEThu4bhu6Hhu4ZDUOG7hkLhu6HFqUThu6HDg+G7reG7ocODR+G6oOG7oVHhu6nhu6HDleG7kFThu6Hhu4ZCw4Hhu4Dhu6HDiuG7puG7oVHhuqThu6HDgOG7qUThu6HDgMaw4buC4buh4buG4bupVOG7ocOUQ0Xhu6HhuqBDduG6oOG7oeG6oEN54buGQuG7oeG6oEbhu4bhu6HDlENEw4LDlOG7ocOUQ8Wp4buhQkXhu6HDikNE4buh4bqg4buE4buh4buGQuG7mk1E4buh4bqgQ+G7qeG7guG7oeG7gE1E4buhU0Thu4bhu6FRxalU4buhw5RE4bqk4buG4buhUUxE4buh4bq+4butROG7ocOV4buQ4bu1w5Thu6HhuqDFqeG7gsO04buhZMOpN33hu6E14buyNuG7lS/DkuG7lw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hãy lên tiếng!

Hãy lên tiếng!
2011-10-23 07:58:00

(QT) - Cách đây không lâu, TAND tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử lưu động vụ án Hồ Văn B. (xã A Vao, huyện Đakrông) về tội "Cố ý gây thương thích". Nạn nhân chính là người vợ đã...

Để không còn tình trạng “mất mùa trong nhà”

Để không còn tình trạng “mất mùa trong nhà”
2011-10-21 06:06:28

(QT) - Liên tiếp những cơn mưa, lũ hơn một tháng qua đã làm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh, nhất là người dân ở vùng ngập lụt. Ngoài số diện...

Lách luật

Lách luật
2011-10-08 04:36:43

(QT) - 1. Thực hiện những giải pháp chủ yếu nhằm tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo tinh thần Nghị quyết 11 của Chính phủ, Ngân...

Cần quy hoạch và tái cơ cấu lại cây cao su

Cần quy hoạch và tái cơ cấu lại cây cao su
2011-10-07 04:26:34

(QT) - Liên tiếp mấy năm trở lại đây, vùng trọng điểm cao su của huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) thường xuyên gặp lốc xoáy gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Gần đây, ngày 30/9/2011,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết