Cập nhật:  GMT+7
K*ÕỌỬ)ỜããỆÒàĂ&ă)WÒLủ%ỞeỌ<7&ỌaỌế>ỌĂ&ỴỌế>ỌĂ&Ỵ<ÌỌđQỌĂả&@ắỌĂ*Ở>*ỌĨĂả&@ắỌÀ*{>%JỌăả{>%Ọ>*b>%Ọ>%ỞeỌă*Ợ>%ỌĂỢ<ÌỌỬ*ằ>%Ọă0&ỌỬP<Ọ>*Ư>Ọ(*0>%Ọ(*?Ọả3>ỌảỞ>%ÌỌcắ&Ọăấ6&ỌaỌ<3ăỌ)Ở>%ỌạắỴỌ%&ỞắỌăảắeỸ>Ọă*1>%ỌỬỢỬ*Ọ<Ỡ>%ỊỌĂảỴ>Ọ>*b>%ỌỬ{>ỌVấ8>%ỌỰỴỌă0>%Ọả3>%ỌảQ&ÌỌă*{Ợ>%ỌVQ>%ÌỌ>*b>%ỌỬR>Ọ>*ỞỌ(*Ờ>%ỌăảỜ>%ỌVQỌ<]ỬỌ)Ỵ>ỌãỜ>ỌãỢăỊỌCặ>%ỌạắỴỌỬỢỬ*Ọ<Ỡ>%Ọ(&Ỵ>Ọăảắ>%ỌVỜ>%Ọă*ỜeỌỮỜỌV4&Ọă*;ăỌăậ>%Ọ>%ỞeỊK/àLKăỜỰ)WỌãăe)WỆÒ<Ờả%&>IÔàđỌỜắă{ÒLKăảLKăỮLK&<%ỌãảỬỆÒ//ỬỊỰỜ{ạắỜ>%ăả&Ịc>/ỮWã(ă{à/>Wdã/ÕỚỐỐ/ỒƠỮÕỎỔỎỔỎỘăÕỒÕỔỎỐ)ÕỊ!à%ÒỌ/LK/ăỮLK/ăảLKăảLKăỮLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLòỞ&Ọăấa>%Ọ>&@<Ọ>6&Ọă*Ở>*Ọ)ƯàỌo*&ỌỰ3ỌòP>%ỌVŨắỌă&Ỵ>ỌăỠ&Ọă*0>Ọế>ỌĂ&Ỵ<ÌỌđQỌĂả&@ắỌĂ*Ở>*ÌỌĂả&@ắỌÀ*{>%​K/àLK/ăỮLK/ăảLK/ăỜỰ)WLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLóỪ>ỌỬ*ằ>%Ọă0&Ọă*R<ỌỮ&Ọă?Ử*ỌòỞ&Ọăấa>%Ọ>&@<Ọ>6&Ọă*Ở>*Ọ)ƯàỌỬ*&ỌỰ3ỌòP>%ÌỌn?Ọă*ấỌo*&ỌỰ3Ọă*0>Ọế>ỌĂ&Ỵ<ỌòU>%ỌĂ*;ỌởT>%Ọ(#ỌảT>%ÌỌVỤeỌ)ỞỌ>6&ỌỚỎỌ>R<Ọăảấ7ỬÌỌo*&ỌỰ3ỌòP>%Ọă*0>Ọế>ỌĂ&Ỵ<Ọă*Ở>*Ọ)ƯàÌỌ)ỞỌ<3ăỌăả{>%Ọ>*b>%Ọo*&ỌỰ3ỌòP>%Ọo3>%ỌãP>ỌVŨắỌă&Ỵ>ỌỬẵỜỌòP>%ỌỰ3Ọă,>*ỊỌủ%ỞeỌÕỖ/ÕÕ/ÕỚÔỚÌỌ>*Ụ>Ọ(,Ọ>&@<ỌÕÔỌ>R<Ọă*S>%Ọ)9&ỌỬẵỜỌoỢỬ*Ọ<Ỡ>%Ọă*Ợ>%Ọụấ8&Ọủ%ỜÌỌăỠ&ỌV:>*Ọ)Ở>%Ọế>ỌĂ&Ỵ<ÌỌV2>%ỌỬ*?Ọò{Ở>ỌnỢỌĂ*ậỜỌVQỌVầ>%ỌảỜỌă*Ở>*Ọ)ƯàỌo*&ỌỰ3Ọo3>%ỌãP>Ọế>ỌĂ&Ỵ<Ọ%2<ỌỐỌV2>%ỌỬ*?ÌỌỮ{ỌV2>%ỌỬ*?Ọò{Ở>ỌnỢỌĂ*ậỜỌ)Ở<ỌỰ?Ọă*ấỊỌÃẩỌV8&ỌỬẵỜỌỬ*&ỌỰ3Ọế>ỌĂ&Ỵ<Ọ)ỞỌăỦăỌeỶắỌ);Ử*ỌãẫỌỬẵỜỌV;ỜỌà*ấ6>%Ọc1>ỌỬ}ỌăảắeỸ>Ọă*1>%ỌeỴắỌ>ấ7ỬỌ(&Ỵ>ỌỬấ8>%ỌỰỦăỌ(*ắỦăÌỌ%Ọ*ấ7>%ỌVỦắỌăảỜ>*Ọ<7&ỌỬ*{Ọ>*Ụ>ỌỮỤ>Ọăả{>%Ọă,>*Ọ>}&ỌỬ*ắ>%ỌcỞỌđQỌĂả&@ắỌĂ*Ở>*Ọ>}&Ọả&Ỵ>%ỊỌò2>%Ọă*8&ÌỌãẩỌảỜỌV8&ỌỬẵỜỌo*&ỌỰ3Ọế>ỌĂ&Ỵ<ỌỬâ>%Ọ)ỞỌ<1ỬỌã{>ỌạắỜ>Ọăả]>%ÌỌVỢ>*ỌỮỦắỌỰấ7ỬỌ>%{UăỌăả{>%Ọà*{>%ỌăảỞ{ỌVỦắỌăảỜ>*ỌỬẵỜỌòP>%ỌỰ3ỌcỞỌ>*Ụ>ỌỮỤ>ỌĂả&@ắỌĂ*Ở>*ỊỌĂậỌVỤeÌỌỬắ3ỬỌVỦắỌăảỜ>*ỌỬ*1>%Ọ(ÝỌă*ặỌđỤ<Ọ)ấ9ỬỌỬẵỜỌ>*Ụ>ỌỮỤ>ỌĂả&@ắỌĂ*Ở>*Ọà*ỢăỌăả&#>Ọă*W{ỌăảỞ{Ọ)ấắỌỬ*ắ>%ỌỬẵỜỌỮỤ>Ọă3ỬỌỮấ7&ỌãẩỌ)Q>*ỌVỠ{ỌỬẵỜỌòP>%Ọo3>%ỌãP>ỊỌnấ7ỬỌãỜ>%Ọ>R<ỌÕỚỒỘÌỌà*{>%ỌăảỞ{ỌỬ*ắỨ>ỌỰ;ỌỬ*{ỌĂ4>%Ọ(*a&Ọ>%*.ỜỌ%&Ở>*ỌỬ*?>*ỌạắeỸ>ỌỬẵỜỌ>*Ụ>ỌỮỤ>ỌĂả&@ắỌĂ*Ở>*Ọ>}&Ọả&Ỵ>%ỌcỞỌ>*Ụ>ỌỮỤ>ỌẠắP>%ỌĂả;Ọ>}&ỌỬ*ắ>%ỌỮ&=>ỌảỜỌảỦăỌảŨ<Ọả3ÌỌã0&Ọ>4&ỊỌoỢỬỌ*:>*Ọă*ầỬỌăắeỴ>ỌăảắeỸ>ỌỬỢỬ*Ọ<Ỡ>%ÌỌcƯ>ỌV3>%Ọ(ỴắỌ%]&Ọ>*Ụ>ỌỮỤ>Ọ%Ũ>Ọ>*ấỌỬ0>%Ọ(*Ờ&ỊỌú*0>%Ọ(*?ỌỬ*ắỨ>ỌỰ;ỌỬ*{ỌĂ4>%Ọ(*a&Ọ>%*.ỜỌỰỜ{Ọăảặ<Ọ)Ỵ>Ọă{Ở>ỌđQỌĂả&@ắỌĂ*Ở>*ÌỌV&ỌVỤắỌỬâ>%Ọ>%*WỌăắeỴ>ỌăảắeỸ>ÌỌ%&ỢỬỌ>%3ỌỬỢỬ*Ọ<Ỡ>%ÍỌaỌ(*SàỌỬỢỬỌ)Ở>%ÌỌđQỌVỸắỌă4ỌỬ*ầỬỌỮ&=>Ọă*ắeỶăÌỌăắeỴ>ỌăảắeỸ>ỊỌụ]&Ọ>%ấ8&ỌỮỤ>ỌVỸắỌỰậ>%ỌỰậ>%Ọ(*?Ọă*ỶỌđắ1>%ỌVấ8>%ỌVỦắỌăảỜ>*Ọ%&Ở>*ỌỬ*?>*ỌạắeỸ>ỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLo*ỦàỌ*Ở>*ỌỬ*ẵỌăảấ6>%ỌỬẵỜỌĂảắ>%Ọấ6>%ÌỌăậỌ>%ỞeỌÕƠỌVỶ>ỌÔỎ/Ơ/ÕỚỒỘÌỌ*3&Ọ>%*;ỌỬỢ>ỌỰ3Ọă{Ở>Ọă,>*ỌVQỌ*]àỌcỞỌcỠỬ*ỌảỜỌ<3ăỌã1ỌcỦ>ỌVỸỌạắỜ>Ọăả]>%Ọ>*ấỌà*4ỌỰ&Ỷ>Ọù@>*ỌĂ4>%Ọ(*a&Ọ>%*.ỜỌVỶ>Ọ>*Ụ>ỌỮỤ>ÍỌ%ỦàỌảằăỌăắe#>ỌỬ*]>ÌỌ)ắe@>ỌăƯàỌcỞỌă*Ở>*Ọ)ƯàỌỬỢỬỌ)ẩỬỌ)ấ9>%ỌcâỌăảỜ>%Ọă*Ờ<Ọ%&ỜỌỰP{Ọc@ỌcỞỌ%&Ở>*ỌỬ*?>*ỌạắeỸ>…ỌĂỠ&ỌđQỌĂả&@ắỌĂ*Ở>*ÌỌ(*0>%Ọ(*?Ọã0&ỌãẳỬỌ%ỦàỌảằăỌỬ*ắỨ>ỌỰ;ỌĂ4>%Ọ(*a&Ọ>%*.ỜỌỰỜ{Ọăảặ<Ọă{Ở>ỌđQỊỌÃỜắỌ(*&Ọă*Ờ<Ọ%&ỜỌ*ỌăỠ&ỌỬ*9ỌĂ*ắƯ>ÌỌăậỌãỢ>%Ọ>%ỞeỌÕỐ/Ơ/ÕỚỒỘÌỌaỌ(*SàỌỬỢỬỌ)Ở>%ỌỬẵỜỌĂả&@ắỌĂ*Ở>*ỌVQỌ>4ỌảỜỌỬỢỬỌỬắ3ỬỌ*ÌỌỰ&#ắỌă:>*ÌỌăắŨ>Ọ*Ở>*…Ọo*,Ọăả{>%Ọ<3ăỌă*8&Ọ%&Ờ>Ọ>%S>ÌỌỬ*?>*ỌạắeỸ>ỌỬ6ỌỰP>ỌVQỌcỸỌăỜeỌ>*Ụ>ỌỮỤ>ỊỌÃỜắỌ(*&Ọ%&Ở>*ỌỬ*?>*ỌạắeỸ>ỌaỌđQÌỌỮấ7&ỌãẩỌỬ*,ỌVỠ{ỌỬẵỜỌo*&ỌỰ3Ọế>ỌĂ&Ỵ<ÌỌ>*Ụ>ỌỮỤ>ỌĂả&@ắỌĂ*Ở>*Ọà*Ụ>ỌỬ0>%Ọ>*ỜắỌ<3ăỌã1Ọă*Ờ<Ọ%&ỜỌ)ẩỬỌ)ấ9>%ỌcâỌăảỜ>%ÌỌ<3ăỌã1ỌaỌV;ỜỌà*ấ6>%ỌV#Ọ%&bỌcb>%ỌỜ>Ọ>&>*ỌăảƯăỌăẩÌỌ)ƯàỌ>*b>%ỌỰỜ>ỌăẩỌạắP>Ọ%&P&ỌạắeỶăỌỬỢỬỌỬ0>%Ọc&@ỬỌỬŨ>Ọă*&ỶăỌăảấ7ỬỌ*Ọ>*Ụ>ỌỮỤ>Ọ4>ỌV;>*ỌỬắ3ỬỌã1>%ỊỌợŨ>ỌVỶ>Ọ>%ỞeỌ(*a&Ọ>%*.ỜÌỌo*&ỌỰ3Ọế>ỌĂ&Ỵ<ỌcỞỌ>*Ụ>ỌỮỤ>ỌĂả&@ắỌĂ*Ở>*ỌVấ9ỬỌ%&Ờ{Ọ>*&@<ỌcẳỌă&ỶàỌV}>Ọn3ỌỬ*,Ọ*ắeỌă4>%Ọ(*a&Ọ>%*.ỜỌỬẵỜỌă,>*ỌcỞỌ)ẩỬỌ)ấ9>%ỌcâỌăảỜ>%Ọă*Ờ<Ọ%&ỜỌ%&Ở>*ỌỬ*?>*ỌạắeỸ>ỊỌó{ỌVấ9ỬỌỬ*ắỨ>ỌỰ;ỌăậỌăảấ7ỬỌ>Ỵ>ỌỬ*&ỌỰ3ỌVQỌ)Q>*ỌVỠ{ỌỬỢỬỌV{Ở>Ọă*#ỌỬầắỌạắ1ỬỌV}>Ọă&ỶàỌ>*&@ăỌă:>*ÌỌỰP{Ọc@ỌỬ*ắỌVỢ{ỌỬ*{ỌỰỜ>ỌỬ*,Ọ*ắeỌcỞỌ)ẩỬỌ)ấ9>%ỌcâỌăảỜ>%ỌVP<ỌỰP{ỌỰ?Ọ<ƯăỊỌủ%{Ở&ỌảỜÌỌỬ*&ỌỰ3ỌỬ[>ỌcƯ>ỌV3>%Ọ>*Ụ>ỌỮỤ>Ọăả{>%ỌđQỌ%&ằàỌVáỌỬ6<ỌR>ÌỌ>ấ7ỬỌắ1>%ỌỬ*{Ọ<3ăỌã1ỌV{Ở>ỌỰ&#ắỌă:>*ỌăậỌđỜỌă7&…K/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLòằ>%ỌÔỐỌ%&8Ọ>%ỞeỌÔÔ/Ơ/ÕỚỒỘÌỌù@>*ỌĂ4>%Ọ(*a&Ọ>%*.ỜỌVấ9ỬỌỰỜ>ỌảỜÌỌỬỢỬỌ<â&ỌăƯàỌ(ỶăỌỰ&#ắỌă:>*Ọă*;ỌắeỌăậỌỬỢỬỌ*ấ7>%Ọ(X{ỌcỞ{Ọă*;ỌđQỌẠắP>%ỌĂả;Ọă*Ờ<Ọ%&ỜỌ%&Ở>*ỌỬ*?>*ỌạắeỸ>ỊỌó{ỌỬ}ỌãẩỌỬ*ắỨ>ỌỰ;ỌăậỌăảấ7ỬỌ>Ỵ>ỌãỜắỌ(*&Ọ>*Ư>ỌVấ9ỬỌ)@>*Ọă4>%Ọ(*a&Ọ>%*.ỜÌỌ>*Ụ>ỌỮỤ>ỌĂả&@ắỌĂ*Ở>*ỌVQỌỬặ>%Ọc7&Ọ>*Ụ>ỌỮỤ>Ọà*ẵỌĂả&@ắỌÀ*{>%ÌỌ>*Ụ>ỌỮỤ>Ọ*Ờ&Ọă4>%Ọế>ỌĂ*Ợ&ÌỌCR>ỌCƯ>ỌĨà*ẵỌởP&ỌùR>%JỌă*Ờ<Ọ%&ỜỌ%&Ở>*ỌỬ*?>*ỌạắeỸ>ỌăỠ&Ọă*;ỌđQỌẠắP>%ỌĂả;…ỌĂảấ7ỬỌãẩỌVỦắỌăảỜ>*Ọ<Ỡ>*Ọ<ỲỌcỞỌỬ}Ọă4ỌỬ*ầỬỌỬẵỜỌ>*Ụ>ỌỮỤ>ÌỌỰ]>ỌạắỤ>Ọà*&@ăỌủ*ƯăỌcỞỌỬ*?>*ỌạắeỸ>ỌăỜeỌãỜ&Ọ>*Ờ>*ỌỬ*}>%ỌăỜ>ỌảQÌỌỬỢỬ*Ọ<Ỡ>%Ọ%&Ở>*Ọă*S>%Ọ)9&Ọăả]>ỌcY>ỊỌĂả{>%ỌạắỢỌăả:>*ỌVỦắỌăảỜ>*ỌỬỢỬ*Ọ<Ỡ>%ÌỌo*&ỌỰ3Ọế>ỌĂ&Ỵ<ỌcậỜỌ)ỞỌỬ6ỌãaỌạắỜ>Ọăả]>%ÌỌ)ỞỌỬŨắỌ>1&Ọ)&Ỵ>Ọ)ỠỬỌă&>ỌỬƯeỌỬẵỜỌĐầỌẵeỌV#Ọ)Q>*ỌVỠ{Ọà*{>%ỌăảỞ{ỌỬỢỬỌă,>*Ọà*?ỜỌnSỬỌcỞỌà*?ỜỌủỜ<ỊỌò1&Ọc7&Ọ>*Ụ>ỌỮỤ>ỌẠắP>%ỌĂả;ÌỌo*&ỌỰ3Ọế>ỌĂ&Ỵ<Ọ)ỞỌ<3ăỌỬ6ỌãaỌỰ?Ọ<ƯăỌỬẵỜỌòP>%ỌV#ỌđỤeỌỮẩ>%ỌcỞỌà*ỢăỌăả&#>Ọă4ỌỬ*ầỬỌỬ6ỌãaỌVP>%Ọ>%ỜeỌăậỌ(*&Ọ<7&ỌảỜỌV8&ỊỌòỤeỌ)ỞỌỬ*5ỌỮẩỜỌỬ*{ỌỬỢỬỌà*{>%ỌăảỞ{ỌVỦắỌăảỜ>*ỌỬỢỬ*Ọ<Ỡ>%ỌỬẵỜỌ>*Ụ>ỌỮỤ>Ọăả{>%Ọà*ẵÌỌăả{>%Ọă,>*ỊỌóấ7&ỌãẩỌ)Q>*ỌVỠ{ỌỬẵỜỌo*&ỌỰ3Ọế>ỌĂ&Ỵ<ÌỌ>*Ụ>ỌỮỤ>ỌĂả&@ắỌĂ*Ở>*Ọ)ắ0>Ọă&>Ọăấa>%ỌcỞ{ỌãẩỌ)Q>*ỌVỠ{ỌỬẵỜỌòP>%ÌỌăảắ>%Ọă*Ở>*Ọc7&ỌVấ8>%Ọ)1&ỌVỦắỌăảỜ>*Ọ%&P&Ọà*}>%ỌỮỤ>Ọă3ỬỌỬẵỜỌỬỢỬ*Ọ<Ỡ>%ÌỌă4ỌỬ*ầỬỌ>ắ0&ỌỮấá>%ÌỌỬ*WỌ%&ỦắỌỬỢ>ỌỰ3ỊỌĂậỌV}ÌỌỬỢỬỌỬỢ>ỌỰ3ÌỌVP>%Ọc&Ỵ>ÌỌỬỢỬỌỬ6ỌãaỌVP>%ỌỬẵỜỌđQỌ)ắ0>ỌVấ9ỬỌỰP{Ọc@Ọă1ăÌỌVP<ỌỰP{ỌỮắeỌăả:Ọ*{ỠăỌV3>%Ọăả{>%Ọ<]&Ọă:>*Ọ*ắ1>%ỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLĂả[>ỌỖỒỌ>R<ỌãỜắỌ>%ỞeỌoỢỬ*Ọ<Ỡ>%ỌĂ*Ợ>%ỌĂỢ<Ọă*Ở>*ỌỬ0>%ÌỌăậỌV4Ọ>ỢăÌỌ*{Ờ>%ỌăỞ>ÌỌ>%ấ8&ỌỮỤ>Ọă*0>Ọế>ỌĂ&Ỵ<ỌVQỌỰSăỌăỜeỌcỞ{ỌđỤeỌỮẩ>%Ọ)Ỡ&ỌạắỴỌ*ấ6>%Ọc7&Ọ>*b>%Ọđ}<Ọ)Ở>%ỌăảặỌà*ằÌỌảắ3>%Ọcấ8>ỌđỜ>*Ọă1ăỊỌĂả[ỌỬ*ắe@>Ọc7&ỌỬ*ằ>%Ọă0&ÌỌn?Ọă*ấỌòP>%ỌẵeỌđQỌĂả&@ắỌĂ*Ở>*Ọủ%ắe=>ỌĂ*ỶỌÀ*ấ6>%ỌỬ*{ỌỰ&ỶăIỌ“Ă*0>Ọế>ỌĂ&Ỵ<ỌỬ*ẵỌeỶắỌỮẩỜỌcỞ{ỌãP>ỌđắỦăỌ>0>%Ọ>%*&@àÌỌỬỢỬỌă*ỶỌ*@ỌVP>%Ọc&Ỵ>Ọo*&ỌỰ3Ọế>ỌĂ&Ỵ<Ọ)ắ0>ỌđỢỬỌV;>*ỌcỜ&Ọăả[ÌỌc;Ọăả?ỌỬẵỜỌ<:>*ÌỌV{Ở>Ọ(ỶăỌà*Ủ>ỌVỦắÌỌđỤeỌỮẩ>%ỌạắỴỌ*ấ6>%Ọ>%ỞeỌỬỞ>%ỌV4&Ọ<7&ỌV&Ọ)Ỵ>ỊỌóấ7&ỌãẩỌỬ*,ỌVỠ{ỌỬẵỜỌòP>%ỌắẽỌđQỌĂả&@ắỌĂ*Ở>*ÌỌo*&ỌỰ3Ọế>ỌĂ&Ỵ<ỌVQỌ)Q>*ỌVỠ{ỌỬỢỬỌă4ỌỬ*ầỬỌỬ*?>*Ọăả;-ỌđQỌ*3&ỌcỞỌ>*Ụ>ỌỮỤ>Ọăả{>%Ọă*0>Ọă*ẩỬỌ*&@>Ọă1ăỌ>*&@<ỌcẳỌỬ*?>*Ọăả;ỌỬẵỜỌV;ỜỌà*ấ6>%ÌỌ*{Ở>Ọă*Ở>*ỌỬỢỬỌỬ*,Ọă&ỴắỌ(ỶỌ*{ỠỬ*ỌẮnủóỌđQỌ%&Ờ{ỊỌủ*8ỌcƯeÌỌV8&Ọã1>%ỌỬẵỜỌ>%ấ8&ỌỮỤ>ỌVQỌỬ}Ọ>*&ỸắỌV4&Ọă*Ờe”ỊỌò#ỌỬ*ầ>%Ọ<&>*ỌỬ*{ỌãẩỌV4&Ọ<7&ỌỬẵỜỌạắỴỌ*ấ6>%ÌỌn?Ọă*ấỌo*&ỌỰ3Ọă*0>Ọế>ỌĂ&Ỵ<ỌòU>%ỌĂ*;ỌởT>%ỌỬ*{Ọ*ỜeÌỌc7&ỌỐÕỒỌ*3ÌỌăảỴ>ỌÕỊỎỎỎỌ>*Ụ>Ọ(*ỨắÌỌ>*8ỌđỢỬỌV;>*ỌVấ9ỬỌ*ấ7>%Ọà*ỢăỌăả&#>Ọ(&>*ỌăỶỌVằ>%ỌVS>ỌăảỴ>ỌỬ6ỌãaỌà*ỢăỌ*ắeỌ)9&Ọă*ỶỌỬẵỜỌV;ỜỌà*ấ6>%Ọ>Ỵ>Ọ>0>%Ọ>%*&@àỌăỠ&Ọă*0>Ọế>ỌĂ&Ỵ<ỌVQỌỬ}ỌỰấ7ỬỌà*ỢăỌăả&#>Ọ(*ỢỌă{Ở>ỌỮ&@>ỊỌúỶăỌỬỦắỌ*ỠỌăŨ>%Ọ>0>%Ọ>%*&@àÌỌ>0>%Ọă*0>Ọăậ>%ỌỰấ7ỬỌVấ9ỬỌ*{Ở>Ọă*&@>ÌỌÕỎỎỄỌăắeỶ>ỌVấ8>%Ọ%&Ờ{Ọă*0>%Ọ>0>%Ọă*0>ỌVQỌỰỴỌă0>%Ọ*}ỜÌỌVỜỌã1Ọ>*ỞỌaỌỬẵỜỌ>%ấ8&ỌỮỤ>ỌVấ9ỬỌđỤeỌỮẩ>%Ọ(*Ờ>%ỌăảỜ>%ÌỌ(&Ỵ>ỌỬ1ỊỌoặ>%Ọc7&ỌãẩỌà*ỢăỌăả&#>Ọ(&>*ỌăỶÌỌV8&Ọã1>%Ọă&>*Ọă*Ũ>ỌỬẵỜỌ>%ấ8&ỌỮỤ>ỌỬâ>%ỌVấ9ỬỌỬP&Ọă*&@>ỌVỢ>%Ọ(#ÌỌ>*&ỸắỌ*{ỠăỌV3>%ỌcR>Ọ>%*@ÌỌă*#Ọă*Ờ{ỌăảắeỸ>Ọă*1>%ỌVQỌVấ9ỬỌă*0>Ọă4ỌỬ*ầỬỌcỞ{ỌỬỢỬỌỮ;àỌ)=ÌỌăỶăỌăả{>%Ọ>R<ÌỌă*ắỌ*ằăỌV0>%ỌVP{Ọ>%ấ8&ỌỮỤ>Ọă*Ờ<Ọ%&ỜỊỌÀ*{>%ỌăảỞ{ỌđQỌ*3&Ọ*}ỜỌ%&Ợ{ỌỮẳỬỌ>%ỞeỌỬỞ>%Ọà*ỢăỌăả&#>ÌỌ>%ấ8&ỌỮỤ>ỌỬ}Ọ>*Ư>Ọă*ầỬỌă1ăỌcỸỌ%&Ợ{ỌỮẳỬỌcỞỌạắỜ>ỌăỤ<Ọ*6>ỌVỶ>Ọc&@ỬỌ*]ỬỌăƯàỌỬẵỜỌỬ{>ỌW<ÌỌVấỜỌỬ{>ỌVỶ>Ọăảấ8>%ỌVằ>%ỌV3Ọăắ4&ỊỌo*&Ọ*3&Ọ(*ắeỶ>Ọ*]ỬỌă*0>ỌVQỌà*ỢăỌ*ắeỌă1ăỌcỜ&Ọăả[ỌV3>%Ọc&Ỵ>ÌỌăU>%ỌạắỞỌỬ*{ỌỬỢỬỌ*]ỬỌã&>*Ọ>%*è{Ọcấ9ăỌ(*}ÌỌ*]ỬỌã&>*Ọ(*ỢÌỌ%&"&ỊỌo0>%ỌăỢỬỌeỌăỶÌỌỬ*R<Ọã}ỬỌãầỬỌ(*"WỌ>*Ụ>ỌỮỤ>ỌVấ9ỬỌỬ*ằỌăả]>%ỌVằ>%Ọ<ầỬÌỌ>*&ỸắỌỬ*ấ6>%Ọăả:>*ỌeỌăỶỌỬ3>%ỌV2>%ỌVấ9ỬỌăả&#>Ọ(*Ờ&ỌỬ}Ọ*&@ắỌạắPỌỬỜ{…Ọo*ấ6>%Ọăả:>*Ọđ}ỜỌV}&ÌỌ%&P<Ọ>%*è{ỌVấ9ỬỌăả&#>Ọ(*Ờ&Ọă?Ử*ỌỬẩỬÌỌ>*8ỌcƯeỌã1Ọ*3Ọ>%*è{Ọă{Ở>Ọă*0>Ọế>ỌĂ&Ỵ<Ọ%&P<ỌỬ[>ỌỮấ7&ỌỘỄÌỌă*ắỌ>*ƯàỌỰ:>*ỌạắỤ>ỌVŨắỌ>%ấ8&ỌVỠăỌÔƠỌăả&@ắỌV2>%/>%ấ8&/>R<ỊỌòỠăỌVấ9ỬỌ>*b>%Ọ(ỶăỌạắPỌăảỴ>ÌỌăảấ7ỬỌ*ỶăỌỮ{Ọo*&ỌỰ3Ọ)ắ0>ỌỬ*R<Ọ){ỌỬẵ>%ỌỬ1ÌỌđỤeỌỮẩ>%Ọă4ỌỬ*ầỬỌVP>%ỌcỞỌỬ{&Ọăả]>%ỌỬ*ỦăỌ)ấ9>%ỌVP>%Ọc&Ỵ>ỊỌĂƯàỌă*#ỌỬ*&ỌỰ3ỌVQỌ(*X{Ọ)X{ỌỬ*ắe#>Ọ>*b>%ỌạắeỶăỌăỤ<ỌỬẵỜỌ<:>*Ọă*Ở>*ỌãầỬỌ<Ỡ>*ỌỬẵỜỌ)[>%ỌỮỤ>ÌỌăỠ{ỌãẩỌV2>%Ọă*ắƯ>ỌỬỜ{Ọăả{>%Ọ>*Ụ>ỌỮỤ>ỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLĂ*Ợ>%ỌĂỢ<Ọ<ặỜỌă*ắÌỌăả8&ỌỬỜ{ỌcỞỌđỜ>*Ọc8&Ọc9&ỊỌo{>ỌVấ8>%ỌỰỴỌă0>%ỌỮỪ>ỌcỞ{Ọă*0>Ọế>ỌĂ&Ỵ<Ọ*0<Ọ>ỜeỌV&ỌạắỜỌ>*b>%ỌỬỢ>*ỌV2>%Ọ)ằỜỌcỞ>%Ọấ6<Ọăả.ắỌ*ỠăỌVỜ>%ỌV9&Ọ>%ỞeỌă*ắỌ*{ỠỬ*ÌỌ“V;ỜỌỬ*,ỌV"”ỌỬỢỬ*Ọ<Ỡ>%Ọ>%ỞeỌđấỜỌ%&8ỌVỜ>%Ọă*Ờ>*ỌỰ:>*Ọăả{>%ỌỮ&@>Ọ<Ỡ{Ọ<7&ỊỌÀ*ỢăỌ*ắeỌăảắeỸ>Ọă*1>%ỌỬỢỬ*Ọ<Ỡ>%ỌỬẵỜỌạắỴỌ*ấ6>%ÌỌ>%ấ8&ỌỮỤ>Ọế>ỌĂ&Ỵ<Ọ*0<Ọ>ỜeỌVỜ>%Ọ>*Ụ>Ọ)Ỵ>Ọ>&Ỹ<Ọă&>ỌcỞỌạắeỶăỌăỤ<Ọ<7&ỌV#ỌđỤeỌỮẩ>%Ọ)Ở>%ỌạắỴỌ>%ỞeỌă*Ỵ<Ọ%&ỞắỌVYàỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLĂ*Ờ>*ỌùỴK/àL


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Giúp bạn trẻ sống ý nghĩa hơn

Giúp bạn trẻ sống ý nghĩa hơn
2019-08-17 07:01:13

(QT) - Tôi biết Trương Quang Chính, sinh năm 1989, ở xã Gio An, huyện Gio Linh từ mười năm trước, khi Chính còn là sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh. Được về nghỉ...

Không nên lạm dụng thức ăn nhanh

Không nên lạm dụng thức ăn nhanh
2019-08-16 07:00:47

(QT) - Khi xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống bận rộn thì việc sử dụng thức ăn nhanh được xem là một phần tất yếu và không thể phủ nhận sự tiện lợi, giúp nhiều gia đình...

Những chuyển biến ở xã Trung Hải

Những chuyển biến ở xã Trung Hải
2019-08-15 06:16:35

(QT) - Nằm sát vĩ tuyến 17, xã Trung Hải, huyện Gio Linh là xã chịu nhiều mất mát, hy sinh trong những năm chiến tranh. Trải qua bao khó khăn, vất vả, từ sau ngày đất nước...

Nghị lực vượt khó của cô học trò khuyết tật

Nghị lực vượt khó của cô học trò khuyết tật
2019-08-14 04:00:45

(QT) - Bằng sự nỗ lực không ngừng, không chịu khuất phục trước số phận, cô học trò khuyết tật Trương Thị Nhỏ Lệ, ở thôn Vân Tường, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong được mọi...

Lan tỏa tin tốt, câu chuyện đẹp

Lan tỏa tin tốt, câu chuyện đẹp
2019-08-13 06:43:55

(QT) - Chia sẻ những thông tin tốt, câu chuyện đẹp để lấn át những tin xấu, độc hại xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội đang là cách làm hay được các cấp bộ đoàn trong...

Cảnh giác với bệnh tiêu chảy ở trẻ em

Cảnh giác với bệnh tiêu chảy ở trẻ em
2019-08-13 06:40:21

(QT) - Tiêu chảy là một bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, nguyên nhân có thể do việc không dung nạp thức ăn; dị ứng thực phẩm; nhiễm khuẩn, kí sinh trùng; bệnh đường ruột hoặc tác...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết