Cập nhật:  GMT+7
4buJw4DDsm/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hOG6oeG6oEnhurThu61uxKnhu7DhurjhuqBvw4LDiuG6oG/hu6lE4bqkw4FvScah4bupb0bDjeG7o+G6pG/hurThuqJv4bupxqHhu6lv4bqkw4DhuqDhu7XDgm/DkuG7iG/hurLDgOG6puG7l2/DgOG6quG7qW/DkuG7m2/hu6lE4bqkw4Fv4bqkw4HDgOG7teG7iS/DgMOyxKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4Q94but4buX4burbsSpw6xh4bqh4buLby1vIcOJSW/huqTDieG6oG/hu6vDjeG6pMOBb0bDjeG7l+G6pG9JR+G6quG6pMOBb0lH4bqm4bqkw4FvScah4bqgb+G7qeG6vG/hu6nDusONb+G6pMOB4bub4bqkw4BvLMOA4bqm4buXb8OA4bqq4bupb8OS4bubb+G7qEThuqTDgW/huqTDgcOA4bu1b8OsLD3hu4Phu6go4buLb+G6tOG7m29JxqHhuqBv4bup4bq8b+G7qcO6w41vw4Dhuqbhu51Jb+G7scOJ4bqkw4FvLD3hu4Phu6gob+G7sXJJb0fhu5dvSUfhuqbhuqTDgW/hu6nhu6NvRsONxqFvSUfDg+G6pMOAb+G7jnXDlW/hu6tO4bqkw4Fvw5Lhu5tvSUfhuqDhu7fhuqRv4bqyw4Dhu5fhuqBv4bqkw4DhuqDhu7XDgm/DkuG7iG/huqTDgcOA4bqgeeG6pG/hu6lMw41v4bqyw4Dhuqbhu5dvw4Dhuqrhu6lvw5Lhu5tv4buEw4DGoUlvSUfhuqDhu7fhuqRv4bupROG6pMOBb+G6pMOBw4Dhu7Vpb+G6qcODb0nDgMO9aG/igJzhuqHhuqDDveG7hG9J4buI4bupb+G7seG6uOG6oG/DgsOK4bqgb8OC4bud4bqkw4Bvw4J4aG/hu7FF4bqkw4FvxrDDiW/hu6nhurxv4bupw4DDvW9Gw43hu6PhuqRv4bq04bqiaG9J4bq4b+G7qcOATOG7qWhvw4Dhuqbhu51Jb+G7scOJ4bqkw4FvLD3hu4Phu6gob8OC4bubb0lHS8OK4bupb8OAw71Jb+G6tOG7m2/hu7HhurjhuqBvw4LDiuG6oG/DguG7neG6pMOAb8OCeG/hu6nhurxv4bupw4DDvW9Gw43hu6PhuqRv4bq04bqiaG/hu4TDgEvhurzhuqTDgW9Jw4BM4bupb+G7scO5w41vSUtvw5Lhu5tv4bup4bq8b+G7qcOAw71vSeG7m+G6oG/hu6nDgOG6ouG6pMOA4oCdb+G6tOG7m2/DgsOJSW9JR+G6puG6pMOBb+G6pMOAw5PhuqTDgW/huqTDgOG6oOG7tcOCb8OS4buIb+G7sXJJb0fhu5dvSU1vKMOBw4DEgm9Gw43DlcO9SW9IxJBv4buNw7MtKGEvb+G6oeG6q2/huqTDgeG7m8OVb8OyL8Oyw7Iv4buNw7PDsuG7jW89w4nhuqBv4bqkw4HDgMSCb+G6oUfDjeG6pMOBb0vhurzhuqTDgW/hu5Fvw6zhurLDgOG6rOG7l29iJOG7i2/DkuG7s2/hu4TDgMahSW9JR+G6oOG7t+G6pG8sPeG7g+G7qChv4buEw4Dhu4jhu6lvw5Lhu4hvSE5v4bqkw4HDgOG6oOG7teG7hG/hu6lE4bqkw4Fv4bqkw4HDgOG6oOG7teG7hG/DgOG6rOG7l2hvw4DhuqDhu7XhuqRv4bux4bud4bqgb8OA4bqs4buXb0lH4bqm4bqkw4Fv4bux4bqg4buzw41v4bqy4bqg4bu14bqkb+G6suG6oOG6pMOAb0nDvW9Jw4DEgm9JR0vhur7huqTDgW/hu7HEguG6pMOAb8OAS8OK4bqkw4Fv4buO4bufb8OAw4nhuqBv4bupw4DEqG/huqTDgcOA4bqw4buXb8OS4bubb8OAw4nhuqBv4bqkw4Dhu6Xhu4RvRsONxJDhu6lvScO9b8OC4bubb+G6pMOB4bub4bqkw4BvLD3hu4Phu6gob2HDjeG7o+G6pMOBb+G6oUfEgm/hu7Hhu5fhuqTDgW9Gw43DlcO9SW9JdcOCb0nDgE7hu6lvw4DhuqDhu7XhuqRp4buJL+G7hMSp4buJSeG7l8aw4bq04butb0hJw5XhurThu63Dqm7DguG7l0fDgeG6oOG6pGbhu43hu4Thu45v4buXw41J4bqmbsSp4buJSUfEqeG7iUnhu6vEqeG7ieG6oMOCw4FvSEfhu6nDqm4vL+G7qWnGsOG7l+G6pkbDjeG7l+G6pMOBSUfhuqBpw5LhuqQv4bur4butSOG6sknhuqbhu4Qv4bqk4but4buMSC/DsuG7leG7j+G7jS/DteG7meG7q8O1w7Phu5HDs+G7jcOz4buNScOyw7XDssO0w7LDteG6tMOyaeG6tuG7hMOBbm8vxKnhu4kvSeG7q8Sp4buJL0lHxKnhu4lJR8Sp4buJSeG7q8Sp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG7qk5vxqHhuqRvTOG6pMOBb+G7q+G7iOG6pMOBbyw94buD4buoKG/DkuG7m+G6pm9I4buj4bqkb+G7jsONw7pJb+G6pEThuqTDgW/huqTDgcOA4bqg4bu14buEb0nhu53huqBvScOA4bub4bqkw4Bv4buEw4DEkG/hu7BE4bqkw4FvPeG7m+KAi+G7iS/hu4TEqeG7iS9J4burxKnhu4kvSUfEqeG7iS9J4buXxrDhurThu63EqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhuqFH4bqm4bqkw4FvRsONxqFvSUfDg+G6pMOAb+G7jnXDlW/hu6tO4bqkw4Fv4bqkw4DhuqDhu7XDgm/DkuG7iGhv4bqkw4Hhu5vhuqTDgG8sPeG7g+G7qChvSeG6ruG6pMOAb0nDgE7hu6lvw4DhuqDhu7XhuqRv4bup4bq8b+G7qcO6w41v4bq04bud4bqgb+G7qcah4bupb+G6pMOA4bqg4bu1w4Jvw5Lhu4hvLD3hu4Phu6gob0nDgOG7reG6pm/DgEvDiuG6pMOBb0nhu6Xhu4RvSUfDjeG6pMOBb+G7hMOAxqFJb0lH4bqg4bu34bqkb+G7qcah4bupb+G7qUThuqTDgW/huqTDgcOA4bu1b+G7hMOA4buI4bupb8OS4buIb0jhu6PhuqRv4buOw43Duklv4bupxqHhu6lvSOG7o+G6pG/hu4TDgOG7p8OCb+G7qeG6rG/DgeG6oMahb0lHxIJvw4HhuqDhu5dvSeG7oeG6pMOBb8OS4bubb+G6tOG7gOG6oG9Jw4DDvW/hu6nhu53huqTDgG9JR+G7l+G6pMOAb+G7qeG7l+G6pmhv4bupxqHhu6lvSOG7o+G6pG/hu4TDgOG7p8OCb8OA4bub4bqkw4Fvw4Dhuqzhu5dv4bup4bqsb0nDgMO9b8OC4bud4bqkw4Bv4bupxKjhu5dvSeG6ruG6pMOAaW/hu7BF4bqkw4FvScOA4bq+4bqgaG/hu7HhuqDhu7PDjW/hu6nDgOG6ruG6pMOAb+G7qeG6vG/hu6nDusONb8OA4buA4buEb+G6tOG6om/DgeG6oMOT4buXb+G6pMOBw4DhuqB54bqkb+G7qUzDjW9M4bqkw4Fv4bur4buI4bqkw4Fvw5Lhu5tv4buEw4DGoUlvSUfhuqDhu7fhuqRv4bupROG6pMOBb+G6pMOBw4Dhu7Vvw5LDiuG6oG9J4bqgw73hu4RvScOAw41vw5Lhu5tv4bq04bubw4Jv4bupw4DEqG/hu6lE4bqkw4Fv4bqkw4HDgOG7tW9J4bqgeeG6pG9J4bqgw73huqRv4buEw4Dhu4pvw4Dhu4Dhu4Rvw5LDiuG6oG/hu7HhuqDhu7PDjW/hurLhuqDhu7XhuqRvYcON4buj4bqkw4Fv4bqhR8SCaW/hu6jGoeG7qW/hu6nDgEvhurzhuqTDgW9JR8OD4bqkw4BvLD3hu4Phu6gob+G7sUvhu4Dhu6lv4bup4bq8b+G7qcO6w41ob0hw4buEb+G7jsO94buEb+G6tOG7neG6oG9Jw4Dhu63huqZvw4BLw4rhuqTDgWZvLkXhuqTDgW/DgcOA4buv4buEb8OCw4lJb0jEkG/hu6nDgEvhurzhuqTDgW9JR8OD4bqkw4Bvw4DhuqZy4bupb+G6pMOJ4bqgb+G7q8ON4bqkw4FvScOAw43DieG7qW/hu6nDgEvhurzhuqTDgW9JR8OD4bqkw4BvLD3hu4Phu6gob8OS4bub4bqmb+G7qcah4bupb+G7qcOAS+G6vOG6pMOBb0lHw4PhuqTDgG/hu4TDgMahSW9JR+G6oOG7t+G6pG8s4bqhLWI9Z2/hu7HhuqDhu7PDjW/hu6nDgOG6ruG6pMOAb8OA4buA4buEb+G6tOG6om9IxJBv4bq0S+G7gOG6pMOBb+G6pMOA4bqg4bu1w4Jvw5Lhu4hv4bqkw4HDgOG6oHnhuqRv4bupTMONb+G7qeG6vG/GsOG7o+G6pGdv4bqkw4DhuqDhu7XDgm/DkuG7iG/huqTDgcOA4bqgeeG6pG/hu6lMw41vTOG6pMOBb+G7q+G7iOG6pMOBb8OS4bubb+G7seG7s2/GoeG6pG/hurLDgOG6puG7l2/DgOG6quG7qWnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSpKMOA4bqg4bu1w4Jvw5Lhu4hvLD3hu4Phu6gob+G7qcO64buEb0nhuq7huqTDgG/hu7FL4buA4bupb+G7sXJJb8OA4bub4bqkw4Fv4burS8OK4bqgb8OAw4PhuqTDgG9Jw4BM4bupb+G7seG7s29J4bub4bqgbyw94buD4buoKGdv4burTm/GoeG6pG9I4buj4bqkb+G7jsONw7pJb0nDgE9v4bqkw4HDgOG6oOG7tcOCZ2/hu7Hhu7NvxqHhuqRv4bqyw4Dhuqbhu5dvw4Dhuqrhu6lnb+G7q05vxqHhuqRvw4DhuqZy4bupb+G7qcOAS+G6vOG6pMOBb0lHw4PhuqTDgG8sPeG7g+G7qChpb+G6o8avKOG7qm9J4bqu4bqkw4Bv4buEw4B5b+G7q8ONw5Xhu7VJb+G6pMOA4bqg4bu1w4Jvw5Lhu4hvw5Lhu5tvxKjDlW9Gw43DleG7s+G6pG/DoOG7hm8sPeG7g+G7qChv4bqy4bqib8OA4buA4buEb+G7sUXhuqTDgW9Jw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkb+G6pMOA4bqg4bu1w4Jvw5Lhu4hvLD3hu4Phu6gob+G7qcO64buEb0nhuq7huqTDgGlvKMOA4bqg4bu1w4Jvw5Lhu4hvLD3hu4Phu6gob+G7seG7s2/hu47DjcO6SW/hu7FySW/DgOG7m+G6pMOBb+G7hMOA4buj4bqgb+G7qeG6rG/hu7HEqG/hu6nhu6HhuqRv4bupTG/DkuG7s29J4bqi4bqkw4Bv4bupw7rhu4RvScOA4bqgw71Jb8OS4bubb0lH4bqg4bu34bqkb8OS4bqq4bqkw4Fv4bux4bqs4bqkw4Fvw4Hhuqzhu4Rv4bupxKjhu5dv4bupxqHhu6lv4bqyw71Jb0bDjeG7o29J4bud4bqmb0fhu5dvw5Lhu5vhuqZvScOATuG7qW/DgOG6oOG7teG6pG/huqTDgOG6oOG7tcOCb8OS4buIb+G7hMOAxqFJb0lH4bqg4bu34bqkbyzhuqEtYj1v4bupxKjhu5dvSeG6ruG6pMOAZ2/hurLDvUlvRsON4bujb+G6pMOBw4DhuqB54bqkb+G7qUzDjW/hu4TDgOG7o+G6oG/hu6nhuqxv4bqyw4Dhu6Nv4bqk4buh4bqkw4FvTOG6pMOBb+G7q+G7iOG6pMOBb8OS4bub4bqmb0nDgE7hu6lvSeG6oOG7ueG6pG9I4buj4bqkb+G7jsONw7pJb8OS4bubb+G7seG6vuG6oG9IxJDhuqTDgWhv4bupROG6pMOBb0nGoeG7qW9Gw43hu6PhuqRv4bq04bqiaG/hu451w5Vv4burTuG6pMOBb+G6tMON4bul4bqkb+G7qUxv4bqyw4Dhuqbhu5dvw4Dhuqrhu6lv4bupw4DhuqZvw5LhuqDhu7Xhu6lvw4Dhuqbhu53hu6nDgG/hu7HEguG6pMOAb+G7qcOAxKhvSUdL4bq84bqkw4Fob+G7qcOA4bqi4bqkw4BvSMah4bupw4Bv4bupxKjhu5dvSeG6ruG6pMOAaW/huqHhurhv4bupw4BM4bupaG/hu6nhurxvRsON4buX4bqkb0zhuqTDgW/hu6vhu4jhuqTDgW/hurLDvUlvRsON4bujb+G7qeG6rG/hu7HEqG/DjcOVb0nhuqLhuqRvw5Lhu5tv4bqk4buh4bqkw4Fv4bq0TuG7qW/hu7Hhu7dvSeG6oMO94buEb+G6pMOA4bul4bqkb8OS4bubb0lH4bqg4bu34bqkb+G6ssOA4buX4bqgb+G7qeG6rG/DgOG6oOG7tcONb0bDjeG7o29I4buj4bqkb+G7hMOA4bunw4JvSeG7neG6pm9H4buXZ2/hu6nhuqxvw5V5w41v4bupw7nDjW9Jw4Dhur7huqBvw4HhuqDhu5fhuqRv4buEw4Dhu4pvw4Dhu4Dhu4Rv4bux4bu3b+G7seG7o8OCb8aw4buj4bqmb0nhuqLhuqTDgG/hurLDgOG7o29Jw4DhuqBv4bupw4DhuqZvw5LhuqDhu7Xhu6lvScOATuG7qW/DgOG6oOG7teG6pG/huqTDgOG6oOG7tcOCb8OS4buIbyw94buD4buoKGlvOcOA4bqsb+G6oUdL4buG4bqkw4Fv4buEw4DhuqjhuqTDgW9hw43hu6PhuqRv4bq04bqib+G6ssOA4bqm4buXb8OA4bqq4bupaG/DoOG7hm8sPeG7g+G7qChvYcON4buj4bqkw4Fv4bqhR8SCb+G6qUNv4bqp4buh4bqkb+G6oXXDgm/hu6nDgOG6pm/GsOG6oMO9SWZv4oCc4bqhw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkb+G7qeG6vG/hu6nDgMO9b+G7sXJJb8OA4bub4bqkw4Fv4bqkw4DhuqDhu7XDgm/DkuG7iG8sPeG7g+G7qChv4bq04bubb8OB4bqg4buj4bqgb+G7hMOAxqHhu4RvRsON4buX4bqkb0lH4bqq4bqkw4Fvw4Fw4bqkb+G6pMOBw4DhuqB54bqkb+G7qUzDjW/hurLDgOG6puG7l2/DgOG6quG7qW/DksOK4bqgb0nDgE7hu6lvSeG6oOG7ueG6pGhv4bup4bqsb+G7scSC4buXb+G7qcOA4bqub8OS4bubb+G7qeG7l8OCb+G6ssO9SW/GoeG7hG/hu6vhu4jhuqTDgW/hurLDvUlvRsON4bujb+G6pMOBw4DhuqB54bqkb+G7qUzDjWhvw4Hhuqzhu4Rv4buEw4DDueG6pG/DgeG6oOG7o+G6oG9Gw43DlcO9SW9Jw4PhuqTDgG9JR+G7neG6pMOBb+G6pMOA4bqg4buzw41v4bux4buzb0nhu5vhuqBv4bqkw4HDgOG6oHnhuqRv4bupTMONb+G7seG7n2/hu7FL4buA4bupb+G6pMOBw4DhuqDhu7XDgm9Jw4DDjWhv4buxxqHhuqTDgG/DgeG6oMahb0nDgOG7m+G6pMOAb+G7qUThuqTDgW/huqTDgEvhuqTDgW9Jw4DhuqDDvcONb0nhuqLhuqTDgG9M4bqkw4Fv4bur4buI4bqkw4Fob8aw4buj4bqmb+G7seG7o8OCb+G7qcOA4bqmb+G6suG6oOG6pMOAb+G7hMOA4bqib+G7scO5w41vSUtv4bup4bqsb8OA4bqg4bu1w41vRsON4bujb8OS4bubb8OB4bqg4bujw4JvScOA4bqg4bu3w41v4bq04buf4bqkw4Fv4buEw4DhuqLigJ1p4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG6qeG6oOG7teG7qW/hu47GoeG7qW/hu7HEguG6pMOAb8OS4bubb+G7hMOAeW/hu6vDjcOV4bu1SW/huqTDgOG6oOG7tcOCb8OS4buIbyw94buD4buoKG/hu6nDuuG7hG9J4bqu4bqkw4Bv4buxS+G7gOG7qW9Jw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkb0nDgEvhur7huqTDgW/hu47DjcOVeeG6pGhv4bq04bqgeeG6pG9J4buI4bupb0lH4bqm4bqkw4Fv4bqk4buhw4Jpb+G7qMah4bupb0jhu4Zob8aw4buX4bqkaG/huqTDgeG7m+G6pMOAaG/huqPGryjhu6pvw4DDjcOV4bu14bqkaG9Jw4DEgm/hu47hu59ob0nDgOG7m+G6pMOAb+G7hMOAxJBvw5Lhu5tv4bupxqHhu6lv4bup4bq8b0bDjeG7l+G6pG/huqTDgOG7m2/huqRLw4rhu6lv4bqyw4DGoeG7qW/hu47hu63Dgm/hu47hu69Jb+G6tE7hu5dv4bupw4DhuqrhuqRv4bupxqHhu6lv4bqkw4DhuqDhu7XDgm/DkuG7iG8sPeG7g+G7qChv4bux4bu3b+G7seG7s2/hu47DjcO6SW/hu7FySW/DgOG7m+G6pMOBb+G6pMOA4bqg4bu1w4Jvw5Lhu4hvLD3hu4Phu6goaW8ow4DDk+G6pMOBb+G6pMOA4bqg4bu1w4Jvw5Lhu4hv4bux4buzb+G7jsONw7pJb+G7hMOA4buj4bqgb8OBcOG6pG/DksOK4bqgb8OS4bqg4bu14bupb+G7hMOAxqFJb0lH4bqg4bu34bqkb+G7qcah4bupb0jhu6PhuqRv4buEw4Dhu6fDgm/DgOG7m+G6pMOBb8OA4bqs4buXb+G7qcOAxKhv4bq0TuG7qW/hu6nEqOG7l29J4bqu4bqkw4Bpb+G6oUfhuqbhuqTDgW9Gw43GoW9JR8OD4bqkw4Bv4buO4butw4Jv4buO4buvSWhv4bq0TuG7l2/hu6nDgOG6quG6pGhv4bup4bqsb0nDgOG7t29J4bq4b+G7qcOATOG7qW/hurTDusOVb8OUb+G6suG6oMO94bqkb0lLb8OSw7rhuqRvScOAROG6pMOBb0bDjeG7l2/DgMOJ4bqgb+G7sUXhuqTDgW9JS2/DksO64bqkaG/hu6nGoeG7qW/hu6nDgMONw5V54bqkb8OB4bqg4buXb0lLb8OSw7rhuqRv4buxw4nhu6lv4bq04bul4buEb8OA4bqmcuG7qW9J4bq4b+G7qcOATOG7qW/hurLDgOG7o+G6pm9IxqFJb0nDgE7hu6lvScO9b0nhu53huqBv4bupxqHhu6lv4buxxILhu5dv4buEw4BL4bq84bqkw4Fv4bux4bu3b+G6pHDDgm/GsHBJb+G6pMOAw41v4bupw7nDjW9Jw4BO4bupb0nhuqDhu7nhuqRvw5Lhu5tvScODw4Jvw4DhuqDhu7fDjW9Jw4BE4bqkw4FvSeG6oOG6pG/DkuG7s2/hu6nGoeG7qW9J4bqgw73huqRvxrDDiW/hurLhurBvScOAw43hu6VJb+G7seG7t2/DgOG6puG7m+G6pG9Jw4DhuqDhu7XhuqRv4bux4buzb+G7jsONw7pJb+G7sXJJb8OA4bub4bqkw4Fv4bqkw4DhuqDhu7XDgm/DkuG7iG8sPeG7g+G7qChpbyzDgMONw5XDveG6pG/hurLDgOG6ouG7qcOAaG9J4bud4bqmb+G7seG6oOG7s8ONb+G6suG6oOG7teG6pG9Jw4DDjeG7peG6pG/hurThu4DhuqBv4bux4bu3b+G7qihv4buxw7nDjW9JS2/hu6nDgOG6pm/DgOG6puG7nUlv4buxw4nhuqTDgW8sPeG7g+G7qChpbznDgMahSW/DgMONw5Vv4bqkw4HDjUXhuqRv4buxw7nDjW9JS2/hu6nEqOG7l2/hu6oob+G7qcOA4bqmbyw94buD4buoKG9Jw4BE4bqkw4FvRsON4buXb8OS4bqg4bu14bupb0lH4bqi4bupw4Bv4bq04bul4buEb0bDjeG7lG/hu4TDgMahSW9JR+G6oOG7t+G6pG8sPeG7g+G7qChv4bupxKjhu5dv4buqKGlvKMOJ4bqgb+G7q8ON4bqkw4Fv4bupw4DhuqBob+G7qeG6vG/hu6nDgMO9b0bDjeG7o+G6pG/hurThuqJob0hPb+G7q+G7iOG6pMOBaG/hu7HhuqDhu7PDjW/hu6nDgMONw5Xhu7fhuqRvRsON4buUb+G7hMOAxqFJb0lH4bqg4bu34bqkbyw94buD4buoKG/hu6nEqOG7l2/hu6oob+G7qUrhuqTDgW/hu7FL4buA4bupb8OAS8OK4bqkw4Fv4burxanhuqRv4bupw4DhuqBvSeG6oMO9SWhv4buxxqHhu4RvTOG6pMOBb+G6pMOAw41v4bupw7nDjW/hu7HDucONb0lLb+G7qcSo4buXb+G7qihv4bupw4DhuqZvLD3hu4Phu6goaW83b2HDjeG7o+G6pMOBb+G6oUfEgm/hu7Hhu59v4bup4bqsb8Oyb+G7qihvSUfhuqLhu6nDgG/hurThu6Xhu4RvYcON4buUb+G7hMOAxqFJb0lH4bqg4bu34bqkbyw94buD4buoKG/hu6nEqOG7l2/hu6oob+G6tOG7m2/hu6hE4bqkw4FvScOVb+G7qOG6uG/hu4TDgMO54bqkb+G6pEvDiuG7qW9I4bud4bupw4BvYcON4buj4bqkw4Fv4bqhR8SCaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhuqnhuqDhu7Xhu6lv4bupw7rhu4Rv4bqy4bqg4bqkw4Bv4buEw4DhuqJvScOATuG7qW/DgOG6oOG7teG6pG/hu7FL4buA4bupb0nhuqDDveG6pG/DgOG7m+G6pMOAb0nDgEThuqTDgW9Gw43hu5dvYcON4buUb+G7hMOAxqFJb0lH4bqg4bu34bqkbyw94buD4buoKG9J4bqu4bqkw4Bpb+G6qeG6oOG7teG7qW/hu47GoeG7qW/hu7HEguG6pMOAb8OS4bubb+G7hMOAeW/hu6vDjcOV4bu1SW/huqTDgOG6oOG7tcOCb8OS4buIbyw94buD4buoKG/hu6nDuuG7hG9J4bqu4bqkw4Bv4buxS+G7gOG7qW9Jw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkb0nDgEvhur7huqTDgW/hu47DjcOVeeG6pGhv4bq04bqgeeG6pG9J4buI4bupb0lH4bqm4bqkw4Fv4bqk4buhw4JvSUd54bqkb+G7qeG6vG9I4buGb+G7q05vSeG6psah4bqkb+G6pMOBw41F4bqkb+G6pMOBdeG6pG9IxqHhu6nDgG/huqTDgOG7m2/huqRLw4rhu6lv4buxS+G7gOG7qW/hu6vDjcOV4bu1SW/DkuG7m2/hu6nGoeG7qW/huqTDgcONReG6pG/hurLhuqDhuqTDgG/hu4TDgOG6om/hurLDgMah4bupb+G7qXXhuqRv4buxxJDhuqBv4bupw4DhuqZvw5LhuqDhu7Xhu6lvScOATuG7qW/DgOG6oOG7teG6pG/huqTDgOG6oOG7tcOCb8OS4buIbyw94buD4buoKG9JR+G6puG6pMOBb+G6pOG7ocOCb+G6ssO9b8OA4bqm4bud4bupw4Bvw5Lhu5tv4bupxqHhu6lv4bqk4buhw4JvSeG6oMO94buEb0nDgOG7reG6pmlvKMOAw5PhuqTDgW/huqThu6HDgm9Gw43hu5dob+G6suG6oOG6pMOAb+G7hMOA4bqib0nDgE7hu6lvw4DhuqDhu7XhuqRv4bqkw4DhuqDhu7XDgm/DkuG7iG8sPeG7g+G7qChv4buxS+G7gOG7qW/DgeG6oOG7l+G6pm/hurLDgOG6psah4bqkaG/hu6nhuqxv4bqkw4HDgOG6sOG7l2/hurThu5tvw4HhuqDhu5fhuqZvRsONw5Xhu7PhuqRvSU5v4bupw4DEqG/hu6nDgOG6pm9J4bq4b+G7qcOATOG7qW/hu6nDgMSob0lHw4Nvw5Lhu5tv4bupw4DEqG/huqTDgOG6oOG7tcOCb0lH4bqm4bqkw4Fvw5LhuqDhu7Xhu6lvSE9v4bur4buI4bqkw4Fv4burTm9J4bqmxqHhuqRv4bqy4bqg4bqkw4Bv4buEw4DhuqJv4bupxKjhu5dv4bqkw4DhuqDhu7XDgm/DkuG7iG/DgXDhuqRvw5LDiuG6oG9JR8ah4bupw4Bv4bqkw4DhuqDhu7XDgm/DkuG7s2/hu6nGoeG7qW/hurLDvUlvRsON4bujb+G6pMOBw4DhuqB54bqkb+G7qUzDjW/huqTDgHHDgm/hu7Hhu51Jb+G7sUvhu4Dhu6lvw4Lhu4jhu6lvSeG6oHnDjWhv4bqyw71Jb0bDjeG7o2/hu6nhu5fhuqZv4bqkw4DDuklpb+G6oeG6uG/hu6nDgEzhu6lob+G7qcahb+G6pMOAdeG6pG/hu6nDgMSob0lHw4NvScOATuG7qW/DgOG6oOG7teG6pG/huqTDgOG6oOG7tcOCb8OS4buIb+G7sUvhu4Dhu6lv4bqyw4DhuqbGoeG6pG/hu6nDgOG6oG/hu7HDveG6pG9I4buj4bqkb+G7hMOA4bunw4Jv4bupw43EkOG6oG/hu6nhu4rhuqTDgW/DgOG7l8OVb+G6ssOA4bqmxqHhuqRv4bupw4DhuqBvSU3huqTDgW/hu4TDgMO54bqkaG/hu7FL4buA4bupb+G7qcOAxKhv4buxw4nhuqTDgW9IT2/hu6vhu4jhuqTDgW/hurLhuqDhuqTDgG/hu4TDgOG6om/hu7FL4buA4bupb8OB4bqg4buX4bqmb+G6ssOA4bqmxqHhuqRvw4LDiUlv4bupxqHhu6nDgG/DgOG7gOG7hG/hurThuqJv4bux4bu3b8OA4bqm4bub4bqkb0nDgOG7m+G6pMOAb+G6pMOA4bqg4bu1w4Jvw5Lhu4hv4bqkw4HDgOG6oHnhuqRv4bupTMONaW8s4bqg4bqkw4Bv4buEw4DhuqJv4bqyw4DhuqbGoeG6pG/hu4TDgOG7o+G6oG/hu7FL4buA4bupb0hPb+G7q+G7iOG6pMOBb+G7scOM4bqkw4Fvw4Lhu4jhu6lv4bux4bqi4bupw4Bob+G7qeG6rG/hu6nDgEzhuqTDgW9JTW9Jw4Dhu63huqZvScOATuG7qW/hu6nDgOG6oGhv4bux4bujw4JvxrDhu6PhuqZv4bupROG6pMOBb+G6ssOA4buX4bqgaG/DguG6oOG6pMOAb8aw4bud4bupw4BvSUfhuqbhuqTDgW/huqTDieG6oG/GsMOJb0nhurhv4bupw4BM4bupb+G7qcOAxKhvSUfDg29Jw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkb+G6pMOA4bqg4bu1w4Jvw5Lhu4hp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG6qeG6oOG7teG7qW/hurTDusOVb8OUb+G6suG6oMO94bqkb0lLb8OSw7rhuqRv4buOxqHhu6lv4buxxILhuqTDgG/huqTDgOG6oOG7tcOCb8OS4buIbyw94buD4buoKGdvScONw5Xhu7fhuqRv4bupw4DhuqrhuqRob8OB4bqg4buX4bqmb0lHTuG7qW9J4bqgw73hu4RvSeG6uG/hu6nDgEzhu6lvw5Lhu5tv4bupxqFv4bqkw4B14bqkb0nDgE7hu6lvw4DhuqDhu7XhuqRv4bqkw4DhuqDhu7XDgm/DkuG7iGdv4buxxqHhuqTDgG/DgeG6oMahaG/huqTDgcOA4bqg4bu1w4JvScOAw41v4bqyw71Jb0bDjeG7o29Jw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkb+G6pMOA4bqg4bu1w4Jvw5Lhu4hv4buEw4Dhu6PhuqBvScOAROG6pMOBb0bDjeG7l2/DgMOD4bqkw4BvScOATOG7qW/DgMOJ4bqgb+G7sUXhuqTDgW9JS2/DksO64bqkaW/hu6jhurxv4bupw4DDvW9JS2/DksO64bqkb+G7scOJ4bupb+G6tOG7peG7hG/hu6lK4bqkw4Fv4buxS+G7gOG7qW/GoeG7hG/hu6vhu4jhuqTDgW9JR+G6puG6pMOBb+G7qcah4bupb0bDjcahb0lHw4PhuqTDgG9Gw43hu6PhuqRv4bq04bqib+G6pMOA4bqg4bu1w4Jvw5Lhu4hvLD3hu4Phu6goaW/huqHDjcOVb+G6pMOA4bqgeeG6pGhvw5LhuqDhu7Xhu6lvSE9v4bur4buI4bqkw4FvSUtvw5LDuuG6pG/hu7HDieG7qW/hurThu6Xhu4Rv4bqyw4BE4bqkw4FvScOA4bu3b0nDgOG7l8OVb0nDgMO9b+G7qcOA4bqmb8OAw4PhuqTDgG9Jw4BM4bupb0lLb8OSw7rhuqRvScOAROG6pMOBb0bDjeG7l2/DgMOJ4bqgb+G7sUXhuqTDgWnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSpKMOAw5PhuqTDgW/hu6nhurxv4bupw4DDvW/hu7HhurjhuqBvw4LDiuG6oG9JR3nhuqRv4bux4bufb8OBcOG6pG/hurLDvUlvRsON4bujb+G6pMOBw4DhuqB54bqkb+G7qUzDjW/DksOK4bqgb0nDgE7hu6lvSeG6oOG7ueG6pGhv4buxcuG7qW/GsOG6oOG7tUlv4bupw4DDjG9JR+G6quG6pMOBb8OSw7rhuqRv4bux4buzb8OA4bqg4bu1w41vRsON4bujb+G7qcSo4buXb8OA4bqm4budSW/hu7HDieG6pMOBbyw94buD4buoKG9JxqHhu6lv4buxw4nhuqTDgW9JR07hu6lvSeG6oMO94buEb8OS4bubb8OC4bud4bqkw4Bvw4J4b8OA4bq84bqkb0nDiuG6oG/huqThu6HhuqTDgW9Iw43Duklv4bq04buX4bqmb+G7scOJ4bqkw4Fob+G6pOG7oeG6pMOBb+G6tE7hu6lv4bup4bud4bqkw4BvSUfhu5fhuqTDgG/hu6nEqOG7l2/hu6nGoeG7qW9I4buj4bqkb+G7hMOA4bunw4Jv4bupw4DEqG/hurRO4bupb+G7qcSo4buXb0nhuq7huqTDgGhvScSQ4bupb+G7scOJb8OS4bubb+G7qcOAw7pJb+G6tEvhu4DhuqTDgW9J4buh4bqkw4FvSUdL4buG4bqkw4Fv4bupxKjhu5dv4bqk4buz4bqkb+G6suG6oOG6pMOAb0nDvWhv4buxReG6pMOBb0nDgOG6vuG6oG9J4bud4bqmb+G7seG6oOG7s8ONb+G6suG6oOG7teG6pG9Jw4DDjeG7peG6pG/hurThu4DhuqBv4bupw4DhuqZvSeG6uG/hu6nDgEzhu6lob+G7qcahb+G6pMOAdeG6pG/hu6nDgMSob0lHw4NvSUfhuqbhuqTDgW9Gw43GoW9JR8OD4bqkw4BvSUfhuqDhu7fhuqRv4bqyw4Dhu5fhuqBvScOATuG7qW/DgOG6oOG7teG6pG/DkuG7m2/huqR14bqkw4Fv4bup4buX4bqmb8OA4bqg4bu1w41vRsON4bujb+G7qcSo4buXb8OS4bqg4bu14bupb0nDgE7hu6lvw4DhuqDhu7XhuqRv4bqkw4DhuqDhu7XDgm/DkuG7iG8sPeG7g+G7qChvSUd54bqkb+G7scSC4buXb8aw4bub4bqkb0nhuq7huqTDgGnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4buw4bu3b8aw4buX4bqkb8OA4bub4bqkw4BvYcONw5Vv4bupw4DDvW9Gw43hu6PhuqRv4bq04bqib+G6pMOA4bqg4bu1w4Jvw5Lhu4hvLD3hu4Phu6gob+G7qcO64buEb0nhuq7huqTDgGhvw6Dhu4ZvLD3hu4Phu6gob+G7seG7n29Jw4Dhu5fDgm/DgkvDjW/huqPGryjhu6pvSeG6ruG6pMOAb8aw4buX4bqkb8OA4bub4bqkw4BvYcONw5Vv4bupw4DDvW9Gw43hu6PhuqRv4bq04bqib+G7qcah4bupb+G6pMOA4bqg4bu1w4Jvw5Lhu4hvLD3hu4Phu6gob+G7qcO64buEb0nhuq7huqTDgG/DkuG7m2/hu6nDuuG7hG/hu6nhurxvSOG7hm9JR3nhuqRv4buxxILhu5dvxrDhu5vhuqRvSeG6ruG6pMOAaW/huqnhuqDhu7Xhu6lvScOATuG7qW/DgOG6oOG7teG6pG/hu47hu59vw4DDieG6oG/DgOG6rOG7l29JR+G6puG6pMOBb8OA4bqm4budSW/hu7HDieG6pMOBb+G6pMOBw4DhuqB54bqkb+G7qUzDjW/hurLDgOG6puG7l2/DgOG6quG7qWhvw4DDjcOVb+G7scOJ4bqkw4Fv4bupxqHhu6lv4bqkw4HDjUXhuqRv4bq0TuG7qW9JR+G6puG6pMOBb+G7jsah4bupb+G7scSC4bqkw4Bvw5Lhu5tvScOATuG7qW/DgOG6oOG7teG6pG/huqTDgOG6oOG7tcOCb8OS4buIbyw94buD4buoKG/hu6nDuuG7hG9J4bqu4bqkw4Bob+G7scSC4bqkw4Bvw4BLw4rhuqTDgW/hurThuqB54bqkb+G6ssO9SW/hu47GoeG7qW/hu7HEguG6pMOAb8OS4bubb0nDgE7hu6lvw4DhuqDhu7XhuqRv4bqkw4DhuqDhu7XDgm/DkuG7iG8sPeG7g+G7qChv4bupw7rhu4RvSeG6ruG6pMOAb+G7q8O54bqkb8OAw4PhuqTDgG9Jw4Dhu5vhuqTDgG/hu6nGoeG7qW/huqTDgOG6oOG7tcOCb8OS4buIbyw94buD4buoKG/hurThuqB54bqkb+G6ssO9SW/DgeG6oMOT4buXb0nhurhv4bupw4BM4bupbyw94buD4buoKGhv4bqkw4Dhu5tv4bqyw4Dhuqbhu5dvw4Dhuqrhu6lvw5LDiuG6oG/hu6oob8OS4bubb+G7qcah4bupb0nhurhv4bupw4BM4bupb+G6ssOAxqHhu6lv4bux4bu3b+G7jsah4bupb+G7scSC4bqkw4Bvw5Lhu5tvScOATuG7qW/DgOG6oOG7teG6pG/huqTDgOG6oOG7tcOCb8OS4buIbyw94buD4buoKGlvLsOM4bupb+G6pOG7m8OVaG/hurLhuqDhuqTDgG/hu4TDgOG6om9JTW/huqTDgXXhuqRvSMah4bupw4Bv4bqkw4Dhu5tv4bqkS8OK4bupb0h4b8OC4buX4bqkw4FvSeG6ouG6pMOAb+G7qcOAw7pJb8OA4bq6b0lH4buAb0nDgOG7reG6pm9Gw43DlW/hu7HEguG6pMOAaG/DgEvDiuG6pMOBb0nDiuG6oG9Jw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkb+G7qeG6vG/hu6nDgMO9b+G7scSQ4bqgb0nGoeG7qW/hu6lE4bqkw4Etb0lLaG/hu7FF4bqkw4FvSeG7m+G6oG9JR+G7gG9Jw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkb+G6pMOA4bqg4bu1w4Jvw5Lhu4hvLD3hu4Phu6gob8OS4bubb+G6ssOA4buX4bqgb0nDgMah4bupaG9IT2/hu6vhu4jhuqTDgW/hu6nGoeG7qW/hurLDvUlvRsON4bujb0nhu53huqZvR+G7l2nhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSpYcON4buj4bqkw4Fv4bqhR8SCb8OSw4rhuqBv4buxxILhuqTDgG/DgEvDiuG6pMOBb+G7qeG6vG/hu6nDusONb+G7qcah4bupb+G6pMOA4bqg4bu1w4Jvw5Lhu4hvLD3hu4Phu6gob0nDgOG7reG6pm/DgEvDiuG6pMOBb0nhu6Xhu4RvSUfDjeG6pMOBb+G7hMOAxqFJb0lH4bqg4bu34bqkb+G7qcah4bupb+G7qUThuqTDgW/huqTDgcOA4bu1b+G7hMOA4buI4bupb8OS4buIb0jhu6PhuqRv4buOw43Duklv4bupxqHhu6lvSOG7o+G6pG/hu4TDgOG7p8OCb+G7qeG6rG/DgeG6oMahb0lHxIJvw4HhuqDhu5dvSeG7oeG6pMOBb8OS4bubb+G6tOG7gOG6oG9Jw4DDvW/hu6nhu53huqTDgG9JR+G7l+G6pMOAb+G7qeG7l+G6pmhv4bupxqHhu6lv4bq04bqw4bqkw4Bvw5JO4bupb+G7qUThuqTDgW/huqTDgcOA4bu1b+G7qeG7l+G6pmhv4bupROG6pMOBb+G6pMOBw4Dhu7Vv4bqk4buh4bqkw4Fv4bq0S+G7gOG6pMOBb8OCw4rhuqBob+G7qUThuqTDgW/huqTDgcOA4bu1b0jhu53hu6nDgGhvScOAdeG6pG9Jw4DhuqDhu7XhuqRvw5LDiuG6oG/DgkThuqBvSUdL4bq+4bqkw4Fob+G7qeG6vG/hu6nDusONb0vDjW9J4bqgeeG6pG/hu6nGoeG7qW/hu6tOb8ah4bqkb0jhu6PhuqRv4buOw43DuklvScOAT2/huqTDgcOA4bqg4bu1w4Job+G7qcah4bupb+G7q05vxqHhuqRvLD3hu4Phu6gob8OS4buzb+G7hMOAxqFJb0lH4bqg4bu34bqkb+G7qcah4bupb0jhu6PhuqRv4buEw4Dhu6fDgm/DgOG7m+G6pMOBb8OA4bqs4buXb+G7qcOAxKhv4bq0TuG7qWhvSeG6oOG7s8OCb+G6pOG7oeG6pMOBaG/hu6nhuqxvSUfhuqDhu7fhuqRvw5LhuqrhuqTDgW/huqTDgHHDgm/huqR14bqkw4Fv4bup4buX4bqmb8OB4bqgxqFvSUfEgm/DkuG7m29J4bqi4bqkw4Bv4bup4bud4bqkw4BvSUfhu5fhuqTDgG/hu6nEqOG7l2/hu6nGoeG7qW9I4buj4bqkb+G7hMOA4bunw4Jv4bux4bqsb0nDgOG7reG6pm/DlXnDjW/hu6nDucONb+G7hMOAxqFJb0lH4bqg4bu34bqkb0jhu6PhuqRv4buOw43Duklv4bupxKjhu5dv4buqKGnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4bqhw43DlW/huqTDgOG6oHnhuqRob0nDgE7hu6lvw4DhuqDhu7XhuqRv4bup4bq8b+G7qcOAw71v4bupw7rhu4Rv4bqy4bqg4bqkw4Bv4buEw4DhuqJv4bux4bu3b0nDgE7hu6lvw4DhuqDhu7XhuqRv4bupxqHhu6lv4bqkw4DhuqDhu7XDgm/DkuG7iG8sPeG7g+G7qChv4bupw7rhu4RvSeG6ruG6pMOAb0hPb+G7q+G7iOG6pMOBb+G6pMOBdeG6pG9IxqHhu6nDgG/huqTDgOG7m2/huqRLw4rhu6lv4buxS+G7gOG7qW9J4bqgw73huqRvw4Dhu5vhuqTDgG9Jw4BE4bqkw4FvRsON4buXb2HDjeG7lG/hu4TDgMahSW9JR+G6oOG7t+G6pG8sPeG7g+G7qChvSeG6ruG6pMOAb+G7qeG6qOG6pG/DgXLhu4Rv4buEw4Dhu6PhuqBvw4LDiUlvSMSQb8OSS8OK4bqkw4Fvw4Jw4bupb+G6pMOAS2Zvw6Dhu4ZvLD3hu4Phu6gob+G6tOG7m2/hu7HhurzhuqRvw5LEgm9Gw43hu6PhuqRv4bq04bqib+G6pMOA4bqg4bu1w4Jvw5Lhu4hvLD3hu4Phu6goaG9JTW/hurLDgHXDjW/hu47GoeG7qW/hu7HEguG6pMOAaG9Jw43DleG7t+G6pG/hu6nDgOG6quG6pGhv4buO4buvSW/DgeG6oOG7l+G6pm9JR07hu6lvSeG6oMO94buEaG9Jw4Dhu6fDgm/hu7HEguG6pMOAb+G6pMOJ4bqgb+G7q8ON4bqkw4Fob+G6suG6oOG6pMOAb+G7hMOA4bqib+G7seG7t29Jw4Dhu5fDgm/DgkvDjW/hu6nDgOG6pm/huqPGryjhu6pvSeG6ruG6pMOAb+G7hMOAeW/hu6vDjcOV4bu1SW/huqTDgOG6oOG7tcOCb8OS4buIb+G7scO94bqkb+G6ssOAdcONb+G6suG6oOG7t8OCb0lH4buXaG/DgeG6oMahw4JvSMahSW/DkuG7m29J4bq4b+G7qcOATOG7qW/hu7HGoeG6pMOAb8OB4bqgxqFob+G6pMOBw4DhuqDhu7XDgm9Jw4DDjW/huqTDgOG6oOG7tcOCb8OS4buIbyw94buD4buoKG9Jw4Dhu63huqZv4bupw4BM4bupb+G6pOG7oeG6pMOBb0bDjeG7o+G6pG/hurThuqJpb+G6ocOA4but4bqmb0bDjcOVb+G7scSC4bqkw4Bob+G7qcah4bupb+G6pMOA4bqg4bu1w4Jvw5Lhu4hvLD3hu4Phu6gob+G7qcO64buEb0nhuq7huqTDgG/hu7FL4buA4bupb0nDgE7hu6lvw4DhuqDhu7XhuqRvScOAROG6pMOBb0bDjeG7l2/DgOG7gOG7hG/hu7FF4bqkw4Fv4buxS+G7gOG7qW/hurLhuqJv4bqyw71Jb+G7q+G6pm/huqPGryjhu6pvSeG6ruG6pMOAb8Sow5VvRsONw5Xhu7PhuqRv4bupw4DhuqZvw6Dhu4ZvLD3hu4Phu6gob+G6suG6om/DgOG7gOG7hG/hu7FF4bqkw4FvScOATuG7qW/DgOG6oOG7teG6pG/huqTDgOG6oOG7tcOCb8OS4buIbyw94buD4buoKG/DksOK4bqgb+G7qcah4bupb0nhurhv4bupw4BM4bupb+G7qcOAxKhvSUfDg2lv4bqhw43DlW/huqTDgOG6oHnhuqRob2HDjeG7lG/hu4TDgMahSW9JR+G6oOG7t+G6pG8sPeG7g+G7qChvSeG6ruG6pMOAb+G6tOG7m2/hu7HhurzhuqRvw5LEgm/hu6nDuuG7hG/hu4TDgMahSW/DkuG7m29Gw43DlcO9SW9J4bqmxqHhuqRv4bqy4bqg4bqkw4Bv4buEw4DhuqJvScOATuG7qW/DgOG6oOG7teG6pG/huqTDgOG6oOG7tcOCb8OS4buIbyw94buD4buoKGlv4buw4bu3b+G7qeG6rG/hu6nhurxvSOG7hm9J4bqgw73huqRvw4Dhu5vhuqTDgG/hu6nDuuG7hG/hu4TDgMahSWhvScOA4buX4bqkw4BvSeG6psah4bqkaG9Gw43DlcO9SW9J4bqmxqHhuqRv4bqy4bqg4bqkw4Bv4buEw4DhuqJob2HDjeG7lG/hu4TDgMahSW9JR+G6oOG7t+G6pG8sPeG7g+G7qChvSeG6ruG6pMOAb+G7qcO54bqkb+G7hMOA4buj4bqgb+G7sUvhu4Dhu6lv4bqjxq8o4buqb0nhuq7huqTDgG/EqMOVb0bDjcOV4buz4bqkb+G6suG6om/hurLDvUlvw4Dhu4Dhu4Rv4buxReG6pMOBb0nDgE7hu6lvw4DhuqDhu7XhuqRv4bqkw4DhuqDhu7XDgm/DkuG7iG8sPeG7g+G7qChvw5LDiuG6oG/hu6nGoeG7qW9J4bq4b+G7qcOATOG7qW/hu6nDgMSob0lHw4Nob+G7hMOA4buj4bqgb+G7qeG6rG9JR8ah4bupw4Bv4bqkw4DhuqDhu7XDgm9Jw4Dhu63huqZv4burQ+G6oGhv4bqy4bqg4bu3w4JvSUfhu5dob8OB4bqgxqHDgm9IxqFJb0bDjcahb0lHw4PhuqTDgG9Jw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkb+G7qUrhuqTDgW/huqTDgEtvSeG6uG/hu6nDgEzhu6lv4buxxqHhuqTDgG/DgeG6oMahb+G6pMOBw4DhuqDhu7XDgm9Jw4DDjW/hurLDvUlvRsON4bujb0nDgE7hu6lvw4DhuqDhu7XhuqRv4bqkw4DhuqDhu7XDgm/DkuG7iG8sPeG7g+G7qChpb+G6oUfhuqbhuqTDgW/hurLDgOG6oG/hu7Hhuqxob+G6pMOA4bqg4bu1w4Jvw5Lhu4hv4bqk4bubw5VvScOA4but4bqmb0bDjcOVb+G7scSC4bqkw4Bv4bq04bubb0lHxqHhu6nDgG/huqTDgOG6oOG7tcOCb0bDjeG7o+G6pG/hurThuqJvw4Dhuqbhu51Jb+G7scOJ4bqkw4Fv4bqkw4HDgOG6oHnhuqRv4bupTMONb+G6ssOA4bqm4buXb8OA4bqq4bupb8OS4bubb+G7hMOAxqFJb0lH4bqg4bu34bqkb+G7qUThuqTDgW/huqTDgcOA4bu1b+G7qcSo4buXb8Og4buGbyw94buD4buoKGnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSpN29hw43hu6PhuqTDgW/huqFHxIJob+G7scO94bqkb+G6pOG7l8OVb+G7seG7n29Jw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkb+G6pMOJ4bqgb+G7q8ON4bqkw4Fv4bqk4bubw5Vv4bqyw4DGoW9JxJBJaG/hu7Hhu59v4bup4bqsb0hOb0nDgMSQ4bqkw4Fv4bqkw4DDuklvw4HhuqDDk+G7l2/hu6nGoeG7qW/huqTDgeG7m+G6pMOAb+G7qcSo4buXb0nhuq7huqTDgGlv4bqhR8ah4bupw4Bv4bqkw4DhuqDhu7XDgm9Jw4Dhu63huqZv4burQ+G6oGhv4bqy4bqg4bu3w4JvSUfhu5dob8OB4bqgxqHDgm9IxqFJb0bDjcahb0lHw4PhuqTDgG9Jw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkb+G7qUrhuqTDgW/huqTDgEtvSeG6uG/hu6nDgEzhu6lv4buxxqHhuqTDgG/DgeG6oMahb+G6pMOBw4DhuqDhu7XDgm9Jw4DDjW/hurLDvUlvRsON4bujb0nDgE7hu6lvw4DhuqDhu7XhuqRv4bqkw4DhuqDhu7XDgm/DkuG7iG8sPeG7g+G7qChvw5LFqeG6pG9Jw4Dhu63huqZv4buxw4zhuqTDgW9Gw43DlW/hu7HEguG6pMOAb+G6tOG7m29JR8ah4bupw4Bv4bqkw4DhuqDhu7XDgm9Gw43hu6PhuqRv4bq04bqib8OA4bqm4budSW/hu7HDieG6pMOBb+G6pMOBw4DhuqB54bqkb+G7qUzDjW/hurLDgOG6puG7l2/DgOG6quG7qW/DkuG7m2/hu4TDgMahSW9JR+G6oOG7t+G6pG/hu6lE4bqkw4Fv4bqkw4HDgOG7tW/hu6nEqOG7l2/DoOG7hm8sPeG7g+G7qChpb+G6ocONw5Vv4bqkw4DhuqB54bqkaG/huqTDieG6oG/hu6vDjeG6pMOBb8OS4buzb+G7qeG6vG/hu6nDgMO9b0nhu5vhuqBv4bupw4DhuqLhuqTDgGhvw4LDiUlvSUfhuqbhuqTDgW/huqTDgMOT4bqkw4Fv4bqkw4nhuqBv4burw43huqTDgW/DguG7l+G6pMOBb0nhuqLhuqTDgG/hu7HDiUlv4buEw4DGoW/hurThu5tvScah4bqgb+G7qeG6vG/hu6nDusONb+G6pOG7s+G6pG9J4bub4bqgb+G7qcOA4bqi4bqkw4Bv4bur4bub4bqkw4Bv4bupw4DhuqZvLD3hu4Phu6gob8OSxanhuqRv4bux4buX4bqkw4Fv4bup4bqo4bqkb+G7qcOA4bq+b+G6pMOAw5PhuqTDgW/DgEvDiuG6pMOBb+G7q8Wp4bqkb+G7qeG7iG9Jw4Dhu7dvSeG6oMO94buEb0nDgOG7reG6pm9JTW/Gr8OJbyw94buD4buoKGlvYcON4buj4bqkw4Fv4bqhR8SCb+G7qUrhuqTDgW/huqTDgEtv4bupxqHhu6lv4buxxILhu5dv4buEw4BL4bq84bqkw4Fv4bqyw4DGoeG7qW9JR+G6puG6pMOBb+G7qeG7o2/huqRLw4rhu6lv4bux4buX4bqkw4Fv4bupw4Dhur5v4bqkw4DDk+G6pMOBb8OAS8OK4bqkw4Fv4burxanhuqRvSHDhu4RvScOK4bqgb0h4b+G7sUvhu5dv4bqkw4DDk+G6pMOBb+G7seG6oOG7t8OCb8OCw4rhuqBvSUfhuqbhuqTDgW/DgOG6puG7nUlv4buxw4nhuqTDgW8sPeG7g+G7qChvSU1vKMOBw4DEgm9Gw43DlcO9SW9IxJBv4buNw7MtKGEv4bqh4bqrb8OS4bub4bqmb+G7qcONw4nhu6lvSMSQ4bqkw4Fp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG6ocOAxqHhuqBvPeG6qOG7ly1v4bqp4buh4bqkb+G6oXXDguG7iS/hu4TEqQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nghị lực vượt khó của cô học trò khuyết tật

Nghị lực vượt khó của cô học trò khuyết tật
2019-08-14 04:00:45

(QT) - Bằng sự nỗ lực không ngừng, không chịu khuất phục trước số phận, cô học trò khuyết tật Trương Thị Nhỏ Lệ, ở thôn Vân Tường, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong được mọi...

Lan tỏa tin tốt, câu chuyện đẹp

Lan tỏa tin tốt, câu chuyện đẹp
2019-08-13 06:43:55

(QT) - Chia sẻ những thông tin tốt, câu chuyện đẹp để lấn át những tin xấu, độc hại xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội đang là cách làm hay được các cấp bộ đoàn trong...

Cảnh giác với bệnh tiêu chảy ở trẻ em

Cảnh giác với bệnh tiêu chảy ở trẻ em
2019-08-13 06:40:21

(QT) - Tiêu chảy là một bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, nguyên nhân có thể do việc không dung nạp thức ăn; dị ứng thực phẩm; nhiễm khuẩn, kí sinh trùng; bệnh đường ruột hoặc tác...

Thực hiện tốt mô hình ít con ở Phan Xá

Thực hiện tốt mô hình ít con ở Phan Xá
2019-08-13 06:37:30

(QT) - Những năm qua, người dân thôn Phan Xá, xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong luôn đoàn kết, động viên nhau thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ), đặc...

Lớn lên cùng niềm đam mê tin học

Lớn lên cùng niềm đam mê tin học
2019-08-13 06:10:11

(QT) - Ngoài trang sách, chiếc máy vi tính đã mở cánh cửa cho Trần Vinh Khánh (sinh năm 2005), học sinh lớp 9, Trường Tiểu học và THCS Hải Phú, huyện Hải Lăng bước ra một thế...

“Nhóm trẻ U3”, sân chơi bổ ích ở vùng khó

“Nhóm trẻ U3”, sân chơi bổ ích ở vùng khó
2019-08-10 05:37:02

(QT) - Nhận thấy phần lớn trẻ nhỏ vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thiệt thòi về nhiều mặt, ngoài đầu tư phát triển cho giáo dục mầm non, gần 3 năm nay huyện Hướng Hóa phối...

Hai tiếng Việt Nam luôn khắc khoải trong tôi

Hai tiếng Việt Nam luôn khắc khoải trong tôi
2019-08-10 05:30:54

(QT) - GS-TS Trần Thị Lý, sinh năm 1975, cựu học sinh của Trường THPT thị xã Quảng Trị, tốt nghiệp Đại học Khoa học Huế năm 1997, hiện công tác tại Đại học Deakin của Úc. Chị...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết