Cập nhật:  GMT+7
K*ÕỌỬ)ỜããỆÒàĂ&ă)WÒLủ%Ở>*Ọú*{ỜỌ*]ỬỌcỞỌo0>%Ọ>%*@ỌẠắP>%ỌĂả;Ọ(*0>%Ọ>%ậ>%ỌV4&Ọ<7&ỌcỞỌà*ỢăỌăả&#>K/*ÕLKàỌỬ)ỜããỆÒàởWỜỮÒLFỌĂảŨ>Ọủ%]ỬỌùỤ>ÌỌĂẮCÌỌợ&Ợ<ỌV1ỬỌÃaỌú*{ỜỌ*]ỬỌcỞỌo0>%Ọ>%*@ỌẠắP>%ỌĂả;K/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLĨẠĂJỌ-ỌỐỎỌ>R<ỌđỤeỌỮẩ>%ÌỌV4&Ọ<7&ỌcỞỌà*ỢăỌăả&#>ÌỌVấ9ỬỌãẩỌạắỜ>ỌăỤ<Ọ)Q>*ỌVỠ{ÌỌỬ*,ỌVỠ{ỌỬẵỜỌĂ,>*ỌẵeÌỌởòủóÌỌẮnủóỌă,>*ÌỌãẩỌà*1&Ọ*9àỌỬẵỜỌỬỢỬỌ>%Ở>*ÌỌỬỢỬỌỬỦàÌỌVUỬỌỰ&@ăỌ)ỞỌãẩỌ>5Ọ)ẩỬỌà*Ủ>ỌVỦắỌỬẵỜỌV3&Ọ>%âỌỬỢ>ỌỰ3Ọ(*{ỜỌ*]ỬỌcỞỌỬ0>%Ọ>%*@ỌĨúởGoủJÌỌ*{ỠăỌV3>%ỌỬẵỜỌ>%Ở>*ỌúởGoủỌẠắP>%ỌĂả;ỌVQỌVỠăỌVấ9ỬỌ>*&ỸắỌ(ỶăỌạắPỌạắỜ>Ọăả]>%ÌỌV}>%Ọ%}àỌă?Ử*ỌỬẩỬỌcỞ{ỌãẩỌà*ỢăỌăả&#>Ọ(&>*ỌăỶ-ỌđQỌ*3&ỌĨúĂ-ĐởJỌỬẵỜỌă,>*ỊK/àLKăỜỰ)WỌãăe)WỆÒ<Ờả%&>IÔàđỌỜắă{ÒLKăảLKăỮLK&<%ỌãảỬỆÒ//ỬỊỰỜ{ạắỜ>%ăả&Ịc>/ỮWã(ă{à/>Wdã/ÕỚỐỐ/ỒƠỮÕỎỔÕỒỘÕăÕỒÕỔỎỒ)ÕỊ!à%ÒỌ/LK/ăỮLK/ăảLKăảLKăỮLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLùQ>*ỌVỠ{Ọă,>*ỌcỞỌÃaỌúởGoủỌ(&#<ỌăảỜỌăỞắỌăảỜ>%ỌỰ;ỌVè>ỌùọóỌăả{>%ỌVỢ>*ỌỰSăỌ*P&ỌãP>ỌỊỌễ>*IỌởCếK/àLK/ăỮLK/ăảLK/ăỜỰ)WLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLĂ*ẩỬỌ*&@>Ọủ%*;ỌạắeỶăỌÔỎ-ủẠ/ĂDÌỌ>%ỞeỌÕ/ÕÕ/ÔỎÕÔÌỌỬẵỜỌở3&Ọ>%*;Ọ)Ũ>Ọă*ầỌãỢắỌnoởỌĂảắ>%Ọấ6>%ỌòP>%ỌĨ(*}ỜỌĐỡJỌcỸỌà*ỢăỌăả&#>ỌúởGoủỌà*ẳỬỌcẳỌãẩỌ>%*&@àỌoủởÌỌởòởỌVỦăỌ>ấ7ỬÍỌăảỴ>Ọă&>*Ọă*Ũ>ỌV4&Ọ<7&ỌỬẵỜỌùắƯăỌúởGoủỌãẫỜỌV4&Ọ>R<ỌÔỎÕỐÌỌòỸỌỢ>ỌĂỢ&ỌỬ6ỌỬỦắỌ>%Ở>*ỌúởGoủỌVỶ>Ọ>R<ỌÔỎÔỎÌỌăŨ<Ọ>*:>ỌVỶ>Ọ>R<ỌÔỎỐỎỌỬắPỌĂ*ẵỌăấ7>%Ọo*?>*Ọà*ẵÌỌ>%Ở>*ỌúởGoủỌẠắP>%ỌĂả;ỌVQỌV4&Ọ<7&Ọ<Ỡ>*Ọ<ỲÌỌV2>%ỌỰ3ỌỬ6ỌỬ*ỶỌạắP>Ọ)?ÌỌă4ỌỬ*ầỬỌúởGoủỊỌòQỌỬ*ẵỌăả:ÌỌă*Ờ<Ọ%&ỜỌđỤeỌỮẩ>%ÌỌVỸỌđắỦăỌỬỢỬỌỬ*?>*ỌãỢỬ*ÌỌạắeỌ*{ỠỬ*ÌỌỬ*ấ6>%Ọăả:>*ÌỌVỸỌỢ>ỌỬẵỜỌẮnủóỌă,>*Ọăả:>*ỌĂ,>*ỌắẽỌcỞỌởòủóỌă,>*Ọ)Ở<ỌỬ6ỌãaỌV#ỌỰỜ>Ọ*Ở>*ỌỬỢỬỌỬ*ẵỌăảấ6>%ÌỌỬ*?>*ỌãỢỬ*ÌỌ>%*;ỌạắeỶăỌcỸỌ).>*ỌcẩỬỌúởGoủỌ>*ấIỌo*ấ6>%Ọăả:>*Ọ*Ở>*ỌV3>%Ọã1ỌỔỒ-oĂởò/ĂẮỌ>%ỞeỌÕỐ/Ộ/ÔỎÕỐỌỬẵỜỌĂ,>*ỌẵeỌă*ẩỬỌ*&@>Ọủ%*;ỌạắeỶăỌã1ỌÔỎ-ủẠ/ĂDỌỬẵỜỌnoởỌĂẤỌòP>%ÍỌủ%*;ỌạắeỶăỌã1ỌỎƠ/ÔỎÕỒ/ủẠ-ởòủóỌỬẵỜỌởòủóỌă,>*ỌcỸỌà*ỢăỌăả&#>ỌúởGoủỌă,>*ỌẠắP>%ỌĂả;Ọ%&Ờ&ỌV{Ỡ>ỌÔỎÕỘ-ÔỎÔỎ…K/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLÃaỌúởGoủỌVQỌă&Ỷ>Ọ*Ở>*ỌỬ6ỌỬỦắỌ)Ỡ&Ọ>*&@<ỌcẳỌúởGoủỌ%S>Ọc7&Ọc&@ỬỌà*ỢăỌăả&#>ỌỬỢỬỌãP>Ọà*Ứ<Ọ*Ở>%Ọ*}ỜỌỬ*ẵỌ)ẩỬỌỬẵỜỌă,>*ỊỌoỢỬỌVỸỌăỞ&ÌỌỮẩỌỢ>ỌVP<ỌỰP{Ọ>%ắeỴ>ỌăSỬỌă*ẩỬỌ*&@>Ọă*W{Ọ*ấ7>%ỌăƯàỌăảắ>%ÌỌỬ*ỦăỌ)ấ9>%ỌcỞỌỬ}Ọă?>*Ọầ>%ỌỮẳ>%ỌỬỜ{ÌỌăả{>%ỌV}ỌăƯàỌăảắ>%Ọà*ỢăỌăả&#>ỌỬỢỬỌỬ0>%Ọ>%*@Ọà*ẳỬỌcẳỌãP>ỌđắỦăỌãP>Ọà*Ứ<ỌỬ}Ọ%&ỢỌăả;Ọ%&ỜỌăR>%ỌcỞỌ)9&Ọă*ỶỌỬỠ>*ỌăảỜ>*ÌỌ).>*ỌcẩỬỌỬ0>%Ọ>%*@ỌỬỜ{ÌỌỬ0>%Ọ>%*@Ọ>R>%Ọ)ấ9>%Ọ<7&ÌỌỬ0>%Ọ>%*@ỌãỠỬ*ỊỊỊỌoỢỬỌ>*&@<ỌcẳỌúởGoủỌVấ9ỬỌV&ỸắỌỬ*,>*Ọă*W{Ọ*ấ7>%Ọ%&P&ỌạắeỶăỌV2>%ỌỰ3ỌỬỢỬỌ(*ỤắỌăả{>%ỌỬ*ắ5&Ọ%&ỢỌăả;ỌãP>Ọà*Ứ<ÌỌVŨắỌăấỌđắeỴ>Ọãắ1ăỌăậỌ>%*&Ỵ>ỌỬầắÌỌ*{Ở>Ọă*&@>ỌạắeỌăả:>*ÌỌVỶ>ỌVấỜỌcỞ{ỌỢàỌỮẳ>%ỌãP>ỌđắỦăÌỌă*ấ6>%Ọ<Ỡ&Ọ*{ỢỌãP>Ọà*Ứ<ỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLo6ỌỬ*ỶỌăỞ&ỌỬ*?>*ỌcỞỌVŨắỌăấỌỬ*{ỌúởGoủỌVấ9ỬỌV4&Ọ<7&Ọă{Ở>ỌỮ&@>ỌcỞỌ<Ờ>%Ọ)Ỡ&Ọ(ỶăỌạắPỌă?Ử*ỌỬẩỬỊỌú&>*Ọà*?Ọă*ẩỬỌ*&@>Ọ>*&@<ỌcẳỌúởGoủỌãẫỌỮẳ>%Ọ>%Ụ>ỌãỢỬ*Ọ>*ỞỌ>ấ7ỬỌVấ9ỬỌỬỦàỌă*0>%ỌạắỜỌẠắêỌà*ỢăỌăả&#>ỌúởGoủỌỬẵỜỌă,>*ỊỌÃaỌúởGoủỌVQỌă*Ờ<Ọ<ấắỌẮnủóỌă,>*ỌỰỜ>Ọ*Ở>*ỌcỞỌăả&#>Ọ(*Ờ&ỌẠắeỌV;>*ỌcỸỌV;>*Ọ<ầỬỌđỤeỌỮẩ>%ÌỌà*Ụ>ỌỰ4ỌạắeỶăỌă{Ợ>ỌcỞỌỮẩỌă{Ợ>Ọ(&>*Ọà*?ỌV1&Ọc7&Ọ>*&@<ỌcẳỌúởGoủỌỬ}ỌãẫỌỮẳ>%Ọ>%Ụ>ỌãỢỬ*Ọ>*ỞỌ>ấ7ỬỊỌĂ*W{ỌV}ÌỌVQỌă&Ỷ>Ọ*Ở>*Ọă*ẩỬỌ*&@>ỌỬ6ỌỬ*ỶỌVUăỌ*Ở>%Ọ>*&@<ỌcẳỌúởGoủỌcỞỌV4&Ọ<7&ỌỬ6ỌỬ*ỶỌạắP>Ọ)?Ọ(&>*Ọà*?Ọă*ẩỬỌ*&@>Ọ>*&@<ỌcẳỌúởGoủỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLở@Ọă*1>%Ọă4ỌỬ*ầỬỌúởGoủỌỬẵỜỌă,>*ỌVấ9ỬỌỬẵ>%ỌỬ1ỌcỞỌ(&@>Ọă{Ở>ỊỌĂ{Ở>Ọă,>*Ọ*&@>ỌỬ}ỌỔỒỌă4ỌỬ*ầỬỌúởGoủỊỌở{ỠăỌV3>%ỌỬẵỜỌỬỢỬỌă4ỌỬ*ầỬỌúởGoủỌ>%ỞeỌỬỞ>%Ọà*ỢăỌ*ắeỌ*&@ắỌạắPÌỌă*ằỬỌVỨeỌ*{ỠăỌV3>%Ọ>%*&Ỵ>ỌỬầắÌỌăả&#>Ọ(*Ờ&ỌcỞỌầ>%ỌỮẳ>%ỌúởGoủỌăảỴ>ỌV;ỜỌỰỞ>Ọă,>*ỊỌoỢỬỌV6>Ọc;ỌãẩỌ>%*&@àỌúởGoủỌ%&bỌcỜ&Ọăả[Ọ*ỠăỌ>*Ụ>Ọăả{>%Ọ*@Ọă*1>%ỌcỞỌỬ*ắe#>ỌV4&Ọ*{ỠăỌV3>%Ọă*W{ỌỬ6ỌỬ*ỶỌăẩỌỬ*ẵỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLò3&Ọ>%âỌỬỢ>ỌỰ3ỌÃaỌúởGoủỌă,>*ỌVấ9ỬỌăR>%ỌỬấ8>%ỌỬPỌcỸỌã1Ọ)ấ9>%ỌcỞỌăả:>*ỌV3ỌỬ*ắeỴ>Ọ<0>ỊỌÃaỌúởGoủỌVQỌă&Ỷ>Ọ*Ở>*ỌđỤeỌỮẩ>%ỌVỸỌỢ>ỌảỞỌã{ỢăÌỌãSàỌđỶàỌ)Ỡ&ỌỰ3Ọ<ỢeỌỬẵỜỌỬỢỬỌà*[>%ÌỌV6>Ọc;Ọă*ắ3ỬỌãaỊỌĂậ>%ỌỰấ7ỬỌ4>ỌV;>*ỌcỸỌă4ỌỬ*ầỬÌỌỰ3Ọ<ỢeỌ*{ỠăỌV3>%ỌúởGoủỌỬỦàỌ*ắe@>Ọă*W{ỌVằ>%ỌạắeỌV;>*ỊỌủ3&ỌỮắ>%ÌỌà*ấ6>%Ọă*ầỬỌẠùủủỌcỸỌúởGoủỌă*ấ8>%ỌđắeỴ>ỌVấ9ỬỌV4&Ọ<7&ỌcỞỌ>Ụ>%ỌỬỜ{ỌỬ*ỦăỌ)ấ9>%Ọc7&Ọà*ấ6>%ỌỬ*Ụ<Ọ“úởGoủỌà*P&ỌđắỦăỌà*ỢăỌăậỌỬ6ỌãaỌcỞỌ*ấ7>%ỌcỸỌà*ẳỬỌcẳỌỬ6Ọãa”ỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLCỸỌ).>*ỌcẩỬỌ(*{ỜỌ*]ỬỌđQỌ*3&ỌcỞỌ>*Ụ>ỌcR>ÌỌỬỢỬỌ>*&@<ỌcẳỌăƯàỌăảắ>%ỌcỞ{Ọc&@ỬỌà*ẳỬỌcẳỌđỤeỌỮẩ>%Ọ)ắƯ>ỌỬầỌ(*{ỜỌ*]ỬỌỬ*{ỌỬỢỬỌ>%*;ỌạắeỶăỌỬẵỜỌòP>%ỌỰ3ÌỌ)Ở<ỌỬ6ỌãaỌỬ*{Ọc&@ỬỌ*{ỠỬ*ỌV;>*ỌỬ*ẵỌăảấ6>%ÌỌỬ*?>*ỌãỢỬ*ỌỬẵỜỌă,>*ÍỌ>*&ỸắỌ>*&@<ỌcẳỌVQỌỬ*ằỌăả]>%Ọă4>%Ọ(ỶăỌcỸỌ);Ử*ỌãẫÌỌăảắeỸ>Ọă*1>%ỌỬỢỬ*Ọ<Ỡ>%ỌỬẵỜỌV;ỜỌà*ấ6>%ỊỌoỢỬỌVỸỌăỞ&IỌ“ò;ỜỌỬ*?ỌẠắP>%ỌĂả;”ÍỌ“ủ%*&Ỵ>ỌỬầắỌđỤeỌỮẩ>%ỌỬ*ấ6>%Ọăả:>*ỌcỞỌ<0Ọ*:>*ỌđQỌ*3&Ọ*{ỢỌ*]ỬỌăƯàỌaỌẠắP>%ỌĂả;”ÌỌ“ĂảắeỸ>Ọă*1>%Ọ);Ử*ỌãẫÌỌcR>Ọ*{ỢỌă*;ỌđQỌò0>%ỌởỞỌc7&ỌãẩỌà*ỢăỌăả&#>ỌcR>Ọ*{ỢỌV0Ọă*;”…ỌVQỌ%}àỌà*Ũ>Ọ%&Ợ{ỌỮẳỬỌăảắeỸ>Ọă*1>%Ọăả{>%ỌỬỢỬỌăŨ>%Ọ)7àỌ>*Ụ>ỌỮỤ>ÌỌ>Ụ>%ỌỬỜ{Ọ>*Ư>Ọă*ầỬÌỌ)[>%ỌăẩỌ*Ở{ỌỬ*{ỌỬỢỬỌă*ỶỌ*@ỌcỸỌăảắeỸ>Ọă*1>%ỌạắỴỌ*ấ6>%…K/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLù.>*ỌcẩỬỌ(*{ỜỌ*]ỬỌăẩỌ>*&Ỵ>ÌỌV&ỸắỌăảỜỌỬ6ỌỰP>ỌVQỌă&Ỷ>Ọ*Ở>*Ọ>*&ỸắỌỮẩỌỢ>ỌV&ỸắỌăảỜỌ)Ở<ỌỬ6ỌãaỌỬ*{Ọc&@ỬỌạắeỌ*{ỠỬ*Ọcặ>%Ọ>%ắeỴ>Ọ)&@ắÌỌcặ>%ỌãP>ỌđắỦăỌ*Ở>%Ọ*{ỢÍỌỬắ>%ỌỬỦàỌỮbỌ)&@ắỌạắỜ>Ọăả]>%ỌV#Ọă*Ờ<Ọ(*P{ÌỌă?>*Ọă{Ợ>Ọăả{>%ỌạắỢỌăả:>*ỌđỤeỌỮẩ>%ỌỬỢỬỌỬ0>%Ọăả:>*ỊỌĂậỌV}ÌỌăỠ{ỌỬ6ỌãaỌạắỜ>Ọăả]>%ỌV#Ọ)Q>*ỌVỠ{Ọă,>*ÌỌỬỢỬỌ>%Ở>*ỌcỞỌỬỢỬỌV;ỜỌà*ấ6>%Ọ*{ỠỬ*ỌV;>*Ọ<ẳỬỌă&ỴắỌỬ*&Ỷ>Ọ)ấ9ỬÌỌđỤeỌỮẩ>%ỌỮẩỌỢ>ỌVŨắỌăấỌà*ỢăỌăả&#>ỌúĂ-ĐởỌỬ*{ỌV;ỜỌà*ấ6>%ỊK/àLKăỜỰ)WỌãăe)WỆÒ<Ờả%&>IÔàđỌỜắă{ÒLKăảLKăỮLK&<%ỌãảỬỆÒ//ỬỊỰỜ{ạắỜ>%ăả&Ịc>/ỮWã(ă{à/>Wdã/ÕỚỐỐ/ỒƠỮÕỎỔÕỒỘÕăÕỒÕỔỎỒ)ÔỊ!à%ÒỌ/LK/ăỮLK/ăảLKăảLKăỮLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLùQ>*ỌVỠ{ỌÃaỌúởGoủỌă:<Ọ*&#ắỌ*5Ọăả9Ọ>%ấỌỮỤ>ỌVR>%Ọ(?Ọ>*Q>Ọ*&@ắỌãP>Ọà*Ứ<ỌỬỢỌ(*0Ọ*ỦàỌỊỌễ>*IỌởCếK/àLK/ăỮLK/ăảLK/ăỜỰ)WLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLù.>*ỌcẩỬỌỬ0>%Ọ>%*@Ọã&>*Ọ*]ỬÌỌVQỌă&Ỷ>Ọ*Ở>*Ọ>%*&Ỵ>ỌỬầắÌỌă&ỶàỌ>*Ư>ÌỌ*{Ở>Ọă*&@>ỌạắeỌăả:>*ỌcỞỌầ>%ỌỮẳ>%ỌỬ0>%Ọ>%*@ỌăỶỌỰỞ{ỌV#ỌỰP{Ọă2>ÌỌ)ấắỌ%&bÌỌà*ỢăỌăả&#>ỌcỞỌãP>ỌđắỦăỌỬỢỬỌ){Ỡ&ỌỬỤeỌăả2>%ỌỬ}Ọ%&ỢỌăả;Ọ(&>*ỌăỶỌỬỜ{ỊỌÃP>ỌđắỦăỌă*Ở>*ỌỬ0>%Ọ>*&ỸắỌ){Ỡ&ỌỬ*ỶỌà*Ứ<Ọc&Ọã&>*ỌcƯăỌà*ẳỬỌcẳỌãP>ỌđắỦăỌ>0>%Ọ>%*&@àỌcỞỌđẫỌ)?ỌỬ*ỦăỌă*P&ÌỌỰP{Ọc@Ọ<0&Ọăảấ8>%ỌỰT>%ỌỬ0>%Ọ>%*@Ọă&Ỵ>Ọă&Ỷ>Ọ*&@>ỌVỠ&ÌỌỬ*ỦăỌ)ấ9>%ỌỬỜ{ÌỌ*&@ắỌạắPỌãẫỌỮẳ>%Ọă1ăÌỌ%&ỢỌă*Ở>*Ọă*ỦàÌỌVấ9ỬỌ>%ấ8&ỌỮỤ>ỌV}>Ọ>*Ư>ÌỌãẫỌỮẳ>%Ọả3>%ỌảQ&…K/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLCỸỌỬ*ỶỌỰ&Ỷ>Ọ>0>%ÌỌ)Ụ<ÌỌă*ẵeỌãP>ÌỌVQỌăƯàỌăảắ>%Ọ>%*&Ỵ>ỌỬầắÌỌầ>%ỌỮẳ>%ÌỌ*{Ở>Ọă*&@>ÌỌV4&Ọ<7&ỌỬ0>%Ọ>%*@ỌV#ỌãP>ỌđắỦăÌỌỬ*ỶỌỰ&Ỷ>ỌãỤắỌă*W{Ọ*ấ7>%Ọ>Ụ>%ỌỬỜ{Ọ%&ỢỌăả;ỌãP>Ọà*Ứ<ÌỌ>%ắeỴ>Ọ)&@ắỌ<Ờ>%Ọă?>*ỌVUỬỌă*ặỌỬẵỜỌV;ỜỌà*ấ6>%Ọ>*ấIỌĐỤeỌỮẩ>%Ọcặ>%Ọ>%ắeỴ>Ọ)&@ắỌcỞỌãP>ỌđắỦăỌỬỢỬỌ){Ỡ&ỌăảỞỌ*[ỜỌăỜ>Ọ%2%ÌỌỬỞỌ%Ờ&Ọ)W{-Ọ)&>*ỌỬ*&ÌỌ)&>*ỌỬ*&ÌỌỬỢỬỌ){Ỡ&Ọă*ẩỬỌà*Ứ<ÌỌă*ầỬỌắ1>%ỌỰP{Ọc@ỌãầỬỌ(*"WỌ%2Ọà*Ứ<ỌăậỌV0>%Ọăảặ>%Ọ*ỠỌă*P{ÍỌă"&ỌVW>ỊỊỊỌoỢỬỌ>*&@<ỌcẳỌúởGoủỌỬâ>%ỌVQỌỬ*ằỌăả]>%Ọ>%*&Ỵ>ỌỬầắÌỌ*{Ở>Ọă*&@>ỌỬ0>%Ọ>%*@ỌãỦeỌaỌ>*&@ăỌV3Ọă*ỦàỌV#ỌỬ*ỶỌỰ&Ỷ>ÌỌỰP{ỌạắP>Ọ<3ăỌã1ỌãP>Ọà*Ứ<ỌVUỬỌă*ặÌỌỬ}Ọ%&ỢỌăả;Ọ(&>*ỌăỶỌỬỜ{Ọ>*ấIỌủX<ÌỌ*2Ọă&ỴắÌỌỬ*ắ1&ÌỌỬỢỊỊỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLù.>*ỌcẩỬỌoủĂĂỌcỞỌăảắeỸ>Ọă*0>%ÌỌÃaỌúởGoủỌVQỌVỨeỌ<Ỡ>*Ọà*ỢăỌăả&#>ỌỬ0>%Ọ>%*&@àỌà*Ũ>Ọ<Ỹ<ÌỌăậ>%ỌỰấ7ỬỌVỢàỌầ>%Ọ>*ắỌỬŨắỌà*Ũ>Ọ<Ỹ<ỌăảỴ>ỌV;ỜỌỰỞ>Ọă,>*ỊỌÀ*ỢăỌăả&#>Ọ*ỠỌăŨ>%ỌoủĂĂỊỊỊỌẦ>%ỌỮẳ>%Ọả3>%ỌảQ&ỌcỞỌ*&@ắỌạắPỌoủĂĂỌăả{>%Ọ*{ỠăỌV3>%ỌỬẵỜỌỬỢỬỌỬ6ỌạắỜ>ỌẠùủủỌcỞỌăả{>%ỌỬỢỬỌỮ{Ờ>*Ọ>%*&@àỌĨóủJỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLở{ỠăỌV3>%ỌẠùủủỌcỸỌă&ỴắỌỬ*ắỨ>ÌỌV{Ọ)ấ8>%ÌỌỬ*ỦăỌ)ấ9>%ỌỬ}Ọ>*&ỸắỌV}>%Ọ%}àỌă?Ử*ỌỬẩỬỌăả{>%Ọc&@ỬỌăậ>%ỌỰấ7ỬỌ>Ụ>%ỌỬỜ{ỌỬ*ỦăỌ)ấ9>%ỌãP>Ọà*Ứ<Ọ*Ở>%Ọ*{ỢÌỌỬ*1>%Ọ%&Ờ>Ọ)Ư>Ọă*ấ6>%Ọ<Ỡ&ÌỌ*Ỡ>ỌỬ*ỶỌc&@ỬỌãP>ỌđắỦăỌcỞỌă&ỴắỌă*ẳỌ*Ở>%Ọ%&PÌỌ*Ở>%Ọ(X<ỌỬ*ỦăỌ)ấ9>%ÌỌỰP{Ọc@ỌạắeỸ>Ọ)9&Ọ>%ấ8&Ọă&ỴắỌỮặ>%ỊỌòQỌ*:>*Ọă*Ở>*ỌVấ9ỬỌ<Ỡ>%Ọ)ấ7&Ọ(&#<ỌV;>*ÌỌ*&@ắỌỬ*ắỨ>ỌcỸỌV{Ọ)ấ8>%ỌVỢàỌầ>%ỌVấ9ỬỌeỴắỌỬŨắỌà*ỢăỌăả&#>ỌúĂ-ĐởỌỬẵỜỌV;ỜỌà*ấ6>%ÌỌ%}àỌà*Ũ>ỌVP<ỌỰP{ỌỬ0>%ỌỰT>%ỌđQỌ*3&ÌỌỰP{Ọc@ỌạắeỸ>Ọ)9&ỌỬ*?>*ỌVỢ>%ỌcỞỌ*9àỌà*ỢàỌỬẵỜỌ>%ấ8&Ọă&ỴắỌỮặ>%ỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLở{ỠăỌV3>%ỌạắP>Ọ)?ỌãaỌ*bắỌăả?Ọăắ@ỌĨÃởĂĂJÌỌỜ>Ọă{Ở>ỌỰầỬỌđỠỌỬ*ắe#>ỌỰ&Ỷ>Ọă?Ử*ỌỬẩỬỌcỞỌVỠăỌVấ9ỬỌ>*b>%Ọ(ỶăỌạắPỌVỢ>%Ọ%*&Ọ>*Ư>ỊỌo0>%ỌăỢỬỌđỢỬỌ)ƯàỌạắeỸ>ỌãaỌ*bắỌỬ0>%Ọ>%*&@àỌăảỴ>ỌV;ỜỌỰỞ>ỌỬ}Ọ>*&ỸắỌV4&Ọ<7&ỌcỞỌVỠăỌ>*b>%Ọ(ỶăỌạắPỌạắỜ>Ọăả]>%ỊỌĂậỌ>R<ỌÕỚƠỚỌVỶ>Ọ>%ỞeỌỐÕ/ÕÔ/ÔỎÕƠÌỌă4>%Ọã1ỌỬỢỬỌV6>Ọ>*Q>Ọ*&@ắỌ*Ở>%Ọ*}ỜỌ<ỞỌoẳỬỌÃởĂĂỌă&ỶàỌ>*Ư>ỌăậỌă,>*Ọ)ỞỌỐƠƠỌV6>ỌcỞỌã1ỌcR>ỌỰT>%ỌỬỦàỌ)ỞỌÕỚỖỌcR>ỌỰT>%ÌỌăả{>%ỌV}ÌỌỘỌ>R<Ọã1ỌãP>Ọà*Ứ<Ọ*Ở>%Ọ*}ỜỌcỞỌỮ;Ử*ỌcẳỌVấ9ỬỌVR>%Ọ(?Ọ>*Q>Ọ*&@ắỌăR>%Ọ*6>Ọ>*&ỸắỌã{Ọc7&Ọăảấ7ỬỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLở{ỠăỌV3>%ỌạắP>Ọ)?ỌỬ0>%Ọ>%*@ỌcỞỌă*;Ọăảấ8>%ỌỬ0>%Ọ>%*@ỌVQỌă*ẩỬỌ*&@>Ọă1ăỌc&@ỬỌạắP>Ọ)?ỌỬ*ắe#>Ọ%&Ờ{ỌỬ0>%Ọ>%*@ÌỌVỢ>*Ọ%&ỢÌỌV;>*Ọ%&ỢÌỌ%&Ợ<ỌV;>*ỌỬ0>%Ọ>%*@ÌỌăấỌcỦ>ỌỬ*ắe#>Ọ%&Ờ{ỌỬ0>%Ọ>%*@ÍỌă*Ứ<ỌV;>*ỌỬ0>%Ọ>%*@ỌỬỢỬỌỮẩỌỢ>ỌVŨắỌăấỌcỞỌă*Ứ<ỌV;>*Ọ>3&ỌỮắ>%ỌúởGoủỌỬỢỬỌạắeỌ*{ỠỬ*Ọà*ỢăỌăả&#>ỌúĂ-ĐởỌỬẵỜỌV;ỜỌà*ấ6>%ÍỌ*5Ọăả9ỌỬỢỬỌă4ỌỬ*ầỬỌỬỢỌ>*Ụ>ỌV4&Ọ<7&ỌỬ0>%Ọ>%*@ÌỌà*ỢăỌ*ắeỌãỢ>%Ọ(&Ỷ>ÌỌỬP&Ọă&Ỷ>Ọ(.Ọă*ắƯăỌăả{>%ỌãP>ỌđắỦăÌỌ(&>*ỌỮ{Ờ>*ỊỌòỶ>Ọ>ỜeÌỌă{Ở>Ọă,>*Ọă*Ở>*Ọ)ƯàỌVấ9ỬỌÔỌóủỌúởGoủỌcỞỌÕỌẠắêỌÀ*ỢăỌăả&#>ỌúởGoủỌỬẵỜỌóủỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLở{ỠăỌV3>%Ọă*0>%Ọă&>ÌỌă*1>%Ọ(ỴỌúởGoủỌỬ}Ọ>*&ỸắỌV4&Ọ<7&ÌỌà*ẳỬỌcẳỌVSỬỌ)ẩỬỌỬ*{ỌỬ0>%ỌăỢỬỌạắP>Ọ)?ỊỌoỢỬỌỦ>Ọà*Ứ<ỌỬ*ắeỴ>Ọ>%Ở>*Ọ>%ỞeỌỬỞ>%ỌỬP&Ọă&Ỷ>ỌcỸỌ>3&ỌỮắ>%ỌcỞỌ*:>*Ọă*ầỬÌỌăƯàỌăảắ>%ỌăắeỴ>ỌăảắeỸ>ỌãỤắỌả3>%ỌỬ*ẵỌăảấ6>%ỌỬ*?>*ỌãỢỬ*ÌỌă*Ở>*ỌăẩắÌỌ(ỶăỌạắPỌ*{ỠăỌV3>%ỌúởGoủ…ỌVỶ>Ọ>%ấ8&ỌỮỤ>ỌcỞỌóủỊỌo0>%ỌăỢỬỌăảắeỸ>Ọă*0>%ỌúởGoủỌVấ9ỬỌVỨeỌ<Ỡ>*Ọc7&Ọ>*&ỸắỌ*:>*Ọă*ầỬỌăắeỴ>ỌăảắeỸ>Ọà*{>%Ọà*ằỊỌoỢỬỌă&>ÌỌỰỞ&ÌỌỬ*ắeỴ>Ọ<ẳỬỌúởGoủỌVấ9ỬỌVR>%ỌăP&ỌcỞỌà*ỢăỌã}>%ỌăảỴ>ỌỬỢỬỌ(Ỵ>*ỌăảắeỸ>Ọă*0>%ỌVQỌă*ắỌ*ằăỌVấ9ỬỌ>%ấ8&ỌỮỤ>ỌạắỜ>ỌăỤ<ỌVỶ>ỌỬỢỬỌă*Ở>*ỌăẩắỌỬâ>%Ọ>*ấỌ*{ỠăỌV3>%ỌúởGoủỌỬẵỜỌă,>*ỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLo0>%ỌăỢỬỌà*ỢăỌăả&#>Ọ>%ắ2>Ọ)ẩỬỌă*0>%Ọă&>ỌúởGoủỌỬẵỜỌă,>*ỌVQỌVấ9ỬỌV;>*Ọ*:>*ỌcỞỌăả&#>Ọ(*Ờ&ỌỬ}Ọ*&@ắỌạắPỊỌở@Ọă*1>%ỌoÃóùỌúởoủỌVấ9ỬỌỬƯàỌ>*ƯăỌ*T>%Ọ>R<ỌcỞỌVQỌVấ9ỬỌă?Ử*Ọ*9àỌ)Ỵ>Ọo4>%Ọă*0>%Ọă&>ỌV&@>ỌăẫỌúởGoủỌẠắP>%ỌĂả;ỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLở{ỠăỌV3>%ỌúởGoủỌỬỦàỌ*ắe@>ỌVQỌV}>%Ọ%}àỌă?Ử*ỌỬẩỬỌcỞ{ỌãẩỌà*ỢăỌăả&#>ỌúĂ-ĐởỌỬẵỜỌă,>*ỊỌo0>%ỌăỢỬỌạắP>Ọ)?ỌúởGoủỌăảỴ>ỌV;ỜỌỰỞ>Ọ*ắe@>ỌỬ}Ọ>*b>%ỌỬ*ắe#>ỌỰ&Ỷ>Ọă?Ử*ỌỬẩỬỊỌĂ4ỌỬ*ầỬỌỰ3Ọ<ỢeỌạắP>Ọ)?ỌúởGoủỌỬỦàỌ*ắe@>ỌVấ9ỬỌ(&@>Ọă{Ở>ỊỌở3&ỌV2>%ỌúởGoủỌỬỦàỌ*ắe@>ỌV&ỌcỞ{Ọ*{ỠăỌV3>%Ọ>Ỹ>Ọ>ỶàỊỌụ3ăỌã1Ọ>*&@<ỌcẳỌỬ}Ọ*&@ắỌầ>%Ọ)Ờ>Ọă"ỜỌ)7>ÌỌVấ9ỬỌ>*&ỸắỌV;ỜỌà*ấ6>%ÌỌV6>Ọc;ỌVỶ>Ọă*Ờ<ỌạắỜ>Ọ*]ỬỌăƯàỌcỞỌầ>%ỌỮẳ>%Ọ>*Ụ>Ọả3>%ỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLở9àỌăỢỬỌạắ1ỬỌăỶỌcỸỌúởGoủỌỬ}Ọ>*b>%ỌỰấ7ỬỌà*ỢăỌăả&#>Ọ<7&ÌỌạắỜỌV}ỌVQỌă&ỶàỌ>*Ư>ÌỌỬ*ắe#>Ọ%&Ờ{ỌỬ0>%Ọ>%*@Ọ>*T<ỌăảỜ>*Ọă*ẵỌ>%ắ2>Ọ(&>*Ọà*?Ọ)7>ÌỌ>%ắ2>Ọ>*Ụ>Ọ)ẩỬỌúởGoủỌỬ}ỌỬ*ỦăỌ)ấ9>%ỌỬỜ{ỌcỞỌ*ắeỌV3>%ỌVấ9ỬỌãẩỌă*Ờ<Ọ%&ỜỌỬẵỜỌ>*&ỸắỌỬ6ỌạắỜ>ÌỌV6>Ọc;ỌV#Ọ>Ụ>%ỌỬỜ{Ọă&Ỹ<Ọ)ẩỬỌúởGoủỌỬ*{Ọă,>*ÌỌà*ẳỬỌcẳỌà*ỢăỌăả&#>ỌúĂ-ĐởỌV;ỜỌà*ấ6>%ỊỌĂ,>*ỌVQỌă*&ỶăỌ)ƯàỌVấ9ỬỌ<1&ỌạắỜ>Ọ*@Ọ*9àỌăỢỬỌ>%*&Ỵ>ỌỬầắỌ(*{ỜỌ*]ỬỌcỞỌỬ*ắe#>Ọ%&Ờ{ỌỬ0>%Ọ>%*@Ọc7&Ọ*6>ỌỐỎỌc&@>ÌỌăảắ>%ỌăỤ<ỌúởGoủÌỌăảấ8>%ỌVỠ&Ọ*]ỬỌăả{>%ỌỬPỌ>ấ7ỬỌV#Ọăả&#>Ọ(*Ờ&Ọă*ẩỬỌ*&@>Ọ>*&ỸắỌ>*&@<ỌcẳỌúởGoủỊỌủ%Ở>*ỌVQỌỬ*ẵỌV3>%Ọà*1&Ọ*9àỌỬ*UăỌỬ*ỲỌc7&ỌỬỢỬỌỬ6ỌạắỜ>ÌỌă4ỌỬ*ầỬỌ>ấ7ỬỌ>%{Ở&Ọ>*ấIỌủ*ƯăỌnP>ÌỌoởùnỌòầỬÌỌo3>%Ọ*[ỜỌÀ*ỢàỊỊỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLởỠỌăŨ>%ỌúởGoủỌVấ9ỬỌVŨắỌăấỌà*ỢăỌăả&#>ÌỌ%}àỌà*Ũ>Ọ>Ụ>%ỌỬỜ{Ọ>R>%Ọ)ẩỬỌạắP>Ọ)?ÌỌ>%*&Ỵ>ỌỬầắÌỌỬ*ắe#>Ọ%&Ờ{ÌỌầ>%ỌỮẳ>%ỌỬỢỬỌă&Ỷ>ỌỰ3ỌúởGoủỌăả{>%ỌăỦăỌỬPỌỬỢỬỌ).>*ỌcẩỬỊỌoỢỬỌăảắ>%ỌăỤ<ÌỌV6>Ọc;ỌãẩỌ>%*&@àỌúởGoủỌVấ9ỬỌỬẵ>%ỌỬ1ỌcỞỌ>Ụ>%ỌỬỦàỌà*ẳỬỌcẳỌỬ}Ọ*&@ắỌạắPỌỬ0>%ỌăỢỬỌ>%*&Ỵ>ỌỬầắÌỌỬ*ắe#>Ọ%&Ờ{ỌcỞỌầ>%ỌỮẳ>%ỌúởGoủỊỌở@Ọă*1>%ỌăảỜ>%Ọă*&ỶăỌỰ;ỌV{Ọ)ấ8>%ÌỌă*ẫỌ>%*&@<ÌỌà*[>%Ọă*?Ọ>%*&@<…ỌVấ9ỬỌạắỜ>ỌăỤ<ỌVŨắỌăấỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLĂắeỌ>*&Ỵ>ÌỌã{Ọc7&ỌeỴắỌỬŨắỌà*ỢăỌăả&#>ÌỌỬ0>%ỌăỢỬỌ>%*&Ỵ>ỌỬầắỌăả&#>Ọ(*Ờ&ỌúởGoủỌỬẵỜỌă,>*ÌỌăả{>%Ọăậ>%Ọ>%Ở>*ÌỌ*ắe@>ÌỌă*;ỌđQÌỌă*Ở>*Ọà*1ỌỬ*ấỜỌ<Ờ>%Ọ)Ỡ&ỌãẩỌỬ*ắe#>ỌỮ;Ử*Ọ<Ỡ>*Ọ<ỲỌcỸỌỬ6ỌỬỦắỌ(&>*ỌăỶÌỌỬ*ấỜỌăảaỌă*Ở>*Ọ>*Ụ>Ọă1ỌỬ*ẵỌeỶắỌăả{>%ỌăR>%Ọăảấa>%Ọ(&>*ỌăỶỌỬẵỜỌă,>*ỊỌĂ&Ỹ<Ọ)ẩỬỌúởGoủỌỬẵỜỌă,>*ỌỬ[>ỌeỶắỌỬ*ấỜỌ>%Ờ>%ỌăŨ<Ọc7&Ọ>*&@<ỌcẳỌVấ9ỬỌ%&Ờ{ỊỌủ*&@<ỌcẳỌV4&Ọ<7&ỌỬ0>%Ọ>%*@Ọăả{>%ỌỬỢỬỌóủỌỬ*ắe#>ỌỰ&Ỷ>ỌỬ*Ư<ỊỌò3&Ọ>%âỌỬỢ>ỌỰ3ỌúởGoủÌỌ>*ỦăỌ)ỞỌỬỢ>ỌỰ3ỌỬ}Ọăả:>*ỌV3ỌỬ*ắeỴ>Ọ<0>ỌỬỜ{ỌỬ[>Ọ?ăÌỌă*&ỶắỌỬ*?>*ỌãỢỬ*Ọă*ắỌ*ằăỌcỞỌạắeỌ*{ỠỬ*ỌVỞ{ỌăỠ{ỌV3&Ọ>%âỌỬỢ>ỌỰ3Ọ(*{ỜỌ*]ỬỌăả:>*ỌV3ỌỬỜ{Ọă*ắ3ỬỌỬỢỬỌ).>*ỌcẩỬỌúởGoủỌấắỌă&Ỵ>ÌỌỬ*&Ỷ>Ọ)ấ9ỬỌcỞỌV3ăỌà*Ợ…K/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLĂả{>%Ọ>*b>%Ọ>R<Ọă7&ÌỌúởGoủỌẠắP>%ỌĂả;ỌăƯàỌăảắ>%Ọă*ẩỬỌ*&@>ỌỬỢỬỌ>*&@<ỌcẳỌcỞỌ%&P&Ọà*ỢàỌỬ*ẵỌeỶắIỌĂ&ỶàỌăẳỬỌV4&Ọ<7&Ọ<Ỡ>*Ọ<ỲÌỌV2>%ỌỰ3ỌỬ6ỌỬ*ỶỌạắP>Ọ)?ÌỌăỞ&ỌỬ*?>*ỌV1&Ọc7&Ọă4ỌỬ*ầỬÌỌ*{ỠăỌV3>%ỌúởGoủÍỌă*ẩỬỌ*&@>ỌỬ6ỌỬ*ỶỌăẩỌỬ*ẵỌV1&Ọc7&ỌỬỢỬỌă4ỌỬ*ầỬỌúởGoủỌỬ0>%Ọ)ƯàÌỌă*ẩỬỌ*&@>Ọà*ấ6>%Ọă*ầỬỌVUăỌ*Ở>%ỌcỞỌ(*{Ợ>Ọ(&>*Ọà*?ỌVỶ>ỌãP>Ọà*Ứ<ỌỬắ1&ỌỬặ>%ỊỌò4&Ọ<7&ỌạắeỌ*{ỠỬ*Ọà*ỢăỌăả&#>Ọ>%ắ2>Ọ>*Ụ>Ọ)ẩỬÌỌỬ6ỌỬ*ỶÌỌỬ*?>*ỌãỢỬ*ỌãẫỌỮẳ>%ỌỬỢ>ỌỰ3ỌúởGoủỊỌú&@>Ọă{Ở>ÌỌ>Ụ>%ỌỬỜ{Ọ>R>%Ọ)ẩỬỌỰ3Ọ<ỢeỌạắP>Ọ)?Ọ>*ỞỌ>ấ7ỬỌcỸỌúởGoủỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLẢỞỌã{ỢăÌỌ*{Ở>Ọă*&@>ỌạắeỌ*{ỠỬ*Ọà*ỢăỌăả&#>ỌỬỢỬỌ).>*ỌcẩỬỌúởGoủỌă*W{Ọ*ấ7>%Ọ%S>Ọ(ỶăỌỬ*UăỌỬ*ỲỌc7&ỌạắeỌ*{ỠỬ*Ọă4>%Ọă*#Ọà*ỢăỌăả&#>ỌúĂ-ĐởỌỬẵỜỌă,>*ỊỌĐỤeỌỮẩ>%ỌcỞỌăả&#>Ọ(*Ờ&ỌỬ}Ọ*&@ắỌạắPỌỬỢỬỌỬ*ấ6>%Ọăả:>*ÌỌ(ỶỌ*{ỠỬ*ỌúởGoủỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLo6ỌỬỦắỌ)Ỡ&ỌỬỢỬỌỬ*ấ6>%Ọăả:>*ÌỌ>*&@<ỌcẳỌúởGoủỌă*W{ỌỬ*ắ5&Ọ%&ỢỌăả;ỌỬẵỜỌãP>Ọà*Ứ<ÌỌăỠ{Ọ%&ỢỌăả;Ọ%&ỜỌăR>%ỊỌĂƯàỌăảắ>%Ọăả&#>Ọ(*Ờ&Ọ>%*&Ỵ>ỌỬầắỌầ>%ỌỮẳ>%ÌỌỬ*ắe#>Ọ%&Ờ{ỌỬ0>%Ọ>%*@ÌỌầ>%ỌỮẳ>%ỌỬỢỬỌă&Ỷ>ỌỰ3ỌúởGoủỌV#Ọ>Ụ>%ỌỬỜ{Ọ*Ở<Ọ)ấ9>%ỌúởGoủÌỌVP<ỌỰP{Ọ>%ắeỴ>ỌăSỬỌỬỢỬỌVỸỌăỞ&ÌỌỮẩỌỢ>ỌúởGoủỌă*ẩỬỌ*&@>Ọă*W{Ọ*ấ7>%ỌăƯàỌăảắ>%ÌỌỬ*ỦăỌ)ấ9>%ÌỌỬ}Ọă?>*Ọầ>%ỌỮẳ>%ỌỬỜ{ỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLĂả&#>Ọ(*Ờ&ỌỬ}Ọ*&@ắỌạắPỌ>*b>%ỌỬ*?>*ỌãỢỬ*Ọ<Ờ>%Ọă?>*ỌV3ăỌà*ỢỌV#Ọ(*ắeỶ>Ọ(*?Ử*ỌcỞỌă*ằỬỌVỨeỌV4&Ọ<7&ỌãỢ>%ỌăỠ{Ọăả{>%Ọ(*ắỌcẩỬỌóủÌỌỮ;Ử*ỌcẳỌỬ0>%ỊỌòỨeỌ<Ỡ>*ỌăảắeỸ>Ọă*0>%ÌỌà*4ỌỰ&Ỷ>Ọă*0>%Ọă&>ÌỌ(&Ỷ>Ọă*ầỬỌcỸỌ*@Ọã&>*Ọă*Ợ&Ọ(*a&Ọ>%*&@àỌV4&Ọ<7&ỌãỢ>%ỌăỠ{ỊỌở5Ọăả9ỌVŨắỌăấỌcỸỌỬ6ỌãaỌ*ỠỌăŨ>%ỌỬ*{Ọ(*a&Ọ>%*&@àỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLÀ*ỢăỌăả&#>Ọă*;Ọăảấ8>%ỌỬ0>%Ọ>%*@ÌỌăỠ{ỌV&ỸắỌ(&@>Ọă*ắƯ>Ọ)9&ỌỬ*{Ọ*{ỠăỌV3>%ỌỬ*ắe#>Ọ%&Ờ{ỌỬ0>%Ọ>%*@ỊỌĂ*ằỬỌVỨeỌãẩỌ)&Ỵ>Ọă*0>%ỌỬẵỜỌă*;Ọăảấ8>%ỌúởGoủỌc7&Ọă*;Ọăảấ8>%Ọ*Ở>%Ọ*}ỜÌỌỮ;Ử*ỌcẳÌỌă*;Ọăảấ8>%Ọ)Ờ{ỌV3>%ÌỌă*;Ọăảấ8>%Ọc1>ỊỌòỨeỌ<Ỡ>*Ọ*{ỠăỌV3>%ỌãaỌ*bắỌăả?Ọăắ@ÌỌă&ỴắỌỬ*ắỨ>ÌỌV{Ọ)ấ8>%ÌỌỬ*ỦăỌ)ấ9>%ỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLĂR>%ỌỬấ8>%ỌạắỜ>Ọ*@Ọ*9àỌăỢỬỌcỸỌúởGoủỌc7&ỌỬỢỬỌỬ6ỌạắỜ>ỌúởGoủỌăảắ>%Ọấ6>%ÌỌăảấ8>%ỌVỠ&Ọ*]ỬÌỌc&@>Ọ>%*&Ỵ>ỌỬầắỊỌụaỌả3>%ỌạắỜ>Ọ*@Ọ*9àỌăỢỬỌạắ1ỬỌăỶỌcỸỌúởGoủỌc7&ỌỬỢỬỌ>ấ7ỬỌùỞ{ÌỌĂ*Ợ&ỌùỜ>ÌỌủ*ƯăỌnP>ỊỊỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLú&@>Ọă{Ở>ÌỌ>Ụ>%ỌỬỜ{Ọ>R>%Ọ)ẩỬỌỰ3Ọ<ỢeỌẠùủủỌcỸỌúởGoủỊỌĂ&ỶàỌăẳỬỌV4&Ọ<7&Ọ>3&ỌỮắ>%ÌỌà*ấ6>%Ọă*ầỬỌẠùủủỌcỸỌúởGoủỌà*ặỌ*9àỌc7&ỌVUỬỌă*ặỌỬẵỜỌă,>*ỊỌo*ằỌăả]>%ỌỬ0>%ỌăỢỬỌVỞ{ỌăỠ{ÌỌỰ2&ỌỮấá>%Ọ>Ụ>%ỌỬỜ{Ọăả:>*ỌV3ỌcỞỌ>R>%Ọ)ẩỬỌV3&Ọ>%âỌỬỢ>ỌỰ3ỌạắP>Ọ)?Ọ>*ỞỌ>ấ7ỬỌcỸỌúởGoủỊỌòỨeỌ<Ỡ>*Ọà*Ụ>ỌỬỦàỌ>*&@<ỌcẳỌúởGoủỌ%&bỜỌỬỦàỌă,>*Ọc7&ỌỬỦàỌ*ắe@>ỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLĐỤeỌỮẩ>%Ọă&Ỹ<Ọ)ẩỬỌúởGoủỌVỢàỌầ>%ỌeỴắỌỬŨắỌoủởÌỌởòởỊỌĐỤeỌỮẩ>%ỌỬỢỬỌ(*ắỌỬ0>%Ọ>%*@ÌỌ(.Ọă*ắƯăỌỬỜ{Ọă*W{Ọ<0Ọ*:>*Ọă*?Ử*Ọ*9àỌc7&ỌẠắP>%ỌĂả;ỌV#Ọă*ằỬỌVỨeỌỬ*ắe#>ỌỮ;Ử*ỌỬ6ỌỬỦắỌ(&>*ỌăỶỌă*W{Ọ*ấ7>%Ọ*&@>ỌVỠ&Ọ*}ỜỊỌòỨeỌ<Ỡ>*ỌỬ0>%ỌăỢỬỌă*0>%Ọă&>ỌăắeỴ>ỌăảắeỸ>ÌỌà*4ỌỰ&Ỷ>ỌỬỢỬỌỬ*ẵỌăảấ6>%ỌỬẵỜỌòP>%ÌỌỬ*?>*ỌãỢỬ*ÌỌà*ỢàỌ)ắƯăỌỬẵỜỌủ*ỞỌ>ấ7ỬỌcỸỌà*ỢăỌăả&#>ỌúởGoủỌcỞỌ>*b>%Ọă*Ở>*ỌạắPÌỌ<0Ọ*:>*ỌcỸỌ>%*&Ỵ>ỌỬầắÌỌầ>%ỌỮẳ>%ỌúởGoủỌcỞ{Ọă*ẩỬỌă&=>ỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLởắeỌV3>%ỌcỞỌãẫỌỮẳ>%ỌỬ}Ọ*&@ắỌạắPỌỬỢỬỌ>%ắ2>Ọc1>ỌV#Ọà*ỢăỌăả&#>ỌúởGoủỊỌĂ*ằỬỌVỨeÌỌ(*ắeỶ>Ọ(*?Ử*Ọ(*ắỌcẩỬỌăấỌ>*Ụ>ỌVŨắỌăấỌỬ*{ỌúởGoủỌcỞỌ(*a&Ọ>%*&@àỌV4&Ọ<7&ỌãỢ>%ỌăỠ{ỊỌở9àỌăỢỬỌ(*{ỜỌ*]ỬÌỌ(ỴắỌ%]&ỌVŨắỌăấỌỬỢỬỌỮẩỌỢ>ỌúởGoủỌỬẵỜỌỬỢỬỌỰ3ÌỌ>%Ở>*Ọăảắ>%Ọấ6>%Ọăả&#>Ọ(*Ờ&ỌăảỴ>ỌV;ỜỌỰỞ>ỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLỐỎỌ>R<ỌV2>%Ọ*Ở>*Ọc7&ỌãẩỌà*ỢăỌăả&#>ỌỬẵỜỌă,>*ÌỌ>%Ở>*ỌúởGoủỌẠắP>%ỌĂả;ỌăẩỌ*Ở{Ọc7&Ọ>*b>%Ọ>5Ọ)ẩỬỌ(*0>%Ọ<@ăỌ<"&ỌV#Ọ%}àỌãầỬỌcỞ{ỌãẩỌà*ỢăỌăả&#>ỌỬẵỜỌă,>*ỌỰT>%Ọ>*b>%Ọ>%*&Ỵ>ỌỬầắỌ(*{ỜỌ*]ỬỌVấ9ỬỌầ>%ỌỮẳ>%ỌcỞ{Ọă*ẩỬỌă&=>ÌỌ%S>Ọ)&Ỹ>Ọc7&Ọă*ẩỬỌă&=>ỊỌủ*:>Ọ)Ỡ&ỌỬ*U>%ỌVấ8>%ỌỐỎỌ>R<ÌỌăẩỌ*Ở{ỌcỸỌ>*b>%Ọă*Ở>*ỌăẩắỌVQỌVỠăỌVấ9ỬÌỌ>%Ở>*ỌúởGoủỌẠắP>%ỌĂả;Ọă&ỶàỌăẳỬỌV4&Ọ<7&ỌcỞỌà*ỢăỌăả&#>ÌỌVấỜỌăả&Ọă*ầỬỌ>aỌ*{ỜỌăảỴ>ỌVỦăỌạắỴỌ*ấ6>%ÌỌ%}àỌà*Ũ>Ọà*ỢăỌăả&#>Ọă&Ỹ<Ọ)ẩỬỌcỞỌVấỜỌúởGoủỌă*ẩỬỌãẩỌăảaỌă*Ở>*ỌV3>%Ọ)ẩỬỌỬ*{ỌãẩỌà*ỢăỌăả&#>ỌúĂ-ĐởỌcỞỌ*3&Ọ>*ƯàỌỬẵỜỌă,>*Ọăả{>%Ọă*8&ỌVỠ&ỌỬ0>%Ọ>%*&@àỌỒỊỎỊK/àL


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nâng cao chất lượng hội thi, hội thao quốc phòng

Nâng cao chất lượng hội thi, hội thao quốc phòng
2019-08-15 06:23:33

(QT) - Chúng tôi có mặt trên thao trường huấn luyện của Tiểu đoàn Bộ binh 43, Trung đoàn 842, chứng kiến cuộc tranh tài của 311 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị thuộc...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết