Cập nhật:  GMT+7
w6Dhu5PhurXhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu7bhu5nhu7fhu6Fq4bqx4bqhUeG7kWThurfhurRl4bq34bu44buf4buzZOG7mXFq4bq34bu14buDceG6t+G7tWVx4buR4bq34bu34buZw7N54bq3eeG7k8SR4buZ4bq3xKlyZXHhurfhu5N0ZOG6t8Os4buXceG7k+G6t+G7i+G7k+G7heG7ueG6t1nhu5Phu5nDoC/hu5PhurXhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu5JqZOG7ieG6seG6oWEu4buZauG7t3FkcCvDoeG6ty3hurfhu7bhu6lx4buR4bq34bu34buT4bunceG7keG6t1FkcOG6t1nhu5Phu5nhurfEqeG6u+G6t8Spw4Nk4bq34buzZOG6t+G6rOG6t+G7t8ODd3Hhu5HhurfhurTDsuG6t+G7tcSC4bq3cOG7jXHhu5Phurfhu5N0ZOG6t8Os4buXceG7k+G6t+G7i+G7k+G7heG7ueG6t1nhu5Phu5nhurfhurThu63hu5nhurfhu7bhu6lx4buR4bq34bu34buT4bunceG7keG6t1Hhu5Fk4bq3LuG7oWThu4nhu5lw4buZ4buz4bq3WeG7ueG7t+G7mXHhurfhurRl4bq34bu24bupceG7keG6t+G7t+G7k+G7p3Hhu5Hhurfhu7jhu5/hu7Nk4buZcWrhurcucuG7oXLhu4nhuqZw4bqm4buz4bq3Wmrhu6FqceG7teG7n+G6puG6t+G7t+G7s3Jx4buR4bq34buTZOG7meG6t+G7i+G7ucaw4buL4bq3xKnhu5nhu41x4bq3xKllcOG6t+G7s+G7mW9x4buR4bq3w6zhu5nhu43hu7fhurfhurRlcuG6t+G7i+G7ueG7p+G7meG6t+G7t+G7uWdx4bq3w73hu7lkOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHDoOG7mXDhu5Hhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6seG7i3Dhu7UteeG7k3Lhu7dy4bqx4bq34bu34buZ4bu34buhaiDhurFR4buRZOG6t+G6tGXhurfhu7jhu5/hu7Nk4buZcWrhurfhu7Xhu4Nx4bq34bu1ZXHhu5Hhurfhu7fhu5nDs3nhurd54buTxJHhu5nhurfEqXJlceG6t+G7k3Rk4bq3w6zhu5dx4buT4bq34buL4buT4buF4bu54bq3WeG7k+G7meG6t+G7k+G7l3Hhu5Phurfhurlx4buT4bq34bq14bqx4bq34bu14buz4buLIOG6sS8v4buLOMOsZHLDveG7uWRx4buR4bu34buz4buZOOG6tHEv4buJauG7teG7n+G7t3J5L3Fqw4Lhu7Uvw6LhuqXDouG6sy/hurXhurXhuqfhu4nhuqXhurPhuqvhurPhuqvhuq3hurXhu7fhuqnhuqdiw6Lhu6HhurU44bujeeG7keG6seG6t2Thu6Hhu7cg4bqxUeG7kWThurfhurRl4bq34bu44buf4buzZOG7mXFq4bq34bu14buDceG6t+G7tWVx4buR4bq34bu34buZw7N54bq3eeG7k8SR4buZ4bq3xKlyZXHhurfhu5N0ZOG6t8Os4buXceG7k+G6t+G7i+G7k+G7heG7ueG6t1nhu5Phu5nhurHhurfDguG7meG7ieG7t+G7kyDhurHhuqvhuqVi4bqx4bq34buTauG7meG7keG7k+G7tyDhurHhuqdj4bqt4bqx4bq34buJZOG7t2QteeG7k3Lhu7dyLXLhu7Phu5nhu5Hhu5lxZOG7oS3hu7Xhu7Phu4sg4bqx4buT4bu34bu3eeG7tTUvL+G7i+G7iXHhu5lw4buROOG6tOG7mWrhu7dxZHB54buh4bu54bu1OOG6tHEv4bu34bqpw6LhurMv4bu5eeG7oXJk4buJauG7iS/huqR54buLw4LhurRy4bq04bu3L8Oi4bqzw6LhuqVf4bqz4bqtX+G6teG6qy/hu7fhu7fhuqThurRxX3Hhu5FkX3FkcF954buT4buZOOG7o3nhu5HhurHhurcv4bqhw6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxeeG7imR54bu34buZcnHhurHhuqHhu7bhu6lx4buR4bq34bu34buT4bunceG7keG6t1Hhu5Fk4bq3LuG7oWThu4nhu5lw4buZ4buz4bq3WeG7ueG7t+G7mXHhurdheeG7k+G6ueG7mcOh4bq34bq0ZeG6t3Hhu5HDg+G7r+G7meG6t8Spxalx4buR4bq34buLZnnhurdRZHDhurdZ4buT4buZ4bq34buK4bqm4buz4buZ4buh4bq34buyZHBkeeG7k3Lhu7Vk4bq3YeG7t+G7s8SR4buZw6Hhurfhu7fhu7NyceG7keG6t+G7i+G7ucaw4buL4bq34buR4buBeeG6t8Osb3Hhurfhu6HDsuG6t+G7ksaw4buZ4bq3ceG7keG7k8ah4bq34bu34buTw4N2ceG7keG6t8Sp4bubceG7k+G6t1Hhu5FkLeG7i+G7k+G7heG7ueG6t1nhu5Phu5nhurd34bq34bu0cuG7i+G7k+G7mTfhurdR4buRZDfhurdx4buRZeG6puG6t8Oi4bqlL+G6teG6sy/DouG6s+G6tWM44bq3YeG6uHHhu5M14bq3RMOUWS/hu7bhu7YoLlHDocOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqFR4buRZeG6puG6t+G6teG6qS/huq034bq34bu24bupceG7keG6t+G7t+G7k+G7p3Hhu5HhurdRZHDhurdZ4buT4buZ4bq34buK4bqm4buz4buZ4buh4bq34buyZHBkeeG7k3Lhu7Vk4bq34buL4buTcuG6t8Os4buZw7Phu7fhurfhu4vEkeG7i+G6t3Hhu5Nl4bq34buh4bq7ceG7k+G6t8Spw6ly4bq34buL4buT4buF4bu54bq3WeG7k+G7meG6t+G7k+G6puG6t+G6tHVx4buR4bq34bu1buG6t+G7t+G7k+G6sOG7i+G6t+G7k+G7meG7jXHhurfhu7XEguG6t3Dhu41x4buT4bq34buTdGThurfDrOG7l3Hhu5Phurfhu7fhu63hu5nhurfhu7jhu5/hu7Nk4buZcWrhurfhurRl4bq3UeG7kWThurfhu4tlceG7keG6t+G7teG7rXDhurfhu4tlceG7keG6t+G7t+G7p+G7t+G6t+G7t+G7s3Jx4buR4bq3ceG7q+G6t+G7oeG6sOG7i+G6t+G7keG7meG6ueG7meG6t8O94bu54bqmw7Phu7fhurfhuqThu7lx4buR4bq3xKnGsOG7t+G6t+G7keG7meG6smThurfhu5Nk4buZ4bq3w73hu7nhu6fhu4vhurfhu5Hhu5lkOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHhu7bhu5NqcuG6t3nhu5NzceG7keG6t+G6tOG7mW9x4bq34bu24bu2LihR4bq34bu3w6nhu5nhurdRZHDhurdZ4buT4buZN+G6t+G7tuG7qXHhu5Hhurfhu7fhu5Phu6dx4buR4bq34buyZHBkeeG7k3Lhu7Vk4bq3xKnhurvhurfhu7fhu5Phu6Vx4buR4bq3w6zEkXLhurfhurTDsuG6t+G7tcSC4bq3cOG7jXHhu5Phurfhu5N0ZOG6t8Os4buXceG7k+G6t+G7t8Op4buZ4bq34bu24bu54bqmceG7k+G7ueG6puG7teG6t3fhurfhu7fhu5NlceG7k+G6t3nhu5Phu6fhurfhu4pkeWrhurfhu7Zyw4Jx4bq3ceG7k+G7hXHhurfhu4vhu5Phu7nhuqbDs3Hhurfhu7fhu5Phur1w4bq34buL4bqgZOG6t+G7tuG7k+G6oOG6t+G7t8OD4butceG7keG6t+G7tOG7mXHhu5FkeXLhu7Nq4bq34bug4bqs4bq34buS4buZ4buPceG6t+G7oHJx4buROMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHhu6Rx4buR4bq34buyZHBkeeG7k3Lhu7Vk4bq3ceG7k2Zx4bq3cMOpceG7k+G6t+G7t8SR4buL4bq3xKnGsHHhu5Hhurfhu4vhuqBk4bq34buL4bu5xrDhu4vhurfhuqThu7lx4buR4bq3xKnGsOG7t+G6t+G7keG7meG6smThurfhu7jhu5/hu7Nk4buZcWrhurfhurRl4bq3UeG7kWThurfEqeG7p+G7meG6t+G6tOG7reG7meG6t2Rx4bq3ceG7mXHhu5Phurfhu6HDg+G7sXHhu5Hhurfhu7fhu5PhurDhu4vhurd34bq34buL4buT4buF4bu54bq3WeG7k+G7meG6t8Sp4bq74bq34bu34buTQeG7i+G6t8SpaeG6puG6t+G6qeG6t3Hhu5Nl4bq34buh4bq7ceG7k+G6t8Spw6ly4bq34buL4buT4buF4bu54bq3WeG7k+G7meG6t+G7t+G7k+G6sOG7i+G6t+G7k+G7meG7jXHhurfhu7XEguG6t3Dhu41x4buTOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHhu7bhu6lx4buR4bq34bu34buT4bunceG7keG6t+G7smRwZHnhu5Ny4bu1ZOG6t+G7i+G7k3LhurfDrOG7mcOz4bu34bq34bulceG7keG6t8Sp4bq74bq3xKnDg2Thurfhu7Nk4bq34bqs4bq34bu3w4N3ceG7keG6t+G6tMOy4bq34bu1xILhurdw4buNceG7k+G6t+G7k3Rk4bq3w6zhu5dx4buT4bq34buL4buT4buF4bu54bq3WeG7k+G7meG6t+G6tOG7reG7meG6t+G7tuG7qXHhu5Hhurfhu7fhu5Phu6dx4buR4bq3UeG7kWThurcu4buhZOG7ieG7mXDhu5nhu7PhurdZ4bu54bu34buZceG6t+G6tGXhurfhu7bhu6lx4buR4bq34bu34buT4bunceG7keG6t+G7uOG7n+G7s2Thu5lxauG6ty5y4buhcuG7ieG6pnDhuqbhu7PhurdaauG7oWpx4bu14buf4bqm4bq34bu34buzcnHhu5Hhurfhu5Nk4buZ4bq34buL4bu5xrDhu4vhurfEqeG7meG7jXHhurfEqWVw4bq34buz4buZb3Hhu5HhurfDrOG7meG7jeG7t+G6t+G6tGVy4bq34buL4bu54bun4buZ4bq34bu34bu5Z3HhurfDveG7uWQ4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oeG7pHHhu5Hhurfhu4vhu5Ny4bq3w6zhu5nDs+G7t+G6t+G7s+G6v3Hhu5Hhurfhu4vhurnhurfhu5Nk4buZ4bq3ceG7k2Xhurfhu6Hhurtx4buT4bq3xKnDqXLhurfEqcOy4bu54bq34buL4buTZnnhurdx4buTaHHhurfhu6Hhu6/hu5nhurfEqcOy4bq3ceG7keG7k8ah4bq34bq0ZeG6t+G7teG7g3Hhurfhu7VlceG7keG6t+G7t+G7mcOzeeG6t3nhu5PEkeG7meG6t8SpcmVx4bq3d+G6t+G7i+G6ueG6t1By4bu14buf4bq0ZOG6t+G6tGXhurfhu57hu5lq4bq0OMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHhu7bhu6lx4buR4bq34bu34buT4bunceG7keG6t+G7smRwZHnhu5Ny4bu1ZOG6t+G7i+G7k3LhurfDrOG7mcOz4bu34bq34bulceG7keG6t8Sp4bq74bq34bu34buTZOG6puG6t3Dhu4Hhu7fhurfhu4vhu5Ny4bq34buLxJHhu4vhurdx4buTZeG6t+G7oeG6u3Hhu5PhurfEqcOpcuG6t1pkcMOs4buZZDfhurfhu7RqcWrhu5Fk4buhN+G6t+G7inJx4buRcjfhurfhu7jhu5FkceG7iWQ34bq3ROG7meG6t+G7imh54bq34bq0ZeG6t1FkcOG6t1nhu5Phu5nhurfEqcOy4bq34bqk4bu5ZuG7t+G6t+G7tcSRceG7keG6t+G7n+G7mcOzceG6t3Fl4bqmOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHhu6Rx4buR4bq34buf4buT4buHceG7keG6t8SpxqFx4buT4bq34buLxJHhu4vhurfhu4vhu7nGsOG7i+G6t+G7t+G7k+G6uXLhurfhu6Hhu7loceG6t+G7keG7meG6smThurfhu6Vx4buR4bq34bq04but4buZ4bq34buTZOG7meG6t3Hhu5Nl4bq34buh4bq7ceG7k+G6t8Spw6ly4bq3UeG7kWThurfhurRl4bq34bu44buf4buzZOG7mXFq4bq3xKnhurvhurfhu4vhu5Ny4bq34bu34buTZuG6puG6t+G7i+G6ueG6t+G7k2Thu5nhurfEqcOy4bu54bq34bu14buDceG6t+G7tWVx4buR4bq34bu34buZw7N54bq3xKlzceG6t+G7i8SR4buL4bq3ceG7k2Xhurfhu6Hhurtx4buT4bq3xKnDqXLhurfhu4vhu5Phu4Xhu7nhurdZ4buT4buZ4bq34bq0ZeG6t+G7t+G7k+G6uXLhurfhu6Hhu7loceG6t+G6tMOy4bq34buLxJHhu4vhu5Phurfhu4vhu5NmcOG6t+G7icSC4bu34bq34bqk4bu5ceG7keG6t8SpxrDhu7c4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oeG7kuG7sXHhurdwxrDhu7fhurdx4bq9cOG6t+G7n+G7j+G6t+G7t+G6ruG6t+G7n+G7k+G7meG6t+G6pOG6ueG6puG6t+G7s2ThurfhuqThu7lx4buR4bq3xKnGsOG7t+G6t1Hhu5FkLeG7uOG7n+G7s2Thu5lxauG6tzfhurdRZHDhurdZ4buT4buZ4bq34bu34buZw7N54bq34bu3w4Dhu4vhurfhu4nhu7nhuqbhurfhu7fhu7Phu5fhurfhu6FoeeG6t+G7t+G7s8OD4buvceG7keG6t+G7n+G7k+G7pXHhu5Hhurfhu6Hhu5lvceG6t+G7n8Oz4bu3OOG7tuG7qXHhu5Hhurfhu7fhu5Phu6dx4buR4bq34buyZHBkeeG7k3Lhu7Vk4bq34buL4buTcuG6t8Os4buZw7Phu7fhurfhu4vhu6Vx4buR4bq34bu3xJHhu4vhurfhu4vhu5Phu7lpceG6t8OsxqHhurfhu7Vu4bq3w6zDquG7t+G6t8SpZ+G7ueG6t3DGsOG7t+G6t+G7i8SR4buL4buT4bq3ceG7keG7k+G7mW9w4bq34bu3QeG7i+G6t8Sp4buP4bq34buL4buT4bu5aXHhurfDrMah4bq34buL4buTcuG6t+G7i+G7k+G7ueG6psOzceG6t+G7t+G7k+G6vXDhurfhu4vhuqBk4bq34buLxJHhu4vhurdx4buTZeG6t+G7oeG6u3Hhu5PhurfEqcOpcuG6t+G7i+G7k+G7heG7ueG6t1nhu5Phu5k4LzjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5ROG7ueG7t+G7k3Lhu7PhurHhuqHhu5LFqXHhu5HhurdQ4buZceG7k+G6t2Hhu7bhu7YoLlEvLuG7mWrhu7dxZHArw6HDoC954bqh

Hồng Minh (TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Dải Gaza vẫn chưa thể hạ nhiệt

Dải Gaza vẫn chưa thể hạ nhiệt
2023-05-13 06:27:00

VOV.VN - Cả Israel và nhóm vũ trang Thánh chiến Hồi giáo Jihad của Palestine tại Dải Gaza đến nay vẫn chưa sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng sau nhiều ngày giao tranh qua biên giới,...

Malaysia hối thúc thành lập Quỹ Tiền tệ châu Á

Malaysia hối thúc thành lập Quỹ Tiền tệ châu Á
2023-05-11 05:55:00

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tiếp tục kêu gọi thành lập Quỹ Tiền tệ châu Á phù hợp với sáng kiến của ASEAN, hướng tới tăng cường tính độc lập và an toàn của mạng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết