Cập nhật:  GMT+7
4bu5w5XhurDEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVsO0w5TDneG7nOG7isODQeG7h+G7juG6qsSCw53DlE3hu57EgsOVQ+G7nsOVxILDneG7puG7nuG7jsSCw43hu7IuT8OdxILhu5zDksSCw43DlMOS4buyxIJIw5Thu57DlcSC4buiJeG7nuG7jsSC4buH4buOQy7EgknDlcOUTeG7nsSCw53DleG6uOG7nuG7juG7uS/DleG6sEHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1Zj4buK4bqqw43Dg0Fx4buDccO9ceG7h8SCLcSC4buN4buyxJDhu57hu47EgsOdWD3hu6rhu57hu47EgsOjU8SCLcSCw51YQsOUxILDncOU4buixIJJQOG6qsSC4buePeG7qEnEguG7h+G7juG6qsSC4bucQ8SCw53hu4Dhu6LEgsOMw5TDk+G7osSCScOV4bu0xIIhecSC4buexq/DlMSCw43DlMOS4buexIJY4bqqxIJJQknEgsOV4bugRMOdxILDjOG7pOG7nuG7jsSC4buc4buo4buexILhu5o8xILhu57DlE/hu6LEguG7h+G7jkMuxILhuqHDlcOUTeG7nsSCw53DleG6uOG7nuG7jsO94bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NWw6Dhu6DDjS7Dg0FjVeG7osSC4bue4bqqLsSC4bu14bqmL8OC4bu3ecSCw51YTOG7nsSC4buN4buyxJDhu57hu47EgsOdWD3hu6rhu57hu47EgsOjU3nEgsOdw5VAxILDjFXEguG7geG7oFlJ4bugO8SCw4xFxILDjcOUw5Lhu57EgljhuqrEguG6v8OSxILDneG7puG7nuG7jsSCw43hu7IuT8OdxILDjcOUw5Lhu7LEgkjDlOG7nsOVxILhu5o8xILhu57DlE/hu6LEguG6puG6tMSC4buew4nhu6LEguG7h+G7jkMuxIJJw5XDlE3hu57EgsOdw5Xhurjhu57hu47EgsOyw5VCw50tLOG7kMOdxIJJQOG6qsSC4buew5Xhu4Dhu57EgsON4buA4buexILhur/DlEzhu57EgnNVecSCScOV4buyRuG7nsSCSOG7mMSCScOV4bugxIJI4buy4bumw5TEguG7nMOSxIJJw5Xhu5Dhu57DlcSCw53DlSRJxILDjcOUw5Lhu57EgljhuqrEgjpD4bugxILhu57hu45DLsSC4bqoL8OCxILDneG7qMOUxILDjOG7gC7DveG7uS9WQeG7uVbEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVsOg4bugw40uw4NB4buHw5U/4bue4buOxILhu57hu45DLsSCw4zhu4Lhu7LEgsOdw5VC4bue4buOxILDgsSCw51Ew5TEguG7h+G7juG6qnnEgklV4bue4buOxILDnUJJxIJJw5Xhu7JG4buexIJI4buYxILhu5o8xILhu57DlE/hu6LEguG7h+G7jkMuxIJJw5XDlE3hu57EgsOdw5Xhurjhu57hu47EguG7ouG6quG7nuG7jsSCw4xN4buexILhu5rDleG7kMSCw53DlU3EguG7nsOVPcSC4buew5U/4bue4buOxILhu57hu45DLsSCw5Xhu6TDlMSC4buc4buo4buew73EgsOqw5XhurhWxIJJQknEgsOMPeG7quG7nuG7jsSCVsOVw5rEgsOMPeG7sEnEgsOdWOG6quG7nuG7jsSCw5Xhu6BD4bue4buOxILhu5zhu6Thu57hu47EguG7nEcuxIJJ4buqxILDleG7oOG6qsO9xILhu43hu7LEkOG7nuG7jsSCw51YPeG7quG7nuG7jsSCw6NTxIItxILDnVhCw5TEgsOdw5Thu6LEgklA4bqqxILhu5494buoScSC4buH4buO4bqqxILhu5xDxILDneG7gOG7osSCw4zDlMOT4buixIJJw5Xhu7TEgiF5xILhu57Gr8OUxILDjcOUw5Lhu57EgljhuqrEgklCScSCw5Xhu6BEw53EgsOM4buk4bue4buOxILhu5zhu6jhu57EguG7mjzEguG7nsOUT+G7osSC4buH4buOQy7EguG6ocOVw5RN4buexILDncOV4bq44bue4buOw73hu7kvVkHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1bDoOG7oMONLsODQeG7ucOU4bui4buOxILhuqrhu5zDneG7qcOD4bue4buO4bqqxILDncOU4buK4buexILDleG6quG7nsOVxILDneG7oOG7nuG7jsSCw43hu7Iu4buKw53EguG7nOG7isSCw43DlOG7iuG7ssSCSMOU4buew5XEguG7ouG7suG7nuG7jsSC4bue4buO4bqqLsSCScOVw5Thu4rhu57EgsOdw5Xhuqrhu57hu47EgsOVw5Thu57DlcSC4bqww4PEgknhu6JZLVbDleG7oMOd4bugLUnhuqpWw53DlOG7oOG7nuG7qcODY+G7kuG7nsOVxILEkOG7nsOVxILhur/DksSCw53hu6bhu57hu47EgsON4buyLk/DncSC4buaPMSC4buew5RP4buixILhuqbhurTEguG7nuG7jkMuxIJJw5XDlE3hu57EgsOdw5Xhurjhu57hu47EgsOyw5VCw50tLOG7kMOdw73Dg8SCw43huqrDneG6qi3DjeG7illJ4bupw4Nj4buS4buew5XEgsSQ4buew5XEguG6v8OSxILDneG7puG7nuG7jsSCw43hu7IuT8OdxILhu5o8xILhu57DlE/hu6LEguG6puG6tMSC4bue4buOQy7EgknDlcOUTeG7nsSCw53DleG6uOG7nuG7jsSCw7LDlULDnS0s4buQw53DvcODxILDjeG6qsOd4bqqLVbDleG7oMOd4bugLeG7oFjDlOG7jsOU4bue4bqq4bucLVlYSeG7qcODLy9Jw71I4bqq4bugV+G7suG6quG7nuG7jsOdWMOUw7064bueL8ON4buKWeG7msOd4bugVi/hu7JW4buc4bug4bqqw43hu4rDjS8u4bui4buO4bq04buO4bq2w40uw5RX4buK4bucLuG6rOG7sno64buK4buy4bua4buOL+G6tuG6ruG6sOG6qF/huq7Dgl/huq7huqYvSeG6qsOdWV96w51Yw5TDvcagVuG7jsODxIJZWEnhu6nDg8OVw53DnVZZdy8vw5Thu6Lhuqrhu47hu4pZw7064bugOsO9OuG7ni874bqs4bqu4bquL+G7slbhu5zhu6DhuqrDjeG7isONLy7hu6Lhu47hurThu47hurbDjS7DlFfhu4rhu5wu4bqs4buyejrhu4rhu7Lhu5rhu44v4bq24bqu4bqw4bqoX+G6rsOCX+G6ruG6pi9J4bqqw51ZX3rDnVjDlMO9xqBW4buOw4PEgsOdw5TDneG7nOG7iuG7qcOD4bue4buO4bqqxILDncOUTeG7nsSCw5VD4buew5XEgsOd4bum4bue4buOxILDjeG7si5Pw53EguG7nMOSxILDjcOUw5Lhu7LEgkjDlOG7nsOVxILhu6Il4bue4buOxILhu57hu45DLsSCScOVw5RN4buexILDncOV4bq44bue4buOxILDleG7kuG7nsOVxILhurDDgy9B4bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NWw6Dhu6DDjS7Dg0Fj4buS4buew5XEgsSQ4buew5XEguG6v8OSxILDneG7puG7nuG7jsSCw43hu7IuT8OdxILhu5o8xILhu57DlE/hu6LEguG6puG6tMSC4bue4buOQy7EgknDlcOUTeG7nsSCw53DleG6uOG7nuG7jsSCw7LDlULDnS0s4buQw53hu7kvVkHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1bDoOG7oMONLsODQcO0w5Xhuqrhu6LEguG7jsOU4bqqxILhu5zDksSCw53hu6bhu57hu47EgsON4buyLk/DncSCSVDEgsOVxq/hu57EguG6sOG6ssO94bqu4bqu4bquxIJX4buy4buA4buexILhu57DleG7gOG7nsSCw53DleG7suG7pEnEgklCScSCV+G7suG7gOG7nsSCSMOU4buew5XEgknDlUDhu57hu455xILDlVJJxII6w5RM4buexIJJQknEgsOdWD3hu6rhu57hu47Eglfhu7Lhu4Dhu57EglkqxII6Q8SCSUJJxIJJxq/Eglfhu7Lhuqrhu57EgsOdw5UqScSCw53DlcOUxIJWw5VCVsSC4buc4buy4buEw515xILhurDhurLhurbEgsOdw5XDlE3DncSCSOG7mMSCV+G7suG7gOG7nsSCWSp5xILhuqbhurTEguG7okIuxIJI4bqqLsSCScOVw5RN4buexILDjOG7huG7ssSCSUJJxILhu5zhu6BEw5TDveG7uS9WQeG7uVbEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVsOg4bugw40uw4NBw6Dhu7Lhu6bDlMSCw53hu6bhu57hu47EgsON4buyLk/DncSCScOVw5ThuqrEguG7nEPhu6LEguG6tsSCVsOV4buC4buew73EgsOyw5Xhu4Lhu57EgsOdw5UkxILhu57DleG7hsOdxILhu5xDxILDjeG7si5Pw53EgkjDlOG7nsOVxIJJQOG6qsSCSUJJxILhu5rDlcOaw5TEglfhu7Lhu4Dhu57EgsOMRMOUxILDjcOUT+G7nsSCScOV4bugxIJJQknEguG7nCpJxILhu5w94buw4bue4buOxII6I8SCw51Y4bqq4bue4buOxIJJQOG6qsSC4buH4buO4bqqecSCw53DlE1WxILDjFDEguG7nEPEglbDlVXEgsONw5TDkuG7nsSCWSRJxILhu6JE4buew5XEgklA4bqqxIJJQknEguG7msOV4buQxILDnUPDlHnEgsOdw5XDlE3DncSCSOG7mMSCV+G7suG7gOG7nsSCWSrEguG7ouG6vMOdxILDjOG7hsOdxILhu47DmeG7osSC4buew5U/4bue4buOxILhu5rDleG7kMSCw51Dw5TEgsOV4buyLk7hu57EgsOdw5Xhu6BEw5TEguG7nEPhu6LEguG7nkzhu57EgknDlcOUTeG7nsSCw53DleG6uOG7nuG7jsSC4buc4buYScOVxIJZJsSC4buew4nhu6LEguG6sOG6qOG6tMOCxII6Q8SC4buew5U/4bue4buOxILDnVjhuqrhu57hu47EgsOdw5XDlE3DncSCSOG7mMSCw53DlEzhu57EgsOdw5RN4bueecSCw5XDlE/hu57EgsOMRMOUxILhu5rDlUJJw73EgsOyw5Xhu4Lhu57EgsOV4bqqw5TEguG7nEPEgsOdWOG7kuG7nsOVxILDjcOUw5Lhu57EguG7msOVVeG7nuG7jsSCV+G7suG7gOG7nsSCOuG7qMOUxIJZKsSCLOG7suG7hsOdxILDlcOUT+G7nsSCSUDhuqrEguG6puG6tMSC4buiQi7EgkjhuqouecSCw51YKknEgsOdw5XDieG7nuG7jsSCw5XDlE/hu57EgsOMRMOUxILDncOV4buy4bukScSC4bucKknEguG7nD3hu7Dhu57hu47EguG7msOVVeG7nuG7jsSCV+G7suG7gOG7nsSC4buH4buO4bqqecSCw5094buw4bue4buOxILDnVg94bue4buOxIJJw5Xhu6DEguG6puG6tMSC4buew4nhu6LEgknDlcOUTeG7nsSCw53DleG6uOG7nuG7jsO94bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NWw6Dhu6DDjS7Dg0HDteG6quG7ssSC4bq/w5LEgsOd4bum4bue4buOxILDjeG7si5Pw515xIJJQknEguG7msOV4buQxILDnUPDlMSCw4xFxILDjD3hu7BJxILDjcOUxIJJw5Xhu7Iuw5Phu57EgjpOxIJJQknEgsOM4buY4bqqxILDjMOUw5Phu6LEgsOd4buEVsSC4buaTcOdw73EgsO04buGw53EgknEkMSCSUJJxILhu5wqScSC4bucPeG7sOG7nuG7jsSCw4xO4buyxILDjEXEglnhur7hu57EgllD4bue4buOxIJJw5Xhu6DEguG6v8OSxILDjeG7si5Pw53EgkjDlOG7nsOVxILhu5o8xILhu57DlE/hu6LEguG6puG6tMSC4buew4nhu6LEguG7h+G7jkMuxIJJw5XDlE3hu57EgsOdw5Xhurjhu57hu47EgsOyw5VCw53igJMs4buQw53EgllLxIJJw5Xhu5Dhu57DlcSCw53DlSRJxILDjcOUw5Lhu57EgljhuqrEglnhuqrhu7LEgsOM4buALsSC4bq2xILhu57hu45DLsO9L8O94bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NWw6Dhu6DDjS7Dg0Fxw4nhu57EgsO0w5U94buq4bue4buOL3Hhu4NxLeG7geG7oFlJ4bugO+G7uS9WQQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bạo lực tái bùng phát dữ dội ở dải Gaza

Bạo lực tái bùng phát dữ dội ở dải Gaza
2019-05-06 06:29:57

QĐND - Căng thẳng lại tái diễn ở dải Gaza thuộc vùng lãnh thổ Palestine sau khi Israel tuyên bố phong tỏa nơi đây. Các tay súng Palestine ở dải Gaza bắn hàng trăm quả rocket...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết