Cập nhật:  GMT+7
PWUuO8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDteG7mMOp4buZ4buD4bq3OiRGxJFdO+G7kzhmO+G7kyBmxJE7xJHDqeG7l8O1O8SDIsSDO2bhu59vxIM7xINlOeG7lTvDlWXDqTt04bqpO+G7g+G7n25mxJE74buZZXHEgz0vZS4kPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtUXhurdd4bqvOiQ7VEdU4bu2VEY7LTtGxJEgw7k7KC8uLuG7tDvhu5kww6k7xIPhu5VrxIM7xJE2w7U7w5VlaDvhu5hsZsSRO+G7mWXEqWbEkTtGXeG7hTvDlWXDqTstO+G6rl10w6nhuq874buEXcOj4buVel3hu7Q7w5VlaDvEgmXhu5074buZ4bq9xINlO0Vrw6k74bqxambEkTvhu6tmO2bDqWZlO+G7gsOp4bqnZjvDo11mxJE7RsSRXTstO+G6ruG7hcOp4buZ4buRw7k74buE4bq34bqvdOG6t+G6r+G6t3Q74buHZTdmxJE74bqx4bq9ZmXhu7Q7RsSRXTvhu5M4Zjvhu5MgZsSRO8SRw6nhu5fDtTvhurHhu487xIMixIM7ZuG7n2/EgzvEg2U54buVO8OVZcOpO3Thuqk74buD4bufbmbEkTvhu5llccSD4bu2Oz0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcODZ+G6r8O5OiThu5gww6k7xIPhu5VrxIM7xJE2w7Xhu7Q7w5VlaDvEgmXhu5074buZ4bq9xINlO0Vrw6k74bqxambEkTvhu6tmO2bDqWZlO+G6ruG7hcOp4buZ4buRw7k74buE4bq34bqvdOG6t+G6r+G6t3Q74bqxMjvEkcOpMcOpO+G7mWXhurnEg2U7xINlw6k74buZw6nhuq3hu5k7xIMixIM7w6Phu59vxIM74buZw6nhuq1mO2UgZmU7xIPhu51dO0bEkV074buZ4buRZ2bEkTvhu4Phur9mZTt0ccSDO+G6sTHhu4U7w6MxZztdZjtmw6lmZTvhu4Phu59uZsSRO+G7mWVxxIM74buZ4buRZ2bEkTvDo8Spw6k7xIMxZmU7xIPhu5VrxIM7w7rhu5VmxJE74bqxa+G7mTtGxJFdOy074buU4buH4buRXcOpZuG6tzt04bqjZjvhu5nDqeG6rcO1O+G6r8OpY2bhu7Y74bqwambEkTvhu5llw7PDqeG7tDvhu4lmxJE74bqu4buFw6nhu5nhu5HDuTvhu4Thurfhuq904bq34bqv4bq3dDvhu5nhu5XDueG6p2Y7w6PEqTvhu5M4Zjvhu5MgZsSRO8SD4buVZsSRO8SDYcO1O+G7hcOpY2Y7w7Vl4bq5O8SDZWc7xIMixIM74bqxxKnDqTvhu5kixIM7xINlOeG7lTvDlWXDqTvhu4Vr4buZO8O1ZcOhZjvhu5MxZjvDtWXhuqHhu4U7ZuG7iWbEkTtmxJFlw6nhuqvDtTvEg+G7nV07RsSRXeG7tj0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcODZ+G6r8O5OiQ9w6nhu4XEkTvhu5Phu5HEg+G7rDovL8SD4bu2w6NdZ8O04buVXWbEkeG7meG7kcOp4bu2dGYv4bqv4bq34buT4buH4buZZ8O1L2bhurd14buTLyEhKSkvKX3huq88LD48WyEo4buZLnsuezwh4buDLuG7tuG7gcO1xJE6Oy8kPS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JDvEgmXhu5074buZ4bq9xINlO0Vrw6k74bqxambEkTvhu6tmO2bDqWZlO+G7gsOp4bqnZjvDo11mxJE7RsSRXTstO+G6ruG7hcOp4buZ4buRw7k74buE4bq34bqvdOG6t+G6r+G6t3Q7QHZmZcOdO8SQ4bq34buZ4buZw7kj4bu2Oz0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcODZ+G6r8O5OiThu5jhu5XDueG6p2Y7w6PEqTvEg+G7nV07w5VlaDvEgmXhu5074buZ4bq9xINlO0Vrw6k74bqxambEkTvhu6tmO2bDqWZlO+G7gsOp4bqnZjvDo11mxJE7RsSRXTvhuq/DqWNmO+G7kV074buZ4buRZ2bEkTvDo8Spw6k7xIMxZmU74buZ4buR4bufb8SDO+G6sWg7ZsSRIMO5Oy57Ly4s4bu0O0bEkV07xINlZzvDo8Op4bqt4buZO+G7kzFmO+G7g+G7n8OyZsSRO2bEkeG7ozvEg8SpxIM7xIPhu51dO2bhu59vxIM7ZiDDuTvhu5nhu5FnZsSRO2Yz4buFOyEsISE7xINoO+G7mWViO+G6sTDhu5k74buF4buhxIM74buHxrA74buD4bubxIM7ZW5mOy4pLDvhu5nhu5HDqeG6q+G7lTvhu5lhZuG7tj0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcODZ+G6r8O5OiThu4hmxJE74bqu4buFw6nhu5nhu5HDuTvhu4Thurfhuq904bq34bqv4bq3dDvEg+G7o2bEkTvDoyDDuTvhu5nDrDvEgzHhu4U7bmY74bqxxKnDqTt0b8OpO+G7gzJmZTvhurEwZztGXeG7hTvDlWXDqTt04bqpO+G7g8Ogw7U74buZ4buR4bufw7NmxJE7xIM5ZjvDozVmxJE74buDw6nhuqdmO8O04buVXWY7xIPhu5VrxIM7w7rhu5VmxJE74bqxa+G7mTtGxJFdOy074buU4buH4buRXcOpZuG6tzt0IDtmZWFmO+G7hTBmZTvhu5nDoeG7hTvDtOG7lV1mO+G7meG7kcOtZsSRO8SD4budXTt0w6nhuqvEgzvhu5kzZsSRO8SD4bufw7NmxJE7xIMixIM7Zm074buDccSDO8SDZeG7lWbEkTtmZTXhu4U7xINlxKlmxJE74buDMMOpO+KAnMSDZeG7nTtmxJFl4bq/XTvhu5llccSDO+G6rzlmO+G7hW/DqeKAneG7tj0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcODZ+G6r8O5OiThurAiw7U74buDMMOp4bu0O8OVZWg74buYbGbEkTvhu5llxKlmxJE7Rl3hu4U7w5Vlw6k7LTvhuq5ddMOp4bqvO+G7hF3Do+G7lXpdO+G6sTI74oCcw6Mgw7k74buZw6w74buTcTtlw6li4buVO8Ojw6nhuq3hu5k74bqxw6HDuTvhurHhu507dOG6qTtmxJHhu5XDueG6p2Y7ZmU5ZjvEg+G7nV07xIPhu5VrxIM7w7rhu5VmxJE74bqxa+G7mTvhu4074buU4buH4buRXcOpZuG6t+KAneG7tDvhurFqZsSRO+G7mWXDs8OpO8SDMeG7hTtuZjtGxJFdO+G6sTI74buZZXHEgztlw6nhuqtmO8SDIsSDO8Oj4bufb8SDO+G6sWI7xJHDqTHhu4U74buZZcOpYuG7lTvEgyLEgzvhu4XEqcOpO+G6seG6tzvhuq/DrV07xINoO+G7mWViO8SROcO5O+G7kV07ZjBmO+G6sWjDqeG7tDvEg+G7o2bEkTtmZeG7nztlbTvhu5nhu5HDsjvEgyLEgzvDtWVnZsSRO+G7meG7kSBnO8SRw6kxw6k7w7VlaGbEkTvEg2U54buVO8OVZcOp4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JEbEkWcgw6k74buRXeG7tDtlXcOpO8Oj4bqnZjvEg+G7o2bEkTvhu5llMWc74buD4buVw6BmO3Thuqk7xIMixIM7w6PDqeG6q2Y7w7VlIsO1O+G7mWXhu5fEgzvhurHhuqHDuTvDtOG7lV1mO2Xhuqs7xJHDqXNdO0bEkV07dG/DqTtGXeG7hTvDlWXDqTtmaMOpO+G7kcOp4bqnZsSRO3QgO8SRw6lzXTtGxJFdO3Rvw6k7xIMixIM7ZuG7n2/EgzvEg2U54buVO8OVZcOpO2Zow6k7xINl4buVZsSR4bu0O2ZlYeG7mTvhu4MgO+G7meG7keG6p2Y74buD4bq/ZmU7dHHEgzvhu5ll4bufbmbEkTvhu4Uww6k7LTvhurHDoeG7lTvhu5nhu5/hu7Q7xJHDqSJnO+G6r+G7m8SDO3QgO+G6r+G7lTvhu4Phur3Eg2Xhu7Yv4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JDvhurA2ZsSRO8SC4bufw7NmxJEvVEdULeG7hGfhu5PEg2d1Oz0vw7Uk


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bài toán khí đốt mới của châu Âu

Bài toán khí đốt mới của châu Âu
2022-11-02 06:43:40

VOV.VN - Giá khí đốt trên thị trường giảm cũng khiến khí đốt dự trữ giảm giá trị. Châu Âu đang phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan mới.

Cuộc bầu cử trầm lắng

Cuộc bầu cử trầm lắng
2022-11-01 06:00:24

(Tin Tức) - Ngày 1/11, trên 6,8 triệu cử tri Israel sẽ đi bỏ phiếu bầu cử quốc hội (Knesset), cuộc bỏ phiếu lần thứ năm trong vòng chưa đầy 4 năm. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cho...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết