Cập nhật:  GMT+7
ĂƠẬẤKSẸ##xÂỶớỚ=SNÂẮíỎUẤJŨẤỸ$}ẤMỞUƠẤKƠÚẤỶƠOỶẤJỂUẤỶƠẺÚẤƠÚẸẤ=@ÚUỖẤLỞỶẤớÕ=Ă/ƠẬẮĂỶẤKSẸ##xÂỶẽNẸLÂẮớ@ÚUỖẤRƠỨUỖẤRƠỜẤƠIUẤƠÚẸUẤMÙUẤKƠẼÚẤUỆTẤTXỚÁẤ=ƠYỚẤRƠỂKẤKƠ$}ỒUẤỖỚẸÚẤỖỚ)ẸẤƠẸỚẤUỆTẤổ$[ẤiỀÚẤ-ẤẻỚẺỶẤớƠỢUÁẤK:UỖẤSẼẤS%KẤ=ỚÕUỖẤỶƠẺÚẤJỂ=ẤMÌ$ẤUỮẤỲẤUƠỚÔ$ẤUWỚẤ=@ỎUẤKẺKẤỶƠỪẤỶƠ;YUỖÁẤTỚÔUẤỸ$ỎÁẤL*ẤKƠÚẤ=@;XKẤMÙẤUỖẼUƠẤẳỨUỖẤẸUẤMỀẤ=ỮẤKƠ,KẤ@ẸẤỸ$IUẤỶƠỤUỖÁẤKƠỪUỖẤ#(ẤL&UỖẤỶƠẺÚẤ=@ẺỚẤỶƠOỶẤ=@ÚUỖẤMỎTẤỖỚẸÚẤ=Ơ.ẸÀĂ/ỶẮĂỶẤKSẸ##xÂỶặÚL}ÂẮĂỚTỖẤKSẸ##xÂL=Ơ$TJẤLƠỚLNẤỚẳNU=N@ÂẤ#=}SNxÂ>ỚL=ƠỹẤDBẦỶ{AẤƠNỚỖƠ=ỹẤBẨDỶ{AÂẤ#@KxÂ//KÀJẸÚỸ$ẸUỖ=@ỚÀ#/ẨBẦĐ/ẬẦDLCẦDCẬẨẨ=ẪẪEẬSB-ỶƠẸÚÀ>NJỶÂẤẸS=xÂíỎUẤJŨẤỸ$}ẤMỞUƠẤKƠÚẤỶƠOỶẤJỂUẤỶƠẺÚẤƠÚẸẤ=@ÚUỖẤLỞỶẤớÕ=ÂẤ>ỚL=ƠxÂDBẦÂẤƠNỚỖƠ=xÂBẨDÂẤ/ẮĂ/ỶẮĂỶẤKSẸ##xÂỶặÚL}ÂẮớ.ẤUỖẼ}ẤE/ẨẤMÕUẤẬẪ/ẨẤẢẨÉẤ=ƠẺUỖẤẳƠÊỶẤMÕUẤTỰUỖẤBẤ=ƠẺUỖẤẻỚỎUỖÃÁẤ=@ỎUẤMỞẸẤJẼUẤ=ỠUƠẤổ$ẾUỖẤớ@ỞẤMỀẤỶƠẺ=ẤƠỚỐUÁẤJỂ=ẤỖỚ)ẤÉEẤ<&/ẬẦCẤMỪỚẤ=;ÝUỖẤKÙẤKẺKẤƠẼUƠẤ<ỚẤ<ỚẤỶƠÊTẤSỚỎUẤỸ$ẸUẤMÕUẤỶƠẺÚÁẤ=@ÚUỖẤMÙẤẪẤ<&/EẤMỪỚẤ=;ÝUỖẤKÙẤƠẼUƠẤ<ỚẤ#ẾUẤ{$Í=ẤỶƠẺÚẤ=@ẺỚẤỶƠOỶÁẤÉCẤ<&/ÉĐẤMỪỚẤ=;ÝUỖẤKÙẤƠẼUƠẤ<ỚẤ#(ẤL&UỖẤỶƠẺÚẤ=@ẺỚẤỶƠOỶÀẤẳ:UỖẤ=@ÚUỖẤLỞỶẤớÕ=ẤUẼ}ÁẤặỐUƠẤ<ỚỐUẤâẸẤRƠÚẸẤ=ỠUƠẤổ$ẾUỖẤớ@ỞẤMỀẤ=ỚÕỶẤUƠỊUÁẤKÍỶẤK,$ẤCẤ=@;YUỖẤƠÝỶẤJỞẤ=ẸỚẤUÊUẤLÚẤỶƠẺÚẤỖI}Ấ@ẸÀĂ/ỶẮĂỶẤKSẸ##xÂỶặÚL}ÂẮgƠỨUỖẤ@ỚỎUỖẤỖỢẤổ$ẾUỖẤớ@ỞÁẤỲẤUƠỚÔ$Ấ=ỠUƠÁẤ=ƠẼUƠẤ=@ÚUỖẤU;XKÁẤ=ỢUƠẤ=@ÊUỖẤMỪ=ẤỶƠẺÚẤMỎTẤỖỚẸÚẤ=Ơ.ẸẤK:UỖẤ=@ẼUẤSẸUÀẤớƠNÚẤ=ƠỨUỖẤ=ỚUẤ=.ẤặỬẤưẤ=ÕÁẤ=@ÚUỖẤBẤUỖẼ}ẤUỖƠỠẤớÕ=ÁẤKẾẤU;XKẤKÙẤCẦĐẤ=@;YUỖẤƠÝỶẤRƠẺTÁẤKÍỶẤK,$ẤLÚẤỶƠẺÚẤUỮÁẤUƠỚÔ$ẤƠWUẤẬẪBẤKẸẤ#ÚẤ#/ẨẪẦẪ/ẬẬBLBẬÉBÉBẦ=ẨÉĐẨSẪ-ỚTỖ-ẨẦẨẪẦẬẬĐ-ẦÉẨCẨEÀQỶỖÂẤẸS=xÂíỎUẤJŨẤỸ$}ẤMỞUƠẤKƠÚẤỶƠOỶẤJỂUẤỶƠẺÚẤƠÚẸẤ=@ÚUỖẤLỞỶẤớÕ=ÂẤ/ẮĂ/ẸẮĂLỚ<ẮĂ#=@ÚUỖẮĂẸẤ=Ớ=SNxÂiỬ=Ấ#ỪẤỸ$}ẤMỞUƠẤ<ÔẤỶƠẺÚẤƠÚẸẤ<ẼẤỶƠẺÚẤƠÚẸẤUỮÂẤƠ@NỔxÂ/TÚ=-#Ú-Ỹ$}-LỚUƠ-#/ẨẪẦB/ẬẦĐLBẬẦẬĐCC=ẬĐÉÉSẪ-ẸÀQỶỖÂẤẸS=xÂíỎUẤJŨẤỸ$}ẤMỞUƠẤKƠÚẤỶƠOỶẤJỂUẤỶƠẺÚẤƠÚẸẤ=@ÚUỖẤLỞỶẤớÕ=ÂẤ/ẮĂ/ẸẮĂLỚ<ẮĂ#=@ÚUỖẮĂẸẤ=Ớ=SNxÂũ(ẤS[ẤẨDẤMỪỚẤ=;ÝUỖẤ<ỢẤƠẼUƠẤ<ỚẤ#(ẤL&UỖẤỶƠẺÚẤ=@ẺỚẤỶƠOỶẤLỞỶẤớÕ=ÂẤƠ@NỔxÂ/{$-S}-ẨD-LÚỚ-=$ÚUỖ-<Ớ-ƠẸUƠ-<Ớ-#$-L$UỖ-ỶƠẸÚ-=@ẸỚ-ỶƠNỶ-LỚỶ-=N=-ẬĐBẦĐÉÀƠ=TÂẮũ(ẤS[ẤẨDẤMỪỚẤ=;ÝUỖẤ<ỢẤƠẼUƠẤ<ỚẤ#(ẤL&UỖẤỶƠẺÚẤ=@ẺỚẤỶƠOỶẤLỞỶẤớÕ=Ă/ẸẮĂ/#=@ÚUỖẮĂỶẤKSẸ##xÂƠNẸLÂẮờặíẵẤ=ỠUƠẤ<.ẸẤKÙẤJẺÚẤKẺÚẤUƠẸUƠẤ<ÔẤ=ỢUƠẤƠỢUƠẤ=ỮẤKƠ,KẤ=Õ=ẤíỖ$}ỎUẤMẺUẤổ$[ẤiỀÚẤ–ẤUỆTẤẨẦẨẪÀĂ/ỶẮĂ/LỚ<ẮĂ/SỚẮĂ/$SẮĂLỚ<ẤKSẸ##xÂKS@ÂẮĂ/LỚ<ẮĂ/LỚ<Ắ

Tùng Lâm

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

73 bình luận mới nhất
 Ngọc vo - 06:52 21/02/24
Từ năm 1993 Đảng và Nhà nước đã nỗ lực cấm đốt pháo. Năm 2022 lại cho Bộ Quốc phòng bán pháo do Bộ này sản xuất, vô hình trung tạo điều kiện cho pháo lậu nổ rền vang trong tết Nguyên đán, các lực lượng khác rất vất vả ngăn chặn. Cơ quan công quyền phải làm gương trước, dân mới tin, từ đó mới chấp hành tốt
 Nguyễn quốc bình - 20:33 18/02/24
Chính xác, cấm tuyệt đối, không có chuyện pháo nào được phép cả. Một thời gian dài được đón giao thừa nhẹ nhàng, êm đềm, nay lại nổ vang trời.
 Mã Nguyên - 16:10 18/02/24
Đừng nên cho đốt pháo. Năm nay cháy nổ thiệt hại tài sản thương vong của dân cũng khá đấy, đốt pháo rất nguy hiểm, bất kỳ pháo nào!
 Luân - 15:24 18/02/24
Việc đốt pháo hoa hay đốt pháo là nét văn hóa thời khắc giao thừa là chính đáng của người dân, trên thế giới người dân nhiều nước vẫn đốt pháo hoa vào dịp tết đó thôi. Cấm là cơ hội cho nhiều kẻ lợi dụng và lạm quyền kiếm ăn, hơn nữa gây tốn thất thuế. Hàng ngàn năm nay người dân đã đốt pháo có sao đâu. Cái gì cũng bị cấm hết người dân vui chơi bằng cái gì đây? Pháo cũng là.một món ăn tinh thần không thể thiếu trong những ngày lễ tết
 Vuong - 13:39 18/02/24
Cậm luôn đi . Cho đốt pháo hoa chi, để cho bọn pháo lậu có dịp ăn theo và người dân đốt pháo nổ dựa theo.
 Đỗ thế trung - 13:31 18/02/24
Tất cả là do khâu quản lý vật liệu nổ quá kém. Nếu quản lý tốt và chỉ Bộ Quốc phòng được sản xuất kể cả pháo nổ an toàn thì buôn bán pháo lậu bán cho ai ? Lại có nguồn thu cho ngân sách, đáp ứng tâm lý chung của người dân
 Phạm Văn Lâm - 13:14 18/02/24
Tôi nghĩ, việc đốt pháo vào các dịp lễ, tết của dân tộc ta từ bao đời nay là nét văn hóa tinh thần cần được lưu giữ. Nhưng để sử dụng nó an toàn thì cần có sự quản lý chặt chẽ của nhà nước.
 Thanh Nhớ Trần - 12:43 18/02/24
BQP sản xuất pháo chẳng nhẽ pháo đó an toàn? Cấm là cấm hết không sản xuất, không mua bán, không sử dụng. Cho người dân sử dụng mà giá thì cao có gì đẹp đâu!
 Thai Son Tran - 12:41 18/02/24
Tôi mong Chính phủ cấm ngay việc đốt pháo hoa trong dịp Lễ hội và Tết của người dân, rất nhiều vụ pháo hoa tự đốt bay thẳng vào chung cư,nhà cao tầng người khác gây cháy nổ,người đi đường hay ở gần bị mù mắt và chấn thương nặng rất nhiều thời gian gần đây, trên mạng nhiều vô kể clip tai nạn pháo hoa do người dân đốt. Pháo hoa chỉ được bắn khi Thành phố hay những đơn vị chuyên nghiệp bắn tầm cao cho người dân xem,còn đốt pháo tự phát cần cấm ngay tức khắc,. Mong năm nay 2024 Chính phủ cấm đốt các loại pháo và cấm luôn nạn hát Karaoke gây ô nhiễm tiếng ồn,càng sớm dân càng được yên ổn,hệ lụy quá lớn do những người vô ý thức gây nên bởi 2 thứ này.
 Văn lộc - 12:08 18/02/24
Rất đồng tình với bài báo, đề nghị quay lại thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Võ Văn Kiệt vì rất lãng phí, kể cả chi phí cho lực lượng an ninh.
 Bùi Quốc Tuan - 09:35 18/02/24
Tôi đồng ý cam tuyệt đối pháo nổ.
 Bùi Quốc Tuan - 09:33 18/02/24
Tôi đồng tình với ý kiến cấm tuyệt đối như trước đây, không để bọn buôn lậu lợi dụng, buôn bán pháo nổ, gây ra nhiều hậu quả không tốt cho nhân dân.
 Lê Văn Hùng - 08:28 18/02/24
Quá đúng. Hậu quả của đốt pháo nổ tết vừa rồi còn thiệt hại hơn cả lạm dụng rượu, bia. Cấm!
 Lê Văn Vinh - 07:41 18/02/24
Tôi rất đồng tình với kiến nghị của tác giả bài viết này.
 Thắng - 06:51 18/02/24
Chỉ có pháo hoa Bộ Quốc phòng mới được bắn và khi mua phải có giấy phép. Pháo Bộ Quốc phòng 100% bán ra là loại có tiếng nổ rất nhỏ. Có tiếng nổ to toàn pháo lậu. Các địa phương đều có dân quân, công an tuần đêm giao thừa. Sau Tết đi kiểm tra giấy phép.
 Miên Vũ - 06:50 18/02/24
Cần nguyên cứu luật để có định hướng cho sản xuất và đốt pháo nổ, pháo hoa, pháo hoa nổ một cách khoa học, văn minh , an toàn mang lại hiệu quả về tinh thần và kinh tế tốt nhất .
 Vũ thị Lan - 06:41 18/02/24
Tôi cũng mong thế. Bao nhiêu năm nay dân mình đã bỏ được thói quen đốt pháo, tết vẫn vui vẫn sum vầy. Năm 2024 còn giảm cả bia rượu khi chủ trương đo nồng độ cồn triệt để. Vì bình yên của triệu triệu gia đình, không pháo, không rượu bia là cái tết hạnh phúc
 Mai văn Hùng - 06:06 18/02/24
Ý kiến đúng, cần thiết ! Đồng ý với tác giả!
 Lê Thị Kiều - 06:04 18/02/24
Nên bỏ như Chỉ thị của Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Cấm hoàn toàn vừa không hao tốn tiền, lại không gây nguy hiểm, lại không ô nhiễm môi trường…
 Võ Hùng Vĩnh - 22:06 17/02/24
Tôi hoàn toàn đồng ý với bài báo về bỏ cho phép đốt pháo hoa.
 Phạm Văn ngoc - 20:27 17/02/24
Nên quản lý chặt chẽ. Để người dân đều được nổ pháo hoa vào dịp tết, hầu hết mỗi ngươi dân đều muốn điều này ( ví dụ quản lý đến từng hộ dân nổ pháo hoa dịp tết phải cam kết an toàn và nếu xảy ra hỏa hoạn thì phải chịu trách nhiệm trước hành vi của từng hộ đó, cá nhân đó và xử phạt chỉ hộ đó cá nhân đó...
 Trinh - 18:24 17/02/24
Đúng, nên cấm. Vì đã gây ra rất nhiều hệ lụy, đặc biệt cho trẻ em
 Phạm văn thắng - 16:54 17/02/24
Lên sửa chữa lại luật. Các cá nhân muốn bắn pháo hoa thì mua xong phải về công an xã đăng ký, lúc đó sẽ loại trừ được pháo hoa nổ, nhập lậu
 Dương Hồng Sơn - 15:57 17/02/24
Tôi ủng hộ ý tưởng này. Chúng ta cấm nửa vời cho nên mới xảy ra nhiều tai nạn thương tâm như vậy
 Đao ba lưu - 15:47 17/02/24
Giao thừa Tết năm nay quá vui vì có pháo hoa, ký ức lại hiện về, thời khắc giao thừa mà không có pháo hoa thì khác gì những đêm ngày thường. Buồn lắm!!!!
 Trần văn thảo - 15:41 17/02/24
Vui đâu không thấy buồn thì nhiều. Ai bài ra cái chuyện cho bắn pháo hoa?
 Nguyen Bình - 14:57 17/02/24
Hoan nghênh Báo Quảng Trị có bài báo này. Thành quả 26 năm cấm pháo đã tan hoang.
 Nguyen Van Duy - 14:39 17/02/24
Nói chung đã cấm thì cấm hết chứ nhà nước cũng đừng sản xuất ra làm gì chỉ gây ô nhiễm môi trường rồi tốn tiền của dân. Tóm lại cấm hết
 Bố đây - 14:37 17/02/24
Tôi ủng hộ việc cấm các loại pháo, kể cả pháo hoa
 Cao Đình Trường - 13:34 17/02/24
Tôi thấy tình trạng đốt pháo hoa nổ, pháo nổ vào dịp tết Nguyên đán ngày càng nhiều, gây thiệt hại về tính mạng và tài sản. Do vậy nên cấm cá nhân đốt pháo hoa các loại trong dịp tết Nguyên đán, như đề nghị của nhà báo Tùng Lâm.
 Hoài Hận - 12:57 17/02/24
Thay vì nói người dân không phân biệt được pháo hoa nổ và không nổ, hoặc cố tình không phân biệt. Vậy thì cấm nhà sản xuất hay đơn vị kinh doanh không bán pháo hoa nổ thì dễ dàng hơn. Vì không có trường hợp người dân nào được phép đốt pháo hoa nổ, chỉ ngoại trừ các cơ quan được cấp phép. Vậy pháp luật cứ để nơi kinh doanh bán cà 2 loại chi. Chặn đứng nguồn cung thì đỡ phiền. So mọi thứ cứ quy kết về cho người dân, còn nơi sản xuất và kinh doanh phải hiểu rõ đối tượng tiêu thụ là ai chứ...
 PHONG - 11:53 17/02/24
Đã có những thành công trong việc cấm pháo thì nên phát huy, không nên buông xả sẽ gây nên nhiều hệ lụy cho xã hội, làm cho việc quản lý khó khăn. Bên cạnh đó tôi thấy rất là nguy hiểm. Chúng ta không nên để hậu quả xảy ra, rồi việc quản lý nhập nhằng. Cứ cấm tuyệt đối như trước đến nay là hợp lý nhất.
 le hong thanh - 11:48 17/02/24
Tôi đồng ý với bài viết này và nên cấm tiệt đốt pháp như năm 1994...
 Đoàn năng toản - 11:41 17/02/24
Tôi nghĩ cứ cho đốt đi. Bao nhiêu năm qua họ vẫn đốt có sao đâu. Đốt mỗi tí giao thừa lại cấm thì Tết coi như không!
 Nguyễn Đức Toàn - 11:36 17/02/24
Tôi đồng ý với bạn đề nghị Chính phủ không cho đốt pháo hoa tự do.
 Nguyễn Văn Yêm - 11:28 17/02/24
Cấm tiệt, kể cả pháo không nổ. Cấm mọi hành động sản xuất, buôn bán pháo. Không ai được sản xuất pháo mới đem đến công bằng xã hội, mọi người nghiêm túc thực hiện.
 Nguyễn Văn Chí - 11:21 17/02/24
Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Đã cấm đốt pháo là cấm tất cả không ngoại trừ pháo hoa được phép và không được phép. Như vậy cơ quan pháp luật sẽ quản lý chặt chẽ và tốt hơn.
 Nang - 11:16 17/02/24
Tôi đồng ý với ý của tác giả bài này. Tôi thấy nên bỏ đốt pháo hoa đêm giao thừa luôn.
 Hoài Nam - 11:10 17/02/24
Từ thời xa xưa tiếng pháo nổ đón xuân đã ăn sâu vào trong tâm trí, trong tiềm thức của bao thế hệ....Nên để cho người dân được đốt pháo mỗi dịp lễ lạt hoặc tết đến xuân về và sản xuất pháo theo sự giám sát của các cơ quan nhà nước.
 Nguyễn duy khánh - 11:08 17/02/24
Cấm tuyệt đối. Chứ tự nhiên cho bán pháo của Bộ Quốc phòng. Sao quản lý được.
 Đỗ Văn Tiến - 10:22 17/02/24
Mình hoàn toàn đồng ý với tác giả. Chúng ta đã trải qua những ngày không có tai nạn vì pháo rồi, tại sao ta không giữ được sự yên bình ấy, năm nay có một số vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra, thật đau lòng!
 Nguyễn căn Thi - 10:15 17/02/24
Nhà nước nên cho phép hoặc hỗ trợ công an cơ sở sử dụng flaycam, vừa đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương quanh năm. Công an đỡ vất vã đi tuần, vừa bắt được các đối tượng sử dụng pháo cấm.
 Vũ Tiến Thiệp - 10:13 17/02/24
Cứ như thế này là được. Như những năm chưa cấm pháo thì dân ta làm và sử dụng pháo tùy tiện gây mất an toàn, lãng phí. Khi có Nghị định cấm pháo triệt để thì đêm giao thừa vắng như chùa bà Đanh không có tí không khí ngày Tết, không có sự háo hức đón chào một thời khắc thiêng liêng của một năm. Tôi thấy cứ như bây giờ là ổn, dung hòa cả 2. Không còn tiếng pháo nổ suốt ngày nhưng đêm giao thừa vẫn được nhìn pháo hoa.
 Thắng - 09:54 17/02/24
Người dân đã quen với việc không đốt pháo nhiều năm nay, giờ lại phải chịu cảnh này chán thật, thành quả bao năm nay giờ là con số O !
 Lê hung - 08:59 17/02/24
Cái gì cũng có hai mặt của nó. Là cán bộ tốt trước tiên nên nghĩ khắc phục được những khuyết điểm của nó. Cấm thì cán bộ khỏi phải làm gì!
 Nguyễn Văn Trọng - 08:49 17/02/24
Chính phủ quyết tâm chống pháo nổ, trong khi đó lại cho doanh nghiệp kinh doanh pháo hoa (đều là pháo)! Người dân đã dần quên tiếng pháo đêm giao thừa, nay lại kích thích họ. Vì thế, bỏ pháo là hợp lý!!!
 Nguyễn Văn Hương - 08:36 17/02/24
Đề nghị người dân nên đốt pháo hoa nhà máy Z121, không nên đốt pháo hoa Trung Quốc
 Phạm Tuấn - 08:29 17/02/24
Nên cấm luôn, mới cho phép bắn pháo hoa thôi đã hỗn loạn, đua nhau bắn suốt đêm
 Anh Quân - 08:08 17/02/24
Theo tôi là cấm tịt luôn hoặc có thì chỉ như các nước Châu Âu, mừng giao thừa thì bắn vậy ý nghĩa hơn nhiều .Việt Nam đang muốn khơi lại việc đốt pháo vì trong 1 năm mà tôi thấy khá nhiều lần tổ chức bắn pháo rất tốn kém trong khi những hoàn cảnh khó khăn rất cần sự hỗ trợ...
 Đỗ Văn Quý - 07:53 17/02/24
Bài viết rất trúng và rất đúng.
 Nguyễn Thành Trung - 07:04 17/02/24
Đọc nội dung có ý nghĩa, theo cá nhân đã cấm pháo thì cấm luôn rượu bia, thuốc lá. Thế cho nó an toàn.
 Củ cải - 06:46 17/02/24
Nên số sánh tai nạn giao thông và pháo xem cái nào gây hại hơn ?
 Ntthanh - 06:36 17/02/24
Tết để mọi người an vui, thực tế cho bắn pháo hoa trong dân rất nguy hiểm: tai nạn thương tích, cháy nổ và đặc biệt một số thanh thiếu niên bất hảo gây mất an ninh trật tự ... làm ảnh hưởng lớn đời sống người dân. Kính mong cấp trên hiểu được sự thật và cấm tuyệt đối đốt pháo ( bất kỳ loại pháo nào ) .
 Nguyễn thành long - 06:26 17/02/24
Tôi thấy việc đốt pháo hoa trong đêm giao thừa là niềm vui của mọi người dân, không lên cấm
 Trần Anh Tuấn - 06:19 17/02/24
Bây giờ nước ta kinh tế phát triển tốt, tết đến nhà nào cũng no đủ không phải thiếu thốn nữa thì yếu tố tinh thần phải nâng cao, vì vậy giao thừa có thêm tiếng pháo quả thật rất vui. Những năm trước cấm pháo thì chỉ có người lớn cố gắng thức để cúng giao thừa còn lại tất cả đi ngủ sớm, nhưng vài năm trở lại có tiếng pháo nên tất cả cùng thức xem đốt pháo hoa nên không khí tết rất vui. Vì vậy Chính phủ thay vì cấm thì mình quản lý chặt chẽ việc buôn bán sản xuất pháo lậu là được rồi.
 Trần Thị Hải - 06:13 17/02/24
Nên cấm đốt pháo, vì đốt pháo không mang lại lợi ích gì cho xã hội mà chỉ thấy đem đến những phiền toái như cháy nổ, tai nạn, ô nhiễm môi trường. Vui thì vài phút còn buồn thì nhiều!
 Truong van nga - 05:23 17/02/24
Bài viết rất rõ ràng về các quy định về sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ. Đề nghị cơ quan được giao nhiệm vụ thực thi pháp luật làm tốt, đúng quy định của luật pháp. Đặc biệt xử lý nghiêm kẻ có hành vi sử dụng pháo hoa nổ.
 Nguyễn Dũng - 05:08 17/02/24
Nên cho nhân dân được đốt pháo hoa trong dịp lễ hội và dịp tết, có như vậy tết mới có ý nghĩa của ngày tết thực sự !
 Chu văn tường - 01:32 17/02/24
Theo cá nhân tôi thì Nhà nước đã cho phép BQP bán thì dân có quyền được sử dụng, còn vấn đề pháo lậu trà trộn vào thì kiểm soát tốt nạn buôn lậu là ổn.
 Trần Văn Tiều - 17:43 16/02/24
Thời khắc giao thừa yên ắng so với thời khắc giao thừa pháo nổ râm ran tưng bừng thì cái nào hơn, chắc có 99% chọn có tiếng pháo. Còn hạn chế tai nạn chúng ta nên có nhà máy sản xuất pháo chuẩn chất lượng và hướng dẫn cho người dân sử dụng.
 Hà Huệ - 17:38 16/02/24
Nên có phương pháp mới vừa quản lý được vừa phát triển pháo hoa trong nước vừa hạn chế pháo hoa nhập lậu từ nước ngoài vào nội địa. Theo tôi các địa phương nơi dân không tập trung tổ chức bắn pháo tầm trung tại một điểm để thu hút người dân dự đón giao thừa. Sau thời gian đón thưa sẽ không được phép sử dụng pháo, nếu tự ý sử dụng là vi phạm pháp luật.
 Hoàng Đăng Thế - 17:16 16/02/24
Theo mình nên cho người dân bắn và chỉ bắn pháo hoa của BQP sản xuất và đặt rất nhiều cửa hàng để người dân thuận tiện khi mua.
 Nguyễn Xuân Hiệu - 16:46 16/02/24
Mỗi khu dân cư nên tổ chức một điểm bắn pháo hoa. Huy động cả đóng góp của nhân dân. Bắn ở trung tâm thành phố không công bằng, dân ở xa không được xem.
 Tuấn Mình Lâm - 16:23 16/02/24
Đúng rồi, bỏ ngay bắn pháo hoa bất kỳ vào lúc nào vì vừa tốn tiền lãng phí vừa gây tai nạn không đáng có.
 Nguyen tấn Quốc - 14:18 16/02/24
Đồng ý.
 Nguyễn Đức Quyển - 13:31 16/02/24
Theo tôi đưa pháo vào các siêu thị dân vào đấy mua, còn buôn bán pháo lậu bắt phạt thật nặng. Tôi nghĩ bán pháo trong siêu thị thì sẽ không còn buôn bán pháo lậu.
 Trần Văn Lộc - 11:33 16/02/24
Tôi thấy việc cho người dân sử dụng pháo hoa trong dịp tết Nguyên đán hiện nay chẳng khác gì với việc khoan thủng con đê bê tông ( CT 406) đã có hiệu lực, đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của người dân hàng chục năm nay. Nói theo cách dân gian là " Tay chọc con mắt". Thấy buồn.
 Triệu Long - 11:04 16/02/24
Nên cấm tất cả các loại pháo
 Lê bùi Luân - 09:56 16/02/24
Đúng, cấm tuyệt đối luôn mới an toàn cho xã hội.
 Trương Thanh Bình - 09:37 16/02/24
Từ vài năm nay người dân mua pháo hoa do Quân đội sản xuất và cho phép sử dụng đã góp phần làm tăng thêm tình trạng vi phạm đốt pháo trong đêm giao thừa và các ngày tết. Do pháo quân đội có giá cao lại không đẹp mắt nên tình trạng đốt pháo hoa nổ nhập lậu tràn lan như hiện nay.
 Hưng - 09:35 16/02/24
Không cho đốt pháo thì đêm giao thừa chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
 Nguyễn Duy Tân - 09:01 16/02/24
Nếu quy định cho phép bắn pháo hoa thì cho phép sản xuất, nhập khẩu pháo hoa được cạnh tranh bình đẳng về giá và chất lượng, chống độc quyền. Còn nếu cấm thì cấm tiệt chỉ nhà nước, chính quyền các cấp tổ chức bắn pháo hoa nơi công cộng. Thực tế trong những năm qua cho thấy, pháo hoa sản xuất độc quyền trong nước giá thành cao, chất lượng thấp, dễ gây cháy nổ. Ngược lại pháo hoa nhập lậu giá thành thấp, chất lượng cao dân chúng mua nhiều, nổ nhiều mà các cơ quan chức năng cũng rất khó để kiểm soát.
 Tô Đình Thái - 08:50 16/02/24
Dịp trước và trong Tết vừa qua cả nước đã có nhiều tai nạn do đốt pháo hoa, trong đó có cháy nhà, người bị thương, kể cả trẻ em. Đây là mất mát lớn cả về thể chất, tinh thần và tương lai cuộc sống bình thường của người dân so với lợi nhuận của đơn vị sản xuất pháo hoa thu được. Nên cấm người dân đốt và sử dụng pháo nổ và pháo hoa, chỉ cho phép bắn pháo hoa tập trung, có kiểm soát.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Không được từ chối hồ sơ quá một lần

Không được từ chối hồ sơ quá một lần
2024-05-18 05:05:00

QTO - Trong buổi làm việc với chúng tôi mới đây về công tác cải cách hành chính, ông Hoàng Hải Hà, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) huyện Hải Lăng luôn...

Trước thềm Xuân nghĩ về công cuộc đổi mới

Trước thềm Xuân nghĩ về công cuộc đổi mới
2024-02-14 12:11:00

QTO - Năm qua, nhuận 2 tháng Hai, mùa mưa bão ở Miền Trung kéo dài đến tận cuối Thu, đầu Đông nhưng dường như thời tiết cũng chuyển sang Tết sớm hơn. Mới cuối tháng Chạp mà mưa...

Ước nguyện hòa bình

Ước nguyện hòa bình
2024-02-09 16:40:00

QTO - Trước khi vào dự buổi tiếp của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, ông Lee Won hee, Giám đốc đối ngoại Hội Nhà báo Hàn Quốc nói với các nhà...

Không nên ngộ nhận!

Không nên ngộ nhận!
2024-01-27 05:05:00

QTO - Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh, hoạt động tham gia tập luyện và tuyên truyền Pháp luân công tiếp tục diễn biến phức tạp. Hầu hết các địa phương...

Cùng mang Tết đến với người nghèo

Cùng mang Tết đến với người nghèo
2024-01-20 05:05:00

QTO - Chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách luôn được các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết