Cập nhật:  GMT+7
4bqy4bueQ+G6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG7oeG7oCbDmeG7jOG6qOG6tMSp4buI4bum4bui4bqqT+G6vsWo4bqqw5o04bqq4bumR+G7puG7ouG6qk/hu57FqOG6quG7nuG7qk/huqoq4bug4bum4bue4bqqTknhu6bhu6Lhuqrhu57FqOG7gibhuqrDkljhu6bhu6LhuqomJeG7hOG7oOG6quG7puG7ouG7nuG7oOG7luG7pOG6si/hu55D4bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG7h+G7jOG6vsOT4bqo4bq04buh4bueKOG7tuG7puG7ouG6qiI/IOG7kuG7puG6qiZZ4bqqT+G7nilP4bqqT+G7nsWo4bqq4bue4buqT+G6qirhu6Dhu6bhu57huqom4bue4bq+4buk4bqqJD/hur7hu6bDg+G6qiYl4buE4bug4bqq4bum4bui4bue4bug4buW4buk4bqqJuG7nj5P4bqqJuG7mOG6qsOZ4buG4bqq4bukWCbhuqomJcWo4bum4bui4bqq4bum4buefeG7puG7ouG6quG7nsWo4buCJuG6qsOSWOG7puG7ouG6qsOSKOG7uE/huqpP4buAT+G6qiYlKOG7tuG7puG7ouG6quG7nuG7qk/huqomJeG7kuG7puG6qsOSUuG6vuG6qk7hu4bhu6bhuqomU+G7puG7nuG6qk/hu5464bqqJiXhu6rhu6bhu6Lhuqom4buePk/huqrhu57hu6Dhu5bhu6bhuqomJcWo4bum4bui4bqqJuG7nuG7tuG7oOG6quG7ouG7oOG6vuG7puG6quG7okrhu6bhuqrDkuG7iCDhuqrhu6bhu55J4buk4bqq4buixq894bqqPeG7nkrhu6bhuqrhu6bhu4jhu6bhu6LhuqpP4bq+xajhuqpP4buexKgm4bqqw5ko4bu44bum4bui4bqqw5Phu4Ig4bqqW+G7huG6quG7nuG7qk/EguG6si894bq04bqyJuG6vk7DmeG7jOG6qiomIMOZ4buM4bu14bqo4buk4bq+JeG7ouG7oOG7puG6oEQ9IuG6quG6vj8mxajhuqjhurThurImJeG6tOG6sibDk+G6tOG6suG7oOG7pOG7ouG6qiolT+G7teG6qC8vT8SCTuG6vsWoJD/hur7hu6bhu6ImJeG7oMSCW+G7pi/Dk+G7jCrDmibFqD0v4bum4buMXSovREREQy9F4bq8w5NDQsOJxJDhurhEQyZD4bq44bq6xJDhurpCw5lDxIJVPeG7ouG6qOG6qi/hurThurIvJsOT4bq04bqyLyYl4bq04bqyJiXhurThurImw5PhurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThu4fhu6pP4bqqKuG7oOG7puG7nuG6quG7oSUo4bu24bum4bui4bqq4bug4bufT+G7nsWoxajDmeG6quG7nT/hu4Thu6bhu6Lhuqrhu6ElUuG6qiY+4bqqJuG6viDhuqrDmeG7huG7pOG6qk7hu4Dhu6bhu57huqo94bueP+G6qibhu57hu5Lhuqot4bqqOeG7puG7nuG6oOG6quG7ocSC4bub4bqyLz3hurThurIvJsOT4bq04bqyLyYl4bq04bqyLybhur5Ow5nhu4zhurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThu6E84bqqJiUo4bu0T+G6qsOS4buY4bum4bqq4bum4bq+IMOD4bqqJiXhu4Thu6Dhuqrhu6bhu6Lhu57hu6Dhu5bhu6Thuqom4buePk/huqom4buY4bqqw5nhu4bhuqrhu6RYJuG6qiYlxajhu6bhu6Lhuqrhu6bhu5594bum4bui4bqq4buexajhu4Im4bqqw5JY4bum4bui4bqqw5Io4bu4T+G6quG7oSUo4bu24bum4bui4bqq4buHWOG7oOG6quG7puG7nks94bqq4budP1ZP4bqqJuG7mOG6quG7oOG7n0/hu57FqMWow5nhuqrhu50/4buE4bum4bui4bqq4buhJVLhuqrhurDhu6Lhu6rhu6DhuqomSCbhuqrDmeG7huG6quG7oOG7n0/hu57FqMWow5nhuqrhu50/4buE4bum4bui4bqq4buhJVLhurbhuqom4bueKOG7tuG7puG7ouG6qiI/IOG7kuG7puG6qiZZ4bqqT+G7nilP4bqq4bum4bueSeG7pOG6quG7ouG7oDo94bqq4bue4buqT+G6qirhu6Dhu6bhu57huqpPxq/huqom4bue4buS4buk4bqqw5rhu6Dhu5jhu6bhuqom4bueKU/Dg+G6quG7puG7iOG7puG7ouG6qk/hur7FqOG6qk/hu4BP4bqqw5o04bqq4bumR+G7puG7osSC4bqq4buh4bue4buMxajhuqrDksavw4PhuqomOyDhuqom4bueP1hP4bqqW+G7hsWo4bqqJjzhu6bhu6LhuqpP4bueLuG6qsOS4buUw4Phuqrhu6Q74bq+4bqq4bue4bq+IOG6qibhu57hu7bhu6Dhuqom4bug4buYJuG6quG7pOG7huG6quG7puG7nuG7huG6qiYlKOG7tuG7puG7ouG6qiZZ4bqqT+G7nilP4bqqT+G7nsWo4bqq4bue4buqT+G6qirhu6Dhu6bhu57huqom4buePk/huqrhu57hu6Dhu5bhu6bhuqpP4buAT+G6qk/hu54o4buy4bum4bui4bqqJiVR4bum4bue4bqqJiXhu4Thu6Dhuqrhu6bhu6Lhu57hu6Dhu5bhu6ThuqrDmuG7nuG7gE/huqrhu6bhu57hur4/xILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG7gUrhu6bhuqrDkuG7iCDhuqrhu6bhu57EqCbDg+G6qlvhu4bFqOG6quG7puG7nn3hu6bhu6Lhuqrhu6bhu6Lhu4Yg4bqqw5JKP+G6qibhu57hu4Dhu6bhu6LhuqpFw4Phuqrhu57hu6pP4bqqKuG7oOG7puG7nuG6qsOa4bueVuG7oOG6quG6uMOD4bqqw5rhu55W4bug4bqq4bq64bqqTy7hur7huqomJSjhu7bhu6bhu6LhuqrDkkbhuqpPxq/huqpP4buePyDhu5jhu6bhuqrDk0bhuqrhu6bhu6LFqOG7guG7oMOD4bqqJiXhu4Thu6Dhuqrhu6bhu6Lhu57hu6Dhu5bhu6ThuqrDmeG7huG7puG7ouG6quG7puG7ouG7nuG7lOG6quG7olbhu6Thuqrhu5vhu54o4bu0T+G6quG7oVBP4buew4Phuqom4bueP1hP4bqqJuG7nuG7ruG7puG6quG7m+G7nijhu7RP4bqq4buhUE/hu57Dg+G6qiJG4bqq4bub4buexajhu6bhu6Lhuqrhu4fhu6jhur7Dg+G6quG7nj8g4buW4bum4bqq4bub4buexajhu6bhu6Lhuqrhuqnhu6Dhu5Thu6bDg+G6qiZT4bum4bue4bqq4buh4buePOG6vuG6quG7oeG7nuG7oOG7kuG7puG6quG7hz/hu5jEguG6quG6qeG7iCDhuqrDmeG7huG6quG7pFgm4bqqJiXFqOG7puG7ouG6qipW4bqqUCbhuqrhu6bhu5594bum4bui4bqq4bum4buy4bug4bqqT+G7qOG7puG6qsOZKD/huqrhu6Lhu6B94bqqw5Io4bu4T+G6quG7puG7nuG7oOG7lD/huqrhu6Lhu6Dhu4DhuqomJVLhuqpbR+G7puG6quG7nsav4bq+w4PhuqrDmVJP4bue4bqqKnvhuqpPLuG6vuG6qsOZ4buG4bum4bui4bqqJD/hu5Lhuqrhu6nhu6Dhu5Ym4bqqxKnhur7hu6TEguG6quG7nz9WJuG6qk/hu54/IOG7mOG7puG6qsOS4bugw4PhuqrDmuG7nuG7ruG7puG7ouG6quG7puG7nn3hu6bhu6LhuqrDkijhu7hP4bqqJlHhu6Thuqrhu57hu6DGoD/huqpb4buU4bqqw5lST+G7nuG6qip74bqqJeG6vuG6qsOS4bu24bugw4Phuqrhu6bhu44m4bqqw5LDjU/huqomJSjhu6bhu6Lhuqpb4buU4bqqW0fhu6bhuqrhu57Gr+G6vuG6qk8h4bum4bui4bqq4bum4bueKOG6quG7puG7ouG7nuG7lOG6qsOZ4buG4buk4bqq4buiVuG7pOG6qiYlPyDhu5Thu6bhuqom4bueVuG7puG7ouG6qk8u4bq+4bqqw5nhu4bhu6bhu6Lhuqrhu6Thu4bhuqrhu57hu6pP4bqqKuG7oOG7puG7nuG6qk/hu6jhu6bhuqrDkijhu7hP4bqqJuG7nuG6vuG7pOG6qiQ/4bq+4bum4bqqTljhuqoqKD/huqomSz3huqrhu6JW4buk4bqqT1nhuqpPLuG6vuG6quG7puG7ouG7nuG7luG6quG7puG7nuG7iOG7puG6quG7i+G7kuG6quG7oSXhu6rhu6bhu6Lhuqrhuq3hu6Dhu5rhu6bhuqrhurDhurrDieG6qiY/WeG7oOG6tuG6qlvhu7Thu6DhuqrDmuG7nsWo4buE4bum4bui4bqqREJC4bqq4bue4bug4buW4bum4bqqW0sm4bqq4buiVuG7pOG6qk/hu4BP4bqqw5nFqOG7guG7oOG6ouG6qibhu55H4buk4bqq4buJ4bug4buYP+G6quG6p+G7iCDhuqrhu6Hhu55S4bqqLeG6quG7pFgm4bqqT+G7ruG7puG7ouG6qiYlUeG7puG7nuG6qsOa4bug4buY4bum4bqqJiU6T+G6qk9Z4bqqw5JG4bqqJlfhu6bhuqom4buC4bug4bqq4bue4buy4bum4bqq4bq4QkLhuqrhu6ZH4bukxILEgsSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThuqnDjU/huqpO4bug4buWJsOD4bqqT+G7gE/huqrhu4zhu6ThuqpP4buo4bum4bqqw5Io4bu4T+G6qiY+4bqqJuG6viDhuqrDmeG7huG7pOG6qk7hu4Dhu6bhu57huqo94bueP+G6qibhu57hu5LDg+G6quG7pFgm4bqqJiXFqOG7puG7ouG6quG7puG7nn3hu6bhu6Lhuqrhu6TGr+G7puG6qkfhu6bhuqomJT8g4buU4bum4bqqJuG7nlbhu6bhu6LhuqpPLuG6vuG6quG7puG7oijhu7bhu6DhuqrDk+G7iOG7puG6qsOSUuG6vuG6qj3hu54o4buy4bum4buixILhuqrhu6k84bq+4bqq4bue4buqT+G6qk/hu4BP4bue4bqqT0gm4bqqw5nhu4Dhuqrhu6LGr+G7oOG6qk7hu4Dhu6bhu57Dg+G6quG7jOG7pOG6quG7oSVK4bum4bqqxKnhu6Lhu6pP4bqq4bql4buExajhuqrhuqfhu57hu4g/w4Phuqrhu57hu6pP4bqqKuG7oOG7puG7nuG6qk8u4bq+4bqq4bug4bufT+G7nsWoxajDmeG6quG7nT/hu4Thu6bhu6Lhuqrhu6ElUuG6qls84bq+4bqq4bue4buGxajhuqrhu54p4bum4bui4bqqT+G7nsWo4bqq4bue4bq+IOG6oOG6quKAnOG6q+G7pOG6qk/hu4Thu6Thuqom4buexKgg4bqqJcSoJuG6qls/4bug4bqqw5rhu57hu6DhuqpPO+G7puG7ouG6qibhu55KIOG6qk/hu67huqpb4buG4bqqT+G7gE/huqpO4buC4bum4bqqJuG7nuG6vuG7pOG6quG7ouG7oOG6vuG6qk8/WE/huqomJeG7hOG7oOG6quG7puG7ouG7nuG7oOG7luG7pOG6quG7puG7hiDEguG6quG6pUDhu6DhuqpP4bueOuG7puG7ouG6quG7jOG7pOG6qsOSKOG7uE/huqrhu6RA4bqq4buk4bq+4bum4bui4bqqw5rhu6Dhu5jhu6bhuqom4bueKU/Dg+G6qsOSKOG7uE/huqpO4bug4buYJuG6qibhu57hu5Lhu6Thuqpb4buU4bqq4bukWCbhuqrDklLhur7huqrDk+G6vuG7puG7nuG6qsOa4bue4buu4bum4bui4bqqPeG7nuG7hOG7oOG6qk5J4bum4bui4bqqKuG7gE/hu57huqpbQMSC4bqq4bqp4bug4buUP+G6quG7puG7hiDhuqrhu6Lhu6A6PeG6quG7jOG7pOG6qibhu57hu5Lhu6Thuqog4buSP+G6qiQ/MOG6qiQ/4buS4bqq4bueKOG7suG7puG7osOD4bqqw5LEqCbhuqrhu6Yo4bu0T+G6qk8u4bq+4bqq4bukUeG7puG7nsSC4bqq4bqr4buk4bqqw5JG4bqqJj7huqrhu6RR4bum4bue4bqqw5nhu4bhu6ThuqrDkijhu7hP4bqqTuG7gOG7puG7nuG6qj3hu54/4bqqJuG7nuG7kuG6qlvhu4bhuqoq4buQ4bqqw5Lhu4zhu6Thuqrhu6TGr+G7puG6qk7hu4Dhu6bhu57huqrhu6bhu4Yg4bqqW+G7lOG6qsOa4buexajhu4zhuqpb4bu04bug4bqq4bui4bug4bq+4bqqw5JR4bum4buexILhuqrhuqnhu4gg4bqqJuG7nksm4bqqKj7huqrDmeG7huG6quG7pFgm4bqqJiXFqOG7puG7ouG6quG7puG7nn3hu6bhu6LhuqrDmjPhuqrhu6bhu6Dhu5bhu6ThuqpbP+G7oMOD4bqqw5Lhu4Dhu6bhu6Lhuqrhu6bhu57hu7Thuqrhu6bhu57EqCbhuqpPLuG6vuG6quG7jOG7pOKAncSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThu6ElKOG7tuG7puG7ouG6quG7oOG7n+G7nsWoxajDmeG6quG7nT/hu4Thu6bhu6Lhuqrhu6ElUuG6quG7nuG7oOG7luG7puG6qk/Gr+G6qiYl4buS4bum4bqqw4lCQuG6quG7nuG7qk/huqoq4bug4bum4buexILhuqrEqeG7nn3hu6bhu6Lhuqrhu6ZH4buk4bqqJD/hur7Dg+G6quG7puG7nuG7huG6qiYlKOG7tuG7puG7ouG6qsOZP+G7ruG7puG6qibhu4LFqOG6quG7pOG7quG7oOG6qsOS4bug4buUP+G6qsOa4bug4buW4bum4bqqw5LGoOG6qiZZ4bqqT+G7nilP4bqqT+G7gE/huqpOP1nhu6DhuqomJeG7hOG7oOG6quG7puG7ouG7nuG7oOG7luG7pOG6qibhu54+T+G6qibhu5jhuqpP4buexajhuqrhu57hu6pP4bqqKuG7oOG7puG7nsSC4bqq4bql4buS4bum4bqqT+G7guG7puG7nuG6qsOZPuG6vuG6qk/hu57hu6rhu6bhuqpP4buexajhuqpP4buAT+G6quG7jOG7pOG6qibhu57hur7hu6ThuqokP+G6vuG7psOD4bqq4bue4buqT+G6qiZLPeG6qibhu4Lhu6DhuqpP4buAT+G6qk7hu4TFqOG6qibhu4bhu6bhu6LDg+G6qsOT4bug4bqqJlBP4bue4bqq4bum4bueSeG7pOG6qibhu6Dhu5g94bqqT0vhu6bhuqpb4buG4bqqJlBP4bue4bqqw5khIOG6qsOa4bug4buY4bum4bqqJuG7nilP4bqqw5lST+G7nuG6qip7w4PhuqpbR+G7puG6quG7nsav4bq+w4Phuqrhu6bhu57hu4bhuqomJSjhu7bhu6bhu6LhuqpP4buo4bum4bqqJuG7nj5P4bqq4bue4bug4buW4bum4bqq4bum4bue4bug4buUP+G6qk/hu54/IOG7mOG7puG6qsOS4bug4bqqw5LGoOG6quG7nuG7qk/huqoq4bug4bum4bue4bqq4bue4buo4bq+4bqq4bukUeG7puG7nuG6qlvhu4bFqOG6qibhu57hu6Dhu5Lhu6bhuqrhu6bhu57hu6Dhu5Lhu6bDg+G6qiZR4buk4bqq4bue4bugxqA/4bqq4bum4bui4buG4bum4bue4bqq4bum4buu4bum4bui4bqq4bum4bui4bue4bug4buWPcOD4bqqT+G7gE/huqrhu6bhu6Lhu57hu5Thuqom4bueLuG6qk/hu67hu6bhu6LhuqomJT8g4buU4bum4bqqJuG7nlbhu6bhu6LEguG6qsSQ4bqq4bumR+G7pOG6quG7okrhu6bhuqrDkuG7iCDhuqomPyDhuqpOUuG6quG7hOG7puG7nuG6quG7nihA4bum4bui4bqqTkDhu6DhuqrDk1JP4bue4bqqTuG7luG7puG7nuG6quG7puG7nijhu6bhu6LhuqomJSjhu7bhu6bhu6LhuqpbTeG7puG6quG7psOd4bqqw5k+T+G6qibhu54+T+G6quG7nuG7oOG7luG7puG6quG7nsWo4buCJuG6qsOSWOG7puG7ouG6qiYl4buE4bug4bqq4bum4bui4bue4bug4buW4buk4bqq4bum4bui4bq+IOG6qibhu4Lhu6DhuqpbKOG7tuG7puG6qibhu54+T+G6quG7puG7ouG7nuG7oOG7luG7pOG6quG7nuG6viDhuqomJcWo4bum4bui4bqqw5rhu54/4buu4bum4bqqW+G7oOG7kuG7puG6quG7puG7nuG7huG6qiYlKOG7tuG7puG7osSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThu6Hhu57hu4zFqOG6quG7m+G7nsav4bqq4buH4bug4buWP+G6qiYlKEDhu6bhu6Lhuqrhu6ElKOG7tuG7puG7ouG6quG7oOG7n0/hu57FqMWow5nhuqrhu50/4buE4bum4bui4bqq4buhJVLhuqrhuq0o4buy4bum4bui4bqq4buh4bueUuG6quG7oeG7nj/huqrhu6El4bq+4bum4buiw4Phuqpb4bug4buWT+G6qsOZV+G7puG7ouG6quG7ouG7nuG7jj3huqrhu57FqOG7gibhuqrDkljhu6bhu6LhuqomJeG7hOG7oOG6quG7puG7ouG7nuG7oOG7luG7pOG6qlvhu4bFqOG6qk/hu54o4buy4bum4bui4bqqJiVR4bum4bue4bqq4bue4buqT+G6qk7hu5Lhu6bhuqpP4buC4bum4bue4bqq4bui4bug4buAxajhuqrDkyxP4bqqw5rhu6Dhu5jhu6bhuqom4bueKU/huqpbR+G7puG6quG7nsav4bq+4bqq4bui4bugOj3huqrhu57hu6pP4bqqKuG7oOG7puG7nuG6qiY+4bqqw5lLPcOD4bqq4bumR+G7puG7ouG6qsOSWOG7puG7osOD4bqqPeG7nuG7gCbhuqomJeG7oMag4bum4bqqTzvhu6bhu6LhuqrDmTpP4bqq4bum4bue4bug4buUP+G6qsOaNOG6quG7pkfhu6bhu6LhuqpPSuG7puG6qibhu57hu6Dhu5gm4bqq4bum4bueKOG6oOG6qsOsNOG6quG7pkfhu6bhu6Lhuqrhu57hu7g94bqqJuG7gE/Dg+G6qsOZ4buG4buk4bqqW+G7oOG7lk/huqrhu6bhu57Gr+G7pMOD4bqqW0vhu6bhuqrDkljhu6bhu6LEguG6quG7oTzhuqrDksavw4PhuqpP4buAT+G6quG7jOG7pOG6qk/Gr+G6qibhu57GoOG6qibhu55QT+G7nuG6quG7puG7ouG7nuG7oOG6qiZWJuG6quG7nuG7suG7psOD4bqqJuG7nuG7huG7puG7nuG6qk/hu67hu6bhu6LhuqomJcWo4bum4bui4bqq4buk4buu4bug4bqqJiUo4bu24bum4bui4bqq4bueWOG7oOG6quG7puG7nks94bqqJD9WT+G6qibhu5jEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04oCc4buh4bue4buu4bum4bui4bqqJD/hur7huqpb4bug4buWT+G6quG7nuG7qk/huqoq4bug4bum4bue4bqq4bui4bue4bug4bqqw5nhu4Lhu6Dhuqrhu6bhu55LJuG6qsOaMOG6qlvhu4bhuqpP4bue4bug4bq+4bqqKsOU4bqqW+G7tOG7oOG6qibhu55KIMOD4bqqT+G7rsOD4bqqTuG7guG7puG6qk7DqOG6qlvhu5Thuqrhu6bhu5594bum4bui4bqqw5Lhu6Dhu5Q/4bqq4bukUeG7puG7nuG6qsOSRuG6quG7nuG7qk/huqrDkijhu7hP4bqqKuG6vj/huqrhu6TDneG7oOG6qk/hu54/IOG7mOG7puG6qiYl4buE4bug4bqq4bum4bui4bue4bug4buW4buk4bqqJuG7nj5P4bqqJuG7mMOD4bqqT+G7njrhu6bhu6Lhuqom4buu4bug4bqq4bum4bueS+G7puG6qibhu57EqCDhuqpP4buAT+G6quG7jOG7pOG6qsOSRuG6qibhu57hu5Lhu6Thuqog4buSP+G6qsOZUk/hu57huqoqe8OD4bqqJiU/IOG7lOG7puG6qibhu55W4bum4bui4bqqTy7hur7huqokP+G7kuG6quG7nijhu7Lhu6bhu6LDg+G6qls74bum4bui4bqqw5LEqCbhuqrhu6Thu4bhuqrhu6RR4bum4bue4bqqw5LDjSbhuqpP4bue4buI4bum4bqqw5Lhu5jhu6bEguG6qsOs4bue4buu4bum4bui4bqq4bum4buefeG7puG7ouG6qibhu57hu5jDg+G6qk/hu4BP4bqq4buM4buk4bqqT+G7qOG7puG6qsOSKOG7uE/huqo94bue4buAJuG6qiYl4bugxqDhu6bhuqomxajhu4bhu6bhuqrDk+G7oOG7luG7puG6qk/hu4BP4bqqw5o04bqq4bumR+G7puG7osOD4bqqW0vhu6bhuqrDkyzhu6bhu6Lhuqrhu6bhu5594bum4bui4bqqTuG7huG7oOG6quG7nuG7qk/huqomJcWo4bum4bui4bqqKuG7gE/hu57huqpbQOG6qlvhu4bFqOG6qibhu54+T+G6qibhu5jEguG6quG6qeG7oOG7lD/huqrhu6bhu4Yg4bqqPeG7nkrhu6bhuqrhu6bhu4bFqOG6quG7ouG7oDo94bqqT+G7nsWo4bqqT+G7ruG7puG7ouG6qibhu4BP4bqqw5Phu4Ig4bqqLeG6quG7nuG7qk/huqpPLuG6vuG6quG7puG7nuG7huG6qiYlKOG7tuG7puG7ouG6qiYlQOG6quG7puG7kuG7puG6quG7nuG7oOG7lj/huqokP+G7hOG6quG7nuG7suG7puKAncOD4bqqT+G7ruG6quG7oSXhur7hu6bhu6Lhuqrhu6bGr+G7oOG6qibhu57hu5Lhu6TEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq0xKnhu5594bum4bui4bqq4bumR+G7pOG6qiYlQOG6qsOZ4buC4bug4bqqw5Lhu4ggw4PhuqrDmuG7nuG7ruG7puG7ouG6qiXhu6Dhu5Lhu6bhu6Lhuqrhu6ElKOG7tuG7puG7ouG6quG7oOG7n0/hu57FqMWow5nhuqrhu50/4buE4bum4bui4bqq4buhJVLhuqrhu6Thu4bhuqrhu6bhu57hu6Dhu5Q/4bqqw5Lhu7Lhu6bhuqpbUuG6qiYlKOG7tuG7puG7ouG6quG7nuG7qk/huqomJeG7kuG7puG6qsOSUuG6vuG6qk7hu4bhu6bhuqomU+G7puG7nuG6quG7nT/hu4Thu6bhu6Lhuqrhu6ElUuG6qk8h4bum4bui4bqqw5NK4bum4bqqT+G7njrhuqomJeG7quG7puG7ouG6qsOS4buY4bum4bqq4bui4bug4buAxajhuqrDkyxP4bqqw5o04bqq4bumR+G7puG7ouG6qk/hu57FqOG6quG7nuG7qk/huqoq4bug4bum4bue4bqqJuG7nuG7ruG7puG7ouG6qiQ/4bq+4bqqW+G7oOG7lk/huqomWeG6qk/hu54pT+G6qk/hu4BP4bqq4buexajhu4Im4bqqw5JY4bum4bui4bqq4bui4bug4buAxajhuqrDkyxPw4PhuqomJeG7hOG7oOG6quG7puG7ouG7nuG7oOG7luG7pMSC4bqq4bub4buexq/huqrhu4Hhu6Dhu4Dhu6ThuqrDklZP4bqq4bufQOG6quG7geG7oOG7gMWo4bqqw5MsT+G6qlvhu4bhuqrhuqnhu4bFqOG6qibhu4LFqOG6quG7ieG6vuG7oOG6quG7hz8g4bqq4bub4bueKOG7suG7puG7ouG6qsOa4buew4zhu6bhu6LhuqrDklLhu6bhu57huqDhuqrigJzhu6FZ4bqqT+G7nilP4bqq4bui4bug4buAxajhuqrDkyxP4bqqw5o04bqq4bumR+G7puG7ouG6qipW4bum4bui4bqqJD/hur7huqpP4buAT+G6quG7nsWo4buCJuG6qsOSWOG7puG7ouG6qiYl4buE4bug4bqq4bum4bui4bue4bug4buW4buk4bqqJuG7guG7oOG6qk/hu4BP4bqqw5Lhu7Lhu6bhuqpbUuG6qiYlKOG7tuG7puG7ouG6quG7nuG7qk/huqrhu57hu6Dhu5bhu6bhuqrhu6bhur4g4bqqT8av4bqqMOG6quG7puG7ouG7nlThur7huqokP+G6vuG7puG6qiYl4buq4bum4bui4bqi4bqq4buixq894bqqPeG7nkrhu6bhuqom4buePk/huqrhu57hu6Dhu5bhu6bhuqrhu6bhu57hu6Dhu5bhu6ThuqpbLOG6quG7ouG7oOG7gMWo4bqqw5MsT+G6qk/hu57FqOG6quG7nuG7qk/huqoq4bug4bum4bue4bqqw5Lhu4A94bqqKeG7puG7ouG6qiDhu5I/4bqqT0o/4bqqTy7hur7huqrhuqfhu54o4buy4bum4bui4bqqJiVR4bum4bue4bqq4bui4bug4buAxajhuqrDkyxP4bqqPeG7nlnhuqom4bue4buu4bum4bui4bqqREJD4bq8xILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tMOs4bue4buu4bum4bui4bqqT+G7nlPhuqrhu6bhu4jhu6bhu6LhuqpP4bq+xajhuqpP4buexKgm4bqqw5ko4bu44bum4bui4bqqw5Phu4Ig4bqq4bue4buqT8OD4bqqJuG7gsWo4bqq4bueKeG7puG7ouG6qibhu5464bqqT+G7nsWo4bqq4bum4buiKOG7tuG7oOG6quG7nuG7qk/Dg+G6quG7pOG7huG6quG7nsWo4buCJuG6qsOSWOG7puG7ouG6qiYl4buE4bug4bqq4bum4bui4bue4bug4buW4buk4bqqT+G7qOG7puG6quG7ouG7oDo94bqq4bue4buqT+G6qirhu6Dhu6bhu57huqrhu55R4bum4bue4bqqJuG7nuG7huG7puG7nuG6qk/hu4BP4bqqPeG7nkzhu6ThuqpP4buexKgm4bqqT+G7ni7huqog4buYP8OD4bqq4bumR+G7puG7ouG6qsOZPk/huqpPVibhuqrDmeG7rOG7oOG6qlvhu4bhuqrhu6bhu5594bum4bui4bqqw5o04bqq4bumR+G7puG7ouG6qk9K4bum4bqqJuG7nuG7oOG7mCbhuqo94bueO+G6quG7nuG7uD3huqpP4buexajhuqpP4buAT+G6quG7jOG7pMSC4bqq4bqnO+G7puG7ouG6qlvhu7Thu6DhuqrDksav4bqqJuG7gsWo4bqqT+G7nsWo4bqqT+G7gE/huqrhu4zhu6ThuqpPxq/huqrhu57hu6DGoD/huqpO4bug4buYJuG6qlvhu4bhuqrDklLhu6bhu57huqrhu54o4bu04bum4bui4bqqW+G7lOG6quG7puG7ouG7nuG7lOG6quG7puG7ouG7nuG7oOG7lj3huqomJcWo4bum4bui4bqqJijhu7Lhu6bhu6LhuqrDmeG6vuG7oOKAncSC4bqq4bqpKOG7uE/huqpO4bug4buYJsOD4bqqT+G7gE/huqomJSjhu7bhu6bhu6Lhuqrhu57hu6pP4bqqJiXFqOG7puG7ouG6qibFqOG7huG7puG6qiZT4bum4bue4bqqw5JG4bqqW+G7huG6qsOS4bq+4bum4bui4bqqJlBP4bue4bqqTz5P4bqqJlnhuqpP4bueKU/huqpP4buAT+G6quG7nsWo4buCJuG6qsOSWOG7puG7ouG6qiYl4buE4bug4bqq4bum4bui4bue4bug4buW4buk4bqqw5Lhur7huqrDk+G7guG7puG7ouG6qlvhu4bFqOG6qsOTUj3huqrDmeG7msOD4bqq4buh4buYJsOD4bqq4bum4bui4buGIOG6qsOaM+G6quG7puG7oOG7luG7pOG6qiYlxajhu6bhu6Lhuqrhu6ZH4bukxILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG7iVgm4bqqKlbhuqomJSjhu7bhu6bhu6Lhuqrhu57hu6pP4bqqT+G7qOG7puG6qibhu57hu4bhu6bhu57huqrDmUs94bqqT+G7iD/huqrDmeG7gk/huqpOWOG6qlvhu6zhuqom4bueP0smw4PhuqrDmeG7tD3huqpO4buy4bug4bqqw5lY4bugw4PhuqpPSj/huqrDmeG7ruG7puG7osOD4bqqTsav4bum4bui4bqqw5Lhu4DEgsSCxILhuqrhu50/4bq+4bqqw5LGr8OD4bqq4bue4buqT+G6qirhu6Dhu6bhu57huqrDkijhu7hP4bqqJcOo4bum4bqqw5k/IOG7luG7puG6qsOaNOG6quG7pkfhu6bhu6LhuqrDmeG7huG7pOG6qlvhu6Dhu5ZP4bqqJuG7nuG7jMWo4bqq4bum4buexq/hu6TDg+G6qinhu6bhu6Lhuqoie+G6qltH4bum4bqq4buexq/hur7Dg+G6quG7nuG7qOG6vuG6qsOSV+G7puG7ouG6qlvhu7Thu6DhuqpO4buC4bum4bqqTsOow4Phuqrhu6bhu4jhu6bhu6LhuqpP4bq+xajhuqow4bqqJuG7nilP4bqqTuG7hMWo4bqqW+G7luG6qiopT+G6qsOa4bue4buw4buMw4PhuqpO4buExajhuqpb4buW4bqq4buk4buu4bug4bqqJiUo4bu24bum4bui4bqi4bqqT8av4bqqMOG6qibhu54pT+G6qsOSxqDhuqrDmeG7huG7pOG6qk/hu54u4bqqTuG7hOG7puG6qibhu57hu4jhu6bDg+G6qipW4bum4bui4bqqJlBP4bue4bqqTz5Pw4PhuqomPuG6qibhu6Dhu6bhuqrhu57hu7Lhu6bEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq0w7Phu6bhu6Lhuqrhu4nhur7hu6Dhuqrhu4c/IOG6quG7m+G7nijhu7Lhu6bhu6LhuqpPIeG7puG7ouG6qk/hu57FqOG6qk7hu6Dhu5gm4bqqJuG7nuG7kuG7pMOD4bqqJiXFqOG7puG7ouG6qibhu57hu7bhu6Dhuqrhu6Lhu6Dhur7hu6bhuqom4bu04bugw4PhuqrDksag4bqq4bum4buI4bum4bui4bqqT+G6vsWo4bqq4bue4buy4bum4bqq4bumfeG6vuG6qsOaNOG6quG7pkfhu6bhu6LhuqpP4buexajhuqrhu57hu6pP4bqqKuG7oOG7puG7nsOD4bqq4bufQOG6quG7geG7oOG7gMWo4bqqw5MsT+G6qlvhu4bhuqrhuqnhu4bFqOG6qibhu4LFqOG6qirhu5DhuqpP4bueOuG6qiYl4buq4bum4bui4bqqT+G7ruG7puG7ouG6qibhu4BP4bqqT+G7nlPhuqrDkuG7gsWo4bqqT+G7gE/huqrDkuG7suG7puG6qltS4bqqJiUo4bu24bum4bui4bqq4bue4buqT+G6qiQ/4bq+4bum4bqqJuG7iOG7pMOD4bqqJkfhu6bhu6LhuqpPKOG7tuG7puG7ouG6qiLhu4gg4bqqw5M+4bum4bui4bqqT+G7gE/huqrhu57FqOG7gibhuqrDkljhu6bhu6Lhuqrhu6Lhu6Dhu4DFqOG6qsOTLE8v4bqq4buk4buu4bqq4bueUeG7puG7nuG6qiYl4buE4bug4bqq4bum4bui4bue4bug4buW4buk4bqqw5LGoOG6qiZZ4bqqT+G7nilP4bqqT+G7nsWo4bqq4bue4buqT+G6qirhu6Dhu6bhu57huqom4bue4bq+4buk4bqq4bui4bug4bq+xILhuqrhu6Elxajhu6bhu6LhuqrDksavw4PhuqpP4bueOuG6qiYl4buq4bum4bui4bqqT+G7gE/huqrhu57FqOG7gibhuqrDkljhu6bhu6Lhuqrhu6JI4bum4bqqW+G7tOG7oOG6qibhu54+T+G6qibhu5jhuqrhu6bhu54o4bqqW+G7lOG6quG7puG7oj9X4bumw4Phuqom4bue4bq+4buk4bqqJD/hur7hu6bhuqpP4buAT+G6quG7pOG7ruG6quG7nlHhu6bhu57huqoq4buE4bum4bqqIj/EqCbDg+G6qk/hu4BP4bqqw5nhu4bhu6bhu6Lhuqrhu6bhu6Lhu57hu5TDg+G6qsOT4bug4bqqJlBP4bue4bqqw5lST+G7nuG6qip74bqi4bqqJlBP4bue4bqq4bue4bu4PeG6quG7ouG7oOG7gMWo4bqqw5MsT+G6qsOaNOG6quG7pkfhu6bhu6LhuqoqVuG7puG7ouG6qk/hu57FqOG6quG7nuG7qk/huqoq4bug4bum4bue4bqqJD/hur7huqpP4buAT+G6quG7pOG7ruG7puG6quG7nuG7qk/huqo94bueO+G6quG7nuG7uD3huqrDksag4bqqPeG7nuG7gCbhuqrhu54/IOG6quG7pkfhu6bhu6LhuqrDmT5P4bqqPeG7nkzhu6ThuqpP4buexKgm4bqqTy7hur7huqrhu6bhu6Io4bu24bug4bqq4bue4buqT+G6ouG6qiZZ4bqqT+G7nilP4bqq4bum4bue4bug4buUP+G6qirhu4jhu6bhuqpP4bue4buy4bugw4Phuqrhu57FqOG7gibhuqrDkljhu6bhu6Lhuqrhu6bhu6LFqOG7guG7oOG6qsOa4buexq/hur7Dg+G6qk/hu4BP4bqq4buk4buu4bqq4bueUeG7puG7nuG6qirhu4Dhu6bhu6Lhuqom4buCxajhuqrDksag4bqqT+G7gE/huqrhu4zhu6ThuqrDkijhu7hP4bqqJuG7nuG6vuG7pOG6quG7ouG7oOG6vuG6qlvhu7Thu6Dhuqrhu6bhu57hu6Dhu5Q/4bqq4bueUeG7puG7nuG6qibhu54pT+G6qsOS4bq+4bqqw5Phu4Lhu6bhu6LDg+G6qj3hu57FqOG7puG7ouG6qj3hu5464bqqPeG7njvhuqrhu57hu7g94bqqw5Lhu6Dhu5Q/4bqqw5rhu6Dhu5bhu6bhuqpPLOG6qibhu57GoOG6qk/hu4BP4bqqw5Lhu7Lhu6bhuqpbUi/DkuG7oMag4buk4bqqJiUo4bu24bum4buiw4PhuqrDmuG7nlbhu6DDg+G6qsOZ4bu0PcOD4oCm4bqqJuG7gsWo4bqqKilP4bqq4bueOibhuqrDksag4bqq4bue4buqT+G6qirhu6Dhu6bhu57huqrhu54p4bum4bui4bqqJuG7njrDg+G6qibhu57hur7hu6Thuqrhu6Lhu6Dhur7huqrhu57FqOG7gibhuqrDkljhu6bhu6LhuqrDkuG7hOG7pOG6qk7hu4TFqOG6quG7nuG7oOG7lj/huqokP+G7hMOD4bqqT+G7nsSoJuG6qsOZKOG7uOG7puG7osSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThuqlX4bum4bui4bqqJuG7nuG7tuG7oOG6qsOSTCDhuqrhu6Thu4Lhu6bhu57huqomJeG7oMag4bum4bqqw5rhu57hur7hu6Dhuqom4buePk/huqrhu57hu6Dhu5bhu6bhuqrhu6Lhu6Dhu4DFqOG6qsOTLE/huqrhu5/hu6Hhuqvhu4nhuqomJcWo4bum4bui4bqqT+G7gE/huqpP4buy4bqqKkDhuqrhu6Lhu6Dhu4DFqOG6qsOTLE/huqomJT/hu6bhu6Lhuqrhu57hu6pP4bqqJuG7nuG7jMWo4bqqT+G7gE/huqrhu55R4bum4bue4bqqJuG7nilP4bqqw5Phu4Ig4bqq4bue4buqT+G6qk/hu4BP4bqq4buk4buu4bum4bqq4bue4buqT+G6quG7puG7nijhuqDhuqrhu6HFqOG7gOG7psOD4bqq4bupSybhuqrDmTDDg+G6quG7h8av4bq+4bqq4bue4buqT8OD4bqq4buf4bug4bum4bue4bqq4bue4buqT8OD4bqq4bqn4buu4bum4bui4bqq4bum4bui4bue4buWw4PhuqrDrOG7nsWo4bq+4bqq4bue4buqT+G6qiY+4bqq4bum4bue4bug4buS4bumw4Phuqrhu6Hhu6Dhu6bhuqrhu57hu6pP4bqqJuG7nuG7jMWo4bqqTuG7huG7oOG6quG7nuG7qk/huqrhu5/hu6Hhuqvhu4nhuqLhuqomWeG6qk/hu54pT+G6quG7nsWo4buCJuG6qsOSWOG7puG7ouG6qiYl4buE4bug4bqq4bum4bui4bue4bug4buW4buk4bqq4buf4buh4bqr4buJ4bqi4bqqJlnhuqpP4bueKU/huqrhu57FqOG7gibhuqrDkljhu6bhu6Lhuqrhu6bhu6Lhu57hu6Dhu5Lhu6bhuqpPKT/huqrDmuG7nsWo4bq+4bqq4bue4buqT+G6qsOaNOG6qibhu54/Sybhuqrhu6bhu55J4buk4bqqJuG7gsWo4bqqJeG6vuG6quG7pOG7ruG7oOG6qiYlKOG7tuG7puG7ouG6qibhu54/S+G7puG6qsOZ4bu44bug4bqqw5LGoOG6quG7nuG7qk/huqoq4bug4bum4bue4bqqw5Io4bu4T+G6qk5YT+G6qsOZWMOD4bqqJcOo4bum4bqqw5k/IOG7luG7puG6qlvhu4bhuqo94bue4buAJuG6qiYl4bugxqDhu6bhuqo94bueTOG7pOG6qk/hu57EqCbDg+G6quG7pkfhu6bhu6LhuqrDmT5P4bqqTuG7hOG7puG6qibhu57hu4jhu6bEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04buhJTpP4bqq4bub4bueKOG7suG7puG7ouG6si894bq0


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sẵn sàng cho một mùa hè an toàn, bổ ích

Sẵn sàng cho một mùa hè an toàn, bổ ích
2022-05-21 08:24:18

QTO - Thời điểm này, học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè. Có thể nói, sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi COVID-19 khiến...

Thác Tà Puồng

Thác Tà Puồng
2022-05-21 08:18:38

QTO - Chuyến du lịch khám phá thác Tà Puồng của chúng tôi rơi vào cuối xuân, đầu hạ. Trường Sơn lúc này đã chớm vào mùa khô. Đoàn bắt đầu xuất phát lúc 10...

Hiến tặng mô, tạng - hiến tặng sự sống

Hiến tặng mô, tạng - hiến tặng sự sống
2022-05-21 08:17:06

QTO - Theo quan niệm, phong tục tập quán của nhiều vùng quê, người chết phải toàn vẹn thân thể để người thân mai táng, thờ phụng. Tuy nhiên, thời gian gần...

Hoa nở về đêm

Hoa nở về đêm
2022-05-21 08:15:58

QTO - Tôi gặp chị trong một chuyến tình nguyện vùng cao. Chị là một người phụ nữ đảm đang, năng nổ, chu đáo trong mọi việc. Trưởng thành từ cán bộ Đoàn,...

Phòng ngừa dậy thì sớm ở trẻ

Phòng ngừa dậy thì sớm ở trẻ
2022-05-21 08:13:11

QTO - Trong những năm gần đây, xu hướng dậy thì sớm đang ngày càng trở thành vấn đề đáng báo động trong chăm sóc sức khỏe trẻ em. Đây là một tình trạng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết