Cập nhật:  GMT+7
NsOyw6PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FX4buNd+G7l2nDoDfhu5rhur3hu5vDs+G6oWbhuqfhu53huqFmw7LDqnfhuqHhu5fhu7nGsOG7m8Oz4bqhw7Phu43huq3hu53huqFn4buzZjHhuqHDs+G7o+G7seG6oeG7scOy4bq/4bub4bqh4bqu4bq94bqw4bqhZ8OA4bubw7PhuqHhu5ty4bubw7PhuqF3w7Jy4bub4bqhxqHhu6fhu402L8Oyw6M3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7scOSaeG6p2fDoDc04busVzXhuqEt4bqhV+G7r+G7neG7m8Oz4bqh4buFdeG6oXfhu43EqXjhuqFmw7Lhu4/huqHhu614c2bhuqHDs+G7jeG6p+G6ocODa+G6oeG6ruG6veG6sOG6oWfDgOG7m8Oz4bqh4bubcuG7m8Oz4bqhd8OycuG7m+G6ocah4bun4buN4bqhNOG7mlfGoDXhuqFm4buj4bqhxIPhuqF34buNxKl44bqhZsOy4buP4bqh4buX4buNxKnhu5vhuqHhu6144bqn4bub4bqhaGrhu5vhuqHDs+G7jeG6reG7neG6oWfhu7Nm4bqhaOG7o+G6oeG7l+G6qeG6oXfhu43EqXjhuqFmw7Lhu4/huqHhurfhuqHDg2vhuqF34buv4bu5xanhu5vDs+G6ocOy4buhZuG6ocOD4bqp4bqhd+G7jcSpeOG6oWbDsuG7j+G6ocOj4bqx4bqhw4Nr4bqhw7Phu43huq3hu53huqFn4buzZjLhuqFIbeG6ocOz4buj4bux4bqh4buxw7Lhur/hu5vhuqF3w7LDgGbhuqHDsuG7jWzhu5vhuqFmw7Lhu7nhu6Xhu5vDs+G6oXfhu6/DteG7m8Oy4bqhxqHhu7Nm4bqhd+G7jcSpeOG6oeG7rXhzZuG6ocOz4buN4bqn4bqh4bqu4bq94bqw4bqhZ8OA4bubw7PhuqHhu5pXxqAx4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6oeG7m2TGoeG6oeG7rXjhuqfhuqF34buR4bubw7LhuqFoY+G6oeG7rXjhuqfhu5vhuqF34bq9xqHhuqFoauG7m+G6ocOD4buNbGbhuqF34buB4bux4bqhd+G7r3jhu5vDs+G6oWbhuq1m4bqhw7Phu41i4buN4bqh4buxw7Lhuq3hu7HhuqFobeG6oeG7m+G6veG7m8Oz4bqhZuG6p+G7neG6oWbDssOqd+G6oeG7l+G7ucaw4bubw7PhuqHDs+G7jeG6reG7neG6oWfhu7Nm4bqhd+G7neG6qeG7m+G6oWfhu41s4bubMeG6oeG7scOy4bqtd+G6oXfhu6/hu41t4bub4bqhxqHhuqvhu5vDs+G6oeG7l+G7ueG7p+G7jeG6oXfhu6/hu7nFqeG7m8Oz4bqh4buX4bun4bux4bqhw7Lhu6FmMeG6ocOz4buj4bux4bqh4buxw7Lhur/hu5vhuqF34bqr4bud4bqh4bubw7N4dOG7m+G6oeG7m8Oy4bq94bub4bqh4buXw4BmMeG6oXfDsnlm4bqhaOG7h+G6sOG6oeG7scOy4bqtd+G6oXfhu6/hu41t4bub4bqh4buV4buN4bubw7LhuqF3ai3huqHhuq5j4bqhw7J14buN4bqhZsOyeOG7m8Oz4bqhZuG7teG6p+G6oXfhu5Hhu5vDsuG6oeG7rHhi4bubw7PhuqFX4buvw7QyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDc2d+G6p+G7heG7l2nhuqF2d+G6sOG7l2k+w6DGoeG6p+G7r8Oz4buN4bubIMSD4bux4bqu4bqh4bqneHfhu53DoDc2d+G7rzc2d2c3NuG7jcahw7PhuqHhuqfhu5d3PsOgw6DhuqHEguG7jWd3w7I+w6DhurHhurfhuqPDoOG6ocOyaeG7jcOzw7J3PsOgxIPhuqXDo8Og4bqhduG7r2Y+w6DDsnd34buxIC8v4buF4bqn4bud4buteOG6p+G7m8Ozd+G7r+G7jTLDg+G7my/hu7Hhu53hu6934bqn4buXdi/huqMvV+G7r3jhu53hu5vDs+G7rXjhuqfhu5vDs8Oy4buNaeG7sS/DsuG6o+G6pcOi4bqvaeG7seG7jcSDw6PhuqPhuqE04bqxNTLhu5nhu7HDs8OgLzc2L3dnNzYvd+G7rzc2d+G7rzc2d2c34bua4bq94bubw7PhuqFm4bqn4bud4bqhZsOyw6p34bqh4buX4bu5xrDhu5vDs+G6ocOz4buN4bqt4bud4bqhZ+G7s2Yx4bqhw7Phu6Phu7HhuqHhu7HDsuG6v+G7m+G6oeG6ruG6veG6sOG6oWfDgOG7m8Oz4bqh4bubcuG7m8Oz4bqhd8OycuG7m+G6ocah4bun4buNNi93Zzc2L3fhu683Ni934bqn4buF4buXaTdIbeG6oXfDssOAZuG6ocOy4buNbOG7m+G6oXdzd+G6oXfhu43EqXjhuqFmw7Lhu4/huqHDg2vhuqHDs+G7jeG6reG7neG6oWfhu7NmMeG6oVbhu6nhuqHDk+G7jeG6reG7neG6oWfhu7Nm4bqhw4PhuqnhuqFI4bqp4bud4bqhd+G6q+G7neG6oeG7rHhi4bubw7PhuqFX4buvw7ThuqFoY+G6oXfhu6/hu41t4bub4bqh4buVw7Lhuqfhu43huqFm4bqtZuG6ocOz4buNYuG7jeG6oeG7scOy4bqt4bux4bqhaG3huqHhu5vhur3hu5vDs+G6oWbhuqfhu53huqFmw7LDqnfhuqHhu5fhu7nGsOG7m8Oz4bqhw7Phu43huq3hu53huqFn4buzZuG6oeG7qeG6oWbhuq1m4bqhZsOq4bux4bqhw7Lhu6FmMuG6oeG7qOG6oeG7heG7gWbhuqHDs+G7jeG6reG7neG6oWfhu7Nm4bqhxqHhur/GoeG6oeG7m+G7neG7mzHhuqHhu6144bqw4bqhxqFyMeG6ocah4bqr4bubw7PhuqHhu5fhu7nhu6fhu43huqF34buv4bu5xanhu5vDs+G6oeG7l+G7p+G7seG6oWjhu7nGsGbhuqFm4bu14bubw7PhuqFmc+G6ocOD4bqp4bqh4buxw7Lhuq134bqhd+G7r+G7jW3hu5vhuqHDssaw4bux4bqh4buX4bq2MeG6oeG7scOyw73huqHDssaw4bux4bqhw4Phu6fhu43huqFo4buNa3jhuqHhu5Xhu41s4bub4bqhZuG7teG6p+G6oXfDgeG7m8Oz4bqhaMO04bqn4bqh4buxw7Lhu7nhu6Xhu5vDszLhuqFGcuG7m8Oz4bqhd+G6rWbhuqFmw7JkxqHhuqF24bujZjHhuqHDs+G7jeG6reG7neG6oWfhu7Nm4bqhd+G7r+G7i+G6oWjhu7nGsGbhuqFmw7J54bqhd+G7r+G7oeG7m8OzMeG6oeG7m8Oy4buNa3jhuqHDs+G7jWLhu43huqHhu7HDsuG6reG7seG6oWjhu7nGsGbhuqF34buv4buNbeG7m+G6oeG7lcOy4bqn4buN4bqhaHThu5vDs+G6oeG7hXXhuqHhu5vDsmXGoeG6oeG7m+G6veG7m8Oz4bqhZuG6p+G7neG6oWbDssOqd+G6oeG7l+G7ucaw4bubw7PhuqHDs+G7jeG6reG7neG6oWfhu7Nm4bqhd+G7neG6qeG7m+G6oWfhu41s4bub4bqhZsOy4bud4bqhd+G7r+G7i+G6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oWbhuq1m4bqhZuG7peG6oXbhu6nhuqHGoeG6v8ah4bqh4bub4bud4bubMuG6oUbhuq1m4bqhaOG7peG7m+G6ocODw7ThuqFoY+G6oWbDsuG7teG6oWh14bubw7PhuqHhu6/huqnhuqF24bud4bqtd+G6oWbhuq1m4bqhd+G7jcSpeOG6oWbDsuG7jzHhuqHhu4XDuuG6oXZ44bubw7PhuqFm4bqtZuG6ocOy4bqr4bubw7PhuqHGoeG7s2bhuqHDg2vhuqFm4bul4bqhduG7qeG6ocOD4buBd+G6oWbDssOqdzHhuqF3w7Lhu41qd+G6oeG7hcO0MeG6oWh14buN4bqh4bubw7Phu7cx4bqhw7J44bqw4bqhaHXhu5vDs+G6oWbhuq1m4bqh4bubw7N4dOG7m+G6oeG7l8OAZuG6oWht4bqh4bqu4bq94bqw4bqhZ8OA4bubw7PhuqF34buv4bu5xanhu5vDs+G6ocOy4buhZuG6oWjhuqt34bqhZsOyeOG7h+G7m+G6oeG7rXhzZuG6ocOz4buN4bqnMuG6oeG7msOyxanhuqHDg+G7geG6sDHhuqFoauG7m+G6oeG7m+G6p+G6sDHhuqF34bud4bqp4bub4bqhd+G7keG7m8Oy4bqhZuG7o+G6oeG6tcOjL8Oj4bqz4bqx4bqhd+G7r+G7ucWp4bubw7PhuqFo4bqrd+G6oWbDsnjhu4fhu5vhuqHhu614c2bhuqHDs+G7jeG6pzHhuqFo4bqrd+G6oXfDguG6oeG7l2zhuqHhurHhuq8x4bqvfTLhuqFGcuG7m8Oz4bqhd+G6rWbhuqHhu7HDssO64bqhZuG7geG7seG6ocOz4buN4bqt4bud4bqhZ+G7s2bhuqHGoeG6v8ah4bqh4bub4bud4bub4bqhZsOy4bud4bqhd+G7r+G7i+G6oeG6t+G6oXd4w7rhu43huqF34buNauG7seG6oXfhu7Nm4bqhaOG7ucawZuG6oeG7rXjhuqfhu5vhuqF34bq9xqHhuqF3w7LDgGbhuqHDsuG7jWzhu5vhuqHhu4Vl4bubw7PhuqFm4bqtZuG6ocOz4buNYuG7jeG6oeG7scOy4bqt4bux4bqhZuG7s+G6oXfDsm3huqHhu5vDsuG7ueG6oeG6ruG6veG6sOG6oWfDgOG7m8Oz4bqhd8OyxKnGoeG6oeG7scOy4buf4bubw7PhuqHDsuG7oWYx4bqh4buxw7Lhu5/hu5vDs+G6oWbDskFm4bqh4bubZOG7m8OzMeG6ocaheOG6p+G6oXbEkcah4bqhd+G7r+G6p+G7m8Oz4bqhd8Oy4buNanfhuqHhu4XDtDHhuqF3ZOG7m8Oz4bqhZuG7ucWp4bubw7PhuqF3w7rhuqFmw7JBZuG6oeG7heG6reG7m+G6oXfhu695MeG6oeG7m+G6veG7m8Oz4bqhZuG6p+G7neG6oWbDssOqd+G6oeG7l+G7ucaw4bubw7PhuqF3w7LDgGbhuqHDsuG7jWzhu5vhuqFmw7Lhu7nhu6Xhu5vDs+G6oXfhu6/DteG7m8Oy4bqh4buxw7LDuuG6oWbhu4Hhu7Ex4bqh4bubw7LFqeG6ocOD4buB4bqw4bqh4buVanfhuqHhu614YuG6oeG7scOyw7rhuqFm4buB4bux4bqhaOG7ucawZuG6oWd44bqw4bqhd+G7r8O14bqhw4PhuqnhuqFmw7LDqnfhuqHhu5fhu7nGsOG7m8Oz4bqh4bub4bq94bubw7PhuqHhu5fEqeG7m+G6oWjhuq3hu5vDs+G6oeG7lW0x4bqh4bubw7LDqnfhuqHhu5fhuqnhuqFm4bqtZuG6oeG6rmPhuqHDg8O94bubw7PhuqHhu5XDsuG7o+G6oeG7lcOyZOG7mzHhuqFn4bq94bub4bqhd3Vm4bqhd8Oy4buNbXjhuqF2czLhuqHDk+G7jeG6reG7neG6oWfhu7Nm4bqhd+G7jW144bqhw7Lhu6Fm4bqhaOG7ucawZuG6oWjhu4fhurDhuqHGoeG6q+G7m8Oy4bqhd8OyaeG7neG6ocOy4bu54bul4bubw7PhuqFow7rhu43huqHGoeG7p+G7jeG6ocah4bqr4bubw7LhuqHGoeG7ieG6oeG7scOy4bu54bul4bubw7PhuqHhu7HDsuG6reG7seG6oWfhuqvhurDhuqHDsuG7oWbhuqHDg+G6qeG6oWjDuuG7jeG6ocah4bun4buN4bqh4buteGLhu5vhuqHhu5fhurbhuqFmw7Lhu5HhuqFo4bqr4budMuG6ocOS4buNbOG7m+G6oXfhuqvhu40x4bqhd+G7neG6qeG7m+G6oXfhu5Hhu5vDsuG6oWbhu6PhuqHDo8SD4bqlL8Oj4bq14bqz4bqhd+G7r+G7ucWp4bubw7PhuqF34buNbXjhuqHDsuG7oWbhuqFo4bqrd+G6oWbDsnjhu4fhu5vhuqHhu614c2bhuqHDs+G7jeG6pzHhuqF34buv4bud4bubw7PhuqFo4buj4bqhxqFBZuG6ocOj4bqhZuG7o+G6oeG6peG6s+G6oXfhu6/hu7nFqeG7m8Oz4bqhw4PhuqnhuqHGoUFm4bqhxIPhuqFm4buj4bqh4bqv4bqv4bqhd+G7r+G7ucWp4bubw7My4bqhSHPhu43huqHDg+G7p+G7jeG6ocOz4buN4bqt4bud4bqhZ+G7s2bhuqF34buveOG7m8Oz4bqhw7Lhu6FmMeG6ocOD4buNbGbhuqFow7rhu43huqHGoeG7p+G7jeG6oeG7scOy4bu54bul4bubw7PhuqHhu7HDsuG6reG7seG6oWfhuqvhurDhuqHDg+G6qeG6ocOy4buhZuG6oWjhu7nGsGbhuqF34buv4buNbeG7m+G6oeG7lcOy4bqn4buN4bqhd+G7j2bDsuG6oWbDgGYx4bqhd8Oyw4Bm4bqhw7Lhu41s4bub4bqhZuG7o+G6ocOy4buNbHjhuqHhu614YuG6ocOD4buNbGbhuqFow7rhu43huqHGoeG7p+G7jeG6ocOyw7Xhu5vDsuG6oXfDskFmMeG6oeG7scOy4bu54bul4bubw7PhuqHhu7HDsuG6reG7seG6oXfDsuG7jTHhuqHhu5Xhu41txqHhuqF34buv4bqnMeG6oWjhuq3hu5vDsuG6ocOz4buN4bqt4bqh4buVanfhuqHhu614YuG6ocOy4buhZuG6oXfhu4Hhu7HhuqHDg+G6qeG6oeG7r8Oo4bub4bqh4buXeOG6sGzhu5vhuqFm4bu14bqn4bqhw7Lhu6Fm4bqhduG7jeG7m8OyMeG6oWhixqHhuqHhu4Vi4bud4bqhd+G7j+G7m8Oy4bqhd+G7r3jhu5vDs+G6oXfDssOAZjHhuqHhu5XDsuG6rWbDsuG6oeG7rXjhuqfhu5sy4bqhRnLhu5vDs+G6oXfhuq1m4bqh4buxw7Lhur3hu5vhuqHhu5d4dOG7m8OzMeG6oXfhu7nhuqHDg8Oq4bub4bqhw7Lhu7nhu6fhu5vDs+G6oeG7m8Ozw7Lhu41s4bux4bqhw4PhuqnhuqFow7Thu5vDsuG6ocOy4bu54bun4bubw7PhuqHhu5vDs8Oya+G6oeG7m8Ozw7Lhu41s4bux4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqhZuG6rWbhuqF34buv4bu5xanhu5vDs+G6oeG7scOyw7rhuqF3w7Jy4bubw7PhuqFo4bu5xrBm4bqh4buteOG6p+G7m+G6oXfhur3GoeG6ocOD4bun4buN4bqh4bubw7Lhu41reOG6ocOyw7Xhu5vDsuG6oXfDskFm4bqh4bubw7Lhu7nhuqHhuq7hur3hurDhuqFnw4Dhu5vDs+G6oeG7scOy4buf4bubw7PhuqF34bu54bqhw4PDquG7mzHhuqF3w7Lhuqnhu5vDsuG6oeG7l+G7geG7seG6oXfDuuG6oXfhu7nhuqHDg8Oq4bubMeG6oWfhuqvhurDhuqHhu5vDs8Oya+G6oXfhu6944bqwa+G7m+G6oXfDsnPhu5vDs+G6oWbhu7XhuqfhuqFow7ThuqfhuqHhu7HDsuG7ueG7peG7m8Oz4bqhZsOy4bud4bqhw7Lhu6Fm4bqhduG7jeG7m8OyMjIy4bqhw5Phu43huq3hu53huqFn4buzZuG6oXfDsuG7ucWp4bubw7PhuqHhuq544bqwxKnhu5vhuqFo4bu5xrBm4bqh4buteOG6p+G7m+G6oXfhur3GoeG6oXfDssOAZuG6ocOy4buNbOG7mzHhuqFow6lm4bqh4buF4buNbHcx4bqhxqFy4bqhw7LDteG7m8Oy4bqhw7Lhu53huqt34bqhaHXhu5vDs+G6oWbhu7XhuqfhuqFm4bqtZuG6oXfhu6944bubw7PhuqF34bq9xqHhuqHDsuG7oWbhuqF34buB4bux4bqhZnXhu5vDs+G6oWh04bubw7PhuqE0V1fDkldGSDXhuqF3w7Jp4bud4bqhw7Lhu7nhu6fhu5vDs+G6oeG7lWp34bqhw7LGsOG7seG6ocOD4bun4buN4bqhd+G7r3jhu5vDs+G6oXfhur3GoeG6ocODZOG7m+G6ocOy4buj4bqnMeG6oXfDsm3huqF3w7Lhuqfhu53huqFmw6rhu7HhuqHhuq5j4bqhaOG7ucawZuG6oWbhu7Xhu5vDs+G6oWZzMuG6ocOS4bud4bqrd+G6oWh14bubw7PhuqFm4bu14bqn4bqhZuG6rWbhuqFXV8OSV0ZI4bqhaOG7ucawZuG6oWd44bqw4bqhd+G7r8O14bqh4buVw7Lhuq3huqF3c3cx4bqhd+G7jcSpeOG6oeG7heG7jW144bqh4bubw7Lhu7nhuqFXV8OSV0ZI4bqhZuG7teG6p+G6oWbhuq1m4bqhw7J44bqwbOG7m+G6oUbhuqfGoeG6oeG7lnUx4bqhw5Phu43hu53huqHhu5bhu43hu5vDsjHhuqFI4bqn4buV4buvcuG7m8OzMeG6ocOS4bu54bun4bubw7PhuqHDkuG7o+G6pzLhuqHhu4TEqeG7m+G6oWbhuqvhu5vDsuG6oWjhu6Mx4bqh4bubw7Phuqnhu5vDsuG6ocOz4buN4bqt4bud4bqhZ+G7s2bhuqFm4bu34bubw7PhuqFoY+G6oeG7rXjhuqfhu5vhuqF34bq9xqHhuqFoauG7m+G6ocOD4buNbGbhuqF3ZOG7m8Oz4bqhZuG7ucWp4bubw7PhuqFmcuG7m8Oz4bqhd+G6rWbhuqHhu4V04buN4bqhZ+G7ueG7q+G7m8Oz4bqhZuG6reG7m+G6oeG7hXXhuqHhu614YuG7m+G6oeG7l+G6tuG6ocOD4bqp4bqhw7Phu43huq3hu53huqHDg+G7jcSp4bub4bqh4bubw7JlxqHhuqHGoeG7s2bhuqFo4buPZsOy4bqh4bub4bq94bubw7PhuqFm4bqn4bud4bqh4bubZOG7m8Oz4bqh4buXw4Bm4bqhw7Phu41i4bubw7PhuqFn4bqr4bqw4bqhZsOy4bud4bqhw7Phu43huq3hu53huqHDg+G7jcSp4bubMuG6oVfDsnLhu5vDs+G6oeG7rXjhuqfhuqHDs+G7jWLhu5vDs+G6oWfhuqvhurDhuqHhu5vDs+G7neG6qeG7jeG6ocOz4buNxanhuqF34buvxKnhu5vhuqHhu5fhu6fhu7Ex4bqh4bubw7LhuqnhuqF34buv4bu5xanhu5vDs+G6ocOz4buN4bqt4bud4bqhZ+G7s2bhuqHDsuG7oWbhuqF24buN4bubw7LhuqF34buveOG6sGvhu5vhuqF3w7Jz4bubw7PhuqHhu5vDsuG6qeG6oXfhu6/hu7nFqeG7m8OzMeG6oXfhu6944bqwa+G7m+G6oXfDsnPhu5vDs+G6oWjDtOG6p+G6oeG7scOy4bu54bul4bubw7Mx4bqhd+G7jeG7m8Oy4bqhd8Oy4bq/4bub4bqhd3Lhu5vhuqF24bu54bqhd+G7r+G7oeG7m8Oz4bqhaOG6q+G7neG6ocOD4bqp4bqhZuG6rWbhuqHDg8Oq4bub4bqhaGvhuqHDg2vhuqFo4bqr4bud4bqhaEFm4bqh4bquY+G6ocOydeG7jTLhuqFW4bud4bubw7PhuqF24bud4bubw7PhuqHDg+G7p+G7jeG6ocOD4buNbGbhuqHhu5vhur3hu5vDs+G6oWbhuqfhu53huqFmw7LDqnfhuqHhu5fhu7nGsOG7m8Oz4bqhZ+G6q+G6sOG6ocOD4bqp4bqhw7Lhu6FmMeG6oXfhu5Hhu5vDsuG6oWbhu7fhu5vDs+G6oWhj4bqhd2Thu5vDs+G6oWbhu7nFqeG7m8Oz4bqhaOG6v3jhuqF34bu54bqh4buxw7Lhuq134bqhd+G7r+G7jW3hu5vhuqFm4bul4bqhduG7qeG6ocOD4buBd+G6oWbDssOqdzHhuqF34buv4bqn4bubw7PhuqF3w7Lhu41qd+G6oeG7hcO04bqhd+G7r+G7ucWp4bubw7PhuqHDsuG7oWbhuqHDs8SR4bub4bqhw4Phu6fhu43huqHhuq7hur3hurDhuqFnw4Dhu5vDs+G6oXfhu6/hu7nFqeG7m8Oz4bqhaOG6q3fhuqFmw7J44buH4bub4bqh4buteHNm4bqhw7Phu43huqcy4bqhRnLhu5vDs+G6oXfhuq1m4bqh4bquY+G6ocOydeG7jeG6ocOy4buj4bqn4bqhw7Phu43huq3hu53huqFn4buzZuG6oeG7m8Oz4bqp4bqw4bqhZuG6qeG7m8Oz4bqhaOG7ucawZuG6oXfhu6/hu41t4bub4bqh4buVw7Lhuqfhu43huqF24bq9eOG6oeG7r3Xhu5vDszHhuqF34bqr4bud4bqhdsOA4bqhaHThu5vDs+G6oXfDsnjhu4Hhu5vhuqFm4bqn4bud4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqhd+G7neG6qeG7m+G6oeG6rmPhuqHDsnXhu40y4bqhRuG6rWbhuqFm4bul4bqhduG7qeG6ocOz4buN4bqt4bud4bqhZ+G7s2bhuqFoY+G6oXfhu41q4bux4bqh4bubw7Lhu4Hhu5vhuqF2w4DhuqHDssO54bqhd+G7r8aw4bqh4buV4buN4bubw7LhuqHhu7HDsuG7j+G6oXfDgeG6oWbhuq1m4bqhZ+G7neG6p+G7m8Oy4bqh4bubw7PDsuG7jWzhu7Ex4bqhd8O64bqhZsOyQWYx4bqhZuG6reG6oeG7m8Oy4bq94bub4bqhaG3huqF3ZOG7m8Oz4bqhZuG7ucWp4bubw7PhuqFm4bul4bqhduG7qeG6ocOD4buBd+G6oWbDssOqd+G6oXfhu6/hu7nFqeG7m8Oz4bqhw7Lhu6FmMuG6oVfhu43EqXjhuqHhu4Xhu41teOG6oeG7m8Oy4bu54bqhRnLhu5vDs+G6oXfhurDhuqHhu6x4YuG7m+G6oeG7l+G6tuG6oeG7hOG6p+G6sOG6oSrhu41sd+G6oeG7muG6p8ah4bqhaGPhuqHDssO54bqhd+G7r8aw4bqhw6PhuqF3w4LhuqFodOG7m8Oz4bqhaG3huqHhuq7hur3hurDhuqFnw4Dhu5vDs+G6oeG7m8Oy4bqp4bqh4buF4bqt4bub4bqhd+G7r3nhuqFmw7Lhu53huqHDsuG7oWbhuqF24buN4bubw7LhuqFX4buv4bu5xanhu5vDs+G6oVfDkkZW4bqhw5J5ZuG6oeG7msOzw7LDteG6oTRI4bqn4buV4buvcuG7m8OzNTLhuqHDknXhu43huqHhu5XDsnjhurBq4bub4bqhw7Lhu6Fm4bqhd+G7keG7m8Oy4bqhw4PhuqnhuqFm4bqtZuG6oWjDtOG6p+G6oeG7scOy4bu54bul4bubw7PhuqFoY+G6oXfDqeG7m8Oz4bqhd8Oy4bu54bup4bubw7PhuqFmw7Lhu53huqHDsuG7oWbhuqF24buN4bubw7LhuqHDs+G7jXDhu40x4bqhw7Lhu6Fm4bqhduG7jeG7m8Oy4bqh4bubw7PDssOo4bud4bqhw4Phu7nGsHfhuqHhu5XDsuG7ozHhuqHDssO54bqhd+G7r8aw4bqhw7Lhu6Fm4bqhduG7jeG7m8Oy4bqhZuG7o+G6ocOy4bud4bqp4bub4bqhZmLhu5vDsuG6oeG7lcOy4buj4bqh4buVw7Jk4bub4bqhd+G7r8Sp4bub4bqhxIPhuqF3w4LhuqFodOG7m8OzMjIy4bqhRuG6rWbhuqF34buv4bu5xanhu5vDs+G6ocOy4buhZuG6oXfhu41q4bux4bqhd+G7s2bhuqF3w7LDgGbhuqHDsuG7jWzhu5vhuqFmcuG7m8Oz4bqhd+G6rWbhuqF3w4DhuqHhu5fhuqnGoeG6oXfDsuG7jWp34bqh4buFw7ThuqFn4bqr4bqw4bqhw7Lhu6FmMuG6oVbhu6nhuqHDk+G7jeG6reG7neG6oWfhu7Nm4bqhw4PhuqnhuqFI4bqp4bud4bqhd+G6q+G7neG6oWbhu7fhu5vDs+G6oWhj4bqhaOG6v3jhuqF34bu54bqhxqF44bqn4bqhdsSRxqHhuqHEg8Oj4bqh4buFdeG6oXfDsuG7jWp34bqh4buFw7ThuqFn4bqr4bqwMeG6ocOy4buhZuG6oeG7m8Oz4bud4bqr4buN4bqh4bubw7PhuqLhuqFmw6rhu7HhuqFmw7Lhu53huqHEg8Oj4bqhaOG7peG7m+G6ocODw7ThuqF34buv4bu5xanhu5vDs+G6ocOy4buhZuG6ocOD4bun4buN4bqhd8O64bubw7PhuqHhu5Xhu43hu5vDsuG6oeG7scOy4buP4bqh4bqxMcOj4bqhd8OC4bqhaHThu5vDszLhuqHDkuG7jWzhu5vhuqHhu5vhuqfhurAx4bqhduG7qeG6oWjhuqfhu5vDs+G6oXfhu41q4bux4bqhd+G7s2bhuqF34buv4buNbeG7m+G6oeG7lcOy4bqn4buN4bqhxqF44bqn4bqhdsSRxqHhuqF3w7Lhu41qd+G6oeG7hcO04bqhZ+G6q+G6sOG6ocOy4buhZuG6oeG7m8Oz4bud4bqr4buN4bqh4bubw7PhuqLhuqHDg+G6qeG6oWh04bqhZsOy4bul4buN4bqhd+G7r+G7i+G6oWnGoeG6ocOD4bun4buN4bqh4buV4buN4bubw7LhuqHhu7HDsuG7j+G6oeG6rzHDouG6oXfDguG6oWh04bubw7PhuqFobeG6oXfhu6/huqfhu5vDs+G6oWbDquG7seG6oWbDsuG7neG6oWbhuq1m4bqhd+G7r+G7ucWp4bubw7PhuqHDsuG7oWbhuqF34buvxKnhu5vhuqFow7ThuqfhuqHhu4Xhuqnhu5vhuqF34buR4bubw7Iy4bqhSG3huqF3w7LDgGbhuqHDsuG7jWzhu5vhuqF34buNxKl44bqhZsOy4buP4bqh4bq34bqhw4Nr4bqhd+G7r+G7ucWp4bubw7PhuqHDsuG7oWYx4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6oeG7m2TGoeG6oeG7rXjhuqfhuqHhu5vDs+G6qeG7m8Oy4bqhw7Phu43huq3hu53huqFn4buzZuG6oWbhu7fhu5vDs+G6oWhj4bqhd+G7r+G7jW3hu5vhuqHhu5XDsuG6p+G7jeG6oeG7m8Oy4buNa3jhuqFmw7Lhu7nhu6Xhu5vDs+G6oXfhu6/DteG7m8Oy4bqhxqHhu7Nm4bqhd+G7jcSpeDHhuqHhu6144bqn4bqhaOG7o+G6oXfDgeG7m8Oz4bqh4buF4bu54bunZuG6oeG7leG7jcSp4bub4bqhZnPhuqHDsuG7o+G6pzHhuqFm4bqn4bud4bqhd+G6v+G7m8Oz4bqhw7Lhu6PhuqfhuqHDg+G6qeG6ocOy4buNbOG7m+G6oWjhuqvhu43huqHDsuG7o+G6p+G6oWbhuq1m4bqh4buxw7Lhu5/hu5vDs+G6ocOy4buhZjHhuqHhu7HDsuG7n+G7m8Oz4bqhZsOyQWbhuqHhu5tk4bubw7My4bqhSMOpZuG6oeG7heG7jWx3MeG6oeG7heG7ueG7p2bhuqHDg+G6qeG7neG6oeG7m2TGoeG6ocOy4buhZuG6ocah4bun4buN4bqhxIPhuqPDo+G6ty3Eg+G6o8Oj4bqzMeG6oWbhuq1m4bqhaOG7peG7m+G6ocODw7Qx4bqhd+G7r+G7ucWp4bubw7PhuqHDsuG7oWbhuqF34buv4bud4bubw7PhuqF34buR4bubw7LhuqFoY+G6oXfhu4Hhu7HhuqF34buveOG7m8Oz4bqhw7J44bqw4bqhaHXhu5vDs+G6oWbhuq1m4bqh4bubw7N4dOG7m+G6oeG7l8OAZuG6oWht4bqhZmLhu43huqF34bqr4budMeG6oXbhuqDhuqfhuqFmw7LhuqLhuqcx4bqh4bub4bq94bubw7PhuqFmw6rhu7HhuqHhu7HDsuG7n+G7m8Oz4bqhw7Lhu6FmMeG6oeG7scOy4buf4bubw7PhuqFmw7JBZuG6oeG7m2Thu5vDszIyMuG6ocOD4bun4buN4bqhd8O64bubw7PhuqHhu5Xhu43hu5vDsuG6oeG7scOy4buP4bqhd+G7r8Sp4bub4bqh4bqv4bqv4bqhd8OC4bqhaHThu5vDszLhuqHhu5rDssWp4bqhaOG7ucawZuG6oeG7rXjhuqfhu5vhuqF34bq9xqHhuqFo4bq/eOG6oXfhu7nhuqF34bud4bqp4bub4bqhZ+G7jWzhu5vhuqHhu5vEqeG7m+G6oWbDssOqd+G6oeG7l+G7ucaw4bubw7PhuqHDs+G7jeG6reG7neG6oWfhu7Nm4bqhd+G7r8Sp4bub4bqhaMO04bqn4bqh4buF4bqp4bub4bqhd+G7keG7m8Oy4bqhaOG7ucawZuG6oeG7m+G6veG7m8Oz4bqhZuG6p+G7nTHhuqF3w4LhuqHhu5ds4bqhw7Lhu6Fm4bqhduG7jeG7m8Oy4bqh4buVw7Lhuq0x4bqhw7Phu41w4buN4bqhd8OB4bubw7PhuqFmw6rhu7HhuqHDsuG7oWbhuqFo4bu5xrBm4bqh4bub4bq94bubw7PhuqHhu5fEqeG7m+G6oXfDsmnhu53huqF3w4Hhu5vDs+G6oeG7m2TGoTLhuqHhu5Rqd+G6oeG7rXhi4bqh4buxw7LDuuG6oWbhu4Hhu7HhuqHDs+G7jeG6reG7neG6oWfhu7Nm4bqhV8OSRlbhuqF34bqr4buN4bqhw6PDo+G6teG6oeG6rmPhuqFo4bu5xrBm4bqhZ3jhurDhuqF34buvw7Uy4bqhV8OC4bqh4buXbOG6ocOy4buhZuG6oXbhu43hu5vDsuG6oXdzd+G6oeG7m8Ozw7Lhu41s4bux4bqhV8OSRlbhuqFo4bu5xrBm4bqhd+G7jWrhu7HhuqF34buzZuG6ocOy4buhZuG6oXfhu6944bubw7PhuqHDsuG7oWbhuqFo4bqrd+G6oeG6tcOjfeG6oTTDouG6ry/Do8Oj4bq14bqh4bquYzUy4bqhSGrhu5vhuqHhu5vhuqfhurAx4bqhd+G7neG6qeG7m+G6oXfhu5Hhu5vDsuG6oWbhu6PhuqHhurfhurfhuqHhuq5j4bqhaOG6q3fhuqF34buNxKl44bqhZsOy4buP4bqhw4Nr4bqhw7Phu43huq3hu53huqFn4buzZjLhuqHhu4Thuqnhu40x4bqhYuG7m8OyIOG6oVfDkuG6puG7msOS4bqh4buWxKg2L+G7sTc=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Mang ẩm thực muôn nơi về “miền hoa nắng”

Mang ẩm thực muôn nơi về “miền hoa nắng”
2024-07-20 05:25:00

QTO - Dù chỉ diễn ra trong 3 ngày từ 12 - 14/7 nhưng Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực quốc tế “Hương vị miền hoa nắng”, một hoạt động trọng tâm nằm trong chuỗi sự...

Đổi thay đôi bờ Bến Hải

Đổi thay đôi bờ Bến Hải
2024-07-19 05:20:00

QTO - Theo Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, giới tuyến quân sự tạm thời được lựa chọn trùng với sông Bến Hải thuộc địa phận huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị....

Vĩnh Long hôm nay

Vĩnh Long hôm nay
2015-09-30 08:00:53

(QT) - Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh (Quảng Trị), Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Long đã vượt qua khó khăn, thử thách để thực...

Người giữ nghề làm trống Đọi Tam

Người giữ nghề làm trống Đọi Tam
2015-09-23 00:24:52

(QT) - Làng trống Đọi Tam, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam có lịch sử hàng trăm năm với nghề làm trống được cả nước biết đến. Đến lập nghiệp tại thôn Mỹ Chánh, xã Hải...

Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở Tân Hợp

Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở Tân Hợp
2015-09-22 09:45:48

(QT) - Để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) nỗ lực bằng nhiều cách làm phù...

Nghề chăn nuôi ở vùng đất lúa

Nghề chăn nuôi ở vùng đất lúa
2015-09-22 09:23:31

(QT) - Hiện nay diện tích đất sản xuất lúa vụ hè thu ở Gio Quang (huyện Gio Linh, Quảng Trị) trên 430 ha. Với diện tích này, trung bình mỗi nông hộ ở đây có thể sản xuất khoảng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết