Cập nhật:  GMT+7
4bqtc+G6uWXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquLnThurThu6nhu5PEkeG6qeG7quG7t+G6tGXGsHNn4buxcmXhu7Fyc8O5ZcO14bqoZmUxdOG7n+G7sWU/c+G6pMO1ZeG6tHPDsuG7q2Xhur1l4buPw7llLnZmZeG7j2fDtWXhurjDumXhurJmdGXhurRzw7Lhu6tl4bqww4LDiuG7o+G7seG6rS9z4bq54bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq5T4buTZsO0xJHhuqnhuqXDlUbhu7DDlOG6p2UtZeG7sHJow4pl4bq54buBL+G7heG6s2UudmZl4bquc+G6pMO1ZeG6tHPDsuG7q2UuRuG7sMOUZeG6tOG7s3Rlw7Vm4butZeG6tGl0ZS4/ZVPDleG7qmXhu5HDrGXhu49nw7VlxrBzZ+G7sXJl4buxcnPDuWXhurThu4vhu7FyZWfhu7Fl4buR4buzdGXhurjDgHRl4buRQuG6oOG7sXJlw7Rtw4pl4buRZ+G7sXNl4buPacO1ZeG6vMOCw4rhu5vhu7Fl4bqww4Lhu7PDtWVydGZl4bqww4JmZXThu7HhurThu5Phurbhu7Hhu5PhurRlw7Thu61lU+G7rWjhu7FyZeG7kEPDtWVG4buxZeG6pcOq4bq9ZeG6tMOC4bu5dOG6p2XDtW/hu6tl4buRb8OC4bq1ZS5z4buT4butZeG7sXPDs+G7sWXhu5HDueG7sXNlw7XhuqhmZS52ZuG6s2XGsHNn4buxcmXhu7Fyc8O5ZcO14bqoZmUxdOG7n+G7sWXhurRzxJDDtWVzaOG7sXNl4bqww4LDiuG7o+G7sWXDtcO94buxcmXhurThu7Nl4bq4aGXGsHThu6Hhu6tl4bqyZ+G6tGXhurzhu5nhurRl4bq8RWXhuq5z4bqkw7Vl4bq0c8Oy4burZeG6tGl0ZS4/ZVPDleG7qmXhuqUxdOG7n+G7sWXhuq5z4bqkw7Vl4bq0c8Oy4burZeG6veG6p2Xhu6loZcawc8O94buxcmXhuq5z4bqmZXPhuqLhuq5l4bq4w4B0ZeG6sMOCw4pl4buRw7nhu7FzZcO14bqoZmXhu47hu7dl4bupw4LDs+G6tGUu4buzZeG6tOG6rOG7sXJlc8O64buxc2XhurLEkGXhu7Hhu5vhu7FlxrBzw73hu7FyZcO14buvZXJ0Z2XhurThurbDuWXhuq5zZ+G6rmXhu6nhur7hurXhuq3huq7huqkuc+G7k+G7rWVz4bu1ZeG6ssOB4bqzZeG7sXJow4pl4bq9w6kv4buBL+G6u8Opw6nhu4PhurNl4bq04bq24bub4buxZTrDguG7s8O1ZeG7qeG7t2XhurvDqWXhurRzw4Lhu7fDtWXhu5HDuWZl4bquc8Oz4buxZXPDgsOK4buf4buxZeG7kEPDtWUu4bq2d+G7sXJl4bql4buobeG7q2Xhu5Dhu7Xhu7Fy4bqn4bqzZcOVw73hu7FyZWbhu7FlLj9lU8OV4buqZeG7kcOsZeG6tHThu53hu7Flc2jhu7FzZcawdOG7oeG7q2XhurThurZmZeG6uGhl4bquc2fhurRlc3Thu5/hu7FlP3Np4burZS5zZuG7sXNlOsOCZuG7sXJl4bqlw6rhu4Vl4bq0w4Lhu7l04bqnZcO14bqm4buxcmXhu49mZeG7sXJC4bqgdGXGsHNnw7Vl4buRdGXhurzhu5Nlw73hurTDvWXhu5Fm4buxcmXhu7Fzw7Phu7Fl4bq0dOG7o+G7sWXDtWdlw7VC4bqiw7Vl4buP4buv4buxcmXhu5FnZeG6tERl4buobeG7q2Xhu5Dhu7Xhu7FyZeG6uOG7o2UuP2VTw5Xhu6rhurNl4bq0c8OCZXJ0w4ll4bq/4buF4bq1w6nDqcOpZSEsw5ThurNl4buHw6nDqWXhurThurZ04bufw4Jl4buR4bu14buxcuG6s2XDqmXhu6tnw4pl4bq0deG7sXNl4bq8Z8O1c2XhurRmw4rhurNlw6pl4buQLsOU4buQZeG6uGhl4bur4bu34bq0ZeG6suG7s2VydG7DimXhurThuqBlcnN0ZcO1Z2Xhu5Hhu7dl4buP4buv4buxcmXhu5Fn4bq14bq14bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpLkbhu7DDlGUuP2VTw5Xhu6pl4bq8RWXhurLDgWXhurRzw7Lhu6tl4bq4aOG7rWXhurRzZ+G7sXJlw6ov4bq7w6nDqeG7heG6s2XhurTDgsOK4bub4buxZeG6rnNp4bq0ZTrDgmbhu7FyZeG7j2Zl4bux4buL4burZeG6tOG6pmXhurjhu6Nl4bq04bu3dGXhu5Fn4buxc2Xhu49pw7Vl4bq4aGXhurThu7llw7VzQ8O1ZeG7kWfhu7FzZeG7j2nDteG6tWXDleG6puG7sXJl4bq44bujZXNmdGXhurThu7d0ZeG6tOG6tuG7m+G7seG6s2XhurR2ZmXhurTDgsOK4bub4buxZeG6rnNp4bq0ZUbhu7Fl4bq9ZeG7seG7i+G7q2Vn4buxZeG6tOG6tuG7k+G7rWXhurhoZeG7g2Xhu4/DuWXDtWfhu61lxrBzZ8O1ZeG7j8O5ZeG6tMOCw4rhu5vhu7Fl4bquc2nhurRl4bq0RGXhurnhu4Nl4bq0c2fhu7FyZeG7keG7neG7sWXhurvDqmXhurRzZ+G7sXJlZ+G7sWXhurThurbhu5Phu63hurNl4bq04bq24but4buxcmXhu5Hhu69lw7Xhu69l4buxc3Thu6PDgmXhu4/DuWXDtWfhu61lw7Xhuqbhu7FyZeG7q+G7t+G6tGXhu6nhuqTDtWXhuq5zaeG7q2VzZnRl4bq04bu3dGXhu7FzQuG7sXJl4bq44buN4buxZeG7kULhuqLDtWXhurxFZeG6tOG6tuG7k+G7reG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qSxmw4Jl4bquc3Thu5vhu7Fl4bq8RWXhurLDgWXhurRzw7Lhu6vhurNlMXThu5/hu7FlP3PhuqTDtWXhurRzw7Lhu6tl4bq9ZeG7kcOsZcO14buvZcawc2fhu7FyZeG7sXJzw7ll4bquc+G6pMO1ZeG6tHPDsuG7q2Xhu5Hhu7N0ZeG6uMOAdGXhu4/DreG7sWVn4bux4bq1ZS5z4buT4butZTF04buf4buxZeG6rnPhuqTDtWXhurRzw7Lhu6tl4bq94bqzZeG7kW3DimXhu6loZeG6tOG7uWXDtXNDw7Vl4buRZ+G7sXNl4buPacO1ZeG6uMOAdGXhurDDgsOKZeG7q8O9ZeG6tm7hurRl4bupw4Dhu7HhurNlw7Thuqbhu7FyZeG6rnNCw4Hhu7FyZeG6tHThu5/hu7Fl4bq0c8O94buxcmXhurR04buxZeG7keG7oWXhurThu7llw7VzQ8O1ZeG7kWfhu7FzZeG7j2nDtWXhurhoZeG7kWfhu7FzZeG7j2nDtWXhurjDgHRl4bqy4buzZeG6tHThu6Phu7Fl4bq0QsOB4buxcmXhu5FCw4Hhu7FyZeG7h+G6v2XhurThu4Jl4buR4bu14buxcmXhurThurbhu5vhu7Fl4bquc2nhu6tl4bq4dGXhu7FzdOG7o8OCZeG6tOG7peG7sXPhurNl4bq0c2jhu7Fz4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpw5Vnw7Vl4buPw7llw7Vn4butZeG6tHPDgmXhu6nhuqJ0ZeG7j27hurRlw7VzdeG7sXNl4bq4w4B0ZeG6suG7s2XhurR04buj4buxZeG7qcOA4bux4bqzZeG6tm7hurRl4bupw4Dhu7Fl4bq4aGXhu5Fqw7Vl4buPdOG7n+G6tGXhu6nDgOG7sWXhu7FzQuG7sXJlZ+G7sWXhurLDgWXhurRzw7Lhu6tl4buRw6xl4bq0w4LDiuG7m+G7sWXhuq5zaeG6tGXDtWfDtWXhu4/DuWXDtWfhu61l4buxc+G7leG6s2XDtELDgHRlxrBzw4Lhu7FyZcawc8ODdGXhu5F04buh4bur4bqzZcawc8O94buxcmXhu5HhuqThu7FyZcawc+G7rcOt4buxZeG6uGhlw7Vz4butZXNCw4Phu7FyZWfhu7Fl4bq04bq24buT4butZeG7qWhlw7VzQmZl4buR4bqk4buxcmXhurjDgHRl4bq0deG7sXNlw7VzbuG6tGVzaOG7sXNl4bq4dOG6tWXhu5Bqw7Vl4buPdOG7n+G6tGVG4buxZeG7qWhl4buxckLhuqB0ZcO1b+G7q2Xhu5Fvw4Jl4bupaXRlw7Vz4butZXNCw4Phu7FyZWfhu7Fl4bq04bq24buT4but4bq1ZcOU4butZeG7keG7r2UxdOG7n+G7sWXhu7Fow4plxrBzZ+G7sXJl4buxcnPDuWXhurThu4vhu7FyZXPDuuG7sXNl4bquc2nhurRl4bq4aGXGsHPDveG7sXJlw7Vz4butZXNCw4Phu7FyZWfhu7Fl4bq04bq24buT4butZeG6uMOAdGXDtWfDtWXhu4/DuWXDtWfhu61l4bq04bq24but4buxcmXhu5FC4bqg4buxcmXDtG3DiuG6tWUuw4LDimXhu7FzdOG7m+G7seG6s2XGsHNn4buxcmXhu7Fyc8O5ZcO14bqoZmUxdOG7n+G7sWU/c+G6pMO1ZeG6tHPDsuG7q2Xhur1l4buPw7llLnZmZeG7j2fDtWXhurjDumXhu7Fzw7Phu7Fl4buRw7nhu7FzZeG6tsSp4buxcmXhurJmdGXhurRzw7Lhu6tl4bqww4LDiuG7o+G7seG6teG6rS/huq7huqlG4bq1U8OCw4o=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

“Mạnh tay” với hành vi nghe trộm điện thoại

“Mạnh tay” với hành vi nghe trộm điện thoại
2009-09-16 14:03:47

Lần theo một địa chỉ quảng cáo, chúng tôi tới trụ sở một công ty kinh doanh thiết bị viễn thông tại khu vực đường Hồng Hà, phường Phúc Xá. Tủ kính trong công ty chỉ trưng bày...

Vay gần 12 tỷ đồng rồi “bùng”

Vay gần 12 tỷ đồng rồi “bùng”
2009-09-15 12:22:54

Đến ngay cả ông Nguyễn Văn N., hàng xóm của Phượng cũng bị mắc lừa. Vợ chồng ông N. vốn là cán bộ về hưu, cả đời chắt bóp, dành dụm cũng để ra khoảng hơn 400 triệu đồng đem gửi...

Những cuộc chơi không có ngày mai...

Những cuộc chơi không có ngày mai...
2009-09-15 12:22:37

Khi đánh mạnh vào các vũ trường, sàn nhảy và các quán cà phê đèn mờ... Lực lượng CSĐT tội phạm ma tuý Công an cả nước liên tục thu được nhiều loại ma túy mới như "hàng đá" và...

Giả danh Công an để trả thù “tình địch”

Giả danh Công an để trả thù “tình địch”
2009-09-14 10:48:53

Theo điều tra của cơ quan Công an, ngày 30/3/2009 Nguyễn Minh Tuấn mặc áo trắng bỏ trong quần (loại quần dành cho lực lượng An ninh nhân dân) và ôm theo một cặp da màu đen bên...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết