Cập nhật:  GMT+7
4bqpdOG6u8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sCF1w4Lhu6vhu5ll4bqr4buq4bqk4buz4butw6nDikThu61zw6nhu5No4butc8Op4bq64bqgdcOp4bq6Z3XDqcOC4bqyd8Op4butd+G7rXPDqcO04bu1w4LDqcOC4bqy4buv4butc8Op4bq0RcOp4butc3R14buh4bqww6nDtcOs4buvw6nhurrhu6HDqWfhu63DqeG7rXXhu610w6nDguG6ssOyw4LDqcOCReG6qS904bq74bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqwVOG7mWfhu5Fl4bqrxIPDqeG7ksOtdcOpw4Jow6nhu6rhu5zDqcOU4buy4busU8Op4buQKOG7rFPDqeKAk8OpKDIhMiEo4bq1w6lTdWjhu7HDqeG7k+G7tcO0w6nDlOG7s+G7rXPDqWfhu63DqTvhuqTDrOG7rXPDqSHhurLhu6XDqcOUaMO0dMOp4buTbuG6vsOp4buB4bq5w6nhu63hu4nhu7HhurXDqeG7rXNp4bq+w6nhur3hurkv4buDL+G6u2bhu4fhur3hurXDqcOUdOG6qsOpw4Lhu6XDtHTDqVThu7fDqcOUdMO6w6nhu7B14butdMOp4bup4buAw6nhu6vhu6Hhu610w6nDtOG7s+G7rXPDqcO14bu1w6l0Z3XDqTp0aOG6sMOp4bur4buh4butdMOpO+G6pOG6vsOp4buT4bul4butdMOp4butdHXhu6Hhu7HDqeG6uuG6qOG6tcOp4bq24bqk4bq+4buf4butw6l0w63hu63DqcO04bqqZ8Opw5TDrOG7rXTDqeG6tGjDgsOp4butdG7hu63DqeG7kW7hu63DqeG6umnDqcOUdOG7o8Op4buT4bu5w6nDtG/hurDDqcO1w7LDtMOpw7Thuqpnw6nhurTFqcOp4bq24bqkZ+G7rcOp4bq6acOpdMOtw6nhurTFqcOp4bq24bqkZ+G7rcOpw5TDrOG7rXTDqeG6tGjDgsOp4butdG7hu63DqeG7kW7hu63DqTJ14buhw4LDqeG7rGfhu7HDqeG7kG7hu63DqcO0dOG6qsOpw5Thu7nhu61zw6l04buvacOiw6khxJDDqeG7k3bhurXDqeG7rXNp4bq+w6nhur3hurkv4buDw6l0aeG7rXPDqeG7reG7ieG7scOp4buT4buLw6nDguG6ssSCw6nDgnRp4butdMOp4butc2nhur7DqcOC4bqy4bqk4bq+4buf4butw6nDgnThu7Xhu61zw6nDtOG6qmfDqeG7q0XDtMOp4burQ8OD4butc8Opw5TDrOG7rXTDqeG6tGjDgsOp4butdG7hu63DqeG7kW7hu63DqTJ14buhw4LDqeG7rGfhu7HDosOpw5Thuqzhu61zw6nhurrhuqB1w6nDtGjDtMOp4burRcO0w6nhu6tDw4Phu61zw6nhu6l0aMO0w6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG7rXNp4butdMOpw5Thu7Phu61zw6ln4but4bq1w6nhu6tFw7TDqeG7q0PDg+G7rXPDqcOUw6zhu610w6nhurRow4LDqeG7rXRu4butw6nhu5Fu4butw6nhuqfDlC7hu6zhu5Dhuq3DqeG7q2nDqeG7q0XDtMOp4burQ8OD4butc8Op4bq6QsOpw4LhurJn4butc8Op4bqyZ8Op4buT4bqidcOpw4LEkMOp4butdOG6uOG7rXPDqeG7rXNp4bq+w6nhu5PDs+G6pMOpw5Row7R0w6nhu7HDreG7rXPDqSF0aOG7rXPDqSFo4buxw6nhu63hu4nhu7HDqeG6u2bhur/hu4HDosOpIeG6suG7r+G7rXPDqeG6tOG6pOG7tcOCw6nDtHRr4butc8Op4buTQ+G6ouG7rXPDqeG6usahw6nhurpn4butc8Opw7Thuqpnw6nhu7HDueG7rXThurXDqeG7kUPhuqB1w6nhurRFw6nhu6vhu4vhu610w6nhu5PDreG7r8Opw7Thuqpnw6nhu5LDrOG7rXPhurXDqcO04bqqZ8Opw5Vow7TDqVThu7fDqeG7qcO64butdMOp4bq+4bud4bqk4bq1w6nDtGjhu63DqcO14bu54bq1w6nDtHR14buj4butw6nhurTFqcOp4burRcO0w6nhu6tDw4Phu61zw6nDlC7hu6zhu5DDqeG7q+G6pOG7s+G7rcOpw4LhurLhuqThu61zw6nDgnRp4butdMOpw4LhuqThur7hu6HDgsOp4buT4bu1dcOp4bq64bqgdcOp4bur4buAw6nDgkPEguG7rXPDqcO0aMO0dMOp4buxw63hu61z4bq1w6nhurrhuqB1w6nhu6vDg3XDqcO6w7R0w6nhu5Fu4butw6nDguG7ucO0w6nhurppw6nhu6vDg3XDqcO6w7R0w6lzdWd1w6nDtG/hurDhurXDqXPEqeG7rcOpw7V2w6nhu7Fo4bqkw6nDgnThu6XDgsOp4bq64bqgdcOp4butdG7hu63DqeG7kW7hu63hurXDqeG7k+G7i8Op4burw7LhurDDqeG7reG7neG7rcOp4butdHXhu5/huqTDqcOCdGnhu610w6nDgsO6w7R04bq1w6nDtHR14buj4butw6nDtOG7s+G7rXPDqcOK4bqkb8OCw6nhurTEqcO0w6nDguG6suG7neG7rcOpw7Row7TDqeG7sWvDgsOpw7Thu7Phu61zw6nDgmjDtOG6tcOpw7R0deG7o+G7rcOp4buTb+G6pMOp4bq6acOpw4pu4bq+w6nhu5FF4butc8Op4burRcO0w6nhu6tDw4Phu61zw6LDqSHhurLhu6/hu61zw6nhurThuqThu7XDgsOpw7R0deG7n+G6pMOp4buRaXXDqeG7q+G7pcO0dMOp4bq0w4nDqW/hur7hurXDqeG7q0XDtMOp4burQ8OD4butc8Opw5Qu4bus4buQw6ktw6nDlOG7s+G7rXPDqWfhu63DqTvhuqTDrOG7rXPDqSHhurLhu6XDqeG7k+G7i8Op4burw7LhurDDqeG7rXR14buf4bqkw6nDgnRp4butdMOpw4LDusO0dMOpw4LhurLhu6/hu61zw6nDtOG7s+G7rXPDqcOCaMO0w6nhu5Nv4bqkw6nDguG6smfhu610w6nhurB0d+G7rXPhurXDqcO0dOG7teG7rXPDqcOC4bu5dcOp4bqwdMOt4bux4bq1w6lzdeG6uMOp4bq64bq44butc8OpZ+G7rcOp4butdeG7rXTDqcO0dMO64butdMOpw4LhurLhu6XhurXDqcOC4bqyw7LDgsOpw4JFw6ln4butw6nDguG7r2nhu63DqcOK4buLw6l04bu5dcOpw4LhurLhu53hu63DqeG7k+G7pWfDqcO1aeG7rcOi4bqpw4Jnw7Xhu6vhu5nDqeG6tMOC4bq+4bur4buZ4bqhZeG7sWfhurJzdeG7reG6t+G6veG6sMOKw6ln4bqkw4Lhu69l4bqr4bqpw4LhurLhuqvhuqnDguG7keG6q+G6qXXhu7Fzw6nhurThurLDtOG6oWUvL8O0w6LDtWfhu6/hurbhuqRn4butc8OC4bqydcOi4bq64butL+G7keG7meG6tOG7qcOC4buv4bqwL+G7reG7meG6vOG6tC/hurvhur3hur1mL+G6v+G7heG7keG6v+G6u+G6vcOq4buD4bq/4buDw4Lhu4Hhu4Xhur3hu4Phur3hu6vhurvDosaw4bqwc2XDqS/huqvhuqkvw4Lhu5Hhuqvhuqkvw4LhurLhuqvhuqnDguG6suG6q+G6qcOC4buR4bqr4bqp4bqw4bqrIeG6pOG6vuG7neG7rcOp4buRQ8OA4butc8Opw7Row7TDqcO0aMOp4butdG7hu63DqcOCdeG7neG6pMOpw7V1cOG6pMOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhu6tFw7TDqeG7q0PDg+G7rXPDqcOUw6zhu610w6nhurRow4LDqeG7rXRu4butw6nhu5Fu4butw6nDlOG7s+G7rXPDqWfhu63DqcOC4bun4butdMOpO+G6pMOs4butc8OpIeG6suG7peG6qS/hurDhuqvhuqkvw4Lhu5Hhuqvhuqkvw4LhurLhuqvhuqkvw4Jnw7Xhu6vhu5nhuqsh4bqy4buv4butc8OpdGd1w6nDtOG6pOG7ucO0w6nDtHR14buj4butw6nDguG6smfhu610w6lzdcOsdcOp4bqwdHbhu61zw6nhu5Fu4butw6nDguG7ucO04bq1w6nhu6tFw7TDqeG7q0PDg+G7rXPDqcOULuG7rOG7kMOpw5Thu7Phu61zw6ln4butw6k74bqkw6zhu61zw6kh4bqy4bulw6nDguG6ssOsdcOp4bq24bqkZ8Op4bq64buzw6nhurpp4butw6lzdWfhu63DqeG7qXRB4bq1w6l04bq+w6nhurR14butdMOiw6nhu5BD4bqgdcOp4buxQ2fDqcO14buv4buxw6nDteG7i+G7r8Op4buTw63hu63DqcO04bqqZ8Op4bupxqHDqcOCdOG6rOG6tcOpw7Ro4butw6nDteG7ueG6tcOpw7R0deG7o+G7rcOp4bq0xanDqcOULuG7rOG7kMOp4bupdeG7neG7rcOpw7RD4bqi4butc+G6tcOpw7Vo4buxw6nhu5Phu6Vnw6nDtWnhu63hurXDqXPEqeG7rcOpw7V2w6nhu7Fo4bqkw6nDgnThu6XDgsOp4bq64bqgdcOp4butdG7hu63DqeG7kW7hu63DqeG6umnDqcO0aMO0w6nhu6tFw7TDqeG7q0PDg+G7rXPDqeG7qXRow7TDqeG7rXRDw6nDteG7ucOp4buT4bu5deG6tcOpw4J0Z+G7rXTDqeG7rXXhu53hu63DqcOK4bqk4butc8Op4bqwdOG7r+G7rXPhurXDqeG7kW7hu63DqcO04buz4butc8OpdHlnw6nDguG6pOG6vuG7o+G7reG6tcOpw7XDrOG7r8Op4bq64buhw6nDtGjDtMOpdOG6pOG6vuG7o8OCw6nhu7HDrcO0dMOpc3Vn4buvw6nDgnThu7Phu61z4bq1w6nDgnThu7Phu61zw6nhu5ND4bqi4butc8Opw7R04buvw6nDiuG7mcOp4bqyZ8Opw4J14buf4butw6nDguG6pOG6vuG7o+G7reG6tcOpw7XDrOG7r8Op4bq64buhw6ln4butw6nDguG7r2nhu63DqcO0aMO0w6nhu5Phu6Vnw6nhu5N1cOG7seG6tcOpw7R04bqk4bq+cOG7rcOp4bq24bqkbuG7reG6tcOpw7R04bqk4bq+cOG7rcOpdGnhu61z4bq1w6nhu6l04buvw6nDgmnhu61z4bq1w6nDteG7o+G7rcOpw7Xhu4t1w6nhurppw6nDtGjDtMOpw7ThuqThu7nDtMOpdGnhu610w6nhurbhuqRu4butw6nDtOG6qmfDqcO14bu5w6nhu5Phu7l1w6nDtHR1w6nhurp14buh4butw6nDtHThu6/DqcO0aMO0w6nDtHR14buj4butw6nDguG6skPhuqLhu61zw6LDqcOULuG7rOG7kMOp4buT4buLw6nhu6t14bud4butw6nDguG6qMO0w6nDgm/hu63DqcO04buz4butc8Opw4Lhu7l1w6nhurB0w63hu7HhurXDqcO1w6zhu6/DqeG6uuG7ocOpw4JpdcOp4bq0w6zhu63DqTRUw5Thu6zhurXDqcOCw7rhu610w6nhu7HDreG7rXPhurXDqcOCaXXDqeG6tMOs4butw6nDtOG6qmfDqeG7rXRu4butw6nhu5Fu4but4bq1w6nhurB04bu1dcOpdMOD4bqww6nhurrhuqB1w6nhu6tFw7TDqeG7q0PDg+G7rXPDqUfhu63DqeG7rXXhu610w6nhurB0aMOCw6l0deG7oeG7reG6tcOp4buTdeG7n+G6pMOpw4LhurJn4bq1w6nDtcSpw4LDqXN14bq4w6l0aeG7rXPDqcO0dOG6qMO0w6nDguG7r2jhu63DqXN1aOG7rcOp4buTdeG7oeG6sOG6tcOpw7V14buhw4LDqeG7qcO6w7R0w6LDosOi4bq1w6lzduG6sMOp4bqwdMOz4butw6nDtOG6rOG7rXPDqcOC4buvaeG7rcOp4buSw6zhu61z4bq1w6nDguG7r2nhu63DqeG6tuG6pG7hu63DqeG6umnDqcOC4buvaeG7rcOp4buRbuG7rcOpw4Jnw6nhu5No4butdMOpw4J0xKnhu61zw6lzdWvDtMOp4buwRsOpw4pu4buxw6nhu6tDw4PDtMOiw6lUd2fDqcO1w7nhu6104bq1w6nDgnThu7Xhu61zw6nhu610b8OCw6nhu7HEgsOp4bqyZ8Op4bux4bu5w4LDqcO0dEPDgOG7rXPDqeG7seG6oHXDosOpVMO54butdMOpw4J0RMO0w6nDtOG6pOG7ucO0w6nDtHR14buj4butw6nhu5Nv4bqkw6nhu5Phu4vDqcOCdGfhur7DqeG7k0F14bq1w6nhurThu6/hu61zw6nDgsO64butdMOpw7R0b8OCw6nDgnTDucOp4bupdOG7s+G7rXPDqeG7qeG7leG7scOp4bqwdMOz4butw6lzZ+G6vsOpc+G7r+G6tcOp4bq24bqk4bq+4bujw4LDqeG7q3Xhu6HDgsOiw6kuZ+G6pMOp4butdOG6uOG7rXPDqeG7reG7ieG7scOp4buTw7PhuqTDqcOCw63hu7HDqeG7q8Sp4butc+G6tcOpw7Row7TDqeG6sHTDs+G7rcOpw4LDicOp4butdOG7meG7rcOp4butdHbhu7HDqcO1xKnDgsOp4buTw7PhuqTDqcO0RWfDqeG6tuG6pMOy4bq+4bq1w6nhurrhuqB1w6nDtGjDtMOpdMO54butdMOpw4J0RMO0w6nhurB0aMOp4bqy4bu1dcOpw4J0aeG7rXTDqXThu6HDqcOCdOG7teG7rXPDqeG7kUVnw6nhurpp4buvw6nhurThu7XDqeG6sHTDrOG7rcOp4buT4bu54butc8Opw7RFw7TDqeG7k+G7r2fhu63hurXDqeG6tOG7tcOpw7V14butdMOp4bq0xanDqcO0dOG7p8Op4bux4bqgdcOpw4LDreG7scOp4bqyw63hurDDqeG7scO54butdMOpw4LhurJD4bqgw7TDqcO0w4Dhu63DqeG7q+G7tcO0w6nDtGjDtHTDqeG7scOt4butc+G6tcOpw7Row7TDqeG6sHTDs+G7rcOpw4LDicOp4burb+G6vsOpw7R04bu14butc8Op4buRbuG7rcOpw4Lhu7nDtMOp4bq6acOpw7R04bu14butc8Opw7Thu7nhu61zw6nhu6tp4buxw6nhu6nhu6PDqeG6tHXhu610w6nhu610Z3XDosOiw6LDqSHhurLhu6/hu61zw6nDteG7tXXDqcO0w6zhu610w6lv4bq+4bq1w6nhurThuqThu7XDgsOp4bq7w6rDqeG7reG7ieG7scOpdMOD4bqww6nhu610b8OC4bq1w6nDtOG6rOG7rXPDqeG7q0XDtMOp4burQ8OD4butc8Opw5Thu7Phu61zw6ln4butw6k74bqkw6zhu61zw6nDlcO54butdOG6tcOpIXTEkGfDqSF0deG7neG7rS3DqVThuqThu6PhurXDqeG7q0XDtMOp4burQ8OD4butc8Opw5Qu4bus4buQw6nDlOG7s+G7rXPDqWfhu63DqTvhuqTDrOG7rXPDqSHhurLhu6XDqeG7k+G7i8Op4but4bud4bqkw6nDtGfhu6/DqcOCdeG7rXTDqcOCdMOz4butw6nhu5Phu69p4butw6nhu6nhu6PDguG6tcOp4bq0aOG7rXPDqcOCw63hu6/DqcO0dOG6pOG7rXPDqeG6tETDtMOpw7R04bqk4butc8Op4burd+G7rXPDqcO1w6zhu6/DqeG6uuG7ocOp4bq6acOpw4pu4bq+w6nhu5FF4butc8Op4bux4bu5w4LDqcOVw7nhu610w6kh4bqy4bulw6khdHXhu53hu63DqcOCxJDhu61zw6nDtUPhuqDDtMOp4buTdcOp4bur4bud4butw6nhurrhurjhu61zw6nDtHTEqcO0w6LDqSHEkMOp4butdHXhu6Hhu7HDqeG6uuG6qMOpc3XDrHXDqeG6sHR24butc8Op4buRbuG7rcOpw4Lhu7nDtMOp4bq0Z+G7rXPDqeG7rXR14buh4buxw6nhurrhuqjDqcOKbuG6vsOp4buRReG7rXPhurXDqcO1w6zhu6/DqeG6uuG7ocOpw4rhu4vDqXThu7l14bq1w6nhu6tFw7TDqeG7q0PDg+G7rXPDqcOULuG7rOG7kOG6tcOpw5Thu7Phu61zw6ln4butw6nDlcO54butdMOpIeG6suG7pcOpIXR14bud4but4bq1w6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG7k3bDqcOU4buz4butc8OpZ+G7rcOpO+G6pMOs4butc8OpIeG6suG7pcOp4buracOp4bux4bu5w4LDqcO14bu5w6nhurB0w7Lhu63hurXDqeG7k+G7i8Op4butdGfhu610w6nDtHR24butc8Opw7R0deG7o+G7scOp4burxanhu610w6nhu6104bq44butc8Op4bq64bulw6nDguG6ssO6w6nDiuG6pOG7rXPDqeG7qcO6w7R04bq1w6nhurrDsuG7rcOp4buR4bqo4butc8Op4bq0aOG7rXPDqcOCw63hu6/hurXDqeG7q3Xhu610w6l04buvw63DgsOpw7Row7TDqcO1deG7oeG7rcOp4bqwdGjhurDDqeG7k2/huqTDqcOC4bqyZ+G7rXTDqeG6sHRow6nDgmfhu63DqeG7qeG7o8OpdOG7r8Otw7R0w6nigJx0w7LhuqTDqcO0dHXhu6Phu63igJ3DqcO04bqqZ8Op4buT4bulw7R04bq1w6nhu5PDrOG7scOpw7XDrOG7r8Opw4LhurLhu6XDqWfhu63DqeG6uuG6uOG7rXPDqcO0dMSpw7ThurXDqUHhu63DqeG7k+G7peG7rXTDqeG7k+G6onXDqeG6tOG7teG7rXPDqcO04bqqZ8Op4butdG7hu63DqeG7kW7hu63DosOp4busc2nhur7DqcOC4bun4butdMOpO+G6pMOs4butc8OpIeG6suG7pcOpw4JodcOp4burw7LhurDhurXDqeG7q0XDtMOp4burQ8OD4butc8Opw5Qu4bus4buQ4bq1w6nDlOG7s+G7rXPDqWfhu63DqTvhuqTDrOG7rXPDqSHhurLhu6XDqcOCdOG7neG7scOp4bux4bu5w4LDqeG7q8Oz4butw6nhu5NE4butc8Opw4LhurJD4bqgw7TDqeG7rXThurjhu61zw6nDtHThu7fhu61zw6nDtHRvw4LDqeG7qXR2w6nhu6l04buJ4but4bq1w6nDteG7ucOp4buxaOG6vsOpw7R0Q2fDqUHhu63DqeG7k+G7peG7rXThurXDqcO0w4DDqeG6tMSCw6nhurrDssOCw6nDtHRvw4LDqcOCdHXhu6PhuqTDqcOCdOG7teG7reG6tcOp4butdHXhu5/huqTDqXThuqThur7hu6Hhu63hurXDqcOCdOG7pcOpw4rhu4vDqcO0dHVnw6nDgmjDtHTDqeG6uuG7n8Op4buT4bulZ8Opc3XhuqB1w6nhurppw6l0aeG7rXTDqcO0dMO64butdMOiw6LDosOp4buT4buLw6nhu5Nww6nhu6vDrXXDqcOC4bqy4buv4butc8Op4burd+G7rXPDqcO0aOG7rcOpw7Xhu7nhurXDqcO0dHXhu6Phu63DqeG6tMWpw6nDusOCw6nhu610deG7n+G6pMOpw7Xhu4nhu63DqeG7qXThu6/hu4nhu63DosOp4busdEPhu61zw6nhurrhuqB1w6nhu4DDqcO0dMO6w6nDtOG6qmfDqcOC4buvaeG7rcOp4burRcO0w6nhu6tDw4Phu61zw6nigJzDtHThu6fDqcO1deG7o8OCw6nDtHfhu63DqeG7ksOs4butc8Op4buracOpw7R34butw6nhu7HDueG7rXTigJ3hurXDqeG7k3DDqXN24bqww6nhurB0w7Phu63DqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqcOCdMSp4butc8Op4burw4N1w6nDtGjDtMOp4butc3Thu6XDqeG6tuG6pOG6vuG7o8OCw6nDtOG6qmfDqSHhurLhuqThu61zw6lDw4Dhu61zw6nhu5LDrOG7rXPhurXDqcO04bqqZ8OpIeG7p+G7rXTDqeG6quG6vuG6tcOpVOG7kuG7rOG7kOG6tcOp4busc3Thu6XDqeG6tuG6pOG6vuG7o8OCw6nDtOG6qmfDqcOV4bu5w6nhu6zhu7l1w6nhurrhuqjDqeG6p+G7rWfhur7DqeG7q2nDqcOV4bu5w6nDlOG7s+G7rXPDqWfhu63huq3DqeG6uuG7n8Op4buT4buN4bq+w6nhu7HDreG7rXTDqeG6sHThu6/hu61zw6nDguG6smnhu6/DqcOCdHXDqeG7k+G6pGfDqeKAnDLDuWfhu63DqeG7rXXhu610w6khQcOp4bq24bqk4bu1w7TDqeG6umnDqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqeG7h8Op4buTdeG7n+G6pMOpw5Vow7TDqVThu7fDqeG7kcOt4bq+w6nhu5Phu7V1w6nhurrhuqB1w6nhu6tFw7TDqeG7q0PDg+G7rXPDqcOUR+G7rOG7kOKAncOiw6LDouG6tcOp4burRcO0w6nhu6tDw4Phu61zw6nDlC7hu6zhu5DhurXDqcOU4buz4butc8OpZ+G7rcOpO+G6pMOs4butc8OpIeG6suG7pcOp4buT4buLw6nhu6tp4buxw6nDguG7tcOCw6nhurpndcOpw4LhurJ3w6nhurB04bqow7TDqeG6uuG6qMOpw7Rv4bqww6nhuqrhur7DqeG7k8Os4butc8Op4bq6acOpw7R0w7rhu610w6nhurbhuqThur7hu5/hu63DqcO0aMO0w6nDtG/hurDDosOpIeG6suG7neG7rcOp4buRdeG7oeG7rcOp4buT4bulZ8Op4bqwdOG6qMOpw4LhurJow7R0w6nDtOG6qmfDqeG7scO54butdOG6tcOp4buRQ+G6oHXDqeG6tEXDqeG7q+G7i+G7rXTDqeG7k8Ot4buvw6nDtOG6qmfDqcO0b+G6sMOp4bqq4bq+w6nhu5PDrOG7rXPhurXDqeG7q0XDtMOp4burQ8OD4butc8Opw5Qu4bus4buQ4bq1w6nDlOG7s+G7rXPDqWfhu63DqTvhuqTDrOG7rXPDqSHhurLhu6XDqcO0dOG6qsOp4buT4bu54butc8Op4butxKnhu7HDqcO0dMSpw7TDqcOCw7nhu610w6l0w7nhu6104bq1w6nhu6l14bud4butw6nhurbhuqThur7hu6PDgsOp4buTb+G6pMOpw4LhurJn4butdMOp4butc+G7ieG7rcOpw7R0a+G7reG6tcOp4buraeG7scOpw4J0b8OCw6nDtcOtdcOp4buxeHXDqW7hu7HDqeG7sUPhuqTDqeG6umnDqXThu6/DrcOCw6nhu5Phu7nhu61zw6nDtOG6qmfDqcO0aMO0w6nhu6vhu6/DrXXDqcOC4bu5dcOp4bqwdMOt4buxw6l0w7nhu610w6nhurRF4bqzw6lB4butw6nhu5Phu6Xhu610w6nDgsO54butdMOpdMO54butdMOpw4LhurLDssOCw6nDgkXDqWfhu63DqcOC4buvaeG7rcOpw4rhu4vDqXThu7l1w6LDqcOU4bqs4butc8Op4bq64bqgdcOp4bq6deG7ocO0w6nDgnRFw7TDqXR14buh4butw6l0deG7oeG6pMOp4bq24bqkw6zDqeKAnMOUdHXhu6Phu63DqeG7q0PDg8O0w6ln4butw6nhu6114butdMOp4bq24bqk4bu1w7TDqXN1Z+KAneG6tcOpw5Thu7Phu61zw6ln4butw6nDguG7p+G7rXTDqcO0dOG6qsOp4buT4bu54butc8Opw4J0Z+G7scOp4buxQ+G6pMOpw7R04buvw6kh4bun4butdMOp4bqq4bq+4bq1w6kow5Xhu6zhu5DDqcOC4bun4butdMOp4bur4buL4butdMOp4buTw63hu6/hurXDqcO0dOG7p8Op4buTw63hu6/DqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqcOCdMSp4butc8Op4burw4N1w6nDtGjDtMOpw7R04bqqw6nDguG6skPDgOG7rXPDqeG7q+G6oOG7rcOpw7Thuqpnw6nhu5LDrOG7rXPhurXDqeG7rHRpw6nhu61D4bqgw7TDqeG7q3Xhu53hu63DqeG6tuG6pGfhu63DqeG7k+G7o+G7rcOpw4LhurLDssOCw6nDgkVn4butw6nDguG7r2nhu63DqcOK4buLw6l04bu5dcOiw6khw7LhurDDqcOC4bqy4bqk4butc8Op4buTaOG7rXTDqeG7scOt4butdOG6tcOp4buTaOG7rXTDqcOC4bqy4bqm4butc8Op4bq6aeG7r8Op4bur4buvw611w6nDguG7uXXDqeG6sHTDreG7scOpw7R2w6nDgkHDqcO0dETDtOG6tcOpw4Lhu7l1w6nhurB0w63hu7HDqXTDueG7rXTDqeG6tEXDqeG7rXPhuqThur7DqXR1cOG7seG6s8Op4buTb+G6pMOpw4LhurJn4butdMOp4bq64bqgdcOpw7Row7TDqeG7q+G7r8OtdcOpw4Lhu7l1w6nhurB0w63hu7HDqXTDueG7rXTDqeG6tEXDqeG7q0PhuqTDqeG7k+G7ueG7rXPDqXThu6/DrcOCw6nhu5Phu7nhu61zw6nDiuG6pOG6vuG7neG7rcOp4bq24bqk4bu1w7TDqXN1Z+G6tcOp4bqwdHfhu61zw6nDtHThu7Xhu61zw6nDteG6pOG7s+G7rcOpw7Vo4butw6nhurB04bqow6nhu63hurjhurXDqcOC4bqyxqHDqeG7meG7scOp4bqyZ8Op4butQ+G6oMO0w6nhu61z4buvaXXhurPDqeG7rXPhu4nhu63DqcO0dGvhu63DqcO0aMO0w6nDguG7ocOp4butw63hu63DqcOK4buLw6l04bu5deG6s8Opw7R04bunw6nhu5PDreG7r8Op4buTb+G6pMOpw4LhurJn4butdMOpw7R04bu14butc8Opw4Lhu7l1w6nhurB0w63hu7HDqeG7qXXhu610w6nDguG7o8Op4bq6acOpw7R0RMO0w6nhurrhuqjhurXDqeG6sHRow4LDqXR14buh4butw6nhu6nhu6XhurDDqcOCdOG6onXDqcO0aMO0w6nhurRndcOp4bqwdMOt4buxw6nhu5Nww6nDisOJw6nhu6vhu4DDqcOCdOG7meG7r8Op4bur4bqkw7LDgsOp4buT4bul4butdMOpdOG7r2vDtMOp4bupdeG7o+G7rcOp4butc3Thu6XDqcO0aMO0w6nDtMOAw6nhurbhuqRn4but4bq1w6nDtGjDtMOp4butc2nhu610w6nDtHREw7TDqeG7reG7ieG7rXPDqcOC4buJ4butc8Opw7RD4bqi4butc8Op4bq24bqkw6zhu63DqeG7q+G7gOG6tcOpw7R0b+G7rcOpw7R04bun4butdMOp4butdOG6uOG7rXPDqeG6tMOAw6l0xILDqeG7k3DDqXTDreG7rcOpw7R04bujw6nhu6104bq44butc8Opw4J0deG7ocOCw6l0w611w6nhurrhu5/DqeG7qXXhu610w6nDguG7o8Opw7R04buvw6nhu610acOp4butQ+G6oMO04bqzw6nhu5Phu43hur7DqeG7scOt4butdMOpw7Thu7Phu61zw6nDgmjDtMOp4buTb+G6pMOpw4LhurJn4butdMOpw7R04bu14butc8Opw7XhuqThu7Phu63DqeG7q8Oy4bqk4bq1w6lzdWfhu63DqeG7q8Oy4butw6nDgnRDw4Dhu61zw6nhu7HDrXXhurPDqeG7k3Xhu5/huqTDqcOC4bqyZ8Op4bupdGjhu7HDqeG6sHRow6nhu610deG7n+G6pMOp4bq64bqow6lo4butw6nhu7Fnw6nDguG6puG6vsOp4bur4bqg4but4bqzw6nhu61z4buJ4butw6nDtHRr4butw6nhurppw6nhu5Phu43hur7DqeG7q+G6rHXDqcOC4buhw6nhu63DreG7rcOpw4rhu4vDqXThu7l14bqzw6nDgsSQ4butc8Opw7VD4bqgw7TDqeG7q8Oy4bqww6nhu6vDrXXDqcOC4bqyw7LDgsOpw4JFw6ln4butw6nDguG7r2nhu63DqXN1Z+G7r8Opw4J04buz4butc+G6s8Op4buraeG7scOpw4Lhu7XDgsOpw7Thu7Phu61zw6nDgmjDtMOp4bqwdHfhu61zw6nDtHRo4bq+w6nDtHThurhnw6nDtHRo4bq+w6LDosOiw6nhu6ppw6nDteG7ucOp4bqwdMOy4butw6lzdeG6uMOp4bux4bu1dcOpc3Vn4buvw6nDgnXhu6PhurDDqeG6suG7ueG7rXPDqeG6suG7i3XDqeG6uuG6oHXDqeG7k+G6onXDqeG6tOG7teG7rXPDqcOK4buLw6l04bu5deG6tcOpw7Thuqzhu61zw6nhurrhuqB1w6nDlOG7s+G7rXPDqWfhu63DqcO0w6zDqeG7rUPhuqDDtOG6tcOp4burRcO0w6nhu6tDw4Phu61zw6nDlC7hu6zhu5DDqcOU4buz4butc8OpZ+G7rcOpO+G6pMOs4butc8OpIeG6suG7pcOp4bur4bqk4buz4butw6nhurB0b+G7rcOp4buTb+G6pMOp4buTQXXDqeG7seG6oHXDqeG7rXRq4buxw6nhurpp4buvw6l0Z3XDqeG7gMOp4butc3TFqWfDqcO0dHXhu6Phu63DqeG7q0PDg8O0w6LDqSF0RMOp4butdG/DguG6tcOp4butc3R14buh4bqww6nhurrhuqjDqeG7k8Otw4LDqcOCdOG7neG7scOpdHXhu6HhuqTDqeG6tuG6pMOs4bqzw6nDgnREw6l0Z3XhurXDqcOC4bqyxILDqcOCdGnhu610w6nDgmjDtMOp4buT4bu54butc8Opw7R0w7rhu610w6nDguG6suG7pcOpc3bhurDDqeG6sHTDs+G7rcOpw4J04bqmw7TDqeG7k+G7jeG6vsOpw7ThuqThu7nDtMOp4bq04bu14butc8Oiw6nhu6pFw7TDqeG7q0PDg+G7rXPDqcOULuG7rOG7kOG6tcOpw5Thu7Phu61zw6ln4butw6nDguG7p+G7rXTDqeG7k+G7i8Opw4LDusO0dMOpw7RFw7TDqcOCdGfhu7HDqXN1Z8Op4bq6aeG7r8Opw7Row7TDqcO0dEPDgOG7rXPDqcOC4bqyw7nhu610w6nhurB0aMOCw6nDguG6snVw4butw6nhu6ghLTRU4bq1w6nDtGjDtMOpdOG7r8Otw4LDqeG7k+G7ueG7rXPDqcO0ROG6pMOpdOG7ueG6tcOpw7RE4bqkw6nhu63DreG7reG6tcOp4bqwdHfhu61zw6nDtHThu7Xhu61zw6nhurppw6nhu6l0xKnDtMOp4bqwdOG6qMO0w6l0w7LhuqTDqeG6tuG6pMOsw6nDgnR14bud4butw6nDgmd14bq1w6nhu610b8OCw6nhu6tpw6nEgsOp4butdOG6uOG7rXPDqeG7k+G7pWfDqcO1aeG7rcOp4bupdHbDqeG7qXThu4nhu63hurXDqeG6uuG6rOG7rXPDqeG6tG7huqThurXDqeG6uuG6rOG7rXPDqeG7k+G7t+G7rXPDqcO1aeG7r8Op4buRbuG7rcOpw4Lhu7nDtMOpw4J0dXDhuqTDqeG6tOG7teG6tcOp4bq64bqs4butc8Opw7V14bud4butw6lzdeG6oHXDosOp4buqRcO0w6nhu6tDw4Phu61zw6nDlOG7s+G7rXPDqWfhu63DqeG7rXZ1w6nDtHThuqThu61zw6nhurppw6nhu6tFw7TDqeG7q0PDg+G7rXPDqcOULuG7rOG7kMOp4butdnXDqeG6snXhu53hu61z4bq1w6nDiuG7lcOCw6nDtHThu6/DqcO04bqs4butc8Op4buracOpw7Thu7Phu61zw6nDtOG6qMOpw7Thuqpnw6nhurbhuqTDs+G7rcOpw7R04bqm4butc+G6s8Op4buT4bu34butc8Opw4J04bqidcOp4buRRWfDqeG6umnhu6/DqeG6tuG6pMOz4butw6nDtHThuqbhu61zw6nhu5Nww6nhu610buG7rcOp4bur4bud4butw6nhurREw7TDqeG7scOt4butdOG6tcOp4buxxILDqeG6suG7ueG7rXPDqcOCdeG7n+G7scOp4burRcO0w6LDqcOU4buz4butc8OpZ+G7rcOpw7Row7TDqcO0b+G6sMOpw4LhurLhu6/hu61zw6nDguG7r2nhu63DqcOC4bun4butdMOp4buT4buLw6nDgsO6w7R0w6nDtEXDtMOpw4J0Z+G7scOp4buxQ+G6pMOpw7Rv4bqww6nhuqThu4ThurXDqcO0dMO64butdMOp4bq24bqk4bq+4buf4butw6nDtOG6rOG7rXPDqcO0b+G6sMOp4buT4buN4bq+w6nhu7HDreG7rXTDqeG6sHThu6/hu61zw6nDguG6smnhu6/DqeG6sHR34butc+G6tcOpw7R04bu14butc8Opw4Lhu7l1w6nhurB0w63hu7HDqeG6umnDqcOC4buhw6nhu63DreG7rcOpw4rhu4vDqXThu7l14bqzw6nhurB0aMOCw6nhu5Phu7nhu61zw6nDtGjDtMOp4buTw4PDgsOpw7Rn4buvw6nhu5N1cOG7scOp4bqwdGjDgsOpdHXhu6Hhu63hurXDqcOC4bu1w6lzdWjDtMOpw4Lhu7l1w6nhurB0w63hu7HhurXDqXN1aOG7r8Op4buR4bqow7TDqeG7rXND4bqidcOp4bq6dcOp4bqwdMOt4buxw6nhurB0aOG6sMOp4bur4bqkw7LDgsOpw4LDrXXDqcO04bu54butc8Op4buT4bu34butc8Op4buRbuG7rcOpw7RD4bqzw6nDgkHDqcO0dETDtMOpw7Row7TDqeG7kXVx4butw6nhu5Np4butw6nDtOG7s+G7rXPDqWfhu63DqeG7q8Sp4butc8Op4butc3Thu5nDqeG7gMOp4bupdeG7o+G7rcOp4buTduG7rXPDqXN24bqww6nDtOG6qmfDqeG7rXRu4butw6nhu5Fu4butw6LDosOi4bq1w6nDgnThuqTDqXThuqbDgsOp4buT4buz4butc8Op4buTw6zhu6/DqeG6tuG6pMOz4butw6nDtHThuqbhu61zw6nhu610buG7rcOp4buRbuG7rcOpw4J0Z+G7scOpc3Vnw6l0Q8SC4butc8OpROG7rXPDqWXhu6xzaeG6vsOpdOG7uXXDqcOC4buvaeG7rcOp4buRbuG7rcOpw7XDrOG7r8Op4bq64buhw6lH4busITvigJnigJnhurPDqcOCw63hu6/DqeG7k0PDg8O0w6nhurRFw6nDtHThuqThur5w4butw6nDtXXhu6Phu63DqcOC4bqy4buv4butc8Op4butdMOy4butw6nDgnREw7TDqcO04bqqZ8Opw7Ro4butw6nDteG7ueG6tcOp4buTw6zhu61zw6nhurp14bud4butw6nhurppw6nDtGjDtMOpw4LDs+G7rXPDqeG7q+G6oOG6sMOp4butdG7hu63DqeG7kW7hu63DqeG6uuG7n8Opw7Row7TDqcO0dOG6qsOpw4LhurJDw4Dhu61zw6nDtOG6qmfDqeG7ksOs4butc+G6tcOpw7R0w7rhu610w6nhurRow7R04bq1w6nhurB0aOG6sMOp4bur4bqkw7LDgsOpw7Thuqpnw6nhu6x0acOp4butQ+G6oMO04bq1w6nhu5Phu43hur7DqeG7scOt4butdMOp4bqwdOG7r+G7rXPDqcOC4bqyaeG7r8Opw4Lhu69p4butw6nhu5Fu4butw6nDtcOs4buvw6nhurrhu6HDqUfhu6whO+G6tcOpw7Row7TDqeG6sHThu6/hu61zw6nDguG6smnhu6/DqeG6sHRow4LDqcOC4bqydXDhu63DqeG7qXXhu610w6nDguG7o+G6tcOp4bq64buJ4butw6l04buvaOG6tcOpw4rhu4vDqXThu7l1w6nDtOG6qmfDqcOC4bun4butdMOiw6kuRcOpw7Thu7Xhu61zw6l0deG7o+G7rcOpdOG6vsOp4bq0deG7rXTDqeG6umnDqcOC4bqyaMO0dMOp4butdHXhu6Hhu7HDqeG7q+G6oOG7rcOp4burZ+G7r8Opw7Thuqpnw6nDtGjhu63DqcO14bu54bq1w6nDtHR14buj4butw6nhurTFqcOp4burRcO0w6nhu6tDw4Phu61zw6nDlC7hu6zhu5DDqcOU4buz4butc8OpZ+G7rcOpO+G6pMOs4butc8OpIeG6suG7pcOp4buT4buLw6nDguG7s8Opw4J0xKnhu7HDqcOC4bqy4bqk4bq+4buf4butw6nDgnThu7Xhu61zw6nhurrGocOp4bq6Z+G7rXPDqcO04bqqZ8Op4burRcO0w6nhu6tDw4Phu61zw6nDlC7hu6zhu5DDqTJ14buhw4LDqeG7rGfhu7HDosOp4buSw6zhu61z4bq1w6nhu6x0acOp4butQ+G6oMO04bq1w6nhu6vhu4vhu610w6nhu5PDreG7r8Op4buT4bulZ8Op4bqwdEPDgOG7rXPDqeG6umnDqeG7rXRu4butw6nhu5Fu4butw6nhu6vhuqThu7Phu63DqeG7k2jhu610w6lzdWjDqcO0Z+G7r+G6tcOpc3R1w6nhu610w7Lhu63DqeG7q3fhu61zw6nDguG6suG6pOG7rXPDqcOCdGnhu6104bq1w6nhurRFw6l04bq+w6nhurR14butdMOp4bq6acOp4butdOG6uOG7rXPDqcO04bu14butc8OpdHXhu6Phu63DqcOC4buvw6nhu6vhuqDhu63DqcO04bqqZ8Opw7Row7TDqcOCdOG7o8OpdOG7ocOpw7Ro4butw6nDteG7ueG6tcOpw7R0deG7o+G7rcOp4bq0xanDqcOULuG7rOG7kMOpw5Thu7Phu61zw6ln4butw6k74bqkw6zhu61zw6kh4bqy4bulw6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG6tEXDqeG7rXN0deG7oeG6sMOpw7Row7R0w6nhu7HDreG7rXPDqeG6usWpw6nhu5PDrXXDqcO04bqqZ8Op4buRbuG7rcOpw4Lhu7nDtMOiw6kh4bqy4buv4butc8Opw4rhuqTDqcOCdOG7o8Opw4Lhu69p4butw6nDtMOz4bqkw6l04buvaOG6tcOpw7R04bqqw6nhu5Phu7nhu61zw6l04bu5dcOp4butdMOy4bqww6nhu6l14butdMOpw4Lhu6PDqeG6tuG6pOG7tcO0w6nDguG7o8Op4bq6acOpw4J14buj4bqww6nDguG6qMO0w6nhu5NBdcOp4bux4bqgdcOp4buTcMOp4bqwdGjDgsOpw4LhurJ1cOG7rcOp4buTb8OCw6nhu61D4bqgw7ThurXDqcO14bud4butw6nDtMOt4butdMOp4butdOG6uOG7rXPDqcOCdOG6pMOy4butw6nhu6vDg3XDqcO0w4DDqcO1w6zhu63hurXDqcO04buz4butc8Opw4Jow7TDqcO1w6zhu6/DqeG6uuG7ocOpZ+G7rcOp4butdeG7rXTDqcOC4bqyw7LDgsOpw4JFw6lza+G6sMOp4bupdOG7s+G7rXPDqcO6w4LDqeG7qXR2w6nhu6l04buJ4but4bq1w6nDgnRow7R0w6nDgnREw7TDosOp4busdOG6uOG7rXPDqeG6vuG7o+G6pMOpw4Lhu7XDqeG7k+G7mcOp4buReGfDqeG7k+G7o+G7rcOp4bq0RcOpQeG7rcOp4buT4bul4butdMOpw4rhu4vDqXThu7l1w6nEgsOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhu61D4bqgw7TDqcO0dsOp4butw4B14bq1w6nDtHbDqeG7q+G6psO0w6nDtHfhu63DqeG7kXVx4butw6nDtXXhu6Phu63DqeG6sHREw7TDqcOCw63hurDhurPDqXThu6/DrcOCw6nhu5Phu7nhu61zw6nDtOG6qmfDqcO0aMO0w6nhu6vhu6/DrXXDqcOC4bu5dcOp4bqwdMOt4buxw6nDtHbDqcO0dHXhu5/huqTDqXRD4bqg4butc8Opc3Vnw6nDguG7ieG7rXPhurXDqcOC4buhw6nhu63DreG7rcOpw4rhu4vDqXThu7l14bq1w6nDgnRn4buxw6nhu610QuG7rXPDqcOCdeG7neG6pMOpw7RFw7TDosOiw6LDqcO0d+G7rcOpw4J14buf4buxw6nhu43hu63DqeG7rXR14buf4bqkw6nhur7hu6PhuqTDqcOC4bu1w6nDtW/DgsOpQeG7rcOp4bq64bufw6ln4butw6nhu6114butdOG6tcOpw4LhurLDssOCw6nDgkXDosOpIeG6skPhuqDDtMOpw4LDueG7rXTDqXTDueG7rXTDqeG7k3bhurXDqeG7ksOs4butc+G6tcOp4busdGnDqeG7rUPhuqDDtMOp4buT4buLw6nDtWfhu63DqXRp4butdMOp4butdHXhu5/huqTDqcO0dOG6qsOpw4LhurJDw4Dhu61z4bq1w6nDtHTDuuG7rXTDqeG6tGjDtHTDqeG7seG6oHXDqeG7rXRq4buxw6nDguG7ieG7rXPDqcO0Q+G6ouG7rXPDqXR14buh4bqkw6nhu6tFw7TDqeG6tuG6pMOs4butw6nhu6vhu4DDqeG7rXRpw6nhu61D4bqgw7TDqeG6uuG7n8Opw4LhurLDssOCw6nDgkXDqcOK4buLw6l04bu5dcOiw6nhu5BD4bqgdcOp4bq0RcOpw7R04bunw6nhu5PDreG7r8Opw7Thuqpnw6nhu5LDrOG7rXPDqeG6pOG7hMOpw5Thu7Phu61zw6ln4butw6kh4bqy4bqk4butc8OpQ8OA4butc+G6tcOp4bur4buL4butdMOp4buTw63hu6/DqcOV4bu5w6nDlOG7s+G7rXPDqWfhu63hurXDqcO04bqqZ8OpIXRD4bqi4butc8Op4bq64bqow6kh4bun4butdMOp4bqq4bq+4bq1w6nhu6tFw7TDqeG7q0PDg+G7rXPDqcOULuG7rOG7kMOpw5Thu7Phu61zw6ln4butw6nDguG7p+G7rXTDqeG7k+G7i8Opw4pow7TDqeG7k+G7peG7rXTDqeG6ssO9w6nhu6104bq44butc8Op4butdHXhu6Hhu7HDqeG6uuG6qMOpw4LhurJ44butc8Opw4Ju4buxw6nDguG6suG7r+G7rXPDqcO04buz4butc8Opw4Jow7TDqcOCdGfhu7HDqeG7sUPhuqThurXDqXRD4bqg4butc8Op4buR4buP4but4bq1w6nhurB04bu1dcOpdMOD4bqww6nDtHRrw4LDqcO0dOG7m8Op4bq64bqgdcOpw7Row7TDqeG7q0XDtMOp4burQ8OD4butc+G6tcOp4buTw4Dhu63DqeG6uuG7pcOp4bq6acOp4butdG7hu63DqeG7kW7hu63DqcOCw7rDtHTDqcO0RcO0w6nhurB0d+G7rXPDqeG7rXPEkGfhurXDqeG7k2/huqTDqcOC4bqyZ+G7rXTDqcO0dsOpdHXhu6HhuqTDqeG6tuG6pMOsw6nhurrhuqB1w6nDtGjDtMOp4bur4buvw611w6nDguG7uXXDqeG6sHTDreG7seG6tcOp4buTw6zhu7HDqcO1w6zhu6/DqcOC4bqyw7LDgsOpw4JFw6nDiuG7i8OpdOG7uXXhurXDqXN24bqww6nhurB0w7Phu63DqeG6sHThuqjDtMOp4bq64bqow6nhurRFw6nhu61zdHXhu6HhurDDqeG6sHRow4LDqcOC4bqydXDhu63DqeG7qCEtNFTDqcO04bqqZ8Op4buTb8OCw6nhu61D4bqgw7TDosOp4buScMOp4buTaOG6sMOpROG7rXPDqeG7k0PDg8O0w6nhur7hu53huqTDqcO0w7PhuqTDqeG7rXR14buh4buxw6nhurrhuqjDqcOC4bqy4buv4butc8Opc3VndcOp4buT4buvw63hu63DqcO0aMO0dMOp4buxw63hu61zw6nhu7HhuqB14bq1w6nhu6tFw7TDqeG7q0PDg+G7rXPDqcOULuG7rOG7kMOpw4LEkMOpw7TDgMOp4bq0xILDqeG7k+G7o+G7rcOpw7Row7TDqeG7k8OA4butw6nhurrhu6XDqeG7rXN0deG7oeG6sMOp4bq64bqow6nDlOG7s+G7rXPDqWfhu63DqcOC4bun4butdMOp4buTZ+G7rXPDqeG7k+G7n8Op4bqyZ8Op4bux4bu5w4LDqeG6tOG7tcOp4but4bu5dcOp4buR4bqk4butc8Opw4LhurJ44butc8Opw4Ju4bux4bq3w6nDlGjDtMOpdOG7r8Otw4LDqeG7k+G7ueG7rXPDqcO04bqqZ8Op4burRcO0w6nhu6tDw4Phu61zw6nDlC7hu6zhu5DDqeG6sHTDrHXDqeG7k0PDg8O0w6nDgnXhu6PhurDDqcOC4bqow7TDqeG7k0F1w6nhu7HhuqB14bq1w6nhurB04bqsw6l0w4PhurDDqeG6uuG6oHXDqeG6tEXDqeG6sHRow4LDqcOC4bqydXDhu63DqcO04bqqZ8Op4buTb8OCw6nhu61D4bqgw7TDqeG6umnDqcOK4bqkw6nDgnThu6PDqXThu7l1w6nhu610w7LhurDDqeG6tuG6pOG7tcO0w6nDguG7o8Oiw6nhu7B4dcOpdOG7r8Otw4LDqeG7k+G7ueG7rXPDqeG7k0PDg8O0w6nDguG7ieG7rXPDqcO0Q+G6ouG7rXPDqeG6umnDqcO0dsOpdHXhu6HhuqTDqeG7q0XDtMOp4bq24bqkw6zhu63DqeG7q+G7gMOp4butdGnDqeG7rUPhuqDDtMOpw7Vq4butc8Op4bqwdGjhurDDqeG7q+G6pMOyw4LhurPDqeG7rXR14buh4buxw6nhurrhuqjhurXDqcOCdOG7jeG7scOp4bq24bqk4bq+4buf4butw6nhurppw6nDguG6smjDtHTDqeG7rXR14buh4buxw6nDtOG6qMOpw4J0cMOp4buTQ8ODw7TDqeG6tuG6pOG6vsOp4buT4bul4butdMOpw4LhurLhu6/hu61zw6nDtGjDtMOp4bq64buJ4butw6nDtcOs4butw6nhurB0aOG6sMOp4bur4bqkw7LDgsOiw6nhu7DDgXXDqcO0aOG7rcOpw7Xhu7nhurXDqcO0dHXhu6Phu63DqeG6tMWpw6nDlC7hu6zhu5DDqeG6sHTDrHXDqeG7rcSp4buxw6nhurrhurjhu61zw6nhurB0aOG6sMOp4bur4bqkw7LDguG6tcOpw7R0b+G6sMOpdGnhu610w6nhu5Phuqbhu61zw6nhurB0aOG6sMOp4bur4bqkw7LDguG6tcOp4bupdOG7s+G7rXPDqeG7rXPEkOG7rXPDqXR4w7TDqcOCw7LhurDDqeG7rW7hu61zw6nDtGfhu6/DqcOC4bqyw7nhu610w6nhu5Phu7nDqcO0dMO64butdMOpw4LhurLhu6XhurXDqeG7rXN0deG7oeG6sMOp4bq64bqo4bq1w6nhurB0aOG6sMOp4bur4bqkw7LDguG6tcOp4bupdOG7s+G7rXPDqcO0dOG7p8Op4bur4bqkw7LDgsOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhu61D4bqgw7TDqeG7sWnDqcO0w6zDqeG7q+G6pMOyw4LDqeG6tuG6pOG7tcO0w6nDguG7o+G6tcOp4buTaOG6sMOpROG7rXPDqeG6vuG7neG6pMOpw7TDs+G6pMOpw7Thuqpnw6lzdWd1w6nhu5Phu6/DreG7rcOpdOG7uXXDqeG7rXTDsuG6sMOp4bq6acOpw4Lhu69p4butw6nDtMOz4bqkw6l04buvaMOiw6nhu6pFw7TDqeG7q0PDg+G7rXPDqcOULuG7rOG7kMOp4bqwdMOsdcOpw4J0RcO0w6nhurRFw6nhu6tpw6nhu6tFw7TDqeG7q0PDg+G7rXPDqeG7rXfhu61zw6nDtOG7tcOCw6nDguG6suG7r+G7rXPDqcO04bqk4bu5w7TDqeG7k2/huqTDqcOC4bqyZ+G7rXTDqeG6sHR34butc+G6tcOpw7R04bu14butc8Opw4Lhu7l1w6nhurB0w63hu7HhurXDqXN14bq4w6lzw7nhu63DqcOC4bqyw7LDgsOpw4JFw6ln4butw6nDguG7r2nhu63DqcOK4buLw6l04bu5dcOiw6kyw7nDqeG6usOy4bq+w6nhurB0w6x1w6nhu5NBdcOp4bux4bqgdcOp4bqwdEPDgOG7rXPDqcOCdETDtMOpdOG7r8Otw4LDqeG7k+G7ueG7rXPhurXDqcO1deG7oeG7rcOp4bqwdGjhurDDqcO04buz4butc8Opw4Jow7TDqeG7k3DDqcOCdMO6w7R0w6lE4butc8Op4bq64bqgdcOp4bq+4bud4bqkw6nDtMOz4bqkw6nhu610deG7oeG7scOp4bq64bqo4bq1w6nhu5Nrw7TDqeG7k3Vw4buxw6nhurB0d+G7rXPhurXDqcO0dOG7teG7rXPDqcOC4bu5dcOp4bqwdMOt4buxw6nDtOG6qmfDqcOCdOG6onXDqeG7qeG7hsOp4bux4bqgdeG6s8Op4buT4bu34butc8Opw4J04bqideG6tcOp4bqwdOG7tXXDqXTDg+G6sMOpw7R0a8OCw6nDtHThu5vDqeG6uuG6oHXDqcO0aMO0w6nDtMOAw6nhurbhuqRn4but4bq1w6nDtWfhu63hurXDqeG7rXNp4butdOG6tcOp4burRcO0w6nhu6tDw4Phu61zw6nhurbhuqRu4butw6nhu5Phu7l1w6nhu5Nww6nhurB0aMOCw6l04bqk4bq+w6nhurREw7TDqeG7scOt4butdMOpw4JB4butc8OpdMOD4bqww6nDtOG6qmfDqcO0w6zDqXThu6HDqcOCdOG7teG7rXPDqcO0dMO64butdMOpw4LhurLhu6XDosOp4buSw6zhu7HDqcO1w6zhu6/DqeG6tEXhu6vhu4vhu610w6nhu5PDreG7r8Opw4LhuqThur7hu6HDgsOp4buT4bu1deG6tcOpw4LhurJFw7TDqcOCdeG7o+G6sOG6tcOpw4Lhu69p4butw6nhu5F14buh4butw6nDtOG6qmfDqeG7ksOs4butc+G6s8Opw4Lhu4nhu61zw6nDtEPhuqLhu61zw6nhurRFw6nhurbhuqTDrOG7rcOp4bur4buAw6nDtHbDqXR14buh4bqkw6nhu6tFw7TDqcO04bqqZ8Op4busdGnDqeG7rUPhuqDDtOG6tcOp4bqwdGjDgsOpdOG6pOG6vsOpw4LDuuG7rXTDqcOCw7rDtHTDqcO0RcO0w6nDtGjDtHTDqeG7scOt4butc8Opw7Thuqpnw6nhu6l04bu1dcOp4buTw611w6nhu5Phu69p4butw6nhu6nhu6PDgsOpw4Lhu69p4butw6nhu5Fu4but4bq1w6nhu61u4butc8Opw7Rn4buvw6nhurpndcOpw4LhurJ3w6nDtHThuqrDqeG7k+G7ueG7rXPDqcO04bqqZ8Opw7Row7TDqeG7rXNp4butdOG6tcOpw7Row7TDqcO0b+G6sMOpw4LhurLhu6/hu61zw6nDteG7ucOp4buxaOG6vsOp4butdGnDqeG7rUPhuqDDtOG6tcOp4buraeG7scOpw4Lhu7XDgsOpw7Thu7Phu61zw6nDgmjDtMOp4bqwdHfhu61zw6nhu61zxJBnw6nDiuG7i8OpdOG7uXXDosOp4buo4bujw4LDqXTDg+G6sMOpw7R0a8OCw6nDtHThu5vDqXN14bq4Z8Op4bqwdHfhu61zw6nhu61zxJBnw6nhurrhuqB1w6nDgm/hu63DqcO04buz4butc+G6tcOpw4LhurJv4butw6lo4bqww6nDguG7uXXDqeG6sHTDreG7seG6s8Opw4Lhu4nhu61zw6nDtEPhuqLhu61zw6nDtOG7s+G7rXPDqcOCaMO0w6nhu5FFw6nDtWjhu6/hurPDqcOCw7LhurDDqcOC4bqy4bqk4butc8Op4buTb+G6pMOpw4LhurJn4butdMOpw7R04bu14butc8Op4butdOG6uOG7rXPDqeG7q+G7r8OtdcOp4buT4bu1dcOpw4JDw4Phu61zw6nhu7HhuqB14bq1w6nhu5Phu7V1w6nDgkPDg+G7rXPDqcSCw6nDtGjDtMOp4buT4bulZ8Opw7Vp4butw6nhurppw6nDtGjDtMOp4burxanhu610w6nhurpFw7TDqcOC4bqyeOG7rXPDqeG7k3Vw4buxw6LDqeG7ksOs4buxw6nDtcOs4buvw6nhu5Fu4butw6nDtHThuqrDqeG6umnDqeG6sHThuqjDtMOp4bq64bqow6nhu610buG7rcOp4buRbuG7rcOp4butc2nhur7DqcO0aeG7rXPDqcOC4bu1w4LDqXTDgOG7rcOiw6khw7LhurDDqcOC4bqy4bqk4butc8Op4burRcO0w6nhu6tDw4Phu61zw6nhurppw6nhurrDsuG7rcOp4buT4bu54butc8Op4butdG7hu63DqeG7kW7hu63DqcOCdeG7o+G6sMOpw4LhuqjDtMOpw4J0RcO0w6l0deG7oeG7rcOpw4J0xKnhu61zw6nhu6vDg3XDqcO0aMO0w6nDtHThuqrDqcOC4bqyQ8OA4butc8Op4bur4bqg4butw6nDtOG6qmfDqcOUdMO64butdMOp4bqwdOG6qsOp4bq64bufw6nhurbhuqTDrOG7rcOp4bur4buAw6nDtEPDqcOC4bqy4bqm4bqzw6nhurbhuqTDrOG7rcOp4bur4buAw6nhurpCw6nhu6l0w7rhurXDqeG6usOyw4LDqeG7q3Xhu6HhuqTDqeG7rUHhurPDqeG6tuG6pMOs4butw6nhu6vhu4DDqcOC4bqyw7LDgsOpw4JF4bq1w6ln4butw6nDguG7r2nhu63DqXN1Z+G7r8Opw4J04buz4butc8Op4buTQ+G6ouG7rXPDqcO14bu5w6nhurppw6lzdWfhu6/DqcOCdOG7s+G7rXPDqeG7k+G7s8Opw4J04bul4bq1w6nDguG6ssOyw4LDqcOCReG6tcOpZ+G7rcOpw4Lhu69p4butw6lzdWfhu6/DqcOCdOG7s+G7rXPDqeG7k0PhuqLhu61zw6nhurTEqcOCw6nhurppw6nhu5ND4bqi4butc8Opw4J04bqq4bq+w6nhu63hu7l1w6nhu5Phu6Vnw6LDqcOUdOG6qsOp4buT4bu54butc8Op4bqwdOG7tXXDqXTDg+G6sMOp4bq64bqgdcOpw7Row7TDqeG7rXNp4butdOG6tcOpw7Row7TDqcO0b+G6sMOpw4pu4bq+w6nhu5FF4butc8Opw7Row7TDqXN1w6x1w6nhurB0aOG6sMOp4bupdeG7n+G7scOpw7R04bujw6lzdWfDqcOC4buJ4butc+G6tcOpw4J14buj4butw6nDguG6oHXDqXN1w6zhu7HDqeG7kcOz4butw6nDgmd1w6nhu63DreG7rcOpc3Vn4buvw6nDgnThu7Phu61zw6nhurppw6nhuqzhu63DqcOCxKnDtMOpc3Vn4buvw6nDgnThu7Phu61z4bq1w6nDtOG7r3XDqeG7k27hur7DqeG7q2nDqeG7rXR14buh4buxw6nhurrhuqjDqcO0b+G6sMOpw7Vow7R0w6nDguG6suG7r+G7rXPDqcOCw7nhu610w6l0w7nhu610w6l0deG7oeG7rcOp4butZ+G6vsOiw6kh4buJ4butc8Opw7RD4bqi4butc8Opw7Thu7Phu61zw6nDgmjDtMOp4bqwdHfhu61zw6nDtHRo4bq+4bq1w6nDtHThurhnw6nDtHRo4bq+w6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG6tuG6pGjDqcOC4bqyw7nhu610w6nDlOG7rFThurXDqVThu5JUw6nhurppw6nhu5Phu7PDqcOCdOG7pcOpdOG7r2jhurPDqeG7q8Oy4bqww6nhu6vDrXXDqcOC4bqyw7LDgsOpw4JFw6nDguG6suG7neG7rcOp4burxanhu610w6nhurpFw7TDqeG6uuG7ieG7rcOpdOG7r2jhurXDqeG7keG7pcO0dMOp4bq64bqow6nhurrhu4nhu63DqXThu69o4bq1w6nhurB0d+G7rXPhurXDqcO0dOG7teG7rXPDqcO0aMO0w6nDguG7ocOp4butw63hu63DqcOK4buLw6l04bu5dcOiw6nhu5Jrw7TDqcO1deG7ocOCw6nDtOG7r3XDqcOC4bqyeOG7rXPDqcO04buz4butc8Opw4Jow7TDqcOKbuG6vsOp4buRReG7rXPDqeG7k8Os4butc+G6tcOpw4pu4bq+w6nhu5FF4butc8Op4burRcO0w6nhu6tDw4Phu61zw6nDlC7hu6zhu5DDqcOC4bqy4buv4butc8Op4buTdeG7n+G6pMOp4bupdeG7oeG7rcOp4bux4bqgdcOiw6nDlOG7s+G7rXPDqcOCaMO0w6nDlC7hu6zhu5DDqcO0dsOp4burdeG7neG7rcOp4bq24bqkZ+G7rcOp4buT4buj4butw6nhu610deG7n+G6pMOpw7R04bqqw6nDguG6skPDgOG7rXPhurXDqeG7k0PhuqLhu61zw6nhu6vhu7V1w6nDtOG6qmfDqeG7ksOs4butc+G6tcOpw7R0w7rhu610w6nhurRow7R04bq1w6nhurB0aOG6sMOp4bur4bqkw7LDgsOpw7Thuqpnw6nhu6x0acOp4butQ+G6oMO04bq1w6nhu5Phu6Phu63DqeG6tuG6pOG6vuG7n+G7rcOp4burw4N1w6nDtOG6qmfDqeG6tuG6pMOz4butw6nDtHThuqbhu61z4bq1w6nDgnTDsuG7scOpw7R0w7rDqeG6tHXhu610w6nhu7Hhu6Hhu610w6nDtHTDuuG7rXTDqcOC4bqy4bulw7Thuqpnw6nhu61zQ+G6onXDqeG7kW7hu63DosOp4buw4buzdcOpw4LhurJD4bqi4butc8Opw7Thu7Phu61zw6nDgmjDtMOpw7Thuqpnw6nDlC7hu6zhu5DDqeG6sm/DgsOp4bqwdETDtMOpw4LDreG6sOG6tcOpw4J0Q+G6ouG7rXPDqcOK4bqk4bq+4bud4butw6nhurB0w6x1w6nDgnXhu6PhurDDqcOK4bqmw7TDqeG6uuG6oHXDqcO0aMO0w6nhu6vhu6/DrXXDqcOC4bu5dcOp4bqwdMOt4bux4bq1w6nDguG7ocOp4butw63hu63DqcOK4buLw6l04bu5deG6tcOpw7Row7TDqcOCdeG7neG6pMOpw7RFw7TDqcO04bqqZ8Opw4rhu4vDqXThu7l1w6LDqTLDueG6usOy4bq+4bq1w6nhurB0w6x1w6nDtOG7r3XDqcOC4bqyeOG7rXPDqcOKbuG6vsOp4buRReG7rXPDqcOCQcOpw7R0RMO0w6nDteG7ucOp4buxaOG6vsOp4bq6acOpw7Ro4butw6nDteG7ucOpw7Thuqpnw6nhu6tFw7TDqeG7q0PDg+G7rXPDqcOULuG7rOG7kMOpw4J0RcO0w6nhurRFw6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG6tMOtw7R04bq1w6nhurrhurjhu61zw6nhu7HDreG7rXTDqcOCdOG7meG7r8OpdEPhuqDhu61zw6nhu6tpw6nhu7Hhu7nDgsOp4burRcO0w6nhu6tDw4Phu61zw6nhurpCw6nDguG6smfhu61zw6nDtGjDtHTDqeG7scOt4butc+G6tcOpw4J14butdMOp4butdOG6pOG7oeG6tcOpw7R0w7rhu610w6nhurbhuqThur7hurXDqcOCxJDhu61zw6nDtUPhuqDDtMOpdHXhu6Hhu63DqeG7k8OtdeG6tcOpc8Sp4butw6nDtXbDqeG7sWjhuqTDqcOCdOG7pcOCw6nhurrhuqB1w6nhu610buG7rcOp4buRbuG7reG6tcOpw4LhuqThur7hu6HDgsOp4buT4bu1dcOpw4LhurLhuqThu61zw6nDgnRp4butdMOp4bq64bqgdcOpIUHDqeG6tuG6pOG7tcO04bq1w6nhurrhuqB1w6nhu5LDrOG7rXPDosOp4buSbuG6vsOp4buracOp4bq+4bud4bqkw6nDtMOz4bqkw6nDtMOAw6nDtcOs4butw6nDtHbDqeG7gMOp4butc3TFqWfDqeG6tuG6pGfhu63DqcOC4bqyeOG7rXPhurXDqeG6sHTDrHXDqcOKbuG6vsOp4buRReG7rXPDqeG7sWvDgsOpw4LDusO0dMOpw7RFw7TDqeG7k3DDqeG6sHR34butc+G6tcOpw7R04bu14butc8Op4buxa8OCw6nDgnXhu53huqTDqcO0RcO04bqzw6nhu6tv4bq+w6nhu6104bq44butc8Op4buTdXDhu63DqXTDueG7rXTDqcOC4bu1w4LDqeG7k3DDqeG7qXTEqcO0w6nhurB04bqow7TDqeG7rXThurjhu61zw6nDtXVw4bqkw6l0deG7oeG7rcOpw4J14bud4bqkw6nDtEXDtMOiw6nhu7DhuqThu7Xhu63DqeG6usOy4bq+4bq1w6nDtMOz4butw6nDgkHDqcO0dETDtMOpw4Lhu7XDgsOp4bq6deG7ocO0w6nhu6tv4bq+w6nhu4DDqeG7qXXhu6Phu63DqeG7rXRu4butw6nhu5Fu4butw6nhu5N24butc8Opc3bhurDDqeG6sHThu53DqcO1w7nhu610w6nDim7hur7DqeG7kUXhu61zw6nhu6tFw7TDqeG7q0PDg+G7rXPDqcOULuG7rOG7kMOiw6lTdWjhu6/DqeG7keG6qMO0w6nDtGjhu63DqcO14bu54bq1w6nDtHR14buj4butw6nhurTFqcOpw7R2w6nDgnRodcOp4buT4bu5w6nDgnXhu6PhurDDqcOCdOG6pMOp4butc3R14bud4buxw6nDguG6psO0w6nhu6104bq44butc8Op4buAw6nhu6l14buj4butw6nhu5N24butc8Opc3bhurDDqcO0dG7hu63DqcOCdGnhu610w6nDtOG6qmfDqeG7rXRu4butw6nhu5Fu4but4bq1w6nhu5Fo4buxw6nhu610w7Lhu63DqeG6umnDqeG6tMOJZ8Op4burw4F1w6nDtOG6qmfDqeG7scO54butdMOp4buTcMOp4buRbuG7rcOpw4J14but4bq1w6nhu5Fu4butw6nhu7Hhu6Phu63DosOpIXRFw7TDqXR14buh4butw6nDguG7tcOCw6nhurB04buv4butc8Opw4LhurJp4buvw6l0eMO0w6nDgsOy4bqw4bq1w6nDgnRFw7TDqXR14buh4butw6nhu4fDqeG7k3Xhu5/huqTDqcOVaMO0w6lU4bu3w6nhu5HDreG6vsOpw5Thu7Phu61zw6ln4butw6nhu610buG7rcOp4buRbuG7rcOp4bq6acOpw7ThuqThu7nDtMOp4bq6w7Lhu63DqeG7k+G7ueG7rXPDqeKAnFR4w7TDqcOCw7LhurDDqeG6umnDqeG7q2nhu7HDqcOCdOG7meG7r8Opw4Jv4buxw6lzQ8OA4butc8Op4buTw63hu6/DqeG7k0TDtMOpVOG7t8Opw5R0w7rDqeG7sHXhu6104oCdw6Lhuqkv4bqw4bqr


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin buồn

Tin buồn
2012-07-14 07:30:16

(QT) - Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Đồng chí: Nguyễn Đức Dũng, sinh...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết