Cập nhật:  GMT+7
4bum4bqhV+G7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbDjeG6o8Otw6Iw4busxajDgm4j4buuICrhuq1U4buuWOG7ruG7jeG7h+G7rl3huqHDqeG6p8Og4buuw6Im4bqn4bqh4buu4buyWeG7ruG6pz/huqXhu67DreG7ieG7pi/huqFXxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG6oDAjIuG7rMWow43DjeG6rOG7ri3hu67hu60ow7Thu67DoiThu67huqXhurnDreG7ruG7jcSp4buuPeG6p+G7ruG6tTHhuq3hu64iJOG6o+G7ruG6ocOq4bqn4buuw53hu67huqc/4bql4buu4bqn4bqhbOG6p8Og4buuIuG6reG7rlspw63hu64gw6nhuqfDoOG7ruG7jTfhu65nw6wj4bqn4buuIOG6oznhuqXhu67hu4034buuw63hurnhuqPhu64iI+G6p+G6oeG7rsOg4bqjw7Ij4buuXT1d4buuXcOq4buuZ8OsI+G6p+G7rsOtZeG7rsOtxKnhuqfDoOG7ruG6pzXhuqfhu64gNuG6p+G7ruG6pyPDtOG7ruG7jcSp4buuPeG6p+G7ruG7jX3huqfhu65d4bqhbCPhu65d4bqp4buu4bqhw6nhuqPhu67hurU2w61V4bumL2bFqOG7psOtI1vDojDhu65pw63DtMOiMOG7nOG7rOG6pSNow6DhuqPhuqdSWGbDteG7riPDrMOt4bqt4busxajhu6bDrWjFqOG7psOtIsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6nhuq0iw7Thu6zFqOG7puG6o+G6pcOg4buuI8Oiw63hu5zhu6zigIvDgm4j4buuICrhuq1U4buuWOG7ruG7jeG7h+G7rl3huqHDqeG6p8Og4buuw6Im4bqn4bqh4buu4buyWeG7ruG6pz/huqXhu67DreG7ieG7ruG7rOG7rmloXeG7nOG7rOG6ocOtw61mUi8vacOtI8Ot4bqjXVXhuqcw4buPVcOtw6zhuq3huqPDrWgwVeG7jeG6py/DrcOt4bqtL+G6oy9p4bu0WOG7tC9YVlfhu7QvVlgvWMOdL1jDnS1YLeG6oSPhuqMtW+G6oy1dI+G6rS3DreG6oSPhuq0t4buNIy1dw6zhuq3huqfDoC3DrSPhuqMtw63huq0jLVfDneG7suG7tFlX4buy4bu0w53hu7hV4bqzZsOg4busL8Wo4bumL2bFqOG7pi/DrSLFqOG7pi/DrWjFqOG7psOtaMWo4bumw60ixajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWoWOG7rlvhuq/hu65dPeG6reG7ruG7q2zhu4HhuqfDoOG7ruG7jSThu67DjeG6oSrhuq3hu67DrSXhuqPhu65m4bqh4bqjNeG6p+G7rsOt4bqrI+G7ri3hu67hu5/huqfhuqFS4buu4bqgw7LDrOG7ruG6tOG6oT3hu6YvZsWo4bumL8OtIsWo4bumL8OtaMWo4bumL8OtI1vDojDFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4bup4bqtIsO04busxajDjWXhuqPhu65Yw50tWFThu65pI8Os4buu4bqhI+G6o+G7ruG6p8OgJMO04buuw7Uxw63hu67DtcOz4buuw43GoeG6puG7seG7rsONRuG7ruG7rSThu67huqYh4bqnw6Dhu64gJuG7rsOtw6zDtDXhuqfhu6494bqn4buu4buNxKnhu6494bqn4buu4oCcw6JuI+G7riAq4bqt4buuXeG6oeG6ozbhuqXhu64g4bqtJcOt4buuw60k4bqj4buuaSrhuqfigJ3hu67hu40k4buu4oCcw6Il4bql4buuIsSp4bqnw6Dhu67DrcOj4bqn4buu4bqn4bqh4bqjOOG6peG7rl3huqHhuqM24bql4buuIOG6rSXDreG7rsOtJOG6o+G7rmkq4bqn4oCd4buu4buN4bq/4bqj4buuaWXhu67DreG6ozfhuqfhu67hu7Thu67DreG6seG7riDDqeG6p8Og4buuIGXhuqPhu67hu43hur/huqPhu65Y4buuW+G6r+G7rl094bqt4buu4but4bqj4bqn4bqh4buu4buMP+G6p+G7ruG7q2zhu4HhuqfDoOG7ruG7jSThu67DjWhsw6rhuqfDoOG7rkbhuqEj4bqn4buuw43huqHhuq/hu67DjeG6oSrhuq3hu67DmcOtaOG7i+G7rkdVw4LhuqM14bqn4buu4bur4bqh4bqjOcOsVOG7ruG7rSThu67huqYh4bqnw6Dhu6RV4bumL2bFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4bup4bqtIsO04busxajDjeG6oTDhuq3hu64g4bqpVOG7rlvhuq/hu65dPeG6reG7rsON4bqhKuG6reG7rsOiJuG6p+G6oeG7rljhu7jhu67huqc/4bql4buuw63hu4lU4buuXeG6q+G6p+G7rlvhuq/hu65dPeG6reG7ruG7q2zhu4HhuqfDoOG7rlvhuq/hu65m4bqhJcOt4buuWMOd4buu4bqnP+G6peG7rsOt4buJ4buuXeG6oeG6reG7rljhu67DreG6ueG6o+G7ruKAnMOibiPhu64gKuG6reG7rl3huqHhuqM24bql4buuIOG6rSXDreG7rsOtJOG6o+G7rmkq4bqn4oCd4buu4buNJOG7ruKAnMOiJeG6peG7riLEqeG6p8Og4buuw63Do+G6p+G7ruG6p+G6oeG6ozjhuqXhu65d4bqh4bqjNuG6peG7riDhuq0lw63hu67DrSThuqPhu65pKuG6p+KAnVXhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6nhuq0iw7Thu6zFqOG6puG6oWzhu67DjcOs4bq74bqj4buuw41oM+G7riAm4buuZuG6oSrhuqfhu6494bqn4bqh4buuw63huqE94bqnw6Dhu67hu7gtWFZX4buyVOG7rsONxqHhuqbhu7Hhu67DjUbhu67hu60k4buu4bqmIeG6p8Og4buuICbhu64gbCPhu67hu43EqeG7rj3huqfhu65oI+G7rsO1McOt4buuw7XDs+G7rmnDquG7rsOt4bqhe+G6peG7rsOiPOG6p+G7rsOt4bqhbeG7ruG6p+G6oSnDreG7rmkjw6zhu67huqfhuqHhuqM3w6zhu67huqc/4bql4buu4bq14bqhxJHhuqfDoOG7rsOt4bqhOeG7rsO1McOt4buuw7XDs+G7riBs4buHXeG7riBl4bqj4buu4buN4bq/4bqj4buuWOG7rlvhuq/hu65dPeG6reG7rsOtaDXhuqdV4bumL2bFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4bup4bqtIsO04busxajDjeG6oTDhuq3hu65dPeG6reG7rsOtaCXhuqfDoFThu67DreG6oT3huqfDoOG7ruG7uC1YVldXVOG7ruG7jeG7h+G7rl3huqHDqeG6p8Og4buuw43huqEq4bqt4buu4buNJOG7ruG7q2zhu4HhuqfDoOG7ruG7jeG6ozbDreG7rsOg4bqjKcO04buuWz3huqfhu65dPV3hu67DosSR4buuICnDrVThu67huqfhuqEk4buu4buD4buu4butJOG7ruG6piHhuqfDoOG7ruG7jSThu67DjUbhu67huqDhurnhuqPhu67GoeG6p+G7rl3huqHhuq3hu65bJOG7ruG6oFXhu67DmcOtaOG7i+G7rkdVw43huqEj4bqn4bqh4buu4bq04bqhNVThu67hu60k4buu4bqmIeG6p8Og4buk4buu4buN4bq/4bqj4buuw6DhuqM94buu4bqhw6rhuqfhu67hu7Thu67DreG6seG7riDDqeG6p8OgVeG7rsON4bqhKuG6reG7ruG6p+G6oT7huqfhu64gauG7rsOt4bqjN+G6p+G7ruG7jSThu67huqFtI+G7rsOtaOG6reG6p8Og4buu4buN4bqr4bqnw6Dhu65AVuG7ruG6p8OgJMO04buuXeG6qeG7rsOtaD1d4bqh4buu4bqn4bqh4bqjOOG6peG7rsOiJOG6peG7rsOt4bqtJOG6p+G7rlvhurnhu67DreG6oWrhu67DrcSpXeG7rmkj4bqnw6Dhu67DrTXhuqfhu67hu40k4buu4bqn4bq5ZuG7rsOt4bqtJOG6p+G7rlvhurnhu67DreG6ocOsNlThu65bJOG6p+G7rsOg4bqjI+G6reG7rmnhurvhu64gY+G7rl3huqHhuq3hu65bJOG7ruG6oFVV4bumL2bFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4bup4bqtIsO04busxajDjcOsw7Thu67huqfhuqHhuqM14bqnVOG7rmkjw6zhu67hurXhuqHhuqPhu67huqfhuqE+4bqn4buuIGzhu4dd4buuw63huqM34bqn4buuXWoj4buuWyThu67huqBVVOG7rsON4bqhKuG6reG7ruG6teG6ocSR4bqnw6Dhu67DoiThuqXhu67DreG6oWrhu67DrcSpXeG7rmkj4bqnw6Dhu67DrTXhuqfhu67hu40k4buuWyThuqfhu67DoOG6oyPhuq3hu67huqfhuqEkVOG7riApw61V4buuw41o4bqt4bqnw6Dhu64g4bqpVOG7riA94bqnw6Dhu65d4bqh4buL4buu4buR4buuXeG6qeG7ruG6p8OgxJHhuqPhu67huqfhuqEk4buuaWXhu65X4bu44buy4buuRuG6oSXhuqXhu67huqbhuqFs4buuw5Vsw6rhuqfDoOG7rsOZ4butJOG7ruG6piHhuqfDoOG7pFThu67hu43hu4fhu65d4bqhw6nhuqfDoOG7ruG7q2zhu4HhuqfDoOG7ruG7jSThu67DjeG6oSrhuq3hu64gJuG7riAw4bql4buuIOG6o+G7rsOt4bqhNuG7rl3huqEpZuG7ruG7g+G7ruG6p8OgKOG6p+G7ruG6oSThuqfDoOG7ruG6p+G6oWzhuqfDoOG7rl0q4buuWOG7ruG7jX3huqfhu67hu43huqM2w63hu67DoOG6oynDtOG7rls94bqn4buuXeG6oeG6reG7rlsk4buu4bqgVeG7ruG7jeG6v+G6o+G7rsOg4bqjPeG7rldU4buy4buuw63hurHhu64gw6nhuqfDoFXhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6nhuq0iw7Thu6zFqOG7jOG6v+G6o+G7ruG6oSThuqfhuqHhu67hu43huqPhu67DrWg14bqnVOG7ruG7jOG6ozjhuqfhu67hurXhuqM54bql4buuaT3DreG7rsOtaMOsw7Thu67DrWXhu67DjeG6oSrhuq3hu67hu40k4buu4burbOG7geG6p8Og4buuWOG7rsOt4bq54bqj4buuIiPhuqfhuqHhu67DoiThu67igJzDom4j4buuICrhuq3hu65d4bqh4bqjNuG6peG7riDhuq0lw63hu67DrSThuqPhu65pKuG6p+KAneG7ruG7jSThu67igJzDoiXhuqXhu64ixKnhuqfDoOG7rsOtw6Phuqfhu67huqfhuqHhuqM44bql4buuXeG6oeG6ozbhuqXhu64g4bqtJcOt4buuw60k4bqj4buuaSrhuqfigJ1V4bumL2bFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4bup4bqtIsO04busxajDjcOsw7Thu67huqfhuqHhuqM14bqnVOG7rsOtJeG6o+G7rmbhuqHhuqM14bqn4buuw63huqsj4buuacOq4buuw63huqF74bql4buuw6I84bqn4buuw63huqFt4buu4bqn4bqhKcOt4buuw63huqE94bqnw6Dhu67hu7gtWFZX4buyVOG7rsONxqHhuqbhu7Hhu67DjUbhu67hu60k4buu4bqmIeG6p8Og4buuw63DrMO0NeG6p+G7rsON4bqhKuG6reG7rlfhu7jhu67huqc/4bql4buuw63hu4lU4buuaOG6ozXhuqfDoOG7ruG7jeG6v+G6o+G7ruG7q2zhu4HhuqfDoOG7riBs4buHXeG7rsOt4bqrI+G7rsOtw6zDtDXhuqfhu67hu43EkeG7rsOt4bq54bqjVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWoSSPDrOG7ruG6teG6oeG6o+G7rsONxqHhuqbhu7Hhu67DjUbhu67hu60k4buu4bqmIeG6p8Og4buuw63DrMO0NeG6p+G7rj3huqfhu67hu43EkeG7rsOt4bq54bqj4buu4buN4bq/4bqj4buuW+G6r+G7rl094bqt4buu4burbOG7geG6p8OgVOG7ruG6p8OgI8O04buuw6I+ZuG7rsOtbV3hu67huqfDoCTDtOG7ruG7ti1ALVhWV+G7slThu67hu4zhuqM44bqn4buu4bq0SeG6puG7seG7rsONRuG7ruG7rSThu67huqYh4bqnw6Dhu64gJuG7rl3huqnhu67hurXhuqE94bqnw6Dhu67huqfDoOG6oeG6r+G7rl3huqHhuq3hu65oO+G6p8Og4buuWyrhuqfhu6494bqn4buuw43GoeG6puG7seG7rsONRuG7ruG7rSThu67huqYh4bqnw6Dhu64gJuG7rsOtw6zDtDXhuqfhu64gZeG6o+G7ruG7jeG6v+G6o+G7rlvhuq/hu65dPeG6reG7ruG7q2zhu4HhuqfDoOG7ruG7jSThu67DjeG6oSrhuq3hu67huqfDoCTDtOG7rlhALeG7uOG7rsOiJOG7rsOt4bqh4bqjNsOs4buuXT/huqfhu65dbVThu64gJuG7rltj4buuw6Jiw63hu67DreG6ueG6o+G7ruG7jSThu67huqfDoGzhu4HhuqPhu65m4bqhJeG6peG7rsOt4bq54bqjVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWow40l4bqj4buuZuG6oeG6ozXhuqfhu67DreG6qyPhu65m4bqh4buLXeG7rsOt4bqhe+G6peG7ruG6p8OgJMO04buuV+G7ti1XWC1YVlfhu7JU4buuICXhuqPhu64i4bqjOOG6p+G7ruG7jOG6ozjhuqfhu67hurXhuqM54bql4buuaT3DreG7rl0pZuG7rl0j4bqt4buuw60l4bqj4buu4butJOG7ruG6piHhuqfDoOG7rl3huqHhuq3hu65oO+G6p8Og4buuXeG6oW3huqfDoOG7rl1t4buuZuG6oSXhuqXhu67DreG6ueG6o+G7rl1qI+G7rljhu65b4bqv4buuXT3huq3hu64gJuG7rmhk4buuaCThuqfDoOG7ruG7jcSD4buu4buNPsO04buuIDfhu67huqfDoOG6oeG6r+G7rsONxqHhuqbhu7Hhu65dKWbhu65dI+G6reG7rsOtw6zDtDXhuqfhu67huqFqw7Thu65bKuG6p+G7rj3huqfhu64gOeG7rsO1McOt4buuw7XDs+G7rsOiJeG6o+G7rsOt4bqhMOG6reG7ruG6teG6oT3huqfDoOG7ruG6p8Og4bqh4bqv4buuXWoj4buu4buN4bqjOOG6p+G7ruG6teG6oznhuqXhu65pPcOt4buuw7Uxw63hu67DtcOz4buuWOG7rlvhuq/hu65dPeG6reG7ruG7jeG6v+G6o+G7rljhu67DreG6ueG6o+G7riIj4bqn4bqh4buu4bqn4bqhbOG7rsOtaOG6reG6p8Og4buuXT3huq3hu67DrWgl4bqnw6BV4bumL2bFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4bup4bqtIsO04busxajDjcah4bqm4bux4buuXSlm4buuXSPhuq3hu67DrSXhuqPhu67hu60k4buu4bqmIeG6p8Og4buuICbhu65d4bqhKWbhu67huqfhuqE+4bqn4buu4bq14bqhPeG6p8Og4buu4bqnw6DhuqHhuq/hu65daiPhu67hu43huqM44bqn4buu4bq14bqjOeG6peG7rmk9w61U4buuw63DrMO0NeG6p+G7ruG6oWrDtOG7rls94bqn4buuPeG6p+G7riA54buuw7Uxw63hu67DtcOz4buuw6Il4bqjVeG7ruG6oMOSw4zhu67hurThuqDhu5vhu6YvZsWo


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

4 ô tô và 1 contenner đâm nhau gây tai nạn liên hoàn

4 ô tô và 1 contenner đâm nhau gây tai nạn liên hoàn
2016-02-25 00:00:50

(QT) - Vào lúc 8 giờ ngày 24/2/2016, tại km 751+400 quốc lộ 1A, thuộc xã Cam An, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã xảy ra một vụ tai nạn giữa 4 ô tô đâm nhau liên hoàn. Hiện trường vụ tai nạn

Truy tìm kẻ xiết cổ giết chết tài xế xe ôm

Truy tìm kẻ xiết cổ giết chết tài xế xe ôm
2016-02-24 00:18:41

TTO -Ông S. (61 tuổi), hành nghề chạy xe ôm bị xiết cổ đến chết trong hẻm gần cư xá Cửu Long, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Hung thủ là một thanh niên dưới 30 tuổi, tóc đầu đinh.

Chồng khai nhận bóp cổ vợ chết rồi tự tử

Chồng khai nhận bóp cổ vợ chết rồi tự tử
2016-02-24 00:18:26

TTO - Chiều 23-2, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho hay nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Trần Thị Huyền Trang (25 tuổi, ngụ xã Minh Thắng, Chơn Thành) là do chính...

Xét nghiệm ADN con nữ tử tù mang thai sau khi sinh

Xét nghiệm ADN con nữ tử tù mang thai sau khi sinh
2016-02-23 01:52:50

TT - Đây là đề nghị của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến về vụ việc nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ ở Quảng Ninh mang thai trong thời gian bị giam chờ thi hành án.

Cự cãi trong quán lẩu, em rể bắn chị vợ

Cự cãi trong quán lẩu, em rể bắn chị vợ
2016-02-22 03:36:16

TTO - Ngày 21-2, Cảnh sát điều tra Công an Q.10 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Hùng để điều tra về hành vi tàng trữ, dùng súng bắn đạn cao su bắn bị thương bà Nguyễn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết