Cập nhật:  GMT+7
LuG7g1194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu51Q4buFcOG7iWJ7IeG7iG1q4buHfeG7q3Hhu4V9auG7g8O5fVDhurlwfeG6q+G6uWp9cOG7p2rhu4d9auG7hzjhu6/igKYuL+G7g10hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG7gmI24bqpeyE74buiUH3hu6xx4bqxaix9LX0/Pz/huqzhu6V94bqrw7V94bqnccO04buFfeG6reG7g+G7heG6u3F94buhNnF9xKnhurHEqX3huq3hu5PEqX3huq1yauG7h31w4bq3cH1q4buFw6lqfcahfWrhu4M4fcSp4bq9fWrhu4drOeG7hSZ94buH4buFNn3huqtnauG7g33huq3hu4NyauG7h31ww7Lhu4V9cOG7g8O54buVauG7h33huq1sfeG6qWjhu5194buhccSpfeG7q+G6s+G7r31w4buD4buFfWrhu4M2cX1wOWt94buDZ2rhu4N9auG7g+G7qWrhu4d94bqt4buD4buF4bq54bqtfeG6pzdq4buDfeG6pzZrJn1wc+G7r31w4buDYmt94buhxal94buL4buDY2t9cDbhu68mfXBmauG7g33huq3Domp9cOG7n25q4buHJn1waX3EqWl94buDNuG7r33hu6t0auG7h33hu6vhursmfeG7g+G6t+G7nX1w4bq34budfeG6rXU2fcSp4buR4buFfWrhu4fDueG7leG7hT99SuG7g+G7qWrhu4d9auG7hzjhu6994buH4buFN+G7nX1Q4bq5cH1w4bufa2rhu4d94buLdn3hu6Xhuq194bqtdTZ9cMOy4buFJn3hu6JxYWrhu4d9UOG7n2h94buJcuG6rX1qOGt94bqtw7pq4buHfeG6rWx9xKnDuTZ94buhdHB94buhc+G7hSZ9xKnDuTZ94buJ4bqxxKl9cOG7g+G6scSpfWrhu4PDuX3hu6HDueG7k2rhu4d94buH4buFw6Bq4buHfeG6q+G6s3F9auG7h8OzJn1w4buDYWrhu4d94buDa8Oj4bqtfeG6rcO6auG7h33huq1sfeG7iXLhuq19auG6oWrhu4d94buD4bunauG7h33hu4nDqWomfeG6rWF94buJOGrhu4d94bujccOpfWrhu4PDuX3hurfEqX3hu6E3auG7h31w4bufa2rhu4d94buJ4buPauG7h33hu4nDtWrhu4d94buDYmt9xKk24buv4oCmLi/hu50hLnA24bqn4buJYn3hu6Fw4buv4buJYuG7tnvEqTbhu5/hu4fhu4VqJSLhu53hu619NnFwa3shLnDhu58hLnDhuqkhLuG7hcSp4buHfeG7oeG7n+G6reG7tnsvL+G6rT/huqc2a+G7o3E2auG7h3Dhu5/hu4U/4burai/huqli4buh4buLcGvhu50vamLhu7Hhu6EvIiJbMS8wNOG6qSJbWzAwMTNwXTIwMjIw4buJXT/DrOG7neG7h3t9LyEuL3DhuqkhLi9w4bufIS5w4bufIS5w4bqpIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHhuqrDueG7lWrhu4d94bujcTZ94butw6F9UOG7n+G7heG6vXF9UOG7n3Fq4buHJn1Q4buf4buF4bq9cX3hu5zhu4NrauG7h30tQWrhu4MlfeG6qj/hu4o/UC4v4budIS4vcOG6qSEuL3Dhu58hLi9wNuG6p+G7iWIhLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IT8/P+G7iuG7g+G7hX3huqvDoX3hu4vhu4PDsmrhu4d94bqtbWp94bqt4buDcnB94buD4bulauG7h31w4buDcn3hu6vhu5nhu4V94buHOH3hu4lxw7Xhuq0mfeG7oXF94buhcX3hu604ayZ94butw7Lhu4V94bqr4bq1cX3hu602auG7g33hu6s4feG6reG7g8OofeG6q+G6tXF94buDceG7r+G6uXAmfcSpw7VwfeG6rTfhu4V94bqnN2rhu4N94bqnNmt94bqnw7Jq4buHfeG7reG7jeG7nSZ9amxq4buHfeG7g8O04buFfeG7q+G7meG7hX1q4buD4bqxan1w4buD4bq14budfeG6rcOixKl94bqr4bq1xKl94bqrOH3hu4lxw7JqfeG7iTh9xKlsan3huqvDtOG7hX3hu6tofcSpOH1q4buHw7nhu5Xhu4V94buH4buFOCZ94bqta2p9amZwfTbhu4V94bqtw7pq4buHfXDhu4Nm4bqt4buDP33hu4Lhu5NqfeG7g+G6uXAmfeG7iTjEqX3huqc3auG7g33huqc2a31w4buDZ33huqvhu5NqfeG7h+G7hWFqJn3EqeG7keG7hX1q4buHw7nhu5Xhu4V94oCc4bqnNmt9cOG7n25qfeG7h2zhu4XigJ19xKnDtXB94bur4buF4bq94bqtfeG7qzh94buJOeG7hX3huq1sfXDhu4Phu5Xhu4V94buH4buFNmp94bujceG6seG7r33hu6Nx4bqzan3huqvDqn3hu5/DssSpfeG7n2F94bqt4buDceG7r+G6vWp9am594butbn3huq3hu4Nx4buv4bq9an3hu4vhu4U2feG7oTZxfcSpw7VwfWrDoMSpfeG6qTjhu4V9ZnB94bqpaOG7nX3hu4fDo+G7nX1q4buDNnE/fUrhu4Phu6lq4buHfeG6reG6sXF94bqt4buDceG7r+G6vWp94bqtbH3hu4vhu4Phu4V94buL4buDw7Jq4buHfeG6q+G6s3EmfeG7i+G7g8OyauG7h33huq1x4buN4buFJn3hu4vhu4Phu4V94buH4bqzan3hu4fDuuG7hSZ94buL4buD4buFfeG7rTZ94buJ4bqh4bqtfeG7rTZ94buJ4buTfeG7qzh9auG7h+G6oXB94bujccOhauG7h31w4bunauG7h33huqtrOWp94buJOH1q4buD4bupauG7h31w4bufOGrhu4d94bqtw7nhu5Xhu4V9auG7jeG7hX3huqk44buFfeG7i+G7g8OyauG7h33huqnhu6Vw4oCmLi/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IeG6rGx9xKnDtXB94buJ4bqzaiZ94buhNnF9xKk4an3huq3hu4Phu5V94buD4bq34budfeG6pzdq4buDfeG7n+G6t3B94buD4buP4buFfeG7g8O14budfeG7qzh9cOG7g3J94buraCZ9xKnGoX3hu6txauG7h33hu582Jn1w4buD4bq3cH3hu6tuauG7h31zNn3hu6vhurt9auG7g8O5feG6reG7k2p94buH4buFbH1w4buDa2Fq4buHfeG7q2d9xKlu4buFfWrhu4fDueG7leG7hX1w4buD4bq34buvfeG6pzdq4buDfcO54buZcH3hu6s4feG6reG7g2Hhu699auG7g2tjcCZ94bqpZmrhu4N94bqn4bq5cH3hu4k54buFfeG7q+G7meG7hX1q4buDNnE/feG6qGd9cMOy4buFJn1q4buHw7nhu5Xhu4V94bud4buDdH1w4bufN+G6reG7g33huq114buFfeG7icawNiZ94buHw6Hhu4V9cDbhu6994buJw6lqfcSp4buZfXBs4bqtfeG6pznhuq0mfeG6rcO54buV4buFfeG6rcO54buV4buFJn3hu53hu4PhurFqfXDhu5/hurNqfeG7iTh94bqt4buNfXZ94bqrw6p94buJ4bqxcX3hu4Phu5NqfcSpw7VwfeG6reG7g3JwfeG6reG7g2t9xKnhurvEqX3hu6tnfeG7oeG7l33huqnDueG7l2rhu4d9cMOy4buFfeG7n8OgauG7h33hu6/hurlxfeG7i+G7g2x9auG7gzbhu4UmfWrhu4fhu4NifXDhu4PDueG7k2rhu4d94buHZ33huqvhurFxOn3huqzhurFxfeG6reG7g3Hhu6/hur1qfeG6qcahfeG7i+G7g2zhuq194bqpxqF94bqtw7nhu5Xhu4V9ajjhu6994buH4buFNn3huqtnauG7g31ww7Lhu4V94buJ4bqxcX3hu4nhurFxfeG7q+G6pWp9auG7g+G6oeG6rX3hu4k54buFfcSp4buR4buFfeG7i+G7g+G7hX3huq1sfeG6qWjhu519cHR94buDbuG7nT8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3shSsOgxKl94bqr4bqzcX1w4buFw6lqJn3hu4vhu4Phu4V9auG7h8O54buV4buFfTZq4buDfeG6p8Opan1q4buHaznhu4V94bqtdTZ9cMOy4buFfeG7neG7g2Hhu4V9xqF94buJOeG7hX1w4bufxanhuq19cOG7nzZq4buHfXDhu5854buFfXDhu59rauG7h33huqrhu49q4buHfUo24buFJn3huqvhu6U2fWLEqX3hu4c34buFfeG6reG7g3Thu519YWrhu4N9auG7g+G7qWrhu4d94bqt4buD4buF4bq54bqtfeG6pzdq4buDfeG6pzZrfeG7i2bhuq3hu4N94bqt4bubfXBz4buvfeG7g+G7pWrhu4d94bur4bunNn3hu582feG7i+G7g2/hu4V9auG7j+G7hX3huq1tan3huq3FqTZ94bujceG6teG7r31qbGrhu4d94buh4buNcH3hu4fGsOG7hX3hu6s4a33huq1r4buFfeKAnOG6reG7g2t9cOG7g8OoxKl94bqt4buD4buT4buF4oCdP33hu57hu4/hu4V94bqr4bq5an3hu4nDueG7l3B9amx94bqtw7pq4buHfeG7icOpan3huqvDueG7lWrhu4d94buhNmrhu4d9SuG7g+G6tXB94buJOMSpfeG7q+G7heG6veG6rX3hu6s4fWrDoMSpfWo24buvfXDDsuG7hX3huqvhu4V94buDbuG6rX3hu602fWrhu4M4P33huqrDueG7lWrhu4d94bur4bq7fWrhu4M4feG7g3JwfXDhurPEqX3EqeG6oXB94buL4buDw7Jq4buHfeG7neG7g2Hhu4V94burZ33hu6Nxw6l94buDw7nhu5Nq4buHfeG7n+G7leG7hX3hu602fcSpZ2rhu4N9xKk4feG7q2d9auG7g+G7qWrhu4d9auG7h8O54buV4buFfXDhu5/EkX1w4buDZ31w4buDw7nhu5Vq4buHfeG6rWx94bqpaOG7nX3huqvhu4V94bufNn3huqfDqWp9auG7h2s44buFfeG7q+G6teG7r31w4buDw7Lhu4U/fUrhu4PDuWrhu4d94butNn1w4buDZ33hu602Jn3hu4PDueG7k2rhu4d94buraH1w4buD4bqxan1w4buDccO14bqtfeG6rXU2fWrhu4Phu6lq4buHfeG6reG7g+G7heG6ueG6rX3huqc3auG7g33huqc2a33huqdnauG7g33huqs5xKl94bqrbCZ94buL4buD4buFfWrhu4Phu5l94bur4bq7fWrhu4PDuX3hu6vhuqVqfeG6rW1qfeG7icOian3hu6Nx4bq3cH3huqvhurFxfeG6q+G6seG7r33GoX3huqfDqWp9xKlnauG7g+KApi4v4budIS5wNuG6p+G7iWJ94buhcOG7r+G7iWLhu7Z7xKk24buf4buH4buFaiUi4bud4butfTZxcGt7IS5w4bufIS5w4bqpIS7hu4XEqeG7h33hu6Hhu5/huq3hu7Z7Ly/huq0/4bqnNmvhu6NxNmrhu4dw4buf4buFP+G7q2ov4bqpYuG7oeG7i3Br4budL2pi4bux4buhLyIiWzEvMDThuqkiW1swMDEzcF0yMDIyMOG7iSI/w6zhu53hu4d7fS8hLi9w4bqpIS4vcOG7nyEucOG7nyEucOG6qSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3sh4buIOMSpfeG6pzdq4buDfWZwfeG6q2xqfVDhurlwfS19QWrhu4MlfVA/4buILi/hu50hLi9w4bqpIS4vcOG7nyEuL3A24bqn4buJYiEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3shxqB9xKjDvX3hu4vhu4NsfeG7i+G7heG6ucSpfeG6p8O1cH3huqc3auG7g33huqc2a33huqvDoX1w4bufw7VqfeG7oeG6r2o/fUrDoMSpJn3hu6E3cX3huqvhu6U2feG6pzlqfeG6q8OhfeG7neG7g2Hhu4V9w6BqfWrhu4Phu6lq4buHfeG6rTfhu4V94bqnN2rhu4N94bqnNmt94bqrNmrhu4N94bqt4bulauG7h33hu6tnfXV94bqt4buDw7k2feG6q3V94buJ4bqxcSZ9auG7g8Ogan1q4buDYmt94burZ33huqvDqn3hu4Phu5Phu4V9asO54buZ4bqtfXDhu4PhurfEqX3hu61x4buNauG7hyZ9auG7g+G6sWp9xKnDtXB94bqrw7nhu5Vq4buHJn3hu6tvfcSpw7VwfWrEkWt94burZ33hu4fhu4NjxKl94buJOeG7hX3hu4vhu4PDsmrhu4d94buLw70mfeG6reG7g2t94bqr4bq5an3hu4vhu4Phu4V9cMOy4buFfeG6reG7jX3huq3Dsmrhu4d9cMO0auG7h33hu4Phu5fhu5194bqrw7nhu5fhuq194bqtw7Jq4buHfXDhu4Phu6Xhuq194bur4buZ4buFfeG7icO54buXauG7h33huqfDtXAmfeG7icO54buXauG7h33EqWJqfeG7qzh9cOG7g+G7leG7hX3hu4fhu4U2an3hu4Phurfhu5194buL4buDN33huq3hu4Nxw6JqfeG7rTfhuq0/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IeG7iOG6v31QOX3hu5NqfcahfcSow7194buJOH3hu4ly4bqtfcSpOH1q4buD4buF4bq7cX3hu4fhu4U2feG6q2dq4buDfeG7o3HhurHhu6994bujceG6s2p9auG6t3F94bqtN+G6rX3EqWxqfWrhu4dran3huqvDqn3huqs3auG7g33huqnhurdxfXDhu4Phu5Xhu4V94buH4buFNmp94bqn4bqhcH3huqvhurNxfcSoczZ94buqbmrhu4c/fcSow7VwfWrhu4fDueG7leG7hX3huqc5an1w4bufa2rhu4d94buJ4buZ4budfWph4buvfeG7nzZ9dn1ww7nGoWrhu4d9cMO0feG6reG7g+G7peG6rX1w4buF4bq94bqtfVA5feG7k2p94bqtc2rhu4d9auG7gzZxfWrhu4PDuX3EqcO1cH3hu4fhu4U2feG6q2dq4buDfeG7q+G7meG7hX1w4bunauG7h31q4buHw7nhu5Xhu4V9xKk2auG7h33EqcO1cH3EqWxqfeG6q+G6uWp94bqt4buDcWrhu4d94burceG7hT99UOG7n2tq4buHfeG7i+G7g+G7hX3huq3Dsn3huqc5an1q4buHw7nhu5Xhu4V94buz4buf4buHYmpw4buFajZ94bqt4buDccOian3huqdofcSpbGp94bqnN2rhu4N94buhw7J94bqtw7J94buJNn3huq3hu4Nr4bqta3Br4bufcDZ94burOH3EqcO1cH3huq3hu4M24buFfeG7qzZq4buHfeG6q299cOG7n+G7pX3huqk2auG7gyZ9Nmrhu4N94bqnOWp9xKjDvX3hu6vhurVwfeG7icO1an3hu6vhu5nhu4V9xKlsan3hu4c4fXDhurHhu699asO54buZauG7h33DoGp94buLw6jEqX3hu4vhu4NrNuG7hX1q4buH4buD4buF4bq7aiZ94bqt4buDaH3hu4c34buFfeG7nDbhu4vhu4Xhu6FwNmp94buJw6NqfeG7icO14buFfeG7icOpan3hu4vhu4NxfeG7onFiYmrhu6F9xKlxNn3huqfhuqNq4buHfeG6q8O54buX4bqtfcSpbGp94buLNuG6pzbhuqd94buHOH3huq024buvfXDhu4Phu5PEqSZ9cMOy4buFfeG6q2tq4buHfeG6p8O1cCZ94buLZuG6reG7g33hu4NrOXB9xKlian3huq3hu4NrfcSpbGp94bqnN2rhu4N94bqnNmt9cOG7g+G6teG7nX3huq3DosSpfWrhu4PhurFqfXDhu4NocH3huqdtfeG6p8OgxKk/feG6qHN9xKnhu5nhu4V94buH4buF4bupNn3EqXM2fXDhu4NxJn1w4buD4buV4buFfXDhu4XhurlwfUpi4buxfeG7rmvhu5/hu4t94bqrw6F94butceG7jWrhu4d94bqtbWp9In0tfSB94bqrw7U/fVDhu5/hu5Xhu4V9cOG7n2tq4buHJn3hu4M2auG7g33hu6s4feG7iTlq4buDfeG6p3Hhu41wJn3hu6vhurXhu699xKk4feG7i+G7g8OyauG7h33hu4Phu4XDqnF94buhNmt94buL4buD4buFfeG6q+G7pWrhu4d94bqt4buDw6DEqX3huq3hu4NycH1w4bunauG7h33huq3hu4Phu4Xhurnhuq194bqnN2rhu4N94bqnNmt9cOG7n2tq4buHfeG6p+G6ueG7nSZ9cMOy4buFfeG7iTnhu4V94bqt4bulfWrDsmp9ajZrfWrhu4Phu5l94bqr4bq5an1q4buD4bupauG7h31q4buHOOG7r33hu4fhu4U34budfVDhurlwfcahfeG7o3HDqX1q4buDOD8uL+G7nSEucDbhuqfhu4lifeG7oXDhu6/hu4li4bu2e8SpNuG7n+G7h+G7hWolIuG7neG7rX02cXBreyEucOG7nyEucOG6qSEuL3DhuqkhLnDhuqkhSuG7g+G7qWrhu4d94bqrw6nEqX1w4buf4bunfXBo4bqt4buDfeG6rXU2fWrhu4Phu4XhurtxfWrDoMSpfeG7q+G6u31w4bufw7nhu5nhuq194buJccOyan3hu4k4feG7iXLhuq194buH4buFNn3huqtnauG7g33huqc2fWrhu4fDueG7leG7hX3huq3hu4NyauG7h31ww7Lhu4V94bur4bunNn1q4buH4buP4buFfeG7iTZxfeG7iTcmfWrhu4M4a33huqfDtXAmfeG7h2zhu4V94bqnN2rhu4N94bur4bunNn3hu61ixKl94bqt4buDw7nhu5Nq4buHfXDhu59nauG7g31QN2t94bujceG6sWp9cOG7n8Opan1w4buFfeG7q+G7hT994bqsbH1qw6DEqSZ94buL4buD4buFfcSpZH1ww7Lhu4V94bqtbWp94buf4bq3cH1w4bufxJEmfeG6q8O54buTauG7h33hu4ds4buFfeG6pzdq4buDfXDhu4NnfeG7g+G6uXB94buJNyZ94bud4buDYeG7hX3hu582feG7q8O54buVan3huq3huqFwfXDhu4PDqcSpP33huqrDqcSpfeG6q2JqfXDDrWrhu4N9xKlo4bqt4buDfeG7qzh9xKnDuTZ94buJ4bq3cH3hu53hu4PhurdwJn1ww7Lhu4V94buha+G7hX3huqvDqGp94bud4buFan3huq3hu4NrfcSpZH3hu4vhu4PhurtxfeG7iTd94bqt4buDceG7jeG7hX3GoX1w4bufw6lqfeG6rTZrJn3huqtixKl94burOGt94buDa2rhu4d9cOG7n8Opan3huqfhurnhu519cOG7gzZqfeG6reG7g2t94bqpaHF94buJOeG7hX3huqvDqn3huqfhuqFwfeG6rTlq4buDfeG7i+G7g8OyauG7h33hu4fDoeG7rz994bqs4buDaX3hu4k4fWrhu4Phu6lq4buHfeG6reG7g+G7heG6ueG6rX3hu4k3feG6reG7g3Hhu43hu4V94bqr4bqlxKl94buhw7nhu5Nq4buHfeG6rXU2fcSpw7VwfeG6q8OpxKl94bqtceG7jeG7hX1w4buDN2rhu4d94bqr4bqzcX1qw6DEqX1q4buT4buFfeG7i+G7g3F94burw7nhu5VqfeG7rcO5Nn3hu5/hurdwfeG7rTYmfeG7oTZrfeG6reG7pX3hu4k4xKl9cMOy4buFfeG6p+G7j+G7hX3hu4Phu4/hu4V9xKnDoeG7heKApi4vcOG6qSEuL3Dhu58hLi9wNuG6p+G7iWIhLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IeG7huG7hTZ94bqrZ2rhu4N9auG7g2994bqtdTZ9cMOy4buFfeG7i+G7g8OyauG7h31w4buDw7nhu5Vq4buHfWrhurdxfeG7gzbhu6994buLd33huq3Dsmrhu4d94bqt4buDccOian3huqdofWrhu4Phu6lq4buHfcSpbGp9cOG7n3Hhu6/hurtqfXDhu4Phu41q4buHfXDhu59rauG7h33huqlo4budfVDhurlwfWrhu4PDuX3huqc3auG7g33huq3hu4PDuWrhu4cmfeG6qcO5Nn3EqWxqfeG7q2d9amJrfWrhu4fDueG7leG7hSZ94bqtw7pq4buHfeG7i+G7g8OyauG7h33huq1sfXDhu4NyfeG6reG7g+G7k+G7hX3EqTbhu4UmfeG6reG7g+G7k+G7hX3hu6Nx4bq3cH1q4buDw7l9auG7g+G7qWrhu4d9auG7h8O54buV4buFfeG7gzhq4buHfeG7rWzEqX3huqvDsmp94buD4bq1cT994bqsbH3hu4llfeG7q2d9cOG7g+G6uX3EqTh9auG7keG7hX1q4buD4buZfWrhu4M4feG6rXU2fXDDsuG7hX1w4buDw7nhu5Vq4buHfeG6teG7nX3huqvhurlqfWrhu4Phu6lq4buHfeG7i+G7g+G7hX3hu4vhu4PDsmrhu4d94buJw7nhu5Vq4buHfXDhu5/DueG7meG6rSZ9auG7g8O5feG7iXLhuq194bqr4bulauG7h31w4bufa2rhu4d94bqtw6BqfeG6p+G6ueG7nX3huq034bqt4buDfWrhu4M4fcSpw7nhu5Xhu4V9xKnhurfhu699auG7h+G7g2dqfeG6reG6seG7r33hu6Hhu4194burOGt9xKnDtXB9auG7hzjhu6994buH4buF4bupNn1w4buDcSZ94bqtNmrhu4N94bqt4buD4bunauG7h33EqWxqfeG6pzdq4buDfeG6pzZrfeG7g+G6t+G7nX3huq3hu4Nmaj994bqoc33huq1sfeG7q8SRfeG7i+G7g8OyauG7h33huqvDo3B94buJ4bqhxKl94buhxal9cOG6scSpfeG7g3Hhu6/hurlwfeG6rXU2fcSpZ2rhu4N94burOGt9auG7g+G7qWrhu4d9xKlsan3DoGp94bqrw6Phuq19cOG7n8O5auG7h31q4buHOOG7r31Q4bq5cCZ9auG7g8O5auG7h33EqWR9cMOy4buFfeG7q+G6pWp9cMWpfXA5a33huq3hu4NrfcSpZ2rhu4N9xKnDtXB94buhxal94buJw6Phu5194buJOeG7hX3hu4vhu4PDsmrhu4d94bqrw7Thu4V94buhceG7jXB94buD4buTan3hu4M24buFfXDhu4PhurXhu5194buLeSZ94bqrbH3hu4k4feG7iTjEqX3huqc3auG7g31mcH3huqvhurVxfeG7rTZq4buDPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyFK4buD4bupauG7h33huq034buFfeG6pzdq4buDfWrhu4NvfeG7reG7hWrhu4N94buHbOG7hX1w4bufa2rhu4d94buJN33huq3hu4Nx4buN4buFJn3hu6tvfcSpb2rhu4d94burOH1q4buD4bqxan3huqvhurPhu68mfXDhu4Phu5PEqX3EqXPhu4V9cOG7hcOpcSZ94buDOGrhu4N9cGbEqX3hu6s4feG7g+G6uXB94buh4bul4bqtfeG6rTbhu68/fUrhu4Phu6lq4buHfWrhu4c44buvfeG6q+G6s3F9asOgxKl9xKnhu5nhu4UmfXDhu5/DqWp94bqn4bq54budfeG7hzZ94buJccOyan3hu4k4fcSpw7VwfWrhu4/hu4V94buD4bq34budfeG6q8OhfeG7reG6ueG7nX3huqvhurPhu6994bqt4buD4bqjan3huq3hu4PDo2p9cOG7p2rhu4d94buJ4buZ4budfeG6pzdq4buDfeG6p8Opan1w4bufa2rhu4cmfXBvNn3EqcO1cH3EqXPhu4V94buDw7nhu5Nq4buHfeG6t8SpfeG6rXJq4buHJn3huq3hu4NpfeG6reG7g+G7lX3hu4vhu4M34bqt4buDfeG6q+G6uWp94bqt4buDcuG6rX1Q4bq5cH3hu4k4feG6pzjhu6994bufNn3huqvDoeG7hX3huqvhuqNq4buHP31Q4buD4bq1xKl94bqt4buDZn3huq1sfWrhu4Phu6lq4buHfeG6pzlqfeG6p8OofXDhu4PhurFqfXDhu4Phu4XhurlwfeG6rXU2feG6pzZ9xKlkJn3huqvhurlqfWrhu4M4Jn3hu6vhu6c2feG6qeG7pXB94bqt4bqxcX3huq3hu4M4a31qw6DEqX3EqeG7meG7hX3huqvDoX3hu4Nv4buFfeG6pzdq4buDfWZwfeG6q+G6sXEmfeG6pzdq4buDfWZwfeG6q+G6sXEmfeG7rcOyan3hu602a33huq1hfcSpw7VwfeG6rcOgan3huqfhurnhu519auG7g2/igKYuL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3shSsOgxKl9asOgxKl94buJOeG7hX3huqvhurHhu68mfeKAnOG7oeG7pX3EqeG6vWrhu4PigJ194buJOMSpfeG6pzdq4buDfWZwfeG6qWt9cMOy4buFfeG7g2s4an1wazhqfeG6q2HEqX1q4buD4buF4bq9xKl94burZ33huqc2fcSpZH1q4buH4buP4buFfcSpw7VwfeG6reG7g3JwfeG6q8OhfeG6qzZxfeG7icO5auG7hz99UHHDtOG7hX3hu4fhu4U4feG7i+G7g8OyauG7h33hurXhu5194bqr4bq5an1q4buDw7l9xKnDtXB94buhN2rhu4d9xKlzNn3huqvDsmrhu4d9xKnGoX3huq3GsDZ94bufNn3hu6s4fXDhu4Phurfhu6994buH4buFbH3hu4k5auG7g31w4buDw7Thu4V9cOG7g8OyauG7h31w4buD4buN4bqtJn3EqTh94bqt4buD4bq1xKl94bufw6Hhu4UmfcSpa2p9xKlian3hu4nhurfhu6994bqr4buFfWrhu4Phu6lq4buHfXDhu4Phu6V94bqrw6F9cOG7p2rhu4d94buJOH1w4buDcn3hu6tx4buFfcSpw7Xhuq19xKk54bqtP31Qw7Lhu4V9cOG7g8O54buVauG7h33huqk4auG7g33hu582feG6q8Oy4buFfeG6p3HDtOG7hX3huq3hu4Phu4XhurtxJn1w4bunfWrhu4c44buvfSIzfeG6q+G6uWp9IjV9cOG7gzdq4buHfeG6rOG7gznhu5194bqrw6p94bqt4buDccOian3huqdofeG7iTd94bqt4buDceG7jeG7hSZ9auG7hzhrfWrhu4PhurFqfeG7qzh94buHbOG7hSZ94bur4bunNn3hu4k4xKl94bur4bunNn1q4buH4buDYn1q4buDOeG6rT99SuG7g+G7qWrhu4d94buH4buFNuG7hX3huqvhu4Xhur1xfeG6qWdxfeG6qcOjcH3hu4fhu4Vy4budfXDDsuG7hX1q4buDw6Fq4buHfeG6p3HDsmrhu4d94buD4bq5cH1q4buD4bupauG7h33hu4lrfXBrNmp9asOgxKl94bqtw7p94buL4buD4buFfeG7oXHEqX3hu6vhurPhu6994bqnw6lqfWrhu4Phu6lq4buHfWrhu4fDueG7leG7hX1w4buD4bqxan3hu6/DqXF94bqtdTZ9xKlnauG7gz99UOG6uXB9asOgxKl9auG7h2s34buFfXDFqX1wNuG7r31ww7Lhu4V94buHbOG7hX3huq1hfXDhu5/DoMSpfeG6rTfhu4V94bqnN2rhu4N9ZnB94burOH3hu4k4xKl9cOG7g8OpxKl94bqtYX3huqc3auG7g33huqfDtXB94buJbuG6rX1w4bufa2rhu4d9auG7g+G7qWrhu4d94bqnccO04buFfeG6reG7g+G7heG6u3F94bqn4bq1an3hu5/DtWp94burOH1w4buDw7l9auG7gzhqfWrhu4PDuX1w4buD4bq5Py4v4budIS5wNuG6p+G7iWJ94buhcOG7r+G7iWLhu7Z7xKk24buf4buH4buFaiUi4bud4butfTZxcGt7IS5w4bufIS5w4bqpIS7hu4XEqeG7h33hu6Hhu5/huq3hu7Z7Ly/huq0/4bqnNmvhu6NxNmrhu4dw4buf4buFP+G7q2ov4bqpYuG7oeG7i3Br4budL2pi4bux4buhLyIiWzEvMDThuqkiW1swMDEzcF0yMDIyMOG7iSA/w6zhu53hu4d7fS8hLi9w4bqpIS4vcOG7nyEucOG7nyEucOG6qSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3shUDfhuq194buH4buFYX3huqc44buFfeG6pzdrfTvhu4fhu4Xhu6k2LH3huq1zauG7h33huq034bqtfeG6pzlqfeG6q2xqfWrDoMSpfcSp4buZ4buFfSJbIiJ9xqF9SmLhu7F94buua+G7n+G7iyZ9xKjDvX0tfUFq4buDJX1QP+G7iC4v4budIS4vcOG6qSEuL3Dhu58hLi9wNuG6p+G7iWIhLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IcSoZH1qbOG7hSZ94bqt4buD4bqh4bqtfeG7i+G7g+G7hX1ww7Lhu4V94bqr4buFfeG7g27huq194buf4buP4buFfeG7oWV94bqnb33hu4PEg2p94buL4buDw7Jq4buHfeG7iTjEqX3huqc3auG7g31mcH1q4bupNj99UMOy4buFfWrhu4fhu4NiJn3hu4vhu4PDsmrhu4d94bqnceG7j2p9xKk4feG6reG7g2l9cOG7heG6ueG6rX3huq3hu4NrfXDhu4Phu5Xhu4V94buH4buFNmp94bqnw6lqfeG6pzZ9xKlkJn3huqc2a33hu4nhurFxfeG6rcO6auG7h33hu4k4feG7o3E3fWrhu4fhuqFqfeG7qzh94bqt4buDa33EqcO1cH3huq034buFfWrhurnhu519auG7gzh94buf4bq3cH3huqs3auG7h33hu4nDuXF94buH4buF4bupfeG6reG7g2l94bqtbWp94buJOH3hu6NxN33hu6vDoWrhu4c/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IUrhurlxfXBmauG7g33hu582Jn1ww7Lhu4V94bqrw6F94butNn3hu4fhu4U2feG6q2dq4buDfeG7h+G6s2p9XVt9asOgxKl94burOH3huq3hu4NpfXDhu5/GoX3hu6vhurt9auG7gzh9xKnhu5Hhu4V94bqpaOG7nX3hu4nhur994buJOXA/feG7oOG7jWrhu4d9cMWpfeG7ieG6teG7nSZ9cMOy4buFfWrhurdxfcOgan3hu4PhuqNq4buHfWrhu4c44buvfeG7qzh94bqtbWp94buJ4bq14budfeG7g8SDan3EqcO1cH3huqfhu4lr4buHfeG6q8OqfeG6reG7g+G7hTZ94buhxJF94bur4buZ4buFfWrhu4Phu6lq4buHfWrhu4fDueG7leG7hX3huqc5an1w4bufw6lqfcSpOWrhu4d94bqtN+G6reG7g31q4bq3cX1q4buD4buF4bq7cX3EqWxqfWrhu4dran3hu6JxYWrhu4d9UOG7n2g/fcSow7VwfXDhu59rauG7h31q4buD4bupauG7h33huq3Dsmrhu4d9cOG7g+G7peG6rX3huqvDueG7l+G6rX1q4buD4buF4bq7cX1q4buHw7nhu5Xhu4V94buDb+G7hX1w4buDw6DEqX3hu6s4feG7icO5cX3hu4k54buFfeG6q8OqfeG6qThq4buDfWrhurdxfeG7iTh94bqn4bqh4budfeG6p2194buD4bqzxKl94butZ33huqnhurNxfcSpOH3EqWR9cMOy4buFfeG7iXHDsmp94buJOMSpfeG7qzhrfeG6qWjhu519UOG6uXB94bqrw6p94bqrw6Hhu4V94buL4buDN+G6reG7g33hu6s4feG6q8OqfeG6qThq4buDfeG6reG7g2t9cMOy4buFfeG6q2LEqX3hu582feG7gjh9SsO14buFfeG7i+G7g+G7hX3hu4t3fWrhu4fhu4NpfeG6q+G7hX3hu6NxNj8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3sh4buC4buP4buFfeG6rW1qfWrhu4NvJn1ww7Lhu4V9cOG7g2bhuq3hu4N9auG7g+G6t3B94buJOH3hu4ly4bqtfWrhu4fhu4/hu4V94bqnOGt94bqrw7nhu5Vq4buHfeG6pzdwfeG6q8OqfeG6reG7g3HDomp94bqnaH3hu4PhurPEqX1w4buDaHB94bqnbSZ94buDZnB94buDOH3EqXPhu4V94butZ33huqnhurNxfeG7o3Hhu6/hur1qfeG7q+G7meG7hX3hu4fhu6dq4buHfeG6p8Opan3huqfhurnhu5194buJxrA2feG7ieG7hXF94buf4buFcSZ9auG7g2xqfXDhu4PGsH3EqeG7heG6uWrhu4d94buH4bqxan3EqeG6u8SpJn3hu4nhurfhu6994bqt4buZfeG7iTh94butYsSpfeG6q8OhfeG7q+G7pzZ94buraH3hu4M24buvfeG6reG7g8O5Nj994bqmbX3hu4PhurPEqX3hu61nfeG6qeG6s3F94bqt4buDaX3huqfhuqFwfeG6q+G6s3F9auG7h2tqfeG7oTZxfeG7i+G7g+G7hX3huqvDqn1q4buHccO14buFfeG7qzh9auG7h+G6scSpfeG7o3E2feG6q8OpxKl9cOG7n2tq4buHfXB1feG7iTlq4buDJn3huqt1feG6reG7pWrhu4d9auG7g8O5fcSpw7VwfXDhu4Phu5l94buH4buRfWpran3huqvDqn3huq3huqFwfXDhu4M4auG7g31w4bunauG7h33hu4k3cH3hu5/hurdwfcSpb2rhu4c/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IVDhu43hu4V9IjR9cOG7gzdq4buHfeG6rOG7gznhu519asOgxKl9auG7h2s34buFJn3huqc2fWps4buFfXDDsuG7hX3huqluan1w4buDaHB94bqnbX3hu582fcOgan1w4buDxrB94burOH1x4buNauG7h33hu4nhu6994bufw7nhu5dxfWrhurnhu5194bqtw6LEqX3huq3hu4NrfeG7oeG6oeG6rX3EqcOjcH1ww7nhu5Phu4V94buH4buFbWp9xKnDtXB94bqt4buDcnA/feG6rOG7g2l9xKnDtXB94buL4buDa2Fq4buDfeG7i+G7g+G6oeG6rX1w4buD4bq5fXDhu4PDsuG7hX3huqt1feG6q8OqfXDDsuG7hX1q4buD4bq1an3hu582fcSpZ2rhu4N94bqrw6F94buJOH1q4buHw7nhu5Xhu4V94buJ4buZaiZ9auG7h+G7j+G7hX3huq1zauG7h33huqc2fcSpZH1x4buNauG7h33EqcO1cH3huq3hu4NycH3hu5/DueG7l3F9auG7j2rhu4d9ajhqfeG7qzh9cOG7n2194bqt4buDceG7r+G6vWomfeG6reG7g+G7pX3hu4vhu4PDsmrhu4d94bud4buDYeG7hX1q4buH4buDYn3EqcOh4buFfeG7ieG7leG7hX3huq3DoGp94bqpw6NqJn3hu4vhu4Nx4buvw6lqfWrhu4N14oCmLi/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IVDhu6d9auG7hzjhu6994bqr4buFfeG7g27huq0mfXDDsuG7hX1mcH1q4bq3cX3DoGp94buDxINqJn3huqvDqn3huqk4auG7g31w4bufYeG7hX1q4buH4buD4buF4bq9xKl9auG6u2p9w6LEqX1w4buDxanhuq194bqrNn3huqk5auG7h33huq11Nn1KYuG7sX3hu65r4buf4buLP33EqMO1cH3hu4nhurNqJn3hu4vhu4Phu4V94bqtc2rhu4d94bqnOWp94bqtc2rhu4d94bud4buDbWrhu4d9xKlxNn1wNuG6rWt9LX3EqcO1cH3hu4lrOeG7hX3huqc3auG7g33hu4tk4budfeG6rXU2fcSoYuG7reG7heG6rWt9LX3hu582feG6rcOyauG7h33hu6vhu4XDqWp94bqm4buf4buvNmpwfeG7h+G6s2p94buicWFq4buHfXDhu5/DueG7lWrhu4d9UOG7g+G7leG7hX3huqo54buFfcOgaiZ9cMOy4buFfWrhu4Nnan1w4buD4bq34buvfeG7gzbhu4V9xKlkfeG6rWtqfWrhu4fDueG7leG7hX3hu4fhu43huq194bu1fWpuP31CxKl94bqnY33hu4vhu4NrYWrhu4d9Mn0tfTN9cHHDtOG7hSZ9auG7h8O54buV4buFfcSpZH3huq3hu4PhuqHhuq194bqtw7pq4buHfXDhurPEqX0gW31wccO04buFJn3hu4NufeG6q8OjcH1wcuG7hX3EqXE2feG7gzhq4buHfeG6rXU2feG6pmFrfXA4auG7h31K4buH4buD4bq9fXDhu4Nx4bq1cH3huqrDueG7k2rhu4d94bqrOeG7hX07xKhrxKjhu7MsfeG6qcO54buZ4buFfeG6q+G6t3AmfXDhu5/DqWp94bqnOGp94buJOH3EqcO1cH3huq034buFfeG6pzdq4buDfeG7neG7hXp6Nn3hu6vhu5nhu4V94butcuG6rX3hu61m4bqt4buDfeG7nWLhu53hu51i4bufa2rhu4V94burOH3hu4M24buFfeG7ieG7r33huqxr4bqtNn3huqxr4buJNj994bqow7nhu5nhu4V9cDdqfeG6reG6seG7r33EqcO1cH1q4buHOOG7r33huq1x4buN4buFfeG7g8OoJn3hu4NufeG7q+G7pzZ9w6BqfeG7q+G7pzZ9cDfEqX3huq3hu4Nx4buv4bq9an3hu5/DssSpfeG7n2F9auG7g8O5feG7gzbhu4V9auG7h8O54buV4buFfeG6pzlqPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyFQw7Lhu4V9auG7g2dqfeG7oTZq4buHfeG6pzlqfcSpZ2rhu4MmfXDhu4Phurfhu6994bqtw7pq4buHfXDhu4PhuqVqfXDhu4Phu5V9auG7g8O5feG6rXNq4buHfeG6reG7g+G7hTZ94buhxJF9xKnDtXB94buhceG7r31q4buH4buDw60mfcSpw7VwfcSpa2rhu4d9w7nhu5nhuq19LX3EqWtq4buHfcO54buZ4bqtfeG6q8O54buX4bqtfeG6rXNq4buHfeG6pzZ9xKlkfeG6q+G7hX3huq3hu4Phu5Phu4V94bud4buD4buNfcSpw7VwfWrhu4c44buvfeG6rXHhu43hu4V9cHHhurNqJn3huqvDueG7l+G6rX3DoGp9xKnDtXB9xKlsan3EqTh9auG7hzjhu699cOG7g8O54buVauG7h33hu4vhu4PDsmrhu4d94bqrw7nhu5fhuq19w6BqJn3huqvDueG7l+G6rX1x4buNauG7h31w4buD4bul4bqtfXHhu41q4buHfcSpOH1q4buHOOG7r31w4buDw7nhu5Vq4buHfeG7oWV94bqnaH1q4buDw6BqfWrhu4NsfeG7qzh94bqt4buDceG7r+G6vWp9cOG7n219auG7g8O5fWrhu4Phu6lq4buHfWrhu4fDueG7leG7hX3huqc5an1w4bqxxKl94bqr4bqh4bqt4oCmLi/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IVDDsuG7hX3hu4vhu4PDsmrhu4d9auG7g+G7mX3hu6Nxw6l94buDw7nhu5Nq4buHfXDhu4PDueG7lWrhu4d9cOG7n8Wp4bqtfcSpOH1q4buR4buFfWrhu4Phu5l94bqt4bulfXDhu5/GoX3huqvhu4UmfXDhu5/GoX3hu4k54buFfXDhurHEqX1ww7nGoWrhu4d9auG7g8O5feG7ocWpfXDhu4M2a31w4buD4bul4bqtJn3hu4vhu4Phu4V94bqtceG7j2p94bqtccO1aiZ94bqp4bqxauG7h31w4bufOGsmfeG7i+G7g+G7hX3huqvhuqPEqX3huqtkfWrhu4PDuX3EqcO1cH3hu4nhu5Xhu4V9cOG7g8Ogan1w4buDaT994bqmOWp9cMOy4buFfeG7g2/hu4V9UOG6uXB94buq4buF4bq9cH1KNsSpfWrDoMSpfWo24buvfXDhu59yauG7h33hu6s4a31q4buHOOG7r31qOGt94bur4bq14buvfXA2JCZ9cMOy4buFfeG7i+G7g8OyauG7h31w4bufYX3hu4nhu5Xhu4V94bqnOWo/fVA54buFfeG7i+G7g8OyauG7h31q4buHOOG7r31qOGt94buJOH1ww7Lhu4V94buL4buDw7Jq4buHfWps4buFfeG6reG7g3Hhu6/hur1qfeG7q+G7meG7hX3EqWQmfeG7q+G7meG7hX3huqc2P31K4buD4bupauG7h33huq3hurFxfeG6reG7g3Hhu6/hur1qfeG6p3Hhu49qfeG7q3Hhu4V94bur4bq7feG7h+G7hTZ94bqrZ2rhu4MmfeG7g2594buDOGrhu4cmfXDDsuG7hX3huqvhurtxfeG6p+G7heG6uXB94bufw7M/fUrhu4c24buvfeG6rWF94bqr4buFfeG6reG7g+G7l31QOHF9xKlxNn3huq1h4buFfeG6p2R94bur4bq7fcSpceG7jeG7hX3huq3hu4NxNiZ9cMOy4buFfeG7h27hu4V94bur4buF4bqpYmt94bqt4buDa33EqWR94bqrw6p9cGfEqX3hu582feG6q3Jq4buHfeG7iWs54buFfeG6rWHhu4V94bqnZCZ94buf4buP4buFfeG6q8O54buX4bqtfeG7g8O54buZauG7h33huqnhuqVqfeG6rWF94bqtN+G6reG7g31w4buD4bul4bqtfcSpceG7jeG7hX3huq3hu4NrfeG7h+G7hW1qfWrhu6k2P33EqOG7keG7hX3hu4nhurNqfeG6q8O54buX4bqtfXDhu59tfeG6reG7g3Hhu6/hur1qfeG7q+G7meG7hX3hu4fhu4U2feG6q2dq4buDJn1q4buHw7nhu5Xhu4V9cOG7g+G6sWomfeG6pzlqfeG6p8OoJn3huqvDueG7l+G6rX1w4buD4bq34buvfeG7o3HDqX1q4buDOH3hu6NxNn1w4bunauG7h33huqfhu6Xhuq19YWrhu4N94bqt4buDdOG7nX3EqWFq4buDfeG7q8O54buVaiZ94buHbOG6rX3hu53hu4Phu419Nmp94bqnZ2rhu4MmfeG6reG7g8O5Nn3hu53hu4Nh4buFfVDhurlwfWrhu4PDuWrhu4d94buJbWrhu4d9cMOy4buFfeG6q8OhfeG7q3Hhu4V9auG7g8O5fVDhurlwfeG6q+G6uWp9cOG7p2rhu4d9auG7hzjhu6/igKYuL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3sh4bqs4buTfcSpOH3huq3Dsmrhu4d9auG7h+G7g+G6vX3hu4fhu4Vy4budfeG7ieG6t+G7nX3huqvhurPhu699auG7g+G7qWrhu4d94buL4buDa2Fq4buHfXDhu5/hu41q4buHfcSpOH3huq034bqt4buDfXDhu5/GoX3huqtoNn3hu4l2feG6q8OhfeG7o3Hhu699w7nhu5nhuq0/fUrhu4PDuWrhu4d94bqtbWp9cOG7g+G7leG7hX3hu4fhu4U2aiQuL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3shUMOy4buFfeG7q+G7pzZ9cOG7g+G6t+G7r33hu4fhurNqJn3hu6vhu6c2fXDhu4Phurfhu6994butNj99xqB9auG7k+G7hX3hu63hu6V9auG7h8O54buV4buFJn1q4buD4bupauG7h33hu4vhu4Phu4V94bqt4buTan3huqdx4buPan3hurXhu5194bqr4bq5aiZ9cMOy4buFfeG7iTnhu4V94burOGt94bqn4bq54budJn1q4bq3cX3EqcO1cH3EqWxqfWrhu4dran3hu4fDoMSpfeG7h+G7heG7qX1w4bufa2rhu4d94buLdn3hu6Xhuq0/fVDDsuG7hX3huqvDoX1w4buDceG6s2p9cOG7g3Thuq19xKlsan3huqc3auG7g33huqc2az99UOG7g+G7leG7hX3hu4fhu4U2an3huq1tan3hu4k54buFfeG6reG7g+G6oeG6rX3huqt1feG6q8OqfXDDsuG7hX1wZ8SpfWrhu4dx4buvw6lqfeG7ieG7heG6vXF94bqt4buDa33EqWxqfeG6pzdq4buDfWZwfeG7qzh9cOG6teG7nX3hu4PhurPEqX3huqfhuqHhu5194bqnbX3hu61nfeG6qeG6s3F9auG7h2tqfWrhu4PDuX3EqWR94bur4bqlan3hu4k4xKl9xKnhu5Hhu4V94bqpaOG7nX3hu61x4bqxan3hu6vhurs/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IeG6rOG7g+G6oeG6rX3hu4vhu4Phu4V94buDw7nhu5Nq4buHfeG7q2h94bqnN2rhu4N9ZnB94burOH3huqfhuqHhu5194bqnbX1wbzZ94bufNiZ94buJNmp9xKk2an1q4buT4buFfeG6rcOgan3huqfhurnhu519auG7g2994bqtN+G6reG7g33hu602feG7h+G7hTZ94bqrZ2rhu4N94burOWp94bqpw6PEqSZ9cMOy4buFfeG7oWV9auG7h+G7j+G7hX3huq3hu4NrfeG7iW1q4buHfeG7ieG6oWrhu4d94buJOeG7hX3hu6s4fXDFqX3hu4Nv4buFJn1Q4bq5cH3huqvDoX3huq3hu4M5xKl9auG7h8OzfWrhu4M4fXDDsuG7hX3hu5/hu4/hu4V94bqrbH3huq3hu4PDoGrhu4ckLi/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IeG6qjhrfeG7iuG7g2s2fVDhu4PDuS4v4budIQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nhân lên nghĩa tình tháng 7

Nhân lên nghĩa tình tháng 7
2024-07-21 14:35:00

QTO - Đã thành thông lệ từ 13 năm qua, cứ vào tháng 7 hằng năm, Chương trình Nghĩa tình tháng 7 lại được Báo Kinh tế và Đô thị - Báo Quảng Trị tổ chức. Năm...

Hiệu ích của dịch vụ y tế kỹ thuật cao

Hiệu ích của dịch vụ y tế kỹ thuật cao
2024-07-20 06:00:00

QTO - Trong xu thế tất yếu của sự phát triển, ngành Y tế tỉnh Quảng Trị với nỗ lực đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân đã và đang...

Bản lĩnh trước mùa xuân

Bản lĩnh trước mùa xuân
2022-01-30 20:28:03

(QTO) - “Một mùa xuân nữa lại đến với đất trời quê hương ta, gây xao xuyến trong từng nếp nhà và lòng người Quảng Trị. Ba trăm sáu mươi lăm ngày trôi qua, dù mưa thuận gió hòa...

Chúng tôi thật tự hào khi mình là nông dân

Chúng tôi thật tự hào khi mình là nông dân
2022-01-30 05:18:30

QTO - Trước thềm năm mới 2022, anh LÊ ĐÌNH VỮNG ở xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong được vinh danh là “Nông dân Việt Nam xuất sắc” toàn quốc. Nối tiếp tin...

Ăn để nhớ một trời quê xứ

Ăn để nhớ một trời quê xứ
2022-01-30 05:11:58

QTO - Bất cứ quốc gia nào trên thế giới này đều có những niềm tự hào riêng của họ. Một trong những niềm tự hào đó phải là ẩm thực. Đó là những nền ẩm thực...

Nỗ lực để vươn tới ước mơ

Nỗ lực để vươn tới ước mơ
2022-01-29 06:28:38

QTO - Vượt qua hàng trăm thí sinh đến từ mọi miền của Tổ quốc, với sự cố gắng, học hỏi không ngừng, Nguyễn Thị Ngọc Anh (sinh năm 2002), trú tại Khu phố 1,...

Phong phú đồ trang trí tết

Phong phú đồ trang trí tết
2022-01-29 06:25:22

QTO - Những ngày này, thị trường đồ trang trí Tết trên địa bàn thành phố Đông Hà sôi động với nhiều mặt hàng có mẫu mã đa dạng, hình thức bắt mắt, phục vụ...

Yêu quê hương bằng cách riêng

Yêu quê hương bằng cách riêng
2022-01-29 06:23:06

QTO - Từng xem việc sản xuất video clip giới thiệu những món ngon ở Quảng Trị như một “cuộc dạo chơi”, Hoàng Văn Nhân (sinh năm 2000), ở Khu phố 8, Phường...

Vì một mùa xuân bình yên

Vì một mùa xuân bình yên
2022-01-29 06:17:57

QTO - Một mùa xuân mới lại về trên quê hương Quảng Trị. Trên khắp mọi nẻo đường, góc phố, làng quê, cảnh vật thay màu áo mới. Trong niềm hân hoan của đất...

Nỗi lo nối tiếp nỗi lo

Nỗi lo nối tiếp nỗi lo
2022-01-29 06:06:39

QTO - Ở tuổi 63, bà Lê Thị Lành, trú tại thôn Xuân Tiến, xã Phong Bình, huyện Gio Linh vẫn chưa có một cuộc sống an nhàn, no ấm như nhiều người. Những nỗi...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết