Cập nhật:  GMT+7
VuG6tUDhu7Y1ZDtsbFThu7TEqU3Dom1kOOG7tFdEw6nhu7bhu5fhuqfhu7Y1w6ll4buq4buq4buq4bu24bq14bq9NeG7tuG6s8Oiw6rDouG7sFYv4bq1QFdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqeG6tDg7NuG7tFfhu6xM4bqy4bqyxKjhu67hu7Yt4bu2TeG6tcOtw6Lhu7Y3w6Lhuq/EkeG7tmUu4bud4buo4bu2Y+G6o23hu7Zqbijhu7bhurXhur014bu2bTHEqeG7tjXhu4074bu2NcOpZeG7tjjEkeG7tmQu4bu2NSJu4bu2NeG6tW7hu53Eg2Xhu7Zr4buBxJHhu7ZrKOG7tmXhurUgbeG7tjXhu4074bu2NSw14bu2NDE14bu2xKnhurXDsuG7tuG6tW7hu51l4bq14buo4bu2N3014bu2NMOixINt4bu2ZC7hu7Zta+G6oWXhu7bEkSFl4bqz4bu24bubKeG7tuG6teG7hcOi4buq4bu2w70sNeG7tjQxNeG7tjXhurU74bu2xJFh4bu2N+G7g2XhurPhu7Zkw6khbeG7tjXhurXDojvhu7Zsw6Hhu7Zj4bqjbeG7tmpuKOG7tuG6teG6vTXhu7ZtMcSp4bu2NeG7jTvhu7Y1w6ll4bu2NSzDouG7tsSR4bqnZeG6teG7tm1rw6ll4bqz4bu2ZcOiw6PEkeG7tuG7l27DouG7tjRu4buDZeG7tmQzZeG7tmThu4Vlxajhu7bhu5fhuqfhu7Y1w6ll4bu2OMSR4bu2NeG6tW9l4bqz4bu2bTvhu7Y3w6Nu4buq4buq4buq4bu24bq14bq9NeG7tuG6s8Oiw6rDouG7sFYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V8O94bq14bqt4bu2ReG7qk3hu6rEkOG7tuG7i+G7tmpuMWXhu7bhurQu4bu24bu14buBZeG6s+G7qOG7tuG6tC7hu7ZF4buFw6Lhu7Zj4bqv4buo4bu24buX4buRO+G7tuG6teG7gcSR4bu2bWvDtWk14bu2NcOpZeG7tuG6syzDouG7tjXhurXhuq3hu7bhu6zhurXhur014bu2bMOiZeG6teG7tmRpxKnhu7Yk4buu4bu24buXw6Phu7bhurXhu4Phu7bhurXhu4vDouG7tmPhurXDqTjFqOG7tuKAnMSQYeG7tmjDouG7qOG7tuG6teG7gcSR4bu2ZTvhu53hu7Y14buB4bu2NeG6tcOp4bu2NSjhu7ZkacSp4bu2NOG6p2XhurXhu7Y0MG7hu7Y1LDXhu7Y0IWXhu7bhurXhur014bu2bMOiZeG6teG7tm3DqS5l4bu2NsOixINl4buo4bu2NcOpZeG7tmQu4bu2xJHhu4Vt4bu2bWvDqWXhurPhu7ZA4bu44bu2NCFl4bu24bq14bq9NeG7tmzDomXhurXhu7Ztw6kuZeG7tjbDosSDZeG7tjXhu4074bu2ZGnEqeG7tjcg4bud4bu2IeG7sOKAneG7qlYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V01rw6ll4bqz4bu2LGXhurXhu7bEkT5t4bu2NeG7jTvhu7Y14buB4bu2NDnhu7Zj4bq14buBZeG6s+G7tuG6s8OiIG7hu7Zlw6LDo8SR4bu24buXbsOi4bu2ZCDEqeG7tmQsZeG6teG7quG7tkXhurXDtWXhurPhu7Yj4bu24bq14buBxJHhu7ZsO27hu6jhu7Y14buB4bu2NDnhu7bhu5fDo+G7tmXhurnDouG7tuG7l2nDouG7tsSRYeG7tuG6s8Oi4bq9ZeG6s+G7tuG6qW7hu7bhu5vhuqduxajhu7bigJzhurThu4HEkeG7tmU74bud4bu2NeG7geG7tm3hurXhu4Fl4bqz4bu2NCzDqeG7tmXhurUu4bu2bWvDtcOtZeG6s+G7tjXhurXDqeG7tsSp4bq1OcSp4bu2ZGnEqeG7tjXDqWXhu7Y3w7XDrDXhu7Y04bqnZeG6teG7tjXhurXhur1l4bu2PeG7uOG7tuG6teG6vTXhu7Zsw6Jl4bq14bu2bcOpLmXhu7Y2w6LEg2Xhu6rhu7ZEacSp4bu2JOG7uOG7tjQhZeG7tsSRLuG7tjXhurnhu7Y94bu44bu2NCFl4bu24bq14bq9NeG7tmzDomXhurXhu7Ztw6kuZeG7tjbDosSDZeG7tm3hurXhuqfhu7Y14bq7ZeG7tuG7o+G7tmXhurPhurXhuqs74bu24bqz4bqn4buo4bu2NcOpZeG7tjXhurUo4bu2beG6teG6pTXhurXhu7DigJ3hu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFfDveG6teG6reG7tkXhu6pN4buqxJDhu7ZtIsSR4bu2bOG7k+G7qOG7tmXhurPhurU44bu2NcOpZeG7tuG6syzDouG7tmXhurnDouG7tsSRLuG7tm3hurUg4bud4bu2beG6tcO1aGXhurPhu6jhu7Y14bq14bqp4bu2NMOi4bqjbeG7tjfhu4Vl4bqz4bu24buXw6LhuqFl4bu2a3tl4bqz4bu2NeG6tT414bu2NSw14bu2NCFl4bu2NeG7j2XhurPhu7Y3w6Nu4bu24bubw7Rl4bqz4bu2Nyxl4bqz4buq4bu2ReG6tcO1ZeG6s+G7tjXDqWXhu7bhurMsw6Lhu7Y14bq14bqt4bu2NyzEqeG7tmTDrcOi4bu2xJFhxajhu7bigJxA4bu44bu2xJFpw6Lhu7Y14bq54bu24buj4bu2ZeG6s+G6teG6qzvhu7bEkWHhu7Yh4buw4oCd4buqVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqXnDqTbhu53hu7RXTWvhuqFl4bu24bq2OzU4NMOpw6lj4bu2NeG7jTvhu7bEkeG7hW3hu7Zl4bq1LuG7tjQsw6nhu7Zj4bq1LOG7tjXhurnhu7Ztw6LhuqNl4bqz4bu2NeG6tcOiO+G7tmzDocWo4bu24oCcw73hu49l4bqz4bu2ZeG6tcO14bu2NSw14bu2ZeG6tS7hu6jhu7bhurXhu4HEkeG7tmU74bud4bu2ZeG6tS7hu7bEkeG6p2XhurXhu7Y14buPZeG6s+G7tjfDouG7tuG6teG6vcSp4bu2xKnhurXDsuG7tuG6tW7hu51l4bq14bu2NeG6tcOp4bu2beG6tXtl4bqz4bu2NDnhu7ZkaWXhu6rhu7bDveG7j2XhurPhu7ZkLuG7tuG6teG6vTXhu7Zsw6Jl4bq14bu24bqzw6LDqsOi4buo4bu24buL4bu2xJHhu4Vt4bu2ZeG6s+G7gcOi4bu2bWvDtcOtZeG6s+G7tjXhu49l4bqz4bu2N8O1w6w14buq4bu2ReG6tcO1ZeG6s+G7tmPhurXhu4Fl4bqz4bu2xJFu4buHZeG7tmPhurXDqTjhu7Zt4buj4bu2ZS7DqeG7quG7tk3hurUxbeG7tjcg4bud4buq4bu24bq04bq9NeG7tmzDomXhurXhu7bhurPDosOqw6Lhu7Ym4bu2ZTzEkeG7tmTDouG6oWXhu7Ztw6LhuqPEqeG7tjcg4bud4bu2ZeG6tcO1ZeG6s+G7tm3hurXhu5M14bu2bOG7k+G7tm1rw6ll4bqz4bu2NMOyZeG6s+G7tmPhurXhu4Fl4bqz4bu24buXbsOi4bu24buX4bqn4bu2N8Oiw6Nu4bu2N+G6ueKAneG7quG7tk3hurU4w6nhu7Zl4bq1LuG7tjQsw6nhu7ZlLuG7neG7qOG7tjXDqWXhu7Y7ZeG6teG7tjXhurnhu7Zl4bq14buVZeG6s+G7tsSR4buBZeG7tmQuxJHhu7Zt4buHbeG7qOG7tm1u4bud4bu2ZeG6tcOi4bqhZeG7tsSR4buFbeG7tuG7ly7DouG7tsSR4buBZeG7qOG7tmXhurUgbeG7tmQu4bu2xJHhu4Fl4bu24buXPGXhu6jhu7Y3w7XDrDXhu7Y14buB4bu24bqzw6Isw6nhu7Y14bq1w6nhu7YmLT/hu7Y3w6Lhuq/EkeG7tmXhurXDtWXhurPhu7Y7ZeG6teG7tjXhurXhuqnhu7Y14bq1IMSR4bu2JS0q4bu2N8Oi4bqvxJHhu7Y04buLw6Lhu7Y14bq14buV4bu24buXw6LhuqNt4bu24oCcZeG6tcO14bu24bqzLuG7tjRpw6LigJ3hu7bhu5cu4bu2bcOpLmXhu7Zt4bq1OMOp4bu24buXPGXhu7bEkTNu4bu2NeG7jTvhu7Y14buB4buq4bu2w73hurXDojvhu7Zsw6Hhu7ZlLuG7neG7tmXhurUxZeG7tjfDtcOsNeG7tmzhu5Phu7Y34buDZeG6s+G7tjUoxJHhu7Y14buNO+G7tmsgbeG7tmXhurXDosOjbuG7tsSp4bq1w7Lhu7bhurVu4budZeG6teG7tmPhurUsNeG7quG7tkXhurXDosOjbuG7tjQxNeG7tjXhurU74bu2xJFh4bu2Y+G6tSw14bu2N8OjbuG7tjXhurVuZeG6s+G7tmXhurUxZeG7tjfhuq1l4bq1xajhu7bhu5c8ZeG7tjQi4bud4bu24bqzw6LDreG7tmQu4bu2xJHhu4Fl4bu24bq14bq9NeG7tm3hurVu4buFNeG7tmThurtl4bqz4buq4bu2ReG6tcOiw6Nu4bu2ZeG6s8O1w63DouG7tm3hurU7ZeG7tuG7lyll4buo4bu2NSw14bq14bu2NiHhu53hu7bhu5cu4bu24bq14bq9NeG7tuG6tcOixINl4bu2ZTvhu53hu7Y3O2XhurPhu7ZkLsSR4bu2NeG6tcOp4bu24bq14bq9NeG7tmzDomXhurXhu7Y24buHbeG7tjfDouG7tuG7ly7hu7Y14bq1OOG7tjcx4bud4bu2ZeG6ueG7tjR7ZeG6s+G7tmXhurXhu5Vl4bqz4bu2beG6tS5l4bq14bu2beG6pTXhurXhu7Yow6nhu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFfhu7Phuqvhu7Zl4bq1w6LhuqFl4buo4bu2beG6p2XhurXhu7ZtayFl4bqz4bu2ZS7hu53hu7Zj4bq14buBZeG6s+G7tsSp4bq1KMOi4bu2NeG6ueG7tuG7i+G7tm0gbeG7tjUo4bu2NSw14bu2bWvDtcOtZeG6s+G7qOG7tjUsNeG7tmRpxKnhu6jhu7Zl4bq1w7Vl4bqz4bu2NeG6tT414bu2NeG6tT5l4bu2N+G6ueG7tmQu4bu2beG6teG7kzXhu7Zt4bqj4bu2xKnhurVm4bu2NMOi4bqjZeG7quG7tsO94bq1buG7ncSDZeG7tuKAnGQhxJHhu7bEqeG6tSxt4oCd4bu24bq14bq9NeG7tmzDomXhurXhu7bhurPDosOqw6Lhu6jhu7Zl4bq1IG3hu7ZkLuG7tuG7i+G7tjQxNeG7tm3DouG6r27hu7bhurXhur014bu2Y+G6teG7gWXhurPhu7Y14bq7ZeG7tmQu4bu2NSJu4bu2NeG6tW7hu53Eg2Xhu7bEkWnDouG7quG7tuG6sj5l4bu24buXacOi4bu2ZeG6ueG7tmQu4bu2NMO0NeG7tuG7m2814bu2NeG7jTvhu7bhu5sp4bu24bq14buFw6Lhu7bhu5fDo+G7tmUhZeG7tjTEg2XhurXhu7Zt4bq1LmXhurXhu7Zt4bqlNeG6teG7tm1rw6ll4bqz4bu2ZeG6sy5l4bq14bu24bqzw6Isw6nhu7Y2w7I14buq4bu24bu1KeG7tjXhurnhu7Zl4bq1w6LDo27hu7bhurPDoijDouG7tsSp4bq1LMSp4bu2N8O1w6w14bu2bWvDouG6r2Xhu7Zj4bq1O8Oi4bu2N+G6r+G7tmQuxJHhu7Y14bq1w6nhu7Y14bq1IG3hu7Zkw7XDrGXhurPhu7bhurPDoizDqeG7tjbDsjXhu7Zta+G7i+G7tmXhuqFl4bu2beG6teG7kzXhu7Y14bq1IG3hu7bhurVoZeG7quG7tsSQLuG7tmvhur/hu7ZrLmXhurPhu7Zl4bq1IG3hu7ZkLuG7tm1rw6ll4bqz4bu2ZTzEkeG7tuG6teG6vTXhu7Yj4bu4QCQtI+G7uEAl4bu2ZS7hu53hu6jhu7ZkMGXhu7Y3MG7hu7Ztw6LhuqFl4bu2eeG7heG7tuG6suG7sy3hu7VN4bu2am4sZeG7tm1rw6LEg23hu7Zt4bq1O+G7neG7tjdmw6Lhu7Y1LDXhurXhu7Y3LGXhurXhu7bhurPDoizhu7bhurXhur014bu2bMOiZeG6teG7tm3DouG6r27hu7bhurXhur014buo4bu2Y+G6teG7gWXhurPhu7Y14bq1IMSR4bu2N8Oi4bqvxJHhu7bEkS7hu7Zt4bq1O+G7neG7tjR7ZeG6s+G7tmXhurUxZeG7tuG7mzlt4buq4bu2TDtu4bu2ZeG6teG7lWXhurPhu7bhu4Nl4bu2LsOp4bu24buXw6Phu7Y1LDXhu7Zjw6Lhuq9u4bu24oCcZeG6tTFl4bu24bubOW3igJ3hu6jhu7bhu5sp4bu24bq14buFw6Lhu7Y14buPZeG6s+G7tm0hxJHhu7ZqbuG6oWXhu7Y3w6Lhu7bhu5cu4bu2NeG6tcOt4bu2N8Osw6Lhu7Zj4bqjbeG7tmpuKOG7quG7tkXhurXDtWXhurPhu7Y34bqjZeG7tjVu4buHw6Lhu7ZlPMSR4bu24bq14bq9NeG7tmUu4bud4buo4bu2NSw14bu2NDE14bu2xKnhurXDsuG7tuG6tW7hu51l4bq14bu2ZCHDouG7tuG7lzNl4bu2bOG7lWXhurPhu7Zsw63hu7bhu5dpw6Lhu7Zt4bq1LmXhurXhu7Zt4bqlNeG6teG7tuG6teG6vTXhu7ZtMcSp4bu2NeG7jTvhu7Y1w6ll4bu2NSzDouG7quG7tkXhurXhu5Vl4bqz4bu2N8Oi4bqvxJHhu7Y64buo4bu2QOG7uOG7tuG7lzNl4bu24bq1w6LEg2Xhu7Y2w6LEg2Xhu7bhu5dpw6Lhu7Y3O+G7tmzhu4fhu7bhurXhur014bu2bMOiZeG6teG7tuG7ly7hu7Y1Im7hu7Y14bq1buG7ncSDZeG7tsSR4buFbeG7tjQ54bu24bqzLMOi4bu2Y+G6teG7gWXhurPhu7bhu5duw6Lhu7bhu5fhuqfhu7Y14bq54bu2bWnDouG7tj3hu7gvJOG7uOG7tjQhZeG7tuG6teG6vTXhu7Zsw6Jl4bq14bu2bcOpLmXhu7Y2w6LEg2Xhu7Zta8OpZeG6s+G7tmRpxKnhu7ZkLuG7tm3hurXhu5M14bu2beG6o+G7tmPhurXhu4Fl4bqz4bu24bq1w6LhuqPEkeG7qlYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V0vhur/hu7ZrLmXhurPhu6jhu7Zl4bqjbuG7tjXDqWXhu7Y1LMOi4bu2NeG6tW9l4bqz4bu2bTvhu7bhurXhur014bu24bqzw6LDqsOi4bu2bMOg4bu2ZC7hu7bEkeG7hW3hu7bhurUhZeG6teG7tsSp4bq1bzXhu6rhu7ZF4bq1w7Vl4bqz4bu2ZeG6o27hu7Zl4bq14buVZeG6s+G7tjfDouG6r8SR4bu2OuG7qEDhu7jhu7Y14buNO+G7tjUsNeG7tjXDqWXhu7Y3IW3hu7Y3w7XDrDXhu7Zl4bq1w63hu7Y14bq1OcSp4bu2ZeG6teG7lWXhurPhu7Y0LsOi4bu24buXPGXhu7bEkTNu4buo4bu24bqzw6Iow6Lhu7Zl4bq14buVZeG6s+G7tjQuw6Lhu7Ztw6ksZeG7tjcp4bu2N8O1w6w14bu2ZG7hu53Eg2Xhu7Y3w6Lhu7ZkbuG7ncSDZeG7tmQhw6Lhu7bhurUuZeG6s+G7tjXhurXDsjXhu7ZkMGXhu7Zta8O1aTXhu7Zj4bq1w6Lhu7Zt4bq1w6Lhu7Zt4bq14bqn4bu2ZCHDouG7tmQu4bu2NSJu4bu2NeG6tW7hu53Eg2Xhu7Zj4bq1LDXhu6rhu7Z5O8Op4bu24bqzw6LDreG7tuG6s8OiLMOp4bu2NsOyNeG7tsSRacOi4bu2beG6tcOpLG3hu7ZrO+G7tmPhurXDqsOi4bu2ZeG6teG7lWXhurPhu7Y0LsOi4bu24buXPGXhu7bEkTNu4buo4bu2N+G6r+G7tsSRZ8Oi4bu24bq14bq9NeG7tmzDomXhurXhu7ZkLuG7tsSR4buFbeG7tjUs4bu2beG6teG6r+G7tjfhu4U14bu2ZDHEqeG7tjfDtcOsNeG7tm1r4bqnZeG6teG7tjQu4bud4bu2bcO14bu2Nm7hu53hu6jhu7bhu6Phu7Ztw7Xhu4tl4bqz4bu2a8Oi4bqhZeG6s+G7tsSR4bqnZeG6teG7puG7tuG7teG6ueG7tmzDoOG7tuG7lzNl4bu2ZC7hu7Y0w7Q14bu24bubbzXhu7ZrIG3hu7ZkaWXhu7bEkS7hu7bhu5sp4bu24bq14buFw6Lhu7bhu53huqFu4bu2NTBu4bu2ZeG6sy5l4bq14bu24bqzw6Isw6nhu7Y2w7I14bu2xKnhurUow6Lhu7bhurPDoijDouG7tm3hurXhuqU14bq14buqVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqXnDqTbhu53hu7RXxKjhurRyReG7tk3hurTDusOJVi/EqVc=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hiệu ích của dịch vụ y tế kỹ thuật cao

Hiệu ích của dịch vụ y tế kỹ thuật cao
2024-07-20 06:00:00

QTO - Trong xu thế tất yếu của sự phát triển, ngành Y tế tỉnh Quảng Trị với nỗ lực đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân đã và đang...

Tuổi già nặng gánh âu lo

Tuổi già nặng gánh âu lo
2024-07-20 05:55:00

QTO - Năm nay, vợ chồng ông Hoàng Kim Dàn, trú tại Khu phố 6, phường Đông Giang, TP. Đông Hà đều đã ngoài 80 tuổi. Ở cái tuổi đáng được nghỉ ngơi nhưng...

Cứu bệnh nhân phình động mạch não lớn

Cứu bệnh nhân phình động mạch não lớn
2015-06-06 10:34:12

(TT) - Ngày 4-6, bác sĩ Trần Thành Vũ, khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM, cho biết bệnh viện vừa áp dụng kỹ thuật mới “đặt stent thay đổi dòng chảy qua túi...

Gieo chữ trên đỉnh Trường Sơn

Gieo chữ trên đỉnh Trường Sơn
2015-06-06 10:32:56

(GD&TĐ) - Tìm đến những bản vùng sâu, vùng cao phía Tây tỉnh Quảng Trị chúng tôi gặp những giáo viên cắm bản, dạy học giữa heo hút đại ngàn Trường Sơn.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết