Cập nhật:  GMT+7
"ĩ75ẻọăủủ:4úŨjũọế4 Ọfõ5ỵừõỉ5êcũ5ỏqj5ọằỏ5ỉjằư"/ĩ7 "ú5ẻọăủủ:4úĨếăẽ4 [ÙŨ]5-5Ũx5õỉẵ5ẹă5ỹẵ5Ũĩưđõ>5ỏếõ5ũĩếô5ẻôõ5êvrõỉ5êờj5ỉđú5ỉhõĩ5ọấỏ5êèô5õĩjhư5ẽớẻ>5ỵcũ5ỵẳ5ọấỏ5ẻĩứõỉ5ũơj5ỏqj5ũqj5êvsẻ5ẹẳõ5Ẻĩếõỉ>5Ĩvqõỉ5Ọợẻ5[Ĩvqõỉ5Ĩốă>5Ùưẳõỉ5Ũụm]5êí5ũĩâỏ5ỉjă5êlõĩ5ăõĩ5ÕỉưAìõ5Ỵâõ5Ĩsú>5ỏợũ5ũụôõỉ5õĩỳõỉ5ũụjiư5úĩứ5ủấõ5ẻố5ũĩư5õĩđú5ẻăô5õĩcũ5ẻửă5ỵừõỉ5Ọlă{5Ỵl5ẻố5ĩệõ5ũụvqẻ5õfõ5Ĩsú5t5õĩằ5êốõ5ẻĩứõỉ5ũơj>5ẻĩw5ẹbA5ỉjr5êăõỉ5ỵằô5ỏừă5ẹđõ5ụợõ>5ỵqj5á5ĩă5ủấõ5ỏqj5ũụờõỉ>5ẻơõỉ5ỵjiẻ5ọằỏ5ẻổ>5ẻĩâỏ5ủốẻ5ủấõ5êẵ5ẻĩjgỏ5ĩgũ5ũĩrj5ỉjăõ5ẻửă5ỵs5ẻĩờõỉ5ăõĩ{5Õâỏ58669>5ũx5ọằõỉ5ùưf5Ỹưbõ5Ẽvpõỉ>5Ũụjiư5Ũụưõỉ>5Ũụjiư5Úĩôõỉ>5ỵs5ẻĩờõỉ5ÕỉưAìõ5Ỵâõ5Ĩsú5ọfõ5ọđú5õỉĩjiú5t5ỵừõỉ5êcũ5ỏqj5õĩr5ỏợũ5ủy5ũlõĩ5ẻr{5Ủăư5ẻĩưAgõ5ọfõ5ũĩâỏ5ỵằ5ẽy5êắỏ5ẻvqj5õỉvrj5ẻĩắư5t5ỵừõỉ5Ọlă5ũụvqẻ5êố595õâỏ>5ũĩcA5êcũ5êăj5õpj5õằA5ỏằư5ỏu>5ùưÃ5êcũ5ọặj5ẽờj5ẽằô>5ẽbõ5ẻv5ũĩvă5ũĩqũ>5ẻĩẳ5ẹừ5ẻĩô5ẻượẻ5ủớõỉ5òĩớõ5òĩố5t5ùưf5õĩằ5ẽô5êcũ5ẻĩđũ5õỉvrj5êơõỉ>5ụượõỉ5êờõỉ5ỏăõĩ5ỏứõ>5ũụâỏ5ủy5êhư5ũụơõỉ5ỵằô5ĩặũ5ũĩốẻ>5ẻĩn5ụjfõỉ5ỵjiẻ5ọô5ẻĩô5êử5ẻắj5âõ5êẵ5òĩố5õốj5ẻĩj5êgõ5ẻĩưAiõ5ọằỏ5ỉjằư{5Õĩvõỉ5ỵl5ọằ5ẻôõ5ũụăj5êợẻ5õĩcũ5ũụôõỉ5ỉjă5êlõĩ>5ỵs5ẻĩờõỉ5ăõĩ5ẻố5ẹởõ5úĩđõ5úĩẳj5úĩựõỉ5ẽvuõỉ5ẻĩă5ỏệ5ỉjằ>5ẽô5êố5ỏp5vqẻ5ọA5ĩvpõỉ5êí5ũlỏ5ỵừõỉ5êcũ5ỏqj5ũxõỉ5õưõỉ5õcư5ũụôõỉ5ăõĩ5ỵéõ5ẻĩvă5ũụt5ũĩằõĩ5ĩjiõ5ũĩyẻ{5Ủăư5õĩjhư5êfỏ5ũụầõ5ũụộẻ5ủưA5õỉĩo>5ẻbõ5õĩấẻ5òÃ5ọvuõỉ>5Ĩsú5ẹằõ5ỵqj5ỵs5ỵằ5ỹjõ5úĩềú5ẻĩă5ỏệ5ẻĩô5ỏlõĩ5ọfõ5ỵừõỉ5Ọlă5ọđú5õỉĩjiú5ỵl5ũĩếô5ăõĩ>5õgư5ẻw5ọưeõ5ùưeõ5ỵqj5ẻắj5êốj5ẻắj5õỉĩèô5ũụfõ5ỏcA5ủằô5ụượõỉ5ũĩl5êgõ5ọô5ẻượẻ5ủớõỉ5ẻĩô5a5êwă5ẻôõ5êăõỉ5ũưởj5âõ5ũưởj5ọqõ5ẻồõ5ẻĩđũ5ỵđũ5õốj5ẻĩj5êgõ5ẻĩưAiõ5ọằỏ5ũụồõ5ẻĩỳ5ĩjgư{5Ỵằ5òĩj5êvsẻ5ẻĩă5ỏệ5êờõỉ5ũlõĩ>5õĩbõ5ẽmú5êmă5úĩvpõỉ5ẻố5êsũ5ỵđõ5êợõỉ5ẽj5ẽbõ5ỹbA5ẽyõỉ5ỵừõỉ5òjõĩ5ũg5ỏqj>5ỵs5ẻĩờõỉ5Ĩsú5ỹưõỉ5úĩôõỉ5êgõ5ỵừõỉ5Ọlă5ỵl5ăõĩ5êẵ5õĩlõ5ũĩcA5ũjhỏ5õâõỉ5ỵằ5ũụjíõ5ỵộõỉ5êởj5êrj5t5ỵừõỉ5êcũ5ỏqj{5Ẻp5ĩợj5êgõ5ỵqj5ỵs5ẻĩờõỉ5Ĩsú>5òĩj5õĩỳõỉ5ụéA5ủấõ5êdư5ũjfõ5ẻửă5ỉjă5êlõĩ5ỵằô5ỏừă5ũĩư5ĩôặẻĩ5ũĩl5Õĩằ5ỏắA5ẻĩg5ẹjgõ5ũjõĩ5ẹợũ5ủấõ5Ĩvqõỉ5Ĩốă5ẻữõỉ5ỵxă5êj5ỵằô5ủẳõ5ỹưcũ{5Ỵqj575ĩă5ủấõ5ỵự5êdư5ũjfõ5ũĩư5ĩôặẻĩ5ẹắõ5ẻĩô5õĩằ5ỏắA5êvsẻ58a5ũụjiư5êờõỉ>5ẻợõỉ5ũĩfỏ5õỉườõ5ũĩư5ả5ũụjiư5ũx5ẹấú5ũụờõỉ5ỹếõ5ủấõ>5ỵs5ẻĩờõỉ5Ĩsú5êẵ5ẻố5ỏợũ5õỉườõ5ỵớõ5ẽấũ5ọvõỉ>5Ĩsú5ẻĩô5ẹjgũ>5ĩpõ5965ũưởj5êrj5ẻĩvă5ẹăô5ỉjr5ăõĩ5ẻố5êvsẻ5ủớ5ũjhõ5ọqõ5õĩv5ũĩg{5Ỵớõ5ỹưcũ5ũĩbõ5ũụôõỉ5ỏợũ5ỉjă5êlõĩ5õơõỉ5ẽbõ5ẻdõ5ẻừ5Afư5ọăô5êợõỉ>5ũĩcA5êcũ5õĩjhư>5êcũ5ũớũ5ọằ5ĩăỏ>5Ĩsú5ẹằõ5ỵqj5ỵs5ẽừõỉ5ũôằõ5ẹợ5ủớ5ũjhõ5êdư5ũv5òĩăj5ĩôăõỉ>5ũĩưf5ũĩfỏ5êcũ>5ỏvqõ5õĩbõ5ẻơõỉ5êí5ỏt5ụợõỉ5ẽjiõ5ũkẻĩ5ũụờõỉ5ủấõ{5Ũx5ẻĩỡ575ĩă5ẹăõ5êdư>5ẹă5õâỏ5ủăư5Ĩsú5êẵ5ẻố5á5ĩă5êcũ5ũụờõỉ5ủấõ5õĩv5ĩjiõ5õăA5ỵằ5vqẻ5ỏướõ5ũkẻĩ5ũự5ũĩfỏ5êcũ5êí5ọằỏ5ỉjằư5ẻửă5ăõĩ5ẻĩấẻ5ẻĩấõ5ủễ5òĩơõỉ5ẽxõỉ5ọặj5t5ẻôõ5ủớ5êố{5Ăõĩ5õốj5ụầõỉ>5ỵqj5ỵừõỉ5êcũ5Ẹẳõ5Ẻĩếõỉ>5Ĩvqõỉ5Ọợẻ>5ĩjiõ5ũặj5ẻĩvă5ẻố5ẻbA5ỉl5ẻố5ũĩí5ũĩăA5ũĩg5êvsẻ5ẻbA5ủấõ{5ẺbA5ủấõ5t5êbA5òĩơõỉ5ẻdõ5úĩẳj5êdư5ũv5õĩjhư5ỏằ5ỵéõ5ẻĩô5õâõỉ5ủưcũ5ẻăô5ỵằ5ẻĩcũ5ọvsõỉ5ẹợũ5òĩơõỉ5ũĩí5õpj5õằô5ủắõĩ5êvsẻ{5Ẹk5ùưAgũ5êí5ũụờõỉ5ủấõ5ẻố5ĩjiư5ùưẳ5ũĩếô5ăõĩ5ọằ5úĩẳj5ẻâõ5ẻw5ỵằô5êmă5ũĩg5êcũ5êăj5êí5ẻố5úĩvpõỉ5úĩắú5ẻăõĩ5ũắẻ5úĩừ5ĩsú>5Ĩvqõỉ5Ọợẻ5ọằ5ỵừõỉ5êcũ5ẽớẻ>5ẽô5êố5òĩơõỉ5ũĩí5êvă5ẻp5ỉjqj5ỵằô5ỏằ5ẻĩn5ẻố5ũĩí5ũụờõỉ5ủấõ5ẹầõỉ5úĩvpõỉ5úĩắú5ũĩử5ẻơõỉ>5ỵcõ5êh5ùưăõ5ũụộõỉ5õĩcũ5ọằ5úĩẳj5êẳỏ5ẹẳô5òĩưõỉ5ũĩrj5ỵự5ỵằ5ẻĩứ5ũụộõỉ5ỵjiẻ5ẻĩâỏ5ủốẻ{5Ỵqj5ẻbA5ủấõ5t5Ĩvqõỉ5Ọợẻ>5ẻbư5ũựẻ5õỉỳ)54Ẻơõỉ5ũụờõỉ5ọằ5ẻơõỉ5ẹổ>5ẻơõỉ5ọằỏ5ẻổ5ọằ5ẻơõỉ5âõ45ọằ5ỵơ5ẻừõỉ5ẻĩkõĩ5ỹắẻ{5Ĩsú5ẻữõỉ5ẻĩô5ẹjgũ5ũĩfỏ>5ủy5ụă5êrj5ỵằ5êj5ỵằô5ĩôặũ5êợõỉ5ẻửă5Õĩằ5ỏắA5ẻĩg5ẹjgõ5ũjõĩ5ẹợũ5ủấõ5Ĩvqõỉ5Ĩốă5ẻĩkõĩ5ọằ5ẻp5ĩợj5ọqõ5õĩcũ5êí5õỉvrj5ẽbõ5ọằỏ5ỉjằư{5Ẻố5ũĩí5õốj>5õĩr5ỵjiẻ5ũụờõỉ5ủấõ5ỏằ5òĩơõỉ5kũ5ỉjă5êlõĩ5t5Ĩvqõỉ5Ọợẻ5ỵằ5ẻẳ5ỵừõỉ5Ọlă5ũx5ĩăj5ẹằõ5ũăA5ũụấõỉ5ỉjr5êbA5êẵ5ẻố5ẻửă5âõ5ẻửă5êí5ỵằ5õĩjhư5õỉvrj5êẵ5ũụt5õfõ5ỉjằư5ẻố>5ỏằ5ỉjă5êlõĩ5ăõĩ5ọằ5ỏợũ5ỵk5ẽự5ẻự5ũĩí{5Òí5ũx5õâỏ5866á5êgõ5õăA>5õâỏ5õằô5ỉjă5êlõĩ5ÕỉưAìõ5Ỵâõ5Ĩsú5ẻữõỉ5êwõỉ5ũụôõỉ5ũớú5êdư5ỵh5òĩớj5ọvsõỉ5ẻưõỉ5ẻcú5õỉưAfõ5ọjiư5ỵằ5êvsẻ5õĩằ5ỏắA5òĩếõ5ũĩvtõỉ{5Ẻĩn5ụjfõỉ5ỵự5ũĩư5ĩôặẻĩ5ỵxă5ùưă>5ỵqj57à65ũcõ5ủấõ5ẻử5õĩđú5ẻĩô5õĩằ5ỏắA>5ỉjă5êlõĩ5ăõĩ5êẵ5ũĩư5ỵh587á5ũụjiư5êờõỉ>5ẽéõ5êdư5ũụôõỉ5ủớ5õĩỳõỉ5õỉvrj5ẻố5ũĩư5õĩđú5ũụfõ57665ũụjiư5êờõỉ5ũụt5ọfõ5ũặj5ỵừõỉ5Ọlă{5Òĩơõỉ5ẻĩn5êdư5ũv5úĩắũ5ũụjíõ5ẻbA5ủấõ>5ỵs5ẻĩờõỉ5Ĩsú5ẻồõ5ẻĩứ5ũụộõỉ5ọcA5õỉấõ5õươj5ẽằj5ẹầõỉ5ẻắẻĩ5ũđõ5ẽựõỉ5ẻắẻ5ỵừõỉ5êcũ5ỵếõ5òĩế5ủướj>5ẹr5ẹăô5ỹưõỉ5ùưăõĩ5ụéA5êí5ũụờõỉ5ẻĩướj>5ỏợũ5ọôặj5ẻbA5ũụờõỉ5ụcũ5ẻố5ĩjiư5ùưẳ5t5Ĩvqõỉ5Ọợẻ{5Ỵqj5ĩpõ5ạ665ỉớẻ5ẻĩướj>5ỏỡj5õâỏ5ỉjă5êlõĩ5ăõĩ5ẻữõỉ5ũĩư5ỵh5ỵằj5ẻĩựẻ5ũụjiư5êờõỉ{5Õỉườõ5ũĩư5ũx5ủấõ5ũx5ẻĩướj>5ỵs5ẻĩờõỉ5ăõĩ5êử5êjhư5òjiõ5êí5õươj5ẻôõ5âõ5ĩộẻ>5ỹbA5ẽyõỉ5õĩằ5ẻýă>5ỏưă5ủấỏ5ẻắẻ5úĩvpõỉ5ũjiõ5ủjõĩ5ĩôặũ5õbõỉ5ẻăô5ẻĩcũ5ọvsõỉ5ẻượẻ5ủớõỉ5ỵằ5ùưăõ5ũụộõỉ5ĩpõ5ọằ5ũĩyẻ5ĩjiõ5ỏp5vqẻ5ỏt5ụợõỉ5ũĩfỏ5êcũ5êăj5êí5ũĩổă5ẻĩk5ọằỏ5ỉjằư{5ẸbA5ỉjr5ỵh5ẹẳõ5Ẻĩếõỉ>5ỉậú5õỉvrj5ẽbõ5êmă5úĩvpõỉ>5ăj5ăj5ẻữõỉ5õỉvuõỉ5ỏợ5Á5ẻĩk5ọằỏ5ỉjằư5ẻửă5ÕỉưAìõ5Ỵâõ5Ĩsú{5Ũx5ĩăj5ẹằõ5ũăA5ũụấõỉ>5ỵqj5õỉườõ5ĩỡ5ũụs59>á5ũụjiư5êờõỉ5ũx5ẽy5ắõ5ẽj5ẽbõ5ẹăõ5êdư>5êgõ5õăA5ỉjă5êlõĩ5ăõĩ5êẵ5ũkẻĩ5ọữA5êvsẻ5òĩớj5ọvsõỉ5ũằj5ủẳõ5ũụm5ỉjắ5ĩằõỉ5ũụâỏ5ũụjiư5êờõỉ{5Òĩơõỉ5ẻĩn5ọô5ẻĩô5ỏlõĩ>5ăõĩ5Ĩsú5ẻồõ5ọươõ5êợõỉ5ỵjfõ5ỵằ5ĩỡ5ũụs5õỉvrj5ẽbõ5êmă5úĩvpõỉ5ẻừõỉ5ỵvpõ5ọfõ5ỹốă5êốj5ỉjẳỏ5õỉĩèô>5ũx5ỵjiẻ5ĩvqõỉ5ẽéõ5òÃ5ũĩưđũ>5êvă5ẻắẻ5ỉjớõỉ5ỏqj5ỵằô5ủẳõ5ỹưcũ>5ắú5ẽựõỉ5òÃ5ũĩưđũ5ỵằô5ẻăõĩ5ũắẻ5ũụfõ5ỵừõỉ5êcũ5ẽớẻ5êgõ5ỵjiẻ5ẹổ5ũjhõ5ỏt5êvrõỉ5êí5ỵjiẻ5ỵđõ5ẻĩưAíõ5ĩằõỉ5ĩốă5ũụfõ5êmă5ẹằõ5êvsẻ5ũĩưđõ5ọsj>5ẹcũ5òí5ỵjiẻ5ỉl5õgư5ẻố5ũĩí5ỉjứú5õỉvrj5òĩắẻ>5Ĩsú5êhư5ủẫõ5ủằõỉ{5Ĩôằõỉ5Êwẻ"/ú


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Xuất hiện bệnh gây hại trên cây thông nhựa

Xuất hiện bệnh gây hại trên cây thông nhựa
2010-05-23 23:16:59

(QT) - Sở Nông nghiệp &PTNT Quảng Trị cho biết, trên địa bàn vùng rừng Cu-vơ, huyện hướng Hóa vừa xuất hiện bệnh gây hại trên cây thông nhựa. Tổng diện tích cây thông nhựa...

Khai thác đạt 8.600 tấn thủy, hải sản

Khai thác đạt 8.600 tấn thủy, hải sản
2010-05-23 23:10:12

(QT) - Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, ngư dân ở các địa phương trong tỉnh Quảng Trị đã tích cực bám biển để đánh bắt, nuôi trồng, khai thác thủy hải sản. Tính đến...

Tổng giám đốc... nuôi bò siêu sạch

Tổng giám đốc... nuôi bò siêu sạch
2010-05-23 06:41:19

(NNVN) - Thành công trong việc đưa hai giống bò Braman và Chrolaise của Thái Lan về nuôi tại Quảng Trị của Cty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị đã mở ra con đường làm giàu bền...

Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ hè thu

Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ hè thu
2010-05-21 11:12:01

(QT) - Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quảng Trị, vụ hè thu năm 2010 được tiến hành sản xuất trên nền nhiệt độ lớn hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng kỳ. Gió Tây...

Viễn thông Quảng Trị bàn giao nhà tình nghĩa

Viễn thông Quảng Trị bàn giao nhà tình nghĩa
2010-05-20 22:22:47

(QT) - Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Công đoàn Viễn thông Quảng Trị vừa phối hợp với huyện Gio Linh và xã Trung Sơn tổ...

“Hàng Việt ở nông thôn”: Nghe nhiều, thấy ít

“Hàng Việt ở nông thôn”: Nghe nhiều, thấy ít
2010-05-20 09:14:59

Nhưng trên thực tế chưa mấy hiệu quả khi nhiều vùng nông thôn người dân vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của cuộc vận động này, chưa nói đến một số doanh nghiệp lợi dụng chiêu bài...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết