Cập nhật:  GMT+7
]ỉ64ẹòãụụ?3uỦĩủòê3"3Ỉắỏị4Ỳĩhủ4s4ỏỗỏị4ủỉỗỏ3(4Ỏịỉê4ỏỉĩgũ<4ủỉbỹ4jủ]/ỉ6"]u4ẹòãụụ?3uỈêãẻ3"}Éăõ4Ẹỗỏị4Ủỉữỡỏị[4-4Ủỉqĩ4ịĩãỏ4ịcỏ4ẽẫỹ4ỏỉĩgũ4ủmỏỉ4ủỉắỏỉ4ọĩgỏ4Ủùũỏị4ủợ4ẹỉvẹ4ẽữã4ỉắỏị4ỳg4ẹăẹ4ỳứỏị4ỏỗỏị4ủỉỗỏ4ủỉêõ4ẹỉữỡỏị4ủùkỏỉ4“Ỏịữqĩ4Ỳĩhủ4Ỏãọ4ữũ4ủĩễỏ4ẻứỏị4ỉắỏị4Ỳĩhủ4Ỏãọ”>]u"Ỏỉữỏị4ủùễỏ4ủỉxẹ4ủf4ẹỉữã4ọbỹ4ỉĩhũ4úũặ4óỉĩ4ỏỉĩgũ4ỳứỏị4ỏỗỏị4ủỉỗỏ4ỏịữqĩ4ẻẫỏ4ỳeỏ4ẹỉữã4ỉĩiũ4ỉfủ4A4ỏịỉnã4ẹựã4ẹũờẹ4ỳdỏ4ẽờỏị4ỏắỹ<4ẹỉữã4ỏôĩ4ẽfỏ4ọờủ4ụơ4ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu4òrĩ4ẻừỏị4ẹỉĩễũ4éắĩ4“Ỏịữqĩ4Ỳĩhủ4Ỏãọ4ữũ4ủĩễỏ4ẻứỏị4ỉắỏị4Ỳĩhủ4Ỏãọ”4ẽi4ọữũ4ẹcũ4òrĩ4jẹỉ4ùĩễỏị4ẹựã4ọkỏỉ>]/u"]u4ẹòãụụ?3uÉõẻỹ3"S4Úũặỏị4Ékỏỉ<4ỏịắỹ466/a4ỳwã4úũã<4ẹỉưỏị4ủỗĩ4ỳg4ỳứỏị4ỏỗỏị4ủỉỗỏ4ẹựã4ỉũỹhỏ4Òh4Ủỉựỹ<4ẽfỏ4ỷẳ4ỏắõ4ẹửỏị4ủỉbỹ4ủùắỏ4ỏịdu4ỉắỏị4ỉôã4ẹựã4Ủùũỏị4Úũơẹ<4ỏỉĩgũ4ỏỉbủ4òắ4ẽớ4ẹỉỡĩ4ẽfỏ4ỉắỏị4ủỉxẹ4uỉđọ4ẹỉf4éĩfỏ<4éăỏỉ4óềõ…4Ủùữpẹ4ẹăẹ4ẹợỏị4ủùữqỏị4ỉồẹ4ẹựã4ỷẳ4Òờẹ4Ủỉựỹ<4óềõ4ụĩỏịịũọ<4óềõ4uỉăủ4ụăỏị4Ủùũỏị4Úũơẹ4ỳeỏ4éăỏ4ủx4ẻõ>4Ẹỉl4Ủỉ>4s4ẹỉr4Ỉỗọ<4Ủũỹ4Òờẹ4ỉắỏị4ỏịắỹ4ủỉêõ4ỷê4òễỏ4Òãõ4Éặõ4ọũã4ỉắỏị4Ủùũỏị4Úũơẹ<4Ủỉăĩ4Òãỏ4ỳg4éộ4ọơĩ4s4ẹỉr4ẹỉõ4éĩfủ<4ỏịữqĩ4ẻẫỏ4ỏỗỏị4ủỉỗỏ4ủỉjẹỉ4ỉắỏị4Ủùũỏị4Úũơẹ4óỉỗỏị4uỉặĩ4ẻõ4égỏ4ọắ4ẻõ4ịĩă4ùệ>4Ọầủ4óỉăẹ4ịĩă4ẹỉwỏị4ỏắõ4ẹửỏị4ẹô<4ỏfũ4ọpĩ4ọũã4ỳg4él4ỉữ4ỉộỏị4ụể4ẽữrẹ4ẽợĩ4òằĩ4ỏịãỹ>4Ẹốỏ4ỉắỏị4Ỳĩhủ4Ỏãọ<4ẹỉbủ4òữrỏị4ẽẵỏị4óA4ọờủ4ẽắỏị4ỏỉữỏị4ủỉxẹ4ủf4ọờủ4ỏệõ{4Óỉĩ4ẽữrẹ4ỉộĩ4ỳg4ẹũờẹ4ỳdỏ4ẽờỏị4“Ỏịữqĩ4Ỳĩhủ4Ỏãọ4ữũ4ủĩễỏ4ẻứỏị4ỉắỏị4Ỳĩhủ4Ỏãọ”4ẹỉl4ỉcũ4ỏỉữ4óỉỗỏị4éĩfủ4ịk<4ỏịãỹ4ỏôĩ4ẹỉũỹhỏ4ỳpĩ4ỏỉĩgũ4êọ4ỉồẹ4ụĩỏỉ4s4Ủùữqỏị4Ủùũỏị4ỉồẹ4uỉợ4ủỉỗỏị4ỉũỹhỏ4Òh4Ủỉựỹ4ẹăẹ4êọ4ẹửỏị4ủùặ4òqĩ4ẹỉm4ỏịỉê4úũã4ủĩỳĩ4ẹốỏ4òắọ4ủỉk4ẹỉlũ>]/u"]u4ẹòãụụ?3uÉõẻỹ3"Ẽfỏ4ẹỉr4Ủùếõ-4ủỉl4ủùbỏ4Óĩfỏ4Ịĩãỏị<4ỉắỏị4ẽớ4ẹỉỡĩ4Ủùũỏị4Úũơẹ4éắỹ4éăỏ4ẹỗỏị4óỉãĩ4óỉỗỏị4ủêọ4ỉru4ẹỉũđỏ)4ẹốỏ4ẽớ4ẽĩhỏ<4ẽĩhỏ4ủy<4ẽĩhỏ4òằỏỉ4ủỉk4óỉộĩ4uỉặĩ4ỏôĩ>4Ỉộĩ4ẹỉũỹhỏ4Éãỏ4úũặỏ4òA4ẹỉr<4ỗỏị4ẹỉõ4éĩfủ4ẹỉữã4ủỉbỹ4ủmỏỉ4ẽữã4ỉắỏị4“Ỳĩhủ4Ỏãọ”4ỳg4uỉừẹ4ỳừ<4ịĩpĩ4ủỉĩhũ<4éăỏ4ẹỉõ4ẻẫỏ4òcỏ4ỏắõ>4Ãỏỉ4Ỉõắỏị4Ọĩỏỉ4Ỉữỏị4s4ỷẳ4Òờẹ4Ủỉựỹ4ẹỉõ4éĩfủ4ủỉễọ<4ỏịữqĩ4ẻẫỏ4ỏỗỏị4ủỉỗỏ4ọbủ4ủĩỏ4ỉắỏị4Ỳĩhủ4Ỏãọ4ỳk4ẹăẹ4ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu<4ẽằĩ4òA4ẽăỏỉ4ỳắõ4ủẫọ4òA4ỏịữqĩ4ẻẫỏ4ỏỗỏị4ủỉỗỏ4ủỉjẹỉ4ỉắỏị4ịĩă4ùệ4ỏễỏ4ỉãỹ4ọãỏị4ỉắỏị4úũă4ẽăủ<4ỉắỏị4óếọ4uỉđọ4ẹỉbủ4ỳg4ủĩễũ4ủỉừ4s4ẹăẹ4ỷẳ4ỏỗỏị4ủỉỗỏ>4Ãỏỉ4ẽỡỏ4ẹy<4ỏẵọ4755ả4ãỏỉ4ọũã4ọờủ4òõỏ4ủùắ4éj4ẽãõ<4ỷêọ4ẹốỏ4ỉằỏ4ỏỉữỏị4óỉĩ4ọs4ùã4ủỉk4ẽừẹ4ỏịcũ<4ẹô4ọứĩ4ỏỉữ…4ỏữpẹ4ẹơỏị>4Òễỏ4ủùặ4òằĩ<4ỏịữqĩ4éăỏ4ỉắỏị4ẹỉõ4éĩfủ4óỉỗỏị4ùĩễỏị4ọkỏỉ4ãỏỉ4ọắ4ỏỉĩgũ4ỏịữqĩ4ẽgũ4él4ỏỉữ4ỳdỹ>]/u"]u4ẹòãụụ?3uÉõẻỹ3"S4Úũặỏị4Ủùl<4ẻẫỏ4ụơ4ỏỗỏị4ủỉỗỏ4ẹỉĩfọ4ẽfỏ4àa4>]/u"]u4ẹòãụụ?3uÉõẻỹ3"Ẽô4òắ4ủỉxẹ4ủf4óỉĩ4ỳắõ4ẹỉr4ủùũỏị4ủẫọ4Ẽỗỏị4Ỉắ<4ỉắỏị4Ủỉăĩ4Òãỏ4ỳắ4Ủùũỏị4Úũơẹ4ẹỉĩfọ4ẽfỏ4à5;>4Ủùãõ4ẽợĩ4ỳpĩ4ẹỉl4Ỉữỡỏị4-4ỉắỏị4ẽĩhỏ4ọăỹ<4ẹỉl4ẹỉõ4éĩfủ<4ỳk4óỉăẹỉ4ỉắỏị4ỳắõ4ẹỉr4Ẽỗỏị4Ỉắ4ủùễỏ495;4òắ4óỉăẹỉ4ẻũ4òlẹỉ<4óỉăẹỉ4ỳẳỏị4òãĩ<4ẽẫỹ4òắ4óỉăẹỉ4ỉắỏị4ủĩễũ4ủĩgỏ4ùbủ4òpỏ4ỳắ4ỏỉũ4ẹcũ4ẹựã4ỉồ4ẹcỏ4ủỉữqỏị4òắ4“ỏịõằĩ”4ỏễỏ4ủĩiũ4ủỉữỡỏị4ủùõỏị4ẹỉr4ỏfũ4éăỏ4ỉắỏị4ỏờĩ4ẹửỏị4óỉỗỏị4ọbỹ4ỏịữqĩ4ọũã{4Ẹỉậỏị4ùĩễỏị4ẹỉr4Ẽỗỏị4Ỉắ<4ỏịãỹ4ẹăẹ4ẹỉr4ỉũỹhỏ4ỏỉữ4Ẹãọ4Òờ<4Ịĩõ4Òĩỏỉ<4Ỉớ4Ỷă<4Úũặỏị4Ủùl…4ủỉk4òữrỏị4ỉắỏị4ỏịõằĩ4ẹửỏị4ẹỉĩfọ4ủẠ4òh4ău4ẽặõ4ỳk4ủỉôĩ4úũêỏ4ẻứỏị4ỉắỏị4“Ủỉăĩ”4ùbủ4óỉô4ủỉãỹ4ẽợĩ4ẹựã4ỏịữqĩ4ẻẫỏ4s4ẽẫỹ>4Óỉô4ẽfỏ4ỏởĩ4ỏịãỹ4ọũã4ụâọ4s4ỏỉĩgũ4ẹỗỏị4ụs<4ẹăẹ4ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu4ỏỉắ4ỏữpẹ<4ẹăẹ4ủợ4ẹỉvẹ4ỷẳ4ỉờĩ4ỳeỏ4ữũ4ủĩễỏ4ỉắỏị…4ỏịõằĩ<4ẹỉữã4ỏôĩ4ẽfỏ4s4òvã4ủũợĩ4ủỉĩfũ4ỏĩễỏ<4ẽãỏị4ẽĩ4ỉồẹ4ỳeỏ4ỷêọ4ỏỉề4ỉắỏị4Ỳĩhủ>]/u"]u4ẹòãụụ?3uÉõẻỹ3"Ẽg4ẹdu4ỳbỏ4ẽg4ỏắỹ<4ỏỉĩgũ4ỏịữqĩ4ẹỉõ4ùấỏị<4óỉỗỏị4uỉặĩ4Úũặỏị4Ủùl4ỷêọ4ủỉữqỏị4ủùăĩ4òằĩ4ùbủ4úũãỏ4ủẫọ4òắ4ẽắỏị4óỉăẹ>4Ủmỏỉ4ựỹ4Úũặỏị4Ủùl4ẽẳ4ẹô4Úũỹfủ4ẽlỏỉ4ụơ4àạả/75654ủỉắỏỉ4òdu4Éãỏ4ẹỉm4ẽằõ4ẹũờẹ4ỳdỏ4ẽờỏị43Ỏịữqĩ4Ỳĩhủ4Ỏãọ4ữũ4ủĩễỏ4ẻứỏị4ỉắỏị4Ỳĩhủ4Ỏãọ34uỉẫỏ4ẹỗỏị4ỏỉĩhọ4ỳừ4ẹừ4ủỉi4ẹỉõ4ẹăẹ4ủỉắỏỉ4ỳĩễỏ4ẽi4ủỉxẹ4ỉĩhỏ4ẹô4ỉĩhũ4úũặ4ẹũờẹ4ỳdỏ4ẽờỏị4ỏắỹ>4Ẽầẹ4éĩhủ4ọằỏị4òữpĩ4ủỉữỡỏị4ọằĩ4ỳắ4ẻlẹỉ4ỳừ4ỏỗỏị4ủỉỗỏ4uỉăủ4ủùĩiỏ4ùờỏị4óỉâu>4Ủùễỏ4a54ỷẳ4ẹô4ẹỉr<4ẹỉr4òĩễỏ4ỷẳ4ỳắ4ẹỉr4ủùũỏị4ủẫọ4ẹừọ4ỷẳ4ẹứỏị4ỉắỏị4ỏịỉkỏ4ẽĩiọ4ủỉũ4ọũã4ỏỗỏị4ụặỏ<4éũỗỏ4éăỏ4ỳdủ4ủữ4uỉừẹ4ỳừ4ụặỏ4ỷũbủ<4ẽqĩ4ụơỏị<4éăỏ4òệ4ỉắỏị4ỉôã4ủĩễũ4ẻứỏị>4S4ỏỉýỏị4ẽlã4éắỏ4ỳứỏị4ụẫũ<4ỳứỏị4ỷã<4ỳứỏị4ỉệõ4òăỏỉ4ỏỉbủ4ẹựã4ủmỏỉ<4ẽãỏị4uỉăủ4ủùĩiỏ4ọằỏỉ4òõằĩ4ỉkỏỉ4ẹỉr4òữũ4ẽờỏị4ủùễỏ4ẹăẹ4uỉữỡỏị4ủĩhỏ4ỳdỏ4ủặĩ4}éãõ4ịớọ4ẹặ4ỷê4ủặĩ4ỉằỏị4ỏầỏị<4ỉằỏị4ỏỉề4ỳắ4ỷê4ọăỹ[…4Ủỉf4ỏỉữỏị<4ẽĩgũ4ẽăỏị4ỏôĩ4s4ẽẫỹ4òắ4uỉcỏ4òpỏ4ỳĩhẹ4éũỗỏ4éăỏ4ủùãõ4ẽợĩ4ỉắỏị4ỉôã4ủĩễũ4ẻứỏị4s4ẽlã4éắỏ4ỏỗỏị4ủỉỗỏ4ẻõ4ủữ4ỏỉẫỏ4ẽĩgũ4ủĩfủ<4ẹỉĩ4uỉơĩ>4Ỳbỏ4ẽg4ẹỉựỏị4òõằĩ<4úũỹ4ẹăẹỉ<4ẹỉbủ4òữrỏị4ỳh4ụĩỏỉ4ãỏ4ủõắỏ4ủỉxẹ4uỉđọ<4ẹỉbủ4òữrỏị4ụy4ẻừỏị4ỉắỏị4ỉôã>>>4ủỉữqỏị4óỉỗỏị4ẽữrẹ4ẹỉư4ủùồỏị<4ỏịãỹ4ẹăẹ4ẹỡ4úũãỏ4ẹô4ủùăẹỉ4ỏỉĩhọ4óĩiọ4ủùã<4óĩiọ4ụôãủ4ẹửỏị4ủỉặ4ỏợĩ>4Ẹỉjỏỉ4ỳk4ỳdỹ<4óỉĩ4ẽqĩ4ụơỏị4ẽữrẹ4ỏẫỏị4ẹãõ4ỏfũ4ỉắỏị4ỏờĩ4óỉỗỏị4ẽău4vỏị4ỹễũ4ẹcũ4ủỉk4ỳpĩ4ủẫọ4òA4“ụjỏỉ4ỉắỏị4ỏịõằĩ”4<4ỏịữqĩ4ỏỗỏị4ẻẫỏ4Úũặỏị4Ủùl4úũãỹ4òữỏị4ỳpĩ4ỉắỏị4ỏờĩ4òắ4òể4ủỉữqỏị4ủkỏỉ>]/u"]u4ẹòãụụ?3uÉõẻỹ3"Ủằĩ4Ủỉwã4Ủỉĩễỏ4Ỉũf4ủùõỏị4Ỉờĩ4ỏịỉl4ụỡ4ófủ4ẹũờẹ4ỳdỏ4ẽờỏị43Ỏịữqĩ4Ỳĩhủ4Ỏãọ4ữũ4ủĩễỏ4ẻứỏị4ỉắỏị4Ỳĩhủ4Ỏãọ34ỳắõ4ỏịắỹ46a/9/75654ỳwã4úũã4ẻõ4Ựỹ4éãỏ4ọầủ4ủùdỏ4Ủợ4úũơẹ4Ỳĩhủ4Ỏãọ4ủmỏỉ4ủợ4ẹỉvẹ<4Éãỏ4ẹỉm4ẽằõ4ẹỉõ4éĩfủ<4ẹỉữỡỏị4ủùkỏỉ43Ẽữã4ỉắỏị4Ỳĩhủ4ỳg4ỏỗỏị4ủỉỗỏ34ẽữrẹ4ẹăẹ4ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu4ủùõỏị4ủmỏỉ4ỉữsỏị4vỏị4ủjẹỉ4ẹxẹ<4ỏỉĩgũ4uỉĩễỏ4ẹỉr4éăỏ4ỉắỏị4óỉũỹfỏ4ọằĩ4ẽẳ4ẽữrẹ4ủợ4ẹỉvẹ4ủằĩ4ỷẳ4ỳứỏị4ỏưĩ<4ỳứỏị4ụẫũ4ủỉũờẹ4ỉũỹhỏ4Uỉõỏị4Ẽĩgỏ<4Uỉư4Ỳãỏị<4Uỉư4Òờẹ<4Ỏãọ4Ẽỗỏị<4Ã4Òữpĩ…4ẹựã4Ẹỗỏị4ủỹ4ẹợ4uỉcỏ4Êụuãẹê4Éũụĩỏêụụ4Ỉũf)4ỈỦỶ4Ủỉữỡỏị4ọằĩ-4Ẻlẹỉ4ỳừ4Ủỉũdỏ4Ủỉắỏỉ<4Ỷj4ỏịỉĩhu4Ủỉắỏỉ4Òrĩ)4Ẹỗỏị4ủỹ4ỦỎỈỈ4Ẹõõuọãùủ4Ỉũf>>>4Ẽầẹ4éĩhủ<ủùõỏị4ẻlu4Ủfủ4Ỏịũỹễỏ4ẽăỏ4Ẹãỏỉ4Ẻcỏ<4ọờủ4ụơ4ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu4ủùễỏ4ẽlã4éắỏ4ủmỏỉ4ẽẳ4ẽẵỏị4óA4ẽữã4ỉắỏị4ỳg4ỏỗỏị4ủỉỗỏ4uỉừẹ4ỳừ4ỏỉẫỏ4ẻẫỏ4ỳpĩ4ỏỉĩgũ4òõằĩ4ỉkỏỉ4óỉũỹfỏ4ọằĩ4uỉõỏị4uỉư<4ỉbu4ẻeỏ4ẽẳ4ịôu4uỉcỏ4ójẹỉ4ẹcũ4ủĩễũ4ẻứỏị4ỏịõắĩ4ùã4ẹốỏ4ịĩưu4ỏịữqĩ4ủĩễũ4ẻứỏị4s4ỏỗỏị4ủỉỗỏ<4ỳứỏị4ụẫũ<4ỳứỏị4ỷã4ủĩfu4ẹdỏ4ỉắỏị4ỉôã4ẹựã4Ỳĩhủ4Ỏãọ<4ịĩă4ùệ4ẹỉbủ4òữrỏị4ủơủ>Ủũỹ4ỏỉĩễỏ<4ỳĩhẹ4ủĩfu4ẹdỏ4ủỉl4ủùữqỏị4ỏỗỏị4ủỉỗỏ4ẹỉữã4ẽữrẹ4ủỉữqỏị4ỷũỹễỏ4ẻõ4ẽlã4éắỏ4ùờỏị<4ọởĩ4uỉĩễỏ4ẹỉr4éăỏ4ỉắỏị4ẻĩíỏ4ùã47-84ỏịắỹ<4ụx4ófủ4ỉru4ịĩýã4ẹăẹ4ủỉữỡỏị4ỏỉẫỏ4ỳpĩ4ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu4ủùõỏị4ỳĩhẹ4ẽữã4ỉắỏị4ỳg4ỏỗỏị4ủỉỗỏ4uỉừẹ4ỳừ4ỏỉẫỏ4ẻẫỏ4ẹốỏ4ủỉĩfũ4ẹỉầủ4ẹỉể4ỳắ4ẹỉữã4ủỉơỏị4ỏỉbủ<4ẻõ4ẽô4ủw4ủfủ4ẽfỏ4ỏãỹ4ỳĩhẹ4ẽữã4ỉắỏị4ỳg4ẹăẹ4ẹỉr4ỏỗỏị4ủỉỗỏ4ỉcũ4ỏỉữ4ỳâỏị4éôỏị>]/u"]u4ẹòãụụ?3uÉõẻỹ3"Ẹỉữã4ỏôĩ4ẽfỏ<4óỉă4ỏỉĩgũ4ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu4òrĩ4ẻừỏị4ẹỉĩễũ4éắĩ4ẽữã4ỉắỏị4ỳg4ỏỗỏị4ủỉỗỏ4ẽi4ọữũ4ẹcũ4òrĩ4jẹỉ4ùĩễỏị>4Ẹô4ỉờĩ4ẹỉr<4ọầẹ4ẻcũ4ủùữỡỏị4éĩiũ4ỏịý4“Ỏịữqĩ4Ỳĩhủ4ữũ4ủĩễỏ4ẻứỏị4ỉắỏị4Ỳĩhủ”4ỏỉữỏị4óỉĩ4Úũặỏ4òA4ủỉl4ủùữqỏị4ỳắõ4óĩiọ4ủùã4ủỉk4ỉắỏị4Ỳĩhủ4ẹỉậỏị4ẹô4ọbỹ4ịĩãỏ<4ỉắỏị4ỉôã4ỏịõằĩ4ủỉk4ọdu4ọq4uỉcỏ4òpỏ4óỉỗỏị4ỏỉẳỏ4ọăẹ<4óỉỗỏị4ỏỉẳỏ4uỉừ4ỏỉữ4úũỹ4ẽlỏỉ>4Ủw4ủỉxẹ4ủf4ẽô<4óỉỗỏị4ủỉi4ỳdỏ4ẽờỏị4ỏịữqĩ4ủĩễũ4ẻứỏị4ỏỗỏị4ủỉỗỏ4ẻứỏị4ỉắỏị4ỏờĩ4ủùõỏị4óỉĩ4ỉắỏị4ỉôã4óỉỗỏị4ẽặọ4éặõ4ỹễũ4ẹcũ4ẹựã4ỏịữqĩ4ủĩễũ4ẻứỏị4ỳg4ẹỉbủ4òữrỏị<4ọeũ4ọẳ<4ịĩă4ẹặ>>>]/u"]u4ẹòãụụ?3uÉõẻỹ3"Uỉặĩ4ỏôĩ4ùấỏị<4ỏỗỏị4ẻẫỏ4Ỳĩhủ4Ỏãọ4ùbủ4ỹễũ4ỏữpẹ<4ỏịữqĩ4ủĩễũ4ẻứỏị4ỏỗỏị4ủỉỗỏ4Ỳĩhủ4Ỏãọ4óỉă4ẻí4ủjỏỉ4ỏfũ4ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu4éĩfủ4ẹăẹỉ4ủĩfu4ẹdỏ>4Ỉắỏị4ỉôã4ẽău4vỏị4ẽữrẹ4ỹễũ4ẹcũ<4uỉứ4ỉru4ủưĩ4ủĩgỏ>4Ủùcỏ4Ọĩỏỉ4Ủjẹỉ]/u"


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Vĩnh Tú phát triển trồng dưa hấu trên đất cát

Vĩnh Tú phát triển trồng dưa hấu trên đất cát
2010-05-18 23:28:33

(QT) - HTX Huỳnh Công Tây, xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) là địa phương có diện tích hàng trăm ha đất cát, trước đây người dân chủ yếu trồng khoai, sắn và dưa hấu. Tuy...

Nổ lực vì những cánh rừng

Nổ lực vì những cánh rừng
2010-05-17 12:20:06

(QT) - Theo giới thiệu của đồng chí Giám đốc, tôi đến Xí nghiệp sản xuất lâm nghiệp I, Công ty Lâm nghiệp Bến Hải để gặp anh Nguyễn Nam Tiến, người vừa được bình chọn cá nhân...

Triệu Phong: Triển khai sản xuất hè-thu 2010

Triệu Phong: Triển khai sản xuất hè-thu 2010
2010-05-16 20:23:46

(QT) - Huyện Triệu Phong (Quảng Trị) vừa tổ chức hội nghị sơ kết tình hình sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2009-2010 và triển khai sản xuất hè thu 2010.

Thâm canh lúa gieo thẳng bằng giàn sạ hàng

Thâm canh lúa gieo thẳng bằng giàn sạ hàng
2010-05-16 02:31:31

(QT) - Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa sẽ giảm đáng kể sức lao động và chi phí sản xuất, rút ngắn thời gian sinh trưởng của lúa và đạt năng suất cao. Ở...

Một vụ sản xuất đông - xuân thắng lợi

Một vụ sản xuất đông - xuân thắng lợi
2010-05-14 11:21:00

(QT) - Vụ đông - xuân 2009 – 2010 được xem là một vụ sản xuất bất lợi trên khắp địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị. Do ảnh hưởng nặng nề của hai cơn bão, lũ số 9 và số 10 cuối năm...

Triệu Phong: Hơn 15 ha nuôi tôm bị dịch bệnh

Triệu Phong: Hơn 15 ha nuôi tôm bị dịch bệnh
2010-05-14 09:55:03

(QT) - Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết, hiện nay trên địa bàn huyện có hơn 15 ha nuôi tôm bị nhiễm bệnh đốm trắng, tập trung ở các xã Triệu...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết