Cập nhật:  GMT+7
4buvS+G7ueG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pGxM4buow5Xhu4bhu7N2Y+G6pOG7kEvhu7Xhu4DhurThu5Lhu7U2w4Lhu5BKxrDhu7XEkUvhurLhu7Xhu5BYU8OK4bu14bq+ROG7kErhu7VLWFLhu5BK4bu14buoWMOa4buQSuG7teG7kEzDjMOU4bu1w4rhurbDiuG7tTrhu5BL4bu1S+G7rOG7kErhu7XDlUzDjOG7qOG7tcavw5Lhu68vS+G7uXbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6ThurPhu4bhurDhur7hu7N24buxNEtM4buQS+G7pEvhu6rhu6nhu7jhu5Dhu63hu7XigJPhu7XEkUtE4buQ4bu14buOJuG7teG7kEzDjMOU4bu1w4Phu7nhu7Xhu5DhuqbDlOG7tcSRSuG6sj3hu7VsS1hS4buQSuG7teG6vEzhu5BLLeG7tWNMw4zhu6jhu7XGr8OS4bu14buxQcODL8ODL+G7ueG6rsOAw4MtQcODL8ODL0Hhu7fhu7nEguG7rcaw4bu1xq/hurbhu5BK4bu14buQ4bqwPeG7teG7sUHDgy/Dg+G7rcaw4bu1w4rhurbDiuG7teG7gOG7nuG7kErhu7XDiktN4bu1w5XhuqThu5BL4bu14buA4bq04buS4bu1NsOC4buQSsaw4bu1xJFL4bqy4bu14buQWFPDisaw4bu1ZGxsxKnhu7Xhu5VMw4zhu6jhu7XEkeG6sMOU4bu14buA4bqk4bu14bq+ROG7kErhu7VLWFLhu5BK4bu14buoWMOa4buQSuG7teG7kEzDjMOU4bu1w4rhurbDiuG7tTrhu5BL4bu1S+G7rOG7kErhu7XDlUzDjOG7qOG7tcavw5Lhu7Xhu7jhurLhu7Xhu6hTTOG7teG7gOG6quG7qOG7teG7uOG7lOG7kErhu7VL4buS4bqwxrDhu7Xhu7jhurLhu5Lhu7Vj4bqm4buQSuG7teG7uExJ4buQSuG7tTRLVuG7teG7qE/Dikvhu7XhurPhu57hu7U0S03hu7VkTOG7kEvhu6nhu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDPhu5Lhur494buzduG7r0zDlErhu7XGr8Wow4pz4buzLy/DiuG7qeG6vOG6sOG7kuG7puG7quG6sOG7kErhu6jFqEzhu6nhu7jhu5Av4bq+4buGxq/hu47hu6jhu5Lhu6Qv4buQ4buGQMavL+G7ucSCw4Hhu7cvw4DEguG6vuG6oOG7ueG7t8OAxILhu7nDgOG7qOG7ucOB4bu5xILhuqLDg8OV4bu54bup4buM4bukSuG7s+G7tS924buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Qz4buS4bq+PeG7s3Yh4buQS+G7p+G7teG7leG6t+G7iS/EkUvDieG7qOG7tTPhuqzDiuG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N2NuG7kuG6suG7kOG7tcOV4bqk4buQS+G7teG7gOG6tOG7kuG7tTbDguG7kErhu7Xhu7jhurLhu7XEkUvhurLhu7Xhu5BYU8OK4bu1w4rhu5jhu6fhu7VsUOG7kErhu7UzTeG7teG7qEtY4bu1xJFK4buqPeG7iOG7kOG7teG7iUvhu7Dhu7Vsxajhu5bhu5BKxanhu7Xhu5BK4buqPUjhu5Dhu7VsUOG7kErhu7UzTeG7teG7qEtY4bun4bu1Y0jhu7ViS8OC4bu14buJS0xI4buqxrDhu7XEkeG7nOG7kErhu7U2WcOK4bu1ZOG6tOG7kEvFqeG7tTRLVuG7teG7qE/Dikvhu7Xhu5BYU8OK4bu1bMWoReG7kOG7tTbhurRM4bu1xKnhu6rhurDhu5BKxrDhu7Xhu5BK4buqPUjhu5Dhu7U0S1bhu7Xhu6hPw4pL4bu14buQWFPDiuG7tWzFqEXhu5Dhu7U2WcOK4bu1Y1hS4buQSsWp4bu1bEtW4bu14buoWFPhu5BK4bu1NEtN4buQS+G7teG7pEtW4bu1xJFK4buqPeG7iOG7kOG7tcah4buqROG7kOG7teG7iUvhu7DDisaw4bu14buQSuG7qj1I4buQ4bu1bEtW4bu14buoWFPhu5BK4bu1NEtN4buQS+G7teG7pEtW4bu1xJFK4buqPeG7iOG7kOG7tWzEkOG7kOG7tTVX4buQSsWp4bu1NEtW4bu14buoT8OKS+G7tcSp4buq4buiw4rhu7VL4bugTOG7tcSRSuG7qj3hu4jhu5Dhu7VsS0/hu7ViTMOU4bu1xJFKROG7kMWp4bu14buQSuG7qj1I4buQ4bu1NEtW4bu14buoT8OKS+G7tcSp4buq4buiw4rhu7VL4bugTOG7tcSRSuG7qj3hu4jhu5Dhu7Xhu5Xhuqbhu5Dhu7U64buQxanhu7U0S1bhu7Xhu6hPw4pL4bu1w7I94bu14bq84bqw4buQ4bu1bMWo4buq4buQSuG7tVhS4buQSuG7tWRsbMSp4bu14buVTMOM4buo4bu1xJHhurDDlOG7tWzFqEXhu5Dhu7VsS+G6sOG7kEvhu7Vk4bq64buQxanhu7XDiuG6tsOK4bu14buA4bue4buQSuG7tcOKS03hu7XDsj3hu7Xhu7hMSOG7kOG7tTPhu6Dhu7U0S03hu5BL4bu14buoxahPxrDhu7UzTeG7teG7qEtY4bu1bMWo4buq4buQSuG7tVhS4buQSuG7tTbDguG7kErFqeG7tcOK4bq2w4rhu7Xhu4Dhu57hu5BK4bu1w4pLTeG7teG7kErhu6o9SOG7kOG7tcOyPeG7teG7uExI4buQ4bu1M+G7oOG7tTRLTeG7kEvhu7Xhu6jFqE/GsOG7teG7kErhu6o9SOG7kOG7tTNN4bu14buoS1jhu7Vsxajhu6rhu5BK4bu1WFLhu5BK4bu1NsOC4buQSuKApuG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N24buvTMOUSuG7tcavxajDinPhu7MvL8OK4bup4bq84bqw4buS4bum4buq4bqw4buQSuG7qMWoTOG7qeG7uOG7kC/hur7hu4bGr+G7juG7qOG7kuG7pC/hu5Dhu4ZAxq8v4bu5xILDgeG7ty/DgMSC4bq+4bqg4bu54bu3w4DEguG7ucOA4buo4bu5w4Hhu7nEguG6osODw5VB4bup4buM4bukSuG7s+G7tS924buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Qz4buS4bq+PeG7s3Y04bq2w4rhu7Xhu4Dhu57hu5BK4bu1w4pLTeG7tcOV4bqk4buQS+G7teG7gOG6tOG7kuG7tTbDguG7kErGsOG7tcSRS+G6suG7teG7kFhTw4rhu7Xhu6hYw5rhu5BK4bu14buQS1Phu7XDiuG6tsOK4bu14bqw4buQS+G7tUvhu6zhu5BKxrDhu7XDlUzDjOG7qOG7tcavw5Lhu6nhu7Uh4buQS+G7p+G7teG7leG6t+G7iS/EkUvDieG7qOG7tTPhuqzDiuG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N2NOG6tsOK4bu14buA4bue4buQSuG7tcOKS03hu7XDleG6pOG7kEvhu7Xhu4DhurThu5Lhu7U2w4Lhu5BKxrDhu7XEkUvhurLhu7Xhu5BYU8OKxrDhu7VkbGzEqeG7teG7lUzDjOG7qOG7tcSR4bqww5Thu7Xhu4DhuqThu7Xhu6hTTOG7teG7gOG6quG7qOG7teG7uOG7lOG7kErhu7VL4buS4bqwxrDhu7Xhur5E4buQSuG7tUtYUuG7kErGsOG7teG7qFjDmuG7kErhu7Xhu5BMw4zDlOG7tcOK4bq2w4rhu7U64buQS+G7tUvhu6zhu5BK4bu1w5VMw4zhu6jhu7XGr8OS4bu14buo4bq0TOG7tTbhurJM4bu1bFjDmuG7kErhu7Xhu5BMw4zDlOG7tcOK4bq2w4rhu7U64buQS+G7tUvhu6zhu5BK4bu1w5VMw4zhu6jhu7XGr8OS4bu14buoxahI4buQ4bu14buAWFThu5BK4bu1M+G6rMOK4bu1a1Lhu5DFqeG7teG6vOG6sj3hu7Xhu6jGoOG7tcOV4buU4buQSuG7teG7qFjDmuG7kErhu7Xhu5BLU+G7teG7kEvhu7bhu5BK4bu14buQSlhUTOG7tcOK4buS4buQ4bu1WOG7quG7teG7qOG7sOG7tcOKVuG6sOG7teG6vkThu5Dhu7Xhu6jhu6DDiuG7teG7gOG6pOG7teG6vlfhu5BK4bu1w4rDgsOU4bu1w4pLTEnhu5Dhu7Xhu4DEkOG7qsaw4bu1Sz3hu7XGr0zhu5BL4bu14bu4TuG7tcav4buy4bu14buQSktMw4zhu6Thu7Xhu4DEkOG7quG7teG7qMWo4bqw4buQS+G7tUpMw4JM4bu14bukS+G7mOG7kErhu7Xhur5E4buQ4bu14buo4bugw4rGsOG7teG7qEvhu6Lhu5BK4bu14buQS8SQ4buo4bu14buAxJDhu6jhu7Xhu5BYU8OKxrDhu7Xhu7hO4bu14buQw43hu5Dhu7Xhu4Dhu6DDiuG7tcOVw4nhu6TGsOG7teG7qOG7suG7teG6vuG7kuG7tcOKVuG6sOG7tWxQ4bu14bum4buq4buiw4rGsOG7teG7uE7hu7VL4bq04buQS+G7teG7pEvhu7DDiuG7tcOKVuG6sOG7teG7kEtE4buQ4bu14bq+ROG7kOG7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N24buV4buU4buQSuG7tUvhu5LhurDhu7XDilbhurDhu7U24buS4bqy4buQ4bu1w5ThurDhu5BK4bu14bq+4buU4buQSuG7tcOKS+G7tuG7p+G7teG7szZUTOG7teG7gFRM4bu14buQS1Phu7VS4buQ4bu1w4rhurbDiuG7tTrhu5BL4bu1S+G7rOG7kErhu7XDlUzDjOG7qOG7tcavw5Lhu7Phu6nhu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDPhu5Lhur494buzduG7r0zDlErhu7XGr8Wow4pz4buzLy/DiuG7qeG6vOG6sOG7kuG7puG7quG6sOG7kErhu6jFqEzhu6nhu7jhu5Av4bq+4buGxq/hu47hu6jhu5Lhu6Qv4buQ4buGQMavL+G7ucSCw4Hhu7cvw4DEguG6vuG6oOG7ueG7t8OAxILhu7nDgOG7qOG7ucOB4bu5xILhuqLDg8OVw4Hhu6nhu4zhu6RK4buz4bu1L3bhu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDPhu5Lhur494buzdjThurbDiuG7teG7gOG7nuG7kErhu7XDiktN4bu1w5XhuqThu5BL4bu14buA4bq04buS4bu1NsOC4buQSsaw4bu1xJFL4bqy4bu14buQWFPDiuG7teG7qFjDmuG7kErhu7Xhu5BLU+G7tTRLVuG7teG7qE/Dikvhu7XhurPhu57hu7U0S03hu7VkTOG7kEvhu6nhu7Uh4buQS+G7p+G7teG7leG6t+G7iS/EkUvDieG7qOG7tTPhuqzDiuG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N2bExJ4buk4bu14buA4buYxrDhu7XDiuG6tsOK4bu14buA4bue4buQSuG7tcOKS03hu7XDleG6pOG7kEvhu7Xhu4DhurThu5Lhu7U2w4Lhu5BKxrDhu7XEkUvhurLhu7Xhu5BYU8OKxrDhu7VkbGzEqeG7teG7lUzDjOG7qOG7tcSR4bqww5Thu7Xhu6hTTOG7teG7gOG6quG7qOG7teG7uOG7lOG7kErhu7VL4buS4bqwxrDhu7Xhu7jhurLhu5Lhu7Vj4bqm4buQSuG7teG7uExJ4buQSuG7tTRLVuG7teG7qE/Dikvhu7XhurPhu57hu7U0S03hu7VkTOG7kEvFqeG7teG7qEvhurLhu5BL4bu14buOTeG7kEvhu7XhurzhurI94bu14buoxqDhu7XDleG7lOG7kErhu7XhurxMSeG7qOG7tVLhu5Dhu7Xhu7jhu5zhu7VL4bq04buQ4bu14bu4U0zhu7XDiuG7nOG7kErhu7XDleG6sOG7kuG7teG7qOG7kuG7tcOVU+G7kOG7tcOKVuG6sOG7tcSRSlhUTOG7teG7gOG7okzhu7Xhu7hTTOG7tcav4buy4bu14buQSktMw4zhu6Thu7XDiuG6tsOKS+G7tcOU4bq04buQSuG7teG7uEbhu7Xhu7jhurDhu5BK4bu1w4pW4bqw4bu1NsOC4buQSuG7teG7uOG6suG7teG6vkThu5Dhu7Xhu6jhu6DDiuG7teG7qOG6sOG7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N24buV4buU4buQSuG7tUvhu5LhurDhu7XDilbhurDhu7U24buS4bqy4buQ4bu1w5ThurDhu5BK4bu14bq+4buU4buQSuG7tcOKS+G7tuG7p+G7teG7szZUTOG7teG7gFRM4bu14buQS1Phu7VS4buQ4bu1NEtW4bu14buoT8OKS+G7teG6s+G7nuG7tTRLTeG7tWRM4buQS+G7teG7uMOS4bu14buA4bq0TOG7s+G7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N2a+G6tuG7kErhu7XDiuG7rOG7kErhu7Xhu5BK4bqyPcaw4bu1NuG7kuG6suG7kOG7teG7gOG6tEzhu7XhurxM4buK4buq4bu1M+G7oOG7tcSp4buq4buiw4rhu7Xhu6RL4buU4buQSsaw4bu1M+G7oOG7tTThu5zhu5BK4bu14bqw4buQxrDhu7Uz4bug4bu1Y+G6sOG7kuG7teG7gOG7oOG7kEotbEtYUuG7kErhu7XhurxM4buQS+G7teG7uOG6suG7tcah4bqk4bu1S+G7oEzGsOG7teG7qEvhurLhu5BL4bu14bukS+G7ouG7teG6s+G6suG7tcSR4bugTOG7tcOKV+G7kErhu7Xhu4DhuqThu7Xhu6hTTOG7teG6vkThu5BK4bu1S1hS4buQSuG7teG7qFjDmuG7kErhu7Xhu5BMw4zDlOG7tcOK4bq2w4rhu7U64buQS+G7tUvhu6zhu5BK4bu1w5VMw4zhu6jhu7XGr8OS4bu14bu44bqy4bu14buA4bqq4buo4bu14bu44buU4buQSuG7tUvhu5LhurDGsOG7teG7uOG6suG7kuG7tWPhuqbhu5BK4bu14bu4TEnhu5BK4bu1NEtW4bu14buoT8OKS+G7teG6s+G7nuG7tTRLTeG7tWRM4buQS+G7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N2xJFK4buqPeG7iOG7kOG7teG6s+G7kuG6suG7kErhu68v4bukdg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sôi nổi các hoạt động tri ân của tuổi trẻ

Sôi nổi các hoạt động tri ân của tuổi trẻ
2018-07-27 06:36:52

(QT) - Thời gian qua, tuổi trẻ Quảng Trị đã có nhiều hoạt động thiết thực trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay đối với những...

Đưa các anh về với đồng đội, người thân

Đưa các anh về với đồng đội, người thân
2018-07-27 06:33:17

(QT) - Sau 46 năm lặng thầm trong lòng đất mẹ, 11 liệt sĩ nằm lại ở khu phố Nghĩa Hy, thị trấn Cam Lộ và 1 liệt sĩ nằm lại ở khu vực Bản Chùa, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ đã...

Người mẹ anh hùng bình dị

Người mẹ anh hùng bình dị
2018-07-27 06:28:12

(QT) - Một ngày giữa tháng 7/2018, chúng tôi có dịp đến thăm bà Đào Thị Vui, (sinh năm 1923), một trong những Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống ở làng Đại An Khê, xã Hải Thượng,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết