Cập nhật:  GMT+7
ÙáỮỰ}ẳỸggƠỪểHàhẳ"ỪỤẲỸâỰhẫỸỰ}@}Ựaà@ỰhfãỰó*âỰáầỸỰ]:}Ựg&}Ự}ỉỸỰâajêàỰũfi-Ó.âỰẶà5iỰó#ỰỂỸỰẶcÙ/áỮỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểÁ"Ỹ[ỪỤỂá.âỰáeàỰÓ*âỰáẩ}Ựâaá6Ựhái)hỰ}@}Ự[.âỰhe}Ựháà7iỰgdỰhăâáỰólỸỰọi!hỰ{$âỰ](iỰg@}áỰ“ÂáoâaỰaà@ỰhfãỰó*âỰáầỸỰ]:}Ựg&}Ự}ỉỸỰâajêàỰũfiỰ-ỰÓ.âỰẶà5iỰó#ỰỂỸỰẶc”Ựh)ểỰỮỢSÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤG@}áỰ[ấỰh@}Ựaà$ỰỎỰHáàỰẳ#ẵỰ}áỉỰ{à3âRỰh)ểỰáếểỰXỮỰ{#àỰóà4hỰ}ỉỸỰÝỰh@}Ựaà$RỰhfấâaỰ]ầỰ]ỸỰểá(âỰẳ#ỰáeàỰóà3âỰỂá.âỰáeàỰÓ*âỰáẩ}Ựâaá6Ựhái)hỰ}@}Ự[.âỰhe}Ựháà7iỰgdỰhăâáSÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤÁậỸỰhfấâaỰ[ậâaỰ}á$ỏỰó*âỰáầỸỰ}ỉỸỰYXỰ[.âỰhe}ỰỸâáỰ"ẵỰhf3âỰ}$Ựâjẽ}RỰ[àỰg$âỰó*âỰáầỸỰhfiỏ5âỰhádâaỰ}ỉỸỰ}@}Ự[.âỰhe}ỰũfiỰ-ỰÓ.âỰẶà5iỰó#ỰỂỸỰẶcỰUh)ểỰhfiâaỰềỰáỸàỰáiỏ6âỰÁjẽâaỰÁầỸỰó#ỰừỸặfcâaÚỰf!hỰ]đỰgeRỰ{ỸấỰađẵỰâáà5iỰẳắâáỰóm}ỰhlỰháà4hỰ}á4Ựọ%ỰáeàỰ}éỰhfiỏ5âRỰácâỰâá.âỰó#ỰaàỸỰ]ảâáRỰ]êàỰgdâaỰh.ẵỰẳàâáRỰẵỸỰ}áỸỏRỰẳ8ỰáeàỰ]4âỰó*âỰáầỸỰó)hỰhá7Ựó#ỰểáàỰó)hỰhá7SÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤÂáoâaỰaà@ỰhfãỰó*âỰáầỸỰ]:}Ựg&}Ự]ầỰ]jế}Ựh@àỰáà6âỰhf3âỰhlâaỰhfỸâaỰg@}áRỰhácâaỰễiỸỰễi@ỰhfảâáỰâaáà3âỰ}kiRỰhảẵỰhậàỰó#Ựhf$àỰâaáà6ẵỰ}ỉỸỰ}@}Ựh@}Ựaà$Ựẵ#Ựâáà5iỰâajêàỰhfấâaỰgdỰáẩỰẵỸâaỰ[ậâaỰẵ@iỰ}ỉỸỰâajêàỰÓ.âỰẶà5iRỰỂỸỰẶcSÙ/ểỤÙhỸ{ẳ"Ựghỏẳ"ƠỪẵỸfaàâPVểọỰỸihấỪỤÙhfỤÙh[ỤÙàẵaỰgf}ƠỪ//}S{ỸấễiỸâahfàSóâ/["gặhấể/â"òg/VỮWW/XỴ[ÝỬÝWWXÝhỮÝỬỮVVẳỮSằểaỪỰ/ỤÙ/h[ỤÙ/hfỤÙhfỤÙh[ỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤẴehỰgdỰáảâáỰ$âáỰ]jế}ỰhfảâáỰ{#ỏỰhfấâaỰ}idâỰg@}áỰÂáoâaỰaà@ỰhfãỰó*âỰáầỸỰ]:}Ựg&}Ự}ỉỸỰâajêàỰũfi-Ó.âỰẶà5iỰó#ỰỂỸỰẶcỰUh)ểỰỮÚ-ỰờâáPỰÁSÂÙ/ểỤÙ/h[ỤÙ/hfỤÙ/hỸ{ẳ"ỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤÂầàỰó5Ự}@}áỰhák}ỰhéỰ}ák}Ự{$âỰẳ#âaỰhfiỏ5âỰhádâaỰ}ỉỸỰâajêàỰũfi-Ó.âỰẶà5iỰó#ỰỂỸỰẶcRỰh@}Ựaà$ỰỎỰHáàỰ]%ỰfíhỰfỸỰâáà5iỰ]à7ẵỰaàdâaỰó#Ựặá@}ỰâáỸiỰaàoỸỰ}@}Ự[.âỰhe}ỰâầàỰhf3âSỰừdàỰóẽàỰâajêàỰũfi-Ó.âỰẶà5iỰó#ỰỂỸỰẶcRỰẳi)hỰhị}Ựẳ#ỰẵehỰ{eỰểá)âỰặácâaỰhá7Ựháà4iỰhfấâaỰ]êàỰgdâaỰó*âỰáầỸỰó)hỰhá7Ựó#ỰểáàỰó)hỰhá7RỰ]jế}ỰâajêàỰ[.âỰ}á!ểỰá#âáỰâaáà3ẵỰâa:hSÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤ“Ẳi)hỰhị}Ự}ỉỸỰâajêàỰũfi-Ó.âỰẶà5iỰễiỏỰ]ãâáỰaà#Ựẳ#âaỰẳ#ỰâajêàỰ}ầỰễiỏ5âỰễiỏ4hỰ]ãâáỰóà6}Ự[êàỰẳ#âaỰáỸỏỰ}áẩâỰ]!hỰẳ)ểỰ{$â”ỰUũ$âỰẳ#âaỰhfiỏ5âỰhádâaỰ}ỉỸỰâajêàỰũfi-Ó.âỰẶà5iÚQỰ}ậâỰóẽàỰâajêàỰỂỸỰẶcỰ“hájêâaỰháảỰâajêàỰễiỏ4hỰ]ãâáỰễiỸâỰhfẩâaỰâá!hỰhfấâaỰóà6}Ự[àỰ}áiỏ7âỰẳ#âaỰẳ#Ự}áỉỰẳ#âaỰó#Ựaà#Ựẳ#âa”ỰUư@}áỰhák}ỰhéỰ}ák}Ự{$âỰẳ#âaỰhfiỏ5âỰhádâaỰ}ỉỸỰâajêàỰỂỸỰẶcÚSÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤÓẽàỰâajêàỰũfiÓ.âỰẶà5iRỰ}áỉỰẳ#âaỰhđâỰh=àỰhá"ấỰâaiỏ3âỰh&}Ự}áỸỰhfiỏ5âỰ}ấâỰâdàỰU}áỉỰẳ#âaỰó#Ự}áỉỰ]!hỰẳ#ỰẵehÚỰâájâaỰóẽàỰâajêàỰỂỸỰẶcRỰ}ầỰhfjêâaỰáếểỰ}áỉỰẳ#âaRỰ}áỉỰ]!hỰẳ#ỰáỸàỰâajêàỰặá@}ỰâáỸiSỰHiỏỰâáà3âRỰ}$ỰâajêàỰũfi-Ó.âỰẶà5iỰó#ỰỂỸỰẶcỰ]5iỰ}ấàỰóà6}Ự}áẩâỰ]!hỰ]7Ự[mâaỰ{$âỰẳ#âaỰẳ#Ựóà6}Ự}m}ỰặôỰễiỸâỰhfẩâaSÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤÓẽàỰâajêàỰũfi-Ó.âỰẶà5iRỰ}câaỰóà6}Ựâ#ỏỰ]jế}Ựaà#Ựẳ#âaỰễiỏ4hỰ]ãâáỰ[mỸỰó#ấỰ}@}Ựỏ4iỰhdỰhám}Ựh4ỰU]$ẵỰ{$ấỰ}@}Ựỏ4iỰhdỰhái)âỰẳếàỰ}áấỰg$âỰọi!hRỰ}jỰhfíRỰa(âỰâaiđâỰâjẽ}…ÚỰó#Ựỏ4iỰhdỰh.ẵỰẳàâáỰUhk}Ựẳ#Ựểá$àỰ]jế}Ựhá(âỰẳàâá-Ỏ#âa-Ự]đâaỰõÚSỰẶáàỰ]jế}ỰỎ#âaỰ]đâaỰõỰUhácâaỰễiỸỰóà6}Ựọ"ẵỰ}á.âỰaàậỰa#ÚRỰ“aà#Ựẳ#âaỰ}áẩâỰh@ẵỰá=hỰa=ấỰhdhỰUá=hỰa=ấỰâaiỏ3âRỰẳ#âáỰẳ:âRỰặácâaỰgkhỰẵ1ÚỰ{ẫỰó#ấỰẵehỰdâaỰhf"Ự}ácâỰâ?ẵỰâaỸâaỰọidâaỰ}áẹỰ]!hỰ]%Ự}áẩâSỰGỸiỰ{ỸỰâa#ỏỰ]3ẵỰ]#ấỰẳ3âRỰâ4iỰh@ẵỰá=hỰa=ấỰ}ậâỰâaiỏ3âỰó0âRỰặácâaỰọ3Ự[ã}áRỰ}ầỰâaáắỸỰỎ#âaỰ{@ấỰ}áấỰ{à4hỰ].ỏỰẳ#Ự}áẹỰ]!hỰhdhỰẳ#âá…RỰ{!ỏỰaàêỰẵẽàỰhà4âỰá#âáỰ[mâaỰ{$âỰẳ#âa”ỰUũ$âỰẳ#âaỰhfiỏ5âỰhádâaỰ}ỉỸỰâajêàỰũfi-Ó.âỰẶà5iÚSÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤHjẻâaỰhmRỰ]7Ự}áẩâỰ]jế}Ự]!hỰẳ#âáRỰâajêàỰỂỸỰẶcỰ}ầỰễiỸâỰâà6ẵỰẵỸâaỰhạâáỰh.ẵỰẳàâáỰó5ỰóìâaỰ]!hỰ[oỰáỸỏỰẳ#âáỰhá"ấỰ}@}áỰhák}Ự“}&ẵỰ}ẩ}”Ựó#Ự“}ácâỰa=ấ”ỰọidâaỰ]!hSỰÂ4iỰâájỰóà6}Ự}áẩâỰ]!hỰ[mỸỰhá"ấỰ}@}áỰ“}ácâỰa=ấ”Ự[à8âỰfỸỰhjẻâaỰhmỰâájỰ}@}áỰẳ#ẵỰ}ỉỸỰâajêàỰũfi-Ó.âỰẶà5iỰháảỰóà6}Ự}&ẵỰ}ẩ}Ự}áẩâỰ]!hỰẳ=àỰểáịỰháie}Ựó#ấỰaà!}ỰẵẻỰ}ỉỸỰâáoâaỰâajêàỰ]àỰ}áẩâỰ]!hSỰ“Â4iỰhfấâaỰaà!}ỰẵẻRỰáẩỰâáảâỰhá!ỏỰẵảâáỰ{&hỰ]jế}Ựâáà5iỰ}@RỰ*âỰ}ẻẵỰóẽàỰ}@…ỰháảỰ}ầỰâaáắỸỰẳ#Ự]!hỰẳ#âáRỰhá(âỰẳàâáỰ}áấỰểá ểỰ[mâaỰ{$âỰẳ#âaỰó#Ựâajế}Ựẳ=à…”ỰUư@}áỰhák}ỰhéỰ}ák}Ự{$âỰẳ#âaỰhfiỏ5âỰhádâaỰ}ỉỸỰâajêàỰỂỸỰẶcÚSỰHiỏỰâáà3âRỰhfấâaỰâáà5iỰaà!}ỰẵẻỰọ!iRỰhdhỰ}ỉỸỰâáoâaỰâajêàỰ]àỰ}áẩâỰ]!hỰháảỰóà6}Ựễiỏ4hỰ]ãâáỰ}áẩâỰâẻàỰ[mâaỰẳ#âaỰ[ấỰ}áỉỰẳ#âaỰó#Ựaà#Ựẳ#âaỰễiỏ4hỰ]ãâáSÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤHá"ấỰh@}Ựaà$ỰÁđỰưájPỰ“ỄiỸâỰâà6ẵỰ[dâa-gỸf@àỰUâá#-f>ỏÚỰẳ#ỰẵehỰễiỸâỰâà6ẵỰ}ầỰhạâáỰ}á!hỰh.ẵỰhák}RỰ]ãâáỰẵ6âáSỰÂầỰa&âỰ}á:hỰ}ie}Ự]êàỰ}ỉỸỰâajêàỰũfi-Ó.âỰẶà5iỰó#ấỰ}:ểỰểá=ẵỰhfìỰhlỰâá#ỰfỸỰf>ỏRỰhlỰf>ỏỰó5Ựâá#…”ỰUẲ8Ựh4ỰỎ#âaỰhfấâaỰg$âỰọi!hỰ}ỉỸỰâajêàỰũfi-Ó.âỰẶà5iÚSỰÓảỰhá4RỰóà6}Ự}áẩâỰ]!hỰ]7Ựẳ#ẵỰâá#RỰóẽàỰáẩỰễiỸâỰhfẩâaỰaàdâaỰâájỰ}áẩâỰ]!hỰ]7Ựẳ)ểỰẳ#âaSÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤÂajêàỰũfi-Ó.âỰẶà5iỰó#ỰỂỸỰẶcỰ]5iỰẳicâỰhàâỰf?âaỰhfấâaỰ}ie}ỰgdâaỰ}ỉỸỰáẩRỰóà6}Ựẳ#ẵỰ*âỰ]jế}Ựẳ#ỰâáêỰó#ấỰ}@}ỰóãỰhá(âỰáẹỰhfếRỰâ3âỰặáàỰó#ấỰâá#ỰẵẽàỰáỸỏỰgỸiỰẵẹàỰaàỸàỰ]ấ=âỰg$âỰọi!hRỰáẩỰ]5iỰhéỰ}ák}Ựẳ8Ự}$ẵỰẻâỰhá(âỰẳàâáSỰHfấâaỰẳ8Ự}íâaỰâá#ỰẵẽàỰ}ỉỸỰâajêàỰũfi-Ó.âỰẶà5iỰ}ầỰẵehỰẳ8Ự[#âáỰ}áấỰh!hỰ}$Ự}@}Ựẳấ=àỰhá(âPỰÂíàRỰGcâaỰó#ỰGdỰẵ6âáSỰ“ÕỰâaáắỸỰ}ie}Ự}íâaỰâ#ỏỰẳ#ỰẵêàỰh!hỰ}$Ựhá(âỰẳàâáỰó5Ự}ákâaỰaà@ẵỰ}áấỰaàỸỰ}áỉỰ]%Ự}ầỰâá#ỰẵẽàỰặáỸâaỰhfỸâaRỰâỸỏỰẵêàỰ}@}Ựhá(âỰó5ỰểáìỰáeỰó#Ự*âỰẵlâaỰâá#ỰẵẽàỰUẲ8Ự*âỰẵlâaỰâá#ỰẵẽàỰ}ỉỸỰâajêàỰũfi-Ó.âỰẶà5iRỰÁđỰưájÚSÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤÂajêàỰỂỸỰẶcỰẳicâỰhcâỰháêỰhá(âỰẲíỸSỰÁ?âaỰâ*ẵRỰáẩỰẳ#ẵỰẳ8Ựổểà"fỰó#ấỰhá@âaỰWỰ.ẵỰẳã}áỰhfjẽ}Ựẳí}ỰọidâaỰaàdâaQỰhá@âaỰÝỰ.ẵỰẳã}áỰháảỰẳ#ẵỰẳ8ỰỂiáỰ{ấáỰó#Ựhá@âaỰỮỬỰ.ẵỰẳã}áỰháảỰẳ#ẵỰẳ8ỰẶó*âaỰhfjẽ}ỰặáàỰháiỰáấ=}áSỰÂaấ#àỰfỸRỰáẩỰ}ậâỰ}ầỰẳ8ỰH*âaỰỸể"fRỰ}ầỰâaáắỸỰẳ#Ự}(iỰ}áí}ỰẵìỸỰaà"ấỰhfđâaỰọỸâáỰhdhSỰẶácâaỰ]câaỰâájỰâajêàỰũfi-Ó.âỰẶà5iRỰâajêàỰỂỸỰẶcỰềỰáỸàỰáiỏ6âỰẵà5âỰâíàỰÁjẽâaỰÁầỸRỰừỸặfcâaỰặáấ$âaỰỮỬỰâa#âỰâajêàSÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤHá"ấỰh@}Ựaà$ỰÁđỰưájRỰ]à7ẵỰâéàỰ{)hỰâá!hỰhfấâaỰ]êàỰgdâaỰó*âỰáầỸỰó)hỰ}á!hỰ}ỉỸỰâajêàỰỂỸỰẶcỰẳ#Ự[6hỰó@ỏRỰ@ấỰặádỰó#Ự]ỸâỰẳ@hỰ}@}Ựó)hỰ[ịâaỰhfấâaỰaàỸỰ]ảâáQỰ}ậâỰó*âỰáầỸỰhàâáỰhá(âỰhiỏỰ}ájỸỰểáấâaỰểáíỰâájâaỰ“ểá(âỰâ#ấỰ]%Ựặá&}ỰáẩỸỰ]jế}Ựâ hỰâá.âỰ{$âỰg.iỰọỸRỰgmỰfiâaỰ}$ẵỰhmỰâáà3âỰhfjẽ}Ự}ie}ỰgdâaỰ](ỏỰaàỸâỰẳỸấỰâẻàỰâíàỰflâa”ỰUừêàỰgdâaỰọ%ỰáeàỰó#Ựó*âỰáầỸỰ}ỉỸỰâajêàỰỂỸẶc/H#ỰCà-ÁđỰưájÚSÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤừêàỰgdâaỰó*âỰáầỸỰhàâáỰhá(âỰ}ỉỸỰâajêàỰũfi-Ó.âỰẶà5iỰó#ỰỂỸỰẶcỰf!hỰểáấâaỰểáíRỰ]ỸỰ[=âaRỰâáà5iỰhfấâaỰgdỰ]ầỰ]jế}ỰaảâỰaàoỰ]4âỰâa#ỏỰácẵỰâỸỏỰó#Ự]jế}Ựh@àỰáà6âỰẵehỰ}@}áỰgàâáỰ]eâaỰễiỸỰ}@}Ự{#àỰóà4hỰâájPỰẲ8Ựh4ỰỎ#âaỰhfấâaỰg$âỰọi!hỰ}ỉỸỰâajêàỰũfi-Ó.âỰẶà5iỰUÁđỰưájÚQỰHị}Ự]àỰgàẵỰUỎỰHáàÚQỰẲ8ỰáeàỰổ-aàỸỰ}ỉỸỰ]đâaỰ{#ấỰỂỸỰẶcỰUÁđỰỂájẻâaÚRỰẲ8Ựáấ#âỰ.âỰháéỰhá(âỰềỰ{$âỰổỰẲà3âaRỰọ%ỰH#ỰFịhRỰừỸặfcâaỰUẶfỸỏỰGkặÚ…Ù/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤHfấâaỰ]êàỰgdâaỰó*âỰáầỸỰ}ỉỸỰẵảâáRỰ]àỰgàẵỰẳ#ỰẵehỰh)ểỰhị}Ự}ầỰhmỰẳ.iỰ]êàỰ}ỉỸỰâajêàỰũfi-Ó.âỰẶà5iRỰhá7Ựáà6âỰặá@hỰóẩâaỰhmỰ[ấỰỏ3iỰ]jẻâaỰ}ỉỸỰháỸâáỰâà3âỰâajêàỰ]đâaỰ{#ấỰ[.âỰhe}Ựháà7iỰgdỰâẻàỰ].ỏSỰH@}Ựaà$ỰỎỰHáàỰhfấâaỰ{#àỰóà4hỰHị}Ự]àỰgàẵỰ}ỉỸỰâajêàỰũfi-Ó.âỰẶà5iỰ]%Ựh@àỰáà6âỰẳ3âỰhfjẽ}Ựẵ&hỰ{=âỰ]ẩ}ỰẵehỰặáiâaỰ}$âáỰâ3âỰháẻỰ[jẽàỰ@âáỰhf*âaRỰ{3âỰ{êỰgidàỰháỸâáỰó&âaRỰâáoâaỰ]càỰ{=âỰhf1ỰhmỰhảâáỰễiỸỰhà4âaỰá@hỰaàỸấỰ[iỏ3âSÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤẲêàỰỏ3iỰhájẻâaỰhfỸấỰanàPỰ“ÂájỰhf*ẵỰâ*ẵỰ]jế}Ựa:ểỰẵehỰẳ(â/ÂájỰẵjêàỰâ*ẵỰ]jế}Ựa:ểỰẵehỰ[ãể/Á%ỏỰ}áiâaỰóiàỰ}áấỰhfậâRỰ}áấỰhfẩâ”Ự<âỰ}ákỸỰ{ỸấỰ]à5iỰẵidâỰâầàSỰẲ#âỰ]à6iỰẤ@hỰó#ỰỌ#ỰâẽhỰ]jế}Ựhà4âaỰ]#âỰHỸỰẳjỰhá@âáỰháầhRỰá.âỰáấỸâRỰhà4âaỰg@ấỰẶáiàỰẳí}Ự{éâaỰẳí}Ựhf(ẵỰễiỏ6âỰáậỸỰóẽàỰâáỸiRỰa.ỏỰ]&ẵỰgỸỏỰẳậâaỰâajêàỰhfấâaỰặácâaỰaàỸâỰ](ỏỰ}á!hỰâá=}Ựó#ỰháẻRỰặáà4âỰh@}Ựaà$ỰhádhỰẳ3âỰ“ẳ%âaỰẵ=âỰ]4âỰâaệỰâa#âa”SỰÂ3âỰ[>iỰ}ầỰhá#âáỰ]càỰáỸỏỰặácâaỰặácâaỰễiỸâỰhfẩâaRỰ}dhỰẳ#ỰhfấâaỰâáãểỰgdâaỰ}*âaỰhf#âỰ}ỉỸỰhiéàỰhf1RỰ}ầỰâáoâaỰểáíhỰaà.ỏỰáẩỰhá$ỰáđâỰẵảâáỰ{ỸỏỰ{éâaPỰ“HỸỰá%ỏỰhák}Ựhá"ấỰó(âaỰhf*âaỰg@âa/HỸỰ}ìâaỰóiàỰ}áấỰâ*ẵỰhá@âaỰhfẩâỰ](ỏ…”SÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤÂajêàỰ[.âỰhe}ỰềỰẵà5âỰH.ỏỰỄi$âaỰHfãỰ}ầỰẵehỰaàỸỰh#àỰâá=}Ự}ịỰf!hỰểáấâaỰểáíSỰẴẹàỰẳấ=àỰâá=}Ự}ịỰ]7Ựểáị}ỰóịỰẵehỰẳ8ỰáeàỰặá@}ỰâáỸiSỰÂ4iỰâájỰhfấâaỰhị}Ự]àỰgàẵRỰâajêàỰÓ.âỰẶà5iRỰỂỸỰẶcỰgnỰ[ịâaỰ]#âỰHỸỰẳjỰó#Ựg@ấỰẶáiàỰháảỰ“ẳ8Ựh4Ựhá(âỰẳàâáRỰẳ8ỰhỸâaỰểá$àỰ}ầỰháỸâáỰẳỸRỰ}áà3âaRỰhfdâaQỰẵlâaỰẳí}ỰẵẽàỰểá$àỰ}ầỰâá=}Ự}ịỰọỸỰfêQỰẳ8Ự}íâaỰ}(iỰáđâỰểá$àỰ}ầỰg@ấỰểà…”ỰUÂá=}Ự}ịỰ}ỉỸỰ}@}Ự[.âỰhe}Ựẵà5âỰH.ỏỰỄi$âaỰHfã-ổâáỰHáàÚSÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤẶácâaỰ}áăỰ]5Ự})ểỰ]4âỰặáạỸỰ}=âáỰó*âỰáầỸỰẵ#ỰhácâaỰễiỸỰ]ầRỰ}@}Ựh@}Ựaà$Ự]%Ựâ3iỰ{)hỰ]jế}Ựểá<ẵỰ}á!hỰaỸâỰ[=RỰẵehỰẳậâaỰ]àỰhá"ấỰ}@}áỰẵ=âaỰ}ỉỸỰâajêàỰũfi-Ó.âỰẶà5iRỰỂỸỰẶcSỰÂầàỰ]4âỰhfỸâaỰgk}Ự}ỉỸỰâajêàỰÓ.âỰẶà5iRỰỂỸỰẶcỰặácâaỰhá7ỰặácâaỰâá&}Ự]4âỰ]càỰặáiỏ3âỰhỸàSỰẶácâaỰ}áăỰ}ầỰhá4RỰhfấâaỰâáoâaỰâ*ẵỰ}áà4âỰhfỸâáRỰâáoâaỰ]càỰặáiỏ3âỰhỸàỰ}ậâỰa@âáỰó@}ỰẵehỰhfẩâaỰhf@}áỰháà3âaỰẳà3âaRỰ]ầỰẳ#Ự}!hỰaà!iỰh#àỰẳà6iỰẵ)hSÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤẲ#ỰẵehỰâajêàỰ}ấâỰ}ỉỸỰ[.âỰhe}ỰỂỸỰẶcRỰh@}Ựaà$ỰẶcỰẶ*âỰGjẻâaỰ]%Ự}ầỰâáoâaỰ{#àỰóà4hỰhá7Ựáà6âỰgmỰỸẵỰáà7iỰg.iỰg&}Ựó5Ự]êàỰgdâaỰó*âỰáầỸỰhàâáỰhá(âỰ}ỉỸỰ{#Ự}ấâỰ[.âỰhe}ỰẵảâáSỰẶáàỰâầàỰ]4âỰhfỸâaỰgk}Ự}ỉỸỰâajêàỰểáịỰâoỰâẻàỰ].ỏRỰh@}Ựaà$Ựâá&}Ự]4âỰ]càỰặáiỏ3âỰhỸàỰóẽàỰâáoâaỰ}áàỰhà4hỰháíỰóãSỰHfấâaỰ{#àỰóà4hỰ“ừcàỰặáiỏ3âỰhỸàỰhfấâaỰ]êàỰgdâaỰâajêàỰÓ.âỰẶà5iRỰỂỸỰẶc”RỰâajêàỰ]ẩ}Ự]jế}Ự{à4hỰhá3ẵỰó5ỰâáoâaỰâaá6Ựâá.âỰâajêàỰÓ.âỰẶà5iRỰỂỸỰẶcỰ]%ỰặôỰ}câaỰẳ#ẵỰfỸỰâáoâaỰ]càỰặáiỏ3âỰhỸàỰólỸỰẵỸâaỰhạâáỰhá<ẵỰẵộRỰólỸỰểá$àỰ]$ẵỰ{$ấỰ]jế}Ựỏ4iỰhdỰ{ạỰẵ)hỰ]7Ự{3âỰhfấâaỰ}!hỰaà!iỰ]jế}Ự}@}Ựẳấ=àỰh#àỰẳà6iỰểáị}ỰóịỰ}áấỰ}@}áỰẵ=âaSÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤÂajêàỰÓ.âỰẶà5iRỰỂỸỰẶcỰ}ầỰâáà5iỰâaá5Ựhfiỏ5âỰhádâaỰâájỰ[6hỰháéỰ}<ẵRỰ]ỸâỰẳ@hỰ]jế}ỰaảâỰaàoỰ]4âỰh)âỰ{.ỏỰaàêSỰHảâáỰỏ3iỰóẽàỰâaá5Ự}ìâaỰâáoâaỰâẹỰẳm}ỰaàíểỰâaá5Ựhfiỏ5âỰhádâaỰ}ỉỸỰ{#Ự}ấâỰáđàỰgàâáỰ]jế}Ựhá7Ựáà6âỰhfấâaỰ}@}Ự{#àỰóà4hỰÂaá5Ự[6hỰháéỰ}<ẵỰềỰổỰHí}Ự]ỸâaỰáđàỰgàâá-HfjẻâaỰỄiỸâaỰÁà6ểQỰÂajêàỰ]#âỰcâaỰóẽàỰhảâáỰỏ3iỰổỰưáầà-ẶcỰẶ*âỰGjẻâaSSSÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤưĩâaỰễiỸỰ}idâỰg@}áỰâ#ỏRỰ}áíâaỰhỸỰ]jế}Ự{à4hỰhá3ẵỰó5Ựó*âỰáầỸỰ<ẵỰhám}Ự}ỉỸỰâajêàỰÓ.âỰẶà5iRỰỂỸỰẶcSỰừầỰẳ#ỰájẻâaỰóãỰâđâaỰgỸỏỰ}ỉỸỰ}á âỰfjếiỰ}(âRỰfjếiỰ]ấ@}QỰẳ#Ự{@âáỰổỏệáỰ!ẵỰ@ểỰájẻâaỰọi.âQỰ}ỸâáỰọàỰ&ểỰ[.âỰ[%ỰâájâaỰ}ákỸỰâáà5iỰ}á!hỰ[àâáỰ[jệâaQỰẵầâỰỸỸfỰó"ẳỰ}.âỰ]jáỰU}á@ấỰâ!iỰ]:}ÚỰẵỸâaỰ])ẵỰâaáắỸỰhảâá…ỰẶácâaỰ}áăỰ]ẻâỰhái(âỰẳ#ỰâáoâaỰẵầâỰ*âỰẵ#ỰễiỸỰ].ỏRỰ}@}Ựh@}Ựaà$Ự}ậâỰặá&}ỰáẩỸỰ]jế}ỰhạâáỰ}@}áRỰẳdàỰgdâaỰ}á.âỰhám}RỰaà$âỰ[ãỰ}ĩâaỰâájỰh!ẵỰẳậâaỰ}ỉỸỰũfi-Ó.âỰẶà5iRỰỂỸỰẶcỰ[#âáỰ}áấỰâajêàỰhá.âỰó#Ựặá@}áỰễiõSÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤÂáoâaỰâ*ẵỰễiỸRỰóà6}Ự{$ấỰhđâỰó#Ựểá@hỰhfà7âỰó*âỰáầỸỰ}@}Ự[.âỰhe}Ựhf3âỰ]ãỸỰ{#âỰhăâáỰ}ájỸỰ]jế}Ựhấ#âỰ[à6âSỰừ:}Ự{à6hỰẳ#Ựhà4âaỰâầàRỰ}áoỰóà4hRỰểáấâaỰhị}RỰh)ểỰễi@âRỰhfỸâaỰểáị}Ựhfiỏ5âỰhádâa…Ự}ỉỸỰ[.âỰhe}ỰÓ.âỰẶà5iỰó#ỰỂỸỰẶcỰ]ỸâaỰ]kâaỰhfjẽ}ỰâaiỏỰ}ẻỰẵỸàỰẵehỰ[(âSÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤHácâaỰễiỸỰ}idâỰg@}áỰÂáoâaỰaà@ỰhfãỰó*âỰáầỸỰ]:}Ựg&}Ự}ỉỸỰâajêàỰũfiỰ-ỰÓ.âỰẶà5iỰó#ỰỂỸỰẶcỰ-Ựh)ểỰỮRỰ}@}Ựh@}Ựaà$ỰẵidâỰanàỰa&ẵỰhácâaỰ]à6ểỰó5ỰgmỰ}(âỰháà4hỰểá$àỰ{$ấỰhđâRỰểá@hỰáiỏỰaà@ỰhfãỰ{$âỰg&}Ựó*âỰáầỸỰ}ỉỸỰ}@}Ự[.âỰhe}Ựũfi-Ó.âỰẶà5iỰó#ỰỂỸỰẶcỰhfấâaỰâáãểỰgdâaỰáà6âỰ]=àQỰặ3iỰaẩàỰ}@}Ự}!ểRỰ}@}Ựâa#âáRỰ]ãỸỰểájẻâaỰễiỸâỰh.ẵRỰ}ầỰ}áạâáỰg@}áỰểáìỰáếểỰ]dàỰóẽàỰ}câaỰh@}Ựâaáà3âỰ}kiRỰgjiỰh(ẵRỰ[ã}áỰhái)hỰ]dàỰóẽàỰẳã}áỰgnRỰó*âỰáầỸỰ}ỉỸỰ]đâaỰ{#ấỰâẻàỰ].ỏSÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤÂájỰ]%Ự]5Ự})ểỰềỰ](iỰ{#àỰóà4hRỰ[àỰg$âỰó*âỰáầỸỰhfiỏ5âỰhádâaỰ}ỉỸỰâajêàỰũfi-Ó.âỰẶà5iỰó#ỰỂỸỰẶcỰf!hỰ]đỰgeSỰưidâỰg@}áỰÂáoâaỰaà@ỰhfãỰó*âỰáầỸỰ]:}Ựg&}Ự}ỉỸỰâajêàỰũfi-Ó.âỰẶà5iỰó#ỰỂỸỰẶcỰUh)ểỰỮÚỰ}áăỰẵẽàỰ]5Ự})ểỰ]4âỰẵehỰểá(âỰaà@ỰhfãỰhfấâaỰặáấỰh#âaỰ]đỰgeỰ]ầSÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤÁỏỰóẩâaỰóẽàỰâáoâaỰ](iỰg@}áỰhà4ểỰhá"ấRỰ}@}Ựh@}Ựaà$Ựhà4ểỰhị}ỰểáéỰ})ểỰ]jế}Ựá4hỰâáoâaỰaà@ỰhfãỰó*âỰáầỸỰ]:}Ựg&}RỰâáoâaỰểáấâaỰhị}Ựh)ểỰễi@âRỰó*âỰáầỸỰ}éỰhfiỏ5âỰ}ỉỸỰâajêàỰ]đâaỰ{#ấỰ[.âỰhe}Ựháà7iỰgdỰâầàỰhf3âRỰặ7Ự}$Ựóà6}ỰfíhỰfỸỰâáoâaỰh)ểỰhị}Ựẳ=}Ựá)iỰ]7ỰhlỰ]ầỰẳấ=àỰ{ẫỰ[(âRỰaầểỰểá(âỰọ.ỏỰ[mâaỰẵehỰ}ie}ỰgdâaỰó*âỰẵàâáRỰaà#iỰ]0ểỰ]dàỰóẽàỰâajêàỰũfi-Ó.âỰẶà5iỰó#ỰỂỸỰẶcỰềỰẵà5âỰH.ỏỰỄi$âaỰHfãSÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤẴàâáỰHá$ấÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤỢ“ÂáoâaỰaà@ỰhfãỰó*âỰáầỸỰ]:}Ựg&}Ự}ỉỸỰâajêàỰũfiỰ-ỰÓ.âỰẶà5iỰó#ỰỂỸỰẶc”Ựh)ểỰỮỢRỰÂỌũỰHái)âỰÁầỸRỰâ*ẵỰVỬVỮÙ/ểỤ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

Sân cỏ châu Âu vượt qua bóng ma COVID-19

Sân cỏ châu Âu vượt qua bóng ma COVID-19
2021-08-17 07:56:28

(PLO)- Sau hơn 17 tháng, chính xác là 522 ngày ròng rã, giải Ngoại hạng Anh đã diễn ra trôi chảy với những khán đài đông nghẹt khán giả thưởng thức các trận cầu hấp dẫn.

Khi các nhà hát “online” trong mùa dịch

Khi các nhà hát “online” trong mùa dịch
2021-08-12 08:29:22

(Thethaovanhoa.vn) - Không còn là những tiết mục mang tính tự phát của một vài cá nhân, việc thực hiện những chương trình biểu diễn trên nền tảng Internet đã phần nào trở thành...

“Đổi gió” ở vùng biển vắng

“Đổi gió” ở vùng biển vắng
2021-08-03 14:31:58

QTO - Cửa Việt, Cửa Tùng là những cái tên đã rất quen thuộc, nhưng Quảng Trị còn có nhiều bãi biển đẹp và hoang sơ khác. Giữa mùa hè, khi COVID-19 đang...

Nữ sĩ Xuân Quỳnh trong ký ức các con

Nữ sĩ Xuân Quỳnh trong ký ức các con
2021-07-27 14:06:01

QTO - Xuân Quỳnh là nữ nhà thơ nổi tiếng của văn chương Việt. Bà kết hôn với kịch gia Lưu Quang Vũ, có một con chung là Lưu Quỳnh Thơ. Trước khi lấy Lưu...

Đồng đội

Đồng đội
2021-07-24 05:21:44

QTO - Không hiểu vì điều gì mà trong suốt quãng thời gian dài lớn lên bên nội, tôi luôn nhớ đến những câu chuyện nội kể về đồng đội mình. Họ là người lính...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết