Cập nhật:  GMT+7
4bq14buhZGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgP3Dhuq7hu6Xhu4/huqvDouG7pOG7g+G7p2Lhu59w4buD4bqwYuG6ruG6qGLhuqDhu6Hhu4fhuq5i4bquw4Nw4bubxaliw7lwxanhu6Fi4bqu4buVYkThuqbhu7nFqWLhu414cOG6tS/hu6Fkw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oOG7oOG7j+G7gcOy4bqrw6LhurclP+G6s2ItYsOS4bqyYuG7jXZwYuG6ruG7gcOJYsO54buhdsWp4bufYsOz4burxali4bul4buDxanhu6Fi4bulw6zFqWLFqeG7oeG6pmLhu6fhu7FwYsWp4buf4bqm4bu5cMSDYsWp4buh4bqmxanhu59idsWp4bufYsWo4buf4bqww4nhu53FqWJdaMWpYj/hu6Hhu4PFqeG7oWLhurfhurnhurli4bqu4bqww71w4bqzYsOBYuG6ruG7oXbFqWI/4buh4bqmQcWp4bufYsWo4buf4bqww4nhu5nFqcSDYkVnYuG7oGZwYuG7pMSp4bunYuG6t+G7oGZwYuG7pGjFqeG7n8SDYiXhurBmxanhu59iP8ODc+G6s2Lhu41nYkThuqZB4bquYuG7peG7mcWpYsWp4buhQ8Wp4bufYsO54buhcOG7leG7p2LDueG7oeG6sMOJ4buV4bquYsOzw4Lhu4Fib2bFqWLhuq7hu6HEqcWpYuG7jeG7m2Lhu6Xhu4Phu6di4bufcOG7g+G6sGJvw63FqeG7n2Lhu6d2YuG7oXLFqeG7oWLDuXDFqeG7oWLhuq7hu5Vi4bquw73FqeG7n2Lhu6FB4bqg4bqv4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6LhurXhuq7hu4Fv4bul4buPYsSC4bquw4nhu6Xhu4844bqr4bun4buBw4Phu59wxanhuqPEkeG6oEVi4buB4bqw4bquxrDhuqvDouG6teG6rsODw6LhurXhuq7DssOi4bq1cOG7p+G7n2Lhu4Hhu6Xhuq444bqr4bqrYsSQcMOy4bqu4buhOOG6q8OpY2Phuqti4buh4buPcOG7n+G7oeG6rjjhuqvDqeG6ueG6u+G6q2LEgsODw7M44bqr4buh4bqu4bqu4bqg4bqjLy9v4buBxrDhuqLhurDhu4HFqeG7n+G6rsODcOG6r0TFqS/huqDGsMOD4bqu4buB4bulxIIvYy8/w4PhurDGsMWp4buf4bqi4bqw4buBxanhu5/hu6Fw4buP4bqgL+G7oXBkxJFl4buP4bqg4bq9w6rhur/hu6dvYuG6t2Thur3hurPhuq/DuuG6oOG7n+G6qy/DouG6tS/huqDDouG6tS/huq7DssOi4bq1L+G6rsODw6LhurXhuq7Dg8Oi4bq14bquw7LDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8OiXeG6puG7ucWpYsOz4buhw6hiw7PDguG7gWJ2xanhu59ixajhu5/hurDDieG7ncWpYl1oxaliP+G7oeG7g8Wp4buh4bq1L+G6oMOi4bq1L+G6rsOyw6LhurUv4bquw4PDouG6tS/huq7hu4Fv4bul4buPw6JWxanhu59iP+G7oeG7g8Wp4buhYsOz4buhxrBib3Dhu5Xhuq7Eg2Lhu6Hhu7XFqWJkY2LFqWjhu6di4bquw4Phuqbhu7fDs8SDYuG6rsODxrDFqeG7n2LDueG7oXBi4buN4buBxanhu59iw7PhurB3w7Ni4buNauG6rmLhuq7Dg3jFqeG7n2LDs8Spw4nEg2LDueG7oXbFqeG7n2Lhu6fhu4HDiWLDs+G6sHfDs2Lhuq7Dg+G6tsWp4bufYuG6ouG6sGZi4buncsWpYsWp4buZxalidsWp4bufYm9zYsOz4bq04bquYuG7p2rhuq5iw7Phu4fFqeG7oWLhuq7hu4HDieG6r2Lhu6ThurbDs2LFqeG7g8OJxINiw7lwxanhu6Fi4bqu4buVYuG7n3Dhu4Fi4buNcsWp4buhYsO54buh4bupYsO54buhaMWpxINidsWp4bufYkR2YsOz4bqyxanhu59ib3Bi4bqi4bqw4buBxaliRHJiw7nhu6F2xanhu59ib3Dhu5Xhuq5iw4N4cGLhu43EqcOJYuG7peG7g+G7p2Lhu59yYuG7jeG7m2LFqeG6sHZwYsOz4buHw7Niw7PGsMWp4bqvYsOT4buDxanhu59ixanhu5/hu6F1xINidsWp4bufYsOz4buDxanhu59i4bqu4bqqYsWp4buhw4Jiw7nhu6F2xanhu59i4bqu4buh4bubYuG7n+G6tMOzYsWp4bufZ2Lhu43hu5tiw7Phu4fDs2LDs8awxali4bqg4buhZnBiw7nhu6HDveG6r2LDksawYuG7jeG7qcSDYuG7p+G7t3Biw4Phu4FiRHDGocWpYuG7jeG6pkHDs2JE4buDcGLFqeG7n+G7g8OJxINidsWp4bufYm/hu4PFqWJE4bu3cGJEQWLhu6Xhu5nFqWLDueG7oeG7gXBi4buhxrDhu4HFqeG7n2JE4bqyxanhu59i4buf4burYuG7jXhwYuG7jeG7m2Lhuq7Dg3jFqeG7n2LDs+G7ocOoYkThu4Niw7Phu6FoxalixanhurB2cOG6r2Lhu6ThurbDs2Lhu41r4bqwYuG7gXBiw7PhuqTFqeG7n2Lhu4dwYsWp4buf4buFcMSDYm/DgXBi4bquw4Phu5nFqWJE4bqyxanhu59i4buNauG6rmLFqeG7g8OJYm/GsOG7p2Lhu43hu4XFqWLhuq7Dg8awxanhu59iw7Phu6Fw4buVxali4bquw4Phu4HFqeG7oWLDs+G7q8WpYsSC4bup4bquYuG7peG7hXBixanhu6Fw4buX4bqwxINi4bquw4PGsMWp4bufYuG7peG6tsOzYuG7jeG7qcSDYnbFqeG7n2JE4bqo4buBYuG7p+G7t3Bib3Ni4bqu4buh4bqm4bu1xanhu59i4bquccOz4buhYsOyxrBib8aw4bunYuG7p3LFqWLhu5/EqcOJYsOD4buB4bqvYuG7jHnFqeG7n2JEcOG7mcWpYuG6ruG7oeG6sMOJ4buV4bquYuG6oOG7oeG6tMOzYuG7jeG6pkHDs2JEQWLDs8awxanEg2JE4bqo4buBYuG7peG7g+G7p8SDYnbFqeG7n2JE4bqo4buBYuG6ruG7oeG6sOG7mWLFqeG7n+G6puG7uXBiw4Phu4Ni4bqg4buh4buHYm/GsOG7p2Lhu6dyxali4bquw4Phu5nFqWLDsnDGocWpYuG6rnHDs+G7oWLhu41q4bquYkThuqjhu4Fi4bqg4buh4buH4bquYsOy4buxxali4bqu4buh4bqqw7Nib3Lhuq9iP+G7oeG7lWLDg3hwxINiw7Phu6Hhu4vFqeG7n2Jv4buBxrBi4bulxKnhurBixILhu4HhurDEg2Lhu6Hhu7XFqWJkYuG7oeG7gWLhu41q4bquYm9zYsWp4buhcOG7neG7p2JvxrDhu6di4buncsWpYuG6ruG7oeG7g8Wp4buhYuG7jWrhuq5ixILhu4XDs+G7ocSDYkRBYsOz4buheMWp4bufYnbFqeG7n2LDieG7mcWpYuG6rsSp4bunYsSCZsWpYkXhurBq4bqu4bqvYsWo4buf4buDw4li4bul4buFcGLFqeG7n+G7g8OJxINixanhu6FDxanhu59i4bul4bqwd8Wp4bufYsOz4buhw6hiReG7gcWp4buhYm9p4bquYuG7jWvhurBiw7Phu6HGsGLhuq7hu6HhurBi4buhxrDhu4XDs+G7oeG6r2I/4bqww4lixanhu6Fw4buZxanEg2LDssawYsOz4buh4bqm4buBYsOz4bupYsO5cMWp4buhYsWp4buf4buhcMah4bunYuG6rsODeMWp4bufYsOz4buhw6hixanhu5nFqWLFqWjFqeG7n2LEguG6sGrhuq7Eg2LDs+G7oWrhuq5i4bul4bqmQcWp4bufYsOz4buh4bqm4buBYsWp4buh4bqmYuG7p8awxanhu59i4bun4bqwd8WpxINidsWp4bufYuG6ruG6qmLhuq5y4bunYuG6ruG7q3Bi4bqi4bqw4buBYsSC4buHw7Phu6Fib+G7h8awYuG7jeG7m2Lhu6Hhu7HDs2LDs+G7h8Oz4buhYuG6rsODeMWp4bufYsOz4buhw6hiw4Fi4bqudMWp4buhYj/hu6Hhu4dwYsWo4buf4bqww4nhu5nFqS1i4bqu4buhw4Ji4bqg4buhw4Jiw7PDguG7gWLDs8Spw4liw7Phu6HDqGJdcMah4bquYsWo4buB4bun4bqvYj/huqhi4buN4bupxINidsWp4bufYuG7p+G7hcWp4buhYsOy4buFxalixanhu6Fs4bqgYuG7n3B3xanhu59iw7Phu6HDqGLDs+G7qWJF4bqwauG6rmJF4bqsYuG6ruG6qGI/4buh4buHcGLFqOG7n+G6sMOJ4buZxaliROG7l2Lhuq7Dg3jFqeG7n+G6r2Lhu4zhu5tiw7PEqcOJYsOz4buhw6hiReG6rGLhu6Xhu4XFqeG7oWLhu6dw4buXxaliT2nDs2LhuqDhu6HhurJi4buhQeG6oGJE4bu3cGJF4bqsYsWp4bupxanhu59i4buncOG7l8WpYj/Dg+G6sMWp4bufxINidsWp4bufYuG7jWdi4buNcOG7l+G6sGLDs+G7oXTFqeG7oWLhu6XhuqZBxanhu59i4bqg4buhxKnFqWJv4bupxali4bqg4buh4bqyYuG7oUHhuqBixanhu5nFqWLDs8Spw4liw7Phu6HDqGLDs+G7ocawYsWpaMWp4bufYsSC4bqwauG6rmLDs+G7gcawxINiRHNiw7Phu6HDqGLFqeG7n+G7seG6rsSDYsOz4buh4buH4bquYkThu4Ni4bqu4buh4bu14bunYsODauG6rmLhu41s4bunYuG7jeG7g+G6r2Lhu6BwxqHFqWJE4bqm4bu5xaliw7Phu6HDqGLDs8OC4buBYuG7n3Dhu4Fi4buNcsWp4buhYnbFqeG7n2I/4buh4buDxanhu6Fiw7Phu6HGsGLhuq7hu6HhurBixanhu6Fs4bqgYuG7p+G7s3Bixanhu5/hu4PDiWLhuq7huqhixJFjYy1lY2Nixanhu5/hu4PFqWLhu414xanhu5/huq9ixajhu5/GsOG7g3BiRHDGocOzYuG6rsODeMWp4bufYmRi4buh4buBYsOz4buhw6jEg2J2xanhu59iP+G7oeG7g8Wp4buhYsOz4burxalixanhurB2cGLhuq7hu6Hhu5nhu6di4bq5YsOzxrDFqWLhu6VBxalixanhu4dwxINi4bufa8WpYuG6uWNiw7PGsMWpYuG7pUHFqWLhuq7hu6Fz4bquxINi4buh4buDxanhu59i4bquw4No4bunYsOzxrDFqWLhu5/hu4PEg2Lhuq7Dg3jFqeG7n2LFqWrhu6figKZi4bun4buzcGLFqWjhu6diw7Phu6HGsGLhuq7hu6HhurBixanhu6Fs4bqgYuG6ruG6qGJk4bq5Yy1ixJFjY2Lhuq7Dg3DGoeG6sGLhu414xanhu5/huq9ixajhu6Hhu7li4buN4bupxINidsWp4bufYuG7jWdiRcSpw4li4buN4bqmQcOzYsWp4bufdnBixanhu6Hhu4Niw7lw4buZxaliw7N3xINiw7nhu6Hhu4HFqeG7n2Lhuq7Dg+G7gcWp4bufxINiw7Phu6li4buNcOG7l+G6sGLDuXDGocWpYsWp4bqwdnBiw7Phu4fDs2LDs8awxaliaMWpYuG7oeG7scOzYuG7jeG7lcWpYsWp4bu1cGLhu43hu5XFqWLDs+G7oXfFqeG6r2LDmeG7oXbFqeG7n2LDs+G7oXRi4bul4buD4bunYuG7n3Dhu4PhurBiw7Phu6HGsGJvZsWpYuG6ruG7ocSpxanEg2J2xanhu59iP+G7oeG7g8Wp4buhYsOz4burxali4bufcOG6tuG6oGLhu43DgMSDYuG7oeG6puG7t8Wp4bufYsOybsWpYsOz4buhxrBixanhu6Fw4buX4bqwYuG7oXli4bquw4PGsMWp4bufYuG6ruG7oXbFqWLDs+G7h8Oz4buhYuG6rsODeMWp4bufYsOz4buhw6hiReG7gcWp4buhYkThu4Ni4bul4buD4bunYkThuqbhu7nFqWLhu43hu5ti4bqg4buh4buH4bquYuG6rsODcOG7m8WpYsO5cMWp4buhYuG6ruG7lWLhu59w4buBYuG7jXLFqeG7oeG6r2Jd4bu3cGLhuq7hu6Hhu4PFqeG7oWLhuqLhurBmYuG7jeG7heG6rmLhu43huqZBw7Ni4bquw4PGsMWp4bufYuG7peG7gcawYuG7jXnFqeG7n2LEgmbFqWJF4bqwauG6rmLDs+G6pMWp4bufYsWp4buh4bqmYuG6rnHDs+G7oWLDs+G6qsOzYuG6ruG7oeG7geG7p2Lhu59w4buBYsOz4buHw7Ni4bqg4buhxrDFqeG7n2Lhuq7Dg+G7g8awYkVnYuG7oXlwYsOBYuG7jXPhu4Fi4bqg4buh4bqm4bu1xanhu5/Eg2Lhu59w4buBYuG7jXLFqeG7oWJ2xanhu59i4buN4bqmQcOzYsOzdsWp4bufYsWp4buhbMWpYuG7n3Dhu4Fi4buNcsWp4buhYkRoxali4buh4bup4buBYuG6rnDhu5nhurBib3Dhu5vhurBiROG7g2LEgmbFqWJF4bqwauG6rmLhu59w4butcGLDs8OC4buBYuG7oeG6sMOJxqHFqWLhu6BmcGLhu6Roxanhu5/huq9iVsWp4bufYj/Dg2vFqWJdaMWpYj/GsGbFqcSDYsOT4buhw4Ji4bquc8Oz4buhYuG7oHlwYsWodsWp4bufYsOyxKnFqWJFZ2Lhu6BmcGLhu6TEqeG7p2LDs+G7ocawYm9w4buV4bqu4bqjYiBnYuG7oGZwYuG7pMSp4bunYsOz4bupYsWp4buhcOG7l+G6sGLhu6d2YuG7oXLFqeG7oWLDuXDFqeG7oWLhuq7hu5XEg2LFqeG7oeG6psWp4bufYuG7p3Zi4buhcsWp4buhYsO5cMWp4buhYuG6ruG7lWLhuq7DvcWp4bufYuG7oUHhuqBiw7PDguG7gWJ2xanhu59iP+G7oeG7g8Wp4buhYuG7peG7g2Lhu6d54bquYuG7jXDhu5vFqWLhu6Fyxanhu6Fi4bqucOG7meG6sGJvcOG7m+G6sOG6r2LDk+G7oeG6tsWp4bufYuG6rnZwYsSC4buTYsWp4buhxKnFqWLDg3nFqeG7n2Lhu6d2YuG7oXLFqeG7oWLDuXDFqeG7oWLhuq7hu5Vixanhu4PDiWLhu43hu5XFqWJE4bu3cGJv4buDYsOzxrDFqWLhuq7Dg8awxanhu59i4bquxrDhu4PFqWJFZ+KAneG6r2JP4buDcMSDYmbFqeG7oeG6o2LFqOG7njow4bucxahiXVDFqOG7oA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Mang ẩm thực muôn nơi về “miền hoa nắng”

Mang ẩm thực muôn nơi về “miền hoa nắng”
2024-07-20 05:25:00

QTO - Dù chỉ diễn ra trong 3 ngày từ 12 - 14/7 nhưng Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực quốc tế “Hương vị miền hoa nắng”, một hoạt động trọng tâm nằm trong chuỗi sự...

Đổi thay đôi bờ Bến Hải

Đổi thay đôi bờ Bến Hải
2024-07-19 05:20:00

QTO - Theo Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, giới tuyến quân sự tạm thời được lựa chọn trùng với sông Bến Hải thuộc địa phận huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị....

Công tác tuyên truyền đã được đẩy mạnh

Công tác tuyên truyền đã được đẩy mạnh
2014-12-16 06:25:04

(QT) - Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Thông báo kết luận số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 về tổ chức cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ban Thường vụ...

Nông nghiệp Quảng Trị, một năm nhìn lại

Nông nghiệp Quảng Trị, một năm nhìn lại
2014-12-15 06:47:03

(QT) - Những ngày cuối năm, chúng tôi về các vùng quê nơi nông dân đang xuống đồng làm đất chuẩn bị cho vụ sản xuất đông xuân sắp tới. Lão nông Trần Thanh Tân, HTX Thọ Nam, xã...

Hiệu quả từ mô hình nuôi cá lồng trên sông

Hiệu quả từ mô hình nuôi cá lồng trên sông
2014-12-15 06:45:49

(QT) - Nhằm giúp nhân dân sống ở vùng sông nước ổn định cuộc sống, nhiều năm qua, huyện Hải Lăng đã đầu tư và phát triển mô hình nuôi cá lồng trên sông. Từ hiệu mô hình này đã...

Chủ động sản xuất vụ đông xuân

Chủ động sản xuất vụ đông xuân
2014-12-11 06:54:16

(QT) - Dù còn hơn 1 tháng nữa mới bước vào vụ gieo cấy đông xuân 2014 – 2015 nhưng hiện nay ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh Quảng Trị đang tích cực chuẩn bị các...

Quá khó để thực hiện tiêu chí giao thông nông thôn

Quá khó để thực hiện tiêu chí giao thông nông thôn
2014-12-10 09:06:00

(QT) - Cùng với sự đầu tư của Nhà nước và nỗ lực của chính quyền địa phương, nhiều người dân đã tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền của, công sức để xây dựng, mở rộng đường giao...

Trăn trở cùng cây cam trên vùng đồi K4

Trăn trở cùng cây cam trên vùng đồi K4
2014-12-10 09:05:46

(QT) - Vụ cam năm nay trên vùng đồi K4 (xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) tiếp tục “được mùa kép” về năng suất và giá cả khiến người trồng cam rất phấn chấn. Tuy nhiên,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết