Cập nhật:  GMT+7
4bq34bujYuG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBKuG7n8ODw7rDsuG6reG6syrEguG7i+G7peG6qcOD4buj4bqy4bqp4oCcxJHhuqnhu6Xhu53EgsSQ4buR4bul4bqpw4NnbuG6qULhu4Hhu6Xhu53igJ3huqPhuqnhu6Phu4Hhu6Xhu53huql94buf4buVw4PhuqnhuqLDtOG6qcO64buR4bul4bqp4bul4bud4but4buf4bq3L+G7o2LhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOB4buiw7LDqm/huq3hurPhuq89KuG6seG6qS3huqnhu6Rmw7nhuqlj4bqr4bqr4bq94bqj4bqpTXfhuqlO4buj4buh4bul4buj4bqpw4PhuqBx4bqpbsWp4bqpKuG7o+G7reG7peG7neG6qW3hur/hu6fhuqlV4buTw4PhuqnDusSCauG7peG6qeG6ouG7r+G6qWPDqcSRLSpNLypb4bqp4bul4bud4buBxJDhuqlkYi/hurkvY+G6q+G6q+G6veG6qULhu5nhuqnDg3jhuqlu4buj4bqkbuG6qW7Egndu4bqpQmrhu6XhuqnDs3fhu6Xhu53huqnhuq9OfcOT4bqx4bqp4oCc4buk4budw4Lhu7Xhu5/huql94buf4buVw4Phuqnhu6TDqsO54bqpw4LEguG6qcOD4buf4buR4bul4bqpb+G6sOG7peG7neG6qeG7o+G7geG7peG7neG6qX3hu5/hu5XDg+G6qeG7pMOqw7nigJ3huqHhuqlNw6rhu6Xhuqkq4bujw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnDg+G6oOG6rG7huqksxJDhuqltw6rhu6XhuqkqIcOZKio9feG7pOG6qW7FqeG6qSrhu6Phu63hu6Xhu53huqnDg+G6oOG7n+G6qeG6ouG7r+G6qWTDqS8qKuG6oC3DmSoqWy1NKirhuqnhu6Xhu53hu4HEkOG6qcOpL+G6vS9j4bqr4bqr4bq94bqp4bujw4Lhu7Phu6Xhu53huqlvbOG7peG6qcOD4bqg4buf4buX4bul4bqpdeG7o8Oq4buf4bqpTn3Dk+G6qeKAnOG7pOG7ncOC4bu14buf4bqpfeG7n+G7lcOD4bqp4bukw6rDueG6qcOCxILhuqnDg+G7n+G7keG7peG6qW/hurDhu6Xhu53huqnhu6Phu4Hhu6Xhu53huql94buf4buVw4Phuqnhu6TDqsO54oCdw6PhuqkqcuG7peG7o+G6qeG6ssSQ4bqpPcSC4buD4bul4bud4bqpKuG6oHHhuqnDs+G7heG6qW7FqeG6qT3EgsSQ4buTw4PhuqnDs3Hhu6Xhu6PhuqlC4buZ4bqpQuG7n+G7lW7huqnDg+G7o+G7geG7peG7o+G6qcO6asOB4bqpTcOq4bul4bqpbuG7o3LhuqnDs+G7h+G7p+G6qU59w5PhuqnigJzhu6Thu53DguG7teG7n+G6qX3hu5/hu5XDg+G6qeG7pMOqw7nhuqnDgsSC4bqpw4Phu5/hu5Hhu6Xhuqlv4bqw4bul4bud4bqp4buj4buB4bul4bud4bqpfeG7n+G7lcOD4bqp4bukw6rDueKAneG6qULhu4HhuqnDg+G6oOG7n+G7l+G7peG6qXXhu6PDquG7n+G6qW7hur9u4bqp4bul4buj4buf4buVw7nhuqlC4bq24bqpbuG6tuG6qcOD4buj4buX4bqpw7Phu5fhuqnDg+G7o+G6rG7huqnhu6Phu5/hu5Xhu6Xhuqluxanhuqnhu6Phu5/hu5XEguG6qcOAxILhu4PhuqlOfcOT4bqpw4DEgsOq4bul4bqpw4PhuqDhu6nhu6Xhu53huqnhu6Xhu4HEkMOj4bqp4buk4budw4Lhu7Xhu5/huqk9xILhu4Phu6Xhu53huqkq4bqgceG6qcOCxILhuqnDg+G7n+G7keG7peG6qW/hurDhu6Xhu53huqnhu6Phu4Hhu6Xhu53huqk9xILhu4Phu6Xhu53huqkq4bqgceG6qSXDqsSC4bqpZeG6qeG7pWbDueG6qcOD4bqg4buf4buX4bul4bqpdeG7o8Oq4buf4bqpw4Phu6Phuqxu4bqp4buj4buf4buV4bul4bqpTn3Dk+G6qeKAnOG7pOG7ncOC4bu14buf4bqpfeG7n+G7lcOD4bqp4bukw6rDueG6qcOCxILhuqnDg+G7n+G7keG7peG6qW/hurDhu6Xhu53huqnhu6Phu4Hhu6Xhu53huql94buf4buVw4Phuqnhu6TDqsO54oCd4bqpw4PhuqDhu5Hhu6XhuqnDs3HDquG6qW3hu4Hhu6XhuqnDg3Lhu6Xhu6Phuqk9xILhu4Phu6Xhu53huqkq4bqgceG6o+G6qW7FqeG6qcOD4buj4buX4bqpw4Phu6Phu4nEkOG6qcOz4buLxJDhuqnDuuG7geG6qcO5d8OD4bqpbuG7o+G6suG6qcOD4bqgw4LDveG7peG7neG6qcOz4bqu4bul4bud4bqpw7Nn4bul4bqj4bqpbsWp4bqpReG6qeG7peG7neG7o3PDquG6qXXhu5/hu6Xhu6PhuqnDg+G7k+G6o+G6qW7hu6Phu6Hhu6Xhu6PhuqnDg+G6oHHhuqlC4buB4bqp4bul4buj4buL4bul4bqpQmbhu6XhuqnhuqLhu4vEguG6qeG6omdu4bqj4bqpbsSp4bul4bqpw4Phu6Phu5/hu5PDg+G6o+G6qXVxw4HhuqnDg+G7o+G7teG7n+G6o+G6qcOD4buH4bun4bqpw7PDguG7t27huqnhuqLhuqzhuqnDs3bhu6Xhu53huqnDg3Dhu6Xhu6Phuqlu4bqyw6rhuqlvw4LhuqnDusSCauG7peG6qUThu4Xhuqnhu6N34bufw6Phuqkq4bqm4bqpTn3Dk+G6qeG7peG7gcSQ4bqpw7Phu4XhuqlExILhu4nDg+G6qeG7o+G7n+G7leG7peG6qeG7peG7o+G7n+G7mcSC4bqpbuG6v27hu6PhuqnDuuG7gcO54bqp4bujw6rEkOG6o+G6qeG6ouG6v+G7peG7neG6qcOD4buH4bun4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnDgMSC4bq/4bqpw4PhuqBw4bul4buj4bqpw4PhuqDhu5/hu5fhu6Xhuql14bujw6rhu5/huqlC4buB4bqpw4N44bqpbuG7o+G6pG7huqnDg+G7o+G6rG7huqnhu6Phu5/hu5Xhu6XhuqPhuqnDgMSC4bq/4bqpw4PhuqBw4bul4buj4bqp4budZ+G7peG6qXXhu5PDg+G6qeG7neG7n+G6qsOq4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnDg+G7n+G7kcSC4bqpb+G6sOG7peG7neG6qULhu7Phu5/huqlv4bunw6rhu6Xhu6Phuqnhu6Xhu53hu6Phu5/hu5XDgeG6o+G6qeG7neG7n+G6qsOq4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnDg+G7n+G7kcSC4bqpb+G6sOG7peG7neG6qULhu7Phu5/huqnhuqLhu4Phu6XhuqlExILhu4nDg+G6o+G6qXXhu5/hu6Xhu6Phuqlv4bunw6rhu6Xhu6PhuqPhuqlvcW7hu6PhuqlC4bq2w6PDo8Oj4bqpw7Phu5fhuqnDg+G7o+G6rm7huqnDs2vEkOG6qeG6ouG7g+G7peG6qUTEguG7icOD4bqpw4Hhu6Phur/Dg+G6qcOD4bqg4buf4buX4bulw6Phuqkg4bqpw4Phu6PhuqRu4bqpw4LEguG6qcOD4buf4buR4bul4bqpb+G6sOG7peG7neG6qeG7o+G7geG7peG7neG6qX3hu5/hu5XDg+G6qeG7pMOqw7nhuqlu4bqyw6rhuqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qcOD4buf4buRxILhuqlv4bqw4bul4bud4bqpw7PDquG7peG7neG6qW/EqeG7peG6qcOD4bqg4bu54bqpw4Phu6Phu4Hhu6Xhu6PhuqnDuXfDg+G6qcODasOB4bqpw4DEguG6v+G7peG6qcOD4buvw4PhuqnDs+G7j8OBw6PhuqnDk+G7i8SQ4bqpw7rhu4HhuqnDs+G7n+G7l8O54bqp4buleOG7n+G6qW1qw4Phuqnhu6Xhu6Phu4nDg+G6o+G6qW7FqeG6qUXhuqnhu6Xhu53hu6Nzw6rhuqnDgMSCxJDhu5PDg+G6qcOzceG7peG7o+G6o+G6qeG7ncWpw4HhuqnDgeG7o8Sp4bul4bqpw7PDgsOq4bqpTn3Dk+G6qcOz4buf4bqpQuG7geG7p+G6qcOD4buj4bqsbuG6qcOD4bufxqHhu6XhuqluxIJ3buG6qeG6ouG7r+G7peG7ncOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPhurfDg8OqbcO6w7LhuqnhuqLDg8SQw7rDsjbhuq3DucOq4bqg4bud4buf4bulw6Bjw4FE4bqpw6rEgsOD4bun4bqt4bqz4bq3w4PhuqDhurPhurfDg2/hurPhurfhu5/DueG7neG6qcOqw7rDgzbhuq3huq3huqlD4bufb8OD4bujNuG6rcSRZeG6q+G6reG6qeG7o8Oy4buf4bud4bujw4M24bqtY+G6veG6veG6reG6qeG6ouG6oG424bqt4bujw4PDg8OBw6AvL23DquG7p8OAxILDquG7peG7ncOD4bqg4bufw6NC4bulL8OB4bun4bqgw4PDqsO64bqiL+G6qy8q4bqgxILhu6fhu6Xhu53DgMSCw6rhu6Xhu53hu6Phu5/DssOBL+G7o+G7n2JjZMOyw4Hhurnhurvhur3DuW3huqnhuq9iY+G6scOjdMOB4bud4bqtL+G6s+G6ty/Dg2/hurPhurcvw4PhuqDhurPhurfDg+G6oOG6s+G6t8ODb+G6s8OZd8OD4bqp4bud4bufw6rhu6Xhuqnhu6Phu4Hhu6Xhu53huqlu4bqyw6rhuqlO4but4bul4bud4bqpw4PEkOG6qU4jKsOZYeG6qV3hu6RV4bqpfeG7n+G7lcOD4bqp4buiduG7peG7neG6qU7hu6Phu5/hu6Xhu6PhuqnDg+G7o8Oqw7nhuqnhu53hu5/DquG6qeG7onfhu5/huqlu4buj4bu34bqp4buj4buB4bul4bud4bqpfeG7n+G7lcOD4bqp4bukw6rDueG6qW7hu6Phu4nDg+G6qcO6w4Lhu7fhu6Xhu53huqluw6rhu6fhurcvw4Nv4bqz4bq3L8OD4bqg4bqz4bq3L8ODw6ptw7rDsuG6s8OT4buf4buZxILhuqnDs+G6v+G7peG7neG6qcO54bqm4bul4bud4bqpw7rhu4HhuqnhuqLDqsSC4bqpdeG7o+G7n+G6qU59w5PhuqnDs8OC4bu3buG6qcOD4bqg4buf4buX4bul4bqpdeG7o8Oq4buf4bqpw4Phu6Phuqxu4bqp4buj4buf4buV4bul4bqj4bqpw4PhuqDhu5Hhu6XhuqnDs3HDquG6qW3hu4Hhu6XhuqnDg3Lhu6Xhu6Phuqk9xILhu4Phu6Xhu53huqkq4bqgceG6qUTEguG7icOD4bqp4buj4buf4buV4bul4bqp4bul4buj4buf4buZxILhuqnDuuG7p+G7h+G7n+G6qeG7o+G7geG7peG7neG6qeG7o8Wpw6rhuqnhuqLhu4Phu6XhuqlExILhu4nDg+G6qcOD4buH4buf4bqpw7Nxw6rhuqnDgeG7o8OCw73hu6Xhu53huqluxanhuqltw6rhu6fhuqltcOG6o+G6qcO5bMSC4bqpw7nhu4XhuqnDs+G7j8OB4bqj4bqpbuG7o+G7icOD4bqpw7rDguG7t+G7peG7neG6qcOD4buvw4PhuqPhuqnhu53hu5/hur/huqlu4buD4bqpbuG7h+G7peG7o+G6qcOD4bqgw6rhu6Xhu6PhuqPhuqnDg+G7o8SC4bqp4buj4bquw4PhuqnhuqLhuqzhuqnDgMSCw6rhu6XhuqnDg+G7i8O54bqpbuG6ssOq4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnDg+G7n+G7kcSC4bqpb+G6sOG7peG7ncOj4bqpw5NpbuG6qW3hu5/hu5XDg+G6qcO64buB4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqpw7rhu6fhu4fhu5/huqnhu6Xhu63hu6Xhu53huqnhuqLhu4Phu6XhuqnDs2lu4bqp4bqi4buD4bul4bqj4bqpw4Phuqbhu6Xhu53huqnDuuG7geG6qeG7peG7n+G7mcO54bqpw4Phuqzhuqnhu6Phu4Hhu6fhuqlu4bqyw6rhuqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qT3EguG7g+G7peG7neG6qSrhuqBx4bqpw7Phu4XhuqnDg+G6oOG7ueG6qcOD4buj4buB4bul4buj4bqp4buj4buB4bul4bud4bqp4bujxanDquG6o+G6qcOzw4Lhu7du4bqpw7PDgsOq4bqpQuG7geG7p+G6qW3hur/hu6XhuqnDg+G7h+G7n+G6qW7hur9u4bqp4bqi4buf4buRxILhuqnDg+G7o3HhuqPhuqlu4bq/buG6qcOD4bqgxILhu6Xhu53huqnDg+G7i8O54bqpw4Phu6PDgsO94bul4bud4bqpw7nhu4fhu5/huqnDuuG7s+G7peG6o+G6qcOzw4Lhu7du4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnDg+G7n+G7kcSC4bqpb+G6sOG7peG7neG6qW7hu4Phuqnhu6XDguG7s27huqlC4buB4bqp4bulw4Lhu7Nu4bqp4bul4bud4bun4buB4buf4bqpw7PFqeG7peG6qeG7peG7o2rhu6Xhuqnhu6Xhu6PDguG6qcOD4buf4bul4buj4bqpbXfDg+G6qeG6omfhu6XhuqPhuqnhu6XDguG7s27huqnDuWfDueG6qcOZ4bq84bqpKuG7o+G6ssSQ4bqj4bqp4buixILDieG7peG7o+G6qVXhu5PhuqPhuqkq4bqw4bul4bud4bqpfeG7i+G7peG6o+G6qW7hur/huql14buj4but4bqj4bqp4bqi4bqkw6rhuql14buj4but4bqpTuG6qMOq4bqpfeG7n+G7lcOD4bqj4bqp4bqgw4Lhu7fEguG6qV3hu5/huqlVw6rhuqDDo8Ojw6Phuqnhu6Lhu5/hu5Xhu6Xhuqnhu6Thu6Phu4HhuqnDueG6v8SQ4bqpTuG7o+G7k+G6qW3hu5/hu5Phu6Xhuqnhu6Xhu63hu6Xhu53huqnhuqLhu4Phu6XhuqnDk+G7reG7peG7neG6qeG7ouG7geG6qcOz4buF4bqpw4Phu5/hu5Phu6Xhuqnhu6Phu4Hhu6Xhu6PhuqnhuqLDveG6qW7hu6Phu5PhuqPhuqnDs8Wp4bul4bud4bqp4budxanhu5/huql14buj4bun4buD4bul4bud4bqpYuG6q+G6qeG6ouG7g+G7peG6qcOB4buja8O54bqp4bul4but4bul4bud4bqp4bqi4buD4bul4bqpPcSC4buD4bul4bud4bqpKuG6oHHhuqPhuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qcOzxanhuqnhu6V44buf4bqpbWrDg+G6qW7FqeG6qeG7o+G7h8OD4bqpw4Phu5/hu5HEguG6qcOzw7Lhu6XhuqPhuqnDg+G6oOG7geG6qeG7neG7h+G7p+G6qcO64bqkw4PhuqPhuqnhu53hu4fhu6fhuqnDs+G7q+G6qT3EguG7g+G7peG7neG6qSrhuqBxw6PDo8Oj4bqpbsSC4bul4bud4bqpbuG7icOB4bqpbuG7o+G7p+G6qcOD4bujceG6qcOD4bqgw4Lhu7Xhu6Xhu53Do+G6qSXDqsSC4bqpdeG7o+G7n+G6qcOzw4Lhu7du4bqpQuG7n+G7peG7o+G6qW/DquG7peG7o+G6qW1o4bul4bud4bqp4bud4buf4buD4buf4bqpw4Phu6PDguG7ueG7peG7neG6qeKAnE7hu6Phu4nDg+G6qcO6w4Lhu7fhu6Xhu53huqnDgMSC4buvbuG6qcOD4buT4bqpw4Phu6Phu5Phuql14bq64oCd4bqpw4Phu4fhu5/huqnhu5zhu5/DvS3huqnhu6XDsi3huqlCw73huqPhuqkq4buj4bq2xJDhuqkl4bq84bqj4bqp4bqi4buD4bul4bqpw4Hhu6Nrw7nhuqnDg+G7n+G7kcSC4bqpw7PDsuG7peG6qULhurDhu6Xhu53huqlO4bqww6rhuqPhuqlOw6rDueG6qcOad+G6qeG6oOG7icOD4bqpw7PDguG7t27huqlu4bq/buG6qW/hu6fDquG7peG7o+G6qeG7peG7neG7o+G7n+G7lcOB4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huql14bujxILhuqlC4bqsbuG6qULhu4Hhuqlu4buj4buLxILhuqnhu4rEguG6qcOAxILDquG7peG6qcOD4buLw7nDo+G6qSTDqsSC4bqj4bqpbuG6suG6o+G6qcOAxILhu4Phuqlv4bun4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnhu6Xhu63hu6Xhu53huqlv4buL4bul4bqpPcSC4buD4bul4bud4bqpKuG6oHHhuqnhuqLhu4Phu6XhuqlExILhu4nDg+G6qeG6oMOq4bqpbuG6tOG7peG7neG6qcOzw4Lhu7du4bqp4bul4buj4buB4bqpw7nhur/EkOG6qcOD4bujxILhuqnDucSCw6rhuqPhuqnhuqLDveG6qW7hu6Phu5PhuqPhuqnhur/DgeG6qW/hurbhu6Xhu53huqlu4bq/buG6qW3hu5/hu5Xhu6XhuqnDgeG7o+G6v8OB4bqpw7Phu4PDueG6qW3hu4Phu6fhuqlC4buV4bqp4bqi4buf4bul4buj4bqpw6rhu6XhuqnDg+G7p+G7geG7peG6qcOD4buj4bqsbuG6qcOB4buja8O54bqj4bqpw7PFqeG7peG7neG6qeG7ncWp4buf4bqpQuG7geG6qW7EguG7peG7neG6qW7hu4nDgeG6qW7hu6Phu6fhuqnDg+G7o3HhuqnDg+G6oMOC4bu14bul4budw6PhuqnDk+G7i8SQ4bqpw7rhu4HhuqnDuXfDg+G6qULhu5/hu5Vu4bqpw7rhu4HDueG6qeKAnOG7peG7o+G7icOD4bqpbuG6qOG6qcO6w4JB4bul4bud4bqpw4Phu5/hu5Xhu6XigJ3Do+G6qeG7pOG7ncOC4bu14buf4bqp4bqi4buD4bul4bqpRMSC4buJw4PhuqluxanhuqnDs8OC4bu3buG6qeG7pcO94buf4bqpw4Phu5/hu5HEguG6qcOD4buj4bq24bqp4bqi4buD4bul4bqpw4Hhu6Nrw7nhuql44bul4bqpw7Nx4bul4buj4bqj4bqpbsWp4bqpw4Phu6PEguG6qeG7peG7o2rDgeG6qXXhu6Phur/huqHhuqlv4bunw6rhu6Xhu6Phuqnhu6Xhu53hu6Phu5/hu5XDgeG6qcOD4bujxILhuqnDs8OC4bu3buG6qcO64bu34buf4bqp4bul4bujxIJq4bul4bqpw4Phuqbhuql14buf4bul4buj4bqpb+G7p8Oq4bul4buj4bqp4bqi4buD4bul4bqpw4Hhu6Nrw7nDo+G6qU3hu5Hhu6Xhuqlu4buH4bul4buj4bqpw7PFqeG6o+G6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpw4Phu5/hu5HEguG6qW/hurDhu6Xhu53huqlu4bq04bul4bud4bqpxJDhu5Hhu6XhuqnDg+G7i8O54bqpdeG7o+G7n+G6qcOzw4Lhu7du4bqpbsSC4bul4bud4bqpbuG7icOB4bqp4bqi4buD4bul4bqpw4Hhu6Nrw7nhuqlu4buj4buJw4PhuqnDusOC4bu34bul4bud4bqpbeG7g+G7p+G6qcOz4buDw7nhuqPhuqnDquG7peG6qcOD4bun4buB4bulw6PhuqnDmXfDg+G6qcO5acOD4bqp4buj4buB4bul4bud4bqp4bqi4buD4bul4bqpRMSC4buJw4PhuqnDg+G7h+G7n+G6qcOzccOq4bqpbeG7geG7peG6qcODcuG7peG7o+G6qcOzw6rhu6Xhu53huqlu4buj4buf4buTw7nhuqnDgsSC4bqpw4Phu6Phu5PhuqnDg+G6oOG7keG7peG6qcOD4bujceG6qcOD4bqgw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnDs8Wp4bqpw7rhu4HhuqlCasOD4bqpw7rhu5/hu5XEguG6qUThu4vEkOG6qW/huqzhu6Xhu53Do+G6qX3huqbDquG6qcOAxILDquG6o+G6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpw4Phu5/hu5HEguG6qW/hurDhu6Xhu53huqnDs8Wp4bul4bqp4bul4bujauG7peG6qcOD4buf4bul4bqpQsSC4buf4bqpdeG7o+G7n+G6qeG6ouG7g+G7peG6qcOB4buja8O54bqpROG7n+G6qcO5ZuG7peG7neG6qcO5w6rhu6Xhu53huqnDg+G7o8OCw73hu6Xhu53huqnhu6Phu5/hu5XEguG6qT3EguG7g+G7peG7neG6qSrhuqBx4bqpbuG6ssOq4bqpTuG7reG7peG7neG6qcODxJDhuqlOeOG6qcOB4bujxKnhu6XhuqnDmeG7n+G7peG7o+G6qeG7osOC4bul4bud4bqpw7rhu4fhu5/huqlExILhu4nDg+G6qeG7o+G7n+G7leG7peG6qcOD4bqg4buR4bul4bqpw4Phu6Nx4bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7ncOj4bqpfeG7s+G7n+G6qWPhuqlv4buLxJDhuqlu4bujxILEkOG7meG7peG6qeG6ouG7g+G7peG6qUTEguG7icOD4bqpROG7n+G6qcO5ZuG7peG7neG6qW7hu63hu6Xhu53huqnhu6Xhu53hu6Phu5XhuqnDusaw4bqpw4DEgsOqxJDhuqnhu6Phu5/hu5Xhu6XhuqnDs+G7h+G7n+G6qW7FqeG6qcODeOG7peG7neG6qW7hu63hu6Xhu53huqnhuqLEguG7icOD4bqpYsOp4bqpQuG7h+G7peG6qcOD4buJ4bulL+G7pWbDueG6o+G6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpw7PFqeG6qWLhuqlv4buLxJDhuqlu4bujxILEkOG7meG7peG6qW7hu6PEgsSQ4buR4bul4bqp4bqi4buD4bul4bqpRMSC4buJw4PhuqlE4buf4bqpw7lm4bul4bud4bqpPcSC4buD4bul4bud4bqpKuG6oHHhuqlu4buj4bun4bqp4bqgw6rhuqnhuqLhu4Phu6XhuqnDgeG7o2vDueG6qUThu5/huqnDuWbhu6Xhu53huqnDgeG7p8WpbuG6qcO6ZuG7peG7neG6qeG7o3nhu6Xhuqnhu6Phu7fDgeG6qSNOTcSR4bqr4bqpQuG7geG6qSNOTWThuqvhuqnDs+G7h8OD4bqpw4Phu5/hu5HEguG6qW7hu6PEgmvhu6Xhuql94buf4buVw4Phuqnhu6TDqsO54bqpKk594buk4bqpw6ljw6nhuqvDoGPhuqvhuqvhur3huqPhuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qcOzceG7peG7o+G6qeG7o8OC4buz4bul4bud4bqpw4Phu6Nx4bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7neG6o+G6qU7hu63hu6Xhu53huqnDg8SQ4bqpTnjhuqnDgeG7o8Sp4bul4bqpw5nhu5/hu6Xhu6Phuqnhu6LDguG7peG7neG6qeG6osO04bqpw4Nqw4HhuqnDg+G6oMSC4bul4bud4bqpQuG7geG7p+G6qcO6c+G7peG7o+G6qULhuqxu4bqp4bul4but4bul4bud4bqp4bul4bud4buj4buf4buVw4HhuqPhuqnhu6Xhu63hu6Xhu53huqlv4buL4bul4bqj4bqp4bul4but4bul4bud4bqpw4Phu6Phu63hu6XhuqPhuqluxILhu6Xhu53huqlu4buJw4Hhuqnhu6Xhu53Egnbhu6XhuqlE4buf4bqpw7lm4bul4bud4bqpbuG7o+G7icOD4bqpw7rDguG7t+G7peG7neG6qW7DquG7p+G6qcOB4buj4bq2buG6qULhurbhuqnDs2du4bqpw7rhuqxu4bqpbuG7o8OCw73hu6Xhu53huqnDg+G6oHDhu6Xhu6Phuqlt4buR4bqpw4Phu63hu6Xhu53huqnhu6PFqcOq4bqp4bud4bufw6rhu6fhuqnDg+G7o+G7reG7peG7neG6qeG7peG7reG7peG7neG6qcOD4buj4but4bul4bqj4bqpdeG7n+G7keG7peG6qW7hu6/huqnhu6PFqcOq4bqpdeG7keG7peG7o+G6qcO5w4LDveG7peG7neG6qeG7pXfhu5/huqnDs3bhu6Xhu53huqPhuqlE4buLxJDhuqlv4bqs4bul4bud4bqp4bul4but4bul4bud4bqpw4Phu6Phu63hu6XhuqnDueG7s+G7n8Oj4bqpw5Phu5fhuqnDg+G6puG7peG7neG6qW3DguG7s27huqnDg+G7o8OqxJDhuqnDg+G7o+G7k+G6qcO64bun4buH4buf4bqp4bud4buHbuG7o+G6qcOz4buJw4PhuqnhuqLhu43Dg+G6qeG7pcSC4bul4bud4bqpbWjhu6Xhu53huqlCasOD4bqpw7rhu5/hu5XEguG6qUThu4vEkOG6qW/huqzhu6Xhu53huql14buj4but4bul4bud4bqp4bulxILhu6Xhu53huqnDg+G7o8Oy4bun4bqpPcSCxJDhu5PDg+G6qcOzceG7peG7o+G6qWLhur1kxJEvPcOTLSZN4bukT+G6qeG7peG7neG7gcSQ4bqpY2QvYuG6qy9j4bqrYmThuqlu4bqyw6rhuqkmTeG7pE/huqnDg3Lhu6Xhu6PhuqlC4buZ4bqpVeG7k+G6qeG7o+G7p+G7h27hu6PhuqnDgeG7o+G6v8OD4bqpw4PhuqDhu5/hu5fhu6XhuqlCasOD4bqpw7rhu5/hu5XEguG6qUThu4vEkOG6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huqnhu6XEguG7peG7neG6qcOD4bqg4buR4bul4bqpw7Nxw6rhuqlt4buB4bul4bqpPcSC4buD4bul4bud4bqpKuG6oHHhuqnDs+G7k+G7peG6qeG7pWbDueG6qWPhuqtj4bqr4bqj4bqp4buj4buf4buV4bul4bqpw4PhuqDhu5Hhu6XhuqnDs3HDquG6qW3hu4Hhu6XhuqnDg3Lhu6Xhu6Phuqluxanhuqlk4bqp4bul4buj4buB4bqpw7nhur/EkOG6qeG6ouG7g+G7peG6qUTEguG7icOD4bqp4bud4buHbuG7o+G6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huqnhu6XEguG7peG7neG6qcOz4buf4bqpQuG7geG7p+G6qeG7o+G7p+G7h8OD4bqpw7N34bul4bud4bqpQuG7s+G7n+G6qcODeOG7peG7neG6qW7hu63hu6Xhu53huqnhuqLEguG7icOD4bqpw4Phu6Phu5/hu5PDg+G6qXXhu5PhuqnDg+G6oOG7keG7peG6qcOp4bqr4bqpw4PhuqDhu5/hu5XEguG6qULhu5/hu5Hhu6Xhuqnhu53hu4du4bujL+G7pWbDucOj4bqp4buk4buj4bqq4bul4bud4bqp4bul4buj4buB4bqpw7nhur/EkOG6qeG7neG7h27hu6Phuql14buj4but4bul4bud4bqp4bulxILhu6Xhu53huqnhuqDDquG6qcOz4bu14buf4bqj4bqpROG7jcOD4bqpQuG7meG6qcO5acOD4bqp4buj4buB4bul4bud4bqp4bujxanDquG6o+G6qeG6osO04bqpw4Phu4fhu6fhuqluw73huqnhu6N34buf4bqpbuG7o+G7p+G6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpw4Phu5/hu5HEguG6qW/hurDhu6Xhu53huqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qcODcuG7peG7o+G6qcOD4buf4buTw4HhuqluauG7peG6qULhu7Phu5/huqnDuuG7p+G7h+G7n+G6qUJqw4PhuqnDuuG7n+G7lcSC4bqpbuG7o+G7icOD4bqpw7rDguG7t+G7peG7neG6qcOD4buvw4PhuqPhuqnhu53hu5/hur/huqnDg+G7o+G7geG7peG7o+G6qeG7o+G7h+G6o+G6qcOD4buj4buL4bul4bqpw4Phu6Phu5/hu5Xhu6XhuqlC4buz4buf4bqpw7nhu63hu5/huqnDg+G6oMOC4bu14bul4bud4bqp4bqi4bun4bqpQuG7s+G7n+G6qW7hur9u4bqpw7rhu6fhu4fhu5/huqnhu53hu4du4buj4bqp4bulxILhu6Xhu53huql14buj4bq/buG6qcOD4bqg4buR4bul4bqpw4Phu6Nx4bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7ncOj4bqpw5nhu7Phu5/huqnDs+G7i8SQ4bqj4bqp4buk4buj4buB4bqpw7nhur/EkOG6qW3hu5/DquG6qeG7ouG7geG6qeG7pHfhu58tPcSC4buD4bul4bud4bqpKuG6oHHhuqPhuqluxanhuqlu4but4bul4bud4bqp4bqixILhu4nDg+G6qWNl4bqpw4PhuqDhu5/hu5XEguG6qcO64buhw4Mv4bulZsO54bqpQuG7s+G7n+G6qcODeOG7peG7neG6qeG6ouG7r+G6qULhu6/hu6XhuqnDs8SpxILhuqnDg8OC4bqp4budxKnhu6Xhuqlj4bq9xJHhuqnDg+G6uuG6qcOzduG7peG7neG6qcOz4buF4bqp4buj4bun4buB4bul4bqpw4Phu6Phu4Hhu6Xhu6PDo+G6qeG7nOG7n+G6qsOq4bqpw4Phu6Phur/hu6Xhu53huqnhur0vY+G6q2LEkeG6o+G6qeG7peG7o+G7geG6qcO54bq/xJDhuqnDs8OCw6rhuqlC4buB4bun4bqp4bul4buJxILhuqnDg+G7o+G6qOG6qcO5w7XhuqnDs8SpxILhuqnDg+G7n+G7keG7peG6qULhu4Hhuqlu4buj4bun4bqp4bqgw6rhuqnDs+G7teG7n+G6qeG6ouG7g+G7peG6qcOB4buja8O54bqpbeG7n8Oq4bqp4bui4buB4bqp4bukd+G7n8Oj4bqpJeG7g+G7peG6qcOB4buja8O54bqpbeG7n8Oq4bqp4bui4buB4bqp4bukd+G7n+G6qeG6ouG7g+G7peG6qUTEguG7icOD4bqpw4Phu4fhu5/huqlV4bujxILhuqlu4but4bul4bud4bqp4bul4bud4buj4buf4buVw4Hhuqk9xILhur/hu6Xhuqnhu6Thu53DquG7peG7neG6qW7hu6PEgmvhu6XhuqltceG6qUTEguG7icOD4bqpbeG6v+G7peG6qeG6oMOq4bqpw4Phu6Nx4bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7neG6qcO64buB4bqpw7l3w4PhuqnDg+G7n+G7peG6qULEguG7n+G6qcOz4buv4buf4bqpQuG7s+G7n+G6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpw4Phu5/hu5HEguG6qW/hurDhu6Xhu53huqk9xILhu4Phu6Xhu53huqkq4bqgceG6qUJw4bqp4bul4buTxILhuqnDg+G7n+G7kcSC4bqpw4Phu6PhurbhuqnDg+G7r8OD4bqp4bqiw7Thuqnhu53FqcOB4bqpw4Hhu6PEqeG7peG6qcODZuG7peG7neG6qeG7peG7neG7i+G7peG6qeG6ouG6v27hu6Phuqlu4buj4bun4bqpw7Nxw6rhuqnDgeG7o8OCw73hu6Xhu53huqPhuqnDuuG7gcO54bqpw4Hhu6Phu6fhu6Xhu53huqnDgeG7o+G6ruG6qcOD4buj4buRw7nhuqnhu6Xhu6Phuqrhu6Xhu53huqnDuWnDg+G6qeG7o+G7geG7peG7neG6qcOD4buf4buRxILhuqlv4bqw4bul4bud4bqpbuG7o+G7icOD4bqpw7rDguG7t+G7peG7neG6qW7DquG7p+G6qcOzw4Lhu7du4bqp4bqi4buD4bul4bqpRMSC4buJw4PhuqnDg+G7h+G7n+G6qcOzccOq4bqpbeG7geG7pcOj4bqpw5l3w4Phuqlv4bunw6rhu6Xhu6Phuqnhu6Xhu53hu6Phu5/hu5XDgeG6qcODw4Lhuqnhu6Xhu6Phu4vhu6XhuqnDg+G7n+G7keG7peG6qcOB4buj4bun4bul4bud4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqlOfcOT4bqp4oCc4buk4budw4Lhu7Xhu5/huql94buf4buVw4Phuqnhu6TDqsO54bqpw4LEguG6qcOD4buf4buR4bul4bqpb+G6sOG7peG7neG6qeG7o+G7geG7peG7neG6qX3hu5/hu5XDg+G6qeG7pMOqw7nigJ3huqnhu7nhuqk9xILhu4Phu6Xhu53huqkq4bqgceG6qcOB4buj4buD4buf4bqpdeG7l+G6qcOz4buT4bul4bqpTuG7reG7peG7neG6qcODxJDhuqlOIyrDmeG6qWHhuqld4bukVeG6qX3hu5/hu5XDg+G6qeG7onbhu6Xhu53huqlO4buj4buf4bul4buj4bqj4bqpbsWp4bqpw4PhuqDhurbhuqnhuqLhu7nhuqnDg+G7h+G7n+G6qcOT4but4bul4bud4bqp4bui4buBw6Phuqkq4bqm4bqpw7l3w4Phuqnhu6N34bqpdeG7n+G7peG7o+G6qW/hu6fDquG7peG7o+G6qeG7peG7neG7geG7peG7o+G6qeG7o+G7geG7peG7neG6qcOB4buj4bq24bqpw4PhurDhu6Xhu53huqlEw7LhuqnDueG6v8SQLeG6qUTDsuG6qcOz4buHw4HhuqPhuqlv4bun4bqpxJDhu5HEguG6qW7EqcSC4bqpbuG6ssOq4bqpw4Phu6Nx4bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7neG6o+G6qU7hu63hu6Xhu53huqnDg8SQ4bqpTiPhuqkqw5nhuqlh4bqpXeG7pFXhuql94buf4buVw4Phuqnhu6J24bul4bud4bqpTuG7o+G7n+G7peG7o+G6qeG6oMOq4bqpw7Phu7Xhu5/Do+G6qU/huqzDquG6qULhu4Hhu6fhuqnhu6Phu4Hhu6Xhu53huqlu4buj4bq2buG6qeG7pWbDueG6qXXhu5/hu6Xhu6Phuqnhu6Xhu53hu6Phu5/hu5XDueG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqp4bul4bud4buj4buZ4bqpdeG7n+G7peG7o+G6qW/hu6fDquG7peG7o+G6qcOB4buj4bq24bqpw4PhurDhu6Xhu53huqlEw7LhuqnDueG6v8SQ4bqj4bqpRMOy4bqpw7Phu4fDgeG6o+G6qW7hu63hu6Xhu53huqnDg8SQ4bqpw4DEgsSQ4buTw4PhuqnDs3Hhu6Xhu6PhuqnDuuG7n+G7keG7peG6qW/hu6fDquG7peG7o+G6qULhu7Phu5/huqnDuXfDg+G6qeG6ouG7r+G6qeG7peG7o+G7geG6qeG6ouG7g+G7peG6qUTEguG7icOD4bqpbsWp4bqpxILEkOG6qcOD4buh4bul4bqpw4PhuqDhu5Hhu6XhuqnDg+G7o3HhuqnDg+G6oMOC4bu14bul4bud4bqpQuG7geG6qeG7peG7o2rDgeG6qXXhu6NrxILhuqnDgeG7o+G6tuG6qcOD4bqw4bul4bud4bqp4bueVU/huqnDg+G6puG6qSrhu6Phur/hu5/huqnDmsOq4bul4bqj4bqpw5Phu4Hhu5/huqnDmuG7p8Oq4bulw6PDo8Ojw7Phu5fhuqlE4buLxJDhuqlv4bqs4bul4bud4bqpw4Phu6PDgsO94bul4bud4bqp4buj4buf4buVxILhuql94buiTuG6qW7hurLDquG6qeG6oOG7n+G7keG7peG7neG6qcO5cOG7peG7o8Oj4bqpw5nhurZu4bqpw7Phu6Fu4buj4bqpbuG6ssOq4bqpbuG7reG7peG7neG6qcODxJDhuqnDuuG7geG6qcOD4buH4bun4bqp4bqi4bqs4bqpeOG7peG6qcOzceG7peG7o+G6qULhu5nhuqlu4buj4buJw4PhuqnDusOC4bu34bul4bud4bqpQuG7geG6qeG7neG7n+G6v+G6qW7hu4PhuqPhuqlu4buj4bqy4bqpw7N34bul4bud4bqpQuG7meG6qeG6ouG7r+G6qcO6w4Lhu7fhu6Xhu53huqnDs+G7l+G6qW7EguG7peG7neG6qW7hu4nDgeG6qW7hu6Phu6fhuqnhu6Phu5XhuqnDg+G7o+G7r+G7peG7neG6qXXhu6Phur9u4buj4bqp4buj4buB4bul4bud4bqj4bqpw7Phu4fhu5/huqnDukXhuqPhuqnhu6PDguG7s+G7peG7neG6qcOD4buz4buf4bqp4buj4bu3w4HhuqnDg+G6v27huqnDg+G6oOG7keG7peG6qW7DveG6qeG6ouG7ueG6qcOz4but4buf4bqpbeG7keG7peG6qcOz4buZxILhuqluxanhuqnDuuG7t+G7n+G6qULhu4Hhuqlu4bqw4bul4bud4bqpw4Hhu6Phur/Dg+G6qcOD4bqg4buf4buX4bulw6PhuqnDk+G7k+G7peG6qeG7pcOqxJDhuqPhuqnhuqLhu4Phu6XhuqnDgeG7o2vDueG6qcOB4buj4bq24bqpw4PhurDhu6Xhu53huqlEw7LhuqnDueG6v8SQ4bqpw7nDquG7peG7neG6qeG7peG7o+G7heG7peG6qeG7o+G7n+G7lcSC4bqpfeG7ok7huqnDs+G7heG6qcOz4bq/w4HhuqnhuqThu6Xhu53huqnDs8OC4bu3buG6qeG7peG7o8SC4bqpbsSpxILhuqlu4bqyw6rhuqnDs+G7reG7peG7neG6qcOz4buD4bun4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnDg+G7n+G7kcSC4bqpb+G6sOG7peG7neG6o+G6qeG7peG7o+G7n+G7mcSC4bqpw7rEqeG7peG6qcOz4buHw4Phuqlvw6rhu6Xhu6Phuqnhu6Phu5/hu5XEguG6qeKAnE7huq7DgeG6qULhu4Hhu6Xhu53huqnhuqLhu4Phu6XhuqnDgeG7o2vDueG6o+G6qW9xbuG7o+G6qULhurbhuqlExILhu4nDg+G6qeG6omdu4oCd4bqpbuG6ssOq4bqpw4DEguG7r27huqnhu53hu5/DqsOj4bqp4buiw4Lhu7Phu6Xhu53huqnDg+G7s+G7n+G6qeG7peG7ncSCxJDhu5Hhu6XhuqnDg2du4bqp4oCcw4Phu6/Dg+G6o+G6qeG6oMO14bqj4bqp4buj4bqqxILhuqlv4bq24bul4bud4bqj4bqpw6rhu6XhuqnDg+G7p+G7geG7peKAneG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqp4bqi4buD4bul4bqpRMSC4buJw4Phuqnhu6Phu4Hhu6Xhu53huqnhu6PFqcOq4bqpKuG6oOG7p+G7peG7neG6qcO5d8OD4bqpw7rEqeG7peG6qW3hu4Hhu6XhuqnDusSCauG7peG6qULhu5nhuqlu4buj4bqy4bqpw7Phu5nhuqnDuuG7gcO54bqpw4Phu6Phu5Phuqnhu6Xhu4Hhu6fhuqnDs+G7l+G6qeG7o+G7geG7peG7neG6qX3hu5/hu5XDg+G6qeG7pMOqw7nhuqnDusSC4but4bul4bqpw7rhu4HhuqnhuqLhuqzhuqnDuuG6rMOq4bqpbuG7o+G7qeG7peG6qW7hurLDquG6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpfeG7n+G7lcOD4bqp4bukw6rDueG6o+G6qcO5d8OD4bqpb+G7p8Oq4bul4buj4bqp4bul4buj4buL4bul4bqpbuG7o8SCxJDhu5Hhu6Xhuql14buf4bul4buj4bqpb+G7p8Oq4bul4buj4bqp4buj4buB4bul4bud4bqp4bujxanDquG6qW3hur/hu6XhuqnDusO14bqpw4PhuqDhu5Hhu6XhuqnDs3HDquG6qW3hu4Hhu6XhuqnDk+G7reG7peG7neG6qeG7ouG7geG6qXXhu6PDreG7peG7neG6qcOzceG7peG7o8Og4bqp4oCcTuG7o3LhuqluxKnhu6Xhuqlu4bq/buG6qW/hu6fDquG7peG7o+G6qeG7peG7neG7o+G7n+G7lcOB4bqpw4PEguG7i+G7peG6qcOD4buj4bqy4bqpw4Phu6/Dg+G6qeG7peG7ncSCxJDhu5Hhu6XhuqnDg2du4bqp4bqi4buD4bul4bqpRMSC4buJw4PhuqnhuqDDquG6qeG6ouG7g+G7peG6qcOB4buja8O54bqpw4Phu6/Dg+G6o+G6qeG6oMO14bqj4bqp4buj4bqqxILhuqlv4bq24bul4bud4bqj4bqpw6rhu6XhuqnDg+G7p+G7geG7peG6o+G6qcOD4bujcOG6qeG7o+G7geG7peG7neG6qeG7o8Wpw6rhuqnhuqLhu4Phu6XhuqlExILhu4nDg+G6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqp4bulw4Lhu7Nu4bqp4bqiw7Thuqnhu6Xhu6PDquG7peG7o+G6qW7hu6PFqeG7peG7neG6qW7hu6Phu5/hu5PDueG6qcO6c+G7peG7o+G6qcOzw4Lhu7du4bqpw4Phu6Nx4bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7ncOj4bqpKuG6oOG7p+G7peG7neG6qXXhu5/hu6Xhu6Phuqlv4bunw6rhu6Xhu6PhuqPhuqnhu53hu5/hu7Phu5/huqlv4bunw6rhu6Xhu6Phuqnhu6Xhu6Phu4vhu6Xhuqnhu53hu6nhu5/huqnDs8Wp4bqpw7rhu4HhuqnigJzEkeG6qeG7peG7ncSCxJDhu5Hhu6XhuqnDg2du4bqpQuG7geG7peG7ncOj4oCd4bqp4oCcxJHhuqnhu6Xhu53EgsSQ4buR4bul4bqpw4NnbuG6qULhu4Hhu6Xhu53igJ3huqnhu6Xhu4HEkOG6qW7hurThu6Xhu53huqlu4buj4buh4bul4buj4bqpw7rhu4Hhuqnhu6V34buf4bqpb8SC4bul4bud4bqpw7nhu4Hhuqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qcOD4buf4buRxILhuqlv4bqw4bul4bud4bqpbuG7o8SCxJDhu5fhu6XhuqnDg+G7g+G7n+G6qcOz4buT4bul4bqpbuG6v27huqlv4bunw6rhu6Xhu6Phuqnhu6Xhu53hu6Phu5/hu5XDgeG6o+G6qW7hur9u4bqpbsO94bqp4bqi4bu54bqp4bqi4buD4bul4bqpRMSC4buJw4MtdeG7n+G7peG7o+G6qW/hu6fDquG7peG7o+G6qeG7o+G7geG7peG7neG6qX3hu5/hu5XDg+G6qeG7pMOqw7nhuqnDg+G7o+G7reG7peG7neG6qcOz4buf4buVw4HhuqlC4buZ4bqp4bqi4bqs4bqpbsSp4bul4bqpw4Phu6Phu5/hu5PDg+G6qcOB4buj4buD4buf4bqpw7N44buf4bqpw7nhu7Phu5/huqlu4but4bul4bud4bqp4bul4bud4buj4buV4bqj4bqp4bul4buL4bul4bud4bqpbsOq4bun4bqpbuG7o+G7icOD4bqpw7rDguG7t+G7peG7neG6qeG6ouG7g+G7peG6qcOB4buja8O54bqj4bqpbuG7g+G7n+G6qcOD4buf4buT4bul4bqpw7lsxILhuqnDueG7heG6o+G6qcO64buBw7nhuqnhuqDDquG6qeG6ouG7g+G7peG6qcOB4buja8O54bqpbsWp4bqpbuG7o+G7icOD4bqpw7rDguG7t+G7peG7neG6qcOD4buvw4PhuqPhuqnhu53hu5/hur/huqnDg+G7o+G7geG7peG7o+G6qeG7o+G7h+G6o+G6qcOB4buj4bq/w4Phuqnhu6PEgsSQ4bqpw7PDguG7t27huqlu4but4bul4bud4bqp4bulZuG7peG7neG6qeG6ouG6qOG6qW/hurbhu6Xhu53huqnDuuG7i8SC4bqpb+G7geG7n+G6qULhu4HhuqnDquG7peG6qcOD4bun4buB4bul4bqpw4PEgsSQ4buVw4PhuqnDs+G7r+G7n+G6qW7hu6Phu6fhuqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qW/hurDhu6Xhu53Do+G6qU3hu5Hhu6Xhuqlu4buH4bul4buj4bqpw7PFqeG6o+G6qW7FqeG6qW7DveG6qW7hu6Phu5PhuqnDgeG7o+G7i+G7peG6qcOB4buj4buv4buf4bqj4bqpbeG6v+G7peG6qcO6w7Xhuqnhu6Phu4Hhu6Xhu53huqnhu6PFqcOq4bqpw7rhu5/hu6Xhu6Phuqnhu6Phu6fhu4fDg+G6qULhu4Hhuqlu4buj4buT4bqpw7N34bqp4bujasSC4bqpw7nhu4Xhu5/huqnDg+G7oW7hu6Phuqlu4bqsbsOj4bqpKuG6puG6qcOzxanhuqPhuqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qcOD4buf4buRxILhuqlv4bqw4bul4bud4bqp4bqiw7ThuqnDuuG6rMOq4bqpbuG7o+G7qeG7peG6o+G6qcOCxILhuqnDg+G7n+G7keG7peG6qW/hurDhu6Xhu53huqnhu6Phu4Hhu6Xhu53huql94buf4buVw4Phuqnhu6TDqsO54bqj4bqpw4Phuqbhu6Xhu53huqltw4Lhu7Nu4bqpw7rhu4HDueG6qcOD4bujw6rEkOG6qcOzeOG7n+G6qeG7o+G7geG7peG7o+G6qULhu5/huqPhuqnDg+G7o8Wp4buf4bqpw4DEgsOy4bul4bqpw4Phu5/hu5HEguG6qW/hurDhu6Xhu53huqPhuqnhu6PDguG7s+G7peG7neG6qeG6ouG6rOG6qcOAxILDquG7peG6qcOD4buLw7nhuqnDs+G7k+G7peG6qeG7o+G7geG7peG7neG6qeG6ouG7g+G7peG6qUTEguG7icOD4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnhu6XDguG7s27Do+G6qcOTaW7huqnDg+G7o+G6sOG6qW7hurLDquG6qcODcuG7peG7o+G6qT3EguG7g+G7peG7neG6qSrhuqBx4bqpbsWp4bqpb+G7i+G7peG6qeG6ouG7r+G6qeG7ueG6qeG7peG7reG7peG7neG6qcOD4buj4but4bul4bqpbuG7o+G7n+G7k8O54bqpw7Phu5Phu6Xhuqnhurll4bqjZTjhuqPhuqnhuqLhu6/hu6Xhu53huqnDg+G6oOG7keG7peG6qcO5d8OD4bqpw7Nxw6rhuqlt4buB4bul4bqpdeG7o+G6v+G6qeG6oHfhu6Xhu53huqnDuuG7s+G7peG6qW3DquG7p+G6qeG7nXbDueG6qW7hu4PhuqnDueG7n+G7meG7peG6qeG7peG6ruG7n+G6o+G6qULhurDhu6Xhu53huqnhu53GsOG6qcOzduG7n+G6o+G6qULhurDhu6Xhu53huqnDs3bhu6Xhu53huqltaOG7peG7neG6o+G6qULhurDhu6Xhu53huqnDs3bhu6Xhu53huqltaOG7peG7neG6qULDsuG7peG6qW3hu5/hu5fhu6XhuqPhuqlv4buL4bul4bqpbsOC4bqpw4Hhu6Phu4vhu6Xhuqlt4buv4bqpdeG7o+G7reG7peG7neG6qcOzduG7peG7neG6qcOz4buZxILDo8Ojw6NP4bun4bqpw7PFqeG6o+G6qW7EqeG7peG6qUThur9u4bqpw7Nx4bul4buj4bqj4bqp4bul4but4bul4bud4bqpw4Phu6Phu63hu6XhuqnDuuG7geG6qXXhu6PEguG6qULhuqxu4bqpbsSp4bul4bqpw4DEgsOq4bul4bqpw4Phu4vDueG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpw4DEguG6v+G6qcOD4bqgcOG7peG7o+G6qcOD4bqg4buf4buX4bul4bqpdeG7o8Oq4buf4bqpTn3Dk+G6qeKAnOG7pOG7ncOC4bu14buf4bqpfeG7n+G7lcOD4bqp4bukw6rDueG6qcOCxILhuqnDg+G7n+G7keG7peG6qW/hurDhu6Xhu53huqnhu6Phu4Hhu6Xhu53huql94buf4buVw4Phuqnhu6TDqsO54oCd4bqp4bu54bqpPcSC4buD4bul4bud4bqpKuG6oHHDo+G6qcOT4buT4bul4bqp4bulw6rEkOG6qcOD4bqg4buR4bul4bqpw7Nxw6rhuqlt4buB4bul4bqpw4Ny4bul4buj4bqpw7Phu4XhuqluxanhuqnDg+G6oOG7keG7peG6qWXhuqvhuqlE4buF4bqpbsWp4bqpbuG7o+G7t+G6qULhu4Hhuqlu4buj4bu34bqpw4PhuqDEguG7peG7neG6qcOD4buLw7nhuqlu4bq2w7nhuqlE4buF4bqpbuG6sOG7peG7neG6qeG7o+G7geG7peG7neG6qeG7peG7neG7o3Dhu6XhuqnDs+G7n+G7l8O54bqpw4Phu6PEguG6qcO5xILDquG6qeG7peG7reG7peG7neG6qeG6ouG7g+G7peG6o+G6qW3EguG7reG7peG6qW3hur/hu6XhuqlCasOD4bqpw4PDguG6qcOB4buj4bq2buG6qULhurbhuqnhuqLhu4Phu6XhuqlExILhu4nDg+G6o+G6qcOz4bu14buf4bqp4bqi4buv4bul4bud4bqj4bqpbeG6v+G7peG6qcO6w7Xhuqnhu6Phu4Hhu6Xhu53huqnhu6PFqcOq4bqpw4Phu5/hu5HEguG6qW/hurDhu6Xhu53huqnDg+G7o+G7n+G7k8OD4bqpxJDhu5PEgsOj4bqp4buk4budw6rEkOG6qW7hu4Phuqnhu7nhuqnhu6Xhu6Phuqrhu6Xhu53huqnDs3HDquG6qW3hu4Hhu6XhuqlC4bqw4bul4bud4bqp4bqi4buLxILhuqPhuqlC4bqw4bul4bud4bqpRMOq4bqj4bqpQuG6sOG7peG7neG6qeG7o8O14bun4bqpw7rhur/hu6Xhu6Phuqnhu6Xhu6Phu4nDg+G6qW7hurLDquG6qcODcuG7peG7o+G6o+G6qeG7o+G7n+G7leG7peG6qUJs4bul4bqpw7PDquG7peG7neG6qcODduG7peG6qcOD4buH4buf4bqpw7rhu6fhu4fhu5/huqnhu6Nw4bul4buj4bqpbuG7o+G7t+G6qW7DveG6qcOzd+G7peG7neG6qcOD4bqg4buR4bul4bqpbuG6v27huqnDgeG7o8OCw73hu6Xhu53huqnDg+G7n+G7leG7peG6qUJq4bul4bqpw4Phu4Phu5/huqPhuqlC4buz4buf4bqpw4Hhu6PDgsO94bul4bud4bqpw4Phu6PhuqRu4bqpw4PhuqDDquG7p+G6qcOzeOG7n+G6o+G6qcO5xILDquG6qW3hur/hu6XhuqnhuqDhu4nDg+G6qcO64buf4bul4buj4bqp4buj4bupw6rDg+G6o+G6qcOz4bq/w4HhuqnhuqThu6Xhu53huqnhuqDhu4nDg+G6qeG7peG7o8Oq4bul4buj4bqp4bul4buj4buHxJDhuqnhu6Xhu6PEguG6qW7EqcSC4bqpw4Phu5/hu5HEguG6qW/hurDhu6Xhu53huqnDg+G7o+G7n+G7k8OD4bqpxJDhu5PEguG6qW7hurLDquG6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpb+G7i+G7pcOj4bqpfeG7n+G7lW7huqnDg+G6oOG7n+G7l+G7peG6qXXhu6PDquG7n+G6qU59w5PhuqnigJzhu6Thu53DguG7teG7n+G6qX3hu5/hu5XDg+G6qeG7pMOqw7nhuqnDgsSC4bqpw4Phu5/hu5Hhu6Xhuqlv4bqw4bul4bud4bqp4buj4buB4bul4bud4bqpfeG7n+G7lcOD4bqp4bukw6rDueKAneG6qeG7o+G7n+G7leG7peG6qeG7pcOqxJDhuqnDuuG7geG6qcO5d8OD4bqpbsO94bqp4bujd+G7n+G6qeG7o+G7k8OD4bqp4bqi4bqkbuG6qcOD4bujxIJq4bul4bqpw7rhu7fhu5/huqnDs+G7l+G6qW7hur9u4bqpb+G7p8Oq4bul4buj4bqp4bul4bud4buj4buf4buVw4HhuqnhuqLhu4Phu6XhuqlExILhu4nDg+G6qULhu4HhuqnDgeG7o+G7i+G7peG6qcOB4buj4buv4buf4bqp4buj4buB4bul4bud4bqpw4Phu5/hu5HEguG6qW/hurDhu6Xhu53huqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qeG7pcOC4buzbuG6o+G6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpw4Ny4bul4buj4bqpw4PhuqDhu5/hu5fhu6Xhuql14bujw6rhu5/huqlu4bq/buG6qcOB4bujw4LDveG7peG7neG6qeG6v+G7peG6qXXhu6Phu4PhuqnDg+G7o+G7n+G6o+G6qcOD4bqm4bul4bud4bqpbcOC4buzbuG6qW7hu6Phu5/hu5PDueG6qcO6c+G7peG7o+G6qULhu4HhuqnDuuG7gcO54bqpbuG7o+G6suG6qcOD4bujceG6qcOD4bqgw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnhu6Xhu63hu6Xhu53huqnDg+G7o+G7reG7peG6o+G6qeG7pcO94buf4bqp4bqi4bqkbuG6qcO5xILDquG6qcOzw6rhu6Xhu53huqnhu6Xhu53hu4HEkOG6qW7hu4Hhu6Xhu53huqnhu53hu5/DquG6qcODZuG7peG7neG6qULhu4HhuqnDuuG7geG6qeG7pcO94buf4bqpdeG7o+G7reG7peG7neG6qcOzxrDhu5/huqnhu6Phu6vhu5/huqnDgMSC4bq/4bqpdeG7o2fDg+G6qXXhu6PDsuG6qULhu5nhuqlu4buj4buJw4PhuqnDusOC4bu34bul4bud4bqp4bul4bujw4LhuqnDg+G7o3HhuqnDg+G6oMOC4bu14bul4bud4bqp4bu54bqpdeG7o8SC4bqpQuG6rG7huqnDs+G7reG6qcOD4bujccOj4bqp4buk4bujw4LhuqnDg+G6oOG7keG7peG6qcOz4buF4bqp4bulxanhu5/huqPhuqnDs+G7l+G6qeG7o+G7geG7peG7neG6qX3hu5/hu5XDg+G6qcOD4buf4buTw4HhuqluauG7peG6qcOzw4Lhu7du4bqpw4Phu6Nx4bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7neG6qXXhu6PEguG6qULhuqxu4bqp4bul4but4bul4bud4bqpw4Phu6Phu63hu6Xhuqk9xILhu4Phu6Xhu53huqkq4bqgceG6o+G6qW7hur9u4bqpb+G7p8Oq4bul4buj4bqp4bul4bud4buj4buf4buVw4HhuqnhuqLhu4Phu6XhuqlExILhu4nDg+G6qULhu4HhuqnDgeG7o+G7i+G7peG6qcOB4buj4buv4buf4bqp4buj4buB4bul4bud4bqp4bujxanDquG6qW3hur/hu6XhuqnDusO14bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnhu6XDguG7s27huqPhuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qcODcuG7peG7o+G6qW7EqeG7peG6qcOz4bq/w4HhuqnhuqThu6Xhu53huqnhu6Xhu6Phuqrhu6Xhu53huqnDg+G7n+G7kcSC4bqpbuG7o8SCa+G7peG6qeG7o+G7k8OD4bqp4bqi4bqkbuG6qW5m4bul4bqpbeG7g+G7peG6o+G6qW7FqeG6qcOD4buh4bul4buj4bqp4bqi4buv4bul4bud4bqpbsaw4bul4bqpw7rhu4HDoOG6qcOD4buvw4PhuqPhuqnhuqDDteG6o+G6qeG7o+G6qsSC4bqpb+G6tuG7peG7neG6o+G6qcOq4bul4bqpw4Phu6fhu4Hhu6XDo+G6qU7FqeG6qcOD4buj4buX4bqpdeG7o8Ot4bul4bud4bqpw7Nx4bul4buj4bqj4bqp4buj4buB4bul4bud4bqpfeG7n+G7lcOD4bqp4bukw6rDueG6qeG6osO04bqpw7PDguG7t27huqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qeG7peG7reG7peG7neG6qW/hu4vhu6Xhuqk9xILhu4Phu6Xhu53huqkq4bqgceG6qcOCxILhuqnDg+G7n+G7keG7peG6qcO5xILDquG6qULhu4HhuqnhuqLhuqjhuqlv4bq24bul4bud4bqp4bul4buTxILhuqnDs+G6v8OB4bqp4bqk4bul4bud4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqpxJDhu5HEguG6qW7EqcSC4bqpbmbhu6Xhuqlt4buD4bul4bqp4bul4bujw4LhuqnDs+G7heG6qeG7peG7kcSC4bqpw4PhuqDhu5Hhu6XDo+G6qVXhu6Phu5/huqnDs+G7heG6qW7FqeG6qcOzw4Lhu7du4bqp4bqi4buD4bul4bqpw4Hhu6Nrw7nhuqnhu6Phu4Hhu6Xhu53huql94buf4buVw4Phuqnhu6TDqsO54bqpbuG7o+G7icOD4bqpw7rDguG7t+G7peG7neG6qW7DquG7p+G6o+G6qeG7neG7n+G6v+G6qcOD4buj4buB4bul4buj4bqp4buj4buH4bqp4bqi4bun4bqpQuG7s+G7n+G6qeG7o+G7geG7peG7neG6qeG7pcOC4buzbuG6qeG7peG7neG7p+G7geG7n+G6qW7hurDhu6Xhu53huqlu4buj4bqy4bul4bud4bqpw7rhu6fhu4fhu5/huqPhuqnDs+G7g8O54bqpbeG7g+G7p+G6qW7hur9u4bqpw4Phu5/hu5HEguG6qW7hu6PEgmvhu6XhuqlC4buZ4bqpQuG7leG6qeG6ouG7n+G7peG7o+G6o+G6qcOq4bul4bqpw4Phu6fhu4Hhu6XhuqnDg+G7o+G6rG7huqnDgeG7o2vDueG6o+G6qcOq4bul4bqpw4Phu6fhu4Hhu6Xhuqlu4buj4bun4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnhuqLhuqjhuqlv4bq24bul4budw6PDo8Ojw4Phu6Nw4bqp4buj4buB4bul4bud4bqp4bujxanDquG6qcOzxanhuqnhuqLDtOG6qcOzw4Lhu7du4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnDg+G7n+G7kcSC4bqpb+G6sOG7peG7neG6qW7hu6Phu4nDgeG6qeG7peG7o2rhu6XDo+G6qSrhuqbhuqnDg+G7o8Wp4buf4bqpw4DEgsOy4bul4bqpw4Phu5/hu5HEguG6qW/hurDhu6Xhu53huqnDuXfDg+G6qeG6ouG7g+G7peG6qcOB4buja8O54bqpbuG6ssOq4bqpbuG6v+G6qeG7peG7o+G7i+G7peG6qeG6oOG7n+G7keG7peG7neG6qW3hu5/hu5XDg+G6qeG7peG7o8OC4bul4bud4bqpw7rhu4fhu5/huqnhuqDhu4nDg+G6qW/GoeG6qcOD4bqg4bu54bqpw4Phu6Phu4Hhu6Xhu6PhuqnDg+G6oOG7geG7p+G6qcO6w4LEguG6qW7hurLDquG6qW7hu4PhuqnDuXfDg+G6qW134bqpw4Hhu6Nq4bul4bqpb+G7i+G7peG6qW7DguG6qcOz4but4bul4bud4bqpw7Phu4Phu6fhuqlv4bun4bqpdeG7o+G7g+G6qeG7pWbhu6Xhu53huqnDg+G7o+G7reG7peG7neG6qcOD4buf4bul4bqpQuG7geG6qeG6ouG6rOG6qeG7nWfhu6Xhuql14buTw4Phuqlud+G7peG7neG6qcOzduG7peG7neG6qeG7ueG6qeG7peG7reG7peG7neG6qcOD4buj4but4bulw6Phuqklw6rEguG6qWXhuqnhu6Vmw7nhuqnDg+G6oOG7n+G7l+G7peG6qXXhu6PDquG7n+G6qU59w5PhuqPhuqlF4bqpw4Phu6PhuqRu4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnDg+G7n+G7kcSC4bqpb+G6sOG7peG7neG6qcOz4buF4bqpbsWp4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqpbuG7o8SCxJDhu5fhu6Xhuqlt4buf4buT4bul4bqpbcOC4buzbuG6qcOzxKnEguG6o+G6qW7FqeG6qeG7peG7n+G7mcO54bqpw4Phu5/hu6XhuqlC4buB4bun4bqpdeG7o+G7g+G6qeG7pWbhu6Xhu53huqklXS1VT+G6qW7hurLDquG6qW7hur9u4bqpb+G7p8Oq4bul4buj4bqp4bul4bud4buj4buf4buVw4Hhuql94buf4buVw4Phuqnhu6TDqsO54bqpQuG7geG6qW7hu6Phu4nDg+G6qcO6w4Lhu7fhu6Xhu53huqnhuqLhu4Phu6XhuqnDgeG7o2vDueG6qeG7o+G7geG7peG7neG6qeG7o8Wpw6rhuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qeG7pcOC4buzbsOj4bqpVeG7o8SCxJDhu6Xhu6Phuqnhu6PDguG7s+G7peG7neG6qW7hu6Phu6nhu6Xhuqnhu6Phu4Hhu6Xhu53huql94buf4buVw4Phuqnhu6TDqsO54bqpw4Phu6PDqsSQ4bqpbuG7o+G7p+G6qeG7o+G7geG7peG7neG6qeG7peG7neG7p+G7h+G7n+G6qeG7peG7neG7gcSQ4bqpbuG7geG7peG7neG6qcODZuG7peG7ncOj4bqpTuG6v27huqlv4bunw6rhu6Xhu6Phuqnhu6Xhu53hu6Phu5/hu5XDgeG6qW7hurThu6Xhu53huqnDs+G7heG6qeG7peG7o2rhu6XhuqnDg+G7o+G6pG7huqlC4buB4bqp4buleeG6qcO64bqsbuG6qcOB4buj4buJ4bul4bqpw7Phu4nEguG6qcOz4buX4bqpdeG7o8Ot4bul4bud4bqpw7Nx4bul4buj4bqpQsOq4buf4bqpw4PhuqDGsOG6o+G6qcOD4bqg4bq/buG7o+G6qeG7peG7o+G7n+G7lcO54bqj4bqp4bulZuG7peG7neG6qcO64bqsbuG6qeG6ouG7g+G7peG6qUTEguG7icOD4bqpbuG6ssOq4bqpw7lw4bul4buj4bqpw7Phu6/hu5/huqlC4buz4buf4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnDg+G7n+G7kcSC4bqpb+G6sOG7peG7neG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqp4bulw4Lhu7Nu4bqj4bqp4budxanDgeG6qcOB4bujxKnhu6Xhuqnhu53hu5/huq7DgeG6qW7hu6Phu6fhuqnhu6Phu4Hhu6Xhu53huql94buf4buVw4PhuqnDg+G6puG7peG7neG6qW3DguG7s27huqlu4buj4buf4buTw7nhuqnDunPhu6Xhu6PhuqnDg+G7o3HhuqnDg+G6oMOC4bu14bul4budw6PhuqlN4buB4buf4bqj4bqp4buD4bul4bujw6DhuqnDk+G7gOG7puG6qSrhu4rDmeG6qSrhu6LDiuG7pOG7ouG6ty/DgeG6sw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nông nghiệp Quảng Trị, một năm nhìn lại

Nông nghiệp Quảng Trị, một năm nhìn lại
2014-12-15 06:47:03

(QT) - Những ngày cuối năm, chúng tôi về các vùng quê nơi nông dân đang xuống đồng làm đất chuẩn bị cho vụ sản xuất đông xuân sắp tới. Lão nông Trần Thanh Tân, HTX Thọ Nam, xã...

Hiệu quả từ mô hình nuôi cá lồng trên sông

Hiệu quả từ mô hình nuôi cá lồng trên sông
2014-12-15 06:45:49

(QT) - Nhằm giúp nhân dân sống ở vùng sông nước ổn định cuộc sống, nhiều năm qua, huyện Hải Lăng đã đầu tư và phát triển mô hình nuôi cá lồng trên sông. Từ hiệu mô hình này đã...

Chủ động sản xuất vụ đông xuân

Chủ động sản xuất vụ đông xuân
2014-12-11 06:54:16

(QT) - Dù còn hơn 1 tháng nữa mới bước vào vụ gieo cấy đông xuân 2014 – 2015 nhưng hiện nay ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh Quảng Trị đang tích cực chuẩn bị các...

Quá khó để thực hiện tiêu chí giao thông nông thôn

Quá khó để thực hiện tiêu chí giao thông nông thôn
2014-12-10 09:06:00

(QT) - Cùng với sự đầu tư của Nhà nước và nỗ lực của chính quyền địa phương, nhiều người dân đã tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền của, công sức để xây dựng, mở rộng đường giao...

Trăn trở cùng cây cam trên vùng đồi K4

Trăn trở cùng cây cam trên vùng đồi K4
2014-12-10 09:05:46

(QT) - Vụ cam năm nay trên vùng đồi K4 (xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) tiếp tục “được mùa kép” về năng suất và giá cả khiến người trồng cam rất phấn chấn. Tuy nhiên,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết