Cập nhật:  GMT+7
N+G7jcSD4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butWOG7j3jGocOt4bqhOOG7luG6pOG6o+G7neG7j23hu5vhuqPhuqfhurPhuqPhu53EkeG7m+G6o+G7nMOy4bqr4bq24bqjZuG6qeG7o+G6o2fhu43DteG6o2fhuqln4buN4bqj4bubYuG7ncOy4bqjJuG7j2144bqj4buc4bqt4bub4bqjxILhuqvhuqN4duG6reG7o+G6o8OS4buPY+G7j+G6o0bhuqnhu6PhuqNn4buNw7XhuqN44buT4bud4buN4bqj4buueWPhu53DsuG6o1h24buR4bqjxqHhu4Hhu53huqN44buNw4HhuqPhurE3L+G7jcSDODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu63hu4zDreG6rWjhuqE44buc4buNw6rhu53huqPhu5fhuqThuqPhu53hu49t4bub4bqj4bqn4bqz4bqj4budxJHhu5vhuqPhu5zDsuG6q+G6tuG6o0bhuqnhu6PhuqNn4buNw7XhuqNn4bqpZ+G7jeG6o+G7m2Lhu53DsuG6oybhu49teOG6o+G7nOG6reG7m+G6o+G6r8SDL+G6teG6ozXEg+G6p+G6r+G6s+G6oy3huqPhuq/Do+G6r8OjNjLhuqPhu41z4bub4bqj4bud4bqt4bq24bqjxIPhuqUv4bq1L+G6r8Oj4bqvw6My4bqjeOG7k+G7neG7jeG6o+G7rnlj4budw7LhuqNYduG7keG6o3jDueG6o2fhu43DgWfhuqPDsuG6ueG7reG6o+G7m+G6uXjhuqNm4bqp4buj4bqjZ+G7jcO14bqjxILhuqvhuqN4duG6reG7o+G6o8OS4buPY+G7j+G6o0bhuqnhu6PhuqNn4buNw7XhuqN44buT4bud4buN4bqjxqHhu4Hhu53huqN44buNw4HhuqPhurEz4bqjRsO14bqjeOG7jUHhuqNY4buT4bud4buN4bqj4bu34bq2MuG6o0fhu43hu7fhuqN44buRZ+G7jeG6o+G7jEnhu5xI4bqjeOG7k+G7neG7jeG6o+G7nMOyeeG6tm/hu53huqMmxJHhu53huqPhu4zhu7Phu53DsjHhuqPhu6zhu43hu5/huqNGw7XhuqN44buNQeG6o1jhu41BxrDhu53DsuG6o3h24bqgZ+G6o1jhu5Phu53hu43huqPhu7fhurbhuqPhu5zDsnnhurZv4bud4bqjScSR4budw7LhuqPhu6554bqt4budw7Ix4bqjWHZB4bur4budw7LhuqNG4bqt4bud4bqjWHnhurZq4bud4bqjw7Lhu4/huqnhu6PhuqNY4buT4bud4buN4bqj4bu34bq24bqj4buMdeG6o0li4buP4bqj4buc4bqt4bubMeG6o+G7rOG7jeG7n+G6o0fhu43hu7fhuqN44buRZ+G7jeG6o+G7jEnhu5xI4bqjeOG7k+G7neG7jeG6o+G7nMOyeeG6tm/hu53huqNYduG7geG7neG6o+G7jHnhurYx4bqj4bus4buN4buf4bqjR+G7jeG7t+G6o3jhu5Fn4buN4bqjWUbhu5xI4bqjeOG7k+G7neG7jeG6o+G7jOG7o+G6q+G7ncOy4bqj4buc4bqt4bubMeG6o+G7rOG7jeG7n+G6o0fhu43hu7fhuqN44buRZ+G7jeG6o1lG4buaWFjhu64m4buc4bqjeOG7k+G7neG7jeG6o8agauG6o+G7jHXhu53DsuG6o1fhu6fhu50x4bqjaWLhu4/huqNo4buPbeG7neG6o8ahZOG7neG7jeG6o2li4buj4bqjZ+G6qWfhuqN34burMuG6o2bhuq3hu50y4bqj4budw7Lhuqvhu53hu40x4bqjxqFk4bud4buN4bqjaWLhu6PhuqNn4bqpZ+G6o+G7jXnhurZt4budMuG6o3jhu43hu5HhuqPhurBkMuG6o3jhu43huqvhu53hu43huqPhu63hu410MeG6o8ahZOG7neG7jeG6o2li4bujMuG6o+G7reG7jeG7n+G7ncOy4bqjxILhu49q4budMuG6o2bhu49q4bud4bqjeOG7h+G7reG6o8SC4buPauG7nTLhuqPhu5fhuqbhuqN44buNeeG7h3jhuqPEguG7j2rhu53huqNn4bqpZ+G6o2fhu6fhuqPhu6954bqt4bud4bqjZuG6qeG7o+G6o2fhu43DteG6o2nhu5Hhuq3huqPhu63hu41B4bun4budw7Iy4bqj4but4buN4buf4budw7LhuqPEguG7j2rhu53huqN44buNQcaw4budw7LhuqN4dsO94bqjZ+G6qWfhuqNm4bqp4buj4bqjaeG7n+G7ncOy4bqjeHZq4bud4bqjaeG7keG6reG6o2bhuqvhu53huqN44buN4bqt4bub4bqjaOG6oOG6o2Z5w7nhu4/huqPDsuG6ueG7reG6o+G7m+G6uXjhuqPEguG6q+G6o3h24bqt4buj4bqjw7Lhu49j4buPMzcv4butODd44bqtZsahw63huqN3eOG6tsahw6174bqh4bub4bqtdsOy4buP4budMOG6r+G7reG6sOG6o+G6rXl44buj4bqhODd4djg3eGg4N+G7j+G7m8Oy4bqjd3Zne+G6oS8vZzNm4bqt4buj4buveeG6reG7ncOyeHbhu48zxILhu50vaMOtd+G7l3jhu6Phu60v4budw63huq53L+G6r8Oj4bqv4bq3L+G6t+G6pWjhurfEg8OixIPhurXDo+G6tXjEg+G6t+G6p+G6r8SDw6PGocSDM+G7leG7rcOy4bqh4bqjLzg3L3hoODcveHY4N3h2ODd4aDg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4RsO14bqjeOG7jUHhuqNY4buT4bud4buN4bqj4bu34bq24bqj4bucw7J54bq2b+G7neG6oybEkeG7neG6o+G7jOG7s+G7ncOy4bqj4but4buN4bqpeOG6o2bhu49ueeG6o2fhu43DvWfhuqPhu5vDgOG7ncOy4bqjeGLhu4/huqNmecO54buP4bqjw7Lhurnhu63huqPhu5vhurl44bqjLeG6o0Phu53hu40w4bqjWHbhu4Hhu53huqNYeeG6tmzhu503L+G7rTg3L3hoODcveHY4Ny944bqtZsahw604N3jhuq1mxqHDreG6o3d44bq2xqHDrXvhuqHhu5vhuq12w7Lhu4/hu50w4bqv4but4bqw4bqj4bqteXjhu6PhuqE4N3h2ODd4aDg34buP4bubw7LhuqN3dmd74bqhLy9nM2bhuq3hu6Phu6954bqt4budw7J4duG7jzPEguG7nS9ow6134buXeOG7o+G7rS/hu53DreG6rncv4bqvw6Phuq/hurcv4bq34bqlaOG6t8SDw6LEg+G6tcOj4bq1eMSD4bq34bqn4bqvxIPDo8ah4bqvM+G7leG7rcOy4bqh4bqjLzg3L3hoODcveHY4N3h2ODd4aDg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE44bus4buN4buf4bqjRsO14bqjeOG7jUHhuqNY4buNQcaw4budw7LhuqN4duG6oGfhuqNY4buT4bud4buN4bqj4bu34bq24bqj4bucw7J54bq2b+G7neG6o0nEkeG7ncOy4bqj4buueeG6reG7ncOy4bqj4but4buN4bqpeOG6o2bhu49ueeG6o3hi4buP4bqjZnnDueG7j+G6o8Oy4bq54but4bqj4bub4bq5eOG6oy3huqND4bud4buNMOG6o1h24buB4bud4bqjWHnhurZs4budNy/hu604Ny94aDg3L3h2ODcveOG6rWbGocOtODd44bqtZsahw63huqN3eOG6tsahw6174bqh4bub4bqtdsOy4buP4budMOG6r+G7reG6sOG6o+G6rXl44buj4bqhODd4djg3eGg4N+G7j+G7m8Oy4bqjd3Zne+G6oS8vZzNm4bqt4buj4buveeG6reG7ncOyeHbhu48zxILhu50vaMOtd+G7l3jhu6Phu60v4budw63huq53L+G6r8Oj4bqv4bq3L+G6t+G6pWjhurfEg8OixIPhurXDo+G6tXjEg+G6t+G6p+G6r8SDw6PGoeG6sTPhu5Xhu63DsuG6oeG6oy84Ny94aDg3L3h2ODd4djg3eGg4N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOOG7rOG7jeG7n+G6o0bDteG6o3jhu41B4bqjWOG7jUHGsOG7ncOy4bqjeHbhuqBn4bqjWOG7k+G7neG7jeG6o+G7t+G6tuG6o+G7nMOyeeG6tm/hu53huqNJxJHhu53DsuG6o+G7rnnhuq3hu53DsuG6o3h24bqt4buj4bqjw7Lhu49j4buP4bqj4bqs4bqjZ+G7jeG7o+G6o2fhuqln4bqjeOG6qWfhuqPDsuG7j2My4bqj4bud4buN4buf4bub4bqjeOG6qWfhuqPDsuG7j2PhuqMt4bqjQ+G7neG7jTDhuqNYduG7geG7neG6o1h54bq2bOG7nTcv4butODcveGg4Ny94djg3L3jhuq1mxqHDrTg3eOG6rWbGocOt4bqjd3jhurbGocOte+G6oeG7m+G6rXbDsuG7j+G7nTDhuq/hu63hurDhuqPhuq15eOG7o+G6oTg3eHY4N3hoODfhu4/hu5vDsuG6o3d2Z3vhuqEvL2czZuG6reG7o+G7r3nhuq3hu53Dsnh24buPM8SC4budL2jDrXfhu5d44buj4butL+G7ncOt4bqudy/huq/Do+G6r+G6ty/hurfhuqVo4bq3xIPDosSD4bq1w6PhurV4xIPhurfhuqfhuq/Eg8OjxqHhurcz4buV4butw7LhuqHhuqMvODcveGg4Ny94djg3eHY4N3hoODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oThYdkHhu6vhu53DsuG6o0bhuq3hu53huqNYeeG6tmrhu53huqPDsuG7j+G6qeG7o+G6o1jhu5Phu53hu43huqPhu7fhurbhuqPhu4x14bqjSWLhu4/huqPhu5zhuq3hu5vhuqN4duG6reG7o+G6o8Oy4buPY+G7j+G6o0bhuqNn4buN4buj4bqjZ+G6qWfhuqN44bqpZ+G6o8Oy4buPYzLhuqPhu53hu43hu5/hu5vhuqN44bqpZ+G6o8Oy4buPY+G6oy3huqND4bud4buNMOG6o+KAi1h24buB4bud4bqjWHnhurZs4budNy/hu604Ny94aDg3L3h2ODcveOG6rWbGocOtODd44bqtZsahw63huqN3eOG6tsahw6174bqh4bub4bqtdsOy4buP4budMOG6r+G7reG6sOG6o+G6rXl44buj4bqhODd4djg3eGg4N+G7j+G7m8Oy4bqjd3Zne+G6oS8vZzNm4bqt4buj4buveeG6reG7ncOyeHbhu48zxILhu50vaMOtd+G7l3jhu6Phu60v4budw63huq53L+G6r8Oj4bqv4bq3L+G6t+G6pWjhurfEg8OixIPhurXDo+G6tXjEg+G6t+G6p+G6r8SDw6PGoeG6szPhu5Xhu63DsuG6oeG6oy84Ny94aDg3L3h2ODd4djg3eGg4N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOOG7rOG7jeG7n+G6o0fhu43hu7fhuqN44buRZ+G7jeG6o+G7jEnhu5xI4bqjeOG7k+G7neG7jeG6o+G7nMOyeeG6tm/hu53huqNYduG7geG7neG6o+G7jHnhurYx4bqj4bus4buN4buf4bqjR+G7jeG7t+G6o3jhu5Fn4buN4bqjWUbhu5xI4bqjeOG7k+G7neG7jeG6o+G7jOG7o+G6q+G7ncOy4bqj4buc4bqt4bub4bqjeHbhuq3hu6PhuqPDsuG7j2Phu4/huqNH4bqjZ+G7jeG7o+G6o2fhuqln4bqjeOG6qWfhuqPDsuG7j2PhuqMt4bqjQ+G7neG7jTDhuqNYduG7geG7neG6o1h54bq2bOG7nTcv4butODcveGg4Ny94djg3L3jhuq1mxqHDrTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE44bus4buN4bqpeOG6o2bhu49ueeG6o3hi4buP4bqjZnnDueG7j+G6o8Oy4bq54but4bqj4bub4bq5eDLhuqPhu6zhu43hu5/huqNGw7XhuqN44buNQeG6o1jhu41BxrDhu53DsuG6o3h24bqgZ+G6o1jhu5Phu53hu43huqPhu7fhurbhuqPhu5zDsnnhurZv4bud4bqjScSR4budw7LhuqPhu6554bqt4budw7LhuqPDsuG6ouG7j+G6o8ahxrDhu4/huqNn4buNw71n4bqj4bubw4Dhu53DsuG6o2lr4bud4bqjZ+G6qeG7neG6o2bDujLhuqPhu63hu43hu5/hu53DsuG6o8SC4buPauG7nTLhuqPhu53hu43DquG7neG6o8SC4buPauG7neG6o2fhuqln4bqjZ+G7p+G6o+G7r3nhuq3hu53huqN44buNc+G7ncOy4bqjeOG6v+G7neG6o2bhuqnhu6PhuqNn4buNw7XhuqPhu53hu43DquG7neG6o2jhu5Hhu63huqPhu5fhuqThuqPhu53hu49t4bub4bqj4bqn4bqz4bqj4budxJHhu5vhuqPhu5zDsuG6q+G6tuG6o0bhuqnhu6PhuqNn4buNw7XhuqNn4bqpZ+G7jeG6o+G7m2Lhu53DsuG6oybhu49teOG6o+G7nOG6reG7m+G6o+G6r8SDL+G6teG6o2fhu7Phu53DsuG6o2fhuqln4bqjeOG6qWfhuqPDsuG7j2PhuqNp4bujYnjhuqPDkuG7j2Phu4/huqNG4bqp4buj4bqjZ+G7jcO14bqjeOG7k+G7neG7jeG6o8ah4buB4bud4bqjeOG7jcOB4bqj4bqxMeG6o2dj4bub4bqj4bun4bud4bqjd+G6oOG6o2nhu5/hu53DsuG6o8Oy4buf4but4bqjZ+G7t+G6reG6o2nDuuG7j+G6o+G7ncOy4bu54bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjxqHhuqvhu5vhuqNm4bqp4buj4bqjxILhuqvhu6PhuqN34bqg4bqj4but4buN4bqpeOG6o3h24buPbuG7neG6o+G7l+G7j+G7neG7jeG6o3hr4bqjLeG6o+G6sGThuqPhu43DuuG7j+G6o2fhu7fhuq3huqN44buT4bud4buN4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o3jhu43GsOG7j+G6o8Oy4buP4bqt4bud4bqj4buveeG6rTM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE44bus4buN4buf4bqjRsO14bqjeOG7jUHhuqNY4buNQcaw4budw7LhuqN4duG6oGfhuqNY4buT4bud4buN4bqj4bu34bq24bqj4bub4buj4budw7LhuqPhu5t5dOG7neG6o+G7m+G7peG7j+G6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjxqHhuqvhu5vhuqNm4bqp4buj4bqjeHZBxaln4bqj4buNa3jhuqPhu63hu41j4buP4bqj4buNcGfhuqN44buH4but4bqjxILhuqvhuqPhu53hu6Phu4/huqPDskHhu6fhu53DsuG6o0fhu43hu7fhuqN44buRZ+G7jeG6o+G7jHXhuqNH4buNw7XhuqPhu5rhu4/hu53hu43huqPEgmzhuqPhu63hu43hu6Phu53DsuG6o2fhuqln4buN4bqjxILhuqvhuqNpYuG7o+G6o2nDgWfhuqPhu53DskHGsOG7j+G6o8ah4bqr4bub4bqjZuG6qeG7ozLhuqN44buN4bq/4bub4bqj4bud4buNeeG7geG7neG6o3fDqnnhuqN3ZWfhuqPGocaw4buP4bqjaGLhurbhuqNn4bu34bqt4bqj4bucw7JBxrDhu48w4bqj4oCcR+G6qeG7neG6o2bDuuG6o2bhuqnhu6PhuqNn4buNw7XhuqNn4bu54budw7LhuqPGoeG6q+G6o2fhu43hu49r4bud4bqjd+G7meG6o2fhuqln4buN4bqj4bubYuG7ncOyM+G6o0fDquG6tuG6o2bDvXgy4bqjeHbhuq3hu53DsuG6o8Oy4buP4bq/4bq24bqjxqHhuqvhuqPEguG7ueG6o+G7l+G7jcO14bqjd2Vn4bqjZsOs4bud4bqjZ+G7t+G6reG6o+G7jXDigJ3huqPEguG6q+G6o+KAnCbhu49reOG6o2lu4bqjxqHhuqvhu5vhuqPDssO0IOG6o0lu4bqjw7Lhu4/huqnhu6PhuqNo4bu1ZzLhuqPDsuG7j2Phu4/huqN44buNw7Vn4buN4bqjZ8O54bqjacO64budw7Iy4bqj4but4buNauG6o2bDtOG7neG7jTPhuqNJbuG6o+G7reG7jeG7tWfhuqPEguG7teG6o+G7r3nhu4Hhu53huqNn4buNw73hu53DsuKAnTM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE44bua4bul4buP4bqj4bud4buN4bqr4bqjZuG6qeG7o+G6o+G7reG7jWPhu4/huqNn4buf4bqjZmPhu53huqPGoeG7meG7neG7jeG6o2fhu43DteG7neG7jeG6o3h24buR4bqjxILDg+G7ncOy4bqjxILhuqvhu53DsuG6o8SC4bqr4bqj4bud4buN4buPbXjhuqPhu4154bq2a3gy4bqj4buX4buNc+G7ncOy4bqjxqHhuqvhu5vhuqPhu5vhur944bqjaeG7j+G6o3jDteG7neG7jeG6o+G7l+G7jeG6qWfhu43huqPhu6954bqt4budMuG6o3h2eeG7ncOy4bqjeOG7jeG6oGfhuqNn4bu34bqt4bqjZuG6qeG7o+G6o2fhu43DtTPhuqMmxanhu4/huqN34bqg4bqj4but4buN4bqpeOG6o3h24buPbuG7neG6o+G7ncOy4bqr4bq24bqjZ+G6q+G7ncOy4bqj4bubYuG7neG7jeG6o2fhu7fhuq3huqNnecO6Z+G6o2fhuqln4buN4bqj4bubYuG7ncOy4bqjZ3Phu53DsuG6o+G7ncOy4buN4buPbeG7reG6o+G6tzPDozLhuqNn4bqpZ+G6o3jhuqln4bqj4but4buN4buD4bub4bqjZuG6qeG7o+G6o2fhu43DteG6o+G7reG7jWPhu4/huqPhu5vhuq3hu53DsuG6o+G7jeG7p+G7j+G6o3jhu43hu6vhuqNn4bu34bqt4bqjZ3nDumfhuqN3dOG7ncOyMuG6o2l14budw7LhuqN44buNxrDhu4/huqNp4bqp4but4bqjw4Hhu53DsuG6o2lB4bupZ+G6o3jDteG7neG7jeG6o3jhu43GsOG7j+G6o3fhuqAy4bqj4but4buNY+G7neG6o+G6qeG7neG7jeG6o+G7l+G7keG7reG6o3jhu43GsOG7j+G6o3jhu41z4budw7LhuqN44buP4bud4bqjZ+G7jcO14bud4buN4bqj4bqw4bqpZzLhuqNn4buNw6rhu53huqN44buN4bqgZ+G6o3fhuqDhuqPhu5fhu49t4bud4bqj4bqwY+G6tuG6o3bhuq3huqN4dmrhu53huqNp4buR4bqt4bqjZuG6q+G7neG6o3jhu5Phu53hu43huqNpa+G7neG6o8SCxanhu4/huqNmYuG7neG6o2lwZzM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE44bus4buN4buf4bqjRsO14bqjeOG7jUHhuqNY4buNQcaw4budw7LhuqN4duG6oGfhuqNY4buT4bud4buN4bqj4bu34bq24bqjaWzhuqPhu53DsuG7jeG7keG6o2fhuqln4bqjZ+G7p+G6o+G7r3nhuq3hu53huqNm4bqp4buj4bqjZ+G7jcO14bqjZ+G7geG7neG6o+G7r3nhuq3hu53huqN4w6rhu5vhuqPhu43hu6fhu53huqPhu53Dg+G6reG6o2dz4budw7LhuqN44bqpZ+G6o2nhuqvhu6PhuqN4YuG7ozLhuqNmdeG7j+G6o2hB4bux4budw7Iy4bqj4budw6rhu53DsuG6o2fhuq3hu6PhuqNmY+G7neG6o8ah4buZ4bud4buN4bqjZ+G7jcO14bud4buN4bqjeHbhu5HhuqPEguG6q+G6o2fhu4154bq2auG7neG6o+G7m3Phu53huqPhu53DsuG7jeG7j23hu63huqPEguG7teG6o2fhu43hu6PhuqNpw7rhu4/huqPhu53DsuG7ueG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjxqHhuqvhu5vhuqNm4bqp4bujMeG6o3jhu49r4but4bqjeOG7tWfhuqNpw7nhu4/huqPhu5vFqeG7jzLhuqPhu53DquG7ncOy4bqjZ+G6reG7o+G6o2fhu43hur944bqjxqFB4bup4budw7Iy4bqj4buN4buPbXnhuqPhu695Y+G6o2dz4budw7LhuqN44bqpZ+G6o3jhu41z4budw7LhuqN44buP4bud4bqjeHnhurZq4bud4bqjeHZ54bq2bOG7nTLhuqPDsuG7n+G7reG6o+G7reG7jeG7geG7neG6o2fhu7fhu53DsuG6o2d0MuG6o3jEkeG7ncOy4bqjZ0HGsOG7ncOy4bqjxqHhu6Hhu53DsuG6o3jhu4/hu53huqNn4bu34bqt4bqj4buc4buNw6rhu53huqNow6rhu53huqPEguG6q+G7o+G6o0lj4budw7Iy4bqj4buc4buN4bqr4bqj4budQcWpZzLhuqN4YuG7o+G6o3fhuqDhuqNpdeG7ncOy4bqjeOG7jXnhu4fhu53huqN4duG7o+G7ncOy4bqj4bqwZOG6o+G7jcO64buPMeG6o2fDueG6o8SC4bu5MuG6o2nDuuG7ncOy4bqjxILhu49q4bud4bqjeOG7o+G6q+G7neG6o0lj4budw7Iy4bqjeOG7o+G6q+G7neG6o2jDquG7nTLhuqN44buj4bqr4bud4bqj4buvecOq4bud4bqj4bud4bul4bqjxqHhuqBn4bqj4but4buN4bq/4bud4bqjaeG6v3ky4bqjeMO1Z+G7jeG6o2fhuqBn4bqjeOG7jeG6reG7m+G6o8Oy4buP4bqt4bqjZ+G6qWfhuqPhu63hu43hu6Phu53DsuG6o3h24bqr4buj4bqjeOG7jeG7j+G6o2l54bqt4bqj4bq2annhuqPhu51BxalnMeG6o+G7reG7jeG6qXjhuqPhu43hu49t4bud4bqjxILhuqvhuqPhu53hu43DquG7neG6o3bDuuG7ncOy4bqjZ+G6qWfhuqNp4buPbuG7neG6o+G7jcO04bud4buN4bqjeOG7j2rhu53huqN44buPa+G7nTLhuqPDskHhu6fhu53DsuG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjeHR44bqjxILhu49tZ+G6o3h0eDHhuqPhu63hu41j4bud4bqj4bqp4bud4buN4bqjZ+G7jcO14bud4buN4bqj4bqw4bqpZzLhuqN4dnnhu53DsuG6o3jhu43huqBn4bqjeMOq4bub4bqjeEEy4bqj4budw7J54bq2beG7neG6o8SCcOG7ncOy4bqjZ+G7t+G6reG6o+G7nOG7jcOq4bud4bqjaMOq4bud4bqjaW7huqNm4bqp4buj4bqjZ+G7jcO14bqjeOG7jeG6oGfhuqN34bqg4bqjxqHhuqvhuqN44buPa+G7ncOy4bqj4bud4buf4buP4bqjZ+G7t+G6reG6o+G7nOG7jcOq4bud4bqjaMOq4budMuG6o2fhu4F54bqj4buddOG7j+G6o8Oy4buPw4Phuq3huqPhu5zhu43DquG7neG6o2jDquG7neG6o8SCxanhu4/huqNJY+G7ncOyMeG6o2nhur954bqjeHbhuq3hu53hu43huqPEgsWp4buP4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o+G7r3nhuq3hu53huqNp4buPbuG7m+G6o3fhuq3hu4/huqN4duG6qeG7jzLhuqN44buN4buz4bqjaeG7kWfhu40y4bqj4bud4buN4bq/eOG6o8ah4bqr4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o3jhu41z4budw7LhuqN44buP4bud4bqjd+G6reG7j+G6o3h24bqp4buP4bqjeHZq4bud4bqj4bubYuG7ncOy4bqj4bqwZOG6o+G7jcO64buPMeG6o3jhu4fhu63huqN4dnnhu53DsuG6o3h54bq2auG7neG6o3h2eeG6tmzhu53huqNpYuG7j+G6o+G7jcO64buP4bqjaWPhu53DsuG6o2bDuuG6o2fhuqln4bqjZ+G6v+G7rTLhuqN44buPa+G7neG6o3jFqeG7j+G6o0li4buP4bqj4buNw7rhu4/huqPGoeG7geG7neG6o3jhu43DgeG6ozrhu47hu47hu47huqNn4bu34bqt4bqjSWPhu53DsjPhuqNYw7nhuqNn4buNw4Fn4bqjeHR44bqjxILhu49tZ+G6o8ah4bq/4bq24bqj4bqy4bqj4buX4buPa+G7neG6o3jhu43huq3hu5vhuqPDsuG7j+G6reG6o2fhu7fhuq3huqPhu5zhu43DquG7neG6o2jDquG7neG6o8SC4bqr4buj4bqjZ+G6qWfhuqPEgsSR4bud4bqj4buX4buPbeG7neG6o2li4buP4bqj4buNw7rhu4/huqNpY+G7ncOyMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oThH4bu54budw7LhuqN4duG7o+G7ncOy4bqjZ+G7jUHhu6fhu53DsuG6o3h2w7Thu53hu40y4bqjRuG6reG7neG6o1jDueG6o2fhu43DgWfhuqNpZOG6o3jDueG7ncOy4bqj4buXa3jhuqPEguG6q+G6o3h24bqt4buj4bqjw5Lhu49j4buP4bqjRuG6qeG7o+G6o2fhu43DteG6o3jhu5Phu53hu43huqPhu655Y+G7ncOy4bqjWHbhu5HhuqPGoeG7geG7neG6o3jhu43DgeG6o+G6sTPhuqPDkuG7j2Phu4/huqPhu53EkeG7m+G6o+G7neG6reG6tuG6o2fhu5/huqPDsuG7geG7neG6o8SDw6PDo+G6o3jhuqln4bqj4but4buN4buD4bub4bqjZ+G7t+G6reG6o+G7reG7jeG7n+G7ncOy4bqjxILhu49q4budMuG6o2fDuuG7ncOy4bqjeOG6qWfhuqPEguG7j2rhu53huqN44buN4bqt4bub4bqjw7Lhu4/huq3huqPhu6vhuqNmdOG7neG6o8ah4bujYuG7j+G6o+G7jcO04bud4buN4bqjZuG6qeG7o+G6o2fhu43DteG6o8OydeG7mzDhuqNm4bqp4buj4bqj4buP4budMuG6o2bhuqnhu6PhuqPhu43DtOG7neG7jTLhuqNm4bqp4buj4bqj4bud4buf4buP4bqjxILhuqvhuqNm4bqp4buj4bqjaeG7j23hu53huqN44bqiM+G6o+G7rnnhuq3huqPEguG7oeG7ncOy4bqjZ+G7jeG6v+G7m+G6o3fhu6fhuqPhu5fhu41j4bujMuG6o2fhu5/huqPhurfEg+G6o3jhuqln4bqj4but4buN4buD4bub4bqjaUHhu6ln4bqj4buMw7rhu4/huqNpdeG7ncOy4bqjZ+G7jXnhu53DsuG6o+G7l+G7jWPhu6PhuqNn4buN4bq/4bubMuG6o3jhu43hu4Phu5vhuqNp4buR4bud4buN4bqjaeG6qeG7neG7jeG6o8Oy4buP4bqp4bqjxILhuqvhuqN4duG6reG7o+G6o8Oy4buPY+G7j+G6o2fhu43hu6PhuqPEg8Oi4bqjeOG6qWfhuqPhu63hu43hu4Phu5sy4bqjw7J14bub4bqj4bq34bqjw7Lhu49j4buP4bqj4bqsMuG6o+G6s+G6o8Oy4buPY+G7j+G6o0bhuqPEguG6q+G6o+G6peG6o8Oy4buPY+G7j+G6o0cz4bqjR+G6qWfhuqN44bqpZ+G6o+G7reG7jeG7g+G7m+G6o2nhu6NieOG6o8Oy4buPY+G7j+G6o+G6rOG6o8OydeG7mzDhuqPigJzDkuG7j+G6v2fhuqPhu5vhu6fhuqNm4bqt4bq24bqjeHZq4bud4bqjZuG7gXnhuqN4dsaw4buP4bqjJuG7j2144oCd4bqjZ+G7t+G6reG6o3jhuqln4bqjw7Lhu49j4bqj4bus4buN4bqt4bud4bqj4buM4buj4bqr4buP4bqj4buMQeG7p+G7ncOyMuG6o0bhuqnhu6PhuqPhu655Y+G7ncOy4bqjWHbhu5Ex4bqj4oCcw5Lhu4/huqnhu5vhuqNpdGfhuqNn4buN4buPa+G7m+G6o2nhur944bqjdsOA4budw7LhuqPGoeG6q+G7m+G6o3h24bqt4budw7LhuqN4dmLhu4/igJ3huqNn4bu34bqt4bqjeOG6qWfhuqPDsuG7j2PhuqPGoMOq4bub4bqj4buMQeG7ncOy4bqjWOG7jeG7pzLhuqNG4bqp4buj4bqjxqDhuq3hu6PhuqNJw7rhu53DsjHhuqPigJxI4buz4budw7LhuqPDsuG7geG7neG6o+G6s+G6o8ahw7V44bqjZuG7j+G6reG6o2fDgXnhuqN3dOG7ncOy4bqjZm3hu53hu43huqPhu53hu43DquG7neG6o+G7ncOyw7rhuqNpw7pn4bqjdkHhu6l54oCd4bqjZ+G7t+G6reG6o3jhuqln4bqjw7Lhu49j4bqjRuG7s+G7j+G6o+G7nMOycGfhuqMm4bu5MuG6o0bhuqnhu6PhuqPhu5xz4budw7LhuqN44buNc+G7neG6o+G7ncOy4bqr4bq24bqj4bud4bqt4bq2MeG6o+KAnFThu53DsuG6o+G7jcO9eOG6o+G6sOG6reG7neG7jeKAneG6o2fhu7fhuq3huqPhu53hu43hu5/hu5vhuqN44bqpZ+G6o8Oy4buPY+G6o+G7rOG7jWLhu5vhuqPhu6554bq04bud4buN4bqjLeG6o+G7jOG7o+G6q+G7j+G6o0nDgWfhuqMt4bqj4buc4buNQeG6o+G7jOG7oeG6reG6oy3huqPhu5zDsnBn4bqjWMO9MuG6o0nhuqvhu4/huqPhu6xYLVjhu4zhuqPhu655Y+G7ncOy4bqjWHbhu5EzNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOOG7jOG7gXnhuqPhu41reOG6o3jhuqln4bqj4but4buN4buD4bub4bqj4buX4buN4bqt4buP4bqjeOG7jeG6qWfhuqNpbOG6o3jhuqvhu4/huqPhu5vFqeG7jzLhuqNn4buf4bqjd+G6oOG6o2nhu4F54bqjeEHhuqPGoeG6reG7o+G6o2nDuuG7ncOy4bqjZuG6qeG7o+G6o2fhu43DteG6o+G7ncOy4buN4buPauG7m+G6o3jDvWcy4bqjeHbhuqln4buN4bqj4bud4buN4buPbeG7mzHhuqPhu63hu41j4bud4bqj4bqp4bud4buN4bqj4buX4buR4but4bqjeOG7jcaw4buPMuG6o+G7l+G7jeG6qWfhu43huqPhu6954bqt4budMuG6o2fhu43DteG7neG7jeG6o+G6sOG6qWcy4bqjZ+G7jcOq4bud4bqjeOG7jeG6oGfhuqPEgmzhuqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqjd+G6oOG6o+G7l+G7j23hu50y4bqjd+G6oOG6o8SC4buPbWfhuqPhu5vhuq3hu53DsuG6o3jDteG7neG7jeG6o3jhu43GsOG7j+G6o3fhuqDhuqPhurBj4bq24bqjduG6reG6o3h2auG7neG6o2nhu5Hhuq3huqNm4bqr4bud4bqjeOG7k+G7neG7jTPhuqPhu6554bqt4bqjaeG7nzLhuqPDsuG7n+G7reG6o+G7reG7jeG7geG7neG6o+G7ncOq4budw7LhuqNn4bqt4buj4bqjxILhuq3hu4/huqN4duG7oTLhuqN4duG6qWfhu43huqPhu53hu43hu49t4bub4bqjZ+G7t+G6reG6o2fhuqln4bqjZ+G6v+G7reG6o+G7t+G6tuG6o2lj4budw7Iy4bqjZ+G7jcO14bud4buN4bqj4buveeG6tmzhu50x4bqj4buX4buR4but4bqjeOG7jcaw4buP4bqjZuG7j2554bqjaEHhu6fhu53DsjLhuqNnw7nhuqPEguG7ueG6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqNn4bqpZ+G7jeG6o8ah4bqr4bub4bqj4buX4buP4bud4buN4bqj4budw7Lhu43hu49t4bub4bqj4buN4bqt4bq2MuG6o3jhur/hu5vhuqPDskHhu6fhu53DsuG6o8Oy4buPceG7j+G6o+G7q+G6o3jDgOG7ncOy4bqjZ+G6qeG6o+G7neG7jcOq4budMuG6o2nhu6fhu53huqPEguG7kTLhuqNp4buR4bqt4bqj4but4buNQeG7p+G7ncOyMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oThYduG7geG7neG6o1h54bq2bOG7nTcv4butOA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ

Truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ
2020-06-18 16:45:48

(QTO) – Hôm nay 18/6/2020, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt các anh hùng...

Bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo

Bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo
2020-06-18 13:13:38

QTO - Sáng nay 18/6/2020, UBMTTQ Việt Nam Phường 1, thành phố Đông Hà phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Trị tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ gia...

Cứu hộ thuyền viên gặp nạn trên biển

Cứu hộ thuyền viên gặp nạn trên biển
2020-06-17 16:52:16

(QTO) – Hôm nay 17/6/2020, Hải đội 2 phối hợp với Đồn Biên phòng Cồn Cỏ và Biên đội tuần tra kiểm soát, giám sát hoạt động nghề cá Vịnh Bắc Bộ thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết