Cập nhật:  GMT+7
IsSpNzXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rFqGrFqeG7jeG6vzQgxajEkcO6NcSpxrBjw7U1w7LDgzXDtcOiw7Xhu4k1xanGsEFmw7U1xanhu6XGsEFow7U14bu1xJHDtTXDquG7o8O14buJNeG7iWrhurPhu481xanEqWrDrcawNcWp4bqzw7Q1xKnGocO1NeG7teG6sTXEqcahw7U1w7XEqWLDtTXhurvEkcO1NcSpxrBBZ8WpNcWpxKnhu5vDteG7iTXFqeG7pcO0w7Xhu4k14bu14burw7Xhu4k1w6rhu53DteG7iTXhurnhurHDtDXhur1iw7U1xanhu6Phurs1xanEqWrDrcawNeG7p+G7myIvxKk3ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rEqOG6v8SD4bq9NCDFqHg1w7Xhu4nhurFBNTc2NeKAkzU34bqjL8OgLzg2ODY+NeG6uMSDw7U14bq8YsO1NcWp4buj4bq7NcWpbsO1xKk1w7rEqeG7m2o1xKlzw7o14bu1cWo14bq74bqv4bq7NcSpxrBBacO1NcSodnHDteG7iTXEqOG7kcSDPjXDisSDw7Lhu6XGocO14buJPjXhu4hqw7Q14buMasO1xKk14bu14bqxNeG7tG/DtcSpNeG7jGrDtcSpNcWp4bufNeG6u8Spd+G6uzXhuqM14buNccO6NcWpxJHDujXEqcawY8O1NeG7tWg1w7LDgzXDtcOiw7Xhu4k1xanGsEFmw7U1xanhu6XGsEFow7U14bu1xJHDtTXDquG7o8O14buJNeG7iWrhurPhu481xanEqWrDrcawNcWp4bqzw7Q1xKnGocO1NeG7teG6sTXEqcahw7U1w7XEqWLDtTXhurvEkcO1NcSpxrBBZ8WpNcWpxKnhu5vDteG7iTXFqeG7pcO0w7Xhu4k14bu14burw7Xhu4k1w6rhu53DteG7iTXhurnhurHDtDXhur1iw7U1xanhu6Phurs1xanEqWrDrcawNeG7p+G7mzVb4bq8xajFqOG7pl014bq7xKnDtDVhYTY1xKnhu5nhurs14bu1ambDtTXhu43hurE14bq5azXFqcSpdjXhurvEqWo14bq54bujPjXDteG7iXZyajXhurvhu5E1xrBBNcWpa8O1PjXFqeG7pXZ0w7Xhu4k1xanEqcahw7U+NeG6u+G6r8O1NeG6ueG7ozXDusSp4buxNcO14buzNeG7teG6sTXDteG7iXZyajXFqeG6s8O0NcSpxqHDtTV0NcWpxKnGocO1NeG6ueG6s8O1eyIvw7ogIsWpxIPhurnhu43hur814bunxalB4buN4bq/OjThu4/Eg+G7peG7iWrDtSk4w7rhu7k1xIPGsMWpw7Q0ICLFqeG7pSAixanhur0gImrhu4/hu4k14bun4bul4bq7OjQvL+G6u3vhurnEg8O0w7nGsMSDw7Xhu4nFqeG7pWp74bu1w7Uv4bq94bq/4bunw7LFqcO0w7ovw7Xhur/hu7fhu6cvODY4YS9h4bqj4bq9YTc4OeG6ozdhxak3YcOjN8Oj4bqj4buNN3vDs8O64buJNDUvICIvxanhur0gIi/FqeG7pSAixanhu6UgIsWp4bq9ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IOG6uuG6r+G6uzXEqeG7meG6uzXhu7VqZsO1NcWpa+G6u8SpNeG6u3nhurs1xanEqcSD4buPNeG7iWrEgzXFqcSRw7o1xKnGsGPDtS014bqyw7XEqSk1w5LDkuG7piIvw7ogIi/FqeG6vSAiL8Wp4bulICIvxanEg+G6ueG7jeG6vyAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDFqOG6t2o14bq74bqv4bq7NeG7jXHDujXFqcSRw7o1xKnGsGPDtT41xKnhu5nhurs14bu1ambDtTXDqnZz4bq7NcWp4bulxrBBaMO1NcOq4bq3xak1w7XEqeG7s8O14buJNcO14bujajXhur3GsMO14buJNcOZxrBBZ8WpNcOqbcO1xKk14bun4bubNWHDo+G6oy/DmcOKLcWoxajhu4k+NcO14buJ4bqxQTU3YS9hLzg2N8OhNeG6u+G7rcSDNcWoxKnhu601xal2ccO14buJNeG6usSpa8O1xKk1w7rEqeG7rTXhu7VoNcO6xKlmNeG6vcawQWnFqTXDqmg14bqvw7U14oCc4buIauG6s+G7jzXFqcSpasOtxrA1xalsw7XEqTXFqeG7peG6t8O14buJNcWp4bqzw7Q1xKnGocO1NeG7teG6sTXEqcahw7U1w7XEqWLDtTXhurvEkcO1NcSpxrBBZ8WpNcWpxKnhu5vDteG7iTXFqeG7pcO0w7Xhu4k14bu14burw7Xhu4k1w6rhu53DteG7iTXhurnhurHDtDXhurzFqMWo4bumNeG7iWrEg2o1w6rDtOG6t8O1NTg2N8OhLTg2OMOh4oCdNeG7teG6sTXhurvhuq/hurs14bq7xKlrw7XEqTXhu6fhuq/hurvEqT41w7rEqeG6r8O6NeG7jcawxJHFqTXhu7VoNeG6u8ahw7Xhu4k1xanhuq/hurs14bq9YsO1NeG7p+G7mz414bq7xKlrw7XEqTXhu6fhuq/hurvEqTXhur1iw7U1xanhu6Phurs+NeG6u8SpdnDDteG7iTXFqeG7pWzDtcSpPjXDqmg14bqvw7U1xKnhu6E1xanhu6VzNeG7teG7q8O14buJNeG6vMWoxajhu6Y8NcO14bql4buPNeG6ueG6pcWpNcWpxKl54bq7NcWp4bul4bq3w7Xhu4k1xanhurPDtDXEqcahw7U14bu14bqxNcSpxqHDtTXDtcSpYsO1NeG6u8SRw7U1xKnGsEFnxak1xanEqeG7m8O14buJPjXDteG7icawQWbDtTXDtcSpYsO1NeG7teG6sTXEqcSRxrA1w7nGsOG6szXhurvhu63EgzXFqeG6s8O0NcSpxqHDtTXhu7XhurE1xKnGocO1NcO1xKliw7U14bq7xJHDtTXEqcawQWfFqTXFqeG7pWbDtTXDqm3EgzXhurnhurHDtTXFqW7DtcSpPDXFqeG7pcSDw7Xhu4k14bq5bTXhurvhuq/hurs1w7LDgzXDtcOiw7Xhu4k+NcOyamfDtTXFqcSpd+G6uzXFqeG7pcO0w7Xhu4k14bu1amnhurs14bu1xJHDtTXDquG7o8O14buJNcO14buJdnJqNeG6vWLDtTV0NeG7teG7q8O14buJNeG6vMWoxajhu6Y+NcOq4bqt4bq7NeG6uWppxak14buN4bqxNeG6u+G6r+G6uzXhu4lqxIM1w6psw7XEqTXhurvhu5E14bq7w7TDtTXhur/hu4814bq74buTw7U1w7XEqeG7lTXFqcaw4bufajXFqcSpxIPhu4814buJasSDNcWpxKl54bq7NcSpamnDtTXEqWppxrA1w7nGsOG6szXhurvGocO14buJNcWp4bqv4bq7NcO6xKnhu5PDteG7iTXhurvEqeG7m8O14buJNcWp4bqzw7Q1xKnGocO1NeG7teG6sTXEqcahw7U1w7XEqWLDtTXhurvEkcO1NcSpxrBBZ8WpNcWpxKnhu5vDteG7iTV0NcOqbcSDNcO6xKl2cMO14buJeyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQgxajEqcahw7Xhu4k1w7nGsMSDNcWpxJHDujXEqcawY8O1NcO1xKnhuqfhu481w7rEqeG6r8WpNcSpxrBBNeG7tcSDajXFqeG7peG7kzXhurvhu63EgzXhurlrNcWpxKl2NeG6u8SpajXhurnhu6M+NcO14buJdnJqNeG6u+G7kTXGsEE1xalrw7U+NcWp4buldnTDteG7iTXFqcSpxqHDtT414bq74bqvw7U14bq54bujNcO6xKnhu7E1w7Xhu7M1xanhu6XDtMO14buJNeG7teG7q8O14buJNeG6vMWoxajhu6Y1xanEqcSD4buPNeG7iWrEgzXFqcawQWbDtTXFqeG7pcawQWjDtT414bu1xJHDtTXDquG7o8O14buJNcO14buJdnJqNeG6vWLDtTXhu7nhu5HEgzXhurnhu5U1w7XEqeG7s8O14buJNcSp4butNcWp4bux4bq7PjXDusSp4buTw7Xhu4k+NeG6u8Sp4bubw7Xhu4k1xanhurPDtDXEqcahw7U14bu14bqxNcSpxqHDtTXDtcSpYsO1NeG6u8SRw7U1xKnGsEFnxak1xanEqeG7m8O14buJPDXDtWLDteG7iTXhurvEg8O0NcO1xKnEkcO1NcWpxKl34bq7NeG7teG6sTXDgTXFqcSpd+G6uzXDusSp4bqvw7o14buNxrDEkcWpPjXhurvEqcawQcOtw7U1w6rhu59qNcSp4bqxw7XEqTXhu7VqNcWp4bulw7TDteG7iTXEqcahw7U1w7XEqWLDtTXhurvhu63EgzXDquG7ncO14buJNeG6ueG6scO0NeG6vMWoxajhu6Y+NeG7ieG7kcO6NcO6xKlkw7U14buJauG6s+G7jzXFqcSpamfGsDXFqWzDtcSpNcWp4bul4bq3w7Xhu4k1xanhurPDtDXEqcahw7U14bu14bqxNcSpxqHDtTXDtcSpYsO1NeG6u8SRw7U1xKnGsEFnxak1xanEqeG7m8O14buJNcWp4bulw7TDteG7iTXhu7Xhu6vDteG7iTXhurzFqMWo4bumeyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQgw5J7w5J74bumIi/DuiA=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sơ kết công tác báo chí 6 tháng đầu năm 2024

Sơ kết công tác báo chí 6 tháng đầu năm 2024
2024-07-18 10:58:00

QTO - Sáng nay 18/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác báo...

Cứu hộ thuyền viên gặp nạn trên biển

Cứu hộ thuyền viên gặp nạn trên biển
2020-06-17 16:52:16

(QTO) – Hôm nay 17/6/2020, Hải đội 2 phối hợp với Đồn Biên phòng Cồn Cỏ và Biên đội tuần tra kiểm soát, giám sát hoạt động nghề cá Vịnh Bắc Bộ thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết