Cập nhật:  GMT+7
NsOyw6PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FX4buNd+G7l2nDoDdX4buv4buNbeG7m+G6oeG7lcOy4bqn4buN4bqh4bubw7Lhu41sxqHhuqHDg+G7s+G6oeG7rXjhurDhuqF34buB4bux4bqhw7Lhuqnhu43huqFmc3fhuqHhu5fhu41sd+G6oXbhu5PhuqHGocO94bqn4bqh4buVw7Jy4bqhxIPhuqPEg+G6o+G6oS3huqHEg+G6o8SDw6M2L8Oyw6M3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7scOSaeG6p2fDoDdGw7Lhu41reOG6oeG7m+G6p+G6sOG6ocOjw6Iv4bqzL8SD4bqjxIPhuqMx4bqh4buE4bqn4bub4bqhRsOy4buR4bqhaOG6q+G7neG6ocODa+G6oXfDtcah4bqh4buV4buNasahMeG6oeG7rXjhurDhuqF34buB4bux4bqhw4PhuqnhuqHhuq7huq1m4bqhaMO04bubw7LhuqFn4bqn4bubw7LhuqF34buP4bubw7LhuqHhu5fhu41sd+G6oXbhu5PhuqE04buE4bqn4bub4bqhRsOy4buR4bqhaOG6q+G7neG6oeG6t8Oj4bq34bqhNeG6oXfhu5Hhu5vDsuG6oeG7rHhi4bubw7PhuqFX4buvw7ThuqF3w7rhuqFmw7JBZuG6ocOydeG7jeG6oeG7m8Ozw7LDtOG6oXfDuuG7m8Oz4bqh4buVanfhuqFmcuG7m8Oz4bqhd+G6rWbhuqF3w7XGoeG6oeG7leG7jWrGoTHhuqHhu6144bqw4bqhd+G7geG7seG6ocOy4bqp4buN4bqhZnN34bqh4buX4buNbHfhuqF24buT4bqhxqHDveG6p+G6oeG7lcOycuG6ocSD4bqjw6PhuqUtxIPhuqPEg+G6ozI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN8agw73huqfhuqHhu5XDsnLhuqHEg+G6o8Oj4bql4bqhLeG6ocSD4bqjxIPhuqMx4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqhaOG7jWt44bqh4buV4buNbOG7m+G6oeG7lcOy4buj4bqh4buVw7Jk4bub4bqhw4Nr4bqhd8Oyxanhu43huqF34buNancx4bqhaMO04bqn4bqh4buF4bqp4bub4bqh4buVw7Ji4bud4bqhduG6rXcx4bqhd8O1xqHhuqHhu5Xhu41qxqHhuqHhu6914bubw7Mx4bqhaMOpZuG6oeG7heG7jWx34bqh4buX4bqp4bqhRuG7nCrhu4xH4bqhLcOj4bql4bqhZ+G7jW7hu5vhuqHhu4Xhu41q4bub4bqh4buxw7JBZuG6oXfhuqvhu7Ex4bqhYuG7m8Oy4bqhw7Lhu7nhu6nhu5vDs+G6oeG7r8Oqd+G6oeG7l+G7p+G7m+G6oWhq4bub4bqhd+G7jWrhu5vhuqFodeG6oXfDssOAZuG6ocOy4buNbOG7m+G6oeG7m8Oy4buNbMah4bqhw4Phu7PhuqFm4bu14bqn4bqhSHXhu43huqHhu6x44bqw4bqhd+G7geG7seG6ocOy4bqp4buN4bqhZnN34bqh4buX4buNbHfhuqF24buT4bqh4bq3w6LhurHhuqE0SHXhu43huqHhurfDouG6sTUx4bqhZuG7t+G7m8Oz4bqh4bubw7Lhu7nhuqHDg+G7jWxm4bqh4buxw7Jz4buN4bqhw7LGsOG7seG6oeG7leG7jW3GoeG6oXfhu6/huqcx4bqh4buF4bqp4bub4bqhw7Phu43huqfhu50x4bqhaOG7ueG6p+G6oWjhu6Phu5vhuqHDsuG6qeG7jeG6oWZzd+G6oeG7l+G7jWx34bqhduG7kzI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN1d44bqw4bqh4bubw7Lhu43EqeG7mzHhuqF24bqneOG6ocOz4bq/4bub4bqh4bq14bqhd8Oy4bqt4bubw7PhuqF34buNauG7m+G6ocOy4bqp4bubw7LhuqF3w7LDgGbhuqHDsuG7jWzhu5vhuqHhu5vDsuG7jWzGoeG6ocOD4buzMeG6oUh14buN4bqh4bq3w6LhurHhuqHhu6nhuqHhu5vDs+G7neG6qeG7jeG6oeG7m+G7ueG7p2bhuqFoY+G6oXfDuuG6oWbDskFm4bqh4buVw7Ji4bud4bqhduG6rXfhuqHhu6nhuqHhurXhuqHDsnjhurBs4bub4bqhw4Phu6fhu43huqF3w7rhu5vDs+G6oXZz4bqhw6Phuq/Do+G6oeG7hWLhu5sx4bqhZuG7o+G6ocSD4bql4bqhd8OycuG7m8Oz4bqhd+G7jeG7mzHhuqF34buv4bud4bubw7PhuqFo4buj4bqhd8OycuG7m8Oz4bqhd+G7jeG7m+G6oWbDsuG7j+G7m8Oy4bqh4bqu4bqtZuG6oeG6tS/Eg+G6pTHhuqFo4bqrd+G6ocSD4bqxMcOjfTLhuqHhu6x44bqn4bqhaOG7ozHhuqF3w7rhuqFmw7JBZuG6oXfDtcah4bqh4buV4buNasahMeG6oeG7rXjhurDhuqF34buB4bux4bqhaOG7ucawZuG6ocOj4bq14bqhxqF14bqhNGbhu6PhuqHDo+G6ocahdeG6oXfhu4Hhu7HhuqF3w7JtNeG6ocOD4bun4buN4bqhxIPDo+G6ocOy4bqp4buN4bqhZnN34bqh4buX4buNbHfhuqF24buTMeG6oWjhuqt34bqhw6PhurHhuqN94bqhZsOy4buR4bqhd+G7jcSpeOG6oeG7lWrhuqHDsuG7neG6q2bDsuG6oeG6ruG6rWbhuqFow7Thu5vDsjJIc+G7jeG6ocOD4bun4buN4bqhaMO04bqn4bqh4buF4bqp4bub4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqh4bub4bu54bunZjHhuqFm4bul4bqh4buteOG6p+G7m+G6oXfDsuG7ucWp4bubw7PhuqF34buvw4Bm4bqh4buE4bqn4bub4bqhRsOy4buR4bqhaOG6q+G7neG6oeG6t8Oj4bq34bqhd+G7keG7m8Oy4bqhaGPhuqF34buPZsOy4bqhZsOAZuG6oXfDsuG6p8ah4bqhxqHhu7l4MeG6oWbDsuG7keG6oWjhuqvhu53huqHhu6144bqwanfhuqHhu5fhu41sdzHhuqF3w7LDgGbhuqHDsuG7jWzhu5vhuqFodOG7m8Oz4bqh4buFdeG6oWbhuq1m4bqhw7Phu41i4buN4bqh4buxw7Lhuq3hu7Ex4bqhZsOy4bu14bqhaHXhu5vDs+G6oeG6ruG6veG6sOG6oWfDgOG7m8Oz4bqh4buVauG6ocOy4bud4bqrZsOyMeG6oeG7scOyc+G7jeG6ocOyxrDhu7HhuqFmw7LDqXfhuqFmw7Lhu4nhuqHDg+G7p+G7jeG6oWbhuq1m4bqh4buF4bqn4bubMeG6oeG7m8Oz4bqp4bubw7Ix4bqhaOG7neG6qeG7m+G6oXfDsm0x4bqhaMO04bqn4bqh4buxw7Lhu7nhu6Xhu5vDs+G6oWjhu4fhurDhuqHGoeG6q+G7m8Oy4bqhZnLhu5vDs+G6oXfhuq1m4bqhd3jhurDEqeG7m+G6oXfhu6944bqwa+G7mzHhuqHDg+G7geG7m+G6oWh14bubw7PhuqHhu6144bq/4bub4bqhZsOyeeG7m8Oz4bqh4buaw7Lhur3hu5vhuqFn4bq94bub4bqhZnjhu5vDs+G6oWbDquG7seG6oXfDsnLhu5vDs+G6oXfhu43hu5vhuqHhu5fhu41sd+G6oXbhu5MyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDdIdeG7jeG6oeG6t8Oi4bqx4bqhaGPhuqF34buNauG7m+G6ocOy4bqp4bubw7LhuqHhu5XDsmLhu53huqF24bqtd+G6oeG6teG6ocOyeOG6sGzhu5sx4bqhd8Oyw7ThuqHhuq5jMeG6oXfDsuG6qeG7m8Oy4bqh4buxw7JzMeG6oeG7m8SRxqHhuqFo4bu5xrBm4bqh4bq34bql4bqhd8OycuG7m8Oz4bqhd+G7jeG7mzHhuqF34buv4bud4bubw7PhuqFo4buj4bqhZuG7o+G6ocSD4bqx4bqhd8OycuG7m8Oz4bqhd+G7jeG7m+G6oWbDsuG7j+G7m8Oy4bqh4bqu4bqtZjHhuqFo4bqrd+G6oeG6seG6ozHhurN9MOG6oXfDuuG6oWbDskFm4bqhd8O1xqHhuqHhu5Xhu41qxqEx4bqh4buteOG6sOG6oXfhu4Hhu7HhuqFo4bu5xrBm4bqhd8O64bubw7PhuqF2c+G6oeG6r8Oi4bqhw7Lhuqnhu43huqFmc3fhuqHhu5fhu41sd+G6oXbhu5PhuqE0d+G7r+G7neG7m8Oz4bqhaOG7o+G6oWbhu6PhuqHDo+G6oeG7l+G7jWx34bqhduG7k+G6oWbhu6PhuqFo4bq/4bqw4bqhaOG7teG6oWfhuqfhu5vDsuG6oXfhu4/hu5vDsjHhuqHhu614xKnhuqHhu6144bqt4bubNTHhuqFo4bqrd+G6oeG6teG6s33huqFmw7Lhu5HhuqF34buNxKl44bqhd8OyaeG7neG6oeG7lWrhuqHDsuG7neG6q2bDsuG6oeG6ruG6rWbhuqFow7Thu5vDsjLhuqFGcuG7m8Oz4bqhd+G6rWbhuqFo4buj4bub4bqh4bubw7Lhu4Hhu5sx4bqh4buF4bqp4bub4bqhw7Phu43huqfhu53huqHDg+G6qeG6oXfhu6944bqw4bqhaOG7jWx4MeG6oeG6p+G7m+G6oXfhuq3hu5vDs+G6ocOy4bqp4buN4bqhZnN34bqh4buX4buNbHfhuqF24buT4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqhw4PhuqnhuqHhu5vDs+G7neG6qeG7jeG6oeG7m+G7ueG7p2bhuqFo4bu5xrBm4bqhd8O64bqhZsOyQWbhuqFmw7J44bqhaOG6reG7nTHhuqF34buv4bqn4bubw7PhuqHhu5vDs8Oy4buNxKnGoTHhuqHhu7HDssO94bqhw7LGsOG7seG6ocOD4bun4buN4bqhd8O14bubw7LhuqHDssO14bubw7LhuqHhu7HDsuG7n+G7m8OzMeG6oWbDsnPhu5vDs+G6oUbhu5wq4buMRy3Do+G6pTI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN1fhuqvhu43huqHDsnXhu43huqHhu5vDs8Oyw7Qx4bqhZuG6rWbhuqFo4bqr4buN4bqh4buF4buNbXjhuqFoY+G6oXfhu4Hhu7HhuqF34buveOG7m8Oz4bqhd8OyYuG7neG6oeG7l3jhu4Hhu5sx4bqhaOG6reG7m8Oy4bqhw7Phu43huq0x4bqh4buX4bqpxqHhuqHhu69x4bqhw7Lhu6Xhu5vhuqHhu5vDsuG6ouG7m8Oz4bqh4bubw7N44bqwxKnhu5vhuqHhu5vDsuG6veG7mzHhuqHhu5Vqd+G6oeG7rXhi4bqhaOG6q3fhuqFo4bu5xrBm4bqhw4PhuqnhuqHhu5vDsuG6ouG7m8Oz4bqhd3Thu5vhuqF34bqr4buNMeG6ocOD4bu54bun4bubw7PhuqHGocSRZuG6oWbhur/hu5vhuqF34buB4bux4bqhd+G7r3jhu5vDs+G6oXfDsuG6reG7neG6ocOz4burMuG6oUh04bubw7PhuqF3w7LFqeG7jeG6oWhr4bqh4buv4bqn4bqh4buxw7Lhu7nhu6Xhu5vDs+G6ocOy4bu54bun4bubw7Mx4bqh4bubw7Lhu41sxqHhuqHDg+G7szHhuqHDs+G7jWLhu43huqHhu7HDsuG6reG7seG6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oXfDssOAZuG6ocOy4buNbOG7m+G6oeG7m8Oy4buNbMah4bqhw4Phu7PhuqF3w7LFqeG7jeG6ocOz4buN4bqn4bub4bqhd+G7p+G7jTI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN+G7lGp34bqh4buXeOG7geG7m+G6ocOydeG7jeG6oeG7m8Ozw7LDtDHhuqHhu7DDsuG7o+G6oVfhu6/hu7nhu6nhu5vDs+G6oeG7hOG6p+G7m+G6oXfDsuG7ucWp4bubw7PhuqF34buvw4Bm4bqh4buE4bqn4bub4bqhRsOy4buR4bqhaOG6q+G7neG6oeG6t8Oj4bq34bqhd+G7keG7m8Oy4bqh4buseGLhu5vDs+G6oVfhu6/DtDHhuqFXw7Lhu7nGsOG7m8Oz4bqhd+G6reG6oeG7msOzeOG6sG7hu5vhuqHhu4Thuq3huqFHeOG7h+G7m+G6oWjhuq3hu5vDsuG6ocOz4buN4bqt4bqhZuG6p+G7neG6oWZy4bubw7PhuqF34bqtZuG6oWbDsnjhu4fhu5vhuqHhu4XDtDHhuqHhu7HDsnPhu43huqHDssaw4bux4bqh4buX4bqpxqHhuqF3c3fhuqFmcuG7m8Oz4bqhd+G6rWbhuqFn4bq94bub4bqhw4Phu4Hhu5sx4bqhaHPhu43huqHhu5vDs+G7neG6q+G7jeG6oeG7rXjhur3hu5vhuqF2w4DhuqFm4bu34bubw7PhuqHhu5vDsuG7ueG6oeG7m8O54bqh4buXw4Bm4bqhZuG7teG6p+G6oWbhuq3hu5vhuqHhu4V1MeG6oWbDsuG7jWrhu5vhuqF24buT4bqhSHXhu43huqHhurfDouG6seG6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oeG7rXjhuq3huqF34buvw7Xhu5vDsuG6oXfDssOAZuG6ocOy4buNbOG7m+G6oeG7m8Oy4buNbMah4bqhw4Phu7MyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDdXw7LFqeG7jeG6ocOz4buN4bqn4bub4bqhd+G7p+G7jTHhuqHhu5vDsuG7jWzGoeG6ocOD4buz4bqhd8O1xqHhuqHhu5Xhu41qxqEx4bqh4buteOG6sOG6oXfhu4Hhu7HhuqHDsuG6qeG7jeG6oWZzd+G6oeG7l+G7jWx34bqhduG7k+G6oWZi4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqhw4PhuqnhuqHhu5vDs+G7neG6qeG7jeG6oeG7m+G7ueG7p2bhuqF24buJ4bqh4bubw7PhuqnhurDhuqFm4bqp4bubw7PhuqHhu5XDsuG7o+G6oeG7lcOyZOG7mzHhuqHhu7HDskFm4bqhd+G6q+G7sTHhuqHhurDEqXjhuqFm4bq/eOG6oWbhuq1m4bqhZuG7peG6oeG7rXjhuqfhu5sx4bqhaOG7peG7m+G6ocODw7ThuqHhu5fhu43EqeG7m+G6oeG7rXjhuqfhu5vhuqF34buNauG7seG6oXfhu7Nm4bqh4buteOG6reG7m+G6oXfhu6/hu41sd+G6oXbhur144bqhdsSRZuG6oWbhuq1m4bqhw4Nk4bub4bqh4buFYuG7mzHhuqHDsuG7ueG7p+G7m8Oz4bqhZ+G7g+G7m+G6oWbhu7XhuqfhuqF34buvxKnhu5sw4bqhd+G7geG7seG6oXfhu6944bubw7PhuqHhu6/huqnhuqF24bud4bqtdzHhuqHDsuG7neG6qeG7m+G6oXfDsuG7jWzhu5vhuqHDsnThuqF24bulMeG6oeG7l+G7geG7seG6oeG7hWLhu5vhuqFodOG6oXfDtcah4bqh4buV4buNasahMeG6oeG7rXjhurDhuqF34buB4bux4bqhd8OyaeG7neG6oWh54bubw7PhuqHhu6144bqw4bqhaMO04bubw7Ix4bqhaOG7h+G6sOG6ocah4bqr4bubw7LhuqFmcuG7m8Oz4bqhd+G6rWbhuqF3w7Jy4bubw7PhuqF34buN4bubMeG6oXd44bqwxKnhu5vhuqF34buveOG6sGvhu5sw4bqhd+G7j2bDsuG6oWbDgGbhuqHGoeG7qeG6oeG7r3Xhu5vDszHhuqF3w7J44bqhd8Oy4buB4bux4bqhd8OycuG7m8Oz4bqhd+G7jeG7mzHhuqHhu7HDsnPhu43huqHDssaw4bux4bqhd8Oyc+G7m8Oz4bqh4bubw7LDqnfhuqF3w7LFqeG7jeG6ocOz4buN4bqn4bubMeG6oeG7scOy4bu54bul4bubw7PhuqHhuq3hu5sx4bqh4buXw4Bm4bqh4buX4bu5xrDhu5vDszHhuqHhu7HDsuG7ueG7peG7m8Oz4bqhd+G7jWzhu5vhuqHDg+G7gXfhuqFmw7LDqnfhuqHhu4Vi4bud4bqhaGLGoTHhuqHhu5fhuqnGoeG6oXdzd+G6ocah4buh4buN4bqhZnLhu5vDs+G6oXfhuq1m4bqhZsOyeOG7h+G7m+G6oeG7hcO04bqhZsOy4bud4bqhSHXhu43huqHhurfDouG6seG6oXbhurvhu5vhuqF24bqp4bubw7PhuqHhu5fEqeG7m+G6oWjhu7nFqeG7m8Oz4bqhd8Oyw4Bm4bqhw7Lhu41s4bub4bqh4bubw7Lhu41sxqHhuqHDg+G7s+G6ocahw73huqfhuqHhu5XDsnLhuqHEg+G6o8SD4bqjLcSD4bqjxIPDo+G6oWjhuqt34bqh4buVanfhuqHhu614YuG6oXdzdzI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN+G7msOy4bq94bub4bqhZ8O04bux4bqh4bub4bqp4bqwMeG6oUbDsuG7teG6oXfDtGbDsuG6oVjhu4Thu5pH4bqhd+G7keG7m8OyaGPhuqF3w6nhu5vDs+G6oeG7hWXhu5vDs+G6oeG7lcOyaeG7m+G6oWbDsuG7neG6oeG6t+G6oXfhu4Hhu7HhuqF3w7JtMeG6ocOj4bqj4bqhZuG6reG6oeG7m8Oy4bq94bubMOG6oeG7hHXhuqFGw5Lhu6xW4bqhd+G7keG7m8Oy4bqhd8Op4bubw7PhuqHDs+G7jcOq4bqw4bqh4buVw7Jp4bub4bqhZsOy4bud4bqhw6PhuqPhuqF34buB4bux4bqhd8OybeG6ocOD4bqp4bqhxIPhuq/huqFm4bqt4bqh4bubw7Lhur3hu5vhuqFoY+G6oWbhu6PhuqHhu5vDsuG7jWt44bqhd8Oy4bqp4bubw7LhuqF34buPZsOy4bqh4bqueMOqd+G6oXbEkWbhuqF34buv4bud4bubw7PhuqF3w7LDgGbhuqHDsuG7jWzhu5vhuqHhu5vDsuG7jWzGoeG6ocOD4buz4bqhd8O1xqHhuqHhu5Xhu41qxqEx4bqh4buteOG6sOG6oXfhu4Hhu7HhuqHDsuG6qeG7jeG6oWZzd+G6oeG7l+G7jWx34bqhduG7k+G6ocahw73huqfhuqHhu5XDsnLhuqHEg+G6o8Oj4bqlLcSD4bqjxIPhuqMyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDfhu5Thu43GoeG6oeG7rHjhurA2L+G7sTc=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ

Truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ
2020-06-18 16:45:48

(QTO) – Hôm nay 18/6/2020, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt các anh hùng...

Bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo

Bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo
2020-06-18 13:13:38

QTO - Sáng nay 18/6/2020, UBMTTQ Việt Nam Phường 1, thành phố Đông Hà phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Trị tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ gia...

Cứu hộ thuyền viên gặp nạn trên biển

Cứu hộ thuyền viên gặp nạn trên biển
2020-06-17 16:52:16

(QTO) – Hôm nay 17/6/2020, Hải đội 2 phối hợp với Đồn Biên phòng Cồn Cỏ và Biên đội tuần tra kiểm soát, giám sát hoạt động nghề cá Vịnh Bắc Bộ thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết