Cập nhật:  GMT+7
w4Dhu5LhurThurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWeG7meG7mOG7tuG7oErhurDhuqDhu4fhu5hR4buS4bq24buIUkRR4buS4bq24bu24buyxJDhu5jhurZZ4buSS1nhurbhu5JFUeG7kOG6tlHhu5BFUeG6tuG7ksavWeG6tlnhu5LEkFLhurZR4buo4bq2LkXhurbEqMWo4bq24buK4buS4buw4buY4bq24buZ4buy4bu4UeG7kOG6tsO04bu44bum4buKw4Av4buS4bq04bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFllSkThu4jhurDhuqBB4buZZmfDgeG6ti3hurZm4buQRSnhurbDguG6rOG7t+G6tOG7teG6tsSD4bukUeG7kOG6tkRR4bq24bu24buaUeG7kuG6tuG6scOK4bue4bq2ZuG7pFHhu5DhurZZ4buS4bum4buY4bq24buSVlnhurbhu4ojUeG7kOG6tuG7oDrhu4rhurbhu6AqVlHhu5Dhurbhu4rhu5Im4buK4bq2UeG6vFHhu5Dhurbhu7bhu5jDk1Hhurbhu5JFUeG7kuG6tuG7nuG7mOG7jlDhurbhu7bhu7JE4bq2LkXhurZZ4buSxJDhu7bhurbhu5Lhu5jhu4xR4bq24bu2w4nhu5jhurbDneG7uMSQUeG6tuG7tsOJWeG6tuG7klNE4bq24buKJEThurbhu5Dhu5hE4bq2xKjhu5ZR4buS4bq24bukUeG7kOG6tuG7g0/hurbhu5nhu5JEUeG7kuG6tkHhuqzDguG6tuG7tuG7uOG7qOG7mOG7teG6tuG7tuG7skDhurbhu7bDieG7mOG6tuG7tuG7kuG7pFHhurbDtOG7uOG6uFHhu5Dhurbhu5nhu5Lhu7hIUeG7teG6tijhurrhurZm4buQ4buS4bucROG6tuG7meG7ksOKUeG7kOG7teG6tuG7kuG7uCnhu4xR4bq24bqxw4rhu57hurbhu4NGWcOB4bq24bu2RVHhu5Dhurbhu7bhu7Is4bu14bq24bue4buYUeG7kuG6tuG7iFJEUeG7kuG6tuG7tuG7ssSQ4buY4bq2WeG7kktZ4bq24buKxJDhu4rhurbhu6BSw4nhu5jhurZZ4buSxJBS4bq2UeG7qOG6ti5F4bq2xKjFqOG6tuG7iuG7kuG7sOG7mOG6tuG7tuG7sk3hurZKUOG6tuG7meG7suG7uFHhu5DhurbDtOG7uOG7puG7iuG6tlHhu5Dhu7gp4bq24buS4buY4buOUOG6ti7hu6zhu5jhurbhu7Thu6bhurbhu6AqVlHhu5Dhurbhu6Dhu6xR4bu3w4AvWeG6oMOA4bu2RMOM4bugSuG6tuG7tOG7tinhu6BK4but4bqwUEThu7Lhu5Dhu5hRw73Dglko4bq2ROG7uOG7tlLhurDhuqDDgOG7tuG7suG6oMOA4bu24buI4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnDo1Lhu4gp4bqw4bqgw4Dhu5hQ4buQ4bq2ROG7oOG7tuG7reG6sOG7meG7kuG7uOG6tuG7kOG7mCzhurbhu5JFUeG7kOG6tlHhu5BFUeG6tuG7ksavWeG6tlnhu5LEkFLhurZR4buo4bq2LkXhurbEqMWo4buY4bq24buK4buS4buw4buY4bq24buZ4buy4bu4UeG7kOG6tsO04bu44bum4buK4bq2xKjGr+G7iuG6tuG7ksOJ4buY4bqw4bq24bu04buy4buK4but4bqw4buS4bu24bu2WcO9Ly8hISHhu7fhu7bhu5JEUeG7klHhu5hKUeG7t+G7ilJQ4bu3LlEvw7Xhu5jhu4rhu7bhu7jhu7JK4bu0w4LhurLhurThuqbhurLhurQvZuG7kFLhu4pf4buZ4buSRFHhu5Iv4bq0L+G7tuG7kuG7uC3hu5Dhu5jhu7gt4buSRFHhu5AtUeG7kERR4bu34buiWeG7kOG6sC/huqDDteG7ksSQUuG6ti5F4bq2xKjFqOG6tuG7iuG7kuG7sOG7mOG6tuG7meG7suG7uFHhu5DhurbDtOG7uOG7puG7iuG6tsOMxqDhurbhu4rhu6RR4buQ4bq2RFHhurbhu7bhu5Lhu7jhurbhu5Dhu5gsw4AvWeG6oMOAL+G7tuG7iOG6oMOAL+G7tuG7suG6oMOAL+G7tkTDjOG7oErhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWcOjUuG7iCnhurDhuqDhu5nDieG7mOG6tuG7kuG7mOG7jFHhurbhu7bhu7Iq4buuUeG7kOG7teG6tuG7oDrhu4rhurbhu6AqVlHhu5Dhurbhu4rhu5Im4buK4bq2UeG6vFHhu5Dhurbhu7bhu5Lhu6ZR4buQ4bq24bueT+G6tuG7ilPhurbhurThu7fhurThuqThuqrhurbhu5LGr1nhurZZ4buSxJBS4bq2UeG7qOG7teG6tlnhu5LEkFLhurbhu4jhu5hPUOG7s+G6tsOC4bqy4bqy4bq24buK4buEKeG6tlnhu5LEkFLhurbhu5JSROG7teG6tlnhu5LEkFLhurbhu4jhu4Qp4bu14bq24bqs4bqq4bq24buSxq9Z4bq2WeG7ksSQUuG6tsOd4bu4RCnhu7XhurbhurRD4bq2w53hu7jhurjhurbEqMOJUeG6tuG7iuG7puG7mOG7teG6tuG7oDrhu7jhurbEqMOJUeG7teG6tuG7tuG7ssSQ4buY4bq2UeG7qOG6tuG7isSQ4buK4bq24bugUsOJ4buY4bu3w4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZw6NS4buIKeG6sOG6oGbhu5BSReG7mOG6tuG7skThu7Xhurbhu6A64buK4bq24bugKlZR4buQ4bq24buK4buSJuG7iuG6tlHhurxR4buQ4bq24buKVFHhurZZ4buSxJDhu7bhurbhu5Lhu5jhu4xR4bq24buKU+G6tsOCQ+G6suG6tuG7nuG7kknhu7jhurbhu7RAUeG7kOG6tsOMw4pR4bq2xKjDiVHhurZR4buSOkThu7XhurbDjMOKUeG6tuG7tuG7mEThurbhu6BE4bu0SuG7suG6ti5F4bq24buS4buw4buY4bq24buKRCnhu7XhurbhuqhC4bq24bumUeG7kOG6tuG7tuG7kj3hu7bhurbDjMOKUeG6tsOM4buY4bq2UeG7kjpE4bu14bq2w4LhuqjhurLhurbDjMag4buK4buS4bq2xKjDiVHhurbDjOG7mOG6tlHhu5I6ROG6tuG7kFPhu5jhurbhu7bhu7JSUeG7kOG6tlHhu5jhurbhu6BSUeG6tkFQ4buq4buY4bq2w4zGoOG7iuG7kuG6tuG6quG6suG6ti7hu5hPUcOB4oCmw4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZw6NS4buIKeG6sOG6oOG7mVJFUeG6tsOMxq/hurZQ4buA4bu24bq24buSRVHhu5Dhurbhu7bhu7JPUeG6tsSow5Lhu7jhurbhu4hS4bq24buZ4buy4bu4UeG7kOG6tsO04bu44bum4buK4bq24bu04bq4UeG6tijhu7hG4bu24bq2LkXhurZR4bq+UOG6tuG7tuG7slJR4buQ4bq24buIRFHhu5LhurZQPeG7iuG6tuG7tOG6uFHhurZZ4buSSVDhu7XhurbEqMWo4bq24buK4buS4buw4buY4bq2UeG7kOG7uCnhurbhu5Lhu5jhu45Q4bq24buKRlDhurbhu7Q74bq24buIPVHhu5Dhu7fDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnDo1Lhu4gp4bqw4bqgw7Thu7hE4bq24bue4buSROG7mOG6tuG7tuG7ksSQ4buK4bu14bq2w4wq4bus4buK4bq2xKhH4bu44bq24bukUeG7kOG6tuG7meG7kkRR4buS4bq24bue4buSROG7mOG6tlHhu5JIUeG6tlDhu7hE4bq24buKxJDhu4rhurZQ4buA4bu24bq24buSRVHhu5Dhurbhu7bhu7JPUeG6tuG7tj/hurbhu5nDteG7t2XEg+G7heG6ti7DkuG6tsOMxJBR4bq24bugw4nhu5jhurbhu57hu5jDk1Dhurbhu6Dhu67hu5jhu7fhurbhu4M64buK4bq24bugKlZR4buQ4bq24buK4buSJuG7iuG6tlHhurxR4buQ4bq2xKjhurrhurbhu7bhu5Lhu7jhurbhu5Dhu5gs4bq24bu2UkVR4bq2w4zGr+G6tuG7tkRR4buQ4bq2Lkjhu7bhurYuReG6tuG7tuG7mMOTWeG6tuG7tj3hu4rhurbEqOG7mMOS4bu44bq24bu24buyROG7teG6tig74bq24bugPOG6tuG7tuG7kkpS4bq2w53hu7gp4bq2xKjGoFHhu5Lhurbhu4okROG6tlnhu5LEkFnhurbhu6Dhu7hI4bu24bu3w4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZw6NS4buIKeG6sOG6oMSDI1Hhu5DhurZR4buQRSnhu7Xhurbhu6A64buK4bq24bugKlZR4buQ4bq2xIPhu6RR4buQ4bq2RFHhurbhu7bhu5pR4buS4bq24bqxw4rhu57hurZm4bukUeG7kOG6tuG7iiVR4buQ4bq24bu24buYw5NR4bq24buSRVHhu5Lhurbhu57hu5jhu45Q4bq24bu24buyROG6ti5F4bq24bu24buS4bu44bq24buQ4buYLOG6tuG7tsOJ4buY4bq2UMav4bu24bq24bu04bum4bq24bu24buY4buMUOG6tuG7tsOJWeG6tuG7klNE4bq2V+G6tijhurrhurZmRFDhurbhuq9SUeG7kOG7teG6tuG7kuG7uCnhu4xR4bq2xIMq4bq24buBQOG7tuG7teG6tuG7kuG7sFHhurbDguG6tOG6tuG7nuG7kOG6tlnhu5LEkFLhurZR4buo4bq24buKxJDhu4rhurbhu6BSw4nhu5jhurbhu4ojUeG7kOG6tuG7kkVR4buQ4bq24bugUsOJ4bu24bq2xKjFqOG6tuG7iuG7kuG7sOG7mOG6tuG7meG7suG7uFHhu5DhurbDtOG7uOG7puG7iuG6tlHhu5Dhu7gp4bq24buS4buY4buOUOG7t+G6tuG7meG7mFHhu7XhurbhurhR4buSw73hurbDteG7kkRR4bq2w6PEkMOAL1nhuqA=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tắm kênh, 2 học sinh tiểu học chết đuối

Tắm kênh, 2 học sinh tiểu học chết đuối
2014-01-25 12:30:36

(SGGP) - Khoảng 13 giờ ngày 24-1, một nhóm học sinh lớp 4 sau khi đi tất niên của trường về đã ra kênh Đôi (gần cầu Nhị Thiên Đường, phường 14, quận 8, TPHCM) để vớt cá và tắm...

Bị khống chế tống tiền suốt 1 năm

Bị khống chế tống tiền suốt 1 năm
2014-01-24 08:00:09

(TNO) - Lúc 19 giờ ngày 20.1, từ đơn tố cáo của ông Đoàn Ngọc Nhân (49 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM), trinh sát Cục Cảnh sát hình sự phía nam (C45B), Bộ Công an, phối hợp với...

Chiếm đoạt hơn 171.000 cổ phiếu

Chiếm đoạt hơn 171.000 cổ phiếu
2014-01-24 07:59:52

(TNO) - Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM, vừa phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Anh Huy (ảnh - 42 tuổi, ngụ Bình Dương) trên phạm...

Tai nạn giao thông làm 2 người chết tại chỗ

Tai nạn giao thông làm 2 người chết tại chỗ
2014-01-24 07:54:50

(QT) - Theo thông tin chúng tôi nhận được, vào khoảng 22 giờ, ngày 22/1/2014, tại Km732+850, Quốc lộ 1, thuộc địa phận xã Vĩnh Thành (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị), xe ô tô mang...

Ngăn chặn kịp thời một cuộc hỗn chiến

Ngăn chặn kịp thời một cuộc hỗn chiến
2014-01-23 10:17:48

(TNO) - Từ nguồn tin trinh sát, rạng sáng 22.1, hàng chục trinh sát hình sự thuộc Cục CSHS Bộ Công an phía nam bí mật lần lượt bắt 9 nghi can đang chuẩn bị hỗn chiến với một...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết