Cập nhật:  GMT+7
4buJw4DDsm/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hOG6oeG6oEnhurThu61uxKksw4DDjW/hu4TDgMSQb+G7seG6oOG7t+G6pG/DgMOD4bqkw4Bv4bqkw4DhuqDhu7PDjW/DgnJJb+G7qcSo4buXb0nDgMSCb+G7juG7n29hw43hu6PhuqTDgW/huqFHxILhu4kvw4DDssSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buEPeG7reG7l+G7q27EqcOsYeG6oeG7i28tbyzDgMONb+G7hMOAxJBv4buPaG/hu4TDgEvhur7huqTDgW/DsmhvScOAxIJv4buO4bufb2HDjeG7o+G6pMOBb+G6oUfEgm/hu6nhuqxv4buN4buVw7Vvw4DDiW/DksOK4bqgb8OyaeG7jeG7leG7mW/huqTDgHXhuqRv4bqyw4Dhu6fDjWlvKMOAdeG6pG/hu6t14bqkb+G7hm/hu7F1w5Vv4bupw4DEqG/DlcO9w41v4bq04bubw4Jv4burxILhu6nDgG/DkuG7iG9Jw4BL4bq84bqkw4Fvw4Lhu53huqBnb0nhuqDhu7fDjW9Jw4DEqG/hu6lE4bqkw4Fv4bqkw4HDgOG6oOG7teG7hGdvw4LDiUlvxrDDiW/hu4TDgOG7peG6pG/hurThu5vDgm/hurLhuqDhuqTDgG9Jw71vw5JL4bq+4bqkb8OS4bubb+G7qcOA4buh4bqkb+G6pMONROG6oGnhu4kv4buExKnhu4lJ4buXxrDhurThu61vSEnDleG6tOG7rcOqbsOC4buXR8OB4bqg4bqkZuG7jeG7hOG7jm/hu5fDjUnhuqZuxKnhu4lJR8Sp4buJSeG7q8Sp4buJ4bqgw4LDgW9IR+G7qcOqbi8v4bupacaw4buX4bqmRsON4buX4bqkw4FJR+G6oGnDkuG6pC/hu6vhu61I4bqySeG6puG7hC/huqThu63hu4xIL8Oy4buT4buPw7Ivw7Xhu5nhu6vhu43hu43DssOyw7LDteG7kUnDsuG7jeG7jeG7mcOz4buT4bq0w7Jp4bq24buEw4Fuby/EqeG7iS9J4burxKnhu4kvSUfEqeG7iUlHxKnhu4lJ4burxKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4bqhw4DhuqBv4buxw7rDjW/GsOG6rOG6pMOBb+G7qcOAw43DleG7s+G6pG9JR+G6puG6pMOBb+G7sOG7neG6oG/DgMOJ4bqgb0nDgOG7t2/hu6vhu4jhu6lvScOA4bu3b0nDgOG7l+G6pm9Jw4DEgm/hu47hu59vYcON4buj4bqkw4Fv4bqhR8SCb+G6pOG7ocOCb+G7jcOzw7Lhu5Phu4kv4buExKnhu4kvSeG7q8Sp4buJL0lHxKnhu4kvSeG7l8aw4bq04butxKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4bqhR+G6puG6pMOBb+G6pMOAw5PhuqTDgW/huqThu6HDgm9Gw43hu5dob+G7seG7t2/hurLDgEThuqTDgW/huqTDgU3huqTDgW/huqR14bqkw4Fv4bup4buX4bqmb+G7seG6vuG6oG9IxJDhuqTDgW/DkuG7pUlv4bupw4DDuklob0nhuqDhuqTDgG9Jw4DDueG6pG/hu6nDgOG6pm/huqTDgHXhuqRv4burdeG6pGhv4bupw4DhuqBvxrDDiW/hurLDgMONb+G7hMOAxJBv4buPb+G7seG7n29J4bqi4bupw4Bv4bupTuG7qWhv4bupw4DEqG/hu7HDieG6pMOBaG9J4bul4buEb0lHw43huqTDgW/hurThu5/huqTDgG/hu7Hhu53huqZob+G7qcOA4bqub+G7seG7neG6pmhvSUfhuqDhu7fhuqRv4bqyw4Dhu5fhuqBv4bqkw4DhuqDhu7PDjW/DgeG6oOG7o+G6oG/hu4TDgMah4buEb8OA4bqg4bu1w41vRsON4bujb0lHeeG6pG9JTeG6pMOBb+G6tOG6sOG6pMOAb8OSTuG7qWhv4buxReG6pMOBb0nDgOG6vuG6oG/hurLDgEThuqTDgW/huqTDgU3huqTDgW/hu4TDgMahSW/DgMONw5VvSEzhu6lvw4Lhu53huqTDgG/hu6nEqOG7l2/hu6nDieG6pMOBb+G7sUXhuqTDgWhv4bqkw4DDuklv4bq04bubbyFySW9JR+G7peG6pG/huqHhurhvRsONxJDhu6lv4bqp4bqg4bu1SW8o4buXw4Jvw5Lhu5tv4bupxqHhu6lv4bux4bqm4bub4bqkb0nDgOG7t29JR+G6puG6pMOBb8OS4bqg4bu14bupb0nDjcOVeeG6pG9JR8ONw5Xhu7PhuqRv4bqkdeG6pMOBb+G7qeG7l+G6pm/huqTDgOG7peG6pG9Jw4BM4bupaG/DlG9Jw4BM4bupb0lHxqHhu6nDgG/huqTDgOG6oOG7tcOCb+G7qcOA4bqmb+G7qcah4bupb0nDueG6pMOBb+G6tMOK4buEb+G6pMOAdeG6pG/hu6t14bqkaW/huqFH4bqm4bqkw4Fv4buEw4DGoUlvSUfhuqDhu7fhuqRv4bqy4bqg4bqkw4BvScO9aG/hurLDgMONb+G7hMOAxJBvSeG7peG7hG9JR8ON4bqkw4Fv4bux4bunw5Vvw4Lhu53huqTDgG/hu4TDgMahSW9JR+G6oOG7t+G6pG/hu6vEguG7qcOAb8OS4buIb0nDgEvhurzhuqTDgW/DguG7neG6oGhv4bupROG6pMOBb+G6pMOBw4DhuqDhu7Xhu4Rvw5Lhu5tv4bux4bufb8OC4buX4bqkw4Fv4bq04bud4bqgb+G6pMOBw41F4bqkb0nDgMONb0lL4bq84bqkw4Fv4buxxJDhuqBv4bq44bqkb+G7scSC4bqkw4Bp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG7kW9Jw4DGoeG6pMOBb+G7scO5w41v4bqk4buhw4Jv4buNw7PDsuG7k2hv4bqkw4HDjUXhuqRvScOAw41vSU1v4burxILhu6nDgG/DkuG7iG9Jw4BL4bq84bqkw4Fvw4Lhu53huqBvS8OK4bupb+G7seG7nUlvSUd54bqkb+G7kW9J4buYb+G7sUXhuqTDgWhvSeG7oeG6pMOBb8O0aOG7keG7gW9I4bqmb8OSw4rhuqBv4bup4buK4bqkw4Fv4bqy4buQb+G6pOG7ocOCb+G7jcOzw7Lhu5Fpb+G6oeG6oOG7t8ONb0nDgMSob+G7qUThuqTDgW/huqTDgcOA4bqg4bu14buEb+G7seG7nUlvw4DhurzhuqRv4buPb0nhu5hv4buxReG6pMOBaWlpb+G6ocOA4bq+4bqgb8OB4bqg4buX4bqkb8OBw7nhuqRv4buxdcOVb8OA4bub4bqkw4Fvw4Dhuqzhu5dvSU1v4bupw4Dhu6HhuqRv4bqkw41E4bqgaG/huqTDgMO6SW/hurThu5tvScOAxIJJb+G6tOG7gOG6pG/DgOG6vOG6oG/GsMSCb0fDiklvw4HhuqDGoWhvScONw5Vv4bqkw4DhuqB54bqkb+G7q+G6pm/huqTDgOG7ncOVb8aw4buv4bqkb0lH4bqm4bqkw4Fv4bupw4DDjcOV4bu34bqkb+G7seG6uOG6oG/hu6nhurxv4bupw7rDjW/hu6l1w5VvSUdF4bqkw4Fob8OS4bulSW/huqTDjUThuqBob8OB4bqg4bujw4Jv4buxw7nDjW9JS2/DkuG7m+G6pm/hu7Hhu5vhuqRv4bq04buA4bqkaG9J4bul4buEb0lHw43huqTDgW/hu7Hhu6fDlW/DguG7neG6pMOAb8OS4bqg4bu14bupb+G7qcOA4buh4bqkb+G6pMONROG6oG/DgeG7m2hvw5LEgklob+G7hMOAxqFJb0lH4bqg4bu34bqkb+G6suG6oOG6pMOAb0nDvW/Dkkvhur7huqRv4bqkeeG6pG/huqTDgUvhur7huqBv4burdeG6pG/DksWp4bqkb+G7qeG6rG9Jw4DDjW/huqTDgOG7peG7hG/hurLDgMahaG/hurjhuqRv4buxxILhuqTDgG/hu6nDjcOJ4bupb0jEkOG6pMOBaW/huqFHeeG6pG/hu7HEguG7l2/GsOG7m+G6pG/hurLDgMONb+G7hMOAxJBvw4DhuqDhu7XhuqRv4bup4bqsb8OCRG/DgMOD4bqkw4BvSUdF4bqkw4Fv4bupdcOVb0nDgOG7l+G6pMOAb+G6tOG6puG6pMOBb0fDjcOJSW/hu7FCb+G7qcSo4buXb8aw4bubby55b+G6ocOAxIJvKMOBw43DleG7teG6pG/GsEvDiuG7qW/hu7HDucONb+G7qcOA4bqmb0nDgMONb+G6pMOA4bul4buEb0lL4bq84bqkw4Fv4buxxJDhuqBv4bup4buX4bqmb8OA4buXw5Vvw4JEb8OAw4PhuqTDgG9JR0XhuqTDgW9H4buXw41vSOG7neG7qcOAb+G7qcSo4buXb0ThuqTDgW8ow4HDjcOV4bu54bqkb+G6qeG7oeG6pG8j4bqg4buXb+G7qUrhuqTDgW/hu7Hhu59v4bux4butw4Jv4bq04bud4bqgb+G6pMOBw41F4bqkb0nDgMONb+G6pMOA4bul4buEb+G6uOG6pG/hu7HEguG6pMOAaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhuqnhu7Nv4bupROG6pMOBb+G6pMOBw4DhuqDhu7Xhu4Rv4bup4bqsb+G7qEThuqTDgW9Jw5Vv4bqhKD09byzDgOG7o+G6oG894bqm4bub4bqkb+G7qcSo4buXb0ThuqTDgW89RW/huqnhu6HhuqRvLMOA4buj4bqgaW/DoOG7o+G6pG/hu4TDgOG7p8OCb8OB4buX4bqkw4Fv4bupxKjhu5dv4bupROG6pMOBb0nDlW9E4bqkw4FvLMOA4buj4bqgb+G7seG7n2/hu6nhuqxvw4JySW/huqTDgOG6oOG7s8ONb0nDgMSCb0lHS+G6vuG6pMOBb0lH4bqm4bqkw4Fv4bqkS8OK4bupZ2/hu6hE4bqkw4FvScOVb+G6oSg9PW8h4bqh4bqpby5Lw41vI+G6oOG7l2/hu6nEqOG7l29E4bqkw4FvLkvDjW/hu7BM4bupb+G6oUfDjeG6pMOBb8OSw4rhuqBvSOG7o+G6pG/hu4TDgOG7p8OCb+G6pEvDiuG7qW/hurThuqrhu6lob+G7scahb0jhu53hu6nDgG/hu7Hhu59vw4Hhuqzhu4Rv4buEw4DDueG6pG/hu6nhu6PhuqBvScOA4bqg4bu14bqkb+G7seG6vuG6oG9IxJDhuqTDgW/DkuG7m29J4bud4bqmb8OS4bqg4bu14bupb+G6tOG7m8OCb+G7qcOA4bqmb8OCw4lJb0jEkG/hu6lE4bqkw4Fv4bqkw4B14bqkb0lHeeG6pG/hu7HEguG7l2/GsOG7m+G6pG/hurLDgMONb+G7hMOAxJBpaWlvKOG7ocOCb+G7jcOzw7Lhu5Fob0nDgMONb+G6pMOA4bul4buEb8aww4PhuqTDgG9Gw4114bqkb+G7qcSo4buXb+G6pMOBS+G6vuG6oG/hu6t14bqkb+G6ssOAw41v4buEw4DEkG/hu7Hhu51Jb8OBw7nhuqRv4buPb0lH4bqg4bu1w41v4buxReG6pMOBL+G6pMOBS+G6vuG6oC9Jw4DGoeG6pMOBaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhu7Dhu7dv4bq44bqkb+G7scSC4bqkw4BvScOD4bqkw4Bvw4DDg+G6pMOAb+G7l+G6pG/huqThuqDhuqTDgG/hu6nDgOG6ouG6pMOAb0lHxIJob0lH4bulSW9JTm/hu5fhuqRvSeG6puG7m+G6pG/hu47hu59vw4DDieG6oGhv4bupw4DhuqBvxrDDiW/hu7Hhu59v4bq04buf4bqkw4Bv4bux4bud4bqmb+G6ssOAw41v4buEw4DEkG9JR+G6oOG7t+G6pG/hurLDgOG7l+G6oG/hu6nhuqxv4bupw4DDuklv4bq0S+G7gOG6pMOBb+G7hMOA4bqm4bqkw4FvSUfhu5vhuqZv4bqkw4B14bqkb+G7q3XhuqRvSU5vRsON4buj4bqkZ2/hu6nDgOG6rm/hu7Hhu53huqZvw7LDtS/DssO1b0nhurhv4buX4bqkb+G6pOG6oOG6pMOAb+G7jnXDlW/hu6tO4bqkw4Fv4bqyw71vw4Dhuqbhu53hu6nDgG/GsOG7o+G6pm/DkuG7tW/hu5fhuqRvSeG6puG7m+G6pG/hu6nDgOG6pm/huqTDgHXhuqRv4burdeG6pG/DksON4bqgb0nDvUlob+G7seG6rOG6pG/hu47DjXXhuqRob+G7sXLhu6lvxrDhuqDhu7VJb+G6tOG7m29JR+G6puG6pMOBb+G7qcah4bupb+G6pMOB4bubw5Vv4bq04bu5b+G6tMOK4bqkb+G7qcSo4buXb0bDjXlvw4BL4bq84bqkw4Fob+G7scO6SW/huqRLw4rhu6lpb+G6ocOD4bqkw4Bvw4DDg+G6pMOAb+G7l+G6pG/huqThuqDhuqTDgG/hu6nDgOG6ouG6pMOAb0lHxIJob0lH4bulSW9JTm/hu5fhuqRvSeG6puG7m+G6pG/hu7HEguG7l2/GsOG7m+G6pG/hurTDjUThuqRv4buxS+G7gOG7qW/DgeG6oMOTb8OSw5PhuqTDgWhvSeG7neG6pm/DgkThuqBvSUdL4bq+4bqkw4FvScOAw43hu6XhuqRv4bq04buA4bqgb+G7qcOA4bqmb+G6pMOAdeG6pG/hu6t14bqkb+G6tOG7m8OCb+G7oeG6pGhvSOG6oOG6pMOAb0jEkOG6pMOBaW8ow4DDk+G6pMOBb8OAw4lvw4HhuqDhu5dv4buxw4PhuqTDgG/hu6nhuqxvScOA4buX4bqkw4Bv4bqk4bqgeeG6pG/hu6nDgOG7pcOCb0nhuqDDveG6pG/hu7Hhu59v4buxS+G7gOG7qW/DgXLhu4Rvw4Hhu4Jv4buxw4nhuqTDgW/DkuG6oHnhuqRvw4HhuqDDjOG7hG/DgOG6qm9J4bqgw73huqRvxrDDiWhvSMSQ4bqkw4Fv4bup4bqsb+G6ouG7qcOAb+G7qcOA4bqmb+G7juG7n2/DgMOJ4bqgaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhu5FvScOAxqHhuqTDgW/hu7HDucONb+G6pOG7ocOCb+G7jcOzw7Lhu5Nob+G6ssOAw41v4buEw4DEkG/hu7Hhu59vSeG6oMO94bqkb8OA4bub4bqkw4Bv4bqyw4Dhu6PhuqZvSMahSW/hu4TDgMOM4bupb0lH4buXb+G7q+G6oOG7teG6pG9J4bqi4bupw4Bv4buxw7pJb+G6tOG7peG7hG/GsMOJb0nDgMONw71v4bqk4buhw4Jv4buNw7PDsuG7k29Jw4Dhu63huqZv4bqyw71vw4Dhuqbhu53hu6nDgG/hu6nEqOG7l2/hu6jDgOG6oG/hu6nhu4jhu6lvScOAw43DvWdvw4Dhuqbhu5vhuqRv4bupw4Dhuq7huqTDgG/DkuG6oOG7teG7qW/hurLDgOG7o+G6pm9IxqFJb8OAw4lvScOAw43DieG7qW/hu7HEkOG6oG9JS+G7gOG6pMOBb+G7qcOA4bqi4bqkw4BvSMah4bupw4BvScOA4but4bqmb8OAS8OK4bqkw4Fv4burxanhuqRv4bupxKjhu5dvSUd54bqkb8aw4buj4bqmb+G7seG7o8OCb0nDgOG6vuG6oG/DgeG6oOG7l+G6pGhv4buxw4zhuqTDgW/hu7HEkOG6oG9JS+G7gOG6pMOBaW/hu6hE4bqkw4FvScah4bupb+G7qcOA4buhw4JvSOG6rOG7qW9ITOG7qW/hurLDgELhu61v4bupw4nhuqTDgW/hu7FF4bqkw4Fv4buxS+G7gOG7qW/hurLDgMONb+G7hMOAxJBvRsON4buX4bqkb0l1w4Jv4buxw4zhuqTDgW/Dgkzhu6lob0nDgE7hu6lvw4DhuqDhu7XhuqRvScSQSW/hurLDvW/DgOG6puG7neG7qcOAb8OA4bqs4buXb8OB4bqg4buXb+G7scOD4bqkw4Bv4bux4bu3b+G7qeG6rG/hu7HhuqDhu7PDjW/hurLhuqDhu7XhuqRv4bupw4Dhu6HDgm9I4bqs4bupb+G7qeG6puG6pG/hu6nGoeG6oG9JxJBJb8OA4bq84bqkaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhuqHDgOG7reG6pm9Jw4DEkOG6pMOBb+G6snlvw4Dhu5vhuqTDgW/huqThu6HDgmhv4bqyw4DDjW/hu4TDgMSQb+G7j2hv4bup4bqsb0jEkG/hurRL4buA4bqkw4Fvw4Dhuqrhu6lvSOG6oOG6pMOAb0nDgOG6oG/hu7Hhurpvw5Lhu5vhuqZv4bupxqHhu6lvSUdL4bq+4bqkw4Fv4bux4bud4bqgb8OA4bqq4bupaG/hu6nhu5fhuqZv4buxc+G6pMOBb+G7qeG7l+G6pm9I4bqmb8OSw4rhuqBv4bupxqHhu6lv4bqyw4DDjW/hu4TDgMSQb+G6ssOAxqHhu6lvSUd54bqkb+G7scSC4buXb8aw4bub4bqkb0nDgMSCb+G7juG7n29hw43hu6PhuqTDgW/huqFHxIJpbyjDgMOT4bqkw4Fvw4HhuqDhu5dv4buxw4PhuqTDgG9Jw4DDjcOJ4bupb+G7q+G6oOG7teG6pG/hu6nDgOG6ouG6pMOAb0jGoeG7qcOAaG/DgeG6oOG7l2/hu7HDg+G6pMOAb0nDgEvhurzhuqTDgW/GsOG6oOG6pMOAaG/hurThuqDhu7VJb0jhurBv4bq0w41E4bqkb+G7sUvhu4Dhu6lv4bupw4Dhu6HDgm9I4bqs4bupb+G7qcOAw41v4buxxqHhuqZpb+G7kW9Jw4DGoeG6pMOBb+G7scO5w41v4bqk4buhw4Jv4buNw7PDsuG7k2hv4bqyw4DDjW/hu4TDgMSQb+G7seG7n29J4bq4b+G7qcOATOG7qW9Jw4Dhu6HDgmhvSXLhuqTDgW/DtOG7jW9Iw43DuklvRsON4bubaG9JR8SCb8OB4bqgxqFvw7Lhu5lpw7XDs8OzacOzw7PDs2/hu7FF4bqkw4Fv4bupw4DhuqZv4bupxqHhu6lv4buxxJDhuqBvSUvhu4DhuqTDgW/hu6nDgOG6ouG6pMOAb0jGoeG7qcOAaG/huqTDgUvhur7huqBv4bup4bqsb+G7qUThuqTDgW/DksOK4bqgb+G7qcah4bupw4Bvw4Lhu53huqTDgWdv4bupw4DDjcOV4bu34bqkb0bDjeG7m2/hu6nEqOG7l2/hu6jDgMSob0nEguG7qcOAb+G6pEvDiuG7qWhv4bupxKjhu5dv4bqh4bqu4bqkw4BvxKjDlWhv4bqxw5VvxrDhu5fhuqRv4bqkw4B14bqkb+G7q3XhuqRvSeG6ruG6pMOAaG/hu6nEqOG7l2/hurThu5/huqTDgG/hu7Hhu53huqZvScOAxIJv4buO4bufb+G7qcOA4bqmb+G7j+G7kW/hu7HEkOG6oG9JS+G7gOG6pMOBb+G6tOG7m29Jw4BL4bq84bqkw4FvxrDhuqDhuqTDgGhvw4HhuqDhu5dv4buxw4PhuqTDgG/hurThuqDhu7VJb0jhurBvSOG6oOG6pMOAb0jEkOG6pMOBb0lHeeG6pG/hu7HEguG7l2/GsOG7m+G6pG/hurLDgMONb+G7hMOAxJBob8OSw4rhuqBvSUfEgm/DgeG6oMahb0lHeeG6pG/DsuG7j29JR+G6oOG7tcONb+G7sUXhuqTDgWnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4bqh4bq4b+G7qcOATOG7qW9Jw4Dhu6HDgm/DgELhuqBvSXLhuqTDgW9Gw43hu5tob+G7scOJ4bqkw4Fvw5LhuqB54bqkaG9J4bqg4bu54bqkb+G7sUvhu5dvScOA4buX4bqkw4Bv4bqk4bqgeeG6pG/hurR54bqkb+G7sUvhur7huqTDgW/hurThu5vDgm/huqTDgcOA4bqw4buXb8OS4buIb8aw4buj4bqmb8OS4bu1b+G6oeG6uG9Gw43EkOG7qWhv4bux4budSW/hu6nDgOG6rm9J4bqgecONb8Oyw7PDs+G7gWlvPeG6puG7m+G6pG9Jw4Dhu5vhuqTDgG9JxJBJb8OS4bqg4bu14bupb0nDgOG7l8OCb8OB4bqg4buXb8OAw43DuuG6pG/hurTDjcOV4bu14bqkb+G6ssOAw41vw5JO4bupb+G7hMOA4bqo4bqkw4FvScOAxKhv4bur4bqmb+G7hMOAS+G6vuG6pMOBb8Oyb0nhurhv4bupw4BM4bupaW894bqm4budSW/hu7HDieG6pMOBb+G7qcSo4buXb8av4buX4bqkb+G7qEThuqTDgW9JxqHhu6lvIXJJb0lH4bul4bqkb8OS4bubb+G7qcah4bupb+G7seG6puG7m+G6pG9Jw4Dhu7dv4bux4bufb+G7seG7rcOCb+G6tOG7neG6oG/DgOG6oOG7tcONb0bDjeG7o29JxJBJaG/huqTDgMO6SW/hurThu5tvw5LhuqDhu7Xhu6lvw4HhuqDGocOCb0jGoUlob+G7hMOA4buj4bqkb8aw4bqg4bu14bqkb+G7juG7n2/DgMOJ4bqgb0lH4bqm4bqkw4FvScOATuG7qW/DgOG6oOG7teG6pG/hu6nDjcOJ4bupb8OS4bul4bqkb+G7scOJ4bqkw4Fv4oCc4bqh4bqm4bub4bqkb+G7q3XhuqRv4bux4bqm4bub4bqkb+G6ssO9SW/hu451w5Vv4burTuG6pMOBb+G6pEThuqTDgW9Jw4BE4bqkb8OCw4rhuqBob+G7sURvScOAxIJvw5Lhu6HhuqRvw4LhuqDhuqTDgOKAnWlv4buww73huqRv4bqk4buXw5Vv4bqyw4DDjW/hu4TDgMSQb+G7seG7n2/DkuG7peG6pG/hu7HDieG6pMOBb+G6pMOAdeG6pG/hu6t14bqkb+G7jnXDlW/hu6tO4bqkw4FvRsON4buUb+KAnMOSw4Nv4bqkw4FL4bq+4bqgb+G6pMOBw4DDqOG6puKAnW/DkuG7m29Gw43hu5Rv4oCc4bux4buz4bqkb+G6vOG6pG/hu7HGoeG7hG/huqTDgcOA4bqw4buX4oCdb8OSS+G7gElv4bupw4Dhuq5vSeG6oHnDjW9Gw43DlW/hu7HEguG6pMOAb8OBw7nhuqRv4buTb0lH4bqg4bu1w41v4buxReG6pMOBaW/huqHhurjhuqTDgW9Jw4DDjW/huqTDgXXhuqRvSMah4bupw4Bv4buxw73huqRvScOAxqHhuqTDgW/hu5Ev4buNw7PDsuG7k2/hu7Hhu51Jb+G7k+G7kWjhu5nhu5Phu4FvLD1v4bqk4buhw4Jv4buNw7PDsuG7k2nhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4buq4bqmb+G7qeG6rG9ITm/DkuG7peG6pG/hu7HDieG6pMOBb0nDjcOVeeG6pG9JR8ONw5Xhu7PhuqRv4buEw4Dhu4pvw4Dhu4Dhu4Rv4bupw4DhuqZv4bupxqHhu6lv4buxxJDhuqBvSUvhu4DhuqTDgW/huqR54bqkb+G7qcah4bupb8OS4buIb0lH4buX4bqkw4Bv4bupw4DDuuG7hG/huqTDgEJv4bux4bufb+G7sUvhu4Dhu6lvw4HhuqDhu6PhuqBvRsONw5XDvUlv4burTElv4bux4bqg4bu3w4Job0nDg+G6pMOAb+G6tOG7m+G6pMOBb+G6pMOBw4DhurDhu5dv4buO4bqsw4Jv4buxS+G7gOG7qW/DgeG6oMOTb8OSw5PhuqTDgWhv4bqkw4B14bqkb+G7q3XhuqRv4bux4bqm4bub4bqkb+G6ssO9SW/hurThu5vDgm/hu6HhuqRob+G7jnXDlW/hu6tO4bqkw4FvRsONeW/DgEvhurzhuqTDgWlv4buo4buK4bqkw4Fvw5LDiuG6oG/hu7Hhuqxob+G7qcOA4bqgb8aww4lv4bux4bufb+G6tOG7n+G6pMOAb+G7seG7neG6pm/hurLDgMONb+G7hMOAxJBvSUfhuqDhu7fhuqRv4bqyw4Dhu5fhuqBvScSQSW/hu6nGoeG7qW/huqTDieG6oG/hu6vDjeG6pMOBb+G7jnXDlW/hu6tO4bqkw4Fv4buEw4DhuqbhuqTDgW9JR+G7m+G6pm/DkuG7oeG6pG/DgOG6rOG7l2/DkuG7oeG6pG/huqTDgcOA4bu1aG9Jw4Dhu7dv4bur4buI4bupb0nDgOG7t29Jw4Dhu5fhuqZpb+G7sMO5w41v4bqk4buhw4Jv4buNw7PDsuG7k2hv4bqyw4DDjW/hu4TDgMSQb+G7seG7n29Jw4Dhu5fDgm/DgeG6oOG7l2/hu7Dhu53huqBvw4DDieG6oG9Jw4Dhu7dv4bur4buI4bupb0nDgOG7t29Jw4Dhu5fhuqZv4bq0w7nhuqRvScOATG/DtG/hu6nEqOG7l29Jw4DEgm/hu47hu59vYcON4buj4bqkw4Fv4bqhR8SCaG/DgeG6oOG7m+G6pMOAb+G7sUvhu4Dhu6lvw4HhuqDhu6PhuqBv4bqkw4DDg29J4bqm4bub4bqkb+G7seG6puG7m+G6pGlv4buow4DhuqBvxrDDiW/hurLDgMONb+G7hMOAxJBvScOAS+G6vuG6pMOBb+G7jsONw5V54bqkb+G7q8ONw5VvSUfDg29JxJBJb8OS4bqg4bu14bupb8OB4bqgw5Nvw4LEkOG6oG/hurThuqB54bqkb8OA4bu1b8OSw4rhuqBv4bupxqHhu6lv4bux4buj4bqkw4Fvw5LhuqB54bqkb+G6pOG6vOG6oG/hu6lLb0lHw4xp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqV3huqTDgW85w4Dhu5fhuqRv4bqhw4Dhu5fhuqTDgG/hu6rDjWhvxq/huqJvScOAS2/hu6nDgOG6oG/GsMOJb+G7qcOA4bqmb8aw4bqgw71JZm/igJzhu6jDgOG6oG/GsMOJb+G6ssOAw41v4buEw4DEkG/hu49v4bup4bqsb+G7keG7jW/hu7Hhu6PhuqTDgW/DkuG6oHnhuqRob+G6pMOA4bqg4buzw41v4bux4buj4bqkw4Fvw5LhuqB54bqkb+G6tOG7m2/hu6nGoeG6pG/GsMOJb+G7qUThuqTDgW/hu6nDgEzhu6lv4bqkw4Dhu5tv4bqkS8OK4bupb+G6pMOBw4Dhuq5vw4BLw41v4bqkeeG6pG/hu7Hhu59v4buEw4DGoUlvw4DDjcOVb0nEkElvSeG6oOG6pMOAb0nDgMO54bqkb0lHxqHhu6nDgG/huqTDgOG6oOG7tcOCb8OSw4rhuqBv4buxxILhu5dv4buEw4BL4bq84bqkw4Fpb+G7sHXDlW/hu6nDgOG6ouG6pMOAb+G6tOG7m2/DlcO9w41vScSQb0bDjeG7l+G6pG9JR+G6quG6pMOBb+G7seG7t2/hu6nDgOG6oG/GsMOJb+G6pHXhuqTDgW/hu6nhu5fhuqZv4bqk4buh4bqkw4Fv4bq0TuG7qW/hurThu5/huqTDgG/hu7Hhu53huqZob0hM4bupb+G7qcOA4bqgw73huqRv4buxw7rDjWhv4bq04buf4bqkw4Bv4bux4bud4bqmb+G6ssOAw41v4buEw4DEkG9JR+G6oOG7t+G6pG/hurLDgOG7l+G6oG/DgOG6puG7m+G6pG9Jw4Dhu5vhuqTDgG9JxJBJb+G6pMOA4bqg4bu1w4Jvw5Lhu4hv4buEw4DGoUlvSUfhuqDhu7fhuqRv4bqy4bqg4bqkw4BvScO9by1v4buO4bufb8OAw4nhuqBob+G6ssOAROG6pMOBb+G6pMOBTeG6pMOBb+G7qcSo4bqkw4Fv4bupxJBvRsONxJDhu6lv4buEw4DhuqjhuqTDgW8tb+G7l+G6pG/huqThuqDhuqTDgGlvKMOA4bqg4buzw41v4bqk4buhw4Jv4bq04bqgeeG6pG9J4buI4bupb+G7qMOA4bqgb8aww4lv4bqyw4DDjW/hu4TDgMSQb+G7j2/hu7FL4buA4bupb+G7qUThuqTDgW/huqTDgOG7peG6pG/hu6nDgOG6oG/GsMOJb0lH4bqm4bqkw4FvSOG7neG7qcOAb8OSw5PhuqTDgW/DguG7neG6pMOAaWlp4oCdaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhuqFHw7nhuqRvYcONxJDhu6lvxq/hu6PhuqTDgeG7iS/hu4TEqQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Việc gì có lợi cho dân thì gắng sức làm

Việc gì có lợi cho dân thì gắng sức làm
2017-08-01 06:46:25

(QT) - Ông Nguyễn Đức Hằng (sinh năm 1964) khoe với chúng tôi Cờ thi đua của UBND tỉnh công nhận khu phố 1, phường 2, thị xã Quảng Trị là khu phố văn hóa xuất sắc. Ông vui vì...

“Vui hè cùng sách” ở Vĩnh Linh

“Vui hè cùng sách” ở Vĩnh Linh
2017-08-01 05:45:37

(QT) = Với phương châm “Sách đi tìm người”, trong những ngày hè 2017, đã có hàng ngàn lượt đầu sách được thư viện huyện Vĩnh Linh đưa về tận tay các em thiếu nhi vùng nông...

Nghĩa tình không biên giới

Nghĩa tình không biên giới
2017-08-01 05:44:27

(QT) - Từ thành phố Đông Hà, sau chuyến hành trình dài gần 100 cây số vượt qua những cung đường khúc khủy trên tuyến Quốc lộ 9 và đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, chúng tôi có mặt...

Chung sức giữ bình yên vùng biên

Chung sức giữ bình yên vùng biên
2017-08-01 05:42:58

(QT) - Quảng Trị là điểm đầu về phía Việt Nam trên Hành lang kinh tế Đông-Tây kéo dài từ Myanmar qua Thái Lan, Lào đến Đà Nẵng (Việt Nam), là tỉnh có đường biên giới tiếp giáp...

Chăm lo tốt hơn đời sống của người lao động

Chăm lo tốt hơn đời sống của người lao động
2017-07-31 14:52:33

(QT) - Năm 2017 là năm thứ 5 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh triển khai Tháng Công nhân. Sau 5 năm tổ chức đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Phóng viên Báo Quảng Trị...

Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng

Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng
2017-07-31 05:47:42

(QT) - Thời gian qua, công tác quản lý trật tự xây dựng (TTXD) luôn được thành phố Đông Hà xác định là nhiệm vụ thường xuyên, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết