Cập nhật:  GMT+7
4bqv4bub4bqp4bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uSThu53huqB0b+G6peG6seKAnD7huqLhu53huqfhu5vDqOG6p2zEgsO6xqHhuqfDgOG6vWzhu5vigJ3huqfhu7Xhuqc+ccO64bub4bqnVOG7ncO64bub4bqvL+G7m+G6qeG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7nhu5pv4bq7beG6peG6scOjQCTEg+G6pzThuqc+eeG7neG6p+G7ueG7m+G6snjDusah4bqnbOG7m8OtdeG6p+KAnD3hur1s4bub4bqnbuG7neG6p+G6oOG7n3XhuqfDusah4bqyw73hu53igJ3DoOG6p+G6oMOBw7nDusah4bqnw7rhu5vhuqzDusah4bqnw7rGocOqQ+G6p+G7m8Oo4bqn4bqr4bqt4bqpZcOg4bqnbuG7h+G6p2zhu6Xhuqfhu5vDqsO6xqHhuqfDusahw6rDuuG6p3ThurLhu7PhuqDhuqdu4buL4bqi4bqnw4Dhur1s4bub4bqnbuG6suG7s2zhuqfhuqDhu5vhurLhuqfhuqjhu53hu5PDuuG6p+G7m+G6okPhu5PDuuG6pz5xw7rhu5vhuqdU4budw7rhu5vhuqdu4bqy4bq74bqn4bqo4buR4bqn4bqg4buJw7rhuqfhuqDhurtD4bqnbOG6vWzhuqdvdeG6p+G6oOG7m+G7ncO04bqi4bqnw7rhu5vhu53huqfhuqjEgsO6xqHhuqfDuuG7q8O6xqHhuqfhuqDhu5vhu6vDuuG6oeG6p+KAnMOa4bub4buJw7rhuqfhuqDhu5vDrEPhuqfhu7nhu5vDucO6xqHhuqfhuqDDgcOqw7nhuqduxals4bqnw4Dhur1s4bub4bqnw4HDrOG6oOG6p2zhu4vDuuG6p27hurLhu7Ns4bqnxqHhu5/DuuG6p8ah4bud4bqsw6Dhuqfhu7nhu5vhur3huqDhuqfhu5vhuqJDw6DhuqfDuuG7m8Os4bqg4bqndMOq4bqnbuG7seG7neG6p+G6qHnhu53huqfhuqDDgeG7jeG6p2914bqnw7rhu6vDusah4bqn4bqg4bub4burw7rDoOG6p2zhu5vDg8O6xqHhuqfhuqDhu6vhu53huqdu4buH4bqn4bu54bub4bux4bud4bqn4bub4buz4bu54bqn4bqgduG6p2zhu5vhurRs4bqn4bubw7nhur/huqDhuqdu4buvw7rGoeG6p+KAnD7huqLhu53huqfhu5vDqOG6p2zEgsO6xqHhuqfDgOG6vWzhu5vigJ3DoOG6p0HhuqLhurvhuqdu4bul4bqn4bqg4bq/w7nhuqfhuqDhu5vDtXXhuqd14buv4bqg4bqnw4DDrcO64bqnbOG7m3jhu53huqdrduG6p+G7o2zhu5vhuqds4bubw7nhuqds4bq9bOG6p2914bqn4bqg4bub4budw7ThuqLhuqfDuuG7m+G7neG6p8O64burw7rGoeG6p+G6oOG7m+G7q8O64bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqdt4buh4bu54bqn4bubw6jigJ3DoOG6p+G7q8O6xqHhuqdU4bqyeMO6xqHhuqfDmsahxals4bqnw5rhu53DuuG7m8Og4bqnJMOB4bqy4bu1w7rGoeG6p+G7uOG7m+G7p8O6xqHhuqc+4buDw7rhuqfhu5vhu6Xhurst4bqnJOG7m+G7q8O6xqHhuqfhuqDhu53DuuG6p+G7m+G6okPhu5PDuuG6pz5xw7rhu5vhuqdU4budw7rhu5vhuqds4bubw7nhuqdr4budw7ThuqDhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bqg4bq7a3Rv4bqnw4DhuqBDdG804bqldeG6u8OBxqHhu53DumHhuqvhu7lC4bqn4bq74bqi4bqgw7nhuqXhurHhuq/huqDDgeG6seG6r+G6oG3hurHhuq/hu511xqHhuqfDgMOBbDThuqUvL2zhuqFr4bq7w7lB4bqi4bq7w7rGoeG6oMOB4bud4bqh4bqow7ovbW/DgHPhuqDDueG7uS/Dum/huqrDgC/huqllYuG6qS9jw6lt4bqr4bqtZGNkYmXhuqDhuqnhuqvhuqtlZeG6rXThuqnhuqFy4bu5xqHhuqXhuqcv4bqx4bqvL+G6oG3hurHhuq8v4bqgw4HhurHhuq/huqDDgeG6seG6r+G6oG3hurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurFV4buv4bqg4bqna+G6onbhu53huqduxals4bqnw4Dhur1s4bub4bqnbOG6sOG6u+G6p+G6oOG7m+G7ncO04bqi4bqnw7rhu5vhu53huqdC4buH4bqnPnHDuuG7m+G6p8Oa4bq7deG6p8OjPnHDuuG7m+G6p1Thu53DuuG7m8SD4bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqdt4buh4bu54bqn4bubw6jhuq8v4bu54bqx4bqvL+G6oG3hurHhuq8v4bqgw4HhurHhuq8v4bqg4bq7a3Rv4bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxxJHhuqfGoeG7ncO94bqnw4Dhur3Dusahw6Dhuqds4bq9bOG6p2914bqn4bqg4bub4budw7ThuqLhuqfDuuG7m+G7neG6p+G6oOG7m+G7q8O64bqnw5rhurt14bqnTOG6ssO9w7rGocOg4bqnQuG7h+G6pz5xw7rhu5vhuqfDmuG6u3Xhuqdu4buH4bqnw7rhu6vhuqfDuuG6tGzhuqdzw7PDueG6p27DtMO64bqn4bqgw4HhuqLDusah4bqn4bqgw6114bqn4bubxals4bqn4bqg4buJ4bu54bqnbOG7r8O6xqHhuqdu4butw7rGoeG6p+G6oOG7m+G7q8O64bqnbuG7meG6p3XhurLhu7PDuuG6p8OA4bq9bOG7m+G6oeG6p0zhu5vhu6HhuqfDmsah4bqiQ+G7lcO64bqnJOG7m+G7oeG6p8ag4bud4bq7w7rGocOg4bqnbOG6vcO64bqna+G7r+G6p+G7uOG7m+G7p8O6xqHhuqc+4buDw7rhuqfhu5vhu6XhurstJOG7m+G7q8O6xqHhuqfhuqDhu53DuuG6p+G7m+G6okPhu5PDuuG6pz5xw7rhu5vhuqdU4budw7rhu5vhuqdu4buH4bqnbuG6suG6u+G6p8OA4bq9bOG7m+G6p27DtMO64bqnbsOtQ+G6p+G6oMOC4bqnw4B5deG6p27hu5nhuqdz4buh4bu54bqn4bu54bub4bqubOG6p+G6qOG6ruG6p2zhur1s4bqnb3XhuqHhuqdM4bub4buh4bqnxqDhu53hurvDusah4bqnbOG7m8O54bqna+G7ncO04bqgYeG6p+KAnE7DrUPhuqd0w6rhuqfhuqjEgsO6xqHhuqfDuuG7q8O6xqHhuqfhuqDhu5vhu6vDuuG6p8O6w7XDuuG6p2zhur1s4bqnb3Xhuqduw7TDuuG6p27FqWzhuqfDgOG6vWzhu5vhuqfhuqjDquG6p3XhurLhu7PDuuG6p8OA4bq9bOG7m+G6p+G6oMOC4bqnw4HDrOG6oOG6p8OAeXXhuqdu4buZ4bqnbOG7p8O64bqn4bqgw4HhurvDuuG7m+G6p+G6oOG7m+G6sOG6p+G6qOG7keG6p+G7ueG7m+G6ruG6p8ah4budw4Phu7nhuqdr4bq74bqndcOy4bqnbOG6vWzhuqds4burw7rGoeG6p+G6qOG7neG7k2zhuqfGoeG7neG6u+G6p27hu5/DuuG7m+G6oeG6p0zhu5vhu6PDuuG7m+G6p8O64bud4buRdeG6p27hurt14bqndcO14bqnbsWpbOG6p8OA4bq9bOG7m+G6p2zhurDhurvhuqds4bq9bOG6p2914bqnbuG7h+G6p+G6oOG7ncO04bu54bqn4bqg4bubw7V14bqnbOG7m8O54bqnbOG7m8ODw7rGoeG6p+G6oOG7q+G7neG6p27hu6/Dusah4bqndOG6pGzhuqdu4buZ4bqnc+G7m+G7hWzhuqfhu7nhu5vhuq5s4bqndcWp4bud4bqnc+G7m+G7peG6p3Phu5vhu4PDusOg4bqn4bu54bub4bqubOG6p+G6qOG6ruG6p+G6oOG7m+G7ncO04bqi4bqnw7rhu5vhu53huqfDuuG7q8O6xqHhuqfhuqDhu5vhu6vDuuG6p+G6oOG7seG6oOG6p+G7m3jDuuG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurFVd+G7neG6p2vhuqJ24bud4bqnw4Dhu53DuuG7m+G6p+G7m8O54bq/4bqg4bqnbOG7m8ODw7rGoeG6p+G6oOG7q+G7neG6p2zhu5vhuqLEqcO64bqna+G7oeG6p3Phu5vDueG7gcO6xqHhuqdi4bqt4bqt4bqnbuG7i+G6ouG6p8OA4bq9bOG7m+G6p+G6oOG7m+G7ncO04bqi4bqnw7rhu5vhu53DoOG6p+G6oOG7m+G6ouG6p+G7m8OD4bqg4bqna+G7n8O64bub4bqnQeG6osOtw7rhuqfhuqDDguG6p+G6qeG6reG6rS3huqvhuq3huq3huqdvdeG6p27DtMO64bqn4bqg4bub4bq7deG6p8ah4bud4bq74bqnbsWpbOG6p8OA4bq9bOG7m8Og4bqndeG6suG7s8O64bqnw4Dhur1s4bub4oCd4bqh4bqnU+G7m+G7q8O6xqHhuqfGoeG7ncOs4bqi4bqnbuG6suG7s2zhuqfDuuG7neG7kXXhuqfhuqjhuqLhu53huqdz4bub4bud4bqnbOG7i3XhuqfhuqDDgcO1w7rhuqfhuqDhurtD4bqnw7rhu5vhuqzDusah4bqnbOG6ouG7scO64bqnw4Dhur1s4bub4bqn4bqg4bub4budw7ThuqLhuqfDuuG7m+G7neG6p+G6suG6u+G6p+G6oOG7m+G7o2zhu5vDoOG6p2914bqnw5rGoeG6okPhu5XDuuG6p0zhu5vhu6PDuuG7m8Og4bqn4bqg4bub4burw7rhuqfDmuG6u3XhuqdM4bqyw73Dusah4bqnbOG7m8O54bqna+G7ncO04bqgYeG6p+KAnMOa4bub4bqsw7rGoeG6p8O64buDdeG6p+G6oMOB4bqyeWzDoOG6p+G6oMOBw7nDusah4bqnbeG7oeG7ueG6p+G7m8Oo4bqnbOG7m8ODw7rGoeG6p2zhu5vhur3huqLhuqfhuqDhu5vhurLDvcO6xqHhuqdu4bud4bqnbuG6veG6p2vhu6XDusahw6DhuqfhuqDhu4V14bqnw4Dhu6vDusah4bqnbMSCw7rGoeG6p2zhur1s4bqna+G6v8O64bqn4bubw7lnbOG6p+G7teG6p8O64bubw6rhuqfGoeG7neG6rOG6p291w6Dhuqfhu7nhu5vhuq7huqfGoeG7ncOD4bu54bqna+G6u+G6p3XDsuG6p+G6qOG7neG7k2zhuqfGoeG7neG6u+G6p27hu5/DuuG7m+G6oeG6p8Oa4bubw6rhuqdr4bq/w7rhuqfDusOqw7nhuqds4bul4bqnbuG7neG7keG6ouG6p3Phu53hu5PDuuG6p+G7m3jDuuG6p+G6oOG7m+G7n+G6p27DtMO64bqnbOG6vWzhuqdB4bqi4bq9w7rhuqfGoeG6u3Vv4bqn4bubw7lnbOG6p2zhu5t44bud4bqnxqHhurt1b+G6p+G6oMOBw7XDuuG6p27hu53hu5PDuuG6p+G6oOG7m8O54bq/4budw6Dhuqd14bq9Q+G6p+G6qOG7neG6p+G6oOG7o8O64bub4bqh4bqh4bqh4bqnw5rhu4N14bqnw7rhurtDw6Dhuqds4bq9bOG6p2zhu6vhuqds4bubw4Phuqdu4buH4bqnbuG6suG6u+G6p8OA4bq9bOG7m+G6p+G6qOG7keG6p+G6oOG7icO64bqnw7p44bud4bqnw7rDtcO64bqnbOG7m+G6veG6ouG6p+G6qMOq4bqnbOG6vWzhuqdr4bq/w7rhuqfDgcOs4bqg4bqn4bqo4bqi4budw6Dhuqd1d+G7neG6p+G6oOG6ouG7i8O64bqnbOG7m8ODw7rGoeG6p2zhu5vhur3huqLhuqdu4bqy4buzbOG6p3XhurLhu7PDuuG6p2Lhuqds4bqi4buxw7rhuqfDgOG6vWzhu5vDoOG6p27FqWzhuqdCw7nDusah4bqndOG6v+G7neG6p2524bud4bqnbOG6ouG7scO64bqnc+G7m+G6vWzhuqHhuqdM4bub4bq94bqi4bqndcO5w7rGoeG6p3XhuqLhu7HDuuG6p3V34bud4bqnc8SQ4bqnw7rGoeG7m3Dhuqfhu5vDqOG6p27hu5HhuqLhuqds4bul4bqnw4Dhur1s4bub4bqnbuG7meG6p27FqWzDoOG6p27hu5nhuqfhu5vFqWzhuqdu4bqy4buzbOG6p+G6oOG7m8O1deG6p8O64bub4bud4buR4bqi4bqnbuG7neG7keG6ouG6p+G6oOG7seG6oOG6p+G6oMOC4bqnw4Dhur1s4bub4oCd4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6sU914bqnw5rGoeG6okPhu5XDuuG6p+G7msOq4bqnVUPhuqds4bub4bud4bq74bqnw4Dhu41h4bqn4oCcJMOC4bqnw7rhu5vGsOG6p2zhu5vhur3huqLhuqfhuqjhu7HDuuG6p8OBw6zhuqDhuqfhuqDhu5vhu6Ns4bub4bqnbsWpbOG6p8OA4bq9bOG7m+G6p3Thu53DtcO64bqnQeG6ouG6u8O64bqnbsO0w7rhuqd04buhbOG7m+G6p8OA4bqm4bqnQeG6osO14bqn4bub4bqyeMO6xqHDoOG6p27DrOG6oOG6p8O64bqyeWzhuqHhuqck4bqiQ+G6p8O64bub4budw7XDusOg4bqnw7rGocO5w6rhu53huqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqdz4budw7TDuuG6p+G6oOG7m+G6tGzhuqds4bur4bqnxqHhu53hu4HDusah4bqn4bqgw4HDtcO64bqndHnhu7nhuqfhuqjDquG6p8OA4bq9bOG7m+G6p2vhur3DueG6p+G6oOG6v+G7neG6p+G6oOG7m+G6suG6p+G6qOG7neG7k8O64bqn4bqgw4HhurLDvcO6xqHDoOG6p2zhu5vhur3huqLhuqdz4bub4burw7rGoeG6p2vhu53DtOG6oOG6p+G6oOG7n3Xhuqduxals4bqn4bqg4bubw7V14bqn4bu14bqnbsOt4bqi4bqnc+G7m+G6vWzhuqdtw7nhuqfDuuG7m8Oq4bqnbOG7m+G6veG6ouG6p2zhur1s4bub4bqn4bqg4bub4bqy4bqn4bqo4bud4buTw7rhuqfhu5vhuqJD4buTw7rhuqdz4bub4bq94bqnQuG6u+G6oeG6p1XEguG6u+G6p+G7m8Oo4bqnw7rhu4N14bqnw7rhurtDw6DhuqfhuqDhu5vhurLhuqfhuqjhu53hu5PDuuG6p+G7m+G6okPhu5PDuuG6p27hu4fhuqdu4bqy4bq74bqnw4Dhur1s4bub4bqn4bqg4bub4budw7ThuqLhuqfDuuG7m+G7neG6p+G6qOG7keG6p+G6oOG7icO64bqnbuG7oeG6u+G6p+G7ueG7m+G6snjDusah4bqnbuG7meG6p+G7ueG7m+G6rmzhuqfhuqjhuq7DoOG6p2zhu5vDg8O6xqHhuqds4bub4bq94bqi4bqnw4HDrOG6oOG6p3XDgsO6xqHhuqHhuqckw4Lhuqdz4bub4bud4bqnw7rGoeG7m3Dhuqfhu5vDqOG6p27DtMO64bqnw7rhurtDw6DhuqfhuqDhu5vhu6vDusah4bqnQeG6ouG6u+G6p+G6oOG7m+G6suG6p+G6qOG7neG7k8O64bqndOG6suG6ouG6p27hu6/Dusah4bqnw7rDqkPDoOG6p2zhu5vhur3huqLhuqdu4buH4bqnbOG7peG6p2x44bqn4bub4buv4bud4bqnbsWpbOG6p8O64bub4bqsw7rGoeG6p2zhuqLhu7HDuuG6p8OA4bq9bOG7m+G6p3Thu6Fs4bub4bqnw4Dhuqbhuqd1w6rhuqd0w63huqLhuqfDuuG6u0Phuqds4bub4bq94bqi4bqndXjhuqfhurJ5bMOg4bqna+G7ncO04bqg4bqn4bqg4bubw7V14bqnw7rhu5vhu53hu5HhuqLhuqfhuqjhu6HhuqfhurvDuuG7m+G6p+G7m8SCw7rGoeG6p23DrcO64bqn4bqg4buvbMOg4bqn4bqgw4HhuqJD4buRw7rhuqfhuqDhu5vhu7HDusah4bqndOG7oWzhu5vhuqfDgOG6psOg4bqn4bqo4buDw7rhuqfhu5vhu6Xhurvhuqds4bqw4bq74bqn4bub4bqiQ+G7k8O64bqnPnHDuuG7m+G6p1Thu53DuuG7m8Og4bqnbOG6sOG6u+G6p+G6oHDDuuG7m+G6p0DhuqLhu4HDusah4bqnJMOB4buh4bqn4bqow6rhuqduw6zhuqDhuqfDuuG6snls4bqnPuG7neG7k+G6oOG6p8Oa4bq7deKAneG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurE+eeG7neG6p3Xhuq5s4bqnbuG7o2zhu5vhuqdCw61D4bqnbeG6pMO6xqHhuqfhuqjDquG6p+G7ueG7m+G6veG6oOG6p+G6oMOB4bud4buZw7rhuqfhu7nhu5vDucO6xqHhuqfhuqDDgcOqw7nhuqduxals4bqnw4Dhur1s4bub4bqna+G6vcO54bqnw4DDreG6ouG6p8OB4buvw7rGoeG6p+G6oMOBw7nDusah4bqnbOG6vWzhuqfhuqDhu4vDusah4bqndHnhu7nhuqfDuuG7m8Otw7rhuqdtw63DusOg4bqnbmds4bqna+G7neG7k+G6oOG6p3TDquG6p3ThurThurvhuqfhuqDhuqJ24bud4bqn4bqg4bub4budw7ThuqLhuqfDuuG7m+G7ncOg4bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqdt4buh4bu54bqn4bubw6jhuqfDuuG7g3Xhuqfhuqvhuq3huqllw6Dhuqfhu7jhu5vhu6fDusah4bqnPuG7g8O64bqn4bub4bul4bq74bqnLSThu5vhu6vDusah4bqn4bqg4budw7rhuqfhu7nhu5vhu7Hhu53huqfhu5vhu7Phu7nhuqfhuqh54bud4bqn4bua4bqiQ+G7k8O64bqnbsO5w6rDuuG6pz5xw7rhu5vhuqdU4budw7rhu5vhuqfhuqB24bqnbOG7m+G6tGzhuqfhu5vDueG6v+G6oOG6p27hu6/Dusah4bqn4oCcPuG6ouG7neG6p+G7m8Oo4bqnbMSCw7rGoeG6p8OA4bq9bOG7m+KAneG6p2zhu5vDueG6p+G6oOG7m+G7ncO04bqi4bqnw7rhu5vhu53huqfhuqDDgcO1w7rhuqdu4buh4bq74bqna8Oqw7rhuqfhu5vhuqJD4buTw7rhuqHhuqck4bubb8O54bqnbuG7pcOg4bqn4bqgw4LhuqfDusahw6pD4bqnxJEvxJHhuqduw7TDuuG6p+G6q+G6rS9lL+G6q+G6reG6qWXDoOG6p+G6qMOqw7nhuqds4bq9bOG6p2vhuqJ24bud4bqnw4Dhur3Dusah4bqn4bqg4bub4bq04bqnYsOgY8OgZOG6p+G7m8Oqw7rGoeG6p+G6oOG6ouG7i8O6w6DhuqfDuuG7m8Otw7rhuqfhuqjhu53DtcO64bqn4bu44bub4bunw7rGoeG6pz7hu4PDuuG6p+G7m+G7peG6uy3huqck4bub4burw7rGoeG6p+G6oOG7ncO64bqn4bub4bqiQ+G7k8O64bqnw4Dhu4/huqdub3XhuqfDgOG6vWzhu5vhuqduw7TDuuG6p+G6qHnhu53huqds4bq9bOG6p2914bqn4bqg4bub4budw7ThuqLhuqfDuuG7m+G7neG6p2zhur1s4bqnQuG7h+G6p+G6oMOBw7XDuuG6p27hu6Hhurvhuqdrw6rDusOg4bqna+G6u8O64bqnbuG7i+G6ouG6p+G6oOG7m+G6pGzhuqfhu5vhu53hu5PDuuG6p+G6oOG7m+G7o+G6p27hu53hu5l14bqn4bqg4bq/4bud4bqnYuG6p0Lhu4dh4bqnPnHDuuG7m+G6p8Oa4bq7dcOg4bqnPnHDuuG7m+G6pyTDrcO6w6Dhuqc+ccO64bub4bqnVMO5w7rGoeG6oeG6pz3hur1s4bub4bqnbuG6suG7s2zhuqfhuqDhu4nhu7nhuqfhu5vhu7Phu7nhuqfhuqDhur/hu53huqfhuqDDgeG6osO6xqHhuqfhuqDDrXXhuqfDgOG7ncO64bub4bqn4bubw7nhur/huqDhuqds4buvw7rGoeG6p27hu63Dusah4bqnbOG6sOG6u+G6p3Xhu6/huqDhuqfhuqDhu5vhu6vDuuG6p+G6oMOB4bqiw7rGoeG6p+G6oMOtdeG6p0Lhu4fhuqfhuqjDquG6p+G6oOG7m+G7q8O6xqHhuqdr4bq9w7nhuqfDgeG7r8O6xqHhuqfDgeG7h+G7neG6p27hu5nhuqds4bq9bOG6p2914bqn4bqg4bub4budw7ThuqLhuqfDuuG7m+G7neG6p+G6oMOBw7XDuuG6p27hu6Hhurvhuqdrw6rDuuG6p2vhu53DtOG6oOG6p27DtMO64bqn4bqg4bub4bq7deG6p8ah4bud4bq74bqnbsWpbOG6p+G6qMOq4bqndeG6suG7s8O64bqnw4Dhur1s4bub4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6sUDhuqLhurvhuqfhu5vDueG6v+G6oOG6p27hu6/Dusah4bqnw7rDqkPhuqfGoeG7ncOD4bu54bqnbOG7m8O54bqn4bqg4bub4bqy4bqn4bqo4bud4buTw7rhuqfhu5vhuqJD4buTw7rhuqfDuuG7hXXhuqdr4buF4bqg4bqnbuG6suG7s2zhuqfDuuG7m+G6ouG6p2zhu4vhuqLhuqduxals4bqnbOG6sOG6u+G6p27hu6vDusah4bqnbuG7gcO54bqna+G6v8O64bqnbsWpbOG6p+G6oOG7m+G7ncO04bqi4bqnw7rhu5vhu53DoOG6p3Phu5vhuqJDw7TDuuG6p3Phu5vhu6Ns4bub4bqnbOG6vWzhuqds4bub4bq94bqi4bqnbsO0w7rhuqfhuqh54bud4bqn4bqg4bub4bqy4bqn4bqo4bud4buTw7rhuqfDusahw6pD4bqnbMOqw7rGoeG6p8O64bub4bud4buR4bqi4bqn4bubeMO64bqh4bqnPcO5w7rGoeG6p8OAw7nDusah4bqn4bqoeeG7neG6p+G6oHbhuqds4bub4bq0bOG6p27hurLhurvhuqfDgOG6vWzhu5vhuqfhuqjhu5Hhuqfhuqh54bud4bqn4bqg4bub4budw7ThuqLhuqfDuuG7m+G7neG6p8O64burw7rGoeG6p+G6oOG7m+G7q8O6w6Dhuqfhu7jhu5vhu6fDusah4bqnPuG7g8O64bqn4bub4bul4bq7LSThu5vhu6vDusah4bqn4bqg4budw7rhuqds4bunw7rhuqfhu7nhu5vhu7Hhu53huqfhu5vhu7Phu7nhuqfhuqB24bqnbOG7m+G6tGzhuqfhuqBnw7rGoeG6p8OA4bq9bOG7m+G6p+G6oOG7m+G7ncO04bqi4bqnw7rhu5vhu53huqds4bubw7nhuqds4bq9bOG6p+G6oOG6sOG6p8OA4bq9bOG7m+G6p2x44bqnw4Dhu7Xhuqfhu7Xhuqds4bq9bOG6p0Lhu4dh4bqnPnHDuuG7m+G6pyTDrcO6w6Dhuqc+ccO64bub4bqnw5rhurt1w6Dhuqc+ccO64bub4bqnVMO5w7rGocOg4bqnPnHDuuG7m+G6pyTDgeG6osO6xqHDoOG6pz5xw7rhu5vhuqfGoOG7neG6u8O6xqHDoeG6p+G6oHbhuqds4bub4bq0bOG6p3Thu63Dusah4bqnxqHhu5vDs+G7ueG6p2zhur1s4bqn4bubw7nhur/huqDhuqdu4buvw7rGoeG6p+G6qOG7g8O64bqn4bub4bul4bq7w6Dhuqfhuqjhu4PDuuG6p8O6xqHhu5vhu5PDoOG6p8OA4budw7rhu5vhuqfhu5vDueG6v+G6oOG6p+G7m8Oo4bqn4bqg4bq/4bud4bqnw7rhu5vhu53hu5HhuqLhuqdC4buH4bqn4bqgw4HDtcO64bqnbuG7oeG6u+G6p2vDqsO64bqn4bub4bqiQ+G7k8O64bqh4bqnPnnhu53huqfDuuG7m+G7neG7keG6ouG6p+G7m8O54bq/4bqg4bqnbuG7r8O6xqHhuqds4bqu4bqn4bqg4bub4buZ4bqn4bqow6rhuqfhuqDhu5vhu53DtOG6oOG6p+G6oOG7m+G6pGzDoOG6p2zhu5vhurJ4w7rGoeG6p+G6oMOB4bufw7rhu5vhuqfigJw+4bqi4bud4bqn4bubw6jhuqdsxILDusah4bqnw4Dhur1s4bub4oCd4bqnbuG7h+G6p8ah4bul4bu54bqn4bu54bub4buLw7rhuqdub3Xhuqd04bq/4bud4bqndeG7r+G6oOG6p8OAw63DuuG6p2zhu5t44bud4bqna3bhuqfhu6Ns4bubw6DhuqfDunjhu53huqfGoeG7neG7geG7neG6p+G6oMOB4buj4bqnROG6p8O6xqHhu5tx4bq74bqnbOG7m8O54bqnbOG6vWzhuqdvdeG6p+G6oOG7m+G7ncO04bqi4bqnw7rhu5vhu53huqc+ccO64bub4bqnVOG7ncO64bub4bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqfDusahw6pD4bqn4bubw6jhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxJMOB4bq7w7nhuqduduG7neG6p+G6oOG7m8O1deG6p+G6qHnhu53huqds4bubw4PDusah4bqn4bqg4bur4budw6Dhuqfhu6vDusah4bqnVOG6snjDusah4bqnw5rGocWpbOG6p8Oa4budw7rhu5vDoOG6pyTDgeG6suG7tcO6xqHhuqfhu7jhu5vhu6fDusah4bqnPuG7g8O64bqn4bub4bul4bq7LSThu5vhu6vDusah4bqn4bqg4budw7rhuqfhu5vhuqJD4buTw7rhuqc+ccO64bub4bqnVOG7ncO64bub4bqnbOG7m8O54bqna+G7ncO04bqgYeG6p+KAnMOa4buDdeG6p+G6q+G6reG6qWXhuqd0w6rhuqfDuuG7g3Xhuqdu4buL4bqi4bqn4bqg4budw7XDuuG6p27hu6Hhurvhuqfhu7nhu5vhurJ4w7rGoeG6p+G6oMOB4bud4buZw7rhuqdz4bub4bq74bud4bqn4bubw7nhur/huqDhuqdu4buvw7rGoeG6p+KAnD7huqLhu53huqfhu5vDqOG6p2zEgsO6xqHhuqfDgOG6vWzhu5vigJ3huqfhuqh54bud4bqn4bu54bub4bqyeMO6xqHhuqds4bubw6114bqn4oCcPeG6vWzhu5vhuqdu4bud4bqn4bqg4bufdeG6p8O6xqHhurLDveG7neKAneG6oeG6pz3hurvhuqLhuqfhu5vDueG6v+G6oOG6p27hu6/Dusah4bqnw7rDqkPDoOG6p2zhu5vDg8O6xqHhuqfhuqDhu6vhu53huqfDgOG7j+G6p+G6oHbhuqds4bub4bq0bOG6p27hur3DuuG7m+G6p8ah4bud4bq94bqndOG6v+G7neG6p+G7m+G7neG7k+G6ouG6p0HhuqLhu4Hhuqfhu5vDueG6v+G6oOG6p27hu6/Dusahw6DhuqfDgcOD4bqg4bqnc+G7ncO64bub4bqnw7rGoeG7m+G7neG7k3Xhuqdu4buZ4bqnw7rhu5vDrcO64bqnw4Hhu6/Dusah4bqn4bqgw4HDtcO64bqnbuG7oeG6u+G6p2vDqsO64bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqd1xILhurvhuqfhu5vDqOG6p+G6oOG7ncO04bu54bqn4bqg4bubb8O54oCd4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6sT554bud4bqndeG6rmzhuqdu4bujbOG7m+G6p+G6oOG6v8O54bqnw4DDrcO64bqnbOG7m3jhu53huqdrduG6p+G7o2zhu5vhuqds4bubw7nhuqfhuqDhu5vhu53DtOG6ouG6p8O64bub4bud4bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqdt4buh4bu54bqn4bubw6jDoOG6p+G6oMOBw7nDusah4bqn4bqg4bub4bq9w7rGoeG6p2Uv4bqr4bqt4bqpZcOg4bqn4bu44bub4bunw7rGoeG6pz7hu4PDuuG6p+G7m+G7peG6u+G6py3huqck4bub4burw7rGoeG6p+G6oOG7ncO64bqn4bu54bub4bux4bud4bqn4bub4buz4bu54bqn4bqgduG6p2zhu5vhurRs4bqnVOG7ncO1w7rhuqfhu5vDueG6u8O64bqnc+G7meG6p2zhu5vhuqJD4buTw7rhuqfhuqDhu5tvw7nhuqfDgOG6vWzhu5vhuqfhuqDhu5vhu53DtOG6ouG6p8O64bub4bud4bqn4bubw6jhuqfhu5vhuqJD4buTw7rhuqc+ccO64bub4bqnVOG7ncO64bub4bqn4bqoeeG7neG6p2zhu5vhurDhuqdu4buR4bqn4oCc4buCw7rhuqdB4bqi4buB4bqnw7rhu5t54bqnw7rGoeG6ssO94bud4bqn4bqgw4Hhu63Dusah4bqnbMOtQ+KAneG6oeG6p1Thu53DtcO64bqn4bubw7nhurvDuuG6p3TDquG6p23hu6Hhu7nhuqdu4buZ4bqnbOG6vWzhuqdvdeG6p+G6oOG7m+G7ncO04bqi4bqnw7rhu5vhu53huqdu4buh4bq74bqn4bu54bub4bqyeMO6xqHhuqfDgOG6suG6ouG6p+G6oOG7i3XDoOG6p+G6oOG7n3Xhuqfhu5vhu53hu5nhuqLDoOG6p8O6xqHhu5vhu53DtcO64bqnbOG6tOG6ouG6p8O64bub4bqsw7rGoeG6p3Vq4bqi4bqnbOG7m+G6okPhu5PDuuG6p3Phu5nhuqfhuqjhu5HhuqfhurvDuuG7m+G6p2vhu6/huqdu4buv4bud4bqnTOG6ruG6p+G7muG7rcOg4bqnw7rhu5vhuqzDusah4bqn4bqgw6x14bqnxqHhurJ4w7rGoeG6p+G6u8O64bub4bqnbeG6tsO6xqHhuqds4bub4budw7TDuuG6p27DrOG6ouG6p+G7m0PhuqfDgOG7ncO64bub4bqn4bqo4buf4bqnbuG7r2zhuqd04buJ4bu54bqnbcOtw7rhuqfhuqDhu69sw6DhuqfhuqDhu5vhu7HDusah4bqnw7rhu5vDrOG6oOG6pyR24bqnQeG6ouG7sWzDoOG6p2zhurvhuqfDusah4buz4bud4bqn4bqg4bufw7rhu5vhuqdDw7XhuqLhuqdB4bqiw7Xhuqfhu5vhurJ4w7rGoeG6p27DrOG6oOG6p8O64bqyeWzDoOG6p2zhurvhuqfDusah4buz4bud4bqnTuG7gcO6xqHDoOG6p0vhur1s4bqn4bua4but4bqnc+G7o8O64bub4bqnQ8O14bqi4bqh4bqh4bqhQeG6ouG6u+G6p27hu6XhuqfGoeG7peG7ueG6p+G7ueG7m+G7i8O64bqn4bqg4bub4bqkbOG6p+G7m+G7neG7k8O64bqn4bqg4bux4bqg4bqnbOG6ouG7r2zhuqfhuqjhu4nDuuG6p27hu6/Dusah4bqn4oCcJOG7m+G7ncO04bqi4bqnw7rhu5vhu53huqc+4bud4buT4bqg4bqnw5rhurt14bqn4bqg4bub4bud4bqnbuG6ouG6u+G6p+G6oOG7m+G6pGzhuqfhu5vhu53hu5PDuuG6p2Thuqdu4bud4buR4bqi4bqnS+G6vWzhuqfhu5rhu63huqdt4bq/Q+KAneG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurFO4bux4bud4bqn4bqg4bqy4buzw7rGoeG6p+G6oOG7m+G6u3XhuqfGoeG7neG6u+G6p3TDquG6p+G6oMOs4bqg4bqnbOG7geG6p2zhur1s4bqnb3XhuqfhuqDhu5vhu53DtOG6ouG6p8O64bub4budw6Dhuqfhu5vFqWzhuqfDgOG7ncO64bub4bqn4bqg4bud4buZ4bqi4bqn4bubxals4bqn4bqow6rhuqck4buaTD3huqds4bul4bqnbuG7r+G6p+G6oOG6onbhu53huqfhuqDDguG6p8SRLeG6p+G6qWThuqfhuqDhuqJ24bud4bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqfhuqDDucOqw7rhuqfhu5vhuqJD4buTw7rhuqHhuqdVd+G7neG6p0Lhu4fDoOG6p+G6oOG7m+G7oeG6p+G6oMOBw6zDuuG6p2zhu5vFqcO64bqnZOG6p+G6oOG7m+G7o+G6p8OA4budw7rhu5vhuqfhuqDhu5vhurt14bqnxqHhu53hurvhuqfhuqjhu6fDusah4bqnw4B44bqnc+G7m+G7gcO54bqn4bqow6rhuqds4bubxanDuuG6p2LhuqfhuqDhu5vhu6PhuqfDgOG7ncO64bub4bqnbuG6v+G6oOG6p3PDtOG6oOG6p0HhuqLhu4Hhuqds4bq7w7nhuqfDuuG7m8Os4bqg4bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqds4bqudeG6p27hu5nhuqdt4bqk4bqn4bqg4bub4bud4bqn4bqo4bunw7rGoeG6p2zhu5vhuqLDusah4bqnc8O04bqg4bqnVOG7ncO1w7rhuqfhu5vDueG6u8O64bqnbMOs4bu54bqn4bub4bqiQ+G7k8O64bqh4bqnPnnhu53huqfhuqjhu53hu5Ns4bqnbOG7m+G6sOG6p27hu6/Dusah4bqn4bqg4bq/w7nhuqfDgeG6u+G6p3Xhu6/huqDhuqfDgMOtw7rhuqds4bubeOG7neG6p+KAnD7huqLhu53huqfhu5vDqOG6p2zEgsO6xqHhuqfDgOG6vWzhu5vigJ3huqdu4buH4bqnxqHhu6Xhu7nhuqfhu7nhu5vhu4vDuuG6p8ah4budw4Phu7nhuqfhu5vDqsO6xqHhuqfhuqDDgeG7g3XhuqfhuqDhu5vhu53DtOG6ouG6p8O64bub4bud4bqnw7rhu6vDusah4bqn4bqg4bub4burw7rhuqfhu5vhuqJD4buTw7rhuqc+ccO64bub4bqnVOG7ncO64bub4bqn4bqg4budw7Thu7nhuqds4buJw7rhuqfhuqh54bud4bqn4bqo4buDw7rhuqfhu5vhu6Xhurvhuqduxalsw6DhuqfGoeG7ncOD4bu54bqnbOG6vWzhuqdvdeG6p3Xhu7XhuqfDgeG7r8O6xqHhuqfhuqDhu5vDtXXhuqdz4budw7TDuuG6p+G6oOG7m+G6tGzhuqdu4buZ4bqn4bu54bub4bqubOG6p+G6qOG6ruG6p+G6oOG7seG6oOG6p+G7m3jDuuG6p2zhu5vDueG6p+G7m8WpbOG6p+G6oOG7ieG7ueG6p+G6qMOq4bqn4bub4bufw7rhu5vhuqfhuqDhu5vDqsO64bub4bqnw7rhu5vDrcO64bqnbOG6vWzhu5vhuqdsw7nDuuG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p+G6oMOBw7nDusah4bqn4bqg4bqyeMO6xqHhuqd04bq74bud4bqh4bqnTsOtQ+G6p+G6oOG7m+G6pGzhuqfDgOG6pOG6p3TDquG6p3Xhu6/huqDhuqds4bq9bOG7m+G6p3TDqnXhuqfhu5vhurtDw6Dhuqfhu5vhu53hu5PhuqLhuqdB4bqi4buB4bqnbOG6sOG6u+G6p+G7m+G6okPhu5PDuuG6pz5xw7rhu5vhuqdU4budw7rhu5vhuqds4buLw7rhuqdu4bqy4buzbOG6p8O64bubw63DuuG6p8OB4buvw7rGoeG6p+G6oOG6v+G7neG6p8O64bub4bud4buR4bqi4bqnbuG7oeG6u+G6p+G7ueG7m+G6snjDusah4bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqfhuqBww7rhu5vhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxJOG7m+G6u8O64bub4bqnVMO1LU7hu4PDusah4bqnU+G7m8O54bq74bqvL+G7ueG6sQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nghĩa tình không biên giới

Nghĩa tình không biên giới
2017-08-01 05:44:27

(QT) - Từ thành phố Đông Hà, sau chuyến hành trình dài gần 100 cây số vượt qua những cung đường khúc khủy trên tuyến Quốc lộ 9 và đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, chúng tôi có mặt...

Chung sức giữ bình yên vùng biên

Chung sức giữ bình yên vùng biên
2017-08-01 05:42:58

(QT) - Quảng Trị là điểm đầu về phía Việt Nam trên Hành lang kinh tế Đông-Tây kéo dài từ Myanmar qua Thái Lan, Lào đến Đà Nẵng (Việt Nam), là tỉnh có đường biên giới tiếp giáp...

Chăm lo tốt hơn đời sống của người lao động

Chăm lo tốt hơn đời sống của người lao động
2017-07-31 14:52:33

(QT) - Năm 2017 là năm thứ 5 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh triển khai Tháng Công nhân. Sau 5 năm tổ chức đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Phóng viên Báo Quảng Trị...

Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng

Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng
2017-07-31 05:47:42

(QT) - Thời gian qua, công tác quản lý trật tự xây dựng (TTXD) luôn được thành phố Đông Hà xác định là nhiệm vụ thường xuyên, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt...

Tàn tật không phải là dấu chấm hết

Tàn tật không phải là dấu chấm hết
2017-07-28 06:34:18

(QT) - Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên học đến lớp 9, anh Hồ Văn Thắng (sinh năm 1980), trú tại thôn Linh Hải, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh phải nghỉ học để kiếm việc phụ...

Chú trọng công tác an sinh xã hội

Chú trọng công tác an sinh xã hội
2017-07-27 21:18:25

(QT) - Những năm qua, hoạt động an sinh xã hội được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và triển khai thực hiện nhằm động viên, chia sẻ khó...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết