Cập nhật:  GMT+7
4bq74burZ+G7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqqIuG7scSQ4buzcOG7g+G6vcOh4bux4bul4buj4buF4bup4buv4buF4bujQeG7heG7s+G6puG7seG7heG7o+G7q+G7ueG7heG7n+G7k+G7t+G7hcSQ4bur4buv4buF4bup4buN4bu34bup4buFROG7gOG7o+G7heG7s23hu7Xhursv4burZ+G6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buqcGvhu5/hu4Phur3DqX0i4bq54buFLeG7hSrhu7fhu6nhu4Xhu7bhu6lFw43FqeG7t+G7heG7oOG7gOG7o+G7heG7quG7j+G7t+G7qeG7hcOpROG7seG7t+G7q+G7heG7t8Oy4bu14buFZ2rhu4vDreG6ueG7hcO94bur4bu5cOG7hUfDguG7seG7heG7o+G7q8OJ4bu34bup4buFxJDDg+G7seG7heG7ouG6pOG7hcSQ4bur4bux4buF4buhRWvhu4Xhu6Phurxr4buFIOG7nOG7tuG7nuG7hcSQd+G7t+G7q+G7heG7o8OD4bu34bup4buF4bu34bur4buX4bu34buFw73hu6tF4buF4bqq4burxILhu4VnZOG7heG6quG7q+G6vuG6pOG7t+G7qeG7hWhk4buFxJDhu6t24buFScOz4buFfUVv4bu34bup4buFIkN24buF4buzbeG7hcO94burReG7heG6quG7q8SC4buFR8Oy4bu34buF4burQWvhu4VJReG7mcSQ4buFROG7jeG7o8SR4buFKuG7t+G7qeG7hUdF4bux4buFR+G7r+G7heG7n2vhu7fhu6vhu4Xhu6vhu7Hhu6VF4buF4bu3bcON4buF4buhw7Phu4Xhu6nhu6vhu7Hhu4Xhu7fhu6vhu5fhu7fhu4Xhu6HDieG7t+G7qeG7hUThu4Lhu4Xhu7fhurLhu4Xhu7Phu4Lhu6Phu4Xhu6Phurxr4buF4budb+G7t+G7hcSQ4bur4buT4bu34buFw4Phu7fhu6nhu4VHbeG7heG7t+G7qeG6vuG6pOG7seG7heG7n+G7k+G7t+G7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7hcO94burReG7heG6quG7q8SCxJHhursv4bqq4bq94bq7xJBr4bud4buzcOG7hUTEkMON4buzcMOi4buD4bu1a0Phu6nhu7Hhu7diaOG6qknhu4VrRcSQ4bu54buD4bq94bq7xJBD4bq94bq7xJDhu5/hur3hurvhu7Hhu7Xhu6nhu4VEQ+G7o8Oi4buDLy/hu6PEkeG7nWvhu7lCRWvhu7fhu6nEkEPhu7HEkUfhu7cv4bufcETDvcSQ4bu54bqqL+G7t3BIRC9n4buJaWcvw63EqeG7n2hm4buLw63hu4tow6zEkGdoaOG7icSpxKnhu7NnxJF54bqq4bup4buD4buFL+G6veG6uy/EkOG7n+G6veG6uy/EkEPhur3hurvEkEPhur3hurvEkOG7n+G6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur0q4bu34bup4buF4bu24bupRcONxanhu7fhu4Xhu6Dhu4Dhu6Phu4Xhu6rhu4/hu7fhu6nhu4XEkOG7q8SC4bu34bup4buFw7114buF4buzbuG7seG7heG7n2vhu7fhu6vhu4VEbOG7o+G7q+G7heG7o2zhu6Phu4Xhu6vhurDhu4Xhu5/hu5Phu7fhu4Xhu6PDgeG7t+G7hcO94burQeG7hcO94burw7Lhu7fhu4XEkEN14bu34buF4buhdmvhu4Xhu51t4bu34bq7L+G6quG6veG6uy/EkOG7n+G6veG6uy/EkEPhur3hursvxJBr4bud4buzcOG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur3hu6Js4buj4bur4buF4buh4buTw43hu4Vnw63hu4Xhu7fDsuG7tWThu4XDveG7q+G7seG7heG7t+G7q+G7l+G7t+G7heG7t+G7q+G7seG7peG7teG7hUfhurrhu4Xhu7Nt4buFIkPhur7huqzhu7fhu6nhu4Xhu5xr4bu34buF4bujw4Phu7fhu6nhu4XEkGzhu6Phu4Xhu7TDtcSQ4buFxJBD4buX4bu34buFw73hu6tF4buF4bqq4burxILhu4VnZOG7hcOD4bu34bup4buF4buq4buP4bu34bup4buFREXDjeG7heG7t+G7qeG7q3jhu4VD4buZxJDhu4Xhu7fhu6vhu7HDuUXEkeG7hV1rReG7hcO94bur4bux4buFQ+G6pOG7seG7hUJF4buT4bu34buF4bu34bupw4pk4buFROG7gOG7o+G7hcO94bur4bqgcOG7heG7o+G6vGvhu4XDg+G7t+G7qeG7hcO94burw4Phu7fhu6nhu4Xhu6Hhur7huqbhu6Phu4XEkMSCxJBk4buF4bur4bu5beG7t+G7heG7o2/hu7fhu6vhu4Xhu6nhu7Fr4buF4buh4buv4bu34bur4buF4buzbuG7seG7hUPhu5nEkOG7hcO94burQeG7hcO94burw7Lhu7fEkeG7heG7tsO6ReG7heG7qeG7jeG7t+G7heG7nUHhu4VHw4Lhu7Hhu4Xhu6PDg+G7t+G7qeG7hUfhu7Hhu6Xhu6Phu4VJw7Phu4Xhu6vhurDhu7Fk4buFw4Phu7fhu6nhu4VEdOG7heG7rcSQ4buF4bujQeG7hcSQ4bur4bqk4bux4buF4bup4buxa+G7t+G7heG7teG6vkXhu4VE4bux4bu34bur4buFR23hu4Xhu6Phu6vDsuG7teG7heG7s+G7ueG7hUfhuqbhu4Xhu6Phu7nhu7fEkeG7hSJFw43hu4Xhu7fhu6vhu7F14bu3ZOG7heG7s8OB4bu34bup4buF4bu34bur4bux4bulxJDhu4XEkOG7r+G7t+G7q+G7hUdt4buFxJBDbOG7o+G7q+G7heG7t+G7q+G7seG7peG7teG7heG7ocOz4buFw73hu6vhu7HDuuG7t+G7hcOD4bu34bup4buFR+G6vuG6psSQ4buFQkVr4buFxJDhu5nEkOG7heG7o2/hu4Xhu6Hhu6fhu4Xhu6Phu6tF4bu34bup4buFR2vhu7Hhu4Xhu6ls4bu34bur4buFR2zhu6Phu4VH4bux4bul4buj4buF4buj4burReG7t+G7qcSR4buFKuG7t+G7qeG7hcSQ4but4buj4bur4buF4buj4buC4buj4buF4burw4Dhu6Phu4Xhu6vhuqDhu7Hhu4XDveG7seG7t+G7q+G7heG7t+G7qeG7q+G7seG7peG7teG7hcSQ4buG4buF4bu34burRuG7t+G7qeG7heG7t+G7qeG6vuG6pOG7seG7heG7oeG7seG7hcSQQ+G6vsOC4bujY+G7heG7o+G7l+G6quG7heG7t+G7q+G7l8SQ4buFxJDhu6vDg+G7t+G7qeG7hcSQ4bux4bu34buFxJDhu4bhu4VEbOG7o+G7q2Thu4Xhu51s4bu5Y+G7hcSQ4bura+G7teG7heG7qeG7sWvhu4Xhu6Ns4buj4buF4buzw4Lhuqrhu4XEkOG7l+G6quG7heG7q0Xhu5nhu7figKbhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6vSrhu7fhu6nhu4Xhu7NFw4Phu7fhu4XEkOG7k+G7teG7heG7t+G7seG7peG7tWLhu4XigJzDoeG7seG7peG7o+G7heG7qeG7r+G7heG7o0Hhu4Xhu7Phuqbhu7Hhu4Xhu6Phu6vhu7nhu4Xhu5/hu5Phu7fhu4XEkOG7q+G7r+G7heG7qeG7jeG7t+G7qeG7hUThu4Dhu6Phu4Xhu7Nt4bu1xJHhu4Xhu7Jt4bu14buF4buhw4nhu7fhu6lk4buF4buzbeG7teG7hcSQQ8OJ4bu34bup4buF4buNxJDhu4VEdOG7heG7oeG6vuG6puG7o+G7heG7t+G7qeG6vuG6pOG7seG7heG7n+G7k+G7t+G7heG6vOG7t+G7qeG7heG7q+G6sOKAncSR4buFKuG7t+G7qeG7heG7o8OK4bu34bup4buFxJDhu6tF4buFScO64bqq4buFxJDhu6vhuqThu7Hhu4Xhu6nhu7Fr4bu34buF4buh4bun4buF4bupw7Xhuqrhu4Xhu6nhuqhk4buFxJBDw4Hhu4Xhu6Phu6tFw43hu6Xhu7dk4buFxJDhu6/hu7Xhu4Xhu6vhu7Hhu6dF4buFxJDhu5Phu7Xhu4XEkOG6vmThu4Xhu7fhu6lFw43hu6Xhu7fhu4VHw4Dhu7fhu6nhu4Xhu6Phurxr4buF4bu34bur4buT4bu34buF4buf4buT4bu3xJHhu4Xhu57hu5Xhu7fhu4Xhu5/hu5Xhu7dk4buFw4Phu7fhu6nhu4Xhu6rhu4/hu7fhu6nhu4Xhu53hu7HDusSQ4buFQ+G6ouG7heG7q+G7uW3hu7fhu4Xhu6Nv4bu34bur4buFxJDhu4bhu7fhu6nhu4Xhu6nhu7Fr4buF4buh4buv4bu34bur4buFR23hu4Xhu7XDgOG7seG7heG7o+G7q0XDjeG7peG7t+G7heG7n+G7scWp4bu34buFQ2vhu4XEkEPhu7nhu7fhu6nhu4XDveG7q0Xhu4Xhuqrhu6vEgsSR4buFIuG7q+G7mcON4buFw4Phu7fhu6nhu4Xhu7fhu6vhu7Hhu6XEkOG7hcSQ4buT4bu14buFR8OC4bux4buF4bujw4Phu7fhu6nhu4VH4bux4bul4buj4buF4bu3deG7t+G7hWvhu7Hhu4Xhu6PDiuG7t+G7qeG7hcONdUXhu4VCRcOMxJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6veG7tuG7q+G7l+G7t+G7heG7oeG6vuG6puG7o+G7hUThu4Lhu4Xhurzhu7fhu6nhu4Xhu6vhurDhu4Xhu6Phurxr4buF4bu34bup4bq+4bqk4bux4buF4buf4buT4bu34buF4bu3deG7t+G7heG7o8OD4bu34bup4buFR+G7seG7peG7o+G7heG7o+G6vGvhu4XDg+G7t+G7qeG7heG7quG7j+G7t+G7qeG7heG7t+G7qW3DjeG7heG7o23hu7fhu6nhu4XEkOG7q0Xhu5fhu7fhu4Xhu7Phuqbhu7HEkeG7heG7tuG7qeG6vuG6pOG7seG7heG7n+G7k+G7t+G7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7hcO94burReG7heG6quG7q8SC4buF4bu34bup4bur4buxdeG7teG7hcSQw4nhu6PEkOG7q+G7guG7o+G7heG7q+G7seG7peG7t+G7heG7o2zhu6Phu4Xhu6Phu6vhurzhu4XEkEPhur7hurThu7fhu6nhu4Xhu6Phurxr4buF4bugb+G7t+G7qWThu4Xhu6Phu6vhu63hu7fhu6vhu4VEbOG7o+G7q+G7heG6quG7q2zhuqrhu4Xhu7NF4buXxJDhu4Xhu6Phurxr4buF4bu24burbeG7heG7t+G6vsOC4bujxJHhu4Xhu6Js4buj4buF4bujReG6sOG7o+G7hUfhu5fhu7fhu4Xhu6HhurDhu7fhu6nhu4Xhu7PDguG7t+G7heG7oeG7seG7hUdt4bu54buF4buj4bur4buxw7lF4buFROG7k0XEkeG7heG7oMO14buj4buF4bud4bux4bulxJBk4buFw4Phu7fhu6nhu4Xhu6rhu4/hu7fhu6nhu4VH4buX4bu34buF4buh4bqw4bu34bup4buFSeG7k8ON4buF4buf4buC4bu34bup4buFfUVK4buF4oCcw6Hhu6/hu4Xhu7fhu6nhur7huqThu7Hhu4Xhu7fhu6nhu6vDqOG7ueKAneG7hUfhur7huqbEkOG7heG7o+G7q3fhu4XEkOG7sXVF4buFxJBDdeG7t+G7heG7qeG7sWvhu7nEkeG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq94bu24bur4bqk4buFw73hu6tv4buF4bu3w7Lhu7fhu6nhu4XEkEXDjXXhu7fhu4XEkENFw43DueG7t+G7hUfhu5fhu7fhu4Xhu6HhurDhu7fhu6nhu4Xhu6Phurxr4buFw4Phu7fhu6lk4buF4bu34bupa8ON4buF4bu34burRuG7t+G7qeG7heG7q+G6sOG7heG7t+G7qeG7q8Oo4bu54buF4bujw4rhu7fhu6nhu4Xhu7Xhuqzhu4VD4bqw4bu34bup4buFxJDhu5nhu7Xhu4Xhu7PDgeG7t+G7qWThu4Xhu6vhurLhu4XEkEPhuqbhu4Xhu7fhu6nhur7huqThu7Hhu4XDveG7q0Hhu4XDveG7q8Oy4bu34buF4bur4bq04bu34buFR8OC4bux4buFxJDhu7Hhu7fhu6vhu4XEkOG7q+G7leG7t+G7heKAnOG7s2zhu4VDbOG7o+G7q+G7heG7rcSQ4buF4buh4bq44bu14buF4buzbOG7hUNs4buj4bur4buF4bu34bur4buxw7lF4oCdxJHhu4Uq4bu34bup4buF4buq4buP4bu34bup4buF4bujw4Hhu7fhu4VH4buX4bu34buF4buh4bqw4bu34bup4buFSeG7k8ON4buF4buf4buC4bu34bup4buF4buh4bq+4bqm4buj4buF4bu34bur4buxw7lF4buF4bu34burbeG7heG7oW7hu7Hhu4Xhu6Hhu7lt4bu34buFw73DusSQZOG7heG7qUHhuqrhu4Xhuqrhu6vhu5Xhu7fhu4VJQWvhu4Xhu7fhu6tt4buFxJBu4bu14buF4bud4bqmZOG7heG7n+G6sMSQ4buF4bu3bMSQ4buF4bqs4buFw73hu6tF4buF4bqq4burxILEkeG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq94buiQeG7heG7t8Oy4bu14buFw4Phu7fhu6nhu4VH4buX4bu34buF4buh4bqw4bu34bup4buF4bujbOG7o+G7hcSQ4bq24buF4buj4bur4buA4bujZOG7heG7o2zhu4Xhu7fhu6vhu5Phu7fhu4VJ4buTw43hu4Xhu5/hu4Lhu7fhu6nhu4Xhu6Phurjhu7fhu6nhu4Xhu7PDieG7o+G7hWnhu4Xhu7fhu6nDg+G7seG7heG7t+G7q23hu4Xhu6Phu6vhu7nhu4Xhu7fhu6tG4bu34bup4buF4bur4bu5beG7t+G7heG7o2/hu7fhu6vhu4Xhu6HDteG7o+G7heG7neG7seG7pcSQ4buFw73hu6tB4buFw73hu6vDsuG7t8SR4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur1da0Xhu4Vnw63hu4Xhu7fDsuG7tWThu4XEkEPhu7nhu7fhu6nhu4XDveG7q+G7seG7hcO94burReG7heG6quG7q8SC4buF4buhw7Phu4XEkOG7q2vDjeG7heG7n2tk4buF4buh4bq24bux4buFxJDhu6t2xJDhu4XEkOG7q+G7r+G7heG7o0XhurDhu6Phu4VExILhu7fhu6nhu4Xhu6Phurxr4buFw4Phu7fhu6nhu4Xhu6rhu4/hu7fhu6nhu4Xhu6nhu5Xhu7fhu4Xhu7fhu6vhur7hu4VH4bub4bu34buFR+G7l8ONxJHhu4Xhu6pt4bu34bup4buF4bu34bupbcONZOG7hUfhuqbhu4Xhu6Phu6vhuq7hu7fhu6nhu4XDg+G7t+G7qeG7heG7qeG7jeG7t+G7heG7nUHhu4VHw4Lhu7Hhu4Xhu7fhu6nDg+G7seG7heG7t+G7q23hu4XEkG7hu7Vk4buFSeG7k8ON4buFxJBDdeG7t+G7hcOt4buF4bu1ccSQ4buF4buh4buZxJDhu4VHw4Lhu7Hhu4VE4buT4bu34buFR23hu4Xhuqrhu6vDgeG7t+G7qeG7hcO94burbOG7o+G7q+G7heG7oeG6vuG6puG7o+G7hcSQ4buX4bu34buF4buf4bq64bu34bup4buF4buzbeG7teG7hUJFbOG7t+G7hUPhu4Rr4buFSXDhu4Xhu7Vsw43EkeG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq9IuG7q8O64buF4bu34bur4bq+4bu34bupZOG7heG7ocSC4bux4buFR8OC4bux4buFw4Phu7fhu6lk4buF4bu34buxw7nhu7Xhu4VHReG7seG7heG7s8OC4bu34buF4bu34bur4buZxJDhu4Xhu7Nt4buF4buh4bq+4bqm4buj4buF4bujxILhu7fhu6nhu4Xhu6vhu7HDuuG7t+G7heG7o+G7q+G7ueG7heG7oeG6pOG7sWThu4Xhu6Phu6vhu7nhu4Xhu7XDgOG7seG7heG7t+G7qeG6vuG6pOG7scSR4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur0i4buTw43hu4Xhu7Lhu7nhu7fhu6nhursv4bqq4bq9


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

“Vui hè cùng sách” ở Vĩnh Linh

“Vui hè cùng sách” ở Vĩnh Linh
2017-08-01 05:45:37

(QT) = Với phương châm “Sách đi tìm người”, trong những ngày hè 2017, đã có hàng ngàn lượt đầu sách được thư viện huyện Vĩnh Linh đưa về tận tay các em thiếu nhi vùng nông...

Nghĩa tình không biên giới

Nghĩa tình không biên giới
2017-08-01 05:44:27

(QT) - Từ thành phố Đông Hà, sau chuyến hành trình dài gần 100 cây số vượt qua những cung đường khúc khủy trên tuyến Quốc lộ 9 và đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, chúng tôi có mặt...

Chung sức giữ bình yên vùng biên

Chung sức giữ bình yên vùng biên
2017-08-01 05:42:58

(QT) - Quảng Trị là điểm đầu về phía Việt Nam trên Hành lang kinh tế Đông-Tây kéo dài từ Myanmar qua Thái Lan, Lào đến Đà Nẵng (Việt Nam), là tỉnh có đường biên giới tiếp giáp...

Chăm lo tốt hơn đời sống của người lao động

Chăm lo tốt hơn đời sống của người lao động
2017-07-31 14:52:33

(QT) - Năm 2017 là năm thứ 5 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh triển khai Tháng Công nhân. Sau 5 năm tổ chức đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Phóng viên Báo Quảng Trị...

Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng

Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng
2017-07-31 05:47:42

(QT) - Thời gian qua, công tác quản lý trật tự xây dựng (TTXD) luôn được thành phố Đông Hà xác định là nhiệm vụ thường xuyên, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt...

Tàn tật không phải là dấu chấm hết

Tàn tật không phải là dấu chấm hết
2017-07-28 06:34:18

(QT) - Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên học đến lớp 9, anh Hồ Văn Thắng (sinh năm 1980), trú tại thôn Linh Hải, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh phải nghỉ học để kiếm việc phụ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết