Cập nhật:  GMT+7
Ộ}PỞ=4ỦbbKỢậC[c4*ỢỔx}ạ6{Ở6{ế6{Ở6Ý6{Ở=Ủ7Ở=}ỲcỞ4ẽâ6{Ở{[Ũ7Ở$é=ỞễƯỞ%Ư7ỞcỨ7Ộ/}PỔỘậỞ=4ỦbbKỢậư*Ủ$ỢỔỐẨCỒỞ-ỞGŨ=Ở% 6}ỞcỴ5ỞẩdỦ6Ởcẫa6{Ở=ẹỦỞ=ạ6{ỞcŨ=ỞgÝhỞ$ề6{Ởcẫẽẵ6{Ở%ỨcỞ=}dỸ6Ởẩdả=Ở{[ỦỎỞc}ẵ[Ở{[Ủ6ỞẩdỦỎỞ=ỲậỞẹhỎỞ=}]6}Ởẩdh!6ỎỞ6{Ư6}Ởũ[Ũ7Ở$é=ỞễƯỞợƯ7ỞcỨ7ỞỐũờOợCỒỞ=Ũ=Ở=ỲậỞcẫ76{Ởc06}Ở%ỰỞ=8Ở6}ể6{Ở=Ũ=}Ở4Ư5Ở}ỦhỎỞ}[(dỞẩdỪỞ%)Ởậ}ŨcỞcẫ[)6Ở5Ứ6{Ở4ẽẳ[Ởcẫẽẵ6{Ở4ẳậỞễƯỞ6Ý6{Ở=Ủ7Ở=}ỲcỞ4ẽâ6{ỞũờOợCỎỞ%ŨậỞê6{Ở6}dỞ=ỴdỞ}a=ỞcỶậỞ=ẹỦỞ6}Ý6Ở$Ý6ÕỘ/ậỔỘcỦ#4*Ởbch4*KỢ5Ủẫ{[6ÒQậgỞỦdc7ỢỔỘcẫỔỘc$ỔỘ[5{Ởbẫ=KỢ//=Õ#Ủ7ẩdỦ6{cẫ[Õễ6/$*b3c7ậ/6*fb/PÚTQ/SÙ$ỠPQRTQÚcPQURTP4PÕ2ậ{ỢỞ/ỔỘ/c$ỔỘ/cẫỔỘcẫỔỘc$ỔỘậỞ=4ỦbbKỢậơ7$hỢỔớ}đỞcẫa6{Ở%ắ[Ở5ẳ[Ởậ}ẽặ6{Ởậ}ŨậỞ$ỨhỞ}a=Ộ/ậỔỘ/c$ỔỘ/cẫỔỘ/cỦ#4*ỔỘậỞ=4ỦbbKỢậơ7$hỢỔơƯỞỳ{dh<6ỞC} ỞẬ}ẽẳ=Ởư9ỦỎỞCẫẽấ6{ỞẬ}96{ỞũờOợCỞ}dh(6ỞCẫ[(dỞẬ}76{ỎỞ=}7Ở#[.cÒỞ“ỳ{ỦhỞbỦdỞ3}[Ở}dh(6ỞCẫ[(dỞẬ}76{Ở%ẽâ=Ởc}Ư6}Ở4ỶậỞ6Ử5ỞPỤỤỠỎỞẬ}96{ỞũờOợCỞ%ỰỞc}Ủ5Ở5ẽdỞễẳ[ỞBấỞũờOợCỎỞưdh(6ỞẹhỎỞDơỳờỞ}dh(6ỎỞậ}ả[Ở}âậỞễẳ[Ở=Ũ=Ở#Ủ6ỎỞ6{Ư6}ỎỞ%7Ư6Ởc})Ở=Ũ=Ở=ỲậỞ=}0Ở%Ứ7Ởẩdh.cỞ4[(cỞ=ạ6{ỞcŨ=ỞgÝhỞ$ề6{Ởcẫẽẵ6{Ở=}dỸ6ÕỞỳ}ẵỞ%8ỎỞ%.6Ở6ỦhỞc7Ư6Ở}dh(6Ở=8ỞSỤ/USỞcẫẽẵ6{Ở%ỨcỞ=}dỸ6Ởẩdả=Ở{[ỦỎỞcẫ76{Ở%8Ở#Ỷ=Ở5Ỵ5Ở676Ở=8ỞPR/QỠỞcẫẽẵ6{ỎỞ=}[.5ỞUTMỎỞ#Ỷ=Ởc[)dỞ}a=ỞQT/QTỞcẫẽẵ6{ỎỞ%ỨcỞPỠỠMỎỞ#Ỷ=ỞCướBỞPP/PÚỞcẫẽẵ6{ỎỞ=}[.5ỞUTM”ÕỘ/ậỔỘậỞ=4ỦbbKỢậơ7$hỢỔớ96Ởc}ỴhỞ{[Ũ7Ởờẽặ6{ỞýỨ6}Ởưe6{ỎỞư[(dỞcẫẽấ6{ỞCẫẽẵ6{ỞẬ}ắỞc}ạ6{ỞờÝ6Ởcă=Ở6ă[ỞcẫđỞc06}ỎỞ=}7Ở#[.cÒỞ“BỦdỞ}ặ6ỞRỠỞ6Ử5Ởc}Ư6}Ở4ỶậỞcẫẽẵ6{ỎỞcếỞ=}ằỞ{WậỞẫỲcỞ6}[!dỞ3}8Ở3}Ử6Ởễ!Ở=ặỞbấỞễỶcỞ=}ỲcỎỞc}[.dỞ%ă[Ở6{ẻỞ{[Ũ7Ởễ[,6ÕÕÕỞ6}ẽ6{Ở%ẽâ=ỞbềỞẩdỦ6ỞcÝ5Ở%ỴdỞcẽỞ=ẹỦỞ6}ƯỞ6ẽẳ=ỎỞbềỞ6ằỞ4ề=Ở=ẹỦỞ5ằ[Ở=Ũ6Ở#ăỎỞ{[Ũ7Ởễ[,6ỎỞ6}Ý6Ởễ[,6Ở=ẹỦỞcẫẽẵ6{Ở6,6Ở=ặỞbấỞễỶcỞ=}ỲcỞ=ẻ6{Ở6}ẽỞ=}ỲcỞ4ẽâ6{Ở$ỨhỞễƯỞ}a=Ở3}ạ6{Ở6{ế6{Ở%ẽâ=Ở6Ý6{Ở=Ủ7ÕỞợ.6Ở6ỦhỞcẫẽẵ6{Ở%ỰỞ=8Ở%ẹỞậ}96{Ở}a=ỎỞậ}96{Ở=}ê=Ở6Ử6{ỎỞậ}96{Ở}a=Ở#ăỞ5ạ6ỎỞậ}96{Ởc}ề=Ở}Ư6}Ởc}]Ở6{}[(5ỎỞc}ẽỞễ[(6Ở%ỨcỞ=}dỸ6ỎỞậ}96{ỞhỞc.ỎỞ6}ƯỞ%ỦỞ=}ê=Ở6Ử6{ỎỞbÝ6ỞcỶậỞc})Ởc}Ủ7Ở%ỦỞ6Ử6{Ở=e6{ỞRQỞậ}96{ỞấỞ3]Ởcđ=ỞgŨỞc}7Ũ6{Ở5ŨcỎỞbỨ=}Ởb;ỎỞ#.ậỞỬ6ỞcỶậỞc})Ở%ẹỞ=}ằỞ=}7ỞRQỠỞ*5Ở}a=Ởb[6}Ở=e6{Ở3}dạ6Ởễ[,6ỞgỦ6}-ỞbỨ=}-Ở%?ậÕỞưỴdỞ}.cỞ=Ũ6Ở#ăỎỞ{[Ũ7Ởễ[,6ỎỞ6}Ý6Ởễ[,6Ở%ỨcỞ=}dỸ6ỞễƯỞcẫ,6Ở=}dỸ6ÕỞCẫẽẵ6{Ở%ỰỞ{[Ừ6{Ở$ỨhỞ=}7Ở{Ỵ6ỞQÕỠỠỠỞ}a=Ởb[6}Ở4ƯỞ6{ẽẵ[Ở$Ý6Ởcă=Ởc}[)dỞbảỞ=ẹỦỞc06}ỞẫỦỞcẫẽẵ6{Ở#ắỞbd6{Ở6{dã6Ở4Ủ7Ở%ă6{Ở=8Ởcẫ"6}Ở%ăỞễỬ6Ở}7ŨỞCưẬCỞ=}7Ở=Ũ=Ở}dh(6Ở5[!6Ở6đ[ỎỞcẫ76{Ở%8Ở=8Ở}Ư6{ỞcẫỬ5Ở*5Ở%ằỞ=Ũ=Ởcẫẽẵ6{Ở%Ứ[Ở}a=ỎỞ=Ủ7Ở%X6{ỞễƯỞcẫd6{Ở}a=Ở=}dh,6Ở6{}[(ậỎỞ6}[!dỞ=ềdỞ}a=Ởb[6}Ở6ỦhỞ4ƯỞ=Ũ6Ở#ăỞ=}ẹỞ=}ảcỎỞ=8Ở6Ử6{Ở4ề=ỎỞdhỞc]6ỞấỞ=Ũ=Ở}dh(6ỎỞgỰỞễe6{Ở5[!6Ở6đ[Ở=ẹỦỞc06}”ÕỘ/ậỔỘậỞ=4ỦbbKỢậơ7$hỢỔỳ}"6Ở4Ứ[ỞbỦdỞ}ặ6ỞQỠỞ6Ử5Ởc}ề=Ở}[(6ỞgÝhỞ$ề6{Ởcẫẽẵ6{Ở%ỨcỞ=}dỸ6Ởẩdả=Ở{[ỦỎỞ%.6Ở6ỦhỞc7Ư6Ởc06}Ở=8ỞÚP/PUÚỞcẫẽẵ6{Ở5Ỵ5Ở676Ở%ỨcỞ=}dỸ6ỎỞ%ỨcỞcịỞ4(ỞSQỎTPMỎỞ=ỲậỞc[)dỞ}a=Ở=8ỞPPÚ/PTTỞcẫẽẵ6{Ở%ỨcỞ=}dỸ6Ởẩdả=Ở{[ỦỎỞ=}[.5Ởc0Ở4(ỞÚTỎSÙMỎỞ=ỲậỞCướBỞ=8ỞTQ/PRỠỞcẫẽẵ6{Ở%ỨcỞ=}dỸ6ỎỞ%ỨcỞSỠMỞễƯỞ=ỲậỞCưẬCỞ=8ỞỤ/RPỞcẫẽẵ6{Ở%ỨcỞ=}dỸ6ỎỞcịỞ4(ỞQỤỎỠRMÕỞợă[Ở6{ẻỞ{[Ũ7Ởễ[,6Ởc7Ư6Ở6{Ư6}Ở{Ỵ6ỞPỠỠMỞ%ỨcỞ=}dỸ6ỎỞcẫ76{Ở%8Ởcẫ,6Ở=}dỸ6Ở%ỨcỞURMÕỞớạ6{ỞcŨ=Ởậ}ắỞ=ỶậỞ{[Ũ7Ở$é=Ở%ỨcỞ6}[!dỞ3.cỞẩdỪỞc]=}Ở=ề=ỌỞc7Ư6Ởc06}Ở%ỰỞ$dhỞcẫ"Ở3}ŨỞễể6{Ở=}Ữ=Ở3.cỞẩdỪỞậ}ắỞ=ỶậỞ{[Ũ7Ở$é=Ởc[)dỞ}a=ỎỞậ}ắỞ=ỶậỞ{[Ũ7Ở$é=ỞCướBÕỞỳỬ5ỞQỠPRỎỞẨdỪ6{ỞCẫ Ở}7Ư6Ởc}Ư6}Ở=ạ6{ỞcŨ=Ởậ}ắỞ=ỶậỞ{[Ũ7Ở$é=Ở5Ỵ5Ở676Ở=}7Ởcẫ:Ở*5ỞTỞcdắ[ỎỞễ!Ở%]=}Ởcẫẽẳ=ỞQỞ6Ử5Ởb7Ởễẳ[Ở3.Ở}7Ứ=}Ở=ẹỦỞc7Ư6Ởẩdả=ÕỞớ}ỲcỞ4ẽâ6{Ở{[Ũ7Ở$é=Ở%Ứ[ỞcẫƯỞ%ẽâ=Ở$dhỞcẫ"Ởắ6Ở% 6}ỌỞ=}ỲcỞ4ẽâ6{Ở5ẻ[Ở6}a6Ởậ}ŨcỞcẫ[)6Ở5Ứ6}ÕỞớ}0Ởc]6}Ởcẫ76{Ở6Ử5Ở}a=ỞQỠPUỞ-ỞQỠPÚỎỞc7Ư6Ởc06}Ở=8Ở6}[!dỞ}a=Ởb[6}Ở%ỨcỞ{[Ừ[Ở=Ủ7Ởcẫ76{Ở=Ũ=Ở3íỞc}[Ở}a=Ởb[6}Ở{[á[ỞễỬ6Ở}8ỦỎỞ{[Ừ[ỞC7Ũ6ỞẩdỦỞ5Ứ6{Ở[6c*ẫ6*cỎỞcẫ,6Ở5ŨhỞc]6}ỞớỦb[7ỎỞc}[Ởỵ4h5ậ[=ỞC7Ũ6Ởcdắ[Ởc}ặ…Ở=ỲậỞẩdả=Ở{[ỦÕỞxíỞc}[Ở=}a6Ở}a=Ởb[6}Ở{[á[ỞễỬ6Ở}8ỦỞ4ẳậỞPQỞCưẬCỞ=ỲậỞẩdả=Ở{[ỦỞ6Ử5Ở}a=ỞQỠPU-ỞQỠPÚỎỞc06}ỞẨdỪ6{ỞCẫ Ở=8ỞTSỞc}]Ởb[6}Ở$ềỞc}[Ởc}dă=ỞỤỞ#ăỞ5ạ6ỎỞcẫ76{Ở%8Ở=8ỞPSỞ*5Ở}a=Ởb[6}Ở%ỨcỞ{[Ừ[Ở{ã5ỞQỞ{[Ừ[Ở6}"ỎỞUỞ{[Ừ[Ở#ỦỞễƯỞUỞ{[Ừ[Ở3}dh.6Ở3}]=}ÕỞỳ}[!dỞ*5Ở%ỨcỞ{[Ừ[Ở=Ủ7Ởcẫ76{Ở=Ũ=Ở=dă=Ởc}[ỎỞbÝ6Ở=}ặ[Ởcẫ]Ởcd(Ở=ỲậỞẩdả=Ở{[ỦỎỞ3}dỞễề=ỞễƯỞẩdả=Ởc.ÕỞC[,dỞ#[)dỞ4ƯỞ*5ỞẬ}Ứ5ỞưdhỎỞ}a=Ởb[6}ỞCẫẽẵ6{ỞCưẬCỞc} ỞgỰỞẨdỪ6{ỞCẫ Ở%ỨcỞ{[Ừ[Ởỳ}ỲcỞ=}d6{Ở=dă=Ở=dă=Ởc}[Ởx}7ỦỞ}a=Ở3ỉỞc}dỶcỞ$Ư6}Ở=}7Ở}a=Ởb[6}Ởcẫd6{Ở}a=Ở=ỲậỞẩdả=Ở{[ỦỞễƯỞ%ỨcỞ{[Ừ[ỞơỦỞcỨ[Ở=dă=Ởc}[Ởx}7ỦỞ}a=Ở3ỉỞc}dỶcỞẩdả=Ởc.-Ởứ6c*4ỞứBởủỞQỠPÚỌỞ*5ỞỄàỞC}é=Ởx}Ũ6}Ởưdh!6ỎỞ}a=Ởb[6}ỞCẫẽẵ6{ỞCưẬCỞ=}dh,6Ởy,ỞẨdiỞợạ6Ở%ỨcỞ}dhỞ=}ẽặ6{ỞơỨ=ỞcỨ[ỞxíỞc}[Ởỵ4h5ậ[=ỞC7Ũ6Ở}a=ỞB[6{Ủậ7ẫ*ỞễƯỞ=}ÝdỞj-ỞBĩBýỵỞQỠPÚỌỞ*5ỞẬ}Ủ6ỞợỬ6{Ởỳ}ỶcỞý[6}ỎỞ}a=Ởb[6}ỞCẫẽẵ6{ỞCưẬCỞưỪ[ỞyỬ6{Ở%ỨcỞ{[Ừ[Ởỳ}ỲcỞ=}d6{Ở3.cỞ=dă=Ởc}[Ởợẽẵ6{Ở4,6Ở%06}Ởỵ4h5ậ[ỦỞ6Ử5Ởc}êỞPÚ…Ộ/ậỔỘậỞ=4ỦbbKỢậơ7$hỢỔx.cỞẩdỪỞg&cỞ=ạ6{Ở6}Ỷ6ỞcảcỞ6{}[(ậỞCưẬCỞẩdả=Ở{[ỦỞ6Ử5ỞQỠPÚỞ=ẹỦỞc06}ỞẨdỪ6{ỞCẫ Ở%ỨcỞỤTỎQQMỎỞcỬ6{ỞTMỞb7Ởễẳ[Ở3íỞc}[ỞcảcỞ6{}[(ậỞCưẬCỞ6Ử5ỞQỠPUÕỞCẫ76{ỞbảỞRÙỞcẫẽẵ6{Ở=8Ởc}]Ởb[6}Ở$ềỞc}[Ởcẫ,6Ở% ỦỞ#Ư6Ởc06}Ởc}"Ở=8ỞÚỞcẫẽẵ6{Ở=8ỞcịỞ4(Ở}a=Ởb[6}Ở%ằỞcảcỞ6{}[(ậỞ%ỨcỞPỠỠMỎỞ{ã5Ở=Ũ=Ởcẫẽẵ6{ÒỞCưẬCỞc} ỞgỰỞẨdỪ6{ỞCẫ ỎỞẬ}ắỞc}ạ6{Ở$Ý6Ởcă=Ở6ă[ỞcẫđỞc06}ỎỞCưẬCỞCẫ[(dỞẬ}76{ỎỞCưẬCỞớ}dỞỄỬ6Ởĩ6ỎỞCưẬCỞ=}dh,6Ởy,ỞẨdiỞợạ6ỎỞC[)dỞ}a=ỎỞCướBỞễƯỞCưẬCỞCẫẽ6{ỞỄẽặ6{ỎỞCẫd6{ỞcÝ5Ởũờỳỳ-ỞũờCGỞớỦ5ỞyăÕỞỳ}[!dỞcỶậỞc})ỞễƯỞ=ŨỞ6}Ý6Ởcẫ76{Ở6{Ư6}ỞũờOợCỞ%ỨcỞc}Ư6}Ởc]=}Ở=Ủ7Ởcẫ76{Ở=Ũ=Ở}7ỨcỞ%ă6{Ở%ỰỞ%ẽâ=Ởớ}ẹỞc =}Ở6ẽẳ=ỎỞớ}]6}Ởậ}ẹỎỞơăỞũờOợCỎỞDơỳờỞc06}ỞễƯỞ=Ũ=Ở=ỲậỎỞ=Ũ=Ở6{Ư6}Ởcạ6Ởễ[6}ỎỞ3}*6Ởc}ẽấ6{ÕỘ/ậỔỘậỞ=4ỦbbKỢậơ7$hỢỔCẫ76{Ở6Ử5Ở}a=ỞQỠPUỞ-ỞQỠPÚỎỞc7Ư6Ở6{Ư6}Ở=8ỞUỠỞcỶậỞc})Ở%ẽâ=ỞcW6{Ởc}ẽấ6{Ở$Ủ6}Ở}[(dỞCỶậỞc})Ở4Ủ7Ở%ă6{ỞgdỲcỞbỮ=ỎỞQÚỞ%ặ6Ởễ Ở%ẽâ=ỞcW6{ỞớẵỞc}[Ở%dỦỞ=ẹỦỞDơỳờỞc06}ỎỞPỞ%ặ6Ởễ Ở%ẽâ=ỞcW6{ỞớẵỞc}[Ở%dỦỞ=ẹỦỞơăỞũờOợCÕỞớ8ỞPQỞcỶậỞc})ỞễƯỞQQỞ=ŨỞ6}Ý6Ở%ẽâ=ỞơăỞũờOợCỞcW6{Ở#V6{Ở3}*6ỌỞRSỞcỶậỞc})ỞễƯỞPQRỞ=ŨỞ6}Ý6Ở%ẽâ=ỞDơỳờỞc06}ỞcW6{Ở#V6{Ở3}*6ỌỞPỞ{[Ũ7Ởễ[,6Ở%ẽâ=Ởớ}ẹỞc =}Ở6ẽẳ=Ởcdh,6Ở$ẽặ6{Ở4ƯỞ%[)6Ở}"6}Ởc[,6Ởc[.6Ởc7Ư6Ởẩdả=Ở6Ử5ỞQỠPÚÕỞx.cỞc}đ=Ở6Ử5Ở}a=ỞQỠPU-ỞQỠPÚỎỞBấỞũờOợCỞ%ẽâ=ỞơăỞũờOợCỞcW6{ỞớẵỞc}[Ở%dỦỞ%ặ6Ởễ ỞgdỲcỞbỮ=Ở$@6Ở%ỴdỞậ}76{ỞcẫƯ7Ởc}[Ở%dỦÕỘ/ậỔỘậỞ=4ỦbbKỢậơ7$hỢỔư[(6ỞBấỞũờOợCỞc[.ậỞcé=Ởcẫ[)6Ở3}Ủ[Ởc}ề=Ở}[(6Ởỳ{} Ởẩdh.cỞbảỞQỤỞ=ẹỦỞơỦ6Ởớ}ỲậỞ}Ư6}ỞCẫd6{Ởẽặ6{Ở3}8ỦỞGứỞễ!Ở%ắ[Ở5ẳ[Ở=Ử6Ở#Ừ6ỎỞc7Ư6Ở$[(6ỞũờOợCỞễƯỞ=}đỞcẫa6{ỞcỶậỞcẫd6{Ởc}ề=Ở}[(6Ởỳ{} Ởẩdh.cỞCẫd6{Ởẽặ6{ỞUỎỞ3}8ỦỞGứứỞ%)ỞbỮậỞg.ậỞ4Ứ[Ở=Ũ=Ở%ặ6Ởễ ỞbềỞ6{}[(ậỞ=ạ6{Ở4ỶậỞễƯỞc}dỞ}đcỞ{[Ũ7Ởễ[,6Ở{[á[ỎỞcỬ6{Ở=ẽẵ6{Ở#ã[Ở$ẽầ6{Ở{[Ũ7Ởễ[,6Ở%ỨcỞ=}dỸ6ỞễƯỞcẫ,6Ở=}dỸ6Ở%)Ởc}ề=Ở}[(6ỞcảcỞ6}[(5ỞễéỞ%ẽâ=Ở{[Ủ7ÕỞợỸhỞ5Ứ6}Ởê6{Ở$é6{ỞớỳCCỎỞcỶ6Ở$é6{Ở=ặỞ}ă[Ở=ẹỦỞ=dă=Ở=Ũ=}Ở5Ứ6{Ở=ạ6{Ở6{}[(ậỞSÕỠỞ%)Ở%Ư7ỞcỨ7Ở=Ũ=Ởc}.Ở}(Ở}a=Ởb[6}Ở=8Ở3}ỪỞ6Ử6{Ởcẽặ6{ỞcŨ=ỞcảcỎỞậ}ŨcỞ}dhỞc]6}Ở=}ẹỞ%ă6{ỎỞbŨ6{ỞcỨ7ỞễƯỞbY6ỞbƯ6{Ở}ă[Ở6}ỶậỞbÝdỞẫă6{Ởễẳ[Ởc}.Ở{[ẳ[ÕỘ/ậỔỘậỞ=4ỦbbKỢậơ7$hỢỔCdỲ6ỞỄ[(cỘ/ậỔ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

460 năm, dấu xưa vang vọng…

460 năm, dấu xưa vang vọng…
2017-12-31 06:27:42

(QT) - Dinh Cát- Ái Tử, dinh Trà Bát, bãi Sa Khư, chùa Liễu Ba, miếu Trảo Trảo, bến Gành…, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Ư Dĩ, Mạc Kính Điển, Nguyễn Phúc Nguyên…Những tên đất, tên người...

Khởi nghiệp từ nghề của mẹ

Khởi nghiệp từ nghề của mẹ
2017-12-30 14:35:14

(QT) - Nếu nhiều sinh viên sau khi ra trường đều muốn tìm cho mình một việc làm ổn định trong một cơ quan nhà nước thì với Diệu Thuần lại khác, cô quan niệm rằng, sự lựa chọn...

Nỗ lực xây dựng xã hội học tập vững mạnh

Nỗ lực xây dựng xã hội học tập vững mạnh
2017-12-27 19:55:37

(QT) - Sau 2 năm hiện thực hóa Đề án 281 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đến năm 2020”, cùng với...

Tuổi trẻ Đông Hà xây dựng văn minh đô thị

Tuổi trẻ Đông Hà xây dựng văn minh đô thị
2017-12-27 19:47:27

(QT) - Với phương châm hành động “Mỗi thanh, thiếu nhi một việc làm tình nguyện, mỗi cơ sở đoàn, hội một công trình, phần việc thiết thực tham gia xây dựng văn minh đô thị”,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết