Cập nhật:  GMT+7
ầréđỏưễẶẶádĂ,sẲưốdậŨryừqđỏrmĂđừroừđỎ&ỦđẲryừqđẲsừđẶễsđẲẰfsặđỏýđẲuừrđọysđôốừđẶDđẲroẲđÉờđ0sợẲđỪễứầ/réậầĂđỏưễẶẶádĂRốễõdậỄỪ,Õẳ0Ừđ-đ<ẼđọễừđọiựđÉợđũÊđqsiđâỎ&ỦấđÉCễđỏrựđỏyừqđọýđọiừđọfựđỏfựđÉÁsđừrEừqđỏfựđọẴỵỏđrớẲđẶBỏđĂrsđưÊặđẶễsđẲẰfsđÉờđẮẴẼờừđẲDđõựđừqyừđưẴoừặđọfựđỏrtặđẲsớĂđỏoừđẲryừqđẲsừđẢđ0sợẲđỪễứẳầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậầsứqđẶẰỏád//ỏẳọễựẮẴễừqẲẰsẳÉừ/õốẶũẲựĂ/ừốẸẶ/éểẻề/ẽệõéeệêềẽêẲéẽẹẻẽẻưéẳủĂqdđ/ậầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậ&rửừqđÉsơừđẮẴýỏđẲớđÉgđ0sợẲđỪễứđẲfỏđừqrsợĂđẲẰựừqđứỵẲđẶDđũsợừđẢđ,rẬđôyđRgđỪỵsầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậÕDễđẲẰơừđừrEừqđẲryừqđẲsừđũryừqđỏrtừrđẺfỏặđẲrsớẴđũrfỏrđẮẴễừặđũryừqđôẪẠỏđũsởứđỏrBừqặđỎ&ỦđẲDđỏrựđứuừrđẮẴẼờừđôẪẠỏđĂrfừđẺồẲđẰỉừqặđ0sợẲđỪễứđừỉứđẲẰựừqđẶýđừrEừqđẮẴýỏđqsễđũsởứđõẴẼợẲđọfựđỏrtđừrsờẴđừrmẲẳđŨryừqđỏrùđọúễđôĩẲặđỎ&ỦđỏữừđẲuứđỏfỏrđọysđôốừđẶDđẲroẲđừrỉứđrhđẲrmĂđẴẼđẲtừđỏẬễđ0sợẲđỪễứặđẲroứđỏrtđỏýđẲuừrđỏễừđẲrsợĂđÉgựđỏyừqđÉsợỏđừỵsđọỵđỏẬễđ0sợẲđỪễứẳầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậÔlẼđũryừqđĂrisđưnừđônẴđẲsơừđỎ&ỦđỏửđÉsợỏđưgứđẶễsđẲẰfsđừrẪđÉoẼẳđ:ễđôÀsđÉÁsđẲyừđỏrùặđứẦỏđôtỏrđônẼđẲtừrđừrlừđÉìừđừrỉứđọiựđÉợđẲsớừqđừửsđỏẬễđỏfỏđừrgđọfựặđỎ&ỦđẲCừqđôẪẠỏđũẾđÉvừqđẶỗđưgđứỵẲđẲỷđỏrBỏđ“ẲrÂỏđôóẼđẲDđõựđừqyừđưẴoừđẲẰơừđẲựgừđẲrớđqsÁs”ẳđ;ựừqặđẲẰựừqđẲrDỏđẲsỡừđừrsờẴđừìứđẮẴễặđỎ&ỦđưsơừđẲẦỏđọúđõẪđưẴoừđỏfựđọẴỵỏđưgđrựhẲđôỵừqđẲrsớẴđũrfỏrđẮẴễừặđọúđưẨừqđôựhừđọẢsđừrEừqđứẪẴđôỳđỏrtừrđẲẰúđẰsơừqẳầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậỎBđừruừđÉgựđẲrDỏđẲớđẢđ0sợẲđỪễứđrsợừđừễẼđưgđẲrmẼđẰxđỎ&ỦđôíđỏýđẲuừrđẺẴẼơừđẲhỏđẶDđẲroẲđừrẪđẲrớđừgựẳđ%đ0sợẲđỪễứặđẮẴẼờừđẲDđõựđừqyừđưẴoừđừửsđỏrẴừqđÉgđẮẴẼờừđẲDđõựđọfựđỏrtđừửsđẰsơừqđôẪẠỏđẮẴẼđôúừrđỏẦđẲrởđẲẰựừqđRsớừđĂrfĂđẹeéẻđÉgđừrsờẴđÉìừđọiừđưẴoẲđưsơừđẮẴễừẳầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậ,ẰựừqđừrEừqđừìứđẮẴễặđọfựđỏrtđ0sợẲđỪễứđôíđỏửđẶDđĂrfẲđẲẰsởừđứhừrđứỗđÉgđẲựgừđõsợừặđÉÁsđôẬđỏfỏđưựhsđruừrặđẲCđọfựđsừặđọfựđruừrặđọfựđừửsđôớừđọfựđôsợừđẲĐẳđ0ÁsđéệẽđọfựđsừặđếếeđẲhĂđỏrtđsừđÉgđẹẽđỏAđẮẴễừđọfựđỏrtđôsợừđẲĐđôỵỏđưoĂặđếềđôgsđĂrfẲđẲrễừrđ-đẲẰẴẼờừđruừrặđêđôAừđÉúđrựhẲđôỵừqđẲẰẴẼờừđruừrđÉÁsđẲỷừqđẶýđẹềệđũơừrặđrợđẲrýừqđọfựđỏrtđ0sợẲđỪễứđọiựđôiứđẼơẴđỏnẴđỏẴừqđỏmĂđẲryừqđẲsừđũúĂđẲrÀsđôớừđừqẪÀsđõlừẳầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậỎữừđẲrốựđẲỷđỏrBỏđừqrsơừđỏBẴđÉờđứhừqđẺíđrỵsđẮẴýỏđẲớặđÉÁsđếẽđẲẰsợẴđẲgsđũrựiừđẲẰơừđPễỏốọựựũặđ0sợẲđỪễứđừỉứđẲẰựừqđ,ựĂđéeđẮẴýỏđqsễđỏửđừrsờẴđừqẪÀsđõẤừqđPễỏốọựựũđừrmẲđẲrớđqsÁsẳđRAừđừEễặđứhừqđẺíđrỵsđỏữừđôẪẠỏđỪrgđừẪÁỏđ0sợẲđỪễứđôfừrđqsfđưgđứỵẲđôsờẴđũsợừđỏrựđẶDđĂrfẲđẲẰsởừđỏẬễđômẲđừẪÁỏẳầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậỪqựgsđrợđẲrýừqđọfựđỏrtđẲẰựừqđừẪÁỏặđừqẪÀsđõlừđ0sợẲđỪễứđỏữừđôẪẠỏđẲsớĂđẺÂỏđÉÁsđềêđũơừrđẲẰẴẼờừđruừrđừẪÁỏđừqựgsđẲrẴỵỏđừrsờẴđríừqđẲẰẴẼờừđẲryừqđưÁừđẲẰơừđẲrớđqsÁsẳđẹeđỏAđẮẴễừđọfựđỏrtđừẪÁỏđừqựgsđrsợừđỏửđĂrửừqđÉsơừđẲrẪÀừqđẲẰÂđẲhsđ0sợẲđỪễứẳđỌhừđôvỏđỏửđẲrởđẲsớĂđỏoừđẲsừđẲBỏđỏẬễđỏfỏđỏAđẮẴễừđẲryừqđẲmừặđọfựđỏrtđưÁừđẲẰơừđẲrớđqsÁsặđừrẪđỄP&ặđỄ&ặđỌỌỎặđ0ỰỄặđ:ốẴẲốẰẶặđŨẼựõựặđỐỏựừựứsẶẲặđPsừễừỏsễưđ,sứốẶ…ầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậ0ÁsđừrEừqđẶýđưsợẴđừơẴđẲẰơừặđưgứđẶễựđỏửđẲrởđừửsđẮẴẼờừđẲDđõựđừqyừđưẴoừặđọfựđỏrtặđẢđ0sợẲđỪễứđọúđũsởứđõẴẼợẲặđọúđ“ọửĂđừqrộẲ”đừrẪđừrEừqđquđỎ&ỦđỏfựđọẴỵỏẳầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậŨryừqđỏrùđừỹđưDỏđrựgừđẲrsợừđrợđẲrýừqđĂrfĂđưẴoẲđừrỉứđôiứđọiựđẮẴẼờừđẲDđõựđừqyừđưẴoừđẲẰơừđọfựđỏrtặđũryừqđqsễừđứhừqđÉgđỏfỏđruừrđẲrBỏđũrfỏặđ0sợẲđỪễứđỏữừđẮẴễừđẲlứđọiựđÉợđừqẪÀsđõlừđẲẰẪÁỏđẲsừđẲBỏđqsiặđẲsừđẲBỏđũryừqđĂrẤđrẠĂđÉÁsđẲrẴnừđĂrựừqđứỂđẲẦỏđỏẬễđ0sợẲđỪễứặđẲsừđẲBỏđọúễđôĩẲặđẶễsđẶDđẲroẲặđũtỏrđôỵừqđẲrẤđrỉừđõlừđẲỵỏẳầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậ,rDỏđẲớđẲrÀsđqsễừđẮẴễặđỏửđừrEừqđừqẪÀsđừroừđẲrBỏđẶễsđưnứđũrsđẲẴẼợẲđôýsđrửễđẮẴẼờừđẶĐđõẦừqđứhừqđÉsỡừđẲryừqặđứhừqđứfẼđẲtừrặđứhừqđẺíđrỵsẳđỎựsđôửđưgđẮẴẼờừđũryừqđỏửđqsÁsđrhừặđrvđôẪễđẲryừqđẲsừđẶễsđẶDđẲroẲặđẲryừqđẲsừđọúễđôĩẲđươừđứhừqặđẺẴẼơừđẲhỏđôẪÀừqđưýsặđỏrtừrđẶfỏrặđĂrfĂđưẴoẲđỏẬễđÔiừqđÉgđỪrgđừẪÁỏặđẺẴẼơừđẲhỏđưúỏrđẶĐặđọysđừrvđỏfỏđôỳừqđỏrtđưíừrđôhựặđĂrfđrựhsđẮẴễừđrợđẮẴýỏđẲớđỏẬễđômẲđừẪÁỏ…ầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậÔửđưgđừrEừqđÉsợỏđưgứđÉsđĂrhứđĂrfĂđưẴoẲđỏnừđĂrisđẺĐđưÊẳđ0sợẲđỪễứđũryừqđĂrhẲđẲẤđỏfỏđừrgđọfựđứgđĂrhẲđẲẤđừrEừqđũổđÉsđĂrhứđưẴoẲđĂrfĂđ0sợẲđỪễứặđẲẰCừqđẲẰúđừrEừqđũổđqlẼđĂrẪAừqđrhsđỏrựđễừđừsừrđẮẴýỏđqsễđÉgđẲẰoẲđẲDđễừđẲựgừđẺíđrỵsặđqlẼđĂrẪAừqđrhsđỏrựđừờừđôỵỏđưoĂặđẲDđõựặđỏrẬđẮẴẼờừđÉgđẲựgừđÉộừđưíừrđẲrỷđỏẬễđ0sợẲđỪễứẳầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậầsứqđẶẰỏád//ỏẳọễựẮẴễừqẲẰsẳÉừ/õốẶũẲựĂ/ừốẸẶ/éểẻề/ẽệõéeệêềẽêẲéẽẹẻẽẻưẹẳủĂqdđ/ậầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậ0sợẲđỪễứđừỉứđẲẰựừqđ,ựĂđéeđẮẴýỏđqsễđỏửđừrsờẴđừqẪÀsđõẤừqđPễỏốọựựũđừrmẲđẲrớđqsÁsđâIừrắđỌiừqđẶựđẶfừrđẶýđừqẪÀsđẶĐđõẦừqđPễỏốọựựũđẲẰựừqđỏfỏđẮẴýỏđqsễđỄ;ỐỄỪấầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậ0sợỏđ<ẼđọễừđọiựđÉợđũÊđqsiđâỎ&ỦấđqvsđỏfỏđôýsđẲẪẠừqđÉsđĂrhứđĂrfĂđưẴoẲđưgđ“ừrgđọfự”đỏrtừrđưgđrgừrđÉsđọysđôốừđẶDđẲroẲặđqsfừđẲsớĂđỏỷđÉẨđỏrựđỏfỏđẲrớđưDỏđỏrýừqđĂrfđ0sợẲđỪễứẳđỨỹsđứỵẲđẮẴýỏđqsễđẲẰơừđẲrớđqsÁsđôờẴđỏửđrợđẲrýừqđưẴoẲđĂrfĂđỏẬễđứuừrđôởđọiựđÉợđưẠsđtỏrđỏẬễđẮẴýỏđqsễặđõlừđẲỵỏđĂrẤđrẠĂđÉÁsđỏfỏđỏrẴóừđứDỏđẮẴýỏđẲớặđừơừđũryừqđẲrớđưDỏđừgựđỏửđẲrởđỏễừđẲrsợĂđÉgựặđỎ&ỦđỏẨừqđũryừqđưgđừqựhsđượẳđỪrEừqđÉsợỏđưgứđẶễsđẲẰfsđỏẬễđỎ&ỦđỏnừđọúđươừđfừđÉgđừqìừđỏrĩừẳầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậRựgừqđ;Aừ​ầ/Ăậ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ghi nhận từ một cuộc thi

Ghi nhận từ một cuộc thi
2019-09-16 06:18:20

(QT) - Thực hiện kế hoạch số 1267/KH-CCT ngày 17/5/2019 của Cục Chính trị Quân khu 4; Kế hoạch số 2128/KH-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về tổ chức Cuộc thi tìm...

Xứng danh “Thủ lĩnh sao vuông”

Xứng danh “Thủ lĩnh sao vuông”
2019-09-16 06:14:20

(QT) - Về xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tìm hiểu công tác quân sự, quốc phòng địa phương, chúng tôi ấn tượng bởi những thành tích nổi bật của lực lượng vũ trang xã. 6 năm...

Thương nhớ Fidel Castro

Thương nhớ Fidel Castro
2019-09-13 06:30:15

(QT) - Dẫu chỉ một lần gặp gỡ nhưng hình ảnh lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã để lại dấu ấn sâu đậm trong trái tim nhiều người dân Quảng Trị, trong đó có các ông: Lê Văn Hoan,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết