Cập nhật:  GMT+7
4buvS+G7ueG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pGxM4buow5Xhu4bhu7N2Ykvhu5LDguG7kEvhu7Xhu45L4bqsw4rhu7XEkOG7kOG7teG7qFhV4buQSuG7teG7qMWo4buS4buQSuG7teG7qOG7qkXhu5Dhu68vS+G7uXbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6ThurPhu4bhurDhur7hu7N24bux4buV4buQNyPhu6TFqOG7hsavxq/hu63hu7Ut4bu14bu54bu3xILhu7Xhu5BKWFRM4bu1w5XDieG7pOG7teG7jibhu7XDleG7rsOK4bu1xahSTOG7teG7qOG7suG7teG6vuG7ksaw4bu14buoS1bhu7Xhu6hYU+G7kErhu7XEkUrhurDhu7Xhu5BK4buyw4rhu7Xhu6jFqEXhu5Dhu7XDiljDmUzhu7Xhu5BK4buy4bqw4bup4bu1NVhTTOG7teG7gEQ94bu1w5XhurLhu7XDlOG7oOG7qOG7tcav4bui4bu1S07hu5BL4bu1w4Lhu5BL4bu1xJDhu5Dhu7Xhu6hYVeG7kErhu7Xhu6jFqOG7kuG7kErhu7Xhu6jhu6pF4buQ4bu14bum4buq4bqw4bup4buvL+G7pHbhu6/hu6jhurDhurzDleG7huG7tcav4buoPcOV4buGc+G7s8OU4bqwxahKTOG7kOG7p0Hhu6Qj4bu14bqw4buq4buo4buS4buzduG7r+G7qMWoduG7r+G7qOG6vnbhu69Mw5RK4bu1S+G7hkxKS+G7qHPhu7PDgOG7t+G7t+G7s+G7teG6sMOV4buoc+G7s+G7s+G7tUBM4bq+4buoS3Phu7PDgOG7t+G7t+G7s+G7teG6vOG7ksWo4bq+4buGxahz4buz4bu54buz4bu1xq/FqMOKc+G7s0vhu6jhu6jhu6Thu6cvL0BAQOG7qeG7uOG7kOG7hiPhu6TFqOG7hsavxq/hu6nhu5Dhu4bhu6gv4bqxTMOV4buGxq8va+G7quG6vOG7jOG7hsOK4buoL8OBMy864bu5L0FBL0Hhu7kv4bqw4buo4buo4bu54bup4buM4bukSuG7sy924buvL+G7qOG6vnbhu68v4buoxah24buv4buoxah24buv4buo4bq+duG6s+G6suG7kErhu7Xhu5BKS07hu5Dhu7Xhu7hO4bu1xq/hurDhu5Lhu7Xhu6jFqOG7kuG7kErhu7Xhu4DhurbDlOG7tcOURD3hu7U1akFB4bu14bum4buq4bqw4bu1w5Xhuqbhu5BK4bu14buOTeG7kEvhu7Xhu6hLTEjhu5Dhu7Xhu7jhuqbhu5Dhu7VL4bue4buQSuG7teG7kErhu5LhurRM4bu1a+G7pEzhu6h64buGxajhu7Vr4buk4bqww4rhu4bhu7Vs4buGw5Xhu4bGr8OK4buS4buk4buG4bup4bu1IeG7kEvhu6fhu7XEkTprOuG7teG7qeG7ry/hu6jhur524buvL+G7qMWoduG7ry/hu6jhurDhurzDleG7hnbhu6/hu6jhurDhurzDleG7huG7tcav4buoPcOV4buGc+G7s8OU4bqwxahKTOG7kOG7p0Hhu6Qj4bu14bqw4buq4buo4buS4buzduG7r+G7qMWoduG7r+G7qOG6vnbhu69Mw5RK4bu1S+G7hkxKS+G7qHPhu7NB4bqu4bu34buz4bu14bqww5Xhu6hz4buz4buz4bu1QEzhur7hu6hLc+G7s8OA4bqg4bu34buz4bu14bq84buSxajhur7hu4bFqHPhu7Phu7nhu7Phu7XGr8Wow4pz4buzS+G7qOG7qOG7pOG7py8vQEBA4bup4bu44buQ4buGI+G7pMWo4buGxq/Gr+G7qeG7kOG7huG7qC/hurFMw5Xhu4bGry9r4buq4bq84buM4buGw4rhu6gvw4EzLzrhu7kvQUEvQeG7uS/hurDhu6jhu6hB4bup4buM4bukSuG7sy924buvL+G7qOG6vnbhu68v4buoxah24buv4buoxah24buv4buo4bq+dsSRS+G7mMOU4bu14bu54bu3xILhu7Xhu5BKWFRM4bu1WOG6sOG7tcOU4bq04buS4bu1S0zhu4rDlOG7tcOVw4nhu6Thu7Xhu44m4bu1w5Xhu67DiuG7teG7qEtJ4bu1SkxTTOG7tcWoUkzhu7Xhu6jhu7Lhu7Xhur7hu5Lhu7Xhu6jDneG7teG7gOG7oOG7tcOK4bqw4buS4bu14bqg4bup4bqg4bu34bu34bu1w5Thu4Lhu6jhu7Xhu7hTTOG7teG7qOG7osOK4bu14buA4bug4bu1xILhu7fhu7XDlC9KTEQ94bup4bu1Yibhu7XDleG7rsOK4bu14buoS0nhu7VKTFNM4bu14buQSkvhu4Thu6jhu7Xhu6hLw5rhu7Xhu4DhuqThu7Xhu4DhurThu6jhu7Xhu4BYVcOK4bu1S+G7nMOU4bu1w4Hhu7kvw4Phu7Xhu6jhurRM4bu1NEtMw4rhurBK4buSxrDhu7VkP+G7qeG7tSHhu5BL4bun4bu1M+G6sMWow4rFqOG7ksSo4buo4bu1ZOG7huG6vkzhurDhu6nhu68v4buo4bq+duG7ry/hu6jFqHbhu68v4buo4bqw4bq8w5Xhu4Z24buv4buo4bqw4bq8w5Xhu4bhu7XGr+G7qD3DleG7hnPhu7PDlOG6sMWoSkzhu5Dhu6dB4bukI+G7teG6sOG7quG7qOG7kuG7s3bhu6/hu6jFqHbhu6/hu6jhur524buvTMOUSuG7tUvhu4ZMSkvhu6hz4buzQeG6rsSC4buz4bu14bqww5Xhu6hz4buz4buz4bu1QEzhur7hu6hLc+G7s8OA4bqg4bu34buz4bu14bq84buSxajhur7hu4bFqHPhu7Phu7nhu7Phu7XGr8Wow4pz4buzS+G7qOG7qOG7pOG7py8vQEBA4bup4bu44buQ4buGI+G7pMWo4buGxq/Gr+G7qeG7kOG7huG7qC/hurFMw5Xhu4bGry9r4buq4bq84buM4buGw4rhu6gvw4EzLzrhu7kvQUEvQeG7uS/hurDhu6jhu6jhuqLhu6nhu4zhu6RK4buzL3bhu68v4buo4bq+duG7ry/hu6jFqHbhu6/hu6jFqHbhu6/hu6jhur52bOG6suG7quG7teG7uFfhu7Xhu6jFqOG7ruG7tTVMxq/DiuG7kuG7uOG7hsWoPeG7teG7gFhVw4rhu7Xhu4BY4bqw4bu1w5VI4buQ4bu14bq8w4zhu7Xhu6RL4buY4buQSuG7tcOa4bu14buoxajhu6rhu5BK4bu14buoRMOU4bu14buOS+G7nOG7kErhu7VKTOG6sOG7kOG7tWLhu4bhu5Dhu5Dhu4bhur49xrDhu7XhurzhurDhu5BK4bu14bqxw5Xhu5LFqEzhur7hurDGsOG7tWQ/4bup4bu1IeG7kEvhu6fhu7XEkTprOuG7teG7qeG7ry/hu6jhur524buvL+G7qMWoduG7ry/hu6jhurDhurzDleG7hnbhu6/hu6jhurDhurzDleG7huG7tcav4buoPcOV4buGc+G7s8OU4bqwxahKTOG7kOG7p0Hhu6Qj4bu14bqw4buq4buo4buS4buzduG7r+G7qMWoduG7r+G7qOG6vnbhu69Mw5RK4bu1S+G7hkxKS+G7qHPhu7NB4bqu4bu34buz4bu14bqww5Xhu6hz4buz4buz4bu1QEzhur7hu6hLc+G7s8OA4bqg4bu34buz4bu14bq84buSxajhur7hu4bFqHPhu7Phu7nhu7Phu7XGr8Wow4pz4buzS+G7qOG7qOG7pOG7py8vQEBA4bup4bu44buQ4buGI+G7pMWo4buGxq/Gr+G7qeG7kOG7huG7qC/hurFMw5Xhu4bGry9r4buq4bq84buM4buGw4rhu6gvw4EzLzrhu7kvQUEvQeG7uS/hurDhu6jhu6jDgeG7qeG7jOG7pErhu7MvduG7ry/hu6jhur524buvL+G7qMWoduG7r+G7qMWoduG7r+G7qOG6vnYh4buQS+G7tcOKS+G7ruG7pOG7teG7qMOd4bu14buoxahI4buQ4bu1w4rhurDhu5Lhu7XDiktMScOK4bu14bu44bq2PeG7tcOKWFNM4bu14bq+4bqyTOG7teG7kEvEkOG7qOG7tcOKVuG6sOG7tcOU4bug4buo4bu1w4rhu5zhu7Xhur5E4buq4bu1w5rhu7U04bq24buo4bu1Y0TDlMaw4bu1bMWo4buq4buQSuG7tcSp4buq4buiw4rhu6nhu7U0S0xJw4rhu7Xhu7jhurY94bu1w4rhu5jhu7Xhu4Dhu6rhu5xM4bu14bq+4bqyTOG7teG7qFNM4bu1QeG7jsOU4bup4bu1NOG7nOG7teG6vkThu6rhu7VLPeG7teG7uOG7luG7kErhu7XGr0fhu7Xhu4BYVcOK4bu1SktM4bu14bu44bqy4buS4bu1xq/hurbDikvhu7Xhurfhu6pM4buQ4buGxq/Gr+G7teG7uFNM4bu14buOJuG7tcOV4buuw4rhu7Xhu5DhurI94bup4bu1IeG7kEvhu6fhu7Vq4buG4buq4buo4buGxajGr+G7teG7qeG7ry/hu6jhur524buvL+G7qMWoduG7ry/hu6jhurDhurzDleG7hnbhu6/hu6jhurDhurzDleG7huG7tcav4buoPcOV4buGc+G7s8OU4bqwxahKTOG7kOG7p0Hhu6Qj4bu14bqw4buq4buo4buS4buzduG7r+G7qMWoduG7r+G7qOG6vnbhu69Mw5RK4bu1S+G7hkxKS+G7qHPhu7PDgeG7t8OD4buz4bu14bqww5Xhu6hz4buz4buz4bu1QEzhur7hu6hLc+G7s8OA4bqg4bu34buz4bu14bq84buSxajhur7hu4bFqHPhu7Phu7nhu7Phu7XGr8Wow4pz4buzS+G7qOG7qOG7pOG7py8vQEBA4bup4bu44buQ4buGI+G7pMWo4buGxq/Gr+G7qeG7kOG7huG7qC/hurFMw5Xhu4bGry9r4buq4bq84buM4buGw4rhu6gvw4EzLzrhu7kvQUEvQeG7uS/hurDhu6jhu6jDgOG7qeG7ueG7qeG7jOG7pErhu7MvduG7ry/hu6jhur524buvL+G7qMWoduG7r+G7qMWoduG7r+G7qOG6vnZrTOG7kEvhu7Xhu7hMSOG7kOG7teG7qMWoWFThu5BK4bu1w5Thu7DhurDhu7Xhu6jDieG7pOG7tcOV4buqPcOM4buQ4bu14bq+WFNM4bu14buA4bqyTOG7teG7pEvhu6rhu5Dhu7Xhu5BYU8OK4bu1w5rhu7Xhu6bhu6rDguG7kErhu7Xhu6jFqFhU4buQSuG7teG7l+G6sMavS0zhu5BK4buo4buS4buQxrDhu7Xhu6hL4bqy4buQS+G7teG7pEvhu6Lhu7XEkeG7hkDhu7Xhu5vhu5LFqOG7jsaw4bu1ZD/hu6nhu7Uh4buQS+G7p+G7teG6t+G7huG7qOG7qD3hu7XhurXDlOG6sErhu4bGr+G7qeG7ry/hu6jhur524buvL+G7qMWoduG7ry/hu6jhurDhurzDleG7hnbhu6/hu6jhurDhurzDleG7huG7tcav4buoPcOV4buGc+G7s8OU4bqwxahKTOG7kOG7p0Hhu6Qj4bu14bqw4buq4buo4buS4buzduG7r+G7qMWoduG7r+G7qOG6vnbhu69Mw5RK4bu1S+G7hkxKS+G7qHPhu7NB4bquxILhu7Phu7XhurDDleG7qHPhu7Phu7Phu7VATOG6vuG7qEtz4buzw4DhuqDhu7fhu7Phu7Xhurzhu5LFqOG6vuG7hsWoc+G7s+G7ueG7s+G7tcavxajDinPhu7NL4buo4buo4buk4bunLy9AQEDhu6nhu7jhu5Dhu4Yj4bukxajhu4bGr8av4bup4buQ4buG4buoL+G6sUzDleG7hsavL2vhu6rhurzhu4zhu4bDiuG7qC/DgTMvOuG7uS9BQS9B4bu5L+G6sOG7qOG7qOG6oOG7qeG7jOG7pErhu7MvduG7ry/hu6jhur524buvL+G7qMWoduG7r+G7qMWoduG7r+G7qOG6vnZsS1bhu7Xhu6hYU+G7kErhu7XEkUrhurDhu7Xhu5XDleG6sOG6vkzDlEzFqOG7teG7ieG7quG7qEzhu5Dhu7Xhu5BK4buyw4rhu7Xhu6jFqEXhu5Dhu7XDiljDmUzhu7Xhu5BK4buy4bqw4bu1w5rhu7VrTOG6vOG7hsWoTOG6sOG7qeG7tSHhu5BL4bun4bu14bq34buG4buo4buoPeG7teG6tcOU4bqwSuG7hsav4bup4buvL+G7qOG6vnbhu68v4buoxah24buvL+G7qOG6sOG6vMOV4buGduG7r+G7qOG6sOG6vMOV4buG4bu1xq/hu6g9w5Xhu4Zz4buzw5ThurDFqEpM4buQ4bunQeG7pCPhu7XhurDhu6rhu6jhu5Lhu7N24buv4buoxah24buv4buo4bq+duG7r0zDlErhu7VL4buGTEpL4buoc+G7s0Hhuq7EguG7s+G7teG6sMOV4buoc+G7s+G7s+G7tUBM4bq+4buoS3Phu7PDgOG6oOG7t+G7s+G7teG6vOG7ksWo4bq+4buGxahz4buz4bu54buz4bu1xq/FqMOKc+G7s0vhu6jhu6jhu6Thu6cvL0BAQOG7qeG7uOG7kOG7hiPhu6TFqOG7hsavxq/hu6nhu5Dhu4bhu6gv4bqxTMOV4buGxq8va+G7quG6vOG7jOG7hsOK4buoL8OBMy864bu5L0FBL0Hhu7kv4bqw4buo4buoxILhu6nhu4zhu6RK4buzL3bhu68v4buo4bq+duG7ry/hu6jFqHbhu6/hu6jFqHbhu6/hu6jhur52xJFL4buYw5Thu7Xhu6hL4bq2w5Thu7VLTOG7isOU4bu14buATOG7teG7qMWoSOG7kOG7tcOKS8agw5Thu7Xhurzhuqbhu5BK4bu1w5rhu7XhurfFqOG7huG7huG7kMOV4bqw4buQ4bq+4bu1SkXhu5Dhu7Xhu6hLT+G7teG7qMWoxJDhu5Dhu7Vi4buqw5Xhu6rGr+G7quG7juG7qeG7tSHhu5BL4bun4bu1auG7huG7quG7qOG7hsWoxq/hu7Xhu6nhu68v4buo4bq+duG7ry/hu6jFqHbhu68v4buo4bqw4bq8w5Xhu4Z24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N24bqzw4JM4bu1xJFM4buQS+G7ry/hu6R2


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Những điểm du lịch kỳ quái nhất thế giới

Những điểm du lịch kỳ quái nhất thế giới
2009-08-09 09:46:56

(VnExpress) - Bức tường dính đầy kẹo cao su, tảng đá nhằng nhịt dấu son, cùng quảng trường rải rác phân chim... những điểm du lịch gây ấn tượng mạnh cho du khách.

Chelsea khóa sổ mua sắm

Chelsea khóa sổ mua sắm
2009-08-08 14:06:06

(VnExpress) - Carlo Ancelotti hôm qua bất ngờ tuyên bố, Chelsea không cần bổ sung thêm bất cứ cầu thủ nào nữa. Ông cũng khẳng định, không để Deco và Ricardo Carvalho ra đi. Hè...

Ferguson đề cao sức mạnh của Chelsea thời Ancelotti

Ferguson đề cao sức mạnh của Chelsea thời Ancelotti
2009-08-08 14:05:03

(VnExpress) - HLV MU chỉ ra những yếu tố mà ông tin rằng sẽ giúp đội bóng của tỷ phú Abramovich mạnh hơn ở mùa giải sắp khởi tranh. Tối chủ nhật này, MU và đội đoạt Cup FA mùa...

Real đại thắng trong trận ra mắt của Kaka

Real đại thắng trong trận ra mắt của Kaka
2009-08-08 14:04:37

(VnExpress) - Không tạo được dấu ấn đặc biệt nào, siêu sao người Brazil chỉ lặng lẽ hòa nhập vào lối chơi của đội bóng mới. Trong khi đó, Raul, Ronaldo và Benzema đều ghi bàn...

Thời gian

Thời gian
2009-08-08 13:24:43

Hồng ThámCuộc đời như vòng quay compa Ta là tâm hay đường biên vẫn còn xác định Có lúc chếnh choáng như vừa xong một vòng tròn Nhiều lúc đứng yên như tâm điểm. Điều quan...

Người giữ tiếng chiêng cho đời sau

Người giữ tiếng chiêng cho đời sau
2009-08-08 13:23:44

(TTO) - Với đồng bào các dân tộc ở Tây nguyên, cồng chiêng là báu vật, là tiếng lòng của con người hướng về nguồn cội.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết