Cập nhật:  GMT+7
4buh4bq84bulw7rhurJIdsagxqDhu4914buYw6rDiuG7mkjhuqR1cCzhurzhuqRIxqDhuqR2w7pH4bq84buKdsO6xqDDk8O6SeG7nHbDusag4bu3SeG7oS/hurzhu6Vw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYM+G6pHbhurR1cOG7o+G7icONKMWo4buY4buW4bqkxqDGoOG7n8O6LcO6LHbhu5ZIw4zDulbDjeG6suG6pEjDjOG7muG7msOKw7rhurxMScO64buU4bucdsO64bq24bqi4buaw7rDjeG6usOVw7rhu5rhu5zGr0LDjcO64bq2Tcahw7os4bq84bqkSMag4bqkdsO6R+G6vEzDjeG6usO64bqyw4PDjcO64bq2w5PDusag4bucw43hurrDuuG7muG6vEJJw7rhurbhuqLhu5rDuuG6slPDuuG6ssOD4bucw7rhu5rhurxQw7rDjXjDjMO6w43DmXbhu5vDuuG6tcON4bq6w7rhurJRw43hurrDukfhurzDgcON4bq6w7rDguG7hsON4bq8xqHDukfhurxMw43hurrDusOCRcO6LuG6pOG6ssOMw7rhu6R4w7rhurvDiuG6snbhu5bhurTDjMO6LHbhu5bhu6R2SOG6vMOMw7rhu5Z2w7rDgsOK4bubw7ozw6jDusON4bu1ScO6w412xq/GocO6w43hurrDjHjDisO64bua4buWUsOVw43hurrDuuG6vMOU4buYw7rhurJQdsO6a+G7nOG7lsOKw7pa4bq8w4rhu5ZHw4zhu6TDuuG7o+G7peG7rcO64bua4buWw4rEkOG7nMO64bq2w73DjeG6usahw7rhu5pUw7os4bq9w6FWw7rhuqHDjMag4bqyw4zhu6bhu5/GocO6LOG6vOG6pEjGoOG6pHbDuuG6vMOD4bucw7rDjeG6vFLDukfhurxMw43hurrDuuG6suG7isO6xqBVw7rhurbDk8O6xqDhu5zDjeG6usO6w4J3w43hurrDuuG6suG6vOG7osO64buow7rDjXjDjMO6R+G6vHfhurLhu5vDusOqw4pEw43DusOCecOMw7rhu5rhu5bhuqjDui52w43DiuG6pEjDuuG6veG7muG7nOG7luG7lsOK4bq04bq64bqkw7rhu6R4w7rhu5rhurxQw7pJTMONw7rhurvDjMagxqDDusOq4buc4buWw43hurbhu5xISMO6w4JE4bucw7rDgkPDjcO64buaVMO6w43hurzDmcON4bq6w7rhu6Thu6DDuuG6suG6vOG7nMavRcONw7rDjeG6vFLDlMON4bq6w7rhu5pVw7rhurTDjMahw7rhu6R4w7pH4bq8w73DusON4bu1w43hurrDuuG6unfDjeG6vMO64bukd+G6ssO64buWS8O64buWeMON4bq6w7rhurLhurxSdsO64bqydsOM4bub4buhL+G7mHDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5g7w4zhurTGr3VwLOG6vOG6vsON4bq8w7rhu6Thu4DDuuG7pMSCxq/GocO6w43hurzDikThu5zDuuG7muG6vEzDjeG6usO64buaw4rDjcO64bqy4bq8w4zDuuG7luG7ucON4bq6xqHDuizhurzhuqRIxqDhuqR2w7rhu6ThurDDjcO6xqDhuqrDuuG6suG7iMONw7pJ4bucdsO6xqDhu7dJw7rDjeG6vMOKROG7nOG7m8O64bqj4bq8w5nDjeG6usO64bqyd8OKw7rhu5pCw43DusON4bq8UsO6MeG7lnbDjeG6skfDuuG6u8OK4bq24bqk4buWxq/GocO64bq94bqk4buW4bq6w4rDjMO6VuG6uuG7nOG6pOG7lsOMw7rhurx2xq/Dui524bukw4rhurTDuuG7icOKSEh24bub4bub4bubw7pHw6hJw7rhu6Thu47DisO64bqyd+G6ssO6R+G6vMOMw73DjcO64buY4bq84bq+w7rhurLhurzhu5zGr0XDjcO6w43hurxSw5TDjeG6usO64bq8eMON4bq6w7rhurLhurzhu6DhurLDuuG7muG7lsOKxJDhu5zDuuG6tsO9w43hurrDukjDikLDjcO64bua4bug4bqyw7rDglLDlOG6ssO6SMOKQsONw7rhurzEkMO6w4JDw43DuizhurzhuqRIxqDhuqR24bubw7os4buKw7rhu5rDlcO64bq2d8OMw7rhurLhu4jDjcO64bua4bq8TMON4bq6w7rhu5rDisONw7rhu6REw7rhurLhu5xP4bqyw7rhurJ34bqy4bq8w7pJecON4bq6w7rhu5rhu5bhu4bDuuG6usOKd8O64bulw7nDucO64bua4buWw4rEkOG7nMO64bq2w73DjeG6usO64bqyUHbDukzDjeG6usO64bqy4bq8UMO64bq7w4xJdsONw7pW4bq24buWdknDjOG7pMOK4bqy4bq8xqHDusON4bq84bu5ScO64bua4bu1w43hurrDuuG6slLDlcON4bq6w7pIVeG6ssO6SFLDlMON4bq6w7rhurLhurzDjMO6w4JPw4rDusON4bq8eOG7m+G7oS/hu5hw4buh4buaduG6tkjhuqTDusag4buaxq9I4bqk4buPdUl24buW4bq6w4rDjeG7leG7p+G7mMWow7p24buc4buaw4x1cOG7oeG7muG7lnDhu6Hhu5rhurRw4buhw4pJ4bq6w7rhurzhuqTDiuG6uuG6vOG7muG7j3Xhu6fhu6vhu7F1w7p2SOG7muG7j3V1w7rhu6bDiuG6tOG7muG6vOG7j3XFqeG7r+G7r3XDuuG6tsOM4buW4bq04bqk4buW4buPdeG7pXXDusag4buW4bqy4buPdeG6vOG7muG7muG7mOG7lS8v4bum4bum4bum4bub4bukw43huqTFqOG7mOG7luG6pMagxqDhu5vDjeG6pOG7mi8xw4pI4bqkxqAv4bq94buc4bq2RuG6pOG6suG7mi/FqTsvVuG7pS/hu6fhu6cv4bulOy/GsOG7m0bhu5jhurp1L3Dhu6Ev4bua4bq0cOG7oS/hu5rhu5Zw4buh4bua4buWcOG7oeG7muG6tHBWw43hurLhuqRIw4zhu5rhu5rDisO64bqy4bq84bq+w43hurzDukh4w7pJT+G7msO64bua4buWw4zDjeG6usO6xqBNw7rhur7hu5rDuuG6tsO9w43DuuG6vMOU4buYw7rDgk7DjeG6usO6w4J3w43hurrDuuG6usOKd8O6w43hurzhuqLhu5rDuuG6slB2w7os4bq84bqkSMag4bqkdsO64bq8w6jDusON4bu1ScO6w412xq/hu5vhu6Ev4bua4bq0cOG7oS/hu5rhu5Zw4buhL+G7mnbhurZI4bqkcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXDDquG7nMavw7rDjeG6vMOKQsONxqHDuuG7muG7lsOMw43hurrDuuG6suG7nE/hurLDuuG7mOG6vErDjeG6usO64buk4bqiw43DuuG6usODw43DusOC4bqgxq/GocO6M8Og4buJw7pWw43hurLhuqRIw4zhu5rhu5rDisO6SHhJw7rDjeG6uuG7ksO6w43hurp4w43hurrDuuG7muG6ouG7msO64bqyw73DukfhurzDisO64bua4bucxq9Cw43DuuG6tk3GocO6R+G7qsO64bqy4bq84bucxq9Fw43DusON4bq8UsOUw43hurrDuuG6slB2w7os4bq84bqkSMag4bqkdsO64bq8w6jDusON4bu1ScO6w412xq/DusOC4buzw7pHQ+G7msO64bua4bq84bui4bqy4bubw7p1w7rDqkzDisO6R+G6vEzDjeG6usO64bqyw4PDjcO64bua4bq8QknDuuG6tuG6ouG7msO64bqyU8O64bqyw4Phu5zDuuG7muG6vFDDuknhu47DisO6w414w4zDusONw5l2w7rGocO64bq24buQw4rDusOCT8OKw7rhurzhu4DDjeG6vMO64bq8w4rEkMONw7rhu5p5w4rDuuG6slB2w7rhurLhurzhu6LDjeG6usO64buaTMOKw7rDguG7s8O6w4JQw7rhu5rhur7DjeG6vMO64bqyecON4bq8w7rhu5rhu5Z2w43hurzDukjhu7dJw7rhu5ZOw4p1xqHDukzDjeG6usO6w43hu4rDiuG7m+G7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYO8OM4bq0xq91cMOh4bq8TMON4bq6w7pJ4bucdsO6xqDhu7dJw7pOw7p54buaxqHDusON4bq8UsON4bq6w7rhu5DDukfhurzhur52w7rhurJ5w43hurzDusONeMOMw7rDguG7isahw7os4bq84bqkSMag4bqkdsO64buk4bqww43DuuG6suG7isO64bua4bq8RcO64bq8eMOKw7pI4buIw43hurrDuuG7pETDuuG7mOG6vFLhu4zDjeG6usO64bq0w4rEkMONw7rhurLDjMONw7rDjeG6ulLDlcOKw7pH4bq8w4rDuuG6usOKw5nDuuG6suG6vOG6oMONw7rDglLDlOG6ssO6w43hurzDikThu5zDuuG7muG7luG7oMO64bqyT+G7muG7m8O6LMO9w7phw4zhurzDjcO6w6rhuqThu5bhu5bGr8O6SOG6sMONw7ouw4rhurTDiuG6pOG7lsO6LuG7lsOM4bq64bq2dsO64bq6w4PDjcO6w4LhuqDGr8O6w4JE4bucw7rDguG7s8O6w4JOw43hurrDuuG7qMO6R+G7qMO64bq8w5Thu5jDusOCTsON4bq6w7pJ4buOw4rDui3DusON4bq8UsO6SU/hu5rDuuG6vHjDjeG6vMO6w4JPw43hurrDuuG6suG7oMO64bua4bq8RcO6w43hurzhuqLhu5rDuuG6snZJw7pHQ+G7msO64bqy4bq8w4zDuuG7mlLhu4zDjeG6usO6SHbDisO6SOG6oOG7nMO64bq0eMOKw7rhu5DDuizhurzhuqRIxqDhuqR24bub4buhL+G7mHDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5g7w4zhurTGr3VwLOG6vOG6vsON4bq8w7rGoHfhurLhurzDuuG6tsO9w4zDuuG7msOMeMONw7pIVeG6ssO6SFLDlMON4bq6w7rhu5rhurzEgknDuuG6suG6vOG6vsO6w4JSw5ThurLDuknhu5DDuuG7lk/DjeG6usO64buWdsO64buk4buOw4rDuuG6ssO9w7rDjeG6vMOZw43hurrDusON4bq6UsOVw4rDukfhurxMw43hurrDuuG6suG7iMONw7rhu5rDjHjDjcO64bua4bqgScO64buaw4x4w43DuuG7qOG7m8O64bqheMO6w4LDikXDjcO64bq84buAw43hurzDukh4w7ou4bqk4bqyw4zDuuG7pHjDuix24buW4bukdkjhurzDjOG7m8O6O0/DusOCTMOKw7rDjeG6ulLDlcOKw7o7TsO6IXjDjMO64bqj4bq8dsO64buaVMO6SOG6oOG7nMO6w4Lhu7PDuuG7mkrDuuG7qMO6SeG7nE3DjcO6w4JSw5ThurLDuuG7lnbDusOCw4rGocO6w4JFw7rhu5p3w4rDuuG6vMOU4buYw7rhurLhu57DjeG6usO6TMON4bq6w7rhu5rhurzDg8avw7rhurJRw7phw4zGoOG6pMO64bqhw4zhu5zhu5bDisON4bq8w4zDuuG7kMO6NMON4bua4bqk4buW4bubw7rhuqPhurxSw43hurrDuuG6vMSow7rhurrDg8ONw7rDjeG6vFLDuuG6suG6vOG7t+G6ssO64bqy4bq84bu3w43Dusag4bqqw7pH4bq8TMON4bq6w7rDglLDlOG6ssO64buaw4x5w4rDusON4bq64bucxq/EkMON4bub4buhL+G7mHDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5g7w4zhurTGr3VwdcOqTMOKw7pH4bq8TMON4bq6w7rhurxEw7pJ4bucTcONw7rhurZ3w43DuuG6vMSodcahw7pWw43hurLhuqRIw4zhu5rhu5rDisO6R+G6vMOBw43hurrDusOC4buGw43hurzhu5vDunUsw73DuuG6vHbDisO6w4JE4bucw7pIeMO6w43hurzDmcON4bq6w7rhurLDg+G7nMO64bua4bq8UMO64buU4bucdsONw7rhu5rhu5bEqMON4bq6w7rhu5DDuizhurzhuqRIxqDhuqR2deG7m+G7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYO8OM4bq0xq91cMOqTcOKw7pJdsOKxqHDuuG7ry/hu63GocO64bqyVeG7nMO64bqy4bq8w4pDw43DukhSw5ThurLDuuG6usOKdsO64bqyUHbDuuG6ocOKSHbDjcO6xqDhuqrDuuG7lnbDuknhu7fhu5rDuuG6suG6vOG6vsON4bq8w7rhu5rhurxT4bqyw7rhu5rhu5ZCw43DusOC4bqi4buaw7pWw43hurzGocO6R+G6vMOKw7os4bq84bqkSMag4bqkdsO64bq6QeG7mMO64bqh4bq/w7rhu5DDuuG7muG7lsSCw43DuuG7muG7lnbDjeG6vMO64bq9w4pC4bucw7os4buc4buY4bub4buhL+G7mHDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5g7w4zhurTGr3VwM3jDuuG6v8avQsONw7rhu5rDk8ON4bq6w7rhurzDlOG7mOG7oS/hu5hw


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ferguson đề cao sức mạnh của Chelsea thời Ancelotti

Ferguson đề cao sức mạnh của Chelsea thời Ancelotti
2009-08-08 14:05:03

(VnExpress) - HLV MU chỉ ra những yếu tố mà ông tin rằng sẽ giúp đội bóng của tỷ phú Abramovich mạnh hơn ở mùa giải sắp khởi tranh. Tối chủ nhật này, MU và đội đoạt Cup FA mùa...

Real đại thắng trong trận ra mắt của Kaka

Real đại thắng trong trận ra mắt của Kaka
2009-08-08 14:04:37

(VnExpress) - Không tạo được dấu ấn đặc biệt nào, siêu sao người Brazil chỉ lặng lẽ hòa nhập vào lối chơi của đội bóng mới. Trong khi đó, Raul, Ronaldo và Benzema đều ghi bàn...

Thời gian

Thời gian
2009-08-08 13:24:43

Hồng ThámCuộc đời như vòng quay compa Ta là tâm hay đường biên vẫn còn xác định Có lúc chếnh choáng như vừa xong một vòng tròn Nhiều lúc đứng yên như tâm điểm. Điều quan...

Người giữ tiếng chiêng cho đời sau

Người giữ tiếng chiêng cho đời sau
2009-08-08 13:23:44

(TTO) - Với đồng bào các dân tộc ở Tây nguyên, cồng chiêng là báu vật, là tiếng lòng của con người hướng về nguồn cội.

Bí mật vụ Kaka gia nhập Real Madrid

Bí mật vụ Kaka gia nhập Real Madrid
2009-08-07 14:39:22

(VnExpress) - Việc Kaka chuyển đến sân Bernabeu thực chất được thu xếp xong từ hồi đầu năm, chứ không phải là trong mùa hè năm nay.

Wenger đánh đồng Man City và Real Madrid

Wenger đánh đồng Man City và Real Madrid
2009-08-07 14:38:48

(VnExpress) - HLV đội Arsenal chỉ ra nhiều nét tương đồng giữa CLB hùng mạnh của Tây Ban Nha với đội bóng mới nổi của giải Ngoại hạng Anh.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết