Cập nhật:  GMT+7
w7lH4buv4buxQkvhu7lSUsah4bur4bugaEhTS8SQ4bur4bulZsSQ4bu5S+G7sUTDgEjhu7FTR8SCTUbhu7FTUU5NRuG7sVNR4bqmTeG7sVHhu7nhu7FMxIJT4buxQuG7pOG7ueG7seG6t+G7uUrhu7nDuS9H4buv4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6DDocSQ4bu5Q+G7q+G7pXXhu7HDs00iV+G7oFHEkFJSw7rhu7Et4bux4bq3R8OVTUbhu7FTw4BO4buxRMWo4bucQuG7sUPDglThu7HDgk3hu7FE4bqwQuG7seG6qkjhu4BT4buxTcOBTnLhu7FSSOG6vFThu7FS4bu5TuG7sU1Gxajhu5pI4buxe1Hhu7l6SEvhu7FCR+G7iuG7sUvhurBNRuG7sUvhurrhu7FHw5Phu7nhu7FNR+G6puG7oOG7seG7rsOBTuG7sUvDlEjhu7FCR+G7lkjhu7FC4buk4bu54buxROG7kkjhu7HhuqpPTUbhu7FMxqBIc+G7sWhRTk1G4buxSkdI4buxRE9y4buxZuG7uVRLcuG7sWZOTeG7uUtDTuG7seG7rsOB4buxe8SQTXrEkEzhu7nhu7FE4bq+VOG7sUZHSOG7seG6qsOBTeG7sUTEkEzhu7Hhu67hur7hu7FCR0jDik3hu7FTR8SCTUbhu7F5LeG7r+G7seG7ouG7sVNR4bqmTeG7sUZI4bu5TuG7sUfhu6xU4bux4buuxqBI4buxOX3hu7FoTlFOTVNOc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pcOiR+G7muG7sUfhu7lI4bux4bugR+G7ueG7sUPGr1Phu7FESOG7hkzhu7FC4bqmTeG7sVNHw4FNR+G7sULhu6Thu7nhu7FTR+G7pOG7sVBU4bq0TeG7sWbhu7lUS+G7seG7rsOB4buxTOG7klPhu7FCVeG7sVJVU+G7sUJHw41M4buxQuG7pOG7ueG7sWZOTeG7uUtDTnLhu7FmxJDhu7lL4bux4bq14bu5Q1FIQ+G7sUThuqLhu7HhuqpIw4pN4buxU1HhuqZN4buxROG6pFThu7FTSOG6vE3hu7FTUU5NRuG7sUJHVFjDik3hu7FDVOG7sUTDglThu7F7xIJC4bux4bq14bu24buxTcODTOG7sU3hu7lY4buxU0fDgU1H4buxTOG7klPhu7HhuqpU4buYSOG7sVPhuqbhu6Dhu7FNR8OJ4buxTUfDgU1GcuG7sUpHSOG7sUPhuqhN4buxU1HFqMagQuG7sXct4but4buxQkfhu4rhu7FS4bu5VOG7sXbDveG7seG7oEdVU+G7sUThuqRUc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pWhRxajGoELhu7FS4buq4buxQkfGr01G4buxSkjDik3hu7FC4buk4bu54buxdnZz4but4but4but4buxSkdBTeG7sUZI4bqg4buxdUrhu7Thu7FLw5lC4buxU8OASOG7sVLhurRN4buxe+G6teG6peG7sTlIxJBLQ3Lhu7F94bu5TeG7uUPhu7nDunLhu7FTUU5NRuG7sURP4buxQk/hu7FH4bu5SOG7sU1Gw5VI4buxUuG7uU7hu7HhuqpPTUbhu7FR4buY4buxZ1PEkOG7rsSQ4buxw6Lhu7lSR+G7seG7rsOB4buxfUdRSFLhu7F7TlJHcuG7sWbEkOG7uUvhu7FTSMOK4bug4buxU8OZQuG7sUZI4bus4buxRMWo4bucQuG7sVNHw4rhu7FTR8Wo4bucTUbhu7Hhu6BHTk1G4bux4buuw4Hhu7FGR0jhu7FTR+G6vEzhu7FH4bu5SOG7seG6qsOBTeG7sU3hu6zhu7nhu7FNR+G7muG7sULDlU1G4buxQuG7pOG7ueG7sXvEkE16xJBM4bu54buxdeG7oEdVU+G7scO9ecO64bux4buuw4Hhu7FmTuG6quG6qsSQTeG7sXXhu7XDvcO6c+G7sTl94buxaE5RTk1TTuG7sUJH4buK4buxRuG7nuG7sUTFqOG7nELhu7FM4buSU+G7seG6qsOBTeG7sUPhu7lNR+G7sUPhu6rhu7FS4bu5VOG7seG7oEfhu7nhu7FDxq9T4buxREjhu4ZM4bux4bui4bux4bugR1VT4bux4buzeeG7sULhu6Thu7nhu7FC4bqkVOG7sVNH4buk4buxQ+G7quG7seG6qsOMcuG7sWHhu7nhuqrEkHPDuS/hu6Dhu6XDuVPhu7nhuqpLxJDhu7FSU1hLxJDGoeG7q0zhu7lRRkhNcHbhu6BX4bux4bu5VFNO4bur4bulw7lTUeG7pcO5U0Phu6XDuUhMRuG7sUfEkEhGR1PGoeG7q3d4eeG7q+G7seG7uUtTxqHhu6vhurfhu7lK4bu54bux4bqqw4zhu7FM4buSU+G7sULhuqRU4buxU0fhu6Thu7FoTlFOTVNO4buxRMSQTuG7seG6qkFM4buxQkfhurBT4buxQkfhurpz4bur4buxVkhDU0fGoeG7q3fhu6144bur4bux4bqqTlFDxJBRxqHhu6vhu6/hu6vhu7FSUULGoeG7q0dTU+G7oHAvL1ZWVnPhu65NxJBX4bugUcSQUlJzTcSQUy85SEvEkFIvZ1ThuqrEqMSQQlMvd3sv4bu44buvL3Z2L3nhu7cvSuG7uXPEqOG7oEbhu6sv4bulw7kvU0Phu6XDuS9TUeG7pcO5U1Hhu6XDuVND4bul4bq34bu5SuG7ueG7seG6qsOM4buxTOG7klPhu7FC4bqkVOG7sVNH4buk4buxaE5RTk1TTuG7sUTEkE7hu7HhuqpBTOG7sUJH4bqwU+G7sUJH4bq6c8O5L1ND4bulw7kvU1Hhu6XDuS9T4bu54bqqS8SQ4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulaFHhuqZN4buxRMOCVOG7sVJBTUbhu7FTR8av4bux4bqq4bqgWHLhu7FDSOG7gk3hu7FR4bu54bux4buuw4FI4buxTUbDgVjhu7FS4bu5VOG7sUpHSOG7sUJH4buk4buxU8OMQkfhu7E5S05RxJBTSE1O4bux4buDxJBRxJB64buxR07DgU3hu7FTw4JT4buxQkdIw4pN4buxQ8OMQkfhu7FMVOG7ueG7sVLEgkzhu7FHTsOBTUfhu7FTUUFNRnLhu7FE4bqi4buxTOG7ouG7sUThuqRU4buxQlThu5JC4buxQkdITUfhu7Hhu6BHw5lC4buxU0fDjOG7sVNRxajhu5pNRuG7sXvEgkLhu7HhurXhu7bhu7FTSOG6vkzhu7FNw4NNRuG7sULhu6Thu7nhu7FmxJDhu7lL4buxTcODTOG7sU3hu7lYc+G7seG7q13hurRY4buxS8OB4buxQuG7luG7sUfhu5JI4buxROG7huG7sUJBQuG7sX1dw7Phu7FTw4BI4buxROG6tFjhu7FCR8avTUbhu7FKSMOKTeG7sU1H4busTUbhu7FMw4FN4buxU1HDjU1H4buxQ0jhu4JN4bux4bui4buxROG6tk1G4buxQsOC4bug4buxQuG7uU7hu7FTUU5NRuG7sUzDlU3hu7FTR+G7huG7sVNH4bu5TuG7sU3DgVjhu6ty4buxW05N4buxYeG7ueG6qsSQUXLhu7FM4buSU+G7sVNHw4FNR+G7seG7rkjhurxN4buxQuG7pOG7ueG7seG6quG7uU3hu7FT4buY4buxQkfGr0Lhu7FGSOG6oEjhu7Hhu67DleG7sUTDjEJH4bux4bq14bu24buxdeG6teG6s2fDunLhu7Hhu6BHQVPhu7HhuqpI4buGVHPhu7FoR8SQTuG7sU1H4bqmTeG7sUTDjE1H4buxQuG7pOG7ueG7sWHhu7nhuqrEkFFy4buxSkdO4bqgTeG7sVNI4bq+TeG7sXZ5eOG7sVNRSOG7gFThu7HEkFRRTuG7sUTFqOG7nELhu7FmxJDhu7lL4buxU1RNRuG7seG7rsOBTuG7sVNHw4zhu7FTUcWo4buaTUbhu7FCR1RY4buGTeG7sU1Hxajhu5xNRuG7sUfDqOG7sU3Dg0zhu7FN4bu5WOG7sUbDguG7oOG7sUJH4buoTUZzc3Phu7F54buxS+G6pE3hu7FSTuG7seG7rsagSOG7sU1G4bq0TeG7sVJBQkfhu7FLxajhu5ZNRuG7seG7ouG7seG6teG6s2dzw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulXcWo4bucQuG7sVNUTUbhu7Hhu67DgU7hu7FS4bq0TeG7sVPhu6jhu7FE4bqkVOG7sVNRTk1G4buxU1HhuqZN4buxRkjhu7lO4buxR+G7rFThu7FSQU1G4buxU0fGr+G7seG6quG6oFhy4bux4bq34bu5SuG7uXLhu7FSSOG6vFThu7FS4bu5TuG7sUTFqOG7nELhu7FMVOG7ueG7sVPhu6jhu7HhurVIS+G7uU3hu7Hhu67GoEjhu7FGSEHhu7HDvXnhu7FTUUjhu4BUcuG7sUThuqLhu7FTR+G7huG7sUdI4buATeG7sUTFqOG7nELhu7FNR0jhur5U4bux4bugR+G7ueG7sVfhu7Dhu7FLWeG7seG7rsOB4buxQ8avU+G7sURI4buGTOG7sUrhu7bhu7FTR1ThuqZTc+G7sWhUWOG7sU1HSOG6vE1y4bux4burRMOCU+G7sUNI4buCTeG7q+G7sVNHVOG7kkLhu7Hhu67hur7hu7Fm4bu5VEty4buxU0jhur5N4buxRMOATuG7sUThu7lNRuG7sUvDgljhu7FLw4BI4bux4bugR05NRuG7sUThu5Jy4bux4buuw4Hhu7FmTk3hu7lLQ07hu7Et4buxU+G6tE3hu7HhuqpITUfhu7FGSOG7ueG7sU1H4bqm4bug4buxU1HDgEjhu7FT4bqm4bug4buxR1TDgk3hu7FC4buk4bu54buxZsSQ4bu5S+G7sVNRxajGoELhu7Hhurfhu7lK4bu54buxSkdO4bqgTUbhu7FH4bu5SOG7sVNU4bqkTXPDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6Vn4bu5VOG7sUdI4buA4bug4buxTOG7klNy4bux4bq34bu5SuG7ueG7sUTFqOG7nELhu7FTR+G7uVjhu7FR4bu54buxTUZOw4FIc+G7sWbhu7lUS3Lhu7FhVFNI4bux4buuw4Hhu7FmTk3hu7lLQ07hu7FC4bumTUbhu7FCR+G7iuG7sVNHSOG7sUTDglThu7FEw4pN4bux4bugR1VT4buxw713c8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pWhHVVjhu7Hhu7hN4buxU+G7mE1G4buxR+G7nOG7oMO5L+G7oOG7pQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bình yên Cồn Cỏ

Bình yên Cồn Cỏ
2024-07-20 05:40:00

QTO - Đã nhiều lần ra đảo Cồn Cỏ, nhưng mới đây có hội bạn là những cựu chiến binh và doanh nhân ở Tuyên Quang rủ rê, tôi đã đồng ý đi ngay. Mà thật ra 10...

Thời gian

Thời gian
2009-08-08 13:24:43

Hồng ThámCuộc đời như vòng quay compa Ta là tâm hay đường biên vẫn còn xác định Có lúc chếnh choáng như vừa xong một vòng tròn Nhiều lúc đứng yên như tâm điểm. Điều quan...

Người giữ tiếng chiêng cho đời sau

Người giữ tiếng chiêng cho đời sau
2009-08-08 13:23:44

(TTO) - Với đồng bào các dân tộc ở Tây nguyên, cồng chiêng là báu vật, là tiếng lòng của con người hướng về nguồn cội.

Bí mật vụ Kaka gia nhập Real Madrid

Bí mật vụ Kaka gia nhập Real Madrid
2009-08-07 14:39:22

(VnExpress) - Việc Kaka chuyển đến sân Bernabeu thực chất được thu xếp xong từ hồi đầu năm, chứ không phải là trong mùa hè năm nay.

Wenger đánh đồng Man City và Real Madrid

Wenger đánh đồng Man City và Real Madrid
2009-08-07 14:38:48

(VnExpress) - HLV đội Arsenal chỉ ra nhiều nét tương đồng giữa CLB hùng mạnh của Tây Ban Nha với đội bóng mới nổi của giải Ngoại hạng Anh.

10 ngôi sao hưởng lương cao nhất Premier League

10 ngôi sao hưởng lương cao nhất Premier League
2009-08-07 14:38:13

(VnExpress) - Có tới 5 danh thủ trong danh sách, Man City phần nào thể hiện tham vọng vươn cao tại giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2009-2010. Trong khi đó, đối thủ cùng thành phố...

Bảo tồn di sản văn hóa làng Trường Lưu

Bảo tồn di sản văn hóa làng Trường Lưu
2009-08-07 11:21:44

(TTO) - Sở VH-TT&DL tỉnh Hà Tĩnh vừa nghiệm thu và xếp loại xuất sắc cho đề tài “Điều tra di sản văn hóa làng Trường Lưu và định hướng bảo tồn làng văn hóa Trường Lộc” do...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết