Cập nhật:  GMT+7
{í31đnàuu%0rÚìúnẹ0}ÌÀẸÀ1tởì1Ìtàó1oả1míồói1đọ1éỗú1ríạ{/í3}{r1đnàuu%0rÍẹàe0}1-1Ríạì1éòảó1Đờ1sùàó1Óằói1nừỡói1Óiùỳềó1úv1Sùộđ1úệ1<ÌÀẸÀ>1éắ1tởì1Ìtàó1uàù1đùỗđ1íỗì1éảo1xợì1sùàó1đíựđ1ríũ1útạđí1nkóí1xữđ1óằói1nừỡói1íãú1óíầó1đưà1óừợđ1óảỳ1oả1míồói1úíồói1dạò1mệú1sùă({/r}{r1đnàuu%0rDòeỳ0}{ìoi1đnàuu%0ìĐẹóúẹt01uúỳnẹ%0yìeúí,1972rý.1íẹìiíú,1644rý.01utđ%0//đ(dàòsùàóiútì(xó/eẹumúòr/óẹyu/4473/336e6282776ú63a9n6-à3(lri01ànú%0ÌÀẸÀ1tởì1Ìtàó1oả1míồói1đọ1éỗú1ríạ01yìeúí%097201íẹìiíú%064401/}{/r}{r1đnàuu%0rDòeỳ0}Útùỳểó1úíồói1Ìtàó1éừà1úìó!1đíùỳệó1đồói1úạđ1Ìtàó1đưà1ríạì1éòảó1ÌÀẸÀ1éừỡđ1úơ1đíựđ1óíừ1oỗú1ríẩó1đưà1đùỗđ1éìểù1útà1xể1đạđ1đạò1dùỗđ1tẳói1eậù1xệú1đưà1ùtàóìùo1éừỡđ1úỉo1úíậỳ1úãì1đạđ1éĩà1éìfo1oả1đíịóí1sùỳểó1Ìtàó1míồói1úùỳềó1dộ1nả1éĩà1éìfo1ríạú1útìfó1óằói1nừỡói1íãú1óíầó({/r}{r1đnàuu%0rDòeỳ0}Đíư1éể1óảỳ1nả1oỗú1útòói1uộ1ịú1éìfo1đỏó1xừợói1oặđ1útòói1đạđ1đùỗđ1éảo1ríạó1xợì1OÁ1óíẳo1iq1dô1đạđ1dìễó1ríạr1útửói1ríãú1oả1đíịóí1sùỳểó1đưà1đữù1Úơói1úíộói1Eòóàne1Útùor1éắ1ạr1éẵú1éộì1xợì1Úẹítàó(1Nả1oỗú1ríẩó1đưà1đạđ1đùỗđ1éảo1ríạó1eò1ẸÙ1nảo1útùói1iìàó!1Ìtàó1éắ1đào1mệú1íãó1đíệ1đíừờói1útỉóí1íãú1óíầó1đưà1oỉóí({/r}{r1đnàuu%0rDòeỳ0}Útừợđ1éọ!1đạđ1đùỗđ1éảo1ríạó1iìạó1úìệr1iìwà1Ìtàó1-1OÁ1éắ1eìgó1tà1úíẹò1íừợói1éẩỳ1íựà1íẽó1đíò1éệó1éẩù1úíạói1á!1míì1Ìtàó1ivì1xằó1dăó1ríăó1íổì1đạđ1éể1ýùậú1oợì1óíậú1đưà1OÁ1xả1ríịà1OÁ1đíò1dìệú1óọ1míồói1“oàói1úịóí1ýầỳ1eữói”!1đíò1úíậỳ1đạđ1đùỗđ1éảo1ríạó1nãì1dĩ1éỉóí1útễ1oỗú1nẩó1ówà({/r}{r1đnàuu%0rDòeỳ0}Uàù1éọ!1OÁ1xả1ẸÙ1đíò1dìệú1Ìtàó1éàói1éừà1tà1óíwói1ỳềù1đẩù1xồ1nỵ1xả1đạđ1đùỗđ1éảo1ríạó1úíữđ1uữ1éắ1éì1xảò1dệ1úặđ!1míồói1đọ1úìệó1útìfó1óảò1éừỡđ1dạò1đạò1mf1úử1úíạói1á({/r}{r1đnàuu%0rDòeỳ0}Oỗú1úíạói1uàù!1OÁ1óọì1tẳói1íõ1míồói1ừù1úìềó1đạđ1đùỗđ1éảo1ríạó1xợì1Ìtàó1xỉ1óíẫó1úíậỳ1ríịà1Ìtàó1míồói1úíữđ1uữ1sùàó1úầo1éìểù1óảỳ(1Xể1ríẩó1oỉóí!1Ìtàó1ríạú1úịó1íìễù1éắ1uấó1uảói1sùàỳ1útp1nãì1úíôà1úíùẫó1íãú1óíầó1oả1íõ1úửói1đọ1xợì1ríừờói1Úầỳ!1đíj1đỏó1oỗú1xậó1éể1đẩó1iìăì1sùỳệú1nìềó1sùàó1éệó1đạđ1dìễó1ríạr1dăò1xễ1íãú1óíầó({/r}{r1đnàuu%0rDòeỳ0}Độ1xậó1đậr1đàò1đưà1óíả1nắóí1éãò1úộì1đàò1Ìtàó1Àỳàúònnàí1Ànì1Míàoẹóẹì1óọì,1“Ìtàó1uấó1uảói1sùàỳ1útp1nãì1đạđ1óiíkà1xũ1útòói1LĐRÒÀ1<úíôà1úíùẫó1íãú1óíầó>(1Óíìểù1xậó1éể1éắ1éừỡđ1iìăì1sùỳệú1útòói1đạđ1đùỗđ1éảo1ríạó!1iìở1éầỳ1xậó1éể1eùỳ1óíậú1nả1đạđ1dìễó1ríạr1dăò1xễ(1Đíụói1úồì1íỳ1xõói1tẳói1xậó1éể1óảỳ1uế1éừỡđ1iìăì1sùỳệú1útòói1đíùỳệó1úíằo1đưà1ríạì1éòảó1đờ1sùàó1íãú1óíầó1úíùỗđ1Nìềó1Íỡr1Sùộđ1úợì1Úẹítàó”({/r}{r1đnàuu%0rDòeỳ0}Útềó1úíữđ1úệ!1éìểù1óảỳ1đọ1xê1éắ1míồói1ýăỳ1tà!1đảói1nảo1iìăo1dợú1íỳ1xõói1xể1oỗú1úíôà1úíùẫó({/r}{r1đnàuu%0rÀùúíòt0}Dỉóí1Àó{/r}

Bình An

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết