Cập nhật:  GMT+7
kÃõọửẦờÌÌệòHăĂỊẦwòl*NFẨẢọOẨẢọửÃĂỷẨọữẶửÃọẦởẬọỊÃỷọẢĂỆĂọÌỡửÃọÃỀẨk/ÃõlkHọửẦờÌÌệòH*wờữòlỬÃĂỷẨọữẶửÃọẦởẬọửÃẪọỊÃỷọẢĂỆĂọÌỡửÃọÃỀẨọữẪọỜỈÌỊÍờẦĂờọẤÃFĂọỐNỆẨẢọvNỄửọỬÃNỀẨẢọỊÍẰẨÃọ<ÉĂọỊÍNỂẨẢọ)ĂỵẨọÃỄHọIỈẸửọHÃợỊọvẼẨẢọỊÍỵẨọHÃỡẬọÕĂọỊẪởẨọửũỈọỊÓọẨrẬọõớớốọÕởọvNỄửọỊÊọửÃOửọvẶẨÃọẤỔọÕởẪọỊỈũẨọỊÃOọốọỊÃợẨẢọớọÃtẨẢọẨrẬịọỬÃĂỷẨọữẶửÃọẨÃtẬọỊỈỒỵẨọỊÍỈỒỹẨìọẨụẨẢọửờẪọẨÃưẨọỊÃOửìọẤỵỈọẢDĂọửợửọỊÊọửÃOửìọữẪờẨÃọẨẢÃĂAHìọửợọẨÃụẨọÕởọửẼẨẢọvẺẨẢọỊÃờẬọẢĂờọửợửọÃẪỡỊọvẼẨẢọửpĂọỊÃĂAẨọÕởọựpẪọÕAọẬÉĂọỊÍNỂẨẢọĩỰc<ăjịk/HlkHọửẦờÌÌệòHỰẪữỒòlkĂẬẢọửẦờÌÌệòĂỬwẨỊwÍọữỊÃỈẬựọữÃĂữwòọÌỊỒẦwệòÔĂữỊÃiọơớỏHỐíọÃwĂẢÃỊiọổõõHỐíòọÌÍửệò//ửịựờẪIỈờẨẢỊÍĂịÕẨ/ữwÌẤỊẪH/ẨwÔÌ/ôốốỗ/õỏỗữốôôồớõốỊồốỏẦộ-ÌờửÃịÂHẢòọờẦỊệò*NFẨẢọOẨẢọửÃĂỷẨọữẶửÃọẦởẬọỊÃỷọẢĂỆĂọÌỡửÃọÃỀẨòọÔĂữỊÃệòơớỏòọÃwĂẢÃỊệòổõõòọ/lk/HlkHọửẦờÌÌệòHỰẪữỒòlăỡĂọcĂAỊọ>ờẬìọỰẼọăởĂọẨẢỈỒỵẨọÕởọ<ÉĂọỊÍNỂẨẢọĩă>g<ăjọẦởọvỀẨọÕẶọửÃLọỊÍẰọHÃợỊọvẼẨẢọửÃĂỷẨọữẶửÃọvqọvNỄửọửợửọựẼìọựờẨìọẨẢởẨÃìọvẪởẨọỊÃÁìọvẶờọHÃNỀẨẢọÃNFẨẢọOẨẢìọỊỡẪọÌOửọẦờẨọỊĐờọÕởọÌÒọửÃỈỒÁẨọựĂỷẨọIỈờẨọỊÍDẨẢọỊỆĂọửẼẨẢọvẺẨẢọÕỹọỰc<ăọẨÃNiọHÃẪẨẢọỊÍởẪọÍờọIỈụẨọẦởẬọÌỡửÃọẬÉĂọỊÍNỂẨẢíọỊÍẺẨẢọửụỒọỐờẨÃíọẦởẬọÌỡửÃọựĂÁẨìọỊÃỈọẢẪẬìọHÃụẨọẦẪỡĂìọỐỌọẦỘọÍợửọỊÃpĂọỊỡĂọẨẢỈẺẨìọỊỈỒỵẨọỊÍỈỒỹẨọvNờọửợửọIỈỒọvẶẨÃọHÃợHọẦỈưỊọÕỹọỰc<ăọÕởẪọửỈẼửọÌẸẨẢịịịk/HlkHọửẦờÌÌệòHỰẪữỒòl>ÃtẬọỊĂỷHọỊKửọẢBHọHÃũẨọẨụẨẢọửờẪọẨÃưẨọỊÃOửọửẼẨẢọvẺẨẢọÕỹọửÉẨẢọỊợửọỰc<ăíọẤÃỈỒỷẨọẤÃẮửÃọửợửọÃẪỡỊọvẼẨẢìọHÃẪẨẢọỊÍởẪọửẼẨẢọvẺẨẢọÕẰọẬÉĂọỊÍNỂẨẢìọÃNỆẨẢọỊỆĂọẨỹẨọẤĂẨÃọỊỷọỐờẨÃìọẤĂẨÃọỊỷọỊỈũẨọÃẪởẨọÕởọHÃợỊọỊÍĂÁẨọựỹẨọÕỎẨẢíọỊÃÒửọỊÃĂọÃĂAỈọIỈpọửợửọửờẬọẤỷỊọửLờọcĂAỊọ>ờẬọÕỆĂọửẼẨẢọvẺẨẢọIỈẸửọỊỷọÕỹọỰc<ăìọỊÃẮửÃọOẨẢọựĂỷẨọvÊĂọẤÃẮọÃưỈìọỰẼọă>g<ăọỊĂỷHọỊKửọHÃợỊọvẼẨẢọỬÃĂỷẨọữẶửÃọẦởẬọửÃẪọỊÃỷọẢĂỆĂọÌỡửÃọÃỀẨọẨrẬọôỏôốọÕỆĂọửÃLọvỹọ“ỬÃỈẨẢọỊờỒọÃởẨÃọvẼẨẢọửÃẪọỊÃỷọẢĂỆĂọÌỡửÃọÃỀẨ”ịk/HlkHọửẦờÌÌệòHỰẪữỒòlăÃwẪọvBìọửợửọvỀẨọÕẶìọvẶờọHÃNỀẨẢọỊĂỷHọỊKửọHÃợỊọvẼẨẢọửợửọHÃẪẨẢọỊÍởẪọửẼẨẢọvẺẨẢọẨÃNiọÍờọIỈụẨọẦởẬọÕAọÌĂẨÃọẬÉĂọỊÍNỂẨẢìọỊÍẺẨẢọửụỒìọửpĂọỊÃĂAẨìọHÃKửọÃẺĂọẬÉĂọỊÍNỂẨẢọỊỡĂọửợửọvÉọỊÃẶìọẤÃỈọữụẨọửNọÕởọÕJẨẢọẦụẨọửưẨịịịk/HlkHọửẦờÌÌệòHỰẪữỒòlărẨẢọửNỂẨẢọửợửọÃẪỡỊọvẼẨẢọÍờọIỈụẨọẦởẬọÌỡửÃọẬÉĂọỊÍNỂẨẢọỊỡĂọửợửọựqĂọựĂÁẨìọẤÃỈọÕÒửọÕwẨọựỂìọỊÍẪẨẢọvBọỊưHọỊÍỈẨẢọÕởẪọÕĂAửọỊÃỈọẢẪẬọÍợửọỊÃpĂọẨÃÒờọẤÃBọHÃụẨọÃLỒọÕởọÕưẨọửÃỈỒÁẨọvỷẨọẨỀĂọỊợĂọửÃỷìọỐỌọẦỘọỊÃwẪọIỈỒọvẶẨÃíọỊÊọửÃOửọựởẨọẢĂờẪọựqĂọựĂÁẨìọẤÃỈọÕÒửọÕwẨọựỂọvqọẦởẬọÌỡửÃọửÃẪọửợửọỊÊọửÃOửìọvỀẨọÕẶọửBọỊÍợửÃọẨÃĂAẬọIỈpẨọẦỘọvÁọẤÃÉẨẢọỊợĂọữĂÀẨọỊẰẨÃọỊÍỡẨẢọÉọẨÃĂÀẬọẬÉĂọỊÍNỂẨẢọựĂÁẨịk/HlkHọửẦờÌÌệòHỰẪữỒòlVẸĂọÕỆĂọỊẲẨÃọạỈpẨẢọăÍẶìọỊÍẪẨẢọẨÃỎẨẢọẨrẬọIỈờọvqọỊẮửÃọửÒửọỊÊọửÃOửọửợửọÃẪỡỊọvẼẨẢọỊÃĂỷỊọỊÃÒửọẨÃtẬọÃNFẨẢọOẨẢọỬÃĂỷẨọữẶửÃọẦởẬọửÃẪọỊÃỷọẢĂỆĂọÌỡửÃọÃỀẨọÃtẨẢọẨrẬịk/HlkHọửẦờÌÌệòHỰẪữỒòlăÍẪẨẢọvBọvợẨẢọửÃĨọỘọẦởọửợửọvỄỊọHÃợỊọvẼẨẢọỐụỒọữÒẨẢọẬÉọÃẰẨÃọỊÃỈọẢẪẬìọHÃụẨọẦẪỡĂìọỐỌọẦỘọÍợửọỊÃpĂọÌĂẨÃọÃẪỡỊọỊỡĂọẨẢỈẺẨọỊÍẪẨẢọửợửọửKẬọữụẨọửNọẨÉẨẢọỊÃÉẨọÕởọửÃẲẨÃọỊÍờẨẢọẨÉẨẢọỊÃÉẨịọ>rẬọôỏôốìọÃNFẨẢọOẨẢọỬÃĂỷẨọữẶửÃọẦởẬọửÃẪọỊÃỷọẢĂỆĂọÌỡửÃọÃỀẨìọãFọă>g<ăọỊẲẨÃọvqọHÃẸĂọÃỄHọÕỆĂọ*ẼĂọ)*à>ọỊẲẨÃọỊÊọửÃOửọửỈẼửọỊÃĂọ“àÃKọẨỎọạỈpẨẢọăÍẶọửJẨẢọÃởẨÃọvẼẨẢọựpẪọÕAọẬÉĂọỊÍNỂẨẢìọửÃỈẨẢọỊờỒọỐụỒọữÒẨẢọẨÉẨẢọỊÃÉẨọẬỆĂ”ịk/HlkHọửẦờÌÌệòHỰẪữỒòlăÃÉẨẢọIỈờọửỈẼửọỊÃĂọẨÃtẬọỊỈỒỵẨọỊÍỈỒỹẨìọẢĂợẪọữKửìọẨụẨẢọửờẪọẨÃưẨọỊÃOửọửLờọửợửọửợọẨÃụẨìọÃẼọẢĂờọvẰẨÃọỊÍẪẨẢọỰc<ăìọỐụỒọữÒẨẢọẨÉẨẢọỊÃÉẨọẬỆĂọĩ>ăă<ịk/HlkHọửẦờÌÌệòHỰẪữỒòlỬỈẼửọỊÃĂọỊÃỈọÃĨỊọÌÒọIỈờẨọỊụẬọÕởọỊÃờẬọẢĂờọỊẮửÃọửÒửọửLờọửợửọẨẢởẨÃìọvẶờọHÃNỀẨẢìọvẪởẨọỊÃÁọÕởọửẼẨẢọvẺẨẢọữụẨọửNìọỊỡẪọÌÒọẤỷỊọẨẸĂọÕỆĂọửợửọÃẪỡỊọvẼẨẢọẤÃợửọỊÍỵẨọvẶờọựởẨọỊÃởẨÃọửÃỈẾĂọÌÒọẤĂAẨọÃNFẨẢọOẨẢọỬÃĂỷẨọữẶửÃọẦởẬọửÃẪọỊÃỷọẢĂỆĂọÌỡửÃọÃỀẨọẨrẬọôỏôốịk/HlkHọửẦờÌÌệòHỰẪữỒòlVÁọửÉẨẢọỊợửọỰc<ăọẨBĂọửÃỈẨẢọÕởọỬÃĂỷẨọữẶửÃọẦởẬọửÃẪọỊÃỷọẢĂỆĂọÌỡửÃọÃỀẨọvĂọÕởẪọửÃĂỹỈọÌụỈìọỊÃĂỷỊọỊÃÒửọÕởọÃĂAỈọIỈpìọỊÍFọỊÃởẨÃọÃẪỡỊọvẼẨẢọỊÃNỂẨẢọỐỈỒỵẨọửLờọửợửọỊÊọửÃOửìọửỀọIỈờẨìọvỀẨọÕẶìọửẼẨẢọvẺẨẢọữụẨọửNọửũẨọỊĂỷHọỊKửọvứỒọẬỡẨÃọửÉẨẢọỊợửọỊỈỒỵẨọỊÍỈỒỹẨìọHÃÊọựĂỷẨìọẢĂợẪọữKửọẨÃtẬọẨụẨẢọửờẪọỘọỊÃOửìọỊÍợửÃọẨÃĂAẬọửLờọẨẢNỂĂọữụẨọỊÍẪẨẢọÕĂAửọỰc<ăíọHÃụẨọẦẪỡĂọửÃủỊọỊÃpĂọỊỡĂọẨẢỈẺẨìọẢĂpẬọỊÃĂÁỈọHÃợỊọÌĂẨÃọửÃủỊọỊÃpĂìọỊrẨẢọửNỂẨẢọỊợĂọÌỌọữKẨẢìọỊợĂọửÃỷọửÃủỊọỊÃpĂíọỊÓọửÃẸĂọÌpẨọHÃứẬọẨÃÒờọÌỌọữKẨẢọẬẼỊọẦũẨíọẤÃỈỒỷẨọẤÃẮửÃọÌỌọữKẨẢọửợửọÌpẨọHÃứẬọỊÃờỒọỊÃỷọỊÃụẨọỊÃĂAẨọÕỆĂọẬÉĂọỊÍNỂẨẢịk/HlkHọửẦờÌÌệòHỰẪữỒòlVứỒọẬỡẨÃìọẦẺẨẢọẢÃxHọẨẼĂọữỈẨẢọẢĂợẪọữKửọỰc<ăọỊÍẪẨẢọửợửọửÃNỀẨẢọỊÍẰẨÃọvởẪọỊỡẪíọẨụẨẢọửờẪọẨÃưẨọỊÃOửìọỘọỊÃOửọÕởọỊÍợửÃọẨÃĂAẬọửLờọẬẾĂọẨẢNỂĂọữụẨìọữẪờẨÃọẨẢÃĂAHọvẸĂọÕỆĂọửÉẨẢọỊợửọỰc<ăìọỊỡẪọÍờọÌÒọửÃỈỒÁẨọựĂỷẨọẬỡẨÃọẬỳọỊÍẪẨẢọỊNọữỈỒọÕởọẨÃưẨọỊÃOửọÕỹọẦẸĂọÌẸẨẢọựỹẨọÕỎẨẢọÃởĂọÃCờọÕỆĂọỊÃĂỵẨọẨÃĂỵẨíọỐụỒọữÒẨẢọvỡẪọvOửọẬÉĂọỊÍNỂẨẢìọÕrẨọÃBờìọÕrẨọẬĂẨÃọÌĂẨÃọỊÃợĂọỊÍẪẨẢọOẨẢọỐỌọÕỆĂọỊÒọẨÃĂỵẨíọẤÃsửọHÃKửọÕởọẦẪỡĂọựĐọỊNọỊNFẨẢọửÃỡỒọỊÃwẪọẦỄĂọẮửÃọẤĂẨÃọỊỷọỊÍNỆửọẬsỊọẬởọựĐọIỈờọỊÍợửÃọẨÃĂAẬọỰc<ăịk/HlkHọửẦờÌÌệòHỰẪữỒòlVứỒọẬỡẨÃọỊỈỒỵẨọỊÍỈỒỹẨọÕỹọỰc<ăìọvuửọựĂAỊọẦởọỊỈỒỵẨọỊÍỈỒỹẨọÕỹọửợửọẨẼĂọữỈẨẢọửBọẦĂỵẨọIỈờẨọvỷẨọẤĂẨÃọỊỷọỐờẨÃìọẤĂẨÃọỊỷọỊỈũẨọÃẪởẨìọửợửọÃẪỡỊọvẼẨẢọÕẰọẬÉĂọỊÍNỂẨẢịịịọăÃÒửọÃĂAẨọửợửọửÃNỀẨẢọỊÍẰẨÃọỊÍỈỒỹẨọỊÃÉẨẢọvÊĂọẬỆĂọẨẼĂọữỈẨẢìọvờọữỡẨẢọÃẰẨÃọỊÃOửọỊỈỒỵẨọỊÍỈỒỹẨọHÃJọÃỄHọỊÍỵẨọẨỹẨọỊpẨẢọửÉẨẢọẨẢÃAìọẨÃBẬọvẸĂọỊNỄẨẢọỊÍẪẨẢọỐqọÃẼĂọvÁọỊÃỈọÃĨỊọÌÒọỊÃờẬọẢĂờọỊẮửÃọửÒửọửLờọ>ÃụẨọữụẨịk/HlkHọửẦờÌÌệòHỜỈỊÃẪÍòlăụẨọ>ẢỈỒỵẨk/HlkữĂÕọửẦờÌÌệòữÍwẦờỊwữòlkÌỊÍẪẨẢlăĂẨọẦĂỵẨọIỈờẨik/ÌỊÍẪẨẢlkỈẦọửẦờÌÌệòỊĂỊẦw-ỊÃỈẬự-ờẨữ-ÌờHẪòlkẦĂlkờọỊĂỊẦwệòăÍĂÁẨọẤÃờĂọửợửọÃẪỡỊọvẼẨẢọÃNFẨẢọOẨẢọỬÃĂỷẨọữẶửÃọ)ởẬọửÃẪọỊÃỷọẢĂỆĂọÌỡửÃọÃỀẨọẨrẬọôỏôôòọÃÍwẠệò/ỊÍĂwẨ-ẤÃờĂ-ửờử-ÃẪờỊ-ữẪẨẢ-ÃỈẪẨẢ-ỈẨẢ-ửÃĂwẨ-ữĂửÃ-ẦờẬ-ửÃẪ-ỊÃw-ẢĂẪĂ-ÌờửÃ-ÃẪẨ-ẨờẬ-ôỏôô-õỗỏơôỗịÃỊẬòlkĂẬẢọÌÍửệò/ẬwữĂờ/õôỏ/ẨwÔÌ/ôôốớ/ồơữồỏộồõõõỊõỗỏơôỗẦỏịÂHẢòọờẦỊệò*NFẨẢọOẨẢọửÃĂỷẨọữẶửÃọẦởẬọỊÃỷọẢĂỆĂọÌỡửÃọÃỀẨòọ/lk/ờlkữĂÕlkÌỊÍẪẨẢlkờọỊĂỊẦwệòăÍĂÁẨọẤÃờĂọửợửọÃẪỡỊọvẼẨẢọÃNFẨẢọOẨẢọỬÃĂỷẨọữẶửÃọ)ởẬọửÃẪọỊÃỷọẢĂỆĂọÌỡửÃọÃỀẨọẨrẬọôỏôôòọÃÍwẠệò/ỊÍĂwẨ-ẤÃờĂ-ửờử-ÃẪờỊ-ữẪẨẢ-ÃỈẪẨẢ-ỈẨẢ-ửÃĂwẨ-ữĂửÃ-ẦờẬ-ửÃẪ-ỊÃw-ẢĂẪĂ-ÌờửÃ-ÃẪẨ-ẨờẬ-ôỏôô-õỗỏơôỗịÃỊẬòlăÍĂÁẨọẤÃờĂọửợửọÃẪỡỊọvẼẨẢọÃNFẨẢọOẨẢọỬÃĂỷẨọữẶửÃọ)ởẬọửÃẪọỊÃỷọẢĂỆĂọÌỡửÃọÃỀẨọẨrẬọôỏôôk/ờlk/ÌỊÍẪẨẢlkHọửẦờÌÌệòÃwờữòlỬÃĂỷẨọữẶửÃọ)ởẬọửÃẪọỊÃỷọẢĂỆĂọÌỡửÃọÃỀẨọvNỄửọỬÃNỀẨẢọỊÍẰẨÃọ<ÉĂọỊÍNỂẨẢọ)ĂỵẨọ*ỄHọạỈẸửọHÃợỊọvẼẨẢọỊÍỵẨọHÃỡẬọÕĂọỊẪởẨọửũỈọỊÓọẨrẬọõớớốọĩỊÊọửÃOửọvẶẨÃọẤỔọÕởẪọỊỈũẨọỊÃOọốọỊÃợẨẢọớọÃtẨẢọẨrẬjịọạỈỒọẬÉọửÃĂỷẨọữẶửÃọvqọHÃợỊọỊÍĂÁẨọỊÃởẨÃọÌÒọẤĂAẨọẬÉĂọỊÍNỂẨẢọIỈẸửọỊỷọỊÃNỂẨẢọẨĂỵẨọIỈờẨọỊÍDẨẢìọỊÃỈọÃĨỊọÌÒọỊÃờẬọẢĂờọửLờọÃởẨẢọỊÍrẬọIỈẸửọẢĂờìọÃởẨẢọỊÍĂAỈọẦNỄỊọẨẢNỂĂọỊÍỵẨọỊẪởẨọửũỈọỊÃÉẨẢọIỈờọửợửọÃẪỡỊọvẼẨẢọỊÍDẨẢọỊụẬọÕỹọựpẪọÕAọẬÉĂọỊÍNỂẨẢìọHÃợỊọỊÍĂÁẨọựỹẨọÕỎẨẢịk/Hlk/ữĂÕlk/ẦĂlkẦĂlkờọỊĂỊẦwệòăÍĂÁẨọẤÃờĂọỬÃĂỷẨọữẶửÃọ“)ởẬọửÃẪọỊÃỷọẢĂỆĂọÌỡửÃọÃỀẨ”ọFọÃỈỒAẨọcẴẨÃọ)ĂẨÃòọÃÍwẠệò/ỊÍĂwẨ-ẤÃờĂ-ửÃĂwẨ-ữĂửÃ-ẦờẬ-ửÃẪ-ỊÃw-ẢĂẪĂ-ÌờửÃ-ÃẪẨ-Ẫ-ÃỈỒwẨ-ÕĂẨÃ-ẦĂẨÃ-õổỏớơỗịÃỊẬòlkĂẬẢọÌÍửệò/ẬwữĂờ/õôỏ/ẨwÔÌ/ôõốơ/ồơữốỏộộơõốỊõổỏớơỗẦỏịÂHẢòọờẦỊệò*NFẨẢọOẨẢọửÃĂỷẨọữẶửÃọẦởẬọỊÃỷọẢĂỆĂọÌỡửÃọÃỀẨòọ/lk/ờlkữĂÕlkÌỊÍẪẨẢlkờọỊĂỊẦwệòăÍĂÁẨọẤÃờĂọỬÃĂỷẨọữẶửÃọ“)ởẬọửÃẪọỊÃỷọẢĂỆĂọÌỡửÃọÃỀẨ”ọFọÃỈỒAẨọcẴẨÃọ)ĂẨÃòọÃÍwẠệò/ỊÍĂwẨ-ẤÃờĂ-ửÃĂwẨ-ữĂửÃ-ẦờẬ-ửÃẪ-ỊÃw-ẢĂẪĂ-ÌờửÃ-ÃẪẨ-Ẫ-ÃỈỒwẨ-ÕĂẨÃ-ẦĂẨÃ-õổỏớơỗịÃỊẬòlăÍĂÁẨọẤÃờĂọỬÃĂỷẨọữẶửÃọ“)ởẬọửÃẪọỊÃỷọẢĂỆĂọÌỡửÃọÃỀẨ”ọFọÃỈỒAẨọcẴẨÃọ)ĂẨÃk/ờlk/ÌỊÍẪẨẢlkHọửẦờÌÌệòÃwờữòlVÁọÃNFẨẢọOẨẢọỬÃĂỷẨọữẶửÃọ“)ởẬọửÃẪọỊÃỷọẢĂỆĂọÌỡửÃọÃỀẨ”ọẨrẬọôỏôõọẨÃtẬọvpẬọựpẪọờẨọỊẪởẨọỊÍNỆửọữĂÀẨọựĂỷẨọHÃOửọỊỡHọửLờọỬ{c&Ữ-õớọỊÍỵẨọvẶờọựởẨọỊẲẨÃìọãFọăởĂọẨẢỈỒỵẨọÕởọ<ÉĂọỊÍNỂẨẢọvqọỐụỒọữÒẨẢọẤỷọÃẪỡửÃọỊÊọửÃOửọửợửọÃẪỡỊọvẼẨẢọỊÃÒửọÃĂAẨọẬÉọÃẰẨÃọỊÃỈọẢẪẬìọHÃụẨọẦẪỡĂìọỐỌọẦỘọÍợửọỊÃpĂọÌĂẨÃọÃẪỡỊọỊỡĂọẨẢỈẺẨọửÃẪọửKẬọữụẨọửNọẨÉẨẢọỊÃÉẨọÕởọHÃợỊọvẼẨẢọửÃẲẨÃọỊÍờẨẢọẨÉẨẢọỊÃÉẨọỊỡĂọỐqọcẴẨÃọ(ÃỵìọÃỈỒAẨọcẴẨÃọ)ĂẨÃịk/Hlk/ữĂÕlk/ẦĂlk/ỈẦlkữĂÕọửẦờÌÌệòửẦÍòlk/ữĂÕlk/ữĂÕl

Tân Nguyên

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Mang yêu thương đến với học sinh vùng khó

Mang yêu thương đến với học sinh vùng khó
2023-09-11 05:10:00

QTO - Sau 3 tháng nghỉ hè, gần 30 nghìn học sinh của 63 trường học ở huyện Hướng Hóa đã bước vào năm học mới 2023-2024 với niềm phấn khởi khi cơ sở vật...

Người dân bất an vì xe tải chở đất

Người dân bất an vì xe tải chở đất
2023-09-10 07:25:00

QTO - Hiện nay, ở nhiều địa phương trong tỉnh, người dân bất an vì tình trạng xe tải chở đất gây ô nhiễm bụi, hư hỏng hạ tầng giao thông và tiềm ẩn nguy cơ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết