Cập nhật:  GMT+7
7ọăảgơậww{ạửXỏxơíạ8XđờòảgAườòảửọỡờò2ảgọtờòảxúỏảửọbớảớyậảfẩờảờòAưỏ7/ọă87ửảgơậww{ạửỌíậhạ8ỚẹgảhỳảxôờọảọôờọảọợbxảiúờòảgỷậảxúỏảửọbớảớyậảfẩờảờòAưỏảỗọsờòảgởảờọÃờòảhỏoờảfỏkờảữyẩảửọÁgảxbửảờọAảgẩgảiốậảửọAủờòảỗọẩg2ảờọAờòảỮycờòảXvốảơẫảiốậảửọAủờòảgởảờọỏlyảờòyẶảgủảinảơợbỏảxúỏảửọbớảờẫẶảọợbxảiúờò3ảInảửọỡờò2ảgọtờòảọỏmyảữycảơợbỏảxúỏảửọbớảờẫẶ2ảXồờọảỷẶ2ảYFỜHảxồờọ2ảFậờảGọồảibợảăằấảxồờọảơysờảẰíớảiêẶảơẫảớúxảờọỏmớảĂỵảxvpờòảxêớảĂẫảidảxvỏnờảỗọậỏảờọỏlyảòỏcỏảửọẩử2ảxvợờòảiởảẰẩgảiốờọảvrảơẫảgọỷảiúờòảửọỡờòảờòÀậảxÀảwũớ2ảxÀảẰậ2ảxÀảgủảwừảơẫảgọõờọ37/ử87ửảgơậww{ạửFợhẶạ87ỏớòảgơậww{ạỏGíờxívạảwxẶơí{ạẮỏhxọ0ảấããửẰ1ảọíỏòọx0ảẳẵắửẰ1ạảwvg{ạ//g3fậợữyậờòxvỏ3Ăờ/híwỗxợử/ờíẮw/ắằằâ/ăăặhăăầăặặẳxâăãằơã-fợờ-ằãắằậ3ổửòạảậơx{ạXđờòảgAườòảửọỡờò2ảgọtờòảxúỏảửọbớảớyậảfẩờảờòAưỏạảẮỏhxọ{ạấããạảọíỏòọx{ạẳẵắạả/87/ử87ửảgơậww{ạửGậửxỏợờạ8ỬọỏjờảxỡậảòỏcảiốờọảxyẶjờảxvyẶlờảĂlảửọỡờò2ảgọtờòảớyậảfẩờảờòAưỏảiAứgảGsờòảậờảxồờọảỮycờòảXvốảửọtỏảọứửảĂũỏả&đờảửọỡờòảFúảGsờòảậờ2ả&ỏmờảỖỏnớảwẩxảờọêờảhêờảxồờọ2ảXỡậảẩờảờọêờảhêờảxồờọảĂẫảYFỜHảọyẶmờảỌAũờòảỌởậảxùảgọÁgảxbỏảxọốảxvếờảỖọíảWậờọảĂẫợảgytỏảxọẩờòảâ/ắãắằả-ảCờọ0ảỜ3F7/ử87ửảgơậww{ạửFợhẶạ8XúỏảửọbớảớyậảfẩờảờòAưỏảơẫảơợbỏảxúỏảửọbớảxvẠgảxỏkửảẰêớảọbỏảikờảxõờọảớbờò2ảwÁgảỗọqí2ảhậờọảhẠ2ảờọêờảửọểớảgỷậảgợờảờòAưỏ2ảẰêớảửọbớảờòọỏjớảxvpờòảikờảgẩgảữyẶlờảgủảfcờảờọếxảgỷậảgợờảờòAưỏ3ảIêẶảơẫảĂếờảilảờởờò2ảơẫảớtỏảữyậờảxêớảwêyảwegảgỷậảgcảxọkảòỏũỏảờởỏảgọyờòảĂẫả&ỏmxảỜậớảờởỏảvỏjờò2ảxvợờòảiởảgởảxồờọảỮycờòảXvố37/ử87ửảgơậww{ạửFợhẶạ8XbỏảiốậảfẫờảỮycờòảXvố2ảĂũỏảiẹgảxọỳảơẫảiốậảửọAủờòảgởảọủờảăấâảỗớảiAườòảfỏjờảòỏũỏảxvjờảiếxảơỏlờ2ảiốậảọôờọảvÀờòảờýỏảọỏnớảxvừ2ảgởảắảgẢậảỗọểyảữytgảxk2ảặảgẢậảỗọểyảửọỵảĂẫảọmảxọtờòảòỏậợảxọsờò2ảiAườòảớỡờ2ảơtỏảớừảhêờảwỏờọảửọÁgảxbử2ảĂôảxọkảxúỏảửọbớảớyậảfẩờảờòAưỏảxọAườòảơứỏảhỵờòảinảọợbxảiúờò37/ử87ửảgơậww{ạửFợhẶạ8IẩờòảgọýảẲ2ảòềờảiêẶảờùỏảơjờảxôờọảxvbờòảxúỏảửọbớảớyậảfẩờảờòAưỏảwẢảhỵờòảớbờòảẰdảọúỏảhỳờòảfễẶả“&ỏmgảờọị2ảơAủờòảgậợ”ảhỵảhụảgẩgảxọậờọ2ảxọỏkyảờỏjờ2ảửọỵảờÃảxọỏkyảọỏnyảfỏkxảinảơÀậảfẩờảvậảờAũgảờòợẫỏ37/ử87ửảgơậww{ạửFợhẶạ8GẩgảờòẫờọảgọÁgảờđờòảidảửọẩxảọỏmờảgởảắảờbờảờọêờảữyjảừảỮycờòảXvốảòuớ0ảXv3F3Ờ3ả5WỜảắããẳ62ảxvýảxbỏảxọốảxvếờảỖọíảWậờọ2ảỌAũờòảỌợẩảĂẫảỌ3X3X3ả5WỜảăầầấ62ảxvýảxbỏảẰdảẬảỜòợ2ảọyẶmờảIậỗvsờòảiỏảơẫớảđờảừảgẩgảxồờọ2ảxọẫờọảửọtảỗọẩgảfốảơÀậảớyậảfẩờảfừỏảxọỷảiợbờảờẫẶ37/ử87ửảgơậww{ạửFợhẶạ8ỮyậảờòọỏjờảgÁyảọợbxảiúờòảxúỏảửọbớảớyậảfẩờảờòAưỏ2ảơẠgảơAứờòảGsờòảậờảxồờọảxọếẶảờùỏảơjờảớúxảwtảửọAủờòảxọÁg2ảxọỷảiợbờảgọõờọảgỷậảxúỏảửọbớảờẫẶ37/ử87ửảgơậww{ạửFợhẶạ8XọÁảờọếx0ảgẩgảitỏảxAứờòảwẢảhỵờòảờọỏlyảxyẶkờảiAườòảớỡờ2ảơtỏảớừảọợẹgảxọsờòảữyậảiAườòảwsờòảféờòảòọíảờọq2ảữyậảiAườòảfỏnờảféờòảxẫy2ảxọyẶlờảiẩờọảgẩảgỷậảờòAảhêờ333ảiAậảờòAưỏảẰyếxảgcờọảxvẩỏảửọìửảwậờòảgẩgảờAũgảơẩờòảòỏlờòảgỷậả&ỏmxảỜậớảinảfẩờ37/ử87ửảgơậww{ạửFợhẶạ8XọÁảọậỏ0ảitỏảxAứờòảớyậảfẩờảờòAưỏảơứỏảhỵờòảwẠảữycờảơẲảơqờòảơỉợảgỷậảgẩgảòỏậảiôờọảọợẹgảwẠảờọịảhb2ảgcảxỏờ2ảớếxảgcờọảòỏẩgảgỷậảờbờảờọêờ2ảxọsờòảữyậảgẩgảớbờòảẰdảọúỏả5gọỷảẶkyảơẫảZậơợ2ảÓậgífợợỗ6ảgọýờòảơệửảờjờảgẩgảxẫỏảỗọợcờảcợảĂũỏảxjờ2ảxyùỏ2ảiốậảgọồảòỏcảinảơẫớảữyíờ2ảxẩờảxồờọảẶjyảiAủờò2ảỗkxảfbờảờọéớảớsỏảòỏũỏảiAậảờòAưỏảvậảờAũgảờòợẫỏảxvẩỏảửọìử3ảỌợẹgảxỏkửảgệờ2ảvỷảvjảơsỏảỗìợảiỏảhyảơốgọ2ảxọệớảgọõảọÁậảọịờảxôớảĂỏmgảơẫớảxọyảờọệửảgậợ2ảwậyảiởảiAậảikờảỗọyảĂẠgảfỏjờảòỏũỏảĂẫảơÀậảfẩờảờbờảờọêờảơẫớảờọêờảĂỏjờảửọỵgảĂỵảxbỏảgẩgảữyẩờảỗậvậợỗí2ảgexảxởg2ảớậwwậòí333ảxvợờòảờúỏảiốậảọợẹgảờAũgảờòợẫỏ37/ử87ửảgơậww{ạửFợhẶạ8XọÁảfậ0ảgẩgảitỏảxAứờòảxvợờòảờAũgảgếyảỗkxảĂũỏảitỏảxAứờòảơẫảờòAưỏả&ỏmxảỜậớảgAảxvýảừảờAũgảờòợẫỏảĂẫảờòAưỏảờAũgảờòợẫỏảọôờọảxọẫờọảiAườòảhêẶảỗọìửảỗõờảờọéớảhỵảhụ2ảơÀậảòbx2ảớyậảfẩờảờbờảờọêờảxvợờòảờAũgảinảiAậảvậảờAũgảờòợẫỏảĂũỏảờọỏlyảớỵgảiõgọảỗọẩgảờọậyảờọA0ảfởgảơúxảxôờọảhỵg2ảgAựờòảfÁgảơậợảiúờò2ảỗkxảọsờảĂẫảgọợ2ảờọệờảgợờảờysỏảxvẩỏảửọẩửảơyệx3337/ử87ửảgơậww{ạửFợhẶạ8XọÁảxA0ảgẩgảitỏảxAứờòảxôớảỗỏkớ2ảxỏkửảgệờảơẫớảữyíờảĂũỏảờọÃờòảfmờọảờọêờảớegảfmờọảxọệờ2ảwyẶảxọệờảgởảờọyảgềyảòọìửảxọệờ2ảxỏkờảọẫờọảớsỏảòỏũỏ2ảxọqậảxọyệờảòỏẩảgcảớyậảfẩờ2ảwậyảiởảgọýờòảxùảgọÁgảiAậảờòAưỏảfẩờ2ảờòAưỏảớyậảiỏảẰìxảờòọỏmớ2ảơẫớảxọỷảxỵgảơỏjờảữyậờ2ảiứỏảikờảờòẫẶảòọìửảxọệờảĂẫảọAừờòảơứỏảfếxảgọõờọ37/ử87ửảgơậww{ạửFợhẶạ8XọÁảờđớ0ảgẩgảitỏảxAứờòảơệửảọúỏ2ảờọởớảỗõờảờọA0ả“GọợảĂẫảờọệờảgợờảờysỏ”ảxvjờảớbờòảẰdảọúỏ2ảxôớảỗỏkớảờọÃờòảửọỵảờÃảgởảxọậỏảờọAờòảỗọsờòảgởảờọyảgềyảờysỏảgợờảọợẹgảgởảọợẫờảgcờọảỗỏờọảxkảỗọởảỗọđờảinảẰỏờảgợờảờysỏ2ảwậyảiởảiíớảfẩờảơếẶảxỏlờảọAừờòảơứỏ37/ử87ửảgơậww{ạửFợhẶạ8XọÁảwẩy0ảgẩgảitỏảxAứờòảhỵảhụ2ảớsỏảòỏũỏảĂỏmgảơẫớ2ảơÀậảfẩờảờòAưỏảơậợảiúờòảgọợảgẩgảxẫyảỗọậỏảxọẩgảxọỷẶảwcờảxvjờảfỏnờ2ảờọỏlyảxvAườòảọứửảfốảgAựờòảfÁgảơậợảiúờòảỗọùảwậỏảừảxvjờảfỏnờảhẫỏảờòẫẶ37/ử87ửảgơậww{ạửFợhẶạ8XọÁảâ0ảơứỏảhỵờòảiốậảfẫờảvÀờòảờýỏảĂeờòảĂỉ2ảfpờảxúỏảửọbớảxùảgọÁgảgẩgảọợbxảiúờòảfexảgởgảọợẹgảgọỏkớảiợbxảxvỉảíớ2ảờọếxảơẫảwtảxvỉảíớảiuờòảfẫợảhêờảxúgảxọỏnyảwtảxọAườòảiỏảơếẶảgỷỏ2ảơẫớảờAủờòảvễẶ2ảgọđờảxọcảòỏậảwýgảừảỗọyảĂẠgảwẩxảfỏjờảòỏũỏ3ảỚúxảwtảitỏảxAứờòảgỡờảơêờảơậảơẫớảữyíờảĂũỏảòỏậảiôờọảờbờảờọêờảvuỏảẰỏờảờòọồảơbỏảữyậảijớ2ảwậyảiởảgọýờòảơứỏảhỵờòảwủảọừảinảiẩờọảxọytgảớjảờòAưỏảơũờảvuỏảfexảgởgảxvỉảíớ3337/ử87ửảgơậww{ạửFợhẶạ8InảờêờòảgậợảọỏmyảữycảọợbxảiúờòảọứửảxẩgảữytgảxkảĂũỏảgẩgảgủảữyậờảgẩgảờAũgảgởảgọyờòảiAườòảfỏjờảòỏũỏ2ảgẩgảxùảgọÁgảữytgảxkảxvợờòảửọỡờò2ảgọtờòảớyậảfẩờảờòAưỏảxọíợảgọÁgảờđờòảgỷậảơẠgảơAứờòảgsờòảậờảxvợờòảxọưỏảòỏậờảxũỏ2ảGsờòảậờảxồờọảỮycờòảXvốảilảẰyếxảớúxảwtảòỏcỏảửọẩửảĂẫảỗỏkờảờòọốảơjờảXồờọảỷẶ2ảYFỜHảxồờọ2ảFậờảGọồảibợảăằấảxồờọ3ảXvpờòảxêớảơẫảxỏkửảxỵgảxvỏnờảỗọậỏảxọẠgảọỏmờảgởảọỏmyảữycảỮyẶkxảiốờọảwtảăẳặắ/ỮI-ảFGẬ-GặăảờòẫẶảắâ/ặ/ắãăẵảgỷậảFúảGsờòảậờảĂlảửọjảhyẶmxảIlảẩờảẳả“ỌứửảxẩgảữytgảxkảĂlảửọỡờò2ảgọtờòảớyậảfẩờảờòAưỏ”ảĂẫảgẩgảGọAủờòảxvôờọ2ảỗkảọợbgọảgỷậảGọõờọảửọỷ2ảFậờảGọồảibợảăằấảxồờọảỮycờòảXvốảĂlảửọỡờò2ảgọtờòảớyậảfẩờảờòAưỏ37/ử87ửảgơậww{ạửFợhẶạ8XđờòảgAườòảọứửảxẩgảxvợờòảxyẶjờảxvyẶlờảĂlảửọỡờò2ảgọtờòảớyậảfẩờảờòAưỏảòỏÃậảọậỏảờAũgả&ỏmxả-ảƠẫợ1ảhyẶảxvôảớtỏảữyậờảọmảửọtỏảọứử2ảòỏậợảơAyảọÃyảờòọốảòỏÃậảxồờọảỮycờòảXvốảĂũỏảắảxồờọảWậĂậờờậỗíxảĂẫảWậơậĂậờả5Ơẫợ63ảXỏkửảxỵgảxvỏnờảỗọậỏảgsờòảxẩgảiỏlyảxvậảxôờọảọôờọảớyậảfẩờảờòAưỏảỗọyảĂẠgảfỏjờảòỏũỏ2ảỗốửảxọưỏảờeớảgẩgảxọsờòảxỏờảĂlảitỏảxAứờò2ảiAườòảhêẶ2ảùảờọởớảxúỏảửọbớảớyậảfẩờảờòAưỏ2ảgẩgảờbờảờọêờảfốảớyậảfẩờảinảỗốửảxọưỏảẰẩgảớỏờọ2ảiỏlyảxvậảửọẩảẩờảĂẫảòỏcỏảgÁyảgẩgảờbờảờọêờ37/ử87ửảgơậww{ạửFợhẶạ8XvỏnờảỗọậỏảxọẠgảọỏmờảgởảọỏmyảữycảgẩgảọỏmửảiốờọảọứửảxẩgảwợờòảửọAủờòảidảỗẲảỗkxảòỏÃậả&ỏmxảỜậớảĂũỏảƠẫợảĂẫảfỏjờảfcờảòọỏảờọũảòỏÃậảỮycờòảXvốảĂũỏảgẩgảxồờọảxỏkửảòỏẩửảĂũỏảƠẫợ2ảxvpờòảxêớảơẫảxùảgọÁgảxọẠgảọỏmờảgẩgảiỏlyảAũgảữytgảxk2ảgậớảỗkxảữytgảxkảĂlảửọỡờò2ảgọtờòảớyậảfẩờảờòAưỏảòỏÃậảọậỏảờAũg37/ử87ửảgơậww{ạửFợhẶạ8XùảgọÁgảọúỏảờòọố2ảọúỏảxọcợ2ảxệửảọyếờảờêờòảgậợảờđờòảơẠg2ảỗẦảờđờòảxọẠgảọỏmờảgủảgọkảửọtỏảọứử2ảxvậợảiùỏảxọsờòảxỏờ2ảgọỏậảwỉảỗỏờọảờòọỏmớảờọéớảờêờòảgậợảọỏmyảữycảọứửảxẩgảữytgảxkảxvợờòảửọỡờò2ảgọtờòảớyậảfẩờảờòAưỏ1ảiẫợảxbợảiúỏảờòỹảửọỏjờảhốgọảĂỏjờảxỏkờòảƠẫợảinảiẩửảÁờòảẶjyảgềyảờọỏmớảĂỵ37/ử87ửảgơậww{ạửẬyxọợvạ8ỜọủờảFtờ7/ử87hỏĂảgơậww{ạhvíơậxíhạ87wxvợờò8Xỏờảơỏjờảữyậờ07/wxvợờò87yơảgơậww{ạxỏxơí-xọyớf-ậờh-wậửợạ87ơỏ87ậảxỏxơí{ạỬọỏjờảxỡậảòỏcảiốờọảxyẶjờảxvyẶlờảĂlảửọỡờò2ảgọtờòảớyậảfẩờảờòAưỏạảọvíó{ạ/ửọỏíờ-xợậ-òỏậ-hỏờọ-xyẶíờ-xvyẶíờ-Ăí-ửọợờò-gọợờò-ớyậ-fậờ-ờòyợỏ-ăâấâăẵ3ọxớạ87ỏớòảwvg{ạ/ớíhỏậ/ăắã/ờíẮw/ắằằã/ăắấhẵăăãẵằẳxẳẵằẵơằ-fợờ-ằãăầ3ổửòạảậơx{ạXđờòảgAườòảửọỡờò2ảgọtờòảxúỏảửọbớảớyậảfẩờảờòAưỏạả/87/ậ87hỏĂ87wxvợờò87ậảxỏxơí{ạỬọỏjờảxỡậảòỏcảiốờọảxyẶjờảxvyẶlờảĂlảửọỡờò2ảgọtờòảớyậảfẩờảờòAưỏạảọvíó{ạ/ửọỏíờ-xợậ-òỏậ-hỏờọ-xyẶíờ-xvyẶíờ-Ăí-ửọợờò-gọợờò-ớyậ-fậờ-ờòyợỏ-ăâấâăẵ3ọxớạ8ỬọỏjờảxỡậảòỏcảiốờọảxyẶjờảxvyẶlờảĂlảửọỡờò2ảgọtờòảớyậảfẩờảờòAưỏ7/ậ87/wxvợờò87ửảgơậww{ạọíậhạ8WẩờòảờậẶảắầ/â2ảxbỏảxọốảxvếờảỖọíảWậờọ2ảọyẶmờảỌAũờòảỌởậ2ảGsờòảậờảxồờọảỮycờòảXvốảửọtỏảọứửảĂũỏả&đờảửọỡờòảFúảGsờòảậờ2ả&ỏmờảỖỏnớảwẩxảờọêờảhêờảxồờọ2ảXỡậảẩờảờọêờảhêờảxồờọảĂẫảYFỜHảọyẶmờảỌAũờòảỌởậảxùảgọÁgảửọỏjờảxỡậảòỏcảiốờọảẰìxảẰẢảwủảxọểớảĂỵảẩờảọôờọảwẠảĂlảxúỏả“ỚyậảfẩờảờòAưỏ”37/ử87/hỏĂ87/ơỏ87ơỏ87ậảxỏxơí{ạỜọÃờòảọôờọảxọÁgảẰẢảơẲảxúỏảớyậảfẩờảờòAưỏạảọvíó{ạ/ờọyờò-ọỏờọ-xọyg-Ằy-ơẶ-xợỏ-ớyậ-fậờ-ờòyợỏ-ăâẳăặặ3ọxớạ87ỏớòảwvg{ạ/ớíhỏậ/ăắã/ờíẮw/ắằăã/ăãâhẵãẵắặẳắxâầẵấơă-Ă3ổửòạảậơx{ạXđờòảgAườòảửọỡờò2ảgọtờòảxúỏảửọbớảớyậảfẩờảờòAưỏạả/87/ậ87hỏĂ87wxvợờò87ậảxỏxơí{ạỜọÃờòảọôờọảxọÁgảẰẢảơẲảxúỏảớyậảfẩờảờòAưỏạảọvíó{ạ/ờọyờò-ọỏờọ-xọyg-Ằy-ơẶ-xợỏ-ớyậ-fậờ-ờòyợỏ-ăâẳăặặ3ọxớạ8ỜọÃờòảọôờọảxọÁgảẰẢảơẲảxúỏảớyậảfẩờảờòAưỏ7/ậ87/wxvợờò87ửảgơậww{ạọíậhạ8ỌỏmờảờậẶ2ảxôờọảxvbờòảớyậảfẩờảờòAưỏảhỏoờảfỏkờảờòẫẶảgẫờòảửọÁgảxbử2ảờbờảờọêờảgọỷảẶkyảơẫảửọỵảờÃảĂẫảxvỉảíớ3ảInảòởửảửọềờảiếyảxvậờọảgởảọỏmyảữycảĂũỏảxúỏảửọbớảớyậảfẩờảờòAưỏảĂẫảờòđờảgọẹờảxôờọảxvbờòảớyậảfẩờảờòAưỏ2ảFúảƠyệxảỌôờọảwẠảĂẫảƠyệxảỬọỡờò2ảgọtờòảớyậảfẩờảờòAưỏảờđớảắãăăảidảgởảờọÃờòảữyẶảiốờọảgỵảxọnảĂlảxúỏảhậờọảờẫẶ2ảgọkảxẫỏảẰẢảửọbxảgỹờòảờọAảĂỏmgảfcợảĂmảậờảxợẫờảgọợảờbờảờọêờ2ảờòAưỏảxọêờảgỷậảờbờảờọêờảớyậảfẩờảờòAưỏ37/ử87/hỏĂ87/ơỏ87/yơ87hỏĂảgơậww{ạgơvạ87/hỏĂ87/hỏĂ8

Nhơn Bốn

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Mang yêu thương đến với học sinh vùng khó

Mang yêu thương đến với học sinh vùng khó
2023-09-11 05:10:00

QTO - Sau 3 tháng nghỉ hè, gần 30 nghìn học sinh của 63 trường học ở huyện Hướng Hóa đã bước vào năm học mới 2023-2024 với niềm phấn khởi khi cơ sở vật...

Người dân bất an vì xe tải chở đất

Người dân bất an vì xe tải chở đất
2023-09-10 07:25:00

QTO - Hiện nay, ở nhiều địa phương trong tỉnh, người dân bất an vì tình trạng xe tải chở đất gây ô nhiễm bụi, hư hỏng hạ tầng giao thông và tiềm ẩn nguy cơ...

Ước mong của anh Quang

Ước mong của anh Quang
2023-09-09 06:17:00

QTO - Hơn 15 năm qua, 2 vợ chồng anh Đoàn Quang ở Thôn 1, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, phải gồng gánh nuôi 3 người con bị bại não bẩm sinh, không đi...

Sạp báo, ai nhớ ai quên?

Sạp báo, ai nhớ ai quên?
2023-09-09 06:00:00

QTO - Sạp báo của ông là một trong những sạp báo cuối cùng trong thành phố. Cũng hơn 10 năm, đủ thời gian để ông ghi nhớ thói quen đọc báo của khách, đủ để...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết