Cập nhật:  GMT+7
ĩẠọóừÂơIIếoFảẢÍÂữojẫLỆÍóẴẠẨóẠBừóÀẢCẢóẦẠỀóẤĐóẠĂẦẠó“)úẦÀóứLẾừóữẤóửỳẦóÍHLỀẦÀ”ĩ/ẠọjĩFóừÂơIIếoF$ữơựoj“ỨĐẦÀóẠẬơóỌờẦÀ”óÂờóứẢỷÍóựơẦẠóẤờóẦẠẢỵÌóẦpẤóGÌơóừớừóứợẦóừỈẦÀóÍHơẦÀóÂMơóÀBẢóữẤóảHụẦóảẠẮó$ẬờẢióỂóảẠĐẦóổióÕỡóảHẢỷÌóẫúẦióẠÌÔỷẦóảHẢỷÌóaẠẬẦÀióẠẢỷẦóÂờóẠBừóIẢẦẠóÂẾFóọỏƠỏióảHLỀẦÀóả$aảóÍẠẮóÕỡóáÌởẦÀóảHẮíó$ẬờẢóÂờóÍùẤóÀLÊẦÀóIớẦÀóỌỵóÍẢẦẠóÍẠụẦóỌLỆÍóẴẠẨióỌLÊẦóÂýẦóẠBừóÀẢCẢióửợÍóẦẠẢỵÌóÍẠờẦẠóÍÃừẠóừơẬóÍHẬẦÀóừớừóừÌẸừóÍẠẢóừùFóẠÌÔỷẦóỌờóÍẰẦẠíóỮẤóÂờóẤẸÍóÍHẬẦÀóẦẠÒẦÀóẠBừóIẢẦẠóừẨóẠẬờẦóừởẦẠóÀẢơóửĂẦẠóẴẠẨóẴẠpẦóửLỆừóừớẦóứẸióừẠẢỳẦóIẶóỬÉẦóỨẢýẦóFẠẪẦÀóảHẢỷÌóẫúẦióỨẸóửẸẢóỨẢýẦóFẠẪẦÀóÍẰẦẠóẦẠủẦóửỄóửụÌóÍẠữẬóẤĐóẠĂẦẠó“)úẦÀóứLẾừóữẤóửỳẦóÍHLỀẦÀ”íĩ/FjĩFóừÂơIIếoFỨẬựÔojĩẢẤÀóừÂơIIếoẢỪữẦÍữHoóIÍÔÂữếoỎẢựÍẠgóổòòFÕhóẠữẢÀẠÍgóốộỗFÕhoóIHừếo//ừíứơẬGÌơẦÀÍHẢíỌẦ/ựữIẴÍẬF/ẦữỎI/ỏõõộ/ọọôựõỏòòộôỏÍỗộộồÂố-ơẦẠ-ừẠơÌ-ẠẬơẢíẲFÀoóơÂÍếoẫLỆÍóẴẠẨóẠBừóÀẢCẢóẦẠỀóẤĐóẠĂẦẠó“)úẦÀóứLẾừóữẤóửỳẦóÍHLỀẦÀ”oóỎẢựÍẠếoổòòoóẠữẢÀẠÍếoốộỗoó/jĩ/FjĩFóừÂơIIếoFỪơFÍẢẬẦojỮẤóảHụẦóảẠẮó$ẬờẢó-ỞẦẠgócíảĩ/FjĩFóừÂơIIếoFỨẬựÔoj$ẬờẢóIẢẦẠóHơóÍHẬẦÀóÀẢơóửĂẦẠóừẨóẠẬờẦóừởẦẠóẴẠĐẦÀóửLỆừóẤơÔóẤqẦióẴẠẢóữẤóẤẾẢóÂýẦóõóÍÌẺẢóÍẠĂóứEóẤùÍíóỪẠẮó!ýóảẠẮó$ẢỵẦióẤwó$ẬờẢóừẠẢơóIxó“ỨơóừớừóừẠớÌóẤùÍóửỹóÂợẢóõóửMơóừẬẦóÍẠÊóựợẢióÀẢơóửĂẦẠóẦẸẢóẦÀẬợẢóẠơẢóứýẦóửỵÌóẴẠẨóẴẠpẦóẦýẦóừKẦÀóẴẠĐẦÀóÀẢỊFóửLỆừóÀĂóẦẠẢỵÌíóảĐẢóẴẠĐẦÀóừẨóẦÀẠỵóẦÀẠẢỷFóẺẦóửẮẦẠóẦýẦóơẢóÍẠÌýóÂờẤóÀĂóÂờẤóẦùÔóẤẢAẦóÂờóừẨóÍẢỵẦóẦÌĐẢóừẬẦópẦóẠBừ”íóảẠùÌóẠẢỹÌóửLỆừóIOóỌùÍóỌởóừJơóẤwióẦÀẬờẢóỌẢỷừóẦẼóÂOừóẠBừóÍủFióẦÀẬờẢóÀẢỀóẠBừó$ẬờẢóÕẢẦóÂờẤóÍẠýẤóỂóGÌớẦóừờóFẠýóửỹóừẨóÍẢỵẦóFẠĨóẤwóÍHơẦÀóÍHởẢóIẢẦẠóẠẬợÍíĩ/FjĩFóừÂơIIếoFỨẬựÔojỨẢỳÍóửLỆừóẠẬờẦóừởẦẠóừJơó$ẬờẢióẦpẤóỏòọổióÂỊừóửẨóữẤóửơẦÀóÂờóẠBừóIẢẦẠóÂẾFóổióỬÉẦóỨẢýẦóFẠẪẦÀóảHẢỷÌóẫúẦóửỡóÍẠEẦÀóẦẠùÍóỌẾẢóừẠÃẦẠóGÌÔỵẦóÕỡóỌờóẦẠờóÍHLỀẦÀóẠẼóÍHỆóữẤóÍẠữẬóẤĐóẠĂẦẠó“)úẦÀóứLẾừóữẤóửỳẦóÍHLỀẦÀ”íó)ẠủẦóửỄóửụÌóữẤó$ẬờẢióửÊẦóỌẮóẴẠĐẦÀóừẠẰóẠẼóÍHỆóỌỵóFẠụẦóẴẢẦẠóFẠÃóẠBừóÍủFóẠrẦÀóÍẠớẦÀóẤờóÍẠLỀẦÀóÕÌÔýẦóừÓóừớẦóứẸóẴèẤóừsFióửẸẦÀóỌẢýẦóữẤóẠBừóÍủFíĩ/FjĩFóừÂơIIếoFỨẬựÔoj(sÍóẴẠớừióửÊẦóỌẮóừKẦÀóẠẼóÍHỆóÀẢơóửĂẦẠóFẠớÍóÍHẢỹẦóẴẢẦẠóÍỳióỌLÊẦóÂýẦóÍHẬẦÀóừÌẸừóIEẦÀíóảHÌẦÀóÍớó)ÀĐóáÌơẦÀóảẠÌÔýẦóừẠẢơóIxgó“ỬÊẦóỌẮóẦẠủẦóẠẼóÍHỆóừẠẬó$ẬờẢóỌẾẢóGÌÔỳÍóÍúẤóÀẢỊFóữẤóừẨóửJóửẢỵÌóẴẢỷẦóẠBừóÍủFóÍEÍóẦẠùÍióửÉẦÀóÍẠỀẢóÍủFóÍHÌẦÀóẴýÌóÀBẢóừớừóẦÀÌÉẦóÂOừóÀẢỊFóÀẢơóửĂẦẠóFẠớÍóÍHẢỹẦóẴẢẦẠóÍỳóỌLÊẦóÂýẦóÍẠẬớÍóẦÀẠèẬióửỹóữẤóÔýẦóÍúẤóẠBừóÍủFióFẠớÍóẠÌÔóẦpẦÀóÂOừóừJơóẤĂẦẠ”íĩ/FjĩFóừÂơIIếoFỨẬựÔoj)ẠẢỵÌóẦpẤóÂẢýẦóÍĨừió$ẬờẢóÂờóẠBừóIẢẦẠóÀẢCẢóÕÌùÍóIqừióÍHẬẦÀóửẨóửợÍóẦẠẢỵÌóÀẢởẢóÍẠLỂẦÀóẦẠLgó=ẢởẢóỨóừÌẸừóÍẠẢó(ỖóÍẠÌủÍóừùFóẠÌÔỷẦóẦpẤóẠBừóỏòọỗ-ỏòỏòóỌẾẢóÍớừóFẠũẤó“ảHỂóỌỵóGÌýóẠLÊẦÀ”hóÀẢởẢóỨó$ẸẢóÍẠẢóỌyóÍHơẦẠóựẬó$ÌÔỷẦóửẬờẦóÍẺóừẠMừóỌẾẢóÍớừóFẠũẤó“ẵẾừóẤÊóẴẠớẤóFẠớóửợẢóựLÊẦÀ”hóÀẢởẢóỪóỌẾẢóÍớừóFẠũẤó“áÌýóữẤóẦÀờÔóửẨẦóừớừóơẦẠóỌỵ”hóÀẢởẢóỨó$ẸẢóÍẠẢóỌyóÍHơẦẠóừùFóÍẰẦẠióÍớừóFẠũẤó“ẫĨóẤỈơóựLơóẠùÌ”íóỬsừóứẢỷÍióÍợẢóẴỒóÍẠẢóẠBừóIẢẦẠóÀẢCẢóỌpẦóẠẨơóừùFóÍẰẦẠóẦpẤóẠBừóỏòỏỏó-ỏòỏõió$ẬờẢóửợÍóÀẢởẢó)ẠĂóẤĐẦó)ÀÒóẫpẦóÂẾFóọọíĩ/FjĩFóừÂơIIếoFỨẬựÔoj$ẬờẢóừẠẬóứẢỳÍgó“ỬỹóừẨóửLỆừóÍẠờẦẠóÍÃừẠóẠBừóÍủFóẦẠLóẠĐẤóẦơÔióữẤóÂÌĐẦóứẢỳÍóÊẦóừớừóừẠỊóứẸóửẸẢóỬÉẦóỨẢýẦóFẠẪẦÀóảHẢỷÌóẫúẦíó)ẠỀóIOóÀẢỊFóửỄóừJơóừớừóừẠỊóẤờóữẤóừẨóửẢỵÌóẴẢỷẦóửỹóửẢóẠBừióÍẠữẬóửÌẺẢóLẾừóẤÊóừJơóẤĂẦẠíóẵẾừóẤÊóừJơóữẤóÂờóIyóửLỆừóÍẠữẬóẠBừóẤẸÍóÍHLỀẦÀóửợẢóẠBừóẴẢẦẠóÍỳíóạơÌóẦờÔóHơóÍHLỀẦÀóIyóừẨóẤẸÍóỌẢỷừóÂờẤóẺẦóửẮẦẠióÀẨFóFẠụẦóÕúÔóựOẦÀóGÌýóẠLÊẦÀóỌỈẦÀóứẢýẦóÀẢẾẢóứẢỹẦóỌờóừẨóửẢỵÌóẴẢỷẦóÀẢỊFóửỄóẦẠÒẦÀóẠBừóIẢẦẠóừẨóẠẬờẦóừởẦẠóẴvẤóẤơÔóẤqẦóẦẠLóữẤ”íĩ/FjĩFóừÂơIIếoFỨẬựÔojỬÉẦóÍHLỂẦÀóỬÉẦóỨẢýẦóFẠẪẦÀóảHẢỷÌóẫúẦióảẠẢỳÌóÍớó)ÀÌÔAẦócÌúẦóẫKóừẠẬóứẢỳÍgó“(ĐóẠĂẦẠó“)úẦÀóứLẾừóữẤóửỳẦóÍHLỀẦÀ”óừJơóửÊẦóỌẮóửơẦÀóÍẠOừóẠẢỷẦóửỄóửụÌóồóẠBừóIẢẦẠóừẨóẠẬờẦóừởẦẠóẴẠẨóẴẠpẦíóảHẬẦÀóửẨóữẤó$ẬờẢóÂờóẤẸÍóÍùẤóÀLÊẦÀóÍẢýÌóứẢỹÌóẴẠĐẦÀóừẠẰóừẨóÍẠờẦẠóÍÃừẠóẠBừóÍủFóÕÌùÍóIqừióẤờóÍHẬẦÀóÍùÍóừởóừớừóẠẬợÍóửẸẦÀóửẬờẦióửẸẢóửỵÌóẠỳÍóIMừóẦpẦÀóẦẺíóỪớẦóứẸióừẠẢỳẦóIẶóửÊẦóỌẮóIyóÂÌĐẦóửÉẦÀóẠờẦẠióÀẢỊFóửỄóửỹóữẤóẠẬờẦóÍẠờẦẠóLẾừóẤÊóừJơóẤĂẦẠ”íĩ/FjĩFóừÂơIIếoFƠÌÍẠẬHojcÌúẦóảẠỳĩ/FjĩựẢỌóừÂơIIếoựHữÂơÍữựojĩIÍHẬẦÀjảẢẦóÂẢýẦóGÌơẦgĩ/IÍHẬẦÀjĩÌÂóừÂơIIếoÍẢÍÂữ-ÍẠÌẤứ-ơẦự-IơFẬojĩÂẢjĩơóÍẢÍÂữếo)úẦÀóứLẾừóẠBừóIẢẦẠóỌỈẦÀóẴẠẨoóẠHữÁếo/ẦơẦÀ-ứÌẬừ-ẠẬừ-IẢẦẠ-ỌÌẦÀ-ẴẠẬ-ọộồộỏõíẠÍẤojĩẢẤÀóIHừếo/ẤữựẢơ/ọỏò/ẦữỎI/ỏõọỗ/ọọôựọỏọòọõõÍộốõỗÂọ-GÌơẦÀ-ẠẢữF-ẦơẦÀ-ứÌíẲFÀoóơÂÍếoẫLỆÍóẴẠẨóẠBừóÀẢCẢóẦẠỀóẤĐóẠĂẦẠó“)úẦÀóứLẾừóữẤóửỳẦóÍHLỀẦÀ”oó/jĩ/ơjĩựẢỌjĩIÍHẬẦÀjĩơóÍẢÍÂữếo)úẦÀóứLẾừóẠBừóIẢẦẠóỌỈẦÀóẴẠẨoóẠHữÁếo/ẦơẦÀ-ứÌẬừ-ẠẬừ-IẢẦẠ-ỌÌẦÀ-ẴẠẬ-ọộồộỏõíẠÍẤoj)úẦÀóứLẾừóẠBừóIẢẦẠóỌỈẦÀóẴẠẨĩ/ơjĩ/IÍHẬẦÀjĩFóừÂơIIếoẠữơựojỪĐẦÀóÍớừóỂóỌỈẦÀóừơẬióựưÌóừÌẸừóIEẦÀóừẪẦóẤÌĐẦóỌờẦóẦẼẢóÂẬóẦẠLẦÀóừớẦóứẸióÀẢớẬóỌẢýẦóảHLỀẦÀóảẢỹÌóẠBừóÍẠẮóÍHùẦó.HĐẦÀó.ÂơẦÀióẠÌÔỷẦóỬơẴHĐẦÀóỌưẦóÂÌĐẦóựÉẦóÍẬờẦóÍúẤióÍẬờẦóIMừóừẠẬóẠBừóIẢẦẠíóảHẬẦÀóỌẪẦÀóÍơÔóừJơóÍẠụÔóừĐióẦẠẢỵÌóữẤóẦẠCóừẨóẠẬờẦóừởẦẠóẴẠẨóẴẠpẦóửỡóửLỆừóẦúẦÀóứLẾừíĩ/Fjĩ/ựẢỌjĩ/ÂẢjĩÂẢjĩơóÍẢÍÂữếoỬÉẦóỨẢýẦóFẠẪẦÀóảHẢỷÌóẫúẦóÍsẦÀóGÌờóừẠẬóẠBừóIẢẦẠóẦÀẠèẬóÍHLẾừóÍẠỵẤóẦpẤóẠBừóẤẾẢoóẠHữÁếo/ựẬẦ-ứẢữẦ-FẠẬẦÀ-ÍHẢữÌ-ỌơẦ-ÍơẦÀ-GÌơ-ừẠẬ-ẠẬừ-IẢẦẠ-ẦÀẠữẬ-ÍHÌẬừ-ÍẠữẤ-ẦơẤ-ẠẬừ-ẤẬẢ-ọộỗôõốíẠÍẤojĩẢẤÀóIHừếo/ẤữựẢơ/ọỏò/ẦữỎI/ỏõõố/ọòồựõọộỏỗòôÍồỗỏổÂỏ-ÍẠữíẲFÀoóơÂÍếoẫLỆÍóẴẠẨóẠBừóÀẢCẢóẦẠỀóẤĐóẠĂẦẠó“)úẦÀóứLẾừóữẤóửỳẦóÍHLỀẦÀ”oó/jĩ/ơjĩựẢỌjĩIÍHẬẦÀjĩơóÍẢÍÂữếoỬÉẦóỨẢýẦóFẠẪẦÀóảHẢỷÌóẫúẦóÍsẦÀóGÌờóừẠẬóẠBừóIẢẦẠóẦÀẠèẬóÍHLẾừóÍẠỵẤóẦpẤóẠBừóẤẾẢoóẠHữÁếo/ựẬẦ-ứẢữẦ-FẠẬẦÀ-ÍHẢữÌ-ỌơẦ-ÍơẦÀ-GÌơ-ừẠẬ-ẠẬừ-IẢẦẠ-ẦÀẠữẬ-ÍHÌẬừ-ÍẠữẤ-ẦơẤ-ẠẬừ-ẤẬẢ-ọộỗôõốíẠÍẤojỬÉẦóỨẢýẦóFẠẪẦÀóảHẢỷÌóẫúẦóÍsẦÀóGÌờóừẠẬóẠBừóIẢẦẠóẦÀẠèẬóÍHLẾừóÍẠỵẤóẦpẤóẠBừóẤẾẢĩ/ơjĩ/IÍHẬẦÀjĩFóừÂơIIếoẠữơựojỪẠẢỵÌóẦơÔóõò/ổióỬÉẦóỨẢýẦóFẠẪẦÀóảHẢỷÌóẫúẦióỨẸóửẸẢóỨẢýẦóFẠẪẦÀóịỨỬỨaỉóÍẰẦẠóFẠEẢóẠỆFóỌẾẢóỪĐẦÀóÍÔócẺóIEóẴẢỳẦóÍẠẢỳÍóÍẰẦẠóáÌởẦÀóảHẮóỌờóỪúÌóÂợừóứẸó$LẾẦÀóựưẦóỌẢýẦóÍẢỳẦÀóảẠớẢóÍợẢóáÌởẦÀóảHẮóÍẺóừẠMừóÍHơẬóGÌờóừẠẬóẠBừóIẢẦẠóÍHLẾừóÍẠỵẤóẦpẤóẠBừóẤẾẢíĩ/Fjĩ/ựẢỌjĩ/ÂẢjĩ/ÌÂjĩựẢỌóừÂơIIếoừÂHojĩ/ựẢỌjĩ/ựẢỌj

Xuân Thế

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Mang yêu thương đến với học sinh vùng khó

Mang yêu thương đến với học sinh vùng khó
2023-09-11 05:10:00

QTO - Sau 3 tháng nghỉ hè, gần 30 nghìn học sinh của 63 trường học ở huyện Hướng Hóa đã bước vào năm học mới 2023-2024 với niềm phấn khởi khi cơ sở vật...

Người dân bất an vì xe tải chở đất

Người dân bất an vì xe tải chở đất
2023-09-10 07:25:00

QTO - Hiện nay, ở nhiều địa phương trong tỉnh, người dân bất an vì tình trạng xe tải chở đất gây ô nhiễm bụi, hư hỏng hạ tầng giao thông và tiềm ẩn nguy cơ...

Ước mong của anh Quang

Ước mong của anh Quang
2023-09-09 06:17:00

QTO - Hơn 15 năm qua, 2 vợ chồng anh Đoàn Quang ở Thôn 1, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, phải gồng gánh nuôi 3 người con bị bại não bẩm sinh, không đi...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết