Cập nhật:  GMT+7
4bqncsOpxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSCLHPhurLGsOG7kWThuq1S4bqqw4Hhu6txxJFS4but4buF4bqvxJEmcmzhu6vEkeG7jeG7t8SRxalyw7Phu6vEkeG7j23EgsSR4buH4bqzZWVlxJHGsHPhu53hurTEkcOJ4buL4buPxJHhurpz4burxJHEgnLhu6/hu6tx4bq3xJHhu49yw73hu6txxJHhu43hu6Phu6tyxJHDiXPGoeG7qcSRw7Xhu4XEkeG7q+G7t3PEkeG7j+G6puG7j+G6py9yw6nhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEglLhu5Hhu4XDtWThuq1S4bq04bq84buj4burxJFS4bqqw4Hhu6txxJFS4but4buFxJHDiUPhu4XEkeG6ruG6tOG6vOG7m+G6ssSRw7TDuuG7q3LEkcSCcmzhu6vEkeG7jeG7t8SR4buH4bqzZWVlxJHGsHPhu53hurTEkcOJ4buL4buPxJHhurpz4burxJHDtOG7n8SR4bqyc8ah4bupxJHEgnLhu6/hu6txxJHFqXLDs+G7q8SR4buPbcSCxJHEgnLhu6/hu6tx4bq3xJHhu49yw73hu6txxJHhu43hu6Phu6tyxJHDiXPGoeG7q8SRw7Xhu4XEkeG7q+G7t3PEkeG7j+G6puG7j8SRw6Iww5Xhu6rhu47huqXEkeG6suG6sMah4burxJHDtGfhu6vEkeG6suG6sGzhurThurfEkeG7jeG7r8SR4burw6zhu6nEkeG6uWXhurnDqeG6s+G6py/EguG6reG6p+G6suG7heG7jcaw4buRxJHhurbhurLhurzGsOG7kcOhZOG7qeG7heG6sHFz4bur4bqv4bq5xILhurrEkeG7heG6tOG6suG7sWThuq3huqfhurLhurDhuq3huqfhurLDteG6reG6p3Phu6lxxJHhurbhurDhu4/DoWQvL+G7j+G6s+G7jeG7heG7seG6ruG6tOG7heG7q3HhurLhurBz4bqzw4nhu6svw7Xhu5HhurbFqeG6suG7scSCL+G7q+G7keG6uOG6ti/hurnDqeG6ucOpL+G6veG7h8O14bq5w6nhu4PhurvDqeG6u8Oq4bqyw6nDquG7geG7h+G6ueG6vcaww6nhurPhu6fEgnFkxJEv4bqt4bqnL+G6ssO14bqt4bqnL+G6suG6sOG6reG6p+G6suG6sOG6reG6p+G6ssO14bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq3hu6px4bqqw4BzxJHDtWzhu6vEkeG7j3LhuqzEkcO04bu14burccSR4bqyc8ah4bq0xJHDtOG7teG7j+G6t8SRxalyxJDEkeG6suG6sOG6pOG7q3HEkeG7j3LhurThu7Phu6vEkeG6suG6sGhzxJHEgnLhu6/hu6txxJHhu49yw73hu6txxJHDtcO64buPcsSR4buN4buj4burcsSR4bqy4bqwxqHhu6vEkcO0Z+G7q8SRcXPhu4XEkeG6tsOC4buPLcSRSeG7q3Lhuq/EkeG7jHThu49yxJHGr3PGoeG7q+G6py/EguG6reG6py/hurLDteG6reG6py/hurLhurDhuq3huqcv4bqy4buF4buNxrDhu5Hhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6rSxoc8SRcuG6tOG6vOG7o+G7q8SRUuG6qsOB4burccSRUuG7reG7heG6t8SR4bqyQ8SR4burcWfhurzEkcOp4bq5L+G6vS/hurll4bq5w6nEkcO04bub4burxJHhu6vhu4XhurzhurfEkcO1w7rhu49yxJHhu43hu6Phu6tyxJEww5Xhu6rhu47EkcO0w63EkeG6umnhurzEkeG6sOG7hcSR4bqyaHPEkeG6u8OqxJFy4bu1xJHhurJy4bq04bu14buPxJHDqsSR4bq6w63hurfEkeG6snLDusSR4bqy4bqwbeG7q8SR4buP4bqs4buFxJFy4bq04bq84buj4bur4bq3xJHGsGfhu6nEkcOpZcOqxJHhu4/hu7Hhu6vEkeG6suG6sGzhurThurfEkeG7jeG7r8SR4bup4buL4buPxJHhu43hu6Phu6ty4bqzxJFSc+G7o+G7q8SR4bur4buF4bq84bq3xJHDqsSR4bq6w63hurfEkeG6snLDusSR4bqy4bqwbeG7q8SR4bqy4bqwxqHhu6vEkcO0w7rhu4XEkeG7jWfhu6vEkXLhurThurzhu6Phu6vEkVLhuqrDgeG7q3HEkVLhu63hu4XEkcO0w63EkeG7j3nhu6txxJHhu43DvcSRw7XDuuG7j3LEkeG7jeG7o+G7q3LEkTDDleG7quG7jsSR4bqy4bqwxqHhu6vEkcO0Z+G7q8SR4bqy4bqwbOG6tMSR4buN4buvxJFx4buz4bupxJHhu49m4buPxJHhurrDrcSRUuG6qsOB4burccSRJnLhuqThu6tx4bq3xJFS4bqqw4Hhu6txxJHGr3Phu6ty4bq3xJFS4bqqw4Hhu6txxJHGr2/EguG6t8SRUuG6qsOB4burccSRO0Hhu6vEkcOJZ8SR4bqycsO6xJHhurLhurBt4burxJHFqHLhu5HEkTvhu4Xhu6ty4bqzxJHDlOG7n8SR4buPcuG6rMSRw7Thu7Xhu6txxJHEgnLhu6/hu6tx4bq3xJHhu49yw73hu6txxJHDtcO64buPcuG6t8SRxanDusSCxJHhurJyw4BzxJHhurJzxqHhu6nEkcSCcuG7r+G7q3HEkcWpcsO94burccSR4buPcuG7m+G6t8SR4buN4buF4buxxJHDiWzhurzEkeG7t8SRw7XDuuG7j3LhurfEkcWpcnnhu6txxJHDtOG7n8SRw7XDuuG7j3LEkeG7jeG7o+G7q3LEkcSCcmbhurLEkeG6tnPhu6tyxJHDiWfEkcawbOG6vMSRxrDhu4Xhu6vhurfEkXLhurThurzhu6Phu6vEkVLhuqrDgeG7q3HEkVLhu63hu4XEkeG6ruG6tOG6vOG7m+G6ssSRw7TDuuG7q3LEkcSCcmzhu6vEkeG7jeG7t8SR4buH4bqzZWVlxJHGsHPhu53hurTEkcOJ4buL4buPxJHhurpz4burxJEww5Xhu6rhu47EkcO04bufxJHhurJzxqHhu6nEkcSCcuG7r+G7q3HEkcWpcsOz4burxJHhu49txILhurfEkeG6suG6sOG7seG7q3HEkcO04butxJHhu6tx4bq04buz4burxJHhu6txbOG7q8SR4bq2ZuG7j3LEkeG6ssO54burcsSRcuG7ucSR4bqy4bqw4bqgxJHhur3hurNlZWXEkcawc+G7neG6tOG6t8SR4burcWzhu6vEkeG6tmbhu49yxJFy4bq04bq84buj4burxJFy4bu5xJHhurLhurDhuqDEkeG6veG6s2VlZcSRxrBz4bud4bq04bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq0u4buM4buqw5XEkXLhurThurzhu6Phu6vEkVLhuqrDgeG7q3HEkVLhu63hu4XEkeG6vMah4bq0xJHhu49u4bq0xJHhu49m4buPxJHEgnLhu6/hu6tx4bq3xJHhu43hu4Xhu6vEkcawc8ah4burxJHhuq7hurThu4Xhu6vEkeG7j+G6pOG7q3HEkeG7j2bhu4/EkcO0w7rhu4XEkcSCcuG6qkHhu6txxJHhurJvxILEkeG6suG6sOG6tOG7q3HEkeG7j3LDucSRw7Ro4buxxJHhurJzxqHhu6nEkcSCcuG7r+G7q3HEkeG7q3Lhu4Xhu6tyxJFxduG7q+G6t8SRw7Rp4bupxJHhu41p4buxxJHhurJz4bub4burxJHDtOG7teG6t8SRw7TDguG7q3HEkeG6snLDgHPEkXFz4buF4bur4bqzxJEsckThu4/EkXJz4buj4burxJHhurLDveG6ssSR4buPeeG7q3HEkeG6smbhu4/EkXFzZuG7qcSR4bq2ZuG6suG6t8SR4bqycuG7keG7scSRw7V4c8SRw7Rn4burxJFxc+G7hcSR4bq2w4Lhu4/EkeG6tuG7heG6tMSRxalyc8SR4bqyc8ah4bup4bqzxJEwc+G7o+G7j8SR4bqyc8ah4bupxJHEgnLhu6/hu6txxJHhu49u4burxJHhurLhurRs4burxJHhurJy4bqsxJHhurJy4buR4buxxJHhu6tx4bq04bq8xqHhu6vEkeG6suG7i+G7j+G6r8SRLHPGoeG7qcSRw4nhu4vhu4/EkeG6unPhu6vEkeG7j3Lhu7HEkcO0Z+G7q8SR4bqy4bqwbOG6tOG6t8SR4buN4buvxJHhu4/huqzhu4XEkeG7j2bhu4/EkXLhu7XEkeG6smhzxJHhurJyeeG7qy/hurrhu63hu6nEkeG7j3Lhuqrhu4XEkeG7j+G7rcSRw7XDuuG7j3LEkeG6suG6sOG6qsOB4buP4bq3xJHhurbhu4XhurTEkcO04butxJHhurJzxqHhu6nEkcOJ4buL4buPxJHhurpz4burxJHhu49y4buxxJHDtGfhu6vEkeG6suG6sGzhurThurfEkeG7jeG7r8SRxalyd+G7kcSR4bupaOG7q3LEkeG7j+G6rOG7hcSR4buPZuG7j8SRcuG7tcSR4bqyaHPEkeG6snJ54burL+G6uuG7reG7qcSRw7TDrcSR4buP4butxJFxc+G7hcSR4bq2w4Lhu4/EkeG7jcO6xJHhu43hu6Phu6ty4bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq0sc8ah4bupxJHhu43hu4Xhu7HEkcOJbOG6vMSR4bqyQ8SR4burceG7sWdzxJHDiWfhu7HhurfEkWbEgsSR4bq2ZuG6ssSR4buPZuG7j8SRcuG7tcSR4buP4butxJHDtcO64buPcuG6scSR4buNaeG7scSRw7Rp4bupxJHhurLhurThurzhu6PhurLEkcO0w71zxJHhurLhurBm4burcsSRxrBn4bupxJHhu6tyc+G7oeG7qcSR4buPcuG7k+G7scSRcXNF4buFxJHhu49m4buPxJFy4bu14bq3xJHFqXLhurTEkcOJROG7j8SRxalyc8SR4bqy4bu3xJHhu49yQuG7j8SR4bqyc8ah4bupxJHDieG7i+G7j8SR4bq6c+G7q+G6scSR4bqyckThu4/EkXJz4buj4burxJHhu41p4buxxJHhuq7hurRp4bur4bq3xJHhurbEkMSRw7Xhuqbhu6txxJHDieG7i+G7j8SR4bq6c+G7q8SRw4lnxJHhurJzxqHhu6nEkcSCcuG7r+G7q3HEkeG6snLhu5Hhu7HEkcO0w4Lhu6txxJFy4bqqw4Hhu6txxJHDtcOy4burxJHhu4/huqzhu4XEkeG7q3JnxJHhurZp4burxJHhurrhurRt4bqyxJHDiWfEkeG7j0HEkeG6ruG6tOG7heG7q8SR4buPcuG6tOG6vMah4burxJHhu6l54bur4bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq0scsOAc8SRcXPhu4Xhu6vEkeG6snPGoeG7qcSRxIJy4buv4burccSR4bqyQ8SR4burcWfhurzEkcOp4buHxJEtxJHhurvDqS/Dqi/hurll4bq5w6nhurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6reG7jHThu49yxJHGr3PGoeG7q+G6py/EguG6rQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khởi công xây dựng nhà Từ bi

Khởi công xây dựng nhà Từ bi
2021-05-25 19:31:25

QTO - Nhân dịp lễ Phật đản năm 2021- Phật lịch 2565, ngày 25/5/2021 Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Triệu Phong đã tổ chức lễ đặt đá xây dựng nhà Từ bi...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết