Cập nhật:  GMT+7
4bqh4buZw6LhurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu7jhu5Xhu7lwa+G6t+G6o+G7iOG7meG6ouG6s2rhu6ly4buTOOG6s+G7ueG7l+G7ieG7meG6s+G7ieG6tuG7ieG6s+G7ueG7mWVz4bqz4buTeeG6s8OCxILhu69y4buT4bqzceG6v+G7iTjhurPhu5nhu7HhurPhu7nhu7V34bqzcuG7mcOp4bqzamhB4bqz4bu5xILhurPhu7nhu7Xhu5XDtXLhurPhu6Hhu5nEkeG7leG6s+G7ueG7meG6tuG7ieG6s+G7meG7leG7j3LhurPEqeG6tuG6s2Vy4bqzxKlB4bqzcOG7m+G7ieG7meG6s+G7ueG7tcOzcuG6s2rhu5vEkeG6s+G7i8OpcuG6s+G7ueG7nXLhu5nhuqEv4buZw6LhuqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7mGvEkcSp4bq34bqjSnThurNww6nhurPhu4nhu5nhu53hurNq4bq5c+G6s+G7ieG6osSR4bqzw53hu5l04bqz4buI4buZ4bqi4bqz4bu54bub4buJ4buZ4bqzQOG7ilLEqOG6s+G7ueG7nXLhu5nhurPhu5hzw6ly4buT4bqzUsSRceG6s+G7ueG6ueG7leG6s+G7iUHhu6nhu4nhurPhu5nDusO94bqzw4Lhu6/hu5XhurPhu7jhu6vhurPhu4nhu6dy4buT4bqz4bu5ZeG7ieG6s3Dhu5XDs3LhurNy4buTw6ly4buZ4bqz4buJ4bqixJHhurPhu7nhu51y4buZ4bqzasO14bqz4buT4buV4bq74buV4bqz4buzQeG6rMOy4bu54bqzw4LEguG7r3Lhu5PhurNx4bq/4buJ4bqzw4LDqeG6s+G7meG7seG6s+G7ueG7tXfhurNy4buZw6nhurNqaEHhurPhu7nEguG6s+G7ueG7teG7lcO1cuG6s+G7oeG7mcSR4buV4bqz4buJZeG7ieG6s8Sp4bq24bqzZXLhurNqaEHhurPhu7nEguG6s8SpQeG6s3Dhu5vhu4nhu5nhurPhu7nhu7XDs3LhurNq4bubxJHhurPhu4vDqXLhurPhu7nhu51y4buZ4bqz4bu3ZXLhu5PhurNyxJHhuqzhurPhuqXhuqkv4bqpL+G6peG6teG6pcOiOeG6oS/DveG6o+G6oeG7ucSR4buLcGvhurPhu7fhu7nhuqxwazDhurdxxJHhu7Xhu5Phu5VyNuG6pcO94bqm4bqzxJFB4bu5c+G6t+G6o+G6oeG7ueG7teG6o+G6oeG7ucSp4bqj4bqh4buVceG7k+G6s+G7t+G7teG7iTDhurcvL+G7iTnhu4vEkXPhu7NBxJFy4buT4bu54bu14buVOcOCci/EqWvhu7fhu6Hhu7lzw70vcmvhuqThu7cv4bqlw6LhuqXDoi/huq1jxKnhuqXDouG6peG6teG6p+G6p+G6q+G7ucOi4bqpYmPDouG6rXDDojnhu5/DveG7k+G6t+G6sy/huqPhuqEv4bu5xKnhuqPhuqEv4bu54bu14bqj4bqh4bu54bu14bqj4bqh4bu5xKnhuqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o8Od4buZdOG6s+G7iOG7meG6ouG6s+G7ueG7m+G7ieG7meG6s0Dhu4pSxKjhurPhu7nhu51y4buZ4bqz4buYc8OpcuG7k+G6s1LEkXHhurPhuqzDs0HhurPhu4loQTjhurNqxanhu5XhurPDguG7r+G7leG6s+G7iWXhu4nhurPEqeG6tuG6s2Vy4bqz4buh4buZ4buncuG7k+G6s+G7iXThurPhu5lz4buH4buJ4bqz4buh4buZ4buncuG7k+G6s+G7iXVy4bqz4buh4buZ4bq74bqzcsOqcuG7k+G6s+G7ueG7teG7lcO1cuG6s+G7oeG7mcSR4buV4bqz4bu54buZxqHhurNq4buN4bqzcuG7k+G7meG7m+G6s+G7iWfDveG6s+G7iXThurPhu7nhu5nDrXHhurPhu7NB4bqs4buNcuG6s+G7ieG7mWdx4bqzxKnhuq7hu7nhurPEqeG6tuG6s2Vy4bqzLeG6s+G6unLhu5k24bqz4bu44bu1aHLhurPhu7hB4bqs4buNcuG6oS/DveG6o+G6oS/hu7nEqeG6o+G6oS/hu7nhu7XhuqPhuqEv4bu5xJHhu4twa+G6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqjw53hu5l04bqz4buI4buZ4bqi4bqz4bu54bub4buJ4buZ4bqzQOG7ilLEqOG6s+G7ueG7nXLhu5nhurPhu5hzw6ly4buT4bqzUsSRceG6s3Lhu5lncuG6s3Hhurly4buZOOG6s+G7s0HEkXLhurNq4buVw7Vx4bqz4buJ4bqixJHhurPhu7nhu51y4buZ4bqzcMOp4bqz4bu3b+G6s+G7ueG6uXPhurNq4buV4buNQeG6s+G7oeG7leG7j3LhurPhu7nFqeG7leG6s2rEkeG6s2rDteG6s3Lhu5nDqeG6s2poQeG6s+G7ucSC4bqz4bu54bu14buVw7Vy4bqz4buh4buZxJHhu5XhurPhu7nhu5nhurbhu4nhurPhu5nhu5Xhu49y4bqz4buJZeG7ieG6s8Sp4bq24bqzZXLhurNqaEHhurPhu7nEguG6s8OC4buN4bqzxKlB4bqzcOG7m+G7ieG7meG6s8OC4buv4buV4bqzw73hu5nEguG7rXLhu5PhurPhu4nhu5lmceG6s+G7mcOp4buV4bqz4buZdcSR4bqzcHfhu5XhurPhu5fhu4nhu5nhurPhu5Phu5XhurTEkeG6s+G7iWXhu4nhurPhu4vDs3I54bqz4bu4QeG6rOG6s3Lhu5nhu5XDs3I44bqz4bu54budcuG7meG6s+G7icODcuG7k+G6s+G7t2/hurPhu6Hhu5XDs3LhurPhu7NB4bqsw7Lhu7nhurPhuqbhurLhurNw4bqoOOG6s+G7ueG7mUHhurPhu5nGsOG7leG6s+G7ieG7meG6ouG6s+G7ueG7tcSC4butcuG7k+G6s2poQeG6s+G7ucSC4bqzasWp4buV4bqz4buJZeG7ieG6s8Sp4bq24bqzZXLhurPhu6Hhu5nhu6dy4buT4bqz4buJdOG6s+G7oeG7meG6u+G6s3LDqnLhu5PhurPhu7nhu5nhurbhu4nhurPhu5nhu5Xhu49yOeG6s+G7iGXhu4nhurPhu7d4OOG6s3Lhu5PDqXLhu5k44bqzauG7m8SR4bqzw73hu5nEguG7rXLhu5PhurPhu4nhu5nhuqLhurNq4bupcuG7kzjhurPhu7nhu5fhu4nhu5nhurPhu4nhurbhu4nhurPhu7nhu5llc+G6s+G7k3nhurPDgsSC4buvcuG7k+G6s3Hhur/hu4k44bqz4buZ4bux4bqz4bu54bu1d+G6s3Lhu5nDqeG6s2poQeG6s+G7ucSC4bqz4bu54bu14buVw7Vy4bqz4buh4buZxJHhu5XhurPhu7nhu5nhurbhu4nhurPhu5nhu5Xhu49y4bqzxKnhurbhurNlcuG6s8OC4buN4bqzxKlB4bqzcOG7m+G7ieG7mTnhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o0rFqeG7leG6s8OC4buv4buV4bqz4bu44bur4bqz4buJ4buncuG7k+G6s+G7uWXhu4nhurNw4buVw7Ny4bqzcuG7k8OpcuG7meG6s+G7ieG6osSR4bqz4bu54budcuG7mTjhurPDneG7mXThurPhu4jhu5nhuqLhurPhu7nhu5vhu4nhu5nhurNA4buKUsSo4bqz4bu54budcuG7meG6s+G7k+G7lcSRc+G6s+G7tnjhurPhu7jDqeG7leG6s3Lhu5NB4bqsw7Ny4bqzw4LDqeG6s1Hhu6fhu5XhurPhu7nhu7XEgnZy4buT4bqz4bqmZuG6rOG6s8Sp4bq2cuG7k+G6s+G7s0HhuqzhurPhu4nhu5nDsuG6s3DDqXHhurPDguG7leG7j+G7iTjhurPhu7nhu7VzcuG7k+G6s2p0OOG6s+G7iWhy4bqz4buJ4buZw4HhurPhu7nhu7XDunLhu5PhurNqw7Jy4bqz4buJxJFx4bqz4buhw7Lhu7nhurPhu7nhu7Vl4buJ4buZ4bqzcuG7meG7leG7j3HhurPhu5Phu5XhurTEkeG6s+G7iWXhu4nhurPhu7d4OOG6s3Lhu5PDqXLhu5k44bqz4buJ4buZ4buXcuG7meG6s+G7s0Hhuqzhu41y4bqzauG7m8SR4bqzw73hu5nEguG7rXLhu5PhurPDgsOp4bqzcuG7mcOp4bqzamhB4bqz4bu5xII54bqz4buS4buVxJFz4bqz4bu2eOG6s+G7oMOy4bqz4buZc+G6ueG7ieG7meG6s8OCw6nhurNKaEHhurPhu7nEguG6s3Lhu5Phu5nhu5XDs3LhurPhu4nhuq5BOOG6s8O94buZxanhu5XhurPhu5l3w73hurPDguG7r+G7leG6s+G7iWXhu4nhurPhu7d4OOG6s3Lhu5PDqXLhu5nhurPhu7nhu5nFqXLhu5PhurNy4buZZ+G7ueG6s+G7s0HhuqzhurPhu7nhu7XGoXLhu5k44bqz4bu54buZ4bqi4bqz4bu54bqg4buJ4bqzamhB4bqz4bu5xILhurNqw7XhurPhu7nhurlz4bqz4bu54buZQWly4bqzcHfhu5XhurPhu4nhu5lz4bqzcuG7mcOp4bqzamhB4bqz4bu5xII54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqPhu5jhu5Xhu49y4bqz4bu54bu1c3Lhu5PhurPhu6Dhu5lB4bqz4buh4buVcuG7meG6s+G7ucOy4bqzSuG7p3Lhu5PhurNSxJFx4bqz4buJdOG6s+G6reG6s8Sp4bq24bqzZXI34bqzcuG7k3PDqeG7leG6s+G7oOG7mUHhurPhu6Hhu5Vy4buZ4bqz4bu5w7LhurNK4buncuG7k+G6s1LEkXHhurPhu4l04bqzYuG6s8Sp4bq24bqzZXLhurNqaEHhurPhu7nEguG6s8OC4buN4bqzxKlB4bqzcOG7m+G7ieG7mTnhurPhu7JBxJHhurPhu6Hhu5XDtXHhurPhu7nhu7XEkeG6s+G7ueG7meG6tuG7ieG6s2rhu5vEkTjhurPDneG7mXThurPhu4jhu5nhuqLhurPhu7nhu5vhu4nhu5nhurNA4buKUsSo4bqz4bu54budcuG7meG6s2rhur3hurPhu4nhu5nhuqLhurPhu7nhu7XGoeG6s+G7mcO6w73hurPDguG7r+G7leG6s+G7iWXhu4nhurPhu7d4OOG6s3Lhu5PDqXLhu5k44bqzauG7rXLhurPDguG7mzjhurNq4bubxJHhurPDveG7mcSC4butcuG7k+G6s3Dhu5XDs3LhurPhu7NBxJFyOOG6s2rhurnhu5XhurPEqeG7leG7j3LhurPhu4ll4buJ4bqzcuG7mcOp4bqzamhB4bqz4bu5xILhurPDgsOp4bqz4buhw7Lhu7nhurNwQWly4bqzasWp4buV4bqzw4Lhu6/hu5XhurPhu7nhurBy4buT4bqzxKnhurbhurNlcjnhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o0rFqeG7leG6s8OC4buv4buV4bqz4buJZeG7ieG6s8Sp4bq24bqzZXLhurPhu7nhu5lB4bup4buJ4bqz4buKxJFy4bqz4buyQeG6u3LhurNw4bqo4bqz4bug4buZQeG6s+G7oeG7lXLhu5nhurPhu7nDsuG6s+G7ueG7nXLhu5k44bqz4buT4buVxJFz4bqz4buKxJFy4bqz4buyQeG6u3LhurNw4bqo4bqz4bug4buZQeG6s+G7oeG7lXLhu5nhurPhu7nDsuG6s+G7ueG7nXLhu5nhurPhu4nhu5nhuqLhurPhu7nhu7XGoTjhurPhu7nhu5nFqXLhu5PhurNy4buZZ+G7ueG6s8OC4buv4buV4bqz4buJZeG7ieG6s+G7t3g44bqz4buLxJFyOOG6s3Lhu5PDqXLhu5nhurPDgsOp4bqzQOG7ilLEqOG6s+G7mUHhuqzhu49y4bqz4buS4buVc+G6s1Dhu5Vy4buZ4bqz4bu54buVw7Jy4bqz4buZw6ly4buZ4bqz4buh4bqo4bqz4buJxJFx4bqz4buhw7Lhu7nhurPhu7nhu7Vl4buJ4buZ4bqzcuG7meG7leG7j3HhurPDguG7r+G7leG6s3Lhu5nDqeG6s2poQeG6s+G7ucSCOOG6s+G7ueG7tXNy4buT4bqzanThurNyw7NB4bqz4bu14bul4bqz4bu54buVw7Jy4bqzauG7qeG6s+G7ieG6oOG6s+G7ueG7mcO14bqz4buJ4bqixJHhurPhu7nhurBy4buT4bqzw73hu5locuG6s8OC4buV4buP4buJ4bqz4bu54bqw4bqz4bu54buZduG7leG6s2rhu5XDtXHhurPhu6Hhu5XDtXHhurPhu7nhu7XEkeG6s2rDsnLhurPhu6Hhu5nhu5XhurPEqeG6tuG6s2Vy4bqz4buh4buZeOG7leG6s+G7ieG7p3Lhu5M44bqz4buZc8OpcuG6s+G7ueG7mcOpcuG7meG6s8OCw6nhurNqxILEkeG6s8OCw6lz4bqz4bu34bqy4bqzxKnhuqBy4buTOOG6s+G7ueG7tWXhu4nhu5nhurNy4buZ4buV4buPceG6s+G7ieG6osSR4bqz4bu54bqwcuG7k+G6s+G7i8OzcuG6s3Dhu5XDs3LhurPhu7NBxJFy4bqzasWp4buV4bqzw4Lhu6/hu5XhurPhu7nhurBy4buT4bqz4buJ4buncuG7k+G6s8OC4buV4buP4buJOOG6s+G7ieG7mcOy4bqz4bu5w6nhu5XhurPhuqbhurLhurNw4bqoOeG6s+G7imVz4bqz4buJZXPhurNA4buKUsSo4bqz4bu54budcuG7meG6s+G7ueG7tXNy4buT4bqzw4J1cuG7k+G6s8Oi4bqp4bqzcuG7k8Op4bqs4bqz4buhw7XhurPhu7nhurDhurNy4buTw6nhuqzhurPhu4l04bqz4bu54buZ4buncuG7k+G6s+G7i2Vz4bqz4buhw7Lhu7nhurNwQWlyOeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqj4buS4buVxJFz4bqz4buJZeG7ieG6s+G7ueG7mcOpcuG7meG6s8OC4buVw7Ny4bqz4bu44bur4bqz4buJ4buncuG7k+G6s+G7uWXhu4nhurPhu5Phu5Xhurvhu5XhurPhu7NB4bqsw7Lhu7nhurPDgsSC4buvcuG7k+G6s3Hhur/hu4nhurPDgsOp4bqz4buZ4bux4bqz4bu54bu1d+G6s3Lhu5nDqeG6s2poQeG6s+G7ucSC4bqz4bu54bu14buVw7Vy4bqz4buh4buZxJHhu5XhurPhu4ll4buJ4bqzxKnhurbhurNlcuG6s2poQeG6s+G7ucSC4bqzw4Lhu43hurPEqUHhurNw4bub4buJ4buZ4bqz4bu54bu1w7Ny4bqzauG7m8SR4bqz4buLw6ly4bqz4bu54budcuG7meG6s+G7ueG7mWtz4bqz4buJ4buZ4bqu4buJ4bqzcsOqcuG7kzjhurNy4buZ4buV4buPceG6s8OC4bqg4bqzasSCd+G7ieG6s+G7k+G7lcSRc+G6s8OCw6nhurPhu7nhu5nEgnZy4buT4bqz4bqmQeG6rMOzcuG6s2rFqeG7ieG6s+G7ueG7mcOB4buJ4bqzcuG7mcOp4bqzamhB4bqz4bu5xILhurPhu7nhu7Xhu5XDtXLhurPhu6Hhu5nEkeG7leG6s8Sp4bq24bqzZXLhurPhu7nhu5lrc+G6s2rDgXLhu5PhurPhu4nEkXHhurPhu6HDsuG7uTnhurNKxanhu5XhurPDguG7r+G7leG6s+G7iWXhu4nhurPEqeG6tuG6s2Vy4bqz4buh4buZ4buncuG7k+G6s+G7iXThurPhu5lz4buH4buJ4bqz4buh4buZ4buncuG7k+G6s+G7iXVy4bqz4buh4buZ4bq74bqzcsOqcuG7k+G6s+G7ueG7teG7lcO1cuG6s+G7oeG7mcSR4buV4bqzxKlz4bqz4buT4buHw73hurPhu6Hhu5l04bqz4buh4buZw6py4bqzw4Lhu43hurNy4buTQcawcuG6s8OCxalyOOG6s+G7iWhy4bqz4bu1w6nhurPhu7dzZeG7uTjhurNq4buN4bqzcuG7k+G7meG7m+G6s+G7iWfDveG6s+G7iXThurPhu7nhu5nDrXHhurPhu7NB4bqs4buNcuG6s+G7ieG7mWdx4bqzxKnhuq7hu7nhurPEqeG6tuG6s2Vy4bqz4bu54buZa3PhurNqw4Fy4buT4bqz4buzQeG6rOG6s2rhu5ty4buZ4bqz4buJ4bqixJHhurPDveG7mWXDveG6s3BBaeG7uTnhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o+G7uOG6ueG7leG6s+G7iUHhu6nhu4nhurPhu5nDusO9OOG6s+G7iWXhu4nhurPhu7nhu5nDqXLhu5nhurPDguG7lcOzcuG6s+G7uOG7q+G6s+G7ieG7p3Lhu5PhurPhu7ll4buJ4bqzcOG7lcOzcuG6s3Lhu5PDqXLhu5nhurNq4bq94bqzcuG7k+G7meG7lcOzcuG6s+G7ieG6rkE44bqz4bu54buZ4bq7c+G6s3BBaXLhurPDgsOp4bqz4buJ4but4bqz4buL4bq7cuG6s+G7ueG7mcWpcuG7k+G6s3Lhu5ln4bu54bqzw4Lhu6/hu5XhurPEqeG6tuG6s+G7ueG7meG6u3PhurPhu7nhu5nhu6dy4buT4bqz4buLZXPhurPhu6HDsuG7ueG6s3BBaXLhurPhu4nhuqLEkeG6s8Od4buZdOG6s+G7iOG7meG6ouG6s+G7ueG7m+G7ieG7meG6s0Dhu4pSxKjhurPhu7nhu51y4buZ4bqzw4Lhu43hurPhu6Hhu5XDtXHhurPhu7nhu7XEkeG6s+G7iWXhu4nhurPEqeG6tuG6s2Vy4bqzamhB4bqz4bu5xILhurPEqUHhurNw4bub4buJ4buZ4bqz4bu54bu1w7Ny4bqzauG7m8SR4bqz4buLw6ly4bqz4bu54budcuG7mTnhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o+G7uOG7tWhy4bqz4bu4QeG6rOG7jXLhuqEvw73huqM=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cảnh báo bệnh lùn sọc đen hại lúa

Cảnh báo bệnh lùn sọc đen hại lúa
2021-05-24 21:20:39

QTO - Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và PTNT, hiện nay trên địa bàn tỉnh đang triển khai sản xuất vụ hè thu, tuy nhiên, qua điều tra đồng ruộng đã phát...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết