Cập nhật:  GMT+7
w6Dhu5PhurXhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu7bhu5nhu7fhu6Fq4bqx4bqh4bu24buzZHLhurfhu5Hhu5nhurnhu5nhurfhu7fhu5PDg3dx4buR4bq34oCcUeG7kcOD4buv4buZ4bq34bu34buTduG6t+G7t+G7s23hurfhu5Hhu5nDuuG7meKAneG6t3Hhur1w4bq3w6LhurPDouG6tcOgL+G7k+G6teG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxeeG7kmpk4buJ4bqx4bqh4buK4buTZXLhurdw4bquceG7keG6t+G7t+G7k2Vx4buT4bq34buL4bulceG7keG6t8OsZ+G7ueG6t+G7i+G6tuG6t8Spw6nhu5nhurfDrOG7meG7j+G7ueG6t8Od4bu54bun4buL4bq34buTxrDhu5nhurfhu5/hu5NzZOG6tygu4bq34bq0ZeG6t8Spw6nhu5nhurfDrOG7meG7j+G7ueG6t+G7ksSoUeG7iOG6t+G7i8SR4buL4bq34buLZnnhurdx4buT4buZ4buNcOG6t+G7n+G6qOG6t8Oi4bqzw6LhurXhurfigJPhurfDouG6s8Oi4bqpN+G6t+G7k8ODd3Hhu5HhurfEgnHhu5Hhurfhu7bhu5PEkXHhu5Hhurfhu4rhu6Vx4buR4bq3ceG7k+G7hXHhurdx4bq9cOG6t8Oi4bqzw6LhurU34bq34bu1xJFx4buR4bq3cWThuqbhurfDouG6rS/huq0vw6LhurPDouG6tTfhurfhu7fDqeG7meG6t+G7iuG7pXHhu5Hhurfhu7fhuqbhurfhu4rhu6nhurd54buTZ3HhurfDjOG7l3Hhu5PhurfEqOG7mcOyceG6t8Od4bu54bq5ceG7keG6t+G7tuG7s8ah4bq3YeG7nuG7k+G7ueG6t+G7i+G7pXHhu5Hhurdx4buR4buT4buZ4buNeeG6t8Od4bu5xJFx4bq3UeG7kWRx4buR4bq34oCT4bq34buQ4buZcuG6t+G7oOG7mXHhu5PDoTfhurfEqHJlceG6t+G7nuG7k+G7p+G7meG6t+G7iuG7seG6t8O94bu5ZHHhurfhurRl4bq34buIcmRx4buT4bq3ceG7keG7k+G7meG7jXnhurfhu7fhu5tx4buT4bq34bu34bup4bq34buL4buTxILhu4vhurfhu6HDteG6t+G7t+G7s2Ry4bq34buR4buZ4bq54buZ4bq34bu34buTw4N3ceG7keG6t+KAnFHhu5HDg+G7r+G7meG6t+G7t+G7k3bhurfhu7fhu7Nt4bq34buR4buZw7rhu5nigJ3hurdx4bq9cOG6t8Oi4bqzw6LhurXhurfhurRl4bq34bu34buBceG7keG6t8O94bu5ZeG6t+G7i+G7k3Lhurfhu7fhu5NkceG7k+G6t3Hhu5lvceG6t+G7i+G7pXHhu5Hhurdx4buT4buFceG6t+G7i3Phurfhu5NyZXHhurfhu4vhurlx4buT4bq34buf4buTc+G6t+G7n+G7k+G6vXE4w6AveeG6ocOg4bu3ZMOs4buhauG6t+G7teG7t+G6puG7oWog4bqxcGThu7Phu5Hhu5lxNcOieeG6pOG6t2Thu7nhu7dy4bqx4bqhw6Dhu7fhu7PhuqHDoOG7t+G7ieG6ocOg4buZcOG7keG6t+G7teG7s+G7iyDhurEvL+G7izjDrGRyw73hu7lkceG7keG7t+G7s+G7mTjhurRxL+G7iWrhu7Xhu5/hu7dyeS9xasOC4bu1L8Oi4bq1w6LhurUv4bqnYuG7icOi4bq14bqz4bql4bqn4bql4bq14bu34bq14bqt4bqrYuG6tcOi4buh4bq1OOG7o3nhu5HhurHhurcv4bqhw6Av4bu34buJ4bqhw6Av4bu34buz4bqhw6Dhu7fhu7PhuqHDoOG7t+G7ieG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oeG7tuG7s2Ry4bq34buR4buZ4bq54buZ4bq34bu34buTw4N3ceG7keG6t+KAnFHhu5HDg+G7r+G7meG6t+G7t+G7k3bhurfhu7fhu7Nt4bq34buR4buZw7rhu5nigJ3hurfhu4vhu5Ny4bq3ceG7k+G6snHhu5Hhurfhu4vEkeG6t3Hhu5Phu4Vx4bq34buLc+G6t+G7t+G7k2Vx4buT4bq34bu34buV4buL4buT4bq34bqk4bu5ZuG7t+G6t+G7tcOq4buL4bq34bu34buzcnHhu5Hhurfhu6FkcuG6t8SpxrBx4buR4bq34bu14bq5ceG6t+G6pOG7uWbhu7fhurfhurRl4bq34bu34buT4bqw4buL4bq34buT4buZ4buNceG6t3nhu5NyceG7keG6t+G7t+G7s2Vy4bq34bu34buT4buZ4bq3xKnhu7lk4bq34oCc4bqn4bq3ceG7k2bhu7figJ3hurdx4bq9cOG6t8Oi4bqzw6LhurXhurct4bq34bq4ceG7kzXhurfhu5444bu0w6AveeG6ocOgL+G7t+G7ieG6ocOgL+G7t+G7s+G6ocOgL+G7t2TDrOG7oWrhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqFR4buT4bq/cOG6t+G7t+G7pXHhurfhurThu5lx4buTN+G6t+G7n+G7k2px4bq34bu34buTw4N3ceG7keG6t3Hhu5PhurJx4buR4bq3ceG7kcOD4buv4buZ4bq34bu34buTduG6t+G7t+G7s23hurfhu4tz4bq34bu3ZOG6puG6t3Hhu5Hhu5PDsuG6t+G7i2RyN+G6t+G7i3Phurfhu7fhu5NlceG7k+G6t+G7t+G7leG7i+G7k+G6t+G6pOG7uWbhu7fhurfhu7XDquG7i+G6t+G7t+G7s3Jx4buR4bq34buhZHLhurfEqcawceG7kTbhurfhu4tz4bq34buR4buZ4bq54buZ4bq3eeG7k8SReeG6t+G7tcSRceG7keG6t+G7t8OpcuG6t8Spw4N24buL4bq3xJF54bq34buJw4Bx4buR4bq34bu34buzcnHhu5Hhurfhu7Xhurlx4bq34bqk4bu5ZuG7t+G6t8SpanDhurfhu6HDqeG7meG6t+G7k+G7meG7jeG7ueG6t8O94bu54bq54bq34buLZHLhurfhurTDsuG6t+G7n+G7mXHhu5Phurfhu7fDs+G6ty3hurfhuqThurvhurfhu5PGsOG7mTfhurfDjGRx4bq34bu24buTw4Phu69x4buR4bq34bq0w4DhurfEqHJlceG6t+G7nuG7k+G7p+G7meG6t+G7iuG7seG6t8O94bu5ZHHhurfhurRl4bq34buIcmRx4buT4bq3ceG7keG7k+G7meG7jXnhurfhu7fhu5tx4buT4bq34bu34bup4bq34buL4buTxILhu4vhurfhu5Hhu5nhurnhu5nhurfhu7fhu5PDg3dx4buR4bq34oCcUeG7kcOD4buv4buZ4bq34bu34buTduG6t+G7t+G7s23hurfhu5Hhu5nDuuG7meKAneG6t3Hhur1w4bq3w6LhurPDouG6tTjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqh4bu0ZOG7ueG6t+G7k+G7sXHhurfhurXhurfhu7fhu5PEkXHhu5Hhurfhu7fhu7Phu5nhu49x4bq34buf4buTZOG7mTfhurfDrGRx4bq34bu34bup4bq34buL4buTxILhu4vhurdx4buTaHHhurfEqcODduG7i+G6t+G7t+G7s29x4bq34bq14bqt4bq34buTxanhurfhu7Xhu7HhurfEqcOy4bq34buL4bq24bq34bq0ZeG6t+G7i+G7k3Vx4bq34buzZOG6t+G6reG6t+G7kcOD4buxceG7keG6t+G7i8SR4bq3ceG7k+G7hXHhurfhu7fhu5lv4bu54bq3w6zhu5nhu4/hu7k34bq34bqk4bu5ZuG7t+G6t+G7tcOq4buL4bq34bu34bu54bqmb3Hhurfhu4nDg+G7sXHhu5E34bq34bu34buzZHLhurfhu5Hhu5nhurnhu5nhurfhu7fhu5PDg3dx4buR4bq34bq0ZeG6t8Spw7Lhurdx4buR4buTxqHhurfDjGRx4bq34bu24buTw4Phu69x4buR4bq34bq0w4Dhurfhu7bhu5tx4buT4bq3xKlyZXHhurfhu7fhu4Fx4buR4bq3w6zhur9x4buR4bq34buf4buTanHhurfhurThu5fhurfEqeG6u+G6t+G7i3Phurfhu7fhu5NlceG7k+G6t+G7t+G7leG7i+G7k+G6t+G6pOG7uWbhu7fhurfhu7XDquG7i+G6t+G7t+G7s3Jx4buR4bq34buhZHLhurfEqcawceG7keG6t+G7teG6uXHhurfhuqThu7lm4bu34bq34bq0ZeG6t+G7t+G7k+G6sOG7i+G6t+G7k+G7meG7jXHhurd54buTcnHhu5Hhurfhu7fhu7NlcuG6t+G7t+G7k+G7meG6t8Sp4bu5ZOG6t+KAnOG6p+G6t3Hhu5Nm4bu34oCd4bq3ceG6vXDhurfDouG6s8Oi4bq1N+G6t+G7kcWpcOG6t+G7i8SR4buL4bq3xKlyZXHhurfhurThu5lvcTXhurfhu7bhu7NnceG6t+G7iOG7ueG6puG6t+G7tuG7s8OD4buvceG7kTfhurdx4buT4buFceG6t+G6tOG7mW9x4bq34bufQ+G6t+G7t+G7k+G7uWjhu7fhurfhu7bhu7Phu7lx4buR4bq34bu34buFcOG6t+G7iMah4buL4buT4bq34bq0w4Dhurfhu4nhu7nhurfhu6HGoeG7i+G7k+G6t+G7iuG6tmThurcu4buZ4buN4bu3NuG6t1Hhu5Hhu7nhuqbDtXHhurcu4bq9ceG6t8Od4bu5ZHHhu5E34bq3WeG7k3PhurfDneG7ueG6uXHhurfEqeG7p+G7i+G6t+G6pMODd3Hhu5Hhurfhu7Xhurlx4bq34bqk4bu5ZuG7t+G6t1Hhu5Nl4bq3cMSR4bqm4bq34bq04buZb3Hhurdx4bq9ceG7keG6t+G7ocODdnHhu5Hhurfhu4pkcOG6t+G7oMaw4bq34bu34buz4bqw4buL4bq34bu34buT4bu5xrDhu4vhurfEqHJlceG6t+G7i+G7seG6t+G7tXfhurfhu4rhu6Vx4buR4bq34bu34bqm4bq34buL4bup4bq3eeG7k2dx4bq34bu24bupceG7keG6t+G7iuG7pXHhu5Hhurfhu7fhuqbhurfhu7bhu5PDg+G7sXHhu5Hhurdww6nhu5nhurfDneG7ueG6uXHhu5Hhurfhu7bhu7PGoTbhurdR4buR4bu54bqmw7Vx4bq3xKjhur1x4buR4bq3WeG7k8OD4buxceG7kTfhurdx4buT4buFceG6t+G6tOG7mW9x4bq34bu24buz4bu5ceG7keG6t+G7t+G7hXDhurfhu57hu5lx4buT4bq34buJcmRx4buT4bq3eeG7k3Rx4buR4bq3w6zEkXHhurfhu5NlceG7keG6t+G7kuG6ueG7meG6t+G7oOG6vXHhu5Hhurfhu7fhu7PhurDhu4vhurfhu7fhu5Phu7nGsOG7i+G6t8SocmVx4bq34buL4bux4bq34bu1d+G6ty7hu5nDtXHhurfhu7fhu5Phu6Vx4buR4bq3w53hu7nhurlx4buR4bq34bu24buzxqE24bq34bugb+G6t8OMxJHhurfDneG7ueG7p+G7i+G6t+G7oMO1N+G6t3Hhu5Phu4Vx4bq34bq04buZb3Hhurd54buTdHHhu5HhurfhurRo4bu34bq34bu3w4Phurfhu4rhu5Phu5nhurfEqXJlceG6t+G7iuG7pXHhu5Hhurfhu7fhuqbhurfhu4rhu6nhurd54buTZ3HhurfDjOG7l3Hhu5PhurfEqOG7mcOyceG6t8Od4bu54bq5ceG7keG6t+G7tuG7s8ah4bq34bq0ZeG6t+G7oG/hurfhu7bhu7Phu7lx4buR4bq34buI4bqiceG7kTfhurfhu59D4bq34bu1w4PhurfEqeG7meG7jXHhurdZ4buT4buFceG6t+G6pMODd3Hhu5Hhurfhu7XhurZk4bq34buL4buT4bqyZOG6t+G7t+G7s+G6sOG7i+G6t+G7t+G7k+G7ucaw4buL4bq3xKhyZXHhurfhu4vhu7Hhurfhu7V34bq34buK4bulceG7keG6t+G7t+G6puG6t+G7tuG7k+G6oOG6puG6t8Sp4buZ4buNceG6t8Od4bu54bq5ceG7keG6t+G7tuG7s8ahOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHEqOG7heG6puG6t+G7oWXhurdx4buT4bqyceG7keG6t+G7i+G7pXHhu5Hhurdx4buT4buFcTfhurfhu59D4bq34bu1w4M34bq34bufQ+G6t+G7t+G7k+G7uWjhu7fhurfhurThu5lvceG6t+G7t+G7s23hurfhu4tz4bq34bqs4bq34buL4buT4buV4bq3w73hu7nhuqbDs+G7t+G6t+G7t+G7hXDhurfhurTDg+G7sXHhurfhu6FvceG6t+G7t+G7s29x4bq34buf4buTc+G6t+G7n+G7k+G6vXE34bq3xIJx4buR4bq34buJw4Bx4buR4bq34bu34buZw7Nx4bq3w6zGsOG6t+G7n+G7k3Jk4bq34buTdeG7i+G6t+G7n0Phurfhu7fhu5Phu7lo4bu34bq34bq0ZXLhurfhu7fhu5PhurDhu4vhurfhu7fhu5nDtXHhurfhu6FkcuG6t8SpxrBx4buR4bq34bu14bq5ceG6t+G6pOG7uWbhu7c34bq3cGRx4buR4bq34buhw6nhu5nhurfhu5Phu5nhu43hu7nhurfDveG7ueG6ueG6t+G7n+G7mXHhu5Phurfhu7fDs+G6t+G7i2Ry4bq34buL4buTcuG6t+G7iXJkceG7k+G6t3Hhu5Hhu5Phu5nhu415N+G6t8Spc3Hhu5Hhurfhu5FzeeG6t+G7t+G7leG7i+G7k+G6t+G7i+G6sOG7i+G6t+G6tGVy4bq34bq04buX4bq34bu14bqw4bq3ceG7keG7k+G7meG7jXnhurfhu4vhu6Vx4buR4bq3ceG7keG7k+G7meG7jXnhurfhu5NzZDfhurfhu5Phu5nhu41x4bq3xKnDqeG7meG6t+G7k3Nk4bq3xKlm4bu34bq3ccOD4but4buLOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqFR4buT4buFceG6t+G7icaheeG6t3Fl4bqmN+G6t8SocmVx4bq34bue4buT4bun4buZ4bq34buK4bux4bq3w73hu7lkceG6t+G6tGXhurfhu4hyZHHhu5Phurdx4buR4buT4buZ4buNeeG6t+G7t+G7m3Hhu5Phurfhu7fhu7NkcuG6t+G7t+G7gXHhu5HhurfDouG6s+G6t+G7teG7uWbhu7fhurfDveG7uWU34bq3cOG7q+G7meG6t+G7teG7uWbhu7fhurfhu7fhu7PGoeG6t+G7keG7mcSR4bq34bqp4bqz4bqz4bq3ceG7keG7k+G7l3HhurfEqcWpceG7keG6t+G7i+G7k3LhurfEqXJlceG6t+G6tOG7mW9xN+G6t+G7t+G7k2Rx4buT4bq3ceG7mW9x4bq34buL4bulceG7keG6t3Hhu5Phu4Vx4bq34buLc+G6t+G7k3JlceG6t+G7i+G6uXHhu5Phurfhu5/hu5Nz4bq34buf4buT4bq9ceG6t+G7t8Op4buZ4bq3xKhyZXHhurfhu4vhu7Hhurfhu7V34bq3LuG7mcO1ceG6t+G7t+G7k+G7pXHhu5HhurfDneG7ueG6uXHhu5Hhurfhu7bhu7PGoTfhurfEqHJlceG6t+G7i+G7seG6t+G7tXfhurfhu4rhu6Vx4buR4bq34bu34bqm4bq34buK4bup4bq3eeG7k2dx4bq34bu24buT4buZb3Hhurfhu7bhu4Vx4bq34bq0ZeG6t+G7i8SR4buL4bq34buL4buT4buZ4bq3xKlyZXE14bq3UeG7k2XhurdwxJHhuqbhurfhu4tkcuG6t+G7teG7ueG6t+G7imRw4bq34bugxrA34bq3UeG7k2XhurdwxJHhuqbhurcu4buZb3Hhurdx4bq9ceG7keG6t+G7ocODdnHhu5Hhurfhu4pkcOG6t+G7oMawN+G6t+G7iuG7pXHhu5Hhurfhu7fhuqbhurfhu4rhu6nhurd54buTZ3HhurfDjOG7l3Hhu5PhurfEqOG7mcOyceG6t8Od4bu54bq5ceG7keG6t+G7tuG7s8ahN+G6t1Hhu5Nl4bq3cMSR4bqm4bq3UeG7pXHhu5Hhurfhu7Xhurlx4bq3xKjhu6Vx4buR4bq34buSZTfhurfhu4rhu6Vx4buR4bq34bu34bqm4bq34buK4bup4bq3eeG7k2dx4bq34bu24buTw4Phu7Fx4buR4bq3cMOp4buZ4bq34bu14bun4bq34bq14bq34bq0ZeG6t+G7iuG7pXHhu5Hhurfhu7fhuqbhurfhu4rhu6nhurd54buTZ3HhurdQ4buZceG7k+G6t+G7ksODceG7keG6t8Od4bu54bq5ceG7keG6t+G7tuG7s8ahOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHhu57hur1x4bq34bu0w4Phu7Fx4buRw6AveeG6oQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cảnh báo bệnh lùn sọc đen hại lúa

Cảnh báo bệnh lùn sọc đen hại lúa
2021-05-24 21:20:39

QTO - Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và PTNT, hiện nay trên địa bàn tỉnh đang triển khai sản xuất vụ hè thu, tuy nhiên, qua điều tra đồng ruộng đã phát...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết