Cập nhật:  GMT+7
4bqu4bua4bqo4bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhu53hu5wkVE/huqThurDDqljDmuG6puG6qOG6rOG6rOG6pkzhu4DDmuG7muG6pj3hurwk4bqmPsONW+G6pkvhu4Qk4bqmJCMsw53Dmsag4bqmxqDDiuG6pkzhur7DmuG7muG6piQjP+G6pj3hu7ThuqZM4buqw5rGoOG6puG6usOa4bquL+G7muG6qOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu4w6pP4bq6TeG6pOG6sMOD4bunw5rhuqd94bu4I089PcSC4bqmLeG6puG7nSMsw53Dmsag4bqmxqDDiuG6puG7msOZ4bq+JOG6pk7hu67Dmsag4bqmw5rGoOG6ulvhuqZM4bq+w5rhu5rhuqYkIz/huqY94bu04bqmcVvhuqZL4bq6w5rhuqY+w4rhuqZM4buqw5rGoOG6puG6usOa4bqm4bu44buaLMOdw5rGoOG6piQjw5nDmsag4bqmVeG7riThuqYk4buaw53hu5zhuqbGoOG7nOG6usOa4bqmTcOK4buc4bqg4bqm4bud4bua4buIVeG6pkzhu5rhu6LhuqYkIeG6pkwp4bq64bqmPVbhuqZMOuG6uuG6puG6quG6pkxY4bqmQCXhurrDmuG6pkzhu6rDmsag4bqmQCVb4buQw5rhuqbDmsOKW+G6pkw7w5rGoOG6pkzhu6ThuqYk4bua4buY4bqg4bqg4bqg4bqmfU9V4bqmxqDDiuG6pk7hurzhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqww6zGoMOKW+G6puG6uC/hurjDgOG6puG7mljDmuG6piQj4buCVeG6pkzhu6rDmsag4bqm4bq6w5rhuqbhu53hu5XhuqbDquG6tcOt4bqmTuG7huG6pkvDjCThuqbDmsagw53huqbhu4jhu7jhuqY+w4rDmeG6psOsxqDhu5pR4bq64bqmJCPhurrDmsag4bqm4bqz4buew5rhu5rhuqbDqizDmsag4bqmw6rDmcOK4bqmw4NAJeG7iMOa4bqm4bqz4buew5rhu5rhuqbhu53DjcOaxILhuqZL4buEJOG6pkAl4buA4bqmJOG6usOaxqDhuqbGoOG7isOa4bqmJCPhu4JV4bqmTMOZw5rhuqZL4bq+TOG6pk7hurrDmsag4bqmPeG6ulvhuqY9LOG6uuG6pj3hurwk4bqm4bu44bua4bq+JOG6pktGw5rGoOG6puG7muG7nsOa4bua4bqmJOG7mi5M4bqmTuG6vOG6psagw4rhuqbhu4LDmuG6piThu5zhu5DDmuG6oOG6puG6pcONW+G6plTDiuG6piQjLMOdw5rGoOG6psagw4rhuqZUWcOa4bqmw5rhu5rDjCThuqYkIeG6piQjLFlM4bqmTsOUw5rhuqbDmuG6ulvhuqYk4bq+4buc4bqm4bubw4rhu5zhuqbhur3hu6bDmuG6pkvhu6DhuqYkI+G7nOG7kiThuqbhu7jhu5rhurzhuqDhuq4v4bu44bqw4bquJOG6uktUT+G6pj0kW1RPeeG6pFXhurojxqDhu5zDmkHhuqrhu7h94bqm4bq6JSTDmeG6pOG6sOG6riQj4bqw4bquJE3hurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhuq7hu5xVxqDhuqbhu5pP4bucxqDhu5okeeG6pEPhuqjEkOG6pOG6puG6ulQkeeG6pOG6pOG6pnvhu5xNJOG7mnnhuqRDw4nhuqzhuqThuqZLw5kjTU8jeeG6pOG6qOG6pOG6pj0jTHnhuqThu5okJOG7uEEvLz7Dmk994bu4I089PeG6oMOaTyQv4bq74bucVE89L+G7myVLUk9MJC9CSy/hurrhuqovT+G6ui/huqpCL0zhurpMTMOZw5pL4bq6TOG6oFLhu7jGoOG6pC/hurDhuq4v4bu44bqw4bquLyRN4bqw4bquLyQj4bqw4bquJCPhurDhuq4kTeG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG6teG6vEzhuqZMw5nDmuG6pkvhur5M4bqmS+G7oOG6pkvhu4Qk4bqmJOG6vuG7nOG6puG7muG7nOG7ksOa4bqmJCMsw53Dmsag4bqg4bqmNsOa4buaQeG6puG7neG6oMOq4bquL+G7uOG6sOG6ri8kTeG6sOG6ri8kI+G6sOG6ri8k4bq6S1RP4bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4buV4bua4bq8JOG6puG7muG7nOG7ksOa4bqmTOG7gMOa4bua4bqmPeG6vCTDgOG6pkzhurxM4bqmTMOZw5rhuqZL4bq+TOG6puG7msOZ4buAw5rGoOG6puG7muG7sCThuqYkKuG6uuG6piPhurrhuqbDmuG7muG7nOG7kCXhuqbDmsag4buA4bqmJOG7nlXhuqZOLMOdw5rGoOG6piTEqCXhuqYk4buaw5nhurwk4bqmw5rhu5osw5rGoOG6psag4buKw5rhuqYkI+G7glXhuqbDmsagLMOd4buc4bqmVOG7nMOVw5rhuqZAJeG6usOa4bqmTuG7huG6pkvhu6DhuqYk4bq+VeG6psag4bucPOG6oOG6puG6tVjhuqZAJeG6usOa4bqmTOG7mi5M4bqmw5rhu4LDmsag4bqmJOG7miXhuqbGoOG7nDzhuqY94buw4bqmVCzhu7LDmsag4bqmVFnDmuG6piThurrDmsag4bqmPuG7iCThuqbGoOG7rFVB4bqm4bqo4bqs4bqmTMOZw5rhuqbGoMOKw4DhuqbDmuG7muG7nOG7kCXhuqZMR+G7uOG6pkwo4bq6w4Dhuqbhu5pYw5rhuqZD4bqs4bqs4bqmJCPhu5zhu5Il4bqmTuG7rMOaxqDDgOG6psOJxJDhuqZ9T+G6plXhurxbw4DhuqZFxJDhuqZO4buc4buSw5rhuqYk4buaw5nhur7hu5zDgOG6puG6qOG6oELhuqzhuqzhuqbhu6Phu5vDouKApuG6pj7DiuG6psOa4bua4buc4buQJeG6pj7hu4gk4bqmTT/Dmsag4bqm4bu44buaP0zhuqY+P+G6pj7hu5zhu5JM4bqmTuG6vMOa4bua4bqmS+G6vkzhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4buXJeG6uuG6pn3hurxM4bqmVeG7nMOa4buaw4DhuqYkIyzDncOaxqDhuqbGoMOK4bqmTcOZ4bqm4bq14buaLFjDmsag4bqmw6rDmcOKw5rGoOG6puG6teG7muG7nMOUw5rhuqbDg0LhuqjhuqYkJVbhu5zDgOG6psOaxqA/4bqmQCXhu4jDmuG6puG6s+G7nsOa4bua4bqm4budw43DmsSC4bqmTi7Dmsag4bqmI+G6uuG6piRW4bqmTOG7mi5M4bqg4bqmaeG7suG7nOG6pk0/w5rGoOG6pkzhu4DDmuG7muG6puG7mlfDmuG6plTDmeG6vsOa4bqmVCpM4bqmPsONW+G6pkvhu4Qkw4DhuqbhurXhu5rhu5zDlMOa4bqmTuG7huG6piTEqCXhuqYk4buaw5nhurwk4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG7neG6vuG7nOG6pkxY4bqmQCXhurrDmuG6pkzhu6rDmsag4bqm4bq6w5rDgOG6pk7DisOa4bqmT1XhuqZMOuG6uuG6puG6teG7muG7nMOUw5rhuqZUw4rhuqbhu50j4buKw5rhuqbhu53DjMOa4bqm4buV4buaLFlM4bqmw4NCw4nhuqYkJVbhu5zEgsOA4bqm4budI+G7isOa4bqm4bun4buCw5rhuqbDquG7iMOa4bqmw4NCxJDhuqYkJVbhu5zEgsOA4bqmw6zGoCVb4buUw5rhuqbhuqXhu4LDmsag4bqm4budKuG6psOD4bqqROG6piQlVuG7nMSC4bqmU+G7muG6uuG7nOG6psOa4bua4buIw5rhuqYkIyzDncOaxqDhuqbGoMOK4bqmw5rDilvhuqZO4buG4bqm4buaw5nhur4k4bqmTuG7rsOaxqDhuqYkIeG6psOa4buCVeG6puG6quG6rOG6rOG6uOG6oOG6psOtV+G7nOG6psOaxqDDilvDgOG6puG7msOKw5rGoOG6piQj4buCVeG6pkzDmcOa4bqmS+G6vkzhuqbigJxO4bq+4buc4bqmxqDhu5zhurrigJ3huqYkIeG6plPhu5rhu4Thu7jhuqbDmljhu5zhuqZOw5TDmuG6pj3hurwk4bqm4bu44bua4bq+JOG6oOG6psOtV+G7nOG6pk7hu67huqbhu4LDmuG6piThu5ol4bq64bqm4buaw4rDmsag4bqmJCPhu4JV4bqmJCPhu5zhu5Ilw4DhuqZM4buk4bqmU+G7muG7nOG6plTDlcOa4bqmTsOUw5rhuqZM4buA4bqmJDDhuqZO4busw5rGoOG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDDrMagLMOd4buc4bqmJFbhuqZM4buaLkzhuqYk4buaJeG6puG6pH3DjSXhuqThuqZE4buz4bqmPeG7sOG6piThu5zhu5DDmuG6pk5HJOG6pkws4buyTMOA4bqmQuG6plPhu4zhuqbDmsOKW+G6pkzhu6ThuqbDmuG7muG7nOG7klXhuqY+P+G6plTDilXhuqbhuqRL4buc4buSw5rhuqThuqZMO8OaxqDhuqZUw4xb4bqmJOG7msOVVeG6pkw64bq64bqmTOG6vEzhuqZMw5nDmuG6pkvhur5M4bqmJCHDmsag4bqmTuG7pOG6piThu5zhu5DDmuG6psOaPOG6uuG6oOG6psOsxqDDmcOK4buc4bqmI+G6usOA4bqmVeG7riThuqY94bumw5rGoOG6pkvDiuG7nOG6puG7gsOa4bqmJOG7miXhurrhuqZVV+G7nOG6pj7hurzDmuG6plPhu5rDmeG7gMOaxqDhuqbhuqjhuqYkI+G7nOG7kiXhuqZO4busw5rGoOG6pkw7w5rGoOG6pk4s4buyTOG6plThu4jhu7jhuqYj4bq64bqmTuG7mOG6puG7uOG7mj9M4bqmPj/huqbhuqRO4bq+4buc4bqmxqDhu5zhurrhuqThuqZVw5XhuqZOxq/huqZOT8Oa4bqmPsOKw5nhuqbGoOG7nMOd4bqmw5rGoOG7mlDhuqbGoOG7nOG7gOG7nOG6plThurrDmeG6psag4bucPOG6uuG6pkzhurxM4bqm4oCcTuG7ruG6psagw4rigJ3huqDhuq4v4bu44bqw4bquJOG6uktUT+G6pj0kW1RPeeG6pFXhurojxqDhu5zDmkHhuqrhu7h94bqm4bq6JSTDmeG6pOG6sOG6riQj4bqw4bquJE3hurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhuq7hu5xVxqDhuqbhu5pP4bucxqDhu5okeeG6pEJD4bqo4bqk4bqm4bq6VCR54bqk4bqk4bqme+G7nE0k4buaeeG6pEPDieG6rOG6pOG6pkvDmSNNTyN54bqk4bqo4bqk4bqmPSNMeeG6pOG7miQk4bu4QS8vPsOaT33hu7gjTz094bqgw5pPJC/hurvhu5xUTz0v4bubJUtST0wkL0JLL+G6uuG6qi9P4bq6L+G6qkIvJOG6usOaxqA+4bq6JOG6oFLhu7jGoOG6pC/hurDhuq4v4bu44bqw4bquLyRN4bqw4bquLyQj4bqw4bquJCPhurDhuq4kTeG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG7neG6usOaxqDhuqY+4buIJOG6pkw64bq64bqmJCMsw53Dmsag4bqmxqDDiuG6oOG6pjbDmuG7mkHhuqbhu53huqDDquG6ri/hu7jhurDhuq4vJE3hurDhuq4vJCPhurDhuq4vJOG6uktUT+G6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG7neG7mk/DmeG6pkxY4bqmQCXhurrDmuG6pk7hu5zhu5Al4bqmJCPhurrDgOG6piQjLMOdw5rGoOG6psagw4rhuqZOLOG7skzhuqYkVuG6pkzhu5ouTOG6pkzhu6rDmsag4bqmU+G7muG6uuG7nOG6psagw41b4bqmVcOMJOG6piQj4buIJOG6piQo4bqmw5rhu5osw5rGoOG6pkzhu5pQ4bqmw5pGVeG6pkzhurxM4bua4bqm4buj4bqzw6zDouG6pj7DiuG6pkzhu6rDmsag4bqm4bq6w5rhuqbhu7jhu5osw53Dmsag4bqm4bqz4buew5rhu5rhuqbDqizDmsag4bqmw6rDmcOK4bqmMuG6plXhu64k4bqmTsOZ4bq+w5rhuqbDmsag4buEw5rhuqDhuqbhu53hu5rhu4hV4bqmTOG7muG7ouG6piQh4bqmTCnhurrhuqY9VuG6pkw64bq64bqm4bqq4bqmTFjhuqZAJeG6usOa4bqmTOG7qsOaxqDhuqZAJVvhu5DDmuG6psOaw4pb4bqmTDvDmsag4bqmTOG7pOG6piThu5rhu5jhuqDhuqDhuqDhuqZ9T1XhuqbGoMOK4bqmTuG6vOG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhu50j4bq6w5nhuqZOVuG7nOG6pj5Z4buc4bqm4bunw5rhuqd94bu4I089PeG6oMOaTyThuqbDgOG6plXhu64k4bqmTOG6vMOa4bqmS+G7ruG6pkzhu6rDmsag4bqm4bq6w5rhuqbhu53hu5XhuqbDquG6tcOt4bqmTOG7msOZ4bqm4bua4bq6W8OA4bqmPeG6uiXhuqZV4buuJOG6piThu5rDneG7nOG6psag4buc4bq6w5rhuqYk4buaT8OZ4bqmTeG7qOG7nOG6puG6s+G6usOa4bqmTOG7miVbw5XDmuG6puG6vMOa4bqmw5rhu5rhu4jDmuG6piThu5rDjFvhuqYkIyzDncOaxqDhuqbGoMOK4bqmw5rDilvhuqbDmkZV4bqmJCPDmcOaxqDhuqZT4buaJeG7qsOa4bqmPuG7nMOVw5rhuqbDmsag4buaUeG6uuG6piQj4bq6w5rGoMOA4bqmTizhu7JM4bqmS+G7sOG6piQj4bui4bqmTOG7gMOa4bua4bqmxqDhu5xZ4buc4bqmw5rhu5rhu5zhu5Al4bqmJOG7isOaxqDhuqbDmsOVw5rhuqY+4buc4buSTOG6piThu5zDlOG7uOG6pkzhu4jDmuG6piPDjCThuqZT4bua4buk4bqmU+G7muG7gsOa4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOKAnGjhu5rhu5zhuqYkw4zDmuG6pkzhu6rDmsagw4DhuqZM4buAw5rhu5rhuqY94bq8JOG6plPhu5rhu6rDmsag4bqmJOG7iOG7uOG6piQjJcOaxqDhuqZT4bua4buww5rGoOG6pkzhu5rDlOG6psOa4buaPMOaxqDhuqYkw5XDmuG6pkzhu4DDmuG7muG6psag4bucWeG7nOG6puG7tOG6pj7hu6bDmsag4bqmw5rGoMOZw4rhu5zhuqZVw4rhuqbDmuG7muG6usOa4bua4bqmTOG7muG7pMOaxqDhuqbhu4jhu7jhuqY+w4rDmeG6plPhu5ol4bqmPihM4bqmJCMlw5rGoOG6piTDjVXDgOG6psOa4buaRlXhuqZL4buEJOG6pkAl4buA4bqmJOG6usOaxqDhuqZM4bq8TOG6pkzDmcOa4bqmS+G6vkzhuqZO4bq6w5rGoOG6pj3hurwk4bqm4bu44bua4bq+JOKAncOA4bqmPuG7oOG6psOaw4pb4bqmw5rhu6Thu5zhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4buXJeG7sEzhuqbhu53hu5rhu4TDmsag4bquL+G7uOG6sA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Phá đường dây gái gọi 300 USD

Phá đường dây gái gọi 300 USD
2011-09-12 09:11:58

Theo tài liệu trinh sát, Tuyến là gái bán dâm kiêm môi giới cho các cô gái khác để lấy tiền “cò”. Mỗi lần bán dâm, gái lấy của khách 300 USD, chia lại cho Tuyến 50 USD. ...

4 công an bị giữ trái pháp luật

4 công an bị giữ trái pháp luật
2011-09-12 09:11:47

Trước đó, xe ô tô 47L-7203 do tài xế của Công ty Trường Thành là Nguyễn Quốc Toàn gây tai nạn làm chết một người tại địa phận xã Diên Phú, TP Pleiku vào đêm 7.9. Sau khi gây...

Hai ngày chuẩn bị gây án của Lê Văn Luyện

Hai ngày chuẩn bị gây án của Lê Văn Luyện
2011-09-11 09:18:39

(VnExpress) - Ngồi trên xe khách về quê, Luyện thấy tiệm vàng Ngọc Bích khang trang nên chọn là mục tiêu. Đêm 22/8, hắn lang thang ở đây để quan sát sinh hoạt của gia chủ và...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết