Cập nhật:  GMT+7
ZOG7peG7gcOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4I+4bun4bqoduG7m+G6vcSR4buk4bqg4bunw6pYQXjDucOq4buX4buNeMOq4buCa8Oq4buUw6x3w6pYw7nhu6Xhu7HDrMOq4bulw4PDquG6qOG6puG6tsOq4bul4bqg4bunw6rhu4Dhu6dweMOqw4Lhu6Xhu4vhuqjDquG6qOG6puG7p3R4w6rhu6/hu6d44bulw6rhuqhxZC/hu6Xhu4HEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu6Thu5vDrOG7l+G6vcSRWOG7peG6vnjDucOqeGx3w6rhuqThuqrDrOG6rcOqxqHDieG6tuG7lcOq4bqs4bq8w6rhuqThuqrDrHjDquG6qOG7jXfDquG7leG7peG7q8OqxqHEqXnDquG7lcSQw6zDquG7pOG6oOG7p8OqWEF4w7nDquG7l+G7jXjDquG7peG6quG7hHN44bqtw6rhuqzhurzDqnZreOG7pcOqxqHEqXnDquG7lcSQw6zDquG7leG7j8OCw6rEkOG7hOG6rcOq4buV4bulxal44bulw6rhuqThuqrhu4RyeMOqxqHhu6nDrMOqw4Lhu6XDicSCeMO5w6rhu4Dhu4nDqsOC4bulw4Hhu6fDquG7peG6tsOCw6rhu5XEkMOsw6rhu5Xhu4vhu5XDquG6qOG6osOq4buV4bul4bq44buVw6rhuqjhuqZ5eMO5w6rhu6Vzw6rhuqjhu6XDgXjDucOq4buV4bulxal44bulw6rhuqjhuqbhu6nhuq3DquG7leG7i3jDquG7meG6oOG6rcOq4bul4bqg4bunw6rhu4Dhu6dweMOqeEF4w7nDquG7l+G7jXjDquG7gmvDquG7lMOsd8OqWMO54bul4buxw6zhuq3DquG7peG6quG7hHN4w6rhu5TDrHfDqlbhuqDDqsaha8OqeMODw6p24bq84buVw6rigJzGoOG6ouG7p8Oqd+G6ruG7p8Oq4bulecSp4bqow6rGoeG6oHjDueG6rcOq4buC4buN4buEw6rhu5fhurx4w7nDquG6qOG6osOq4buV4bul4bq44buVw6rhu6ThuqDhu6fDqlhBeMO5w6rhu5fhu414w6rhu4Dhur54w7nDqnfEqXjhu6XDquG6qHnhu4l4w6rhu5fhu6dzeOG6p8OqeOG7jXjDucOq4buVw6x5w6rhu4DDrOG7p8Oq4bqo4bqm4buz4bqtw6rhuqjhuqbhu4vhu5Xhu6XDqnjhu6Xhu6dzd8Oq4buVxJDDrMOqw7nhu6fDrOG7p8Oq4buV4buPw4LDqnhBeMO5w6rhu5fhu414w6rhuqjhuqZ5eMO5w6rDguG7peG7i+G6qMOq4bqo4bqm4bundHjDqnhBeMO5w6p4w7nhu6Xhu6dzw4Lhuq3DquG7guG7jeG7hMOq4buX4bq8eMO5w6p4QXjDucOq4bqo4bulQXjDqnfhuq7hu6fDquG7gOG7icOq4bul4bqg4bunw6p44bulw7TDgsOq4bqk4bqqw4Hhu5XDquG6qHHigJ3huq3DqsO5w73DgsOqw4Lhu6XDtXjDquG7guG7jeG7hMOq4buX4bq8eMO5w6rhuqThuqpww6rhu6XDicSCeMO5w6rDueG7p+G7ieG6qsOqxqHhu6PDguG6qWQvw4LEkWThuqjDrOG7mXbhu5vDquG6rOG6qOG7hHbhu5vhuq/hur13w6zhuqbDueG7p3jhuqXhu4fDguG7gsOqw6zhuqrhuqh54bq9xJFk4bqo4bqmxJFk4bqo4buXxJFk4bund8O5w6rhuqzhuqbhu5Xhuq/hur0vL+G7leG6qeG7mcOseeG6pOG6qsOseMO54bqo4bqm4bun4bqp4buAeC/hu5fhu5vhuqzhu6/huqh5w4IveOG7m+G7huG6rC/hu4fhu4Hhur/hu4Mv4buFaeG7l+G7geG6v2bhu4No4bq/ZuG6qOG7gWbhu4Vp4buBZnbhu4Hhuqnhu63DgsO54bq9w6ovxJFkL+G6qOG7l8SRZC/huqjhuqbEkWThuqjhuqbEkWThuqjhu5fEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJHGoMOJ4bqweMO5w6rhu4Dhu4l5w6rhuqjhuqbhuqp4w7nDquG6qOG7jXfDquG7gmvDquG7lMOsd8OqWMO54bul4buxw6zhuq3DquG7peG6quG7hHN4w6rhu5TDrHfDqlbhuqDDqi3Dqkp44bul4bqlw6rGoOG6qT7igItkL8OCxJFkL+G6qOG7l8SRZC/huqjhuqbEkWQv4bqow6zhu5l24bubxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSR4buUQ3jDucOqxqHhu6fDquG7gOG6ruG7p8Oqw6x44bulw6pYw7nhuqrhu4R1eMOqw4x44bulw6rhu6TDrOG7p+G6rcOq4buU4bulxJDDquG6qOG7qeG7leG7pcOq4buk4bqg4bunw6pYQXjDucOq4buX4buNeMOq4buCa8Oq4buUw6x3w6pYw7nhu6Xhu7HDrOG6rcOq4buV4bulQnjDucOq4bqoQeG7p8Oq4buVw73DquG7l+G7qcOCw6rhuqjhuqbhu7PDquG7leG7peG6quG7hHN4w6rhu4Dhuq7hu6fDqsOseOG7pcOqPuG6psO1eMOqNmx4w6rhu4rhu6fhuq3DquG7peG7p3N4w6rhurLDquG6qOG7pUF4w6rGoOG7qXjhu6XDqjzEgnjhuq3DquG7gmvDquG7lMOsd8OqWMO54bul4buxw6zhuq3DqnfhuqDhuqjDquG6qOG6pnl4w7nDqnjhu6Xhur54w7nDquG7peG6oMOqeEF4w7nDquG7l+G7jXjDquG6rGp4w6rhu4Lhuqrhu4/huqjhuq3DquG7r+G7p3jhu6XDquG7l3nDrHjhu6XDqsO54bun4bu34bunw6rhu5Xhu4/DgsOq4bqo4bqm4bqqeMO5w6rDicSCeMO5w6rhurLDquG7gEN4w7nDquG7lEPDrOG6rcOq4buUw6x3w6pW4bqg4bqpw6rDjHjhu6XDquG7iuG7p8Oq4buV4bulecOq4buZ4bunceG6qOG6rcOqxqHhu6nDrMOqw4Lhu6XDicSCeMO5w6rDrHjhu6XDquG6rOG7p3jhu6XDquG6rMOBeMO5w6p4bnfDquG7gHLDqsOC4bulxanDrMOqPuG7jeG7hMOqWMOsd8Oq4bul4bqq4buEc3jDquG7lMOsd8OqVuG6oOG6rcOqxqHDieG6tuG7lcOq4bqo4bul4buncHjDqnjhu6Xhu6dweMOqw4nhuqrDqsaha+G7p8Oq4buAcsOq4buv4bulxanDquG7pcO04bqqw6p34buL4bqow6p24buJeOG7pcOq4bqk4bqqw6x44bulw6p4bHfDquG7gOG7icOqxqHhu4/huqjDquG7mcOsw6rhu5fDrHjDqnfhu4nhuqrDqnfhurThuq3DqsOC4bulQ8Oq4bul4bq2w4LDquG7gOG6ruG7p8OqeOG7peG7p3LhuqrDqnZ5xKnhu6fDquG7leG7jeG7hMOq4bqo4bqmw4B4w7nhuq3DquG6qOG6pnl4w7nDqsahw73DquG7lcO9w6rhu5Xhu4vhu5XDqnZ5xKnhu6fDquG7leG7jeG7hMOq4buXw4nhurbhu5XDqnbhu6dz4bqqw6rhuqThuqpGw6rDueG7p+G7i+G6rcOq4buVw73DquG6qOG7i+G7lcOq4buXRHjDucOq4bulw4PDquG6qOG6puG6tsOq4buVauG7p8Oq4bqo4bul4bunc3jDquG6rOG6uOG7lcOq4buv4bul4bu34bubw6rhu5Xhu6V5w6rhu5V5eMOqeMO5w4nhurDhu6fhuqnDqsOMeOG7pcOq4buK4bunw6rhuqzhu6d44bulw6rhuqbDrMOq4bqo4bqmeXjDucOqd+G6oOG6qMOqw7nhu6fDrMOqxqHGsHjhu6XDqsahQXjDucOqw6x44bulw6rhu5t34bqtw6rGoeG7p3LhuqrDquG7r+G7p3N4w6rhu6/hu6d44bulw6rhuqhxw6rhu6/hu6XDvcOq4buv4bulbHjhuq3DquG6qOG7peG7p3HhuqrDqsah4buP4bqow6rhuqxqeMOq4buC4bqq4buP4bqow6p4cHjDquG6qOG6usOq4bqo4buPd8Oq4buZ4budw6rGoWvDquG7lcO9w6rhuqzDsnjDqsah4bq44buVw6rhuqjFqXjhu6XDquG6qOG6vMOqdsO0w4Lhuq3DquG7lcO1eMOq4buVQ+G6rcOq4buv4bulQXjDucOqeMO5xKnhu6fDquG7r+G7pcO9w6rhu6/hu6VseOG6rcOq4buA4buP4bqow6rhu4Bq4bqtw6rhu6VseMO5w6rhu6Xhu4vhu6fDqnbDrHnDqsah4bqgeMO54bqtw6rhuqxqeMOq4buC4bqq4buP4bqow6rGoXTDquG7lWrhu6fDquG6qOG7peG7p3N4w6rGoeG6sOG7p8Oq4bqsw4F4w7nDqsO54bunw6zDqsahxrB44bul4bqpw6rhu67hu6Xhu6fDqnfhuq7hu6fDqnbDtMOCw6rDueG7p8Osw6rGocaweOG7peG6rcOq4bqmw6zDquG6puG7p3B4w7nhuq3DquG7gOG6tsOq4buV4bulw4B4w7nDqsOseOG7pcOqxqFrw6rhuqjhuqZseMOq4bqo4bqm4bqyw6rhu5nhu4l4w6rhu5nEqeG7leG6rcOq4bqoxrB3w6rhu6XDieG6rnjDucOqduG7iXfDqmx4w6p34bqu4bunw6rGoXTDqnbDtMOCw6rhuqjhu6Xhu4144bqtw6p2w7TDgsOqeMO54bul4bunc8OC4bqpw6oo4bqq4buEceG6qMOqxqHhu6l44bulw6rDuW14w6rhu5nDveG6rcOqduG7iXfDqsO54bun4buJ4bqqw6rhuqjhurrDqnjDueG6qsOAeMOq4buV4buN4buEw6rhu5fDieG6tuG7lcOqduG7p3PhuqrDquG6rMOyeMOq4buVw73DquG6ssOqxqHhu6nDrMOqw4Lhu6XDicSCeMO54bqtw6rhu4DhurbDquG7leG7pcOAeMO5w6rDrHjhu6XDquG7gMOs4buEw6p4w7nhu414w6rhu6Xhu4l4w7nDqmnhur/DquG6qOG6puG7p3PhuqrDqsahw4B4w7nDquG7gOG7icOq4buAw6zhu4TDqnfDieG6tnjDquG6qOG7pXB3w6rhuqjhu6dyeMOq4buVxJDDrMOq4buZxKl4w6rhu5nDqOG6rcOqeMO5w4nhurDhu6fDquG6qOG7peG7jXjDqnfhuqrDrMOq4bqsbXfDquG7l0R4w7nDquG7lUThuq3DquG7guG7jeG7hMOq4buX4bq8eMO5w6rhu5XEgsOq4bqs4bqyw6p44buP4bqqw6rhu5XDrHnDquG7l8OJ4bq24buVw6p24bunc+G6qsOq4buV4buL4buVw6p2ecSp4bun4bqtw6rDguG7pUThu5XDquG7gETDqnjhu6XhuqrDquG7lcO14bqqw6rhuqjhu6dw4bqqw6rhu5dDeMO5w6rhu5XEkMOsw6p4w7nDieG6sOG7p8Oq4buX4buNeMOq4bqo4bqmeXjDucOq4buAQ3jDueG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJE+4bqmeXjDucOq4bqk4bqq4buLw6rhuqjhuqbGsHjhu6XDquG6rGp4w6rhu4Lhuqrhu4/huqjDquG7lcOsecOq4buXw4nhurbhu5XDqnbhu6dz4bqqw6rhu5Xhu6XDqMOq4buAbnjDueG6rcOqw7nhu6fDrMOqxqHGsHjhu6XDqsOseOG7pcOq4buK4bunw6rGoWvDquG6qMawd8Oq4bqo4buz4bunw6rhu6Xhu7Xhu5XDquG7peG7t+G7p+G6rcOqxqFC4buVw6rhuqZC4bqow6rhu6/hu6d44bulw6p4w7nhu6Xhu6dzd8OqxqF0w6rhu6/hu6VBeMO5w6p4w7nhurp4w7nDqnjhu414w7nDquG7lcOsecOq4buV4bul4buP4bqow6p2w4nhurZ4w7nDquG6rGp4w6rDguG7peG7kXfhuq3DquG7leG7pXHDquG7meG7p3F4w6rhuqjhu6Vwd8Oqd+G6oOG6qMOq4bqsw4HDquG7lcOsecOq4buXw4nhurbhu5XDqnbhu6dz4bqqw6rhu6/hu6Xhu4vhu5XDqnfhu4nDqnjhu6XhuqrDquG7lcO14bqqw6rhuqjhu6Xhu6nDquG6qOG6psOJ4bqweMO5w6rGocOseMO5w6rhu5XDtXjhuq3Dqsahw73Dqnbhu4nDquG7lcOsecOq4bul4buJw6rhuqjhu6XEkMOqQeG6rcOq4buVw6x5w6p2xKnhu5XDquG6qOG7p3B44oCmw6rhu5RBeMO5w6rhu4Dhu6dz4buVw6p24buJd8OqbHjDquG6qOG7peG6qsO0eMOqduG6tuG7p+G6rcOqxqHDteG6qsOqeGx3w6rhu4fhur/hu4Fn4bqtw6rDueG7p8Osw6rGocaweOG7pcOqw6x44bulw6rhu5XDvcOqxqHhu6dy4bqqw6rhu6/hu6dzeMOqxqHDteG6qsOq4bqow4nDquG6qOG7pXB3w6p34buL4buEw6p3w73hu5Xhuq3DqnfhurLDquG6puG6oHjDucOq4buVxILDquG6rOG6ssOq4bqsanjDquG7guG6quG7j+G6qOG6rcOqeOG7peG7icOq4buCw4nhurJ4w7nhuq3DquG6qOG7peG6qnDDquG6qOG7pXB3w6p44bul4buNeMOqduG6vOG7lcOq4bqyw6rGoeG7qcOsw6rDguG7pcOJxIJ4w7nDqsahdMOq4bqo4bq6eMO5w6rhu5nDieG6ruG7lcOqw4Lhu6Xhu4vhuqjDquG6qOG6puG7p3R4w6p4w7nhu6Vyw6p44buP4bqqw6rhu5XDrHnDquG7l8OJ4bq24buVw6p24bunc+G6quG6qcOqxqBxeMOqeMOs4buEw6rhu5XEgsOq4bqs4bqyw6p44buP4bqqw6rhu5XDrHnDquG7l8OJ4bq24buVw6p24bunc+G6qsOq4buVxJDDrMOqw7nhu6fDrMOqxqHGsHjhu6XDqsOseOG7pcOqxqFrw6p34bqyw6rhuqbhuqB4w7nDquG6qOG6pnB4w6rhu4Phur/hur/Dqnfhu4fDquG6rcOq4buVw73DquG7r+G7pXnDquG7leG7peG6uMOsw6rhu6Xhu4l4w7nhuq3Dqnfhu4vhu4TDquG7leG7pXHDquG7meG7p3F44bqtw6rGocO9eMO5w6rDucO94bun4bqtw6rDueG7p2rhu6fDquG6pOG6quG7hHHhuqjDquG7gOG7p3Phu5XDqnbhu4l3w6rhu5Xhu6V5w6rhu4Hhur/DqnbDrHnDqsah4bqgeMO5w6rhu4Dhuq7hu6fDqnfhurjhu5XDquG6qOG7peG6qsOqeOG7pcO0w4LDquG7mcaweOG7pcOq4bqk4bqq4buNeMOq4buFw6rhuqjhuqbhu6dz4bqqw6rGocOAeMO5L3jDucOJ4bqw4bunL+G6qOG7peG7i3jDueG6qcOqPuG6usOqd+G6oOG6qMOq4buVxILDquG6rOG6ssOq4bqsanjDquG7guG6quG7j+G6qMOqeOG7peG7t8OqduG7n+G6rcOq4bqk4bqq4buEw6p3QcOq4bul4bqgw6rDueG7p8Osw6rGocaweOG7pcOq4bqo4bqmeXjDucOqduG7iXjDucOqeMO54bulcuG6rcOqeGx3w6rhu4fhur/hu4Fo4bqtw6rDueG7p8Osw6rGocaweOG7pcOqw6x44bulw6rhu4rhu6fDquG6qOG7peG7iXjhu6XDqnbDtMOCw6rhu5RBeMO5w6rhuqjhu4TDqj5Y4buk4bukw6rhu5TDrHnDquG7l8OJ4bq24buVw6p24bunc+G6qsOqxqDhu6l44bulw6o8xIJ4w6pXw6zhu6fDqj7hu6Xhu6nDqj7hu6XEkOG7hMOq4buA4buJw6rhuqjhurp4w7nDqsahw4nhurbhu5XDquG6qOG6psOsecOqw7nhu6dq4bunw6rhu67hu6Xhuqrhu4RxeMOq4buv4bulxanhu5Xhu6Utw6rhu5Thu6Xhurh4w7nDqnjhu6XDtHjDquG6rGp4w6rDguG7peG7kXfDquG7lUF4w7nDqnjDueG7peG7p3PDgsOqeEF4w7nDquG6qOG7pUF4w6rhuqjhu6dw4bqqw6rhu5nhu6d04bqqw6rhu5Xhu4/DgsOq4bqo4bureOG7pcOq4buV4bulecOq4bqsanjDqsOC4bul4buRd8Oq4buVw6x5w6rhu5Xhu6XDqMOq4buAbnjDueG6rcOqw7nhu6dq4bunw6rhu5jDrC3DquG7lOG7peG6uHjDucOqeOG7pcO0eMOq4bqsanjDqsOC4bul4buRd8Oq4buVQXjDucOqeMO54bul4bunc8OCw6p4QXjDucOq4bqo4bulQXjDquG6qOG7p3DhuqrDquG7meG7p3ThuqrDquG7leG7j8OCw6rhuqjhu6t44bulw6rhu5Xhu6V5w6rhuqxqeMOqw4Lhu6Xhu5F3w6rhuqjhu6d44bulw6rhu5nhuqDhuqjDqnjDueG7pXPDqmJ4bHfDquG7h+G6v+G7gWdj4bqnw6o+ecOCw6rhu4Hhur/hur/DquG6rMOsecOq4buA4buJeMO5w6rhuqjhu6XDicSCeMO5w6rhu6Xhu6dz4bqqw6o24bunc+G6qMOqWMOsd8OqYnhsd8Oq4buH4bq/4buBw61j4bqp4bqp4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkeG7lOG7pcSQw6rhuqjhu6nhu5Xhu6XDquG7pOG6oOG7p8OqWEF4w7nDquG7l+G7jXjDquG7gmvDquG7lMOsd8OqWMO54bul4buxw6zDqljDueG6quG7hHV4w6rDjHjhu6XDquG7pMOs4bunw6rhu5Xhu6V5w6rhu5nhu6dx4bqo4bqtw6rhurLDqsah4bupw6zDqsOC4bulw4nEgnjDueG6rcOq4bqo4buPd8Oqw7nDicSCeMO5w6rhu4DDieG6tuG6qMOq4buv4bulw73huq3DquG7gMOJxIJ4w6p2cHjDqnbhu4l3w6pseMOqw7nhu6fhu7fhu6fDqnjhu6XDicOqw7nhu6fDrMOqxqHGsHjhu6XDqsOseOG7pcOqPuG6psO1eMOqNmx4w6rhu4rhu6fDqnbhu4nDqsah4bqgeMO5w6p24bq84buVw6rGoXTDqnhBeMO5w6rhu5fhu414w6rhuqjhuqZ5eMO5w6rhu4Jrw6rDguG7peG7j3jDqsah4buP4bqqw6p24buJd8Oq4bqo4bul4bubeeG6qcOqWOG7peG6vnjDucOqeGx3w6rhuqThuqrDrOG6rcOq4bqo4bul4bq84buVw6rhu6Xhu6dzeMOqWMO54bul4bupw6rhuqThuqrhu4Rx4bqow6rhuqzDgcOq4buHZy1YKC8+N8Oq4buVxJDDrMOq4buYw6x4w6rhu5Thu6Xhu4/DgsOq4bul4buJeOG7pcOqPuG6puG6qnjDucOqw4nEgnjDucOqxqBqeMO5w6pi4buv4bulw73DrMOqOGPDquG7gHLDqnhBeMO5w6p4w7nhu6Xhu6dzw4Lhuq3DqnhBeMO5w6rhu5fhu4144bqtw6p4QXjDucOq4bqo4bulQXjhuq3DqsaganjDucOqxJDhu4TDquG7gmvDqsaha8Oq4buZw6x4w6rhu6Xhu4l44bulw6p44bul4buncuG6qsOq4buV4bul4burw6rhuqjhu6Xhu6nhuq3DqnjDueG7peG7qcOq4bqk4bqq4buEceG6qMOqdmt44bulw6rGocSpeeG6rcOq4buV4bul4burw6rGocSpecOqeOG7pW53w6rGoeG7keG7hMOqd8SpeOG7pcOq4bqo4buncXjDquG6qOG6psaweOG7pcOqw4Lhu6Xhu4vhuqjDquG6qOG6puG7p3R4w6p4QXjDucOqeMO54bul4bunc8OC4bqtw6rhu4Lhu43hu4TDquG7l+G6vHjDucOqeEF4w7nDquG6qOG7pUF4w6p34bqu4bun4bqtw6rGoUHDquG6qOG7peG7qcOq4buAbHjDqnfhu6d44bulw6rDuW14w6rhu4Dhuq7hu6fDquG7gOG7p3Phu5XDquG6qOG7peG6vOG7lcOq4bul4bunc3jDquG7leG6quG6oOG7lcOq4buAw7R4w6rhu4Lhu43hu4TDquG7l+G6vHjDucOqxqHhurDhu6fDquG6rMOBeMO5w6rhu4BseMOq4bulw73DrMOq4bqyw6rhu6/hu6XhuqrDquG7l+G7jXjDquG7lcOJ4oCmw6rhu5Thu4t4w6rhu5nhuqDhuq3DquG7peG6oOG7p8Oq4buA4buncHjDqnhBeMO5w6rhu5fhu414w6rhuqjhuqZ5eMO5w6rhu4Jrw6rDguG7peG7i+G6qMOq4bul4bqq4buEw6rhuqjhuqbhuqrhu4RyeMOq4bqo4bulw4F4w7nDquG7hHDhuqrDqnjDieG6ruG7leG6rcOq4buV4buL4buV4bulw6p3xKl4w7nhuq3DquG7lcO1eMOq4buVQ8Oq4bqs4buLeMO5w6rhuqjEqXnDquG6qOG6pnl4w7nDqnbDrHnDqsah4bqgeMO5w6rhuqxqeMOq4buC4bqq4buP4bqo4bqnw6rGoeG7keG7hMOqd8SpeOG7pcOq4buV4bul4bqq4buEdHjDquG7l+G7qeG7leG7pcOq4buVxILDquG7leG7j+G6qsOq4buv4buneOG7pcOq4bqoceG6rcOqw7nDvcOCw6rDguG7pcO1eMOq4bqo4bulQuG7lcOqxqHhu5Hhu4TDquG6rGp4w6rhu4Lhuqrhu4/huqjDqnhBeMO5w6p4w7nhu6Xhu6dzw4LDquG6qOG6unjDucOq4buZw4nhuq7hu5XDqsOC4bul4buL4bqow6rhuqjhuqbhu6d0eMOq4buv4bul4buLw6rhuqh54buJeMOq4buX4bunc3jhuq3DquG7pcaweOG7pcOq4bqo4bul4buJeOG7pcOq4buV4buL4buVw6rhu4BDeMO5w6rhu5Xhu6Xhuqrhu4RweMOq4buVw6x44bulw6rhuqxqeMOq4buC4bqq4buP4bqow6rhu6Xhu4l4w7nDquG7pcO9w6zDqsahw6zDquG7l8SpeMO54bqtw6rhu5lyeMOq4buA4bq+eMO54bqtw6p44buNeMO5w6rhu5XDrHnDquG7peG7p3PhuqrDquG6pOG6qmrDquG6qOG6pnB4w6p34bqg4bqow6rGocSCeMOq4buA4bupw6rhu5fhu6dzeMOq4bqoxanhu5Xhu6XhuqnDqsagw4Hhu6fDquG7gOG6ruG7p8Oq4buV4buN4buEw6p2QsOs4bqtw6rhu4BEw6p2QsOsw6rGoUF4w7nDquG7guG6quG7jXjDqsO54bun4bubecOq4buV4buP4buEw6rGocOJ4bq24buVw6rhu4Hhu4Fo4bqt4buHw6rhu6XDrMOqxqHEqeG6qMOq4buB4bq/4bq/4bq3w6rhu67hu6Thuq3DqnhseMO5w6rhuqzhuqrhu4/huqjDqmZm4bqt4buHw6rhuqjEqS/hu6XDrOG6qcOqNkTDquG7pcOow6rhuqjhu6XhuqrDqsO54bun4bubecOq4buV4buP4buEw6pmZi9nZsOq4bulw6zhuqnDquG7lOG7jeG7hMOq4bqsbXjDquG6qOG6psOAeMO5w6rGocOJ4bq24buVw6rhu4Hhur9mL2nhur/DquG7pcOs4bqtw6p4bHjDucOq4bqs4bqq4buP4bqow6rhu4fhur/DquG6qOG7j3gv4bulw6zhuq3DquG6rGp4w6p2w4nhurZ4w7nhuqXDquG7h+G6qeG7geG6v+G6v8Oq4bqo4buPeOG6qcOqKcOs4bqqw6rhu5Xhu4vhu5XDqnZ5xKnhu6fDquG7geG6v8Oq4bulw6zhuq3DqnhseMO5w6rhuqzhuqrhu4/huqjDqmnhur/DquG6qMSpL+G7pcOs4bqtw6rhuqxqeMOqdsOJ4bq2eMO5w6pp4bq/w6rhuqjhu4944bqpw6rhu5Thu43hu4TDquG7pcOAw6rhuqjhu6dw4bqqw6rhu4FmZsOq4bulw6zhuq3DquG6qOG6pnl4w7nDqsahw73DquG7leG7jeG7hMOq4bqo4buncOG6qsOq4buv4buneOG7pcOq4buXecOseOG7pcOq4buB4buB4bq/w6rhu6XDrOG6rcOqeGx4w7nDquG6rOG6quG7j+G6qMOq4buZxrB44bulw6rhuqThuqrhu4144bqlw6rhu4Fm4bqt4buFw6rhuqjEqS/hu6XDrOG6rcOq4bqsanjDqnbDieG6tnjDucOq4buBaOG6v8Oq4bqo4buPeOG6qcOq4buU4buN4buEw6rhu5XDrHnDquG6rOG6qsOqw63hu4Hhur/huq3hu4fDquG7pcOs4bqtw6rhuqjhuqbDgHjDucOqd+G6ruG7p8Oq4bqo4bulcHfDqsahw4nhurbhu5XDquG7heG6v8Oq4bulw6zhuqnDquG7lMOsecOq4bqs4bqqw6rhu6/hu6d44bulw6rhu5d5w6x44bulw6poaeG6v+G6reG7h8Oq4bulw6zhuq3DqnhseMO5w6rhuqzhuqrhu4/huqjDqnfEkMOq4buB4bqt4buDw6rhuqjhu494L+G7pcOs4bqtw6rhuqxqeMOqdsOJ4bq2eMO5w6rhu4Hhuqnhur/hu4Hhu4XDquG6qOG7j3jhuqnDquG7lOG7jeG7hMOq4buV4bulw6jDquG7gG54w7nDquG7lcO9w6rhu4do4bqt4buHw6rhu6XDrOG6rcOqeGx4w7nDquG6rOG6quG7j+G6qMOq4buZxrB44bulw6rhuqThuqrhu414w6rhu4Hhur/DquG6qOG7j3gv4bulw6zhuq3DquG6rGp4w6p2w4nhurZ4w7nDquG7h2jhu4fDquG6qOG7j3jhuq3DquG6qOG6psOAeMO5w6p34bqu4bunw6rGocSp4bqow6rhu6/hu6V5anjDucOq4buDw6rhu6XDrOG6qcOq4buU4buN4buEw6rhuqzhu413w6rhu5jDgcOq4buU4bulxal44bulw6rGoWvDquG6qOG7peG6qsOq4bulecSp4buV4bulw6rGocOJ4bq24buVw6rhur/huq1mw6rhu6XDrOG6rcOqeGx4w7nDquG6rOG6quG7j+G6qMOq4buZxrB44bulw6rhuqThuqrhu414w6rGocSp4bqow6ppw6rhuqjEqS/hu6XDrOG6qcOq4buU4buN4buEw6p4w7nhu6Vzw6rhuqjhu6XhuqrDquG7pXnEqeG7leG7pcOq4buD4bq/w6rhu6XDrOG6rcOqeGx4w7nDquG6rOG6quG7j+G6qMOqZ+G6v+G6qMSpL+G7pcOs4bqtw6rhuqxqeMOqdsOJ4bq2eMO5w6rhu4Fp4bq/w6rhuqjhu4944bqpw6pXQcOq4bulxrB44bulw6rhuqjhuqbDgHjDucOq4buVw6x34bqtw6rhu5nDieG6suG7p8OqxqHDrHjDucOq4buZw4nhuq7hu5XDquG7gOG7iXnDquG7leG7peG6qsOq4buvR8Oq4buV4bulbHfDquG6rMO94buVw6p4bHfDquG6qOG7peG6uMOq4buH4bqpw6o+4bul4bq84buVw6rhu6Xhu6dzeMOq4buV4bulw4nEgnjDucOq4bqo4bqmxrB44bulw6rigJxXw4Phu6fDquG7gmvDqnfhuqDhuqjDquG6rGp4w6rDguG7peG7kXfigJ3DqmJZ4buUWSFj4bqtw6rGoWvDqnjhu414w7nDquG7leG7j8OCw6rhu4fDquG6rGp4w6rDguG7peG7kXfDqlnhu5RZIcOq4bqo4bq6w6rhu4PDquG6rMOsecOqdnB4w6rhu4XDquG6rMOsecOqYuG7pcOAw6rhuqjhu6dw4bqqw6rhu5RDw6zDquG7gOG7icOq4buVw6x5w6rhu5Xhu6XDqMOq4buAbnjDucOq4buVxJDDrMOq4buUQXjDucOq4bqo4buEw6o+WOG7pOG7pMOq4buVw6x5w6rhu5fDieG6tuG7lcOqduG7p3PhuqrDqsag4bupeOG7pcOqPMSCeMOqV8Os4bunw6o+4bul4bupw6o+4bulxJDhu4Rj4bqtw6rhu5VBeMO5w6p44bulw7R4w6rhu4HDquG6rGp4w6rDguG7peG7kXfDqlnhu5RZIcOqd+G6ruG7p8OqYsOZ4buJw6rhu5RDw6zDqiHhu6XDicSCeMO5w6rDmeG7p8Osw6o+4bqmw6x4w7lj4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkeG7lOG7pWx4w6p44bqqQeG7p8Oqw4Lhu6Xhu4vhuqjDquG6qOG6puG7p3R4w6rhuqjhu6Xhu5t5w6rhu6XDieG6rnjDucOqxqHDrMOq4buXxKl4w7nDquG7pcO9w6zDquG7leG7i+G7lcOqdnnEqeG7p8Oq4buAw7ThuqjDqnjhuqpB4bun4bqtw6p44bul4buncuG6qsOqd0HDquG7pcaweOG7pcOq4buV4bulbHjDqnjhuqpB4bunw6rGocOJ4bq24buVw6rhu5fhuqrhu4TDquG6qOG6psaww6rhu4Dhu4nDqsOC4bul4buL4bqow6rhuqjhuqbhu6d0eMOq4buVw73DquG7peG7p3PhuqrDquG6pOG6qmrDqnjhu6XDieG6pcOq4buU4bulbHjDqnjhuqpB4bunw6rhu5nhu7PDqnbDrOG7p+G6rcOq4bqo4bul4bu34bqtw6rhu5dw4bqtw6rDueG7ieKApsOqxqBrw6rhu6XGsHjhu6XDquG6qOG7peG7iXjhu6XDquG7g8Oq4bqo4bqmw6x4w7nDquG6qOG6psSp4bunw6rhu5Xhu6VseMOqeOG6qkHhu6fDquG7r+G7peG7ncOCw6rhu6/FqXjhuqnDqljDueG7iXjhu6XDqnjDueG7pXLDquG6qOG7pcOJxIJ4w7nDqnfEqeG7p8OqLcOq4buX4bup4buV4bulw6rhu4BEw6rhu5XDvcOq4bqs4bq8w6rDguG7peG7i+G6qMOq4bqo4bqm4bundHjDqnfEqXjhu6XDqnjhu6XDicOq4bqsanjDquG7guG6quG7j+G6qMOq4buA4buJw6rhu6/hu6d44bulw6rhu5d5w6x44bulw6rhu4DDtOG6qMOqduG7p3PhuqrDquG7guG7jeG7hMOq4buX4bq8eMO54bqtw6rhuqjhu6Xhurzhu5XDqsOC4bul4buRd+G6rcOq4buVxILDquG7r+G7pcWp4bqtw6rhu5fhu6nhu5Xhu6XDquG7gETDquG7gMO0eMOq4bqoauG7p+G6qeG6qeG6qcOqxqFrw6rDucO9w4LDqsOC4bulw7V4w6rhuqjEqXnDquG7gOG7p3Phu5XDqnbhu4l3w6rhu5Xhu6V5w6p2w6x5w6rGoeG6oHjDucOq4bqoxKnhu6fDqsah4bupw6zDqsOC4bulw4nEgnjDucOq4buA4buJw6rhuqjEqXnDquG6psOsw6p44bul4buncuG6qsOq4bqsanjDqsOC4bul4buRd8Oq4buVw73DqsO54bun4buLw6rhuqjhuqbhu6nDqsOC4bulROG7lcOq4buARMOqeOG7peG6qsOq4buVw7XhuqrDquG7lcSQw6zDqnjDucOJ4bqw4bunw6rhu5fhu4144bqtw6rhuqhseMO5w6rhuqjhu6XhuqrDqnjhu6XDtMOCw6rhu5Xhu6V5w6rhu6XhuqDhu6fDquG7gOG7p3B44bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3Ekcagb+G7lcOq4buZ4bunc+G6qMOqeOG7peG6vnjDucOqeGx3w6rhuqThuqrDrOG6rcOqw4Lhu6V5eMO5w6rhuqjhuqbhu4l5w6p4QXjDucOq4buX4buNeMOq4bqo4bul4bunw6rGoeG6qsOsw6rhuqxqeMOq4buC4bqq4buP4bqo4bqtw6rhu6/hu6d44bulw6rhu5d5w6x44bulw6rDueG7p+G7t+G7p+G6rcOqxqF54buJeMOq4buvceG6qMOqw7nhu6dCw4LDqnjhu6XDrOG6qsOqduG7iXfDqsO54bun4buJ4bqqw6rhu4Dhu4nDqsO54bunanfDqnjDueG7pcOoecOq4buZcnjDquG7gOG6vnjDucOqxqFrw6rGocOJ4bq24buVw6rhu6ThuqDhu6fDqlhBeMO5w6rhu5fhu414w6rhu4Jrw6rhu5TDrHfDqljDueG7peG7scOsw6rhu5Xhu6VCw6rhuqjhuqbhu7V4w7nDqsOC4bul4buL4bqow6rGoeG6oHjDueG6qcOqNuG7p3Phu5XDquG6uHjDucOq4buXRHjDucOq4buV4buL4buVw6rhuqjhu6dxeMOq4buZ4bqgw6rhu6/hu6V5w6zDquG7peG7teG7lS3DquG7r8ONw6rhuqjhu6XhuqrDtOG6qMOq4buA4buJw6rhu5VBeMO5w6p4w7nhu6Vzw6p34bqu4bunw6rhu4Dhu4l5w6rhuqxqeMOq4buC4bqq4buP4bqow6rGoeG7m3fDqnbEqeG7p8Oq4bul4bunc+G6qsOq4bqk4bqqasOq4buv4buneOG7pcOq4bqoccOq4buVw6x5w6p44bulw4nhuqXDqldBw6rhu6XGsHjhu6XDquG7leG7pWx4w6p44bqqQeG7p8OqduG6tnjDquG7r3HhuqjDquG7peG6tsOCw6p34buL4buEw6rhu4LDrOG7hMOq4bqo4buneOG7pcOq4buZ4bqg4bqow6rhuqxteOG6p8Oq4bq4eMO5w6rhu5dEeMO5w6rhu5VBeMO5w6p4w7nhu6Vzw6p34bqu4bunw6rhuqjhuqZ5eMO5w6rhu5Xhu6VseMOqeOG6qkHhu6fhuqfDqndBw6rhu6XGsHjhu6XDqnjhuqpB4bunw6rhuqjhu6Xhu7fhuq3DquG7l3DDqnjhu6XDgeG6qOG6rcOq4buV4bul4bund8Oq4bqo4bqm4bux4bqnw6rDueG7icOq4buUQ8Os4bqnw6p3QcOq4bulxrB44bulw6rhuqjhuqbDgHjDucOq4bqo4buncOG6qsOq4bqow7TDgsOq4bqo4bqm4bqqeMO54bqnw6p3QcOq4bulxrB44bulw6rhuqjhuqbDgHjDueG6rcOq4buV4bulccOq4buZ4buncXjDquG7leG7jeG7hMOq4buXw4nhurbhu5XDqnbhu6dz4bqqw6rhu5Xhu6XDqMOq4buAbnjDucOq4buVw73DquG7geG7h8Oq4bul4bqgw6rhuqjhu6XDrHfDqsO54bunw6zhuq3DqnjhuqpB4bunw6rhu5nhu7PDqnbDrOG7p8Oq4bqs4buneOG7pcOq4bqsanjigKbDqnbhu4nDqnjhu6Xhur54w7nDqndBw6rhu6XGsHjhu6XDqnhBeMO5w6rhu5fhu414w6rhuqxqeMOq4buC4bqq4buP4bqo4bqtw6rhu6/hu6d44bulw6rhu5d5w6x44bulw6p3w6x4w7nDqnbEqeG7p8Oq4bul4bunc+G6qsOq4bqk4bqqasOq4buv4buneOG7pcOq4bqoccOq4buVw6x54bqpw6rGoHF4w6p4bHfDquG7h+G6v+G7h+G6v+G6rcOq4bqsw4HDquG7peG6oMOq4bqsanjDquG7guG6quG7j+G6qOG6rcOq4buv4buneOG7pcOq4buXecOseOG7pcOqw7nhu6fhu7fhu6fDquG7leG7i+G7lcOq4buV4buPw4LDquG6qOG6pnl4w7nDquG7gmvDqsaha8Oq4bqobHjDucOqdnB4w6rhu4Phu4Hhu4XDquG7peG6oOG6rcOq4buV4bul4buncXfDquG7h8Ot4bqt4buB4bq3w6rhuqjhuqJ4w7nDquG6rMOBw6rhu6XhuqDDqnhBeMO5w6rhu5fhu4144bqpw6rhu5Thu4vhu5XDquG7peG6oMOq4bqsanjDquG7guG6quG7j+G6qOG6rcOq4buv4buneOG7pcOq4buXecOseOG7pcOqw7nhu6fhu7fhu6fDqsahcuG6qsOq4buVw73Dqnfhurjhu5XDquG6qOG7peG6qsOqeOG7pcO0w4LDqsaha8Oq4bqo4bqm4bq6w6rhu5Xhu6Xhu6fDqsOC4bulxanDqsahxKnhuqjDquG6qOG6usOq4buA4buJ4bunw6rhu5Xhu6VE4buVw6rhuqjhuqbhu6dz4bqqw6rGocOAeMO5w6rGoXF4w6rhu6Xhu4l4w7nDquG6qOG6pmx3w6rhuqjhuqbhu6dz4bqqw6rGocOAeMO5L8OqeGx34bqpw6o24bqu4bunw6rhuqjhu6d44bulw6rhuqjhu6XDtXjDquKAnOG6qMOJxIJ4w7nDquG6qOG7peG7jXjDquG6qMOJxIJ4w7nDquG7i+G7p+KAneG6rcOq4buV4buL4buVw6rhu6XhuqDDquG6rGp4w6rhu4Lhuqrhu4/huqjhuq3DquG7r+G7p3jhu6XDquG7l3nDrHjhu6XDqsO54bun4bu34bunw6rGoWvDquG6qOG7pULhu5XDqsah4buR4buEw6rDguG7peG7i+G6qMOq4bqo4bqm4bundHjDquG7r+G7p3jhu6XDquG6qHHhuq3DquG6qMSpecOqeOG7peG7p3LhuqrDquG7gOG7p3Phu5XDqnbhu4l3w6rhuqjEqeG7p8Oq4buV4bulw4Phuq3DqsO54bunQsOCw6rGoeG6tMOq4buV4buL4buVw6rDueG7p8Osw6rGocaweOG7pcOq4buV4bulxal44bulw6rhuqzhu4vhu5Xhu6Xhuq3Dqnjhu6Xhur54w7nDquG7peG6oMOqeEF4w7nDquG7l+G7jXjDqnjDueG7pcOoecOqw7lvw4LDquG7r+G7pcO9w6rhu6/hu6VseMOq4buAcsOq4buAw4F44bqtw6rhu6/DjcOq4bqo4bul4bqqw7Thuqjhuq3DquG7r+G7p3jhu6XDqnjDueG7peG7p3N3w6rhuqxqeMOq4buC4bqq4buP4bqo4bqtw6rhuqjEqXnDqsah4buncuG6qsOq4buv4bunc3jDquG7gMOJxIJ4w6p2cHjDquG6qOG7pXnhu4vhuqjDqnjDueG7pcOoecOq4buZcnjDquG7gOG6vnjDueG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJE+4bq6w6p4bHfDquG7h+G6v+G7gWnDqsahcXjDqnjDrOG7hOG6rcOq4buk4bqg4bunw6pYQXjDucOq4buX4buNeMOq4buCa8OqxqFrw6rhu5Xhu6XEkMOqxqHhuqB4w7nDqsOC4bulw4Hhu6fDquG7peG6tsOCw6rhuqjhuqLDquG7leG7peG6uOG7lcOq4buHZsOqduG6rsOCw6rhuqjDtMOCw6rhu6Xhuqrhu4944bqtw6rhu5Xhu6Xhuqrhu4R0eMOqw7nhu6fDrHnDquG7r+G7pXnDrMOq4bul4bu14buVw6rhu6/DjcOq4bqo4bul4bqqw7ThuqjDquG7leG7pXnDqmloZsOqdsOJ4bq24bqow6rhu6XhuqDhu6fDquG7gOG7p3B4w6p4QXjDucOq4buX4buNeOG6p8Oq4bulw4nhuq54w7nDquG7l+G7k3jDquG7guG7jeG7hMOq4buX4bq8eMO5w6p44bul4buncuG6qsOqd0HDquG7pcaweOG7pcOq4bqsanjDquG7guG6quG7j+G6qMOq4buVw73DquG7peG7p3PhuqrDquG6pOG6qmrDqnjhu6XDicOq4bqo4bqmw4B4w7nDquG7leG7t8OqeOG6qkHhu6fDquG7meG7s+G6rcOq4buXcMOqeOG7pcOB4bqo4bqtw6p44bqqQeG7p8Oqw7nhu4nDquG6qOG7pWrDquG7gMOJ4bqweOG6rcOq4bqo4bqmw4B4w7nDquG6qOG7p3Dhuqrhuq3DquG6rG14w6rhu5fhu43hu4Thuq3DquG7l+G6uMOsw6rDguG7pcSQw6p44bundnl44bqtw6rhu5Xhu6XDqMOq4buAbnjDueG6rcOq4bqo4bqmw4B4w7nDqnjDueG7pXPhuqnhuqnhuqnDqijhuqrDrMOqxqHDvcOqeOG7peG7p3LhuqrDqndBw6rhu6XGsHjhu6XDqsaha8OqxqHDieG6tuG7lcOqeOG7peG7jXjDquG6puG6oHjDucOq4buA4buJw6rGoWvDquG6qOG6puG6ssOq4bqo4bul4buJeOG7pcOqw4Lhu6V5eMO5w6rhuqjhuqbhu4l5w6rhuqbhuqB4w7nDquG7r+G7pW3DgsOq4bqo4bqmeXjDucOq4bqoeeG7iXjDquG7gmvhuqnDquG7lOG7i+G7lcOq4bulecSp4bqow6rGoeG6oHjDucOq4buX4bup4buV4bulw6rhu4BEw6rhu6XDg8Oq4bqo4bqm4bq2w6p4QXjDucOq4buX4buNeMOq4buAcsOq4bqo4bulQXjDucOq4bqo4buneMOq4buVRXjDucOqxqHDieG6tuG7lcOq4bul4bqg4bunw6rhu5Xhu6VCw6rhuqjhuqbhu7V4w7nhuq3DquG7gOG6ruG7p8Oq4buV4buL4buVw6rhu6XGsHjhu6XDquG6qOG7peG6uOG7lcOqeOG7pcOJ4bqlw6o+4bqq4buEcHjDquG6qOG6puG6quG7hHJ4w6p34bunc3jDueG6rcOq4bqk4bqqw6zDquG7leG7i+G7lcOq4buZ4bqq4bqi4bunw6rhu6XhuqDhu6fDqnjDueG7peG7qeG6rcOq4bqs4buneOG7pcOq4bulecSp4bqow6rhu5Xhu6Xhu6fhuq3DquG6qOG6osOq4bul4bqg4bun4bqtw6rhu5Xhu4vhu5XDqnbhuq7DgsOq4bqow7TDgsOq4bul4bqq4buPeMOqeMO54bul4bunc8OCw6rhu4BEw6rhu5Xhu6Xhuqrhu4RweMOqxqFy4bqtw6rhu69x4bqow6rhu6XhurbDgsOq4buA4bqu4bunw6rhu5Xhuqp4w7nDquG7leG7j8OCw6rhu5Xhu4vhu5XDquG7mWp4w6rhuqjhu6d4w6p4QXjDucOq4buX4buNeMOq4buAcsOq4buv4buneOG7pcOqeMO54bul4bunc3fDquG6qOG6pnl4w7nDquG6rGp4w6rhu4Lhuqrhu4/huqjhuq3DquG7leG7pWx4w6p44bqqQeG7p8Oq4bqo4bul4bubecOq4bulw4nhuq54w7nDquG7peG7iXjDucOq4bulw73DrOG6rcOqw6x4w6rhuqh54buJeMOq4bqo4bul4bq84buVw6rDguG7peG7kXfDquG7gOG7icOq4buZannDquG7gHPDqndB4bunw6rhuqjhuqbDieG6sHjDueG6p8OqxqHDteG6qsOq4bqow4nDquG6rGp4w6rhu4Lhuqrhu4/huqjhuq3DquG7r+G7p3jhu6XDquG7l3nDrHjhu6XDqsO5bXjDquG7gOG6ruG7p8Oq4buVauG7p8Oq4bqo4buncXjDquG7r8ONw6rhuqjhu6XhuqrDtOG6qOG6rcOq4bqoxKl5w6rhuqjhu6XDicSCeMO5w6rhu6Xhu6dz4bqq4bqpw6oh4bulw4Hhu6fDquG7peG6tsOCw6rhu4Dhuq7hu6fDqnvhu5hY4buWw6rhu4Jrw6rhuqjhu6XDrHfDqnfDieG6qsOqxqFyw6rhu4Lhuqrhu4/huqjDquG7guG7jeG7hMOq4buX4bq8eMO5w6rhuqjhu6XDicSCeMO5w6rhu6Xhu6dz4bqqw6rhu5Xhu4vhu5XDquG6rGp4w6rDguG7peG7kXfDquG7lcSQw6zDqnhBeMO5w6rhu5fhu414w6p44bulw4nhuqXDqj7hu6dw4bqq4bqtw6rhu5Xhu6XDqOG6rcOqw7nhu4nDquG7lEPDrOG6rcOq4buV4buL4buVw6p2ecSp4bunw6rhu5fDieG6tuG7lcOqduG7p3Phuqrhuq3DquG6qOG7p3jhu6XDquG7meG6oOG6qMOqeMO54bulc+G6rcOq4bqo4buneOG7pcOq4buZ4bqg4bqow6rhuqxteMOq4buX4buN4buE4bqp4bqp4bqpw6o+4bulw6x3w6rDueG7p8Osw6rhu6XhuqDhu6fDquG7leG7peG6tsOq4bqo4bqm4bundHjDqnZrd8Oq4buV4buL4buVw6rhuqxqeMOqw4Lhu6Xhu5F3w6p4QXjDucOqeMO54bul4bunc8OCw6rhuqjhu6dw4bqqw6rhu5nhu6d04bqqw6rhu5XEkMOsw6rhu6Xhuqrhu4RzeOG6rcOq4bqo4bureOG7peG6rcOq4bqoxKl5w6rGoeG7p3LhuqrDquG7r+G7p3N4w6rhu5Xhu6V5w6rhu6XhuqDhu6fDquG7gOG7p3B4w6p4QXjDucOq4buX4buNeMOq4bqo4bulw6x3w6rDueG7p8Osw6rhuqjhuqbDiXjDucOq4buZ4buJ4buE4bqtw6rDueG7p+G6ruG7p8Oq4bqo4bul4bunc+G6qsOq4buV4buL4buVw6rhuqxqeMOqw4Lhu6Xhu5F3w6rGoW/hu5XDquG6qOG6psOJeMO54bqtw6rhuqThuqrDrMOqxqHDvcOqw7nhu6dCw4LDqnhBeMO5w6rhu5fhu414w6rhuqjGsHfDqsahw7XhuqrDquG6psOsw6rGoXTDquG6qOG7p3DhuqrDquG6qOG7pUTDquG6rGp4w6rDguG7peG7kXfhuq3DqsO54bunQsOCw6rhu5Xhu4vhu5XDquG6rGp4w6rhu4DDtOG6qMOq4buVw73DquG7leG7peG7j+G6qMOqdsOJ4bq2eMO5w6rhu5XEkMOsw6rGoeG7qcOsw6rDguG7pcOJxIJ4w7nDqsah4bunw6rhu4LDrMOq4bulxIJ44bqtw6rDucO9w4LDqsOC4bulw7V4w6rhu6XDg8Oq4bqo4bqm4bq2w6rhuqjhu6dw4bqqw6rhuqjhu6VEw6rhuqxqeMOqw4Lhu6Xhu5F3w6rhu5Xhu6V5w6p4QXjDucOq4buX4buNeOG6qcOqPuG6pnl4w7nDqsOC4buleXjDucOq4bqo4bqm4buJecOq4buC4buN4buEw6rhu5fhurx4w7nDqnhBeMO5w6rhuqjhu6VBeMOqd+G6ruG7p+G6rcOq4buVw73DquG6qOG6pnB4w6pp4bq/4bq3w6rhu6XhuqDhu6fDquG7gOG7p3B44bqtw6p4QXjDucOq4buX4buNeMOq4bqo4bulw6x3w6rDueG7p8Osw6rGoXLDquG7i3jDquG6pOG6quG7hMOq4bulecSp4buV4bulw6rhu4Dhu4nDqsahcsOq4buLeMOq4buC4buN4buEw6rhu5fhurx4w7nDqnhBeMO5w6rhuqjhu6VBeMOqd+G6ruG7p8Oq4bqyw6rhu5XEgsOq4bqs4bqy4bqpw6rhu6Thu4l4w7nDquG6qOG6pmx3w6p4QXjDucOq4buX4buNeMOq4bqo4bq8w6p4w7nhuqrhu4RzeMOqxqHDvXjDucOqw7nDvcOCw6rhuqjhu6dyeMOq4buVxJDDrOG6rcOqeMO54buJ4buEw6rhu5VBeMO54bqnw6rhu6Xhu6dxeMOqZsOq4bulw6zDqsah4buP4bqow6rhurLhuq3Dqsah4buP4bqow6rhu4DDieG6sHjhuq3Dqsah4buP4bqow6p4QXjDucOqeMO54bul4bunc8OC4bqtw6rhuqjhu4nhu6fDquG6rGp44bqtw6rhu5VBeMO5w6rhuqjhuqbGsHjhu6Xhuq3DquG7leG7jeG7hMOq4buVw4Hhu6figKbDquG6qOG6puG7qcOqw7nhu6fhu4vDquG7peG7iXjDucOq4bqo4bqmbHfDquG6qOG6puG7p3PhuqrDqsahw4B4w7nDqsahdMOqw7nDvcOCw6rDguG7pcO1eMOqduG7iXfDquG7leG7i+G7lcOq4buVQXjDucOq4bqo4bqmxrB44bulw6rhu6XEqcOq4bqow7V4w7nDqnhBeMO5w6rhuqjhu6VBeMOqeOG7pcOJw6rGocOJ4bqweMO5w6rDueG7p8OsecOq4bqo4bulQXjDueG6rcOqeOG7peG7icOq4buAbHjDquG7pcO9w6zhuq3Dqsahw4nhurB4w7nDqnjhuqDhu6fDqsahw4B4w7nigKbDqsag4bundHjDquG7pcaweOG7pcOqeOG7pcOJw6rhu5Thu6Xhu6fDquG7peG6oOG7p8OqWEF4w7nDquG7l+G7jXjDquG6qOG7pUF4w6oo4bqqw7ThuqjDqjjhu4vhuq3DquG7pHnhu4l4w6rhu5Thu4vhuqjhuq3Dqj7hu6XDieG6tnjDucOqWMO54bul4buxw6zhuq3Dqsag4bupeOG7pcOqPMSCeOG6rcOq4buU4bqqw6rhu6R5w6x44bqtw6pYw7nhu6Xhu7HDrMOqIeG7pXl4w7nhuq3DqiHhu6XDicSCeMO5w6rDjHjDquG7geG6rcOq4buH4bqtw6rhu5TDrHfDqlbhuqDDqiHhu6XDieG6sHjDueG6rcOq4buYanjDucOqPMSCeOKApsOqIeG7peG7j3jDqsah4buP4bqqw6rGoXF4w6rhu5XhuqrDgeG7p8OqeGx3w6rhu4fhur/hu4fhu4HDquG6qHnhu4l4w6rhu4Jrw6rGocOJ4bq24buVw6rhu5VBeMO5w6p44bulw7R4w6rhu4XDquG6qOG7pUF4w6rGocSp4bqow6rhu5Xhu6Xhuqrhu5F4w6p34bq44buVw6rGoeG6oMOq4bumw6p4QXjDucOq4bqo4bulQXjDqnfhuq7hu6fhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSR4buU4bulxJDDquG6qOG7qeG7leG7pcOq4buk4bqg4bunw6pYQXjDucOq4buX4buNeMOq4buCa8Oq4buUw6x3w6pYw7nhu6Xhu7HDrMOqWMO54bqq4buEdXjDqsOMeOG7pcOq4bukw6zhu6fDquG7leG7pXnDquG7meG7p3HhuqjDquG6qOG7pXB34bqtw6rGoXTDqsO5w73DgsOqw4Lhu6XDtXjDquG6qOG7peG6vOG7lcOq4bul4bunc3jDquG6qOG7pW14w7nDqnbhurbhu6fDquG7leG7i+G7lcOqd0Thu5XDquG6qOG7p3DhuqrDqsOC4bul4buL4bqow6rhuqjhuqbhu6d0eMOq4buv4buneOG7pcOq4bqocS3DquG7gmvDquG7peG6oOG7p8Oq4bqo4bul4bubecOq4bqo4buneOG7pcOq4bqo4bulw7V4w6pYw7nhu6Xhu6nDquG6pOG6quG7hHHhuqjDqsagxKnhu6fDquG7peG6oOG7p8OqxqBqeMO5w6rhu5nhuqDDquG7gmvDquG7lMOsd8OqWMO54bul4buxw6zDqnbDtXjDquG6qOG7peG6uMOqOOG7puG7puG6rcOqeOG7peG7p3N3w6rhu69Hw6rhu4fhur/hu4fhur/Dqi3DquG7h+G6v+G7h2bhuq3DquG6qOG7peG6sOG7p8Oqw7nhu6fDrHjDquG6qOG6ruG7p+G6rcOq4buk4bqg4bunw6pYQXjDucOq4buX4buNeMOq4buCa8OqxqHhu5Hhu4TDqnfEqXjhu6XDquG6qMO0w4LDquG7peG6quG7j3jDquG7r+G7pXnDrMOq4bul4bu14buVw6rhu6/DjcOq4bqo4bul4bqqw7ThuqjDquG7leG7pXnDquG7h+G7h+G6v8OqdsOJ4bq24bqow6rhu6XhuqDhu6fDquG7gOG7p3B44bqtw6p4QXjDucOq4buX4buNeC94bHfhuqnDquG7pG54w7nDqnhsd8Oq4bqobHjDucOq4bqo4bq6w6rhu4ct4buD4bq3w6rhuqzDgcOq4bul4bqgw6rGocSp4bqow6rhu5fDrHjhu6XDquG7peG7p3PhuqrDquG6rGp4w6rhu4Lhuqrhu4/huqjhuq3DquG7r+G7p3jhu6XDquG7l3nDrHjhu6XDqsO54bun4bu34bunw6rhu5Xhu4vhu5XDquG7leG7j8OC4bqpw6oh4bul4buPeMOqxqHhu4/huqrDqsahcXjDquG7leG6qsOB4bunw6p4bHfDquG7h+G6v+G7h+G7g8Oq4bul4bqgw6p4w7nhu6XDqHnDqnbhu4nDquG7peG6oOG7p8Oq4buA4buncHjDqnhBeMO5w6rhu5fhu414w6rDueG7p2p3w6rhu5Xhu7N4w6rhu4Et4buHw6rhu6XhuqDhuq3DquG7r+G7pUF4w7nDquG7leG7s3jDquG7peG6oOG7p8Oq4buA4buncHjDquG7lcO0eMOqeMO54bulw6h54bqpw6o2w7R4w6rGoeG6oHjDucOq4buV4buL4buVw6rhu6XhuqDDquG6rGp4w6rhu4Lhuqrhu4/huqjhuq3DquG7r+G7p3jhu6XDquG7l3nDrHjhu6XDqsO54bun4bu34bunw6rDueG7p0LDgsOq4buV4buL4buVw6rhu6XhuqDDqnjDueG7pcOoecOq4buAcsOq4buvw43DquG6qOG7peG6qsO04bqo4bqtw6rhu4DDgXjhuq3DquG7gMO04bqow6rhuqjDicOq4buA4buJw6rhu6/hu6d44bulw6p4w7nhu6Xhu6dzd8Oq4bqsanjDquG7guG6quG7j+G6qOG6qcOq4bukbnjDucOqeGx34bqtw6rDguG7pcOB4bunw6rhu6XhurbDgsOq4bqo4bqiw6rhu5Xhu6Xhurjhu5XDqsOC4bul4buNeMOqdnnEqeG7p+G6rcOqduG7iXfDquG6puG7ucOqeMO54bqq4buEcHjDqnjhu6Xhu414w6rhu5Xhu4vhu5XDquG7peG6oMOqeMO54bulw6h54bqtw6rhu5XDtHjDqnjDueG7pcOoecOqxqF0w6rhu5XDvcOq4buZ4bunc3jDqsOC4bul4buLw4LDquG7lUTDquG6qOG7pXTDquG7pcODw6rhuqjhuqbhurbhuq3DqsO54bunQsOCw6rGoeG6tMOq4bul4bqg4bunw6rhu4Dhu6dweOG6rcOqeEF4w7nDquG7l+G7jXjDqnjDueG7pcOoecOq4buVw73Dqsah4buncuG6qsOq4buv4bunc3jDquG7gMOJxIJ4w6p2cHjDquG6qOG7pXnhu4vhuqjDqnjDueG7pcOoecOq4buZcnjDquG7gOG6vnjDueG6qcOqNsO0eMOqxqHhuqB4w7nDquG7geG6v+G6v+G6t8Oq4bul4bqg4bunw6rhu4Dhu6dweMOq4bqo4bulw6x3w6rDueG7p8Osw6rGocO9eMO5w6rDucO9w4LDqsahdMOq4buC4buN4buEw6rhu5fhurx4w7nDquG7gOG7icOq4buZannDquG7gHPDquG7leG7i+G7lcOq4buVQXjDucOq4bqo4bqmxrB44bulw6rhu6XEqcOq4bqow7V4w7nDqnhBeMO5w6rhuqjhu6VBeOG6p8Oqw7nDvcOCw6rDguG7pcO1eMOqw7nhu6fhur7DquG7gOG6vnjDucOq4buXw6x44bulw6rhu6Xhu6dz4bqqw6rhu4Jrw6rGocSp4bqow6rhu5Xhu6Xhuqrhu5F4w6p4QXjDucOq4bqo4bulQXjDqnfhuq7hu6fhuq3DquG6qOG7p3HDgsOq4bqoROG7lcOq4buV4bul4bqqeMO5w6rhuqzhurjhu5Xhuq3Dqsahw4B4w7nDqnbhu7N4w7nDqsahdMOq4buVQ3jDucOqxqHhu6nDrMOqw4Lhu6XDicSCeMO5w6rhu4Lhu43hu4TDquG7l+G6vHjDucOq4buCa8OqeEF4w7nDquG6qOG7pUF4w6p34bqu4bunw6rhu6/hu6d04bqqw6p34buT4bqq4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3Ekcagw6x4w6o+4buNd2Qvw4LEkQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

“Vàng mắt”... vì vàng

“Vàng mắt”... vì vàng
2024-06-22 05:55:00

QTO - Trong thời gian qua, giá vàng liên tục tăng khiến nhiều người khi cần mua mặt hàng này để trả nợ hoặc phục vụ cho việc cưới hỏi gặp không ít khó...

Thu nhập khá từ nghề làm nem chả

Thu nhập khá từ nghề làm nem chả
2021-01-18 05:31:09

QTO - Với đức tính cần cù, chịu khó, biết nằm bắt nhu cầu thị trường cũng như tuân thủ nghiêm ngặt những quy định đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, những...

Nhân rộng mô hình cây dong riềng ở Xa Ry

Nhân rộng mô hình cây dong riềng ở Xa Ry
2021-01-16 05:22:30

QTO - Những năm qua, được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 về đầu tư trồng cây dong riềng và bao tiêu sản phẩm, nhiều hộ người Vân Kiều...

Làng hoa An Lạc hối hả vào vụ hoa Tết

Làng hoa An Lạc hối hả vào vụ hoa Tết
2021-01-16 05:10:27

QTO - Thời điểm này, các hộ trồng hoa ở làng hoa An Lạc, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà đang bước vào vụ trồng và chăm sóc hoa phục vụ Tết Nguyên đán...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết