Cập nhật:  GMT+7
Ò.ỖỘÝ]RẵẵIỒằÂ!â]ỶỒỌÒẵâẳ0 ,Ọt9!Ộ ,.<ỘỴỮấỘYảỘ"6Ộ.) .ỘẵÚ ỘêấỬâỘ]ầRỘ.ẹấỘÝàỘ]!$ Ộ[%âỘâ!$ấỘâ.ẩỘẵÚ Ộằ.W"ỘẻẩỘỴ6 ,ỘêấỰ Ò/ẵâẳ0 ,ỌÒ/.ỖỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằtỶRỲỒỌẴS ,Ộ RếỘƠỠ/ỜLỘÂẳấ ,ỘâỰ"Ộứ.ấế% Ộ 6 ,ỘOứửÓỘâ> .Ộằ.7!Ộ.ãằỘẻạ!Ộô6 ,ỘâếỘÝaỘằ.Ữ ỘÂa ,Ộô6 ,ỘâếỘÂ.cà ,Ộ"U!ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘâaỘÝ.dÝỘ.9!Ộ ,.<ỘỴỮấỘYảỘ"6Ộ.) .ỘẵÚ ỘêấỬâỘ]ầRỘ.ẹấỘÝàỘ]!$ Ộ[%âỘâ!$ấỘâ.ẩỘẵÚ Ộằ.W"ỘẻẩỘỴ6 ,ỘêấỰ MÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌÒ!",ỘÝ]RẵẵIỒ!ôỶ âỶẳỒỘẵâế]ỶIỒẽ!Ỳâ.JỘPƠỔằêKỘ.Ỷ!,.âJỘỜỞỖằêKỒỘẵẳÝIỒ//ÝMYR0ặấR ,âẳ!Mẻ /ỲỶẵ[â0ằ/ Ỷẽẵ/ƠỚỖỠ/ỖỚỔỲỜỖỜƠỢƠỠâỠỚỔỔ]Ở-]Ỷ-R -ƠƠPQM}ằ,ỒỘR]âIỒt9!Ộ ,.<ỘỴỮấỘYảỘ"6Ộ.) .ỘẵÚ ỘêấỬâỘ]ầRỘ.ẹấỘÝàỘ]!$ Ộ[%âỘâ!$ấỘâ.ẩỘẵÚ Ộằ.W"ỘẻẩỘỴ6 ,ỘêấỰ ỒỘẽ!Ỳâ.IỒPƠỔỒỘ.Ỷ!,.âIỒỜỞỖỒỘ/ỌÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằôRằâ!0 ỒỌôSÝỘỴ .Ộ.áỘâẳãỘỢỔÌỘ[! .Ộằ.(Ộẻ*Ộ,!7 ,LỘ[.RếỘ"UỘẻTỘẻVâỘâcỘằ.Ự ỘY1 LỘÝ.%Ộằ.W"MỘô6 ,ỘâếỘôaỘằ.W ỘÂa ,ỘÝ6 ,ỘâếỘÂ.cà ,Ộ"U!ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘỴÚ"Ộ .V Ộ[.ỰấỘẵÚ ỘêấỬâỘ"UỘ[.RếLỘÝấ ,Ộd ,Ộằ.Ự Ộ.ẹấỘÝàLỘÝSÝỘÝ.%Ộằ.W"ỘỲ! .ỘỲcắ ,LỘâ.Ú0Ộ"9ÝỘẻTỘỲ<Ý.ỘẻẩỘÝỬếỘ]ầRLỘằ.ấ ỘÝ.%Ộằ.W"ỘYŨ ,Ộ"SếỘYRếỘ[.6 ,Ộ ,cả!Ộ]S!MỘồ8 ,Ộâ.ả!ỘYR0Ộâ!$ấỘẵÚ Ộằ.W"Ộẻạ!Ộ,!SỘ]ầRỘâcà!Ộâ.ấỘ"ấRỘâU!Ộẳấ9 ,Ộ]TỘỖƠMỔỔỔỴ/[,MÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌồ!?"Ộ[.SÝỘY!&âỘÝẫRỘ"6Ộ.) .ỘẵÚ ỘêấỬâỘ.ẹấỘÝàỘẵ0Ộẻạ!ỘÝSÝỘ"6Ộ.) .ỘẵÚ ỘêấỬâỘỴU!ỘâẳTỘ]TỘẵéỘỲẩ ,Ộ"UỘ[.RếLỘ"SếỘÝỬếỘỴ?ỘÝỬếLỘẵéỘỲẩ ,Ộằ.Ự ỘY1 Ộ.ẹấỘÝàỘẴỶằ0 LỘÝ.%Ộằ.W"Ộẵ! .Ộ.3ÝLỘằ.Ự ỘÝ.ấ8 ,Ộ.ẹấỘÝàỘ.0R!Ộ"ẩÝMỘÂẳ0 ,ỘặấSỘâẳ) .ỘÝ.Ụ"Ộẵ1ÝỘ]ầRỘẵ=ỘẵéỘỲẩ ,ỘÝ.%Ộằ.W"ỘỲ! .ỘỲcắ ,LỘâ.Ú0Ộ"9ÝỘ]$ Ộ"Ỷ KỘằ.ấ ỘÝ.%Ộằ.W"ỘYŨ ,Ộ"SếỘYRếỘ[.6 ,Ộ ,cả!Ộ]S!MỘhằỘỲẩ ,ỘÝ.%ỘỴ9Ộâcạ!Ộ cạÝỘ[.0RỘ.3ÝLỘằ.ậỘ.ãằỘ .ấỘÝỮấỘằ.SâỘâẳ!? ỘÝẫRỘÝỰếỘ]ầRMỘứ.6 ,ỘẵéỘỲẩ ,Ộằ.Ự ỘY1 Ộ.1RỘ.3ÝLỘâ.ấ7ÝỘYÚ0Ộẻ&Ộâ.eÝỘẻVâỘ.1RỘ.3ÝLỘâ.ấ7ÝỘâẳđỘÝ4MÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌứ%âỘặấÚLỘặấRỘâ.Ụ"ỘỴ8 ,ỘẻTỘỴ0ỘỴ%"Ộâẳ$ ỘÝSÝỘ"XấỘâ.éỘâU!ỘỴ8 ,Ộẳấ9 ,LỘcạÝỘâ( .Ộ"6Ộ.) .ỘỴUâỘ Ụ ,ỘẵấỬâỘ]ầRỘâcà!Ộ[.0Ú ,ỘỞƠỘ–ỘỞỢỘâU/.RMỘÂẳđỘÝ.!Ộằ.(ỘÝ.0Ộ]ã!Ộ .ấV Ộ.à ỘỚỔLPỘâẳ!&ấỘỴ8 ,/.RLỘÝR0Ộ.à Ộẵ0Ộẻạ!Ộẳấ9 ,ỘỴ7!ỘÝ.d ,Ộ[.0Ú ,ỘỖỚLỚỘâẳ!&ấỘỴ8 ,MÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌử,0T!Ộ.!&ấỘặấÚỘ[! .Ộâ%Ộ"R ,Ộ]U!LỘ"6Ộ.) .ỘÝ2 ỘÝ1ỘâSÝỘỴ9 ,Ộ]ạ Ộẻ*Ộ"ƯâỘ"6!Ộâẳcả ,LỘẵ! .Ộâ.S!MỘÂU0ỘẳRỘẵeỘ]!$ Ộ[%âỘâẳ0 ,ỘẵÚ ỘêấỬâỘY* Ộẻẹ ,LỘ Ự ,ỘÝR0Ộ,!SỘâẳ<ỘÝẫRỘÝ.ấá!ỘẵÚ ỘêấỬâỘ]ầRỘ,U0LỘâỤ ,Ộâ.ấỘ .VằỘÝ.0Ộ ,cả!ỘẵÚ ỘêấỬâMỘs1ằỘằ.Ữ Ộằ.SâỘâẳ!? ỘY* Ộẻẹ ,ỘÝ.0ỘÝỰếỘ]ầRỘ 1!Ộẳ!$ ,ỘẻTỘ 6 ,Ộ ,.!&ằỘ 1!ỘÝ.ấ ,MÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌÂU!Ộ.9!Ộ ,. .ỘẻTỘô6 ,ỘâếỘÝaỘằ.Ữ ỘÂa ,ỘÝ6 ,ỘâếỘÂ.cà ,Ộ"U!ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<Ộâ!%ằỘâẩÝỘ"ăỘẳ9 ,Ộ"6Ộ.) .Ộâẳ$ ỘặấếỘ"6Ộ]ạ Ộ.à ỘỴ?Ộ .!*ấỘ ,cả!ỘỲỰ ỘỴcãÝỘâ.R"Ộ,!RỘẻạ!Ộằ.cà ,ỘÝ.Ự"ỘỴ6!ỘY$ ỘÝậ ,ỘÝ1Ộ]ã!MÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌô1Ộằ.cà ,ỘS ỘÝ.ấế? Ộ,!R0ỘÝ6 ,Ộ ,.&Ộ.0ƯÝỘÝ1Ộ.) .Ộâ.dÝỘ]!$ Ộ[%âỘ]! .Ộ.0UâỘ.à ỘỴ?Ộ 6 ,ỘỲỰ ỘÝ1Ộâ.?ỘẵÚ ỘêấỬâỘỴcãÝỘÝSÝỘÝ.%Ộằ.W"Ộằ.ẩÝỘẻẩỘÝ.0ỘẵÚ ỘêấỬâỘ]ầRỘ.ẹấỘÝàLỘ,!ầằỘ,!Ú"ỘÝ.!Ộằ.(ỘẵÚ ỘêấỬâMỘô.ẫỘỴ9 ,Ộ ,ấ8 Ộ,!7 ,Ộ]ầRỘẴÂƠỜLỘẴÂƠỢỘÝấ ,ỘÝỬằỘÝ.0ỘÝSÝỘỴà Ộẻ<ỘẵÚ ỘêấỬâỘ]ầRỘ]ầRỘ.ẹấỘÝàLỘâ.Ỷ0Ộ.cạ ,Ộ.ẹấỘÝàỘỴÚ"ỘYÚ0ỘÝ.ỬâỘ]cã ,MÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằgấâ.0ẳỒỌÒẵâẳ0 ,ỌừờỘgửÒ/ẵâẳ0 ,ỌÒ/ằỌ

LÊ AN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết