Cập nhật:  GMT+7
ẸỨFỂỜÝJ[[ẴỆ>ừỪ]ÝỠỆẺế%ỴƯỂ]ạỂệỪÙỴỂÝ7ỜỂũ"NỴƯỂừ}ỮỂỢỪỦỴỂ]Ổ>Ể>Ứ@ỴƯỂỜỨ*ỴƯỂ]ỨỪTỴỂ]JỪỂaLỂ]ỬỲỂYỪUỲỂỜ5"ỂỴMỴẸ/ỨFẺẸ>ỂỜÝJ[[ẴỆ>lỠJỢỆẺứKỴƯỂỴJạỂGÌ/ICỂ]MỪỂaỮỂ]}ỰỂFỄ/IỂỞ4!ỴƯỂỢỐạỂGGYAỂ}SỂừ}MỲỂỚỪUỴỂK>ỂồJỲỂủỨ ỂỢỶỂệỪÙỴỂÝ7ỜỂAWỴỨỂôỪỴỨỂ{"NỴỂÝảCỂế%ỴƯỂ]ạỂệỪÙỴỂÝ7ỜỂũ"NỴƯỂừ}ỮỂ]:ỂỜỨ5ỜỂỢỪỦỴỂ]Ổ>Ểà8ỂÝảỂ[7ỂỜ*CỂ>Ứ@ỴƯỂỜỨ*ỴƯỂ]ỨỪTỴỂ]JỪỂaLỂ]ỬỲỂYỪUỲỂỜ5"ỂỴMỴỂEủếừừẬừõếồÉỂỴÓỲỂGỄGHDẸ/>ẺẸ>ỂỜÝJ[[ẴỆ>êỶỢạỆẺẸỪỲƯỂỜÝJ[[ẴỆỪếỠỴ]Ỡ}ỆỂ[]ạÝỠẴỆáỪỢ]ỨẪỂỈỄỄ>àBỂỨỠỪƯỨ]ẪỂIÍỄ>àBỆỂ[}ỜẴỆ//ỜDỚJỶ{"JỴƯ]}ỪDaỴ/ỢỠ[Y]Ỷ>/ỴỠá[/GHFỊ/FỄÌỢHFỊHGỄỈ]HĨFIÝỄ-ỴƯ"ạỠỴỢỶỴƯGÌ]ỄIDX>ƯỆỂJÝ]ẴỆế%ỴƯỂ]ạỂệỪÙỴỂÝ7ỜỂũ"NỴƯỂừ}ỮỂỢỪỦỴỂ]Ổ>Ể>Ứ@ỴƯỂỜỨ*ỴƯỂ]ỨỪTỴỂ]JỪỂaLỂ]ỬỲỂYỪUỲỂỜ5"ỂỴMỴỆỂáỪỢ]ỨẴỆỈỄỄỆỂỨỠỪƯỨ]ẴỆIÍỄỆỂ/ẺẸ/>ẺẸ>ỂỜÝJ[[ẴỆ>ếJ>]ỪỶỴỆẺệỪÙỴỂÝ7ỜỂAWỴỨỂôỪỴỨỂ>Ứ*ỪỂỨ(>ỂỴỨ"ỘỴỂỴỨ"ạỦỴỂ]}ỶỴƯỂỢỪỦỴỂ]Ổ>ỂủếừừẬừõếồỂỴÓỲỂGỄGHỂ-ỂấỴỨẪỂồDệẸ/>ẺẸ>ỂỜÝJ[[ẴỆ>êỶỢạỆẺừỬỴỨỂỨ"*ỴƯỂƯỪNỂỞỮỴỨỂÝLỂaLỶỂÝ ỜỂÌỂƯỪ!ỂHỄỂ>Ứ ]CỂỢỶỂNỴỨỂỨ4)ỴƯỂỜ2JỂYỨ%ỴƯỂYỨỰỂÝMỴỨỂYỨ"Ểa7ỜỂ]6ỂừủDỂệLỂồÔỴƯỂỞUỴỂ]VỴỨỂồƯỨÙỂặỴCỂ]}TỴỂỞỮJỂỚLỴỂ]ỨỮỂ]}ỒỴỂl&ỂÀKCỂỨ"ạÙỴỂAWỴỨỂôỪỴỨỂàNạỂ}JỂƯỪỸỂÝ*ỜCỂƯỐạỂỲỒ]ỂỞỪÙỴỂHHỊỂYỨKỜỨỂỨLỴƯỂ]Ứ"?ỜỂ]Ứ%ỴỂồJỲỂủỨ DỂồỨỔỴỂỞ4(ỜỂ]ỪỴỂỚKỶCỂỴƯJạỂYỨỪỂ]Ứ!ỪỂ]ỪU]Ể:ỴỂỞỮỴỨCỂ]}7ỜỂỜJỂỜ8ỂỴỨỐỴỂaỪTỴỂYỪỤỲỂ]}JCỂ>ỨK]ỂỨỪÙỴỂỞ4!ỴƯỂỢỐạỂ]}"ỴƯỂK>Ể}SỂừ}MỲỂỚỪUỴỂK>ỂồJỲỂủỨ ỂỞ5]ỂỜỨỬỂHỂ>ỨJCỂỜỐạỂỴƯOỂỞèỂÝTỴỂỢỐạỂỢƠỴỂYPỶỂƯOạỂỞ:ỂÍỂỜ?]ỂỞỪÙỴỂaLỂÝLỲỂỨ4ỂỨ=ỴƯỂỲ?]Ể[*ỂaỔ]Ể]4CỂ>Ứ1ỂYỪÙỴỂ]}"ỴƯỂK>DẸ/>ẺẸ>ỂỜÝJ[[ẴỆ>êỶỢạỆẺứJ"ỂYỨỪỂ]}7ỜỂ]ỪU>ỂYỪỤỲỂ]}JỂỨỪÙỴỂ]}4!ỴƯCỂừ}4)ỴƯỂêJỴỂếỨVỂỨ"ạỂủếừừẬừõếồỂệỪÙỴỂÝ7ỜỂAWỴỨỂôỪỴỨỂ{"ạU]ỂỞỮỴỨỂ>Ứ4,ỴƯỂKỴỂƯỪNỪỂ]=JỂỜỐạCỂ[8ỂỢ1ỴƯỂỜKỜỂaỔ]Ể]4CỂỲỸỴƯỂỜ2JỂỜ%ỴƯỂ]}ỬỴỨỂ[8JỂỜỨ9JỂÝ.ỴỂỴÓỲỂGỄGHỂ]ỨJạỂ]ỨUỂỴỨ9ỴƯỂỜ?]ỂỚỮỂƯOạỂỞ:CỂỜÓỴƯỂỢỐạCỂÝỒạỂỞ?Ểa$ỴƯBỂYỪỤỲỂ]}JỂỜỨ"ạỤỴỂỜK>ỂỨMỂỜ%ỴƯỂ],Ể]6ỂỜ?]ỂỚỮỂỨ=ỴƯỂ[JỴƯỂỜ?]ỂỲ.ỪDẸ/>ẺẸ>ỂỜÝJ[[ẴỆ>êỶỢạỆẺốỎ]ỂYỨKỜCỂỨ"ạỂỞ?ỴƯỂÝ7ỜỂÝ4(ỴƯỂà"ỴƯỂYỰỜỨỂủếừừẬừõếồỂệỪÙỴỂÝ7ỜỂAWỴỨỂôỪỴỨCỂỜKỜỂỞ,ỴỂaỮỂ]}7ỜỂ]Ứ"?ỜỂYỨỖỴỂ]}4,ỴƯỂYỨÒỜỂ>Ứ1ỜỂ[7ỂỜ*DỂố?]ỂỜ%ỴƯỂỴỨỐỴỂ]}ỶỴƯỂÝ ỜỂÝLỲỂỴỨỪÙỲỂa1ỂỚỮỂ]}4(]ỂỜỨỐỴỂƯOạỂà4,ỴƯỂ]JạỂ>ỨNỪỂỞOỂỞ4(ỜỂ[,ỂỜ5"CỂỢỪỂỜỨ"ạỤỴỂJỴỂ]ỶLỴỂỞUỴỂừ}"ỴƯỂ]ỐỲỂẠỂ]UỂỨ"ạÙỴỂAWỴỨỂôỪỴỨDẸ/>ẺẸ>ỂỜÝJ[[ẴỆ>êỶỢạỆẺừ6Ể[7ỂỜỨ"ỖỴỂỚỮỂỜỨ"ỂỞKỶCỂỞỘạỂỞ2ỂaÚỂaỔ]Ể]4CỂ>Ứ4,ỴƯỂ]ỪÙỴBỂ]ỪỴỨỂ]ỨỘỴỂ]}KỜỨỂỴỨỪÙỲỂỜJỶỂỜ2JỂỜKỜỂỚ?Ể>ỨỔỴCỂÝ7ỜỂÝ4(ỴƯỂỞOỂ]}ỪỤỴỂYỨJỪỂỢỪỦỴỂ]Ổ>Ểà8ỂÝảỂ[7ỂỜ*CỂủếừừẬừõếồỂỞ ỴƯỂ{"ạỂ]}ỬỴỨCỂ{"ạỂ>ỨMỲỂaLỂJỴỂ]ỶLỴỂ]}ỶỴƯỂỢỪỦỴỂ]Ổ>CỂà8ỂÝảỂYỮ>Ể]Ứ!ỪCỂỨỪÙ"Ể{"NỂỜ%ỴƯỂaỪÙỜDẸ/>ẺẸ>ỂỜÝJ[[ẴỆ>êỶỢạỆẺừỨ%ỴƯỂ{"JỂỢỪỦỴỂ]Ổ>ỂỴỨỌỲỂỞKỴỨỂƯỪKỂỜ%ỴƯỂ]KỜỂ]}ỪỤỴỂYỨJỪỂà8ỂÝảỂ[7ỂỜ*CỂủếừừẬừõếồỂ]ỨỠỶỂ>Ứ4,ỴƯỂỜỨỐỲỂ“IỂ]MỪỂỜỨ;”BỂ}èỴỂÝ"ạÙỴCỂỴỐỴƯỂỜJỶỂ]JạỂỴƯỨÚỂaLỂ]ỰỴỨỂỜ,ỂỞ?ỴƯỂỜJỶỂỜỨỶỂỞ?ỪỂỴƯ3ỂỜKỴỂỚ?CỂỜ%ỴƯỂỴỨỐỴỂaỪTỴỂ]ỶLỴỂỞ,ỴỂaỮDỂừ6ỂỞỸỂỜỨ2ỂỞ?ỴƯỂ>Ứ@ỴƯỂỴƯ6JCỂỞ*ỪỂ>ỨỸCỂ]Ứ7ỜỂỨỪÙỴỂ]*]ỂỜ%ỴƯỂ]KỜỂà8ỂÝảỂ[7ỂỜ*CỂủếừừẬừõếồCỂỴỨJỴỨỂỜỨỸỴƯỂỜ"ỴƯỂỜỒ>ỂỞỪÙỴỂ]})ỂÝMỪCỂ:ỴỂỞỮỴỨỂỞ!ỪỂ[*ỴƯỂồỨỐỴỂỢỐỴỂaLỂỨMỴỂỜỨUỂ]ỨỒ>ỂỴỨỒ]Ể]ỨỪÙ]ỂỨMỪỂỢỶỂ]ỨỪTỴỂ]JỪỂƯỐạỂ}JDẸ/>ẺẸ>ỂỜÝJ[[ẴỆ>ặ"]ỨỶ}ỆẺồƯ"ạTỴỂệ&ỴƯẸ/>Ẻ

Nguyên Đồng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết