Cập nhật:  GMT+7
eE7DgEHhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavb0/hu6zhu5JG4bu5eeG6pVJPQeG7hFHhu5RNQcOiT8OC4buYQeG7sMOC4busQeG7o1NB4buwUEHhu5BP4buK4buUQeG7rE5P4buK4busQeG7rOG7juG7lE5BbOG7ruG6rOG7lE1Bb+G7quG7jOG7qUFv4buqT0rhu5RB4buQTuG6tE9B4buUTk/EqOG7mEE9WEHhu5Thuqrhu5hB4bqgw4HDgOG6tngvTsOAeXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucav4bqlRuG6tOG7guG7uXl2bG93QeKAk0HhuqXhu6Dhu5hB4buU4bq0KkHhuqDhuq7hu63huqLhu63huqDDgcOA4bq24buxQeG6pVJPQeG7hFHhu5RNQcOiT8OC4buYQeG7sMOC4busQeG7o1NB4buwUEHhu5BP4buK4buUQeG7rE5P4buK4busQXbhu6NuxJFvd0Hhu6zhu47hu5ROQeG7rFNB4buGTuG7tOG7hkFOUk9B4buUTU7hu4xB4busU+G7lE1B4buQ4buK4busQeG7huG7oOG7lE1B4busw4Lhu4ZB4buU4bqq4buYQeG6oMOBw4DhurBBPeG6pEHhu6zhu6pPSuG7lEHhu5BO4bq0T0Hhu5ROT8So4buYQT1YQeG7lOG6quG7mEHhuqDDgcOA4bq24butQW9O4bq04buYQeG7guG7uEHhu4bGoEHhu4RR4buUTUHhu4ZOw5NB4bq5TeG7ripL4buUQTnhuqrhu5RNQWzhu67hurThu5RN4buxQcOz4bubb+G7m2/Ds+G7sUE3TllB4bus4buM4buGTkHDszbDqW9vbOG7m+G6uUHhu6zhu47hu5RO4burQeG7hOG6pk9B4buCT8So4buUQeG7kuG6qOG7lE5B4buE4bqm4buWQeG7hsOC4buGQeG7sOG7puG7sUHhu5RN4bqk4buUTuG7sUHhu4RV4buUQT3hu4xB4buST8OM4buUQeG7qOG7ruG6tOG7lOG7rUE5UeG7lE1B4buGTsOTQeG6uU3hu64qS+G7lEFs4buuw4nhu5RBN07Dk+G7lE7hu7FBb8Oz4bub4buxQWtOxqBBN05ZQeG7rOG7jOG7hk5Bw7M24bq5OEHhu6zhu47hu5RO4buxQTdOWUHhu6zhu4zhu4ZOQeG6pVJPQeG7hFHhu5RNQcOiT8OC4buYQeG7sMOC4busQeG7o27EkW9B4bus4buO4buUTkHhu4ZOWUHhu6zhu6rDkkFOUk9B4buUTU7hu4zhu614L8aveXjhu6zhurThu4Dhu5JGQeG7sOG7rCrhu5JGw7rhu7nhu5jhurThu6pNT+G7lOG7qeG6oMavJUHhurThu67hu6zhu5bhu7l5eOG7rOG7qnl44bus4buCeXhP4buYTUHhu7Dhu6rhu4bDuuG7uS8v4buG4but4buA4bq04buW4buo4buu4bq04buUTeG7rOG7qk/hu6094buUL+G7gkbhu7Dhu5Dhu6zhu5bGry/hu5RGJOG7sC/DgOG6tsOA4bqiL8OD4bq24buCw4DDgOG6rsSC4bqy4bqg4bqg4busw4DhuqDhurbDg+G6osOB4buSw4Dhu63DlMavTeG7uUEveXgv4bus4buCeXgv4bus4buqeXjhu6zhu6p5eOG7rOG7gnl4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5eTlR4buUTUHhu4ZOw5NB4bq5TeG7ripL4buUQWzhu67DieG7lEE3TsOT4buUTuG7sUFrTsagQTdOWUHhu6zhu4zhu4ZOQcOzNuG6uThB4bus4buO4buUTkHGr07DguG7rEHhu4BPSuG7rkHhu6zhuqZPQU5ST0Hhu5RNTuG7jHgvxq95eC/hu6zhu4J5eC/hu6zhu6p5eC/hu6zhurThu4Dhu5JGeXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7l54bq54bqq4buYQeG6oMOBw4DhurDhu7FB4busU+G7lE1B4buC4buW4bq04buUTkHhu6xO4buuQXbhu4bGoEHhu6xO4buu4buKd0Hhu4ZZ4bq0QTfhu6Dhu5RNQeG7rCpBb+G6ueG6peG6pUHDqW/hu5tB4bujbsSRb0Fs4buu4bqs4buUTUFv4buq4buMQeG7kuG6pEHDgMODw4Hhu7HDgOG6tsOAQeG7rDtB4buEUeG7lE1BduG7hOG6puG7rEHhurLEguG7seG6ouG7pUHhu7Dhu5ZBPcOaT0Hhu5Thuqrhu5hB4bqgw4HDgOG6rnfhu6tB4buS4bukT0Hhu5RO4buu4bq84buUQeG7rOG7quG7ssOa4buGQeG7rE7hu67hu4pB4buS4bqkQeG6oOG7seG6osOA4bqgQeG7rDtB4buEUeG7lE1BduG7rOG6quG7lE1B4bqy4bqg4bux4bqw4bulQeG7sOG7lkE9w5pPQeG7lOG6quG7mEHhuqDDgcOA4bqud+G7q0Hhu5RSxq9B4buUTcOJ4buUQeG7sMOC4buGTkHhu5RO4bqkQeG7lOG7ssOa4buGQeG6ouG6ruG7scSC4bqi4bquQeG7rDtB4buEUeG7lE3hu6tB4busTuG7rkHhu5RO4bq8xq9B4buAw5Lhu5ROQeG7qOG7rsOJ4buUQeG7hOG6uuG7rkHhu5RN4buyw5lPQeG7hOG6puG7rEHhurbhu7HEgkHhu6zhu6pPxKjhu65B4buEUeG7lE0v4buUTeG7ssOZTy/hu6xOw4Lhu5RNQXbhu6zhuqrhu5RNQcOA4bqi4bulQeG7sOG7lkE9w5pPQeG7hlfhu5RNQeG7kD934buteC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5eeG6ueG6quG7mEHhuqDDgcOA4bq24buxQTfhu6Dhu5RNQeG7rCpB4buEROG7rEHhu6rhurRB4buQ4buKQU7hu5bhuqbhu4ZOQeG7rOG6quG7lE1B4busU+G7lE1B4buC4buW4bq04buUTkHhu6xO4buuQeG7ksOM4buUQcOAw4PhurDhu7HhuqDDgMOBQeG7rDtB4buEUeG7lE3hu6tB4buS4bukT0Hhu5RO4buu4bq84buUQeG7hOG6puG7rEHhuqDhu7HDg+G6oMOBQeG7rDtB4buEUeG7lE1BPeG6pEHhu6xO4buuQeG7lE7hurzGr0Hhu4DDkuG7lE5B4buo4buuw4nhu5RB4buE4bqm4busQeG6tuG7seG6sEHhu6zhu6pPxKjhu65B4buEUeG7lE0v4buUTeG7ssOZTy/hu6xOw4Lhu5RN4butQTnhu4rhu5RB4buU4bq0KuG7sUHhu4bhu6Dhu5RNQeG7rMOC4buGQeG7rE7hu65BTlFPQT3huqRB4busTuG6tOG7lE5BTlkqQT1HQeG7ikHhu4ThuqhB4bus4bu24buUTUHhu4Dhu7LDmuG7hkHhu4Thu7Lhu6Thu4ZB4buGTuG6uOG7lEHhu4ZO4buO4buUTuG7q0Hhu4bhu6Dhu5RNQeG7rMOC4buGQeG7qOG7ruG6tCpB4buwUEHhu5jhu6ZB4busTuG7suG7puG7lE1B4buE4bqs4buYQeG7gOG6rOG7lkHhu5RNTk/DjOG7mEHhu6xW4buG4buxQeG7kE7DguG7hk5B4buo4buu4bq04buUQT3huqRB4bus4buuKsSo4busQeG7hFBPQeG6tOG7lEHhu6zhu5bhuqThu5Thu61B4bqlUk9B4buEUeG7lE1Bw6JPw4Lhu5hB4buww4Lhu6xB4bujbsSRb0Hhu6zhu47hu5ROQeG7hOG6qEHhu6xO4bu44buGQU5PxKjhu5RB4busUOG7rEE94bq0T0Hhu6zhu6rhu5pBTU/DguG7mEHhu7DDguG7rEHhu6zhu6rhu5bhu5RNQeG7hsOC4buGQU7hu5bhuqbhu6xB4buEUuG7lE3hu614L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7l5b+G6pk9BTlJPQeG7lE1O4buM4buxQeG7hsOC4buGQeG7rE7huqThu5ROQT1Pw4zhu5RB4bus4buq4buW4buUTUHhuqVST0Hhu4RR4buUTUHDok/DguG7mEHhu7DDguG7rEHhu6NuxJFvQeG7hOG6qEHhu6zhu6rhurThu5ZB4buEU09BPeG6pEHhu4bGoEEmQeG7kE/hu4rhu5RBPeG7iEHhu5Dhu4pBTuG7luG6puG7hk5BTuG7luG6puG7rEHhu4RS4buUTUHhu5Thuqrhu5hB4bqgw4HDgOG6tkHhu4ZZ4bq0QeG7huG7oOG7lE1B4busKuG7rUFv4buq4buW4buUTUHhu4TGoOG7sUHhu4bDguG7hkEmQeG7kE/hu4rhu5RB4buGTuG7lkHhu6pD4buUTUHhu5Thuqrhu5hB4bqgw4HDgOG6sEHhu5LhuqRB4buU4bqq4buYQeG7hsagQeG7lE5P4buI4buuQeG7kE7GoEHhu5BO4bqq4buU4buxQeG7mOG7tOG7hkHhu4RSQeG7huG6puG7lE5B4bus4buq4bq04buUTkHhu4ZZ4bq0QeG7hsOC4buGQTfhu6Dhu5RNQeG7rCpB4bujbsSRb0Hhu5RN4bqkKkHhu4bhuqThu5RNQU1P4bq0QeG7rOG6quG7lE3hu7FB4buUTuG6uOG7rEHhu5LhuqRBPU/EqOG7hkE34bug4buUTUHhu6wqQeG7o1NB4buwUEHhu4RPxKjhu5RB4bus4buWw4Lhu5RB4bubT8So4busQeG6ueG6tOG7mEF24bubT0bhu6zhu5Lhu5bhu6zhu6x3QeG7mOG7pkHhu6xOT+G7iuG7rEHhu4Dhu4xB4buE4bq64buuQeG7huG7rlBPQeG7rOG6pk9B4buGw4Lhu4ZB4bus4buO4buUTkHhu5hP4buI4buUQW/hu6rhu67hu5RNQT3huqRBb8OJKkHhurlN4buuKsOM4buUQeG7rOG7tkHhu4bhu65QT0Hhu5Thuqrhu5hB4bqgw4HDgOG6ruG7rUHhurlN4buW4bqkT0Hhu6rhurThu7FBPVDhu5RB4buQT+G7lE5B4buC4buW4bq04buUTkHhu4ZZ4bq0QeG7huG7oOG7lE1B4busKkHhu4bhu5rhu5RB4busTk/hu4rhu67hu7FB4bqs4buUTkFO4buy4bum4buUTUHhu4Thu4rhu5RBTuG7luG6puG7rEHhu4RS4buUTUHhu7Dhuqzhu5RBJeG7ruG6uOG7rEHhu5BP4buUTkHhu4Lhu5bhurThu5RO4butQW/hu64qQeG7lE5Pw4zhu5Thu7FBN+G7oOG7lE1B4busKkFv4bq54bql4bqlQcOpb+G7m0Hhu6NuxJFvQWzhu67huqzhu5RNQW/hu6rhu4xB4buE4bqoQeG7hsagQeG7lE5P4buI4buuQeG7hlBBTULhu5RN4buxQeG7lFRB4buS4bu44buGQT3huqRB4buE4bqm4busQeG7mFLhu6xB4buwUEHhu5Dhu4rhu6xB4buo4buu4bqsQeG7hMOC4buUTUHhu5BOw5Phu4ZOQeG7ksSo4buteC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5eWtOw4Lhu6xB4buAT0rhu65B4bus4bqmT0FOUk9B4buUTU7hu4zhu7FB4buEUeG7lE1B4buGTsOTQeG6uU3hu64qS+G7lEFs4buuw4nhu5RBN07Dk+G7lE7hu7FBa07GoEE3TllB4bus4buM4buGTkHDszbhurk4QeG7rOG7juG7lE5BTU5PQeG7lE7hurzhu5RB4buGw4Lhu4ZB4buQ4buK4busQeG7qOG7ruG6rEHhu5BP4buUTkHhu4Lhu5bhurThu5ROQeG7rOG7quG7luG7lE1B4buU4bqq4buYQeG6oMOBw4DhurBB4buGWeG6tEHhu4bhu6Dhu5RNQeG7rCrhu7FB4buUTuG6uOG7rEHhu5LhuqRB4buEw5lPQeG7sFDhu5RN4buxQeG7rE7hu65B4buUTuG6vMavQeG7hlnhurRB4buUTeG7ssOZT0Hhu5LhurThu5ZB4buEUuG7lE1B4buE4buy4buk4buGQVPhu5RB4buE4buM4buUTkE94bqkQeG7rOG6quG7lE1B4buo4buu4bq0QeG7rOG7tuG7lE1B4buU4bqq4buY4butQTdOT+G6tEHhu7BJQT3hu4hB4buUTiPhu5RNQeG7kE7GoEHhu5BO4bqq4buUQU5PxKjhu5RB4bus4bqmT+G7sUHhu4RR4buUTUHhu4ZOw5NB4buGTuG7lkHhu6pD4buUTUHhu4bhu6Dhu5RNQeG7rCpB4buG4bq64buUQeG7hk5ZQeG7hFLhu5RNQeG7lELhu5hB4buAQuG7rEHhu6xO4buMQeG7rOG7quG7ssOZ4buUTeG7sUHhu4bGoEHhu4bDguG7hkFNT+G6rE9Bxq9Ow4LGr0HGr05XQU7hu6TGr0Hhu4RKQU7hu5bhuqThu5RB4busTuG6pOG7lE5B4buQ4buKQU7hu5bhuqbhu4ZOQeG7lOG6quG7mEHhuqDDgcOA4bq24buxQeG7rOG7quG7luG7lE1B4buExqBB4buG4bq64buUQeG7hk5WQeG7rOG7quG7nOG7lE3hu7FB4buo4buu4bq04buUQeG7rMOJ4buYQeG7hOG7iuG7lEHhu4bDguG7hkHhu4ThuqZPQeG7kibhu7FB4buGTuG6quG7mEHhu7DGoOG7hkHhu5BOw4Lhu4ZOQU7huqThu5RNQeG7rFDhu6xBTlXhu5Thu61BN8OC4buGQeG7lE3huqThu5ROQeG7kk/DjOG7lEHhu6jhu67hurThu5RB4buG4bq64buUQeG7lE1OT8OM4buUQeG7huG7tOG7rkHhu5LhuqZPQT3hurjhu5RB4buE4buIQT1Q4buUQeG7hE/hu4jhu65B4buSxKhB4buG4bua4buUQeG7rE5P4buK4buuQeG7hEpB4buGxqBBxq9O4buyVeG7lE1Bw4Lhu5RBxq9OV0FO4bukxq9B4buG4bq4xq9B4buGTuG7lkE34bug4buUTUHhu6wqQW/hurnhuqXhuqVBw6lv4bubQeG7o27EkW9BbOG7ruG6rOG7lE1Bb+G7quG7jEFO4buW4bqm4busQeG7hFLhu5RN4buteC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5eTnhu63hu5t4L8aveQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hội thi “Sinh viên thanh lịch” năm 2018

Hội thi “Sinh viên thanh lịch” năm 2018
2018-03-26 16:58:26

(QT) – Hôm nay 26.3.2018, Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Quảng Trị tổ chức kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội thi “Sinh viên thanh lịch” năm 2018.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết